MMB ZM7. Název:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB2015000000705 ZM7. Název:"

Transkript

1 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne MMB ZM7 (f<f Název: Návrh zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004, bod č Prodej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice při ul. Zimní" a návrh svěření majetku města MC Brno - Maloměřice a Obrany, pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6, p.č. 2119/7 a p.č. 2119/26 v k.ú. Maloměřice. Obsah: důvodová zpráva stanoviska příslušných orgánů tabulka svěření Příloha č. 49 usnesení Z6/004. zasedání ZMB, bod č Podmínky kupní smlouvy kopie dopisu ; ze dne kopie katastrální mapy, orientačního plánu, cenové mapy, kopie katastrální mapy se znázorněním svěřeného majetku MČ Brno - Maloměřice a Obrany, kopie geometrického plánu a fotografií Zastupitelstvo města Brna Návrh usnesení: ruší usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, které zní: Zastupitelstvo města Brna schvaluje dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkově výměře 167 m, a dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení. " -schvaluje MČ Brno - Maloměřice a Obrany svěření pozemků: - p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m 2, - p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2, - p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, - p.č. 2119/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 334 m 2, - p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4. Stanoviska dotčených orgánů: -R7/028. schůze RMB konaná dne doporučila ZMB zrušit usnesení ZMB č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, a schválit MČ Brno -Maloměřice a Obrany svěření pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6, p.č. 2119/7 a p.č. 2119/26 v k.ú. Maloměřice. Zpracoval: Majetkový odbor MMB Předkládá: Rada města Brna l/s

2 Důvodová zpráva: Úvod: Jelikož neakceptuje návrh ceny obvyklé za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, je orgánům statutárního města Brna navrhováno zrušit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, a realizovat svěření pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6, p.č. 2119/7 a p.č. 2119/26 v k.ú. Maloměřice MČ Brno - Maloměřice a Obrany, s cílem sjednocení majetkové správy pozemků města Brna v předmětné lokalitě v k.ú. Maloměřice při ul. Zimní a majetkoprávního řešení užívacího vztahu _ k pozemkům p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice. Evidovaná žádost: i, vlastník sousedních pozemků p.č zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby RD, č.p. 834, p.č zahrada, a stavby garáže bez č.p./č.e. na částech pozemků p.č. 2119/6 o výměře 25 m 2 (SMB) a p.č o výměře 1 m 2 vše vk.ú. Maloměřice, žádá o dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice v ul. Zimní, za účelem konečného majetkoprávního vypořádání jejího užívacího vztahu k těmto pozemkům, které zamýšlí nadále užívat jako zázemí se zahradou u jejího RD. vč. pozemku pod stavbou její garáže. Vlastnictví: Statutární město Brno (dále jen SMB) je výlučným vlastníkem pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m 2 (před digitalizací 130 m ), p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, p.č. 2119/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 334 m 2 a p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, vše vk.ú. Maloměřice. Na uvedené pozemky nebylo kázáno uplatnění restitučních nároků. Správce: Výše uvedené pozemky nejsou svěřeny MČ Brno - Maloměřice a Obrany, jejich správu vykonává Odbor správy majetku MMB. Okolní pozemky ve vlastnictví SMB p.č. 2119/1, p.č. 2133, p.č a p.č. 2119/17 vk.ú. Maloměřice jsou svěřeny MČ Brno - Maloměřice a Obrany, stejně jako pozemky p.č. 2119/9, p.č. 2119/15, p.č. 2119/16, p.č. 2119/18, p.č. 2119/22, p.č. 2119/27, p.č. 2119/28, p.č. 2119/29, p.č. 2119/30, p.č. 2119/31, p.č. 2119/32, p.č. 2119/36, p.č. 2119/39, p.č. 2119/40, p.č. 2119/41, p.č. 2119/46, p.č. 2120, p.č. 2121, p.č. 2122, p.č. 2123, p.č. 2124, p.č. 2125, p.č. 2126, p.č a p.č. 2128, vše druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Maloměřice vul. Zimní pod řadovými garážemi bez č.p./č.e. v soukromém vlastnictví. Pozemky p.č. 2119/2, p.č. 2119/13 ap.č. 2119/14 vk.ú. Maloměřice pod garážemi jsou v soukromém vlastnictví. Popis: Ve snaze o legalizaci předmětné stavby garáže. í na své náklady nechala vyhotovit geometrický plán č /2012 k.ú. Maloměřice vyznačení budovy (viz. příloha), na jehož základě byly: -z pozemku p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, vk.ú. Maloměřice oddělena jeho část o výměře o výměře 3 m 2, uvedeným geometrickým plánem označená písmenem b", -zpozemku p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, vk.ú. Maloměřice, oddělena jeho část o výměře o výměře 22 m 2, uvedeným geometrickým plánem označená písmenem a", kteréžto části se na základě uvedeného geometrického plánu slučují do nově označeného pozemku p.č. 2119/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m 2 v k.ú. Maloměřice. Předmětná stavba garáže se dále nachází na části pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Maloměřice ve vlastnictví >, GP č /2012 k.ú. Maloměřice nově označené jako pozemek p.č. 2135/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m 2 v k.ú. Maloměřice. 2/8

3 Zbývající část pozemku p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, vk.ú. Maloměřice o výměře 6 m 2, GP č /2012 k.ú. Maloměřice označená písmenem d", tvořící část vjezdu do garáže a pruh podél garáže, se na základě uvedeného GP slučuje s částí pozemku p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, vk.ú. Maloměřice o výměře 119 m 2, uvedeným GP označenou písmenem c", do nově označeného pozemku p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 125 m 2 v k.ú. Maloměřice. GP č /2012 k.ú. Maloměřice byl odsouhlasen ÚMČ Brno - Maloměřice a Obrany, stavebním úřadem. Žadatelka dodala potvrzení o existenci předmětné stavby garáže na výše specifikovaných částech pozemků p.č. 2119/6 o výměře 25 m 2 (SMB) a p.č o výměře 1 m 2 ) vk.ú. Maloměřice - ÚMČ Brno - Maloměřice a Obrany, stavební úřad, vydal dne ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby garáže. Místním šetřením (viz. aktuální fotografie) Majetkový odbor MMB ověřil skutečné užívání uvedených pozemků: -pozemek p.č. 2119/4 ostatní plocha vk.ú. Maloměřice je užíván jako dvorek a zahrada ve svažitém terénu, -pozemek p.č. 2119/5 ostatní plocha vk.ú. Maloměřice je zastavěn dřevěným zahradním přístavkem na nářadí, -pozemek p.č. 2119/6 ostatní plocha vk.ú. Maloměřice je zastavěn garáží, která doposud není zapsaná v katastru nemovitostí. Garáž je ve vlastnictví é, dle doložené kupní smlouvy ze dne (v době místního šetření legalizace stavby nebyla řešena), - pozemek p.č. 2119/7 ostatní plocha v k.ú. Maloměřice není ze strany užíván, je neudržovaný, porostlý křovinami. oplocení je poničené. (Pozn. MO MMB: předmětem původní žádosti žadatelky zr byl i pozemek p.č. 2119/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 334 m 2 vk.ú. Maloměřice. MČ Brno - Maloměřice a Obrany a OÚPR MMB vydali kdeji pozemku p.č. 2119/7 vk.ú. Maloměřice negativní stanoviska, pozemek je součástí stabilizované plochy krajinné zeleně, kterou je nutno zachovat, žadatelka o jeho nájem nemá zájem. Uvedený pozemek je navíc dotčen věcným břemenem umístění venkovního vedení NN ve spěch E.ON Distribuce, a.s. - dle smlouvy č ze dne ). Pozemek p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m v k.ú. Maloměřice je zastavěn stavbou garáže bez č.p./č.e. ve vlastnictví, >, zapsané v katastru nemovitostí na LV 636. V současnosti jsou připravovány podklady k vydání kompenzace za bezesmluvní užívání předmětného pozemku vč. věření možností jeho deje. Cenový návrh: Aktuální návrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 125 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 25 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2 (viz. geometrický plán č /2012 k.ú. Maloměřice) byl stanoven Majetkovým odborem MMB ve výši ,-Kč (1.618,-Kč/m vč. nákladů na převod), přičemž cena uvedených pozemků činí ,-Kč (1.550,-Kč/m 2 ) a náklady spojené s jejich převodem (4% daň z převodu nemovitostí a 1.000,-Kč správní poplatek vkladové řízení) jsou ,-Kč. V Cenové mapě č. 10 činí jednotková cena uvedených pozemků 1.550,-Kč/m 2. Realizované deje v r až 2013: 1.043,-Kč/m 2, 1.350,-Kč/m 2 a 1.510,-Kč/m 2. v dopise ze dne (viz. příloha) sdělila tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, v částce ,-Kč (cca 755,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) s odůvodněním, že v dané oblasti se rapidně zhoršily životní podmínky (nárůstem kriminality díky ubytování sociálně slabých menšin v ubytovně HRAD" na ul. Jarní). 'y 3I&

4 Aktuální návrh ceny za nájem pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, byl stanoven Majetkovým odborem MMB ve výši 5.895,-Kč/rok, tj. 30,-Kč/m 2 /rok ostatní plocha - výměra 134 m 2 (4.020,-Kč/rok) a 75,-Kč/m 2 /rok pod garáží - výměra 25 m 2 (1.875,-Kč/rok). Úhrada za užívání bez právního důvodu: <y Dne došlo k úhradě za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 2119/4 o výměře 130 m, p.č. 2119/5 o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, ze strany vé v období dvou let zpětně (r a r. 2011) v celkové výši 6.680,-Kč (20,-Kč/m 2 /rok). Úhrada za užívání bez právního důvodu za období od do byla stanovena Majetkovým odborem MMB následovně: - 30,-Kč/m 2 /rok za užívání části pozemku p.č. 2119/4 o výměře 119 m 2, pozemku p.č. 2119/5 o výměře 9 m 2 a části pozemku p.č. 2119/6 o výměře 6 m 2, vše vk.ú. Maloměřice druh a způsob využití ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 134 m 2, tj ,-Kč/2 roky, - 75,-Kč/m 2 /rok za užívání pozemku p.č. 2119/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m 2 v k.ú. Maloměřice (pozemek pod garáží), tj ,-Kč/2 roky, celkem ,-Kč. Tuto kompenzaci á uhradila na účet SMB dne ZAVER: Jelikož neakceptuje návrh ceny obvyklé za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, je navrhováno zrušit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, a realizovat svěření pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6, p.č. 2119/7 a p.č. 2119/26 vk.ú. Maloměřice MČ Brno - Maloměřice a Obrany, s cílem sjednotit majetkovou správu pozemků města Brna v předmětné lokalitě vk.ú. Maloměřice při ul. Zimní a z úrovně MČ Brno - Maloměřice a Obrany majetkoprávně upravit užívací vztah. pozemkům p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice. Za období od do data schválení svěření pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, v ZMB, je ' J povinna zaplatit na účet statutárního města Brna úhradu za bezesmluvní užívaní vysc u/edených pozemků v částce 30,-Kč/m 2 /rok ostatní plocha - výměra 134 m 2 a 75,-Kč/m 2 /rok pod garáží - výměra 25 m 2. "ný je povinen zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2 vk.ú. Maloměřice pod jeho stavbou garáže bez č.p./č.e. v období dvou let zpětně v částce 4.350,-Kč (75,-Kč/m 2 /rok za pozemek pod garáží). Projednání v orgánech statutárního města Brna: Komise majetková RMB na R7/KM/11. zasedání konaném dne pod bodem č. 11/25: 1. bere na vědomí: -tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, ze strany lle jejího dopisu ze dne v částce ,-Kč (cca 755,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) s odůvodněním, že v dané oblasti se rapidně zhoršily životní podmínky, - skutečnost, že dle návrhu Majetkového odboru MMB činí návrh aktuální ceny obvyklé za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, celkem ,-Kč (1.550,-Kč/m 2 + náklady spojené s převodem). 4/3

5 2. doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, které zní: Zastupitelstvo města Brna schvaluje dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, a dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení. " 3. doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno - Maloměřice a Obrany svěření pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, p.č. 2119/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 334 m 2, p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4. Hlasování: 11, 0 ti, 0 se zdržel /z 1'. členů. Usnesení bylo přijato. p. Janíček Drápalová Liptáková PhDr. Hofmannová Pospíšil JUDr. Kerndl p. Říha p. Šafařík Zuziak Hladký Malec R7/028. schůze Rady města Brna konaná dne : 1. bere na vědomí: - tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.c. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m, ze strany dle jejího dopisu ze dne v částce ,-Kč (cca 755,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) s odůvodněním, že v dané oblasti se rapidně zhoršily životní podmínky, - skutečnost, že dle návrhu Majetkového odboru MMB činí návrh aktuální ceny obvyklé za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, celkem ,-Kč (1.550,-Kč/m + náklady spojené s převodem). 2. doporučuje Zastupitelstvu města Brna: - zrušit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, které zní: Zastupitelstvo města Brna schvaluje dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, Anně Navrátilové za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení." - schválit MC Brno - Maloměřice a Obrany svěření pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, p.č. 2119/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 334 m 2 a p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4. Schváleno jec nomyslně 9 č eny. Vokřál 'CS Liptáko JÍ Si R.Mráz Bc. Hollan Mgr. Ander Beran JÍ Si >u M. Janí Bc. Kratoch' 'CS O > JUDr. Rusňák JÍ VI > MUDr. Rychno Mgr. Ulip nepř. srs

6 Historie - předchozí jednání v orgánech statutárního města Brna: Pro úplnost k dané lokalitě: R5/156. schůze Rady města Brna konaná dne nesouhlasila se záměrem deje pozemků p.č. 2119/9, p.č. 2119/15, p.č. 2119/16, p.č. 2119/18, p.č. 2119/22, p.č. 2119/27, p.č. 2119/28, p.č. 2119/29, p.č. 2119/30, p.č. 2119/31, p.č. 2119/32, p.č. 2119/36, p.č. 2119/39, p.č. 2119/40, p.č. 2119/41, p.č. 2119/46, p.č. 2120, p.č. 2121, p.č. 2122, p.č. 2123, p.č. 2124, p.č. 2125, p.č. 2126, p.č. 2127, p.č a částí pozemku p.č. 2119/1, vše vk.ú. Maloměřice, vul. Zimní ve vlastnictví statutárního města Brna pod budovami řadových garáží bez č.p./č.e. v soukromém vlastnictví, do doby vyjasnění územního využití celé lokality. Původní návrh kupní ceny zadej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, byl stanoven Majetkovým odborem MMB v r ve výši ,-Kč - Komisi majetkové Rady města Brna předloženo jako VARIANTA A), přičemž cena uvedených pozemků byla ,-Kč (1.310,-Kč/m 2 ) a náklady spojené s jejich převodem (3% daň z převodu nemovitostí a 500,-Kč na kolek KN) byly 7.063,-Kč. v jejím dopise ze dne svýše uvedeným cenovým návrhem nesouhlasila a sdělila tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, ve výši ,-Kč (550,-Kč/m 2 ) - Komisi majetkové Rady města Brna předloženo jako VARIANTA B). V Cenové mapě č. 8 činila jednotková cena uvedených pozemků 1.310,-Kč/m 2. Návrh ceny za nájem pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, byl stanoven Majetkovým odborem MMB ve výši 3.340,-Kč/rok, tj. 20,-KČ/m 2 /rok. Komise majetková Rady města Brna na 3. zasedání dne pod bodem č. 3/18 vzala na vědomí Návrh na dispozici s majetkem města" - žádost é o dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6 a p.č. 2119/7, vše vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 501 m 2,při ul. Zimní, za účelem jejich užívání jako zázemí se zahradou u rodinného domu č.p. 834 v jejím vlastnictví a dopis ze dne tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, ve výši ,-Kč (550,- Kč/m 2 ), doporučila Radě města Brna nesouhlasit se záměrem deje pozemku p.č. 2119/7 ostatní plocha o výměře 334 m 2 v k.ú. Maloměřice a souhlasit se záměrem deje pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, a doporučila Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m, p.č. 2119/6 ostatní nlocha o výměře 28 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, za dohodnutou kupní cenu dle nově navržené VARIANTY C) (1.000,-Kč/m 2 + náklady na převod) a za podmínek kupní smlouvy, které jsou součástí materiálu. Hlasování: 8 VARIANTU C), 0 ti, 1 se zdržel/z 11 členů. S ohledem na výše uvedené usnesení Komise majetkové Rady města Brna byly Radě města Brna předloženy dvě varianty návrhu kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2 : - VARIANTA A) ,-Kč (1.000,-Kč/m 2 + náklady na převod) - návrh KM RMB, - VARIANTA B) ,-Kč (550,- Kč/m 2 ) - návrh R6/011. schůze Rady města Brna konaná dne Rada města Brna vzala na vědomí: - Návrh na dispozici s majetkem města" - žádost é o dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2 a p.č. 2119/7 ostatní plocha o výměře 334 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 501 m 2, při ul. Zimní, za účelem jejich užívání jako zázemí se zahradou u rodinného domu č.p. 834 v jejím vlastnictví, 6/a

7 - dopis í ze dne tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, ve výši ,-KČ (550,- Kč/m 2 ), - nesouhlasila se záměrem deje pozemku p.č. 2119/7 ostatní plocha o výměře 334 m v k.ú. Maloměřice a souhlasila se záměrem deje pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, - doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, é za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy. Záměr deje pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od , bez připomínek. Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z6/004. konaném dne pod bodem bod č. 74 schválilo dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč. Majetkový odbor MMB v příloze dopisu ze dne zaslal 'é k podpisu kupní smlouvu č na dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, za navrženou kupní cenu ,-Kč včetně zaplacení kompenzace za předchozí užívání uvedených pozemků bez majetkoprávního vypořádání jejího užívacího vztahu za období posledních dvou let zpětně v celkové výši 6.680,-Kč. v dopise ze dne požádala o zvážení a případnou následnou úpravu kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m. V této souvislosti Majetkový odbor MMB v dopise ze dne sdělil, že orgány statutárního města Brna již jednaly její cenový návrh na snížení kupní ceny za dej předmětných pozemků ve výši ,-Kč (550,-Kč/m 2 ), který vyjádřila v jejím dopise ze dne a mezi cenovým návrhem Majetkového odboru MMB ve výši ,-Kč (1.310,-Kč/m 2 + 3% daň z převodu nemovitostí a 500,-Kč na správní poplatek vkladové řízení) a cenovým návrhem přijaly výše uvedený cenový kommis (1.000,-Kč/m 2 + 3% daň z převodu nemovitostí a 500,-Kč správní poplatek vkladové řízení). V návaznosti na výše uvedené skutečnosti dopise ze dne sdělila, že z finančních důvodů nemá zájem o odkup všech tří pozemků s tím, že by odkoupila pouze pozemek p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice pod budovu garáže, doposud nezapsanou v katastru nemovitostí. Následně svůj záměr přehodnotila (viz. výše). Kompenzace za předchozí užívání byla ze strany žadatelky uhrazena. Stanoviska příslušných orgánů: - RMČ Brno - Maloměřice a Obrany - na své 86. schůzi konané dne pod bodem č. 10 rozhodla, že souhlasí s dejem pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice sa účelem využití jako zahrady, nesouhlasí s dejem pozemku p.č. 2119/7 v k.ú. Maloměřice - zachování stabilizované plochy krajinné zeleně, pozemky se nacházejí při ul. Zimní v k.ú. Maloměřice. -na své 13. schůzi konané dne pod bodem č. 9 rozhodla, že souhlasí se svěřením pozemku p.č. 2119/7 o výměře 334 m 2 vk.ú. Maloměřice do správy MČ Brno - Maloměřice a Obrany. 118

8 # -na své 16. schůzi konané dne pod bodem č. 13 rozhodla, že souhlasí se svěřením pozemků p.č. 2119/4 o výměře 122 m 2, p.č. 2119/5 o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 o výměře 28 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, do správy MČ Brno - Maloměřice a Obrany. OÚPR MMB - dle platného ÚPmB je pozemek p.č. 2119/7 vk.ú. Maloměřice součástí stabilizované plochy krajinné zeleně, rozvoj těchto ploch je řízen přírodními cesy, dej p.č. 2119/7 v k.ú. Maloměřice není v souladu s ÚPmB. Pozemky p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice jsou součástí stabilizované plochy bydlení - jejich dej na zahradu je v souladu s ÚPmB. OTS MMB - pozemky p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice nejsou dle DTMB dotčeny inž. sítěmi. Pozemek p.č. 2119/7 vk.ú. Maloměřice je dle DTMB dotčen vedením NN - na pozemku p.č. 2119/7 vk.ú. Maloměřice vul. Zimní se nachází nadzemní přípojka NN v vozování společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Na energetické zařízení se vztahuje omezení minimálních vzdáleností platné nadzemní vedení NN dle podnikové normy energetiky PNE DPmB, a.s. - k deji pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6 a p.č. v k.ú. Maloměřice při ul. Zimní nemá žádné připomínky. 2119/7 SI 6

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

MMB2015000000702. Název:

MMB2015000000702. Název: Rada města rna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. 9. 2015 MM2015000000702 HQ DAVfážf ' Název: Návrh změny části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města rna, bod č. 29 a návrh

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

nmb20í50óbb00475 Obsah Návrh usnesení Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Stanoviska dotčených orgánů:

nmb20í50óbb00475 Obsah Návrh usnesení Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna nmb20í50óbb00475 ZM7/ ^dc? Z7/ 07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23.6.2015 Název : Žádost MC Brno-střed o souhlas s použitím postoupených příjmu z deje nemovitostí k jinému

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MMB2015000000706. Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR-ÚZSVM. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000706. Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR-ÚZSVM. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000706 W ZM7/ t#& Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého deje z vlastnictví ČR-ÚZSVM

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2017000000268 ZM77 220$ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 % Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5.2541/20,2550/1.2551/1.2554/29.2556/52.2556/53.2559/1,

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000266 ZM7/ 2430 11 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60,2227/61.2227/93.2227/94.2227/116.2450/50.2450/51.2450/235.

Více

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

MMB ZMl/Zj?'?'

MMB ZMl/Zj?'?' Rada města Brna MMB2017000000236 ZMl/Zj?'?' íž Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název:

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Rada města Brna MMB2017000000232 $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 924/2 a p.č. 927/2, vše v k.ú. Lesná v ul. Seifertova. Obsah:

Více

1 MMB ZM7/Z?$" *.

1 MMB ZM7/Z?$ *. Rada města Brna 1 MMB2017000001321 ZM7/Z?$" *. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10. 2017 Název Návrh deje částí pozemků p.č. 1901/5,1915,1950/7 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení:

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna III MM2018000000414 ZM7/ ^Qffh fr Z7/38. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 10.4.2018 Název Návrh deje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č. RP 18/13

Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č. RP 18/13 Rada města Brna MMB2015000000782 ffc ZM7/0643 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. září 2015 Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č.

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000862 ZM7/ 2 5#T if Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení: MMB2017000000704 Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/.2&30 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad

Více

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova.

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. MMB2016000000217 61 Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 IMlltfé''/ Název: Návrh deje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. Obsah: podmínky kupní

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení: 4- Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 MMB2017000000664 ZM7/ ZWO ft Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a Důvodová

Více

iiiiiiiii MMB2012000000510

iiiiiiiii MMB2012000000510 iiiiiiiii MMB2012000000510 Hr *f\j Rada města Brna ZM6/ A^ /A Z6/016. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 6. 2012 Název: Návrh na zrušení usneseni ve věci budoucího prodeje části pozemku p.

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení:

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000175 ty Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. března 2015 JM1IU/H Název: Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně WIB2017000000854 to Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 20.6.2017 zuiiz69f Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc Důvodová zpráva (str. 4-7) Snímky katastrální

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení:

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001107 / ' /Tk- Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec. Rada města Brna Z7/20. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 9. 2016 MMB2016000000909 ZM7/ \Q>Zb ^ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

MMB2016000000095. Návrh usnesení:

MMB2016000000095. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2016000000095 ZM7/. Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2. 2. 2016 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1450/71 v k.ú. Komín a p.č. 6282/22 v k.ú. Zabovřesky

Více

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000000421 i00 Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 ZM7/^2/\ Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/1.4294. 4392 v k.ú.

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. června 2016 MMB2016000000672 ZM7/ lýí^ Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno důvodová zpráva snímek katastrální

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

MMB ZM7/24fá

MMB ZM7/24fá Rada města Brna MMB2017000000663 ZM7/24fá Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16. května 2017 Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Stojanová 9/Grohova 43 a Mášova 19

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2. k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2. k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000000868 Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/Í-.2 ^_ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje části pozemku p.č.. k.ú. Bystrc Obsah: Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení: MMB2017000000237 ^ Rada města Brna zun 2/$t Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 1575/3.3116 v k.u. Jundrov Obsah: Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 MMB2016000000240 ZM7/ '..'.-. f&?-

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:no = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/8. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 1.5.017 MMB01700000078 ff I ZM7/ (44 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 59 a p.č. 0/1, k.ú. Bystrc Obsah: Důvodová zpráva Stanoviska

Více

lllllllllllll Návrh usnesení:

lllllllllllll Návrh usnesení: lllllllllllll Rada města Brna MMB2015000001 1 42 Qf Z M 7, «Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

MMB2015000000892. Název:

MMB2015000000892. Název: Rada města Brna Z7/010. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 10. 2015 MMB2015000000892 ZM7/ 074Z

Více

MMB2015000001071. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000001071. Obsah: Návrh usnesení: MMB2015000001071 /? Rada města Brna ZM7/0937 Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Změny neinvestičních příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru

Více

MMB2015000001169. Návrh usnesení:

MMB2015000001169. Návrh usnesení: Rada města Brna lili 111 MMB2015000001169 ZM7/0842 Zim. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 08.12.2015 Název: Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

Více

lllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllll Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 13.12. 2016 lllllllllllllllllllllll M1B2016000001351 ZM7/ /\O0rf? Název v Návrh změny usnesení ZMB č. Z1J20 - Prodej pozemku p.č. 6462/1

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

MMB2015000000252. Název:

MMB2015000000252. Název: MMB2015000000252 Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 ZM7/ $^S Název: Návrh zrušení usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 61 - Návrh prodeje

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

MMB2016000000055. Název: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů:

MMB2016000000055. Název: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů: Raa města rna Z7/15. zaseání Zastupitelstva města rna konané ne 2. 2. 2016 MM2016000000055 t 7M1I i f 02 9 Název: Návrh eje pozemků p.č. 749/1 a p.č. 750 v k.ú. Starý Lískovec v ul. Soustalova. Obsah:

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB

II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB Rada města Brna II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB017000001119 Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.017 ZM7/^r r Název: Návrh deje části pozemku p.č. 375/53, k.ú. Žabovřesky Obsah:

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13. 12. 2016 MMB2016000001371 ZM7/ s/wý rv Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Jundrov, pozemků p.č. 2659/118,2659/97,2659/96.2659/95.2659/94,2659/93,2659/92,2659/91

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB2017000000732 1fL Rada města Brna Z7/28 zasdání Zastupitlstva města Brna konané dn 16.5.2017 ZM7/. b31 Názv: Návrh svěřní majtku města MČ Brno-Maloměřic a Obrany, pozmku p.č. 21/1, p.č.21/2, p.č.23,

Více

MMB ZM7/: srn

MMB ZM7/: srn Rada města Brna Z1I4X. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4.9.2018 MMB2018000001068 ZM7/: srn Název: Návrh deje pozemku p.č. 1688/172 vk.ú. Jundrov Důvodová zpráva Návrh kupní smlouvy Stanoviska

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 978/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 906 ze dne 19.11.2014 Návrh Dohody o narovnání a Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 2183/172 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého geometrickým

Více

MMB2015000000578. Návrh usnesení:

MMB2015000000578. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000578 W Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 ZM7/ Pfáfr Název: Plnění závazků z nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností Selepova

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1136/19 v k. ú.

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1136/19 v k. ú. Rada města Brna MMB2017000000254 ZM7/^121 9) Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

MMB ZM7/ 2f$

MMB ZM7/ 2f$ Rada města Brna MMB2017000000966 ZM7/ 2f$ m Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název Návrh směny pozemku p.č. 1211/6 za část pozemku p.č. 1137 k.ú. Slatina. Důvodová zpráva

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení: MMB2015000001123 Rada města Brna ; Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: ZM7A % Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín Obsah: návrh kupní smlouvy důvodová

Více

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna MM2016000000268 m ZMll//ff Z7/16. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 15.3.2016 Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 Obsah: návrh

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin Rada města Brna iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin MMB2016000001029 Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.10.2016 ZM7/» Í3 Název Návrh deje pozemku p.č. 1951/4 v k.ú. Černovice. Podmínky kupní

Více

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB217887 ZM7/2?ý Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 2.. 217 Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 15/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá Obsah: Důvodová

Více

Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi

Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi Pan Petr Janíček a paní Stanislava Janíčková vlastnili pod skládkou pozemek p.č. 1036 o vým. 432 m2 a p.č. 1035

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více