OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008."

Transkript

1 OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008.

2 Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti izdavaoca Imaoci akcija 2. Poslovanje, imovina i obaveze izdavaoca 2.1. Delatnost i poslovanje izdavaoca i zavisnih društava 2.2. Imovina izdavaoca 2.3 Finansijski podaci 2.4 Druge bitne činjenice 3. Razvojna politika izdavaoca 4. Podaci o članovima uprave i nadzornog odbora Članovi uprave i nadzornog odbora Osnivači izdavaoca Naknade i druga davanja izdavaoca Učešće zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca 5. Odgovorno lice

3 B ) OSNOVNI PROSPEKT 1 ) Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti. 2 ) U Prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti i hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu. 1. PODACI O IZDAVAOCU AKCIJA.1. OSNOVNI PODACI.1. Naziv, sedište, adresa, MB i PIB: Akcionarsko društvo za osiguranje Takovo Kragujevac, Dr Zorana Đinđića 15 a, matični broj , PIB Šifra delatnosti Drustva ostala osiguranja..2. Broj i datum registracije u Agenciji za privredne registre BD 10691/2005 od godine.3. Datum osnivanja: godine.4. Položaj izdavaoca u okviru grupacije: Matično preduzeće.1. Odnos prema drugim preduzećima AD za osiguranje Takovo ima većinsko učešće u sledećim društvima: Šumadija broker ad - 97,50 % TV Kanal 9 91,23 % Credy banka ad 6,25 %.2. Način povezanosti izdavaoca sa drugim pravnim licima Vlasništvo akcija.3. Osnova za učešće izdavaoca u upravljanju drugima pravnim licima, odnosno osnov za učešće drugih lica u upravljanju pravnog Učešće u osnovnom kapitalu izdavaoca lica izdavaoca.5. Opšta akta izdavaoca, navesti mesto i vreme kad i gde se može izvršiti uvid u osnivački akt ili statut ili druga opšta akta izdavaoca, sa poslednjim izmenama i dopunama Uvidom u opšta akta izadavaoca se moše izvršiti u prostorijama izdavaoca «Takovo osiguranje ado, Kragujevac, dr Zorana Điđića 15a, svakog radnog dana od 07:30 do 15 sati.2. KAPITAL IZDAVAOCA.1. Kapital (podaci iz poslednjeg finansijskog izveštaja) 1.1 Ukupan kapital: dinara 1.2 Osnovni kapital: dinara.3. Ostali kapital:.4. Upisani, a neuplaćeni kapital: /

4 .5. Rezerve sa emisionom premijom: / Revalorizacione rezerve: dinara.7. Akumulirani dobitak (neraspoređena dobit): dinara 1.8 Akumulirani gubitak (gubitak do visine kapitala) :/.9. Otkupljene sopstvene akcije:/.2. Izdate akcije.1. Broj običnih izdatih akcija, CFI kod i ISIN broj: akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTAKOE Broj preferencijalnih izdatih akcija po klasama, CFI kod i ISIN broj:/ Društvo nije izdavalo preferencijalne akcije.3. Prava iz akcija po vrstama i klasama: Vlasnici običnih akcija imaju sledeća prava : -pravo pristupa pravnim aktima i drum dokumentima i informacijama Akcionarskog društva, - pravo učešća u radu Skupštine Akcionarskog društva - pravo glasa u Skupštini Akcionarskog društva, tako da jeda akcija uvek daje pravo na jedan glas - pravo na isplatu dividendi - pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji akcionarskog društva - pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica - pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom.4. Način izdavanja akcija Akcije su se izdavale shodno Zakonu o preduzećima, i Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata..3. Promene na kapitalu.1. Navode se odredbe opštih akata izdavaoca koje se odnose na promene kapitala: Član 23. Ugovora o organizovanju Takovo osiguranje ado, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu HoV i Zakonom o osiguranju.2. Opis promena osnovnog kapitala, revalorizacionih i drugih rezervi, upisanog, a neuplaćenog kapitala, otkupljenih sopstvenih akcija, emisione premije, sopstvenih akcija, ukupnog kapitala (podaci se daju za prethodne tri godine) Osnovni kapital Revalorizacione i druge rezerve Upisani neuplaćeni kapital Otkupljene sopstvene akcije Emisione premije Ukupni kapital Bitni elementi osnivačkog akta izdavaoca o odobrenom kapitalu, datum donošenja odluke i visina povećanja kapitala Nije donesena odluka o odobrenom kapitalu..4. Bitni elementi osnivačkog akta, datum donošenja odluke o uslovnom povećanju kapitala, visina povećanja kapitala, broj i vrsta izdatih akcija, sa detaljnim opisom uslova za njihovo izdavanje Nije vršeno uslovno povećanje kapitala..4. Sopstvene akcije.1. Broj i procenat sopstvenih akcija prema klasi:/ Društvo nema sopstvene akcije.

5 .2. Vreme i razlog sticanja:/ 4.3 Podaci o portfelju sopstvenih akcija:/.3. KNJIGOVODSTVENA VREDNOST AKCIJA I TRGOVINA HARTIJAMA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA.1. Knjigovodstvena vrednost akcija.1. Poslednja izračunata knjigovodstvena vrednost akcija po klasama i datumu kada je ta vrednost utvrđena, a ako je poslednja knjigovodstvena vrednost akcija izračunata na osnovu podataka bez izveštaja ovlašćenog revizora, onda se navodi i knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu revidiranih podataka; kratak opis metoda koji je korišćen za izračunavanje knjigovodstvena vrednosti akcija Korigovana knjigovodstvena vrednost jedne akcije utvrđuje se po metodologiji propisanoj Pravilnikom Beogradske berze ad, i na dan godine iznosi dinara. Ukupna aktiva Društva je umanjena za rezervisanja i obaveze, i podeljena ukupnim brojem izdatih akcija : / = Trgovina hartijama od vrednosti izdavaoca.1. Organizovano tržište na kome se trguje akcijama izdavaoca Beogradska berza A.D. Beograd, Omladinskih brigada 1.2. Vreme određeno za trgovanje tim akcijama: Vreme trgovanja je određeno u skladu sa Pravilima poslopvanja Beogradske berze A.D. Beograd.3. Grafički prikaz dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci pri čemu x osa označava datum, a y osa označava cenu, odnosno obim prometa. Akcije su uključene na organizovano tržište godine. U poslednjih šest meseci, to jest za period do godine, istgovano je akcije. Najviša ostvarena cena u imenovanom periodu je 9 399,00 dinara, Najniža ostvarena cena je 6 000,00 dinara.

6 .4. IMAOCI AKCIJA Ime/poslovno ime imaoca Broj akcija Procenat JOVOVIĆ DRAGAN ,43554 % AUTO TAKOVO DOO , % JOVOVIĆ MILAN ,06183 % JOVOVIĆ SNEŽANA ,64807 % PROBANKA D.D ,62159 % EURO BALKAN CORPORATION DOO ,14197 % ŽIVKOVIĆ SNEŽANA ,54173 % FALCON FAMILY L.P ,10051 % A BANKA VIPA D.D ,84982 % FACTOR BANKA DD ,89645 % Podaci dobijeni iz Centralnog registra na dan godine za deset najvećih akcionara sa pravom glasa. U gornjoj tabeli se daju podaci za lica koja imaju više od 5% akcija sa pravom glasa ili za deset najvećih akcionara sa pravom glasa. Na kraju tabele se navodi datum kada su podaci dobijeni iz Centralnog registra. 2. POSLOVANjE, IMOVINA I OBAVEZE IZDAVAOCA.1. DELATNOST IZDAVAOCA Uz podatke o izdavaocu, ako izdavalac ima položaj matičnog društva, daju se isti podaci i za zavisna društva (u kojima izdavalac ima 25% i više učešća u osnovnom kapitalu) uz poslovno ime, sedište, matični broj zavisnog društva i procenat učešća u kapitalu i odlučivanju koje ima matično društvo u zavisnom društvu BDD «Šumadija broker»ad, Kragujevac,Dr.Zorana Đinđića 15/a, MB , Šifra delatnosti: PIB ,50 % procenat učešća u kapitalu DOO TV «Kanal 9», Kragujevac, Miloja Pavlovića 8, MB , Šifra delatnosti: PIB ,23 % procenat učešća u kapitalu..1. Osnovna delatnost Naziv i šifra osnovne delatnosti: ostalo osiguranje.2. Prihodi od delatnosti.1. Navesti vrednost prihoda od delatnosti po osnovu koje izdavalac ostvaruje najveći prihod za prethodne tri godine: Najveći prihodi Društva ostvareni su od premija neživotnih osiguranja (u hiljadama) dinara. Vrednost prihoda: god god god god Položaj na tržištu Poslovanje Drustva se odvija na tržištu osiguranja Srbije, gde se posluje kao jedno od cetiri vodecih osiguravajucih drustava na nivou obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, uz desetak osiguravaca ovog osiguranja. Broj

7 osiguravaca povecava se u odnosu na broj korisnika kako privrednih drustava tako i gradjana.1. Procena učešća izdavaoca na tržištu roba i usluga po delatnostima izdavaoca; glavni konkurenti na tom tržištu i procena njihovog učešća na tržištu U toku 2007.god. Društvo se na trzištu suočilo sa konkurencijom i to kako od strane domaćih velikih osiguravajućih kuća tako i od nekoliko uglednih i medjunarodno orijentisanih osiguravača, sto se manifestovalo padom porfelja i u manjem obimu padom ukupne premije kod obaveznog osiguranja od autoodgovornosti motornih vozila. Zapocete su aktivnosti na razvoju drugih oblika osiguranja čiji rezultati se ocekuju u narednoj godini..4. Poslovi koji se obavljaju van sedišta.1. Naziv mesta, osim sedišta izdavaoca, gde izdavalac vrši svoju delatnost - organizacione i poslovne jedinice i predstavništva Shodno prirodi delatnosti Društva većina poslova se obavlja van sedišta Društva, na dole prikazanim lokacijama. Ogranci : Kragujevac, Dr. Zorana Đinđića 15a Beograd, Milentija Popovića 9 Vranje, Partizanski put 9 Gornji Milanovac, Vojvode Mišića 9 Kovin, Sonje Marinković 7 Niš, Strahinjić Bana bb Niš, S. Markovića 18 Niš, Učitelj Tasina 2/2 Niš,Drvarska 1 Leskovac, Pana Đukića 42 Pirot, Branka Radičevića 8 Prnjavor, Dr. Arčibalda Rajsa 23 Senta, Glavna ulica 24 Smederevo, Njegoševa 2/1 Sombor,Venac Radomira putnika 1 Topola, Bulevar Kralja Aleksandra 13 Užice, Obilićeva 6 Novi Sad, Vojvode Mišića 12, stan 1 Zemun, Dubrovačka 8. Pored Direkcije u Kragujevcu i gore navedenih ogranaka Takovo osiguranje ado ima razgranatu mrežu od 71 prodajnog mesta na teritoriji Republike Srbije. Društvo posluje na području Republike Srbije, a svoje poslovanje odnosno prodaju polisa obaveznog osiugranja motornih vozila obavlja pretezno preko 18 (osamnaest) ogranaka, u okviru kojih su organizovana prodajna mesta. U manjem obimu prodaja osiguranja obavljala se preko ovlascenih zastupnika i to: 1. Agencija za zastupanje Zlatko Matusic, Novi Sad 2. Biro za zastupanje u osiguranju zastupnik u osiguranju Ljilaljana Kalabic, Beograd 3. Agencija za zastupanje u osiguranju Tadex DMB, Pozarevac 4. Samostalna agencija za zastupanje Polins pr.,beograd 5. Drustvo za zastupanje u osiguranje Panta doo, Novi Sad

8 6. Vujin agencija za zastupanje u osiguranje, Ruma 7. SU polisa sr za zastupanje u osiguranje, Subotica Agencija za zastupanje u osiguranju Feniks DM, Vrsac.5. Posebne okolnosti.1. Navode se i druge bitne činjenice i okolnosti vezane za poslovanje izdavaoca, koje mogu imati uticaja na podatke o poslovanju izdavaoca:/.6. Prekidi u poslovanju: Nije bilo prekida u poslovanju u prethodne tri godine..1. Navode se prekidi u poslovanju izdavaoca u prethodne tri godine i razlozi za prekid.2. IMOVINA I OBAVEZE IZDAVAOCA Uz podatke o izdavaocu, ako izdavalac ima položaj matičnog društva, daju se isti podaci i za zavisna društva uz poslovno ime zavisnog društva.1. Nekretnine, postrojenja i oprema.1. Podaci o nekretninama, vrsti, mestu gde se nalazi, površini, vrednost te nekretnine, uključujući nekretninu datu i/ili uzetu u zakup Naziv i vrsta objekta Namena objekta Površina objekta Knjigovodstven a Vrednost (u 000) Kragujevac, dr Zorana Đinđića 15 a Poslovna zgrada 634, Kragujevac, Kragujevačkog odreda bb Poslovni prostor 58,34 m² Kragujevac, dr Ilije Kolovića 8, podrum Poslovni prostor 138,60 m² Kragujevac, dr Zorana Đinđića 15 Poslovni prostor a (dat u zakup) 565,23 m² Kragujevac,Miloja Pavlovića 8 Poslovni prostor (dat u zakup) 446,80m² Kragujevac, dr Ilije Kolovića8 I/9 Poslovni prostor (dat u (stan) zakup) 114,64 m² Svilajnac, Karađorđeva bb dat u zakup 36,05 m² Kragujevac, Nikole Pašića 12 (stan) Poslovni prostor (dat u zakup) 39,00 m² Vrednost postrojenja i opreme: Vrednost opreme ( u hiljadama dinara).2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica Naziv i sedište lica Vrsta kapitalnog ulaganja Učešće izdavaoca u kapitalu lica Pravo glasa u %

9 BDD «Šumadija broker»ad, Kragujevac,Dr.Zorana Đinđića 15/a DOO TV «Kanal 9», Kragujevac Miloja Pavlovića 8 MB Šifra delatnosti: PIB MB Šifra delatnosti: PIB Akcije 97,50 % 97,50 % Akcije % % BDD «Šumadija broker»ad, Kragujevac MB PIB Osnovna delatnost Ostalo finansijsko posredovanje Prihodi od delatnosti (u 000 din.) Neto dobitak/ gubitak ( u 000 din.) Ukupni kapital (u 000 din.) Ukupna aktiva (u 000 din.) Prekidi u poslovanju / Članovi uprave Vitomir Jurišić, Direktor Razvojna politika i strategija / Položaj na tržištu / Kanal 9 DOO, Kragujevac MB PIB Osnovna delatnost Šifra delatnosti: Prihodi od delatnosti (u 000 din.) Neto dobitak/ gubitak ( u 000 din.) (7081) (6943) ( 8374 ) Ukupni kapital (u 000 din.) Ukupna aktiva (u 000 din.) Prekidi u poslovanju / Članovi uprave Katarina Katanić, Direktor Razvojna politika i strategija / Položaj na tržištu / U gornjoj tabeli se daju podaci o ulaganjima izdavaoca kojima se ostvaruje učešće izdavaoca u kapitalu drugih pravnih lica u iznosu od 10% i više. Ako izdavalac ima položaj matičnog društva, u tabeli se daju i sledeći podaci za zavisna društva: - delatnost; - članovi uprave; - razvojna politika i strategija; - ukupni dobitak/gubitak, za prethodne tri godine; - ukupan kapital, za prethodne tri godine; - ukupna aktiva, za prethodne tri godine.3. Patenti, koncesije, posebne dozvole.1. Navesti ukratko podatke o uslovima i očekivanom trajanju odobrenih koncesija, patenata, bitnijih komercijalnih ugovora, ugovora o franšizingu, posebnih dozvola za uvoz ili izvoz robe ili obavljanje delatnosti i sl.:/.4. Najveća kapitalna ulaganja Tokom 2007.godine, vršena su investiranja, u sopstveni objekat - započeta nadgradnja objekta u sedištu Društva u

10 Dr.Zorana Đinđića 15/a, Kragujevac. Pocetkom god. sklopljen je ugovor sa Siemens Business Services d.o.o. Beograd, o kupovini hardware i software: insurance.net, za potpunu zamenu informacionog sistema i kvalitetnijih pracenja poslovnih procesa. U toku 2007 me izvrseno je novo ulaganjeu licencu Mikrosofta za 776 hiljada i licenca za bazu podaraka SOL Server u iznosu 680 hiljada. Vrednost nematerijalnih ulaganja na dan je hiljade. Drustvo je u periodu potpisalo udovor o kupovini novog softverskog resenja od '' Siemens Business Services'' Doo Beograd i deo sredstava vec plasiralo u iznosu od hiljade dinara. konto/ grupa iznos potrazivanja ispravke vred. opste ispravke sad.vr Ulaganje u novo softversko resenje je neophodno radi svobuhvatnosti i povezanosti svih procesa rada i pruzanja informacija internim i eksternim korisnicima u najkracem roku..1. Opis najvećih ulaganja i povlačenja uloženih sredstava u prethodno navedene vidove imovine u prethodne tri godine i opis načina na koji je finansirana svaka od tih investicija; opis drugih bitnijih investicija i povlačenja uloženih sredstava i način na koji su finansirane te investicije: /.5. Založna prava Nema upisane zaloge..1. Osnovni podaci o imovini izdavaoca na kojoj je konstituisano pravo zaloge: vrsta zaloge, vrednost založnog dobra i založnog potraživanja, trajanje zaloge, poslovno ime založnog poverioca:/.6. Parnični i drugi postupci Društvo vodi veći broj postupaka u kojima se javlja i kao tužilac i kao tuženi, i nijedan od njih nema značajniju mogućnost da utiče na materijalno pravni položaj izdavaoca. iz razloga sto je drustvo za postupke u kojima je tuzena strana, izvrsilo rezervacije u iznosu dovoljnom za izmirivanje obaveza dok je za postupke u kojima je tuzilac, izvrsilo ispravku potrazivanja. Parnični poslovi su deo poslovanja osiguravajućih društava. Takovo osiguranje ado, uredno vrši rezervisanja za obaveze po sudskim sporovima za odgovarajući nivo rezervisanih šteta..1. Podaci se daju samo za značajnije postupke koji se vode pred sudom ili organom uprave: broj postupaka u kojima je izdavalac tuženi i ukupna vrednosti svih sporova; broj postupaka u kojima je izdavalac tužilac i ukupna vrednost svih sporova; postupci u vezi sa pravom industrijske svojine i zloupotrebom monopolskog položaja navode se posebno:/ Sa stanjem na dan godine, drustvo je kao tuzeni, imalo 615 steta u sporu za naknadu stete po osnovu autoodgovornosti za koje je bio rezervisan iznos od hiljada dinara. Sa stanjem na dan godine drustvo kao tuzilac ima 50 postupaka za naplatu potrazivanja po osnovu premije osiguranja (od pravnih lica), tuzbeni zahtevi su osnovani a naplata zavisi od azurnosti sudskih izvrsitelja i platezne moci duznika. Sa stanjem na dan godine drustvo kao tuzilac ima 83 predmeta za naplatu regresnog duga od svojih osiguranika ( fizickih lica) u iznosu od hiljada dinara. Za sva potrazivanja za koje drustvo vrsi naplatu duga sudskim putem I javlja se kao tuzilac drustvo je izvrsilo ispravku potrazivanja u celosti I ishod postupka moze samo pozitivno da utice na polozaj izdavaoca prospekta..7. Ukupan iznos obaveza izdavaoca koje nisu dospele do dana podnošenja zahteva

11 Ukupan iznos obaveza Takovo osiguranje ado, Kragujevac, na dan iznosi ( u hiljadama dinara ) Red. Br. Ročnost po danima Iznos obaveza Preko ( u hiljadama dinara) Iznos obaveza izdavaoca po osnovu bankarskih kredita:/.1. Društvo nema dugoročnih niti, krotkoročnih kredita..2. Iznos obaveza izdavaoca po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti:/ Društvo nema izdatih dužničkih hartija od vrednosti..3. Ostale obaveze izdavaoca. Nema ostalih obaveza..8. Ukupan iznos obaveza izdavaoca koje nisu ispunjene o roku njihovog dospeća do dana podnošenja zahteva Ostale obaveze Društvo izmiruje po dospeću..1. Iznos obaveza izdavaoca po osnovu bankarskih kredita:/ Društvo nema dugoročnih niti, krotkoročnih kredita..2. Iznos obaveza izdavaoca po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti:/ Izdavalac nije izdao dužničke hartije od vrednosti..3. Ostale obaveze izdavaoca:/.9. Zaposleni.1. Ukupan broj zaposlenih lica kod izdavaoca i broj zaposlenih u okviru određenog stepena stručne spreme i prosečan broj zaposlenih u prethodne tri godine Broj zaposlenih na dan % učešća SS 66 17,83 VŠ SSS III 59 15,97 II I 1 0,27 NK Ukupno %

12 Prosečan broj zaposlenih Starosna struktura zaposlenih Broj godina zivota Broj zaposl Broj zaposl Broj zaposl Do preko 50 ukupno Ukupna vrednost obaveza prema zaposlenima Prosečna bruto zarada zaposlenih radnika za 2007.godinu na osnovu broja radnika je dinara. 3. FINANSIJSKI PODACI.1. Podaci iz nekonsolidovanih finansijskih izveštaja izdavaoca za prethodne tri godine.1. Bilansa stanja B. AKTIVA I PASIVA: UKUPNA AKTIVA: Stalna imovina Neuplaćeni upisani kapital Nematerijalna ulaganja (imovina) Nekretnine, postrojenje, oprema i biološka sredstva Dugoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu: Ostali dugoročni fin. Plasmani: Obrtna imovina - potraživanja Zalihe Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina Odložena poreska - - -

13 sredstva Poslovna imovina Gubitak iznad visine kapitala Vanbilansna aktiva UKUPNA PASIVA: Kapital i rezerve: Osnovni i ostali kapital: Neuplaćeni upisani kapital Rezerve Revalorizacione rezerve Neraspoređena dobit Gubitak do visine kapitala Otkupljene sopstene akcije ( ) ( ) Rezervisanja i obaveze: Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze po osnovu štete i ugovornih iznosa Obaveze za premiju zarade i druge obaveze Obaveze za porez iz rezultata Pasivna vremenska razgraničenja Odložene poreske obaveze Vanbilansna pasiva * Nad bilansnim pokazateljima za godinu izvršene su korekcije po Izveštaju ovlašćenog revizora Deloitte & Touche i po rešenju NBS broj 8508/

14 .2. Bilansa uspeha A. PRIHODI I RASHODI: * UKUPNI PRIHODI: Poslovni (funkcionalnirihodi: - Prihodi od premija osiguranja i saosiguanja - Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija - Povećanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija za ne istekle rizike - Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja -Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi osiguranja, reosiguranja i retrocesija - Ostali poslovni prihodi Finansijski prihodi, osim finansijskih prihoda po osnovu sredstava tehničkih rezervi Prihodi po usklađivanju vrednosti imovine i ostali prihodi Vanredni prihodi UKUPNI RASHODI: Poslovni (funkcionalni) rashodi: -Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose - Rashodi naknada šteta i ugovornih iznosa - Rezervisane štete promene - Regres prihod po osnovu regresa

15 - Povećanje ostalih tehničkih rezervi neto - Smanjenje ostalih tehničkih rezervi neto Rashodi za bonuse i puste Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi - Ostali poslovni rashodi TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA Troškovi pribave Troškovi Uprave Ostali troškovi sprovođenja osiguranja - Provizije od reosiguranja i retrocesije Finansijski rashodi, osim finansijskih rashoda po osnovu sredstava tehničkih rezervi Rashodi po osnovu obezvređivanju imovine i ostali rashodi Vanredni rashodi Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja Dobit pre oporezivanja Gubitak pre oporezivanja Porez na dobit NETO DOBIT * NETO GUBITAK * Napomena koja se odnosi na prikazani finansijski rezultat u Ovlašćeni revizor je mišljenja da je Društvo pogrešno smanjilo deo prenosne premije sa kojom je povećalo prihode za pokriće funkcionalnih doprinosa. Nepravilnost sprovedenog knjiženja sastoji se u pogrešnom tretiranju prenosne premije iz razloga što zakonskim propisima nije regulisano pokriće rizika iz prenosne premije. U skladu sa MRS -10, ovlašćeni revizor nije naložio ispravku, već je prihvaćena ispravka u godini preko finanasijskog rezultata. -

16 .3. Izveštaj o novčanim tokovima 2005 god ( u 000 din) 2006god ( u 000 din) 2007 god ( u 000 din) Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti Priliv gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja Odliv gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja SVEGA PRILIV GOTOVINE SVEGA ODLIV GOTOVINE NETO PRILIV GOTOVINE NETO ODLIV GOTOVINE GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA Izveštaj o promenama na kapitalu Osnovni kapital Emisiona premija Rezerve iz dobitka Revalorizacione rezerve Neraspoređeni dobitak Gubitak do visine kapitala Ukupno kapital

17 1.5. Značajna objašnjenja pojedinih pozicija iz finansijskih izveštaja sadržanih u napomenama uz finansijske izveštaje Nekretnine i opremu Društvo je nekretnine vrednovalo u skladu sa MRS 16 (metod revalorizacije) i MRS 40 osnovni metod.vrednost građevinskih objekata na dan god.procenila je nezavisna agencija»obradović«doo iz Kragujevca,čiji je PIB: i M.Br.: Od ukupno procenjenih deset građevinskih objekata tri su namenjenja za obavljanje osnovne delatnosti Objekat mesto adresa S.(fer)vr m Kraguj. Dr.Zorana Djindjica 15a deo ,34m Kraguj. Krag.odreda ,60m Kraguj. Ilije Kolovica Ukupna sadašnja fer vrednost iznosi hiljada dinara.usklađivanje vrednosti knjiženo u korist revalorizacionih rezervi Amortizacija vršena po proporcionalnoj metodi na osnovu korisnog veka upotrebe. Investicione nekretnine namenjenje za izdavanje u zakup vrednovane su po MRS 40 osnovni metod po fer vrednosti koju je procenio na dan god. ovlasceni procenjivac Agencija "Obradovic" koja je angazovala sudskog procenitelja Vasic Miodraga br.lk sa stanom u ul.bukureskoj br.13 u Kragujevcu. Objekat mesto adresa S.(fer)vr m Kraguj. Nikole Pasica ,64m Kraguj. Ilije Kolovica m Kraguj. Dr.Zorana Djindjica 15a deo m Kraguj. Miloja Pavlovica m Svilajn. Karadjordjeva bb m Kraguj. Liube Vuckovica 971 Ukupna sadašnja fer vrednost iznosi hiljada dinara.usklađivanje vrednosti knjiženo u korist prihoda od usklađivanja vrednosti perioda.amortizacija se ne utvrđuje shodno izabranom metodu po MRS-40. Nekretnine u pripremi Bilansiran iznos hiljada dinara odosi se na ulaganja u projekat nadgradnje poslovne zgrade u ulici Dr.Zorana Djindjica 15a u iznosu hiljada din. i ulaganje u nekretninu u suvlasnistvu na lokaciji» Prodor«u iznosu hiljada dinara Zaključno mišljenje revizora Zbog pitanja iznetih u tačkama od 2 do 12, ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima za godinu. Ne izražavajući mišljenje skrećemo pažnju da je Društvo u bilansu uspeha, za godinu izvršilo podelu troškova sprovođrenja osiguranja osiguranja koji se ne mogu direktno raspodeliti na troškove pribave, uprave i ostale troškove u vezi sa izviđajem, procenom, likvidacijom i isplatom naknada šteta, primenjujući određene ključeve za alokaciju. DELOITTE DOO Beograd Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima finansijsko stanje Društva i finansijski rezultat na dan , osim za visinu dela rashoda, po osnovu doprinodsa za preventivu, na koju ovlašćeni revizor izražava mišljenje sa rezervom Preduzeće za reviziju računovodstvenih usluga. VINČIĆ DOO Beograd. Po našem mišljenju, prikazani finansijki i drugi izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31.decembra godine, kao i rezultat njegovog poslovanja,

18 promene na kapitalu i tokove gotovine za navedenu godinu, osim u delu vremenskih razgraničenja, za koje ovlašćeni revizor izražava rezervu.od uticaja na dato mišljenje, ovlašćeni revizor je imao u vidu da je Društvo pogrešno smanjilo deo prenosne premije sa kojom je povećalo prihode za pokriće funkcionalnih doprinosa Preduzeće za reviziju računovodstvenih usluga VINČIĆ DOO Beograd. Mišljenje ovlašćenog aktuara: Daje se pozitivno mišljenje da su aktuarske pozicije i druge veličine na koje ovlašćeni aktuar daje mišljenje u skladu sa Zakonom, propisima donetim na osnovu Zakona i drugim propisima kojima se uređuje delatnost osiguranja. U skladu su sa aktima Društva, ekonomskim načelima, pravilima aktuarske struke i struke osiguranja, obezbeđuju očuvanje vrednosti imovine i garntuju stabilnost, soleventnost i likvidnost u poslovanju i izvršavanju obaveza Društva. Ovlašćeni aktuar, Mr. Milan Cerović 3.2. Podaci iz konsolidovanih finansijskih izveštaja izdavaoca za prethodne tri godine: Konsolidovani finansijski izveštaji se mogu pogledati u sedištu Takovo osiguranje ado u Kragujevcu, ul. Dr Zorana Đinđića 15 a, svakog radnog dana od 07:30 15:00 sati. Pravna lica obuhvaćena konsolidovanim izveštajem BDD «Šumadija broker»ad, Kragujevac,Dr.Zorana Đinđića 15/a DOO TV «Kanal 9», Kragujevac Miloja Pavlovića 8 Konsolidovani bilans uspeha Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara) konsolidovani (Pored matičnog društva podaci iz konsolidovanog bilansa uključuju i bilansne podatke zavisnih društava: BDD «Šumadija broker»ad, Kragujevac i DOO TV «Kanal 9», Kragujevac PRIHODI I RASHODI: UKUPNI PRIHODI: Poslovni ( funkcionalni ) prihodi: Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja - Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija - Povećanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija za ne istekle rizike - Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja -Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi

19 osiguranja, reosiguranja i retrocesija - Ostali poslovni prihodi Finansijski prihodi, osim finansijskih prihoda po osnovu sredstava tehničkih rezervi Prihodi po usklađivanju vrednosti imovine i ostali prihodi Vanredni prihodi UKUPNI RASHODI: Poslovni (funkcionalni) rashodi: Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose - Rashodi naknada šteta i ugovornih iznosa Rezervisane štete promene Regres prihod po osnovu regresa Povećanje ostalih tehničkih rezervi neto Smanjenje ostalih tehničkih rezervi neto Rashodi za bonuse i popuste - Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi - Ostali poslovni rashodi TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA - Troškovi pribave Troškovi Uprave Ostali troškovi sprovođenja osiguranja Provizije od reosiguranja i retrocesije Finansijski rashodi, osim finansijskih rashoda po osnovu sredstava tehničkih rezervi Rashodi po osnovu obezvređivanja imovine i ostali rashodi Vanredni rashodi Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja Dobit pre oporezivanja Gubitak pre oporezivanja Porez na dobit Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza Gubitak po osnovu kreiranja odloženih

20 poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza NETO DOBIT NETO GUBITAK ( ) Bilans stanja - aktiva MSFI (u 000 dinara) konsolidovani Pored matičnog društva podaci iz konsolidovanog bilansa uključuju i bilansne podatke zavisnih društava: BDD «Šumadija broker»ad, Kragujevac i DOO TV «Kanal 9», Kragujevac AKTIVA: Ukupna aktiva Stalna imovina Neuplaćeni upisani kapital Nematerijalna ulaganja (imovina) Nekretnine, postrojenje, oprema i biološka sredstva Dugoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu: Ostali dugoročni fin. Plasmani: Obrtna imovina - potraživanja Zalihe Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina Odložena poreska sredstva Poslovna imovina Gubitak iznad visine kapitala Vanbilansna aktiva Bilans stanja - pasiva MSFI (u 000 dinara) konsolidovani Pored matičnog društva podaci iz konsolidovanog bilansa uključuju i bilansne podatke zavisnih društava: BDD «Šumadija broker»ad, Kragujevac i DOO TV «Kanal 9», Kragujevac PASIVA: UKUPNA PASIVA: Kapital i rezerve: Osnovni i ostali kapital: Neuplaćeni upisani kapital Rezerve Revalorizacione rezerve Neraspoređena dobit Gubitak do visine kapitala

21 Otkupljene sopstene akcije Rezervisanja i obaveze: Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze 653 Obaveze po osnovu štete i ugovornih 210 iznosa Obaveze za premiju zarade i druge obaveze Obaveze za porez iz rezultata Pasivna vremenska razgraničenja Odložene poreske obaveze Vanbilansna pasiva Izveštaj o novčanim tokovima - konsolidovani U periodu od 1. januara do 31.decembra 2007.godine (u hiljadama dinara): Pozicija AOP Iznos Tekuća godina Prethodna godina A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 5) Premije osiguranja i saosiguranja i primljeni avansi Premije reosiguranja i retrocesija Prilivi od učešća u naknadi šteta Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti Ostali prilivi iz redovnog poslovanja II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 9) Naknade šteta i ugovorenih iznosa iz osiguranja, udeli u štetama iz saosiguranja i dati avansi 2. Naknade šteta i udeli u štetama iz reosiguranja i retrocesija Premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 5. Ostali troškovi sprovođenja osiguranja Plaćene kamate Porez na dobitak Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda Ostali odlivi gotovine iz redovnog poslovanja III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (l-ll) IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (ll-l) B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5) Prodaja akcija i udela (neto prilivi) Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 3. Ostali finansijski plasmani - deponovanja i ulaganja (neto prilivi)

22 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja Primljene dividende i učešća u rezultatu II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 4) Kupovina akcija i udela (neto odlivi) Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 3. Ostali finansijski plasmani - deponovanja i ulaganja (neto odlivi) 4. Plaćene kamate III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (l-ll) IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (ll-l) ( ) V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 3) Uvećanje osnovnog kapitala Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 335 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4) Otkup sopstvenih akcija i udela Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) Finansijski lizing Isplaćene dividende i učešća u rezultatu 340 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (l-ll) IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (ll-l) G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE ( ) D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE ( ) Đ. NETO PRILIV GOTOVINE ( ) E. NETO ODLIV GOTOVINE ( ) Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA ( ) Izveštaj o promenama na kapitalu konsolidovani U periodu od do u hiljadama dinara

23 OPIS Osnovi kapital (grupa 30, osim 309) Ostali kapital (rn 309) Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31) Emisiona premija (rn 320) Rezerve (rn , 329) Revalorizacion rezerve (grupa 33) Nerasopoređeni dobitak (grupa 34) Ukupno (kol ) Gubitak do visine kapitala (grupa 35) Otkupljene sopstvene akcije i udeli (rn 037, 237) Ukupno odbitne stavke (kol ) Ukupno kapital (kol. 9-12) Gubitak iznad visine kapitala Početno stanje ili stanje na dan 1. januara prethodne godine Ispravka materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika - povećanje pozicije xxx Ispravka materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika - smanjenje pozicije xxx Korigovano početno stanje ili stanje na dan 1. januara prethodne godine (r. br ) Emisija akcija xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Povećanje revalorizacionih rezervi Smanjenje revalorizacionih rezervi xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 26 xxx 26 xxx xxx xxx xxx xxx Neto dobitak perioda xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Neto gubitak perioda xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Sticanje sopstvenih akcija (smanjenje kapitala povećanjem odbitnih stavki) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Prodaja/otuđenje sopstvenih akcija (povećanje kapitala smanjenjem obrtnih stavki) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Prenos sa jednog na drugi oblik kapitala - povećanje pozicija Prenos sa jednog na drugi oblik kapitala - smanjenje pozicija xxx xxx Smanjenje kapitala na osnovu raspodele dividende xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Smanjenje kapitala po osnovu obaveze prema zaposlenima xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

24 Ostala povećanja pozicija xxx Ostala smanjenja pozicija xxx Ukupno povećanje po računima u prethodnoj godini (r. br ) xxx Ukupno smanjenje po računima u prethodnoj godini (r. br ) xxx Krajnje stanje ili stanje na dan 31. decembra prethodne godine (r. br ) Početno stanje ili stanje na dan 1. januara tekuće godine Ispravka materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika - povećanje pozicije xxx Ispravka materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika - smanjenje pozicije xxx Korigovano početno stanje ili stanje na dan 1. januara tekuće godine (r. br ) Emisija akcija xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Povećanje revalorizacionih rezervi Smanjenje revalorizacionih rezervi xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Neto dobitak perioda xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Neto gubitak perioda xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Sticanje sopstvenih akcija (smanjenje kapitala povećanjem odbitnih stavki) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Prodaja/otuđenje sopstvenih akcija (povećanje kapitala smanjenjem obrtnih stavki) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Prenos sa jednog na drugi oblik kapitala - povećanje pozicija Prenos sa jednog na drugi oblik kapitala - smanjenje pozicija xxx xxx Smanjenje kapitala na osnovu raspodele dividende xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

25 Smanjenje kapitala po osnovu obaveze prema zaposlenima xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Ostala povećanja pozicija xxx Ostala smanjenja pozicija xxx Ukupno povećanje po računima u tekućoj godini (r. br ) xxx Ukupno smanjenje po računima u tekućoj godini (r. br ) xxx Krajnje stanje ili stanje na dan 31. decembra tekuće godine (r. br ) Značajna objašnjenja pojedinih pozicija iz finansijskih izveštaja sadržanih u napomenama uz finansijske izveštaje Nematerijalna ulaganja u licence bilansirane su u Takovo osiguranje, a ostali učesnici u konsalidaciji nisu imali ovu vrstu ulaganja. Društvo je u toku imalo ulaganje u licencu Microsoft softvera na tri godine korišćenja. U toku izvršeno je novo ulaganje u licencu Microsoft-a za , i licenca za bazu podataka Sol server u iznosu od Goodwil za u konsolidaciji Negativan Goodwil je pokazatelj više plaćenog kapitala zavisnih lica u odnosu na njihovu tretiranu vrednost kapitala na dan i iznosi ( u hiljadama dinara) ali s obzirom da je već učešće umanjemo preko ispravke na teret rezultata ranijih godina, Goodwil se umanjuje u knjizi u iznosu od ( u hiljadama dinara).2.7 Zaključno mišljenje revizora Za konsolidovani finansijski rezultat na dan Društvo ne poseduje mišljenje ovlašćenog revizora, jer nije postojala zakonska obaveza vršenja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja. Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima konolidovanih finansijskih stanja matičnog i zavisnih preduzeća i konsolidovani finansijski rezultat na dan 31.decembra 2006., te ovlašćeni revizor izražava pozitivno mišljenje. VINČIĆ DOO, Beograd Revizija konsolidovanih finansijski izveštaja za godinu još uvek nije izvršena.

26 3.3. Značajniji pokazatelji poslovanja i uspešnosti U 000 dinara POKAZATELJI POSLOVANJA /2006 Ukupan kapital ,50 Osnovni kapital ,05 Ukupan broj akcija Deljenje Osnovni kapital je akcijski 100% 100% 1 Garantna rezerva ,67 - Osnovni i ostali kapital ,05 - Rezerve ,05 - Neraspor.dobitak (deo od 50%) - iz ranijih godina iz tekuce godine - gubitak iz ranijih godina ( ).. Tehnicke rezerve ,37 Finansijski rezultat dobitak: - bruto ,66 - neto * 81,16 Obracunata premija ,18 Likvidirane stete ,30 Isplacene stete ,30 Ukupan prihod ,53

27 3.1. Navode se značajniji pokazatelji poslovanja kao što su pokazatelji likvidnosti, solventnosti, neto obrtni kapital, pokazatelji profitabilnosti i drugi, primereni osnovnoj delatnosti izdavaoca. Za izdavaoce iz finansijskog sektora kojima je posebnim propisima uređena vrsta, način obračuna i visina određenih pokazatelja, navode se njihova ostvarena i propisana vrednost. Pokazatelji likvidnosti prvog stepena (028/126) 3.70 gotovina i got. ekvivalenti (028) kratkorocne obaveze (126) Pokazatelji likvidnosti drugog stepena ( ) / Obrtna imovina (018) zalihe (019) Kratkorocne obaveze (126) Pokazatelji likvidnosti treceg stepena (018/126) obrtna imovina (018) kratkorocne obaveze (126) Produktivnost rada merena odnosom fakturisane premije i prosečnog broja radnika, ostvarena je u 2007.god. u iznosu od ,00 dinara i veca je za 4,4% u odnosu na prethodnu godinu, jer u prethodnoj godini iznosio je ,00 dinara. Ekonomicnost predstavlja teznju da se postigne sto veci obim premije osiguranja uz sto manje troskove poslovanja tj. predstavlja cenu kostanja premije osiguranja. Ekomicnost poslovanja merena na ovaj pokazuje da na 100,00 dinara ostvarenih ukupnih prihoda u 2007.god. ucestvuju troskovi sprovodjenja osiguranja u iznosu od 40,95 dinara, sto je predstavlja smanjenje za 2,3% u odnosu na prethodnu godinu. Rentabilnost poslovanja osiguravajuceg drustva predstavlja ucesce likvidiranih steta i troskova sprovodjenja osiguranja u ukupnom prihodu. Izracunata rentabilnost poslovanja pokazuje da stete i troskovi sprovodjenja osiguranja zbrino ucestvuju sa 66,46% u ukupnim prihodima, dok u 2006.god. ucesce ovih troskova je 61,24% u odnosu na ukupne prihode, pa se moze zakljuciti da je rentabilnost opala za 5,2 indeksnih poena.

28 Značajniji pokazatelji poslovanja i uspešnosti Likvidnost II stepena 10,08 18,12 24,64 Likvidnost III stepena 10,25 18, 27 25,12 Racio NOF (prema obrtnim sredstvima) 88,37 94,61 96,02 Racio NOF (prema poslovnoj imovini) 35,34 68,21 66,22 Odnos kapitala i stalne imovine 23,66 107,76 94,33 Stopa bruto dobiti / 6,03 3,61 Stopa neto dobiti / 4,85 3,63 ROA / ,61 ROE / ,91 Dividendna stopa Dobitak/gubitak po akciji ( ) ,59 149, Troškovi zarada 4.1. Navode se troškovi zarada, za prethodna tri meseca pojedinačno, u bruto i neto iznosu Neto iznos Bruto iznos Decembar 2007.godine , ,03 Januar godine , ,28 Februar 2008 godine , , Dobitak/gubitak po akciji 149,65 dinara po akciji 5.1. Navodi se za prethodne tri poslovne godine: - neto iznos dobitka ili gubitka po akciji, na osnovu nekonsolidovanih finansijskih izveštaja; - neto iznos dobitka ili gubitka po akciji, na osnovu konsolidovanih finansijskih izveštaja; Ako se broj akcija promenio u prethodne tri godine, podatak se daje u odnosu na nove okolnosti i navodi se metod za utvrđivanje vrednosti akcija pri zameni akcija.

29 ZARADA PO AKCIJI Takovo osiguranje ado, Kragujevac 2005.god 2006.god 2007.god Neto dobit ( ) Broj akcija Dobit (gubitak )po akciji (37.979,84) , ZARADA PO AKCIJI (KONSOLIDOVANI BILANS) ZARADA PO AKCIJI EVIDENTIRA SE NA AOP-288 BILANSA USPEHA DONIJA SE KADA SE DOBIT VEČINSKOG AKCIONARA PODELI SA BROJEM AKCIJA 2005.god 2006.god 2007.god Neto dobit(gubitak) ( ) Broj akcija Dobit(gubitak) po akciji (31.302,51) Isplaćene dividende

30 Navodi se: - datum isplate dividende, za prethodne tri godine; - iznos isplaćene dividende po akciji za svaku klasu posebno; - dan preseka (ex-dividend day) - određeni datum neposredno pre dana isplate dividende na koji lica koja su upisana kao imaoci akcija imaju pravo da prime dividendu, bez obzira što na dan isplate dividende imalac akcija može biti drugo lice:/ Datum isplate dividende Nije isplaćivana dividenda Datum isplate dividende uknjižavanje II emisije u CRHoV Datum isplate dividende uknjižavanje IV emisije u CRHoV Iznos isplaćene dividende * Dan preseka za za godinu Dan preseka za za godinu Dan preseka za * Isplaćena je dividenda za godinu u vidu akcija II emisije, a na osnovu Odluke o distribuciji 440 komada akcija bez javne ponude po osnovu raspodele rezervi i revalorizacionih rezervi koja je doneta na Skupštini ( Rešenje Komisije za HoV br. 4/ /5-6 od ) Za svaku od postojećih akcija ukupnog broja komada akcija nominalne vrednosti ,00 dinara, akcionaru je pripala akcija II emisije. Uknjižavanje II emisije akcija izvršeno je u bazu CRHoV-a. Isplaćena je dividenda za godinu u vidu akcija IV emisije, a na osnovu Odluke o izdavanju komada akcija bez javne ponude po osnovu raspodele rezervi koja je doneta na Skupštini i i njenim izmenama od (Rešenje Komisije za HoV br.4/ /7-07 od ) Za svaku od postojećih akcija ukupnog broja komada akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, akcionaru je pripalo akcija IV emisije.uknjižavanje IV emisije akcija izvršeno je u bazu CRHoV-a Vanbilansne pozicije:/ 7.1. Daje se opis bitnijih vanbilansnih pozicija:/ 2.4. DRUGE BITNE ČINJENICE 4.1. Druge bitne činjenice koje mogu biti od značaja za odlučivanje investitora o poslovanju, aktivnostima i finansijskom položaju izdavaoca Neophodno je istaći podatak da je Takovo osiguranje ado, Kragujevac, u 2007.god. rešavalo ukupno štete. Od tog broja je rešilo i svih u celosti isplaćene u 2007.god. Ovaj broj šteta ukazuje da je Društvo nastavilo sa praksom dobrog osiguravača jer je pokazalo veliki stepen ažurnosti u resavanju šteta i maksimalni procenat u pogledu ažurnosti u isplati šteta. Ubrzani postupak isplata šteta u odnosu na likvidaciju jedna je od značajnih dugogodišnjih odlika poslovanja Društva, o cemu svedoče i brojne nagrade za brzu isplatu šteta. Iznos isplaćenih šteta iznosio je hiljada dinara, što predstavlja porast od 31,20% u odnosu na iznos iz prethodnog perioda.

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean R S E K T Z RIJEM HRTIJ D VREDNSTI Z TRGVNJE N BEGRDSKJ BERZI IZDVC KSVSK METHIJSK BNK.D. Zvean Izjava 1. rospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omoguavaju investitorima

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE RAIFFEISEN BANKA A.D., Beograd IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE (Informacije i podaci sa stanjem na dan 31. decembra 2013.) UVOD Raiffeisen banka a.d, Beograd,

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 62/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33 i 29 Mjesto i datum: Nikšić, 02.08.2017.godine Na onovu člana 54

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE RUJAN 2015. SPECIJALNO IZDANJE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH SREDNJE EUROPE DELOITTE 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE 4 SADRŽAJ I UVODNIK NARASLE AMBICIJE Piše Edita Vlahović Žuvela, zamjenica glavnog

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA I ŠPEDICIJA Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA & ŠPEDICIJA Ciljevi i zadaci logistike preduzeća Sistem logistike preduzeća Logistička strategija i koncepcija preduzeća Logistika transporta

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Nedim Hogić Sarajevo, 2014. godine Naslov: Autor: Izdavač: Godina izdavanja: Lektura: Dizajn i DTP: Pravosudni sistem u

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

NEPRIVATIZOVANA PREDUZEĆA U BEOGRADU ( stanje na dan ) % društ. / drž. kapit na prodaju. Pančevački put Kneza Višeslava 88 70

NEPRIVATIZOVANA PREDUZEĆA U BEOGRADU ( stanje na dan ) % društ. / drž. kapit na prodaju. Pančevački put Kneza Višeslava 88 70 P r i v r e d n a k o m o r a B e o g r a d a Centar za razvoj akcionarstva 11000 Beograd, Kneza Miloša 12 Tel: (381 11) 2659 073 fax: 2642 029 Web : www.kombeg.org.yu NEPRIVATIZOVANA PREDUZEĆA U BEOGRADU

Více

SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6

SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6 SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6 Prodaja na stranim tr ištima 7 Uvoz 11 Troškovi 12 Profitabilnost

Více

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br.

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br. TEHNOELEKTRO-TIM D.O.O. Lele Popović bb, 18220 Aleksinac, Srbija Tel/Fax: ++381 (0)18 800 252, 800 253, 800 392, 800 393 www.tehnoelektro.rs info@tehnoelektro.rs Matični broj: 20906227; PD: 2790; PIB:

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA TEORIJA PROIZVODNJE I GRANIČNIH PROIZVODA Proizvodnja je proces kombiniranja proizvodnih faktora (inputa( inputa) ) s ciljem stvaranja proizvoda namijenjenih

Více

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu INFORMATÍVNY MESAČNÍK * INFORMATIVNI MESEČNIK Republika Srbsko * AP Vojvodina * Obec Báčsky Petrovec * Ročník 3, číslo 13 ( 16 ), január 2007 * Bezplatný exemplár * Republika Srbija * AP Vojvodina * Opština

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

š Í ž ž š š š Ž ž ž ž Ž ň ž ůž š ů ů š š š ú ú Í š Ú ů ů ů ú Ú ů ž š ž š š Ý ž ž ž ž ž ů ú š ž ů ů ů Í ž š ů š ů ž ů šť ů ů ůž ú ů ú ů ůž š ů ů ů š š ů š ů ů ž ů š Ú Í ú š ž ů š ů ů ů š ž ú š ž ž šš ž

Více

VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE, S POSEBNIM OSVRTOM NA ETAŽNI PLAN 1 I PROSTORNO ETAŽIRANJE

VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE, S POSEBNIM OSVRTOM NA ETAŽNI PLAN 1 I PROSTORNO ETAŽIRANJE Jakob Nakic, dipl. iur.* Andelko Vukšic, geometar** Objavljeno u Nekretnine u pravnom prometu Inženjerski biro 2005 VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE, S POSEBNIM OSVRTOM NA ETAŽNI PLAN 1 I PROSTORNO

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI?

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI? 3. UVOD U RAČUNARE Osamdesete i devedesete godine spominju se kao godine racunarske revolucije. Tada su se proizveli racunari cije su brzine i racunarska snaga hiljadama puta veci nego što je to bilo kod

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

é ř é ř ř é ů ř ů ř é ů ř ů é ř é ř ň Ž Ž é ř Ž ů ř é Í é é ř ř ú ú ď é ř ř é ů é é ů ř ř ú ř ř é é ř é é ř é ď ů é é ř é é ř ú ř ž ž ů é ú é ř ř é ů ř ů ř é Ž é ř ů é ů ř ř é ú ř é ř ů ř ř é ů Í ú úř

Více

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983.

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. Daruvarski NOP odred 1943-1944. godine Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije 17. IV 1941. godine

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

NACRT PLANA PODELE Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad

NACRT PLANA PODELE Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad Na osnovu odredbe člana 490. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014), Odbor direktora Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad, sa

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Základní údaje o zajišťovně

Základní údaje o zajišťovně INFORMACE O ZAJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

Srbsko zajímavý vývoj i příležitosti pro český potravinářský sektor

Srbsko zajímavý vývoj i příležitosti pro český potravinářský sektor Srbsko zajímavý vývoj i příležitosti pro český potravinářský sektor Mgr. Luboš Joza, Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. listopadu 2014 Obsah prezentace Zemědělská výroba v Srbsku Srbský maloobchodní trh

Více

1. OSKRBA S PITNO VODO

1. OSKRBA S PITNO VODO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJU CEN STORITEV NEKATERIH OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2017 1. OSKRBA

Více

ý ý ý ů ů ů ř Ž ř ř ý ý ý ý ý ů ř ý š Š ý ř ř Ž ý ř ž ň ř ý ů ů ž ž ř ý ý ů ř ů ů š Ž ř Ž ů ó ř ó ó ž ý ý Í Í ý š ý ž ý ů ý ř ů ů ý ý šť ř ý ů ú ň ý ž ž ř ů ý ý ř ř Ž Ž ř Ú ó ó š ý ý š ů š ž ř ů š ý š

Více

Plan raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori

Plan raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori Crna Gora Agencija za radio-difuziju Plan raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori Podgorica, 2008. godine Sadržaj Uvod... i Postojeći planovi radio-difuznih frekvencijskih dodjela... iv Osnovni

Více

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Zakaj naše Krio savne? Cryomed je vodilni proizvajalec Krio savn na svetu. Krio savne proizvajajo

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... POWXG2032 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

É Ý Ú Ó ď Ý Ý Í ň ř Í É Š Ý Í Ž š ř ď ť Ž ř č š š čš ž ř č ů ď š ů ů řš ž ž ř ž ž č ů č ú ž č ř š ž ů ř ž ž šš Ť ň š ů ť č š ř Í ů ž úč ů ř ř Ž š š č ť úč ů č ď š Š ř ř ř ď ď Í č ž š ůž ř úč ůž č ď ž ž

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje Češka je parlamentarna republika s višestranačkim sustavom. Država je administrativno podijeljena na 13 regija i

Více

Ě Ř Á Á Ě ÉÁ Ý Í ó ř é Í Í ý ý ř úř ř š ý ú ř ě ě š ř ů š ě ě š ř ů ú ř ž ž ě Í ě ó Ž ě š ě šú ě ú ř ř ú ř ě ú ě ř é ť ěř ž ř é ž ý é ě ě ů ř é ž ý é ě ř ř š ě é é š ě Ž ý é ě ř Ž ř ř ž š é ř ž šť é ř

Více

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19 F I A T 5 0 0 X 6.5 Radio Nav LIVE UVOD... 3 SAVETI, KOMANDE I OPŠTE INFORMACIJE... 4 SAVETI... 4 MULTIMEDIJALNI UREĐAJI: AUDIO FAJLOVI I FORMATI KOJI SU PODRŽANI... 4 NAPOMENE U VEZI RAZLIČITIH MARKI...

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

R NAGRADNA Igra KUPI IZDELKE ZA ŠOLO V VREDNOSTI 10 IN SODELUJ V NAGRADNI IGRI. POŠLJI SMS S KODO NA 4080 OD 3. 8. DO 3. 9. 2017 GLAVNA NAGRADA: DRUŽINSKI IZLET V GARDALAND 2. NAGRADA: 2 X ROLLJET NAHRBTNIK

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

É ť Č Í Č Č Č ž ú ž ž ž š š ň Ž Č š Č Č ž ú Č ú ú š Č Č ž ů Ů š ž š Š ů ů Č ů š ž š š š Žň š ů ů š Č Ž šš ž ŠÍ Ž ž ů ŽŠÍ Ž ňů ž š š ž Ž Ů ů š ž ž š ú ň ž ů š Č ž ž Ž Ů Š Š Č Č Í š Ů ŠŠÍ š ž š ů ů Š Ů Ů

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

HOTPOINT-ARISTON. Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA

HOTPOINT-ARISTON. Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA HOTPOINT-ARISTON Hotpoint Ariston- Uputstvo za upotrebu LFF 8214 IX/HA Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA Sadržaj Instalacija, 2-3 Pozicioniranje i nivelisanje Povezivanje struje

Více

Ó ú ú ž ř ů ř ž ú ž ř č š ř š Ž č Ž Ž ř ú Ž Ž ň š Ž Š Ž č Ž ň Ž č Ž Š ř řč Ú ř Š ř č č Ž Š č ÚŽ ř Ů Č š Ž Ž ň ř č ř š ř š ř ů Š ř ů ř Ž Ž ú Ó ž ď č š úž Š ů ď ř ř Š Š ď š Š ů ř Š Ž š Ž č ů Š Úč č ů č č

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004.

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2004 IČ Název Investiční společnost

Více

БИЛАНС СТАЊА на дан године - у хиљадама динара -

БИЛАНС СТАЊА на дан године - у хиљадама динара - 6.5.2015. Detaljnije - APR Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07098561 Шифра делатности 2599 ПИБ 101349457 Назив PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD UB Седиште Уб, 7. Јула 2 БИЛАНС

Více

Č ú Š Í Á É Č ú é é Ť š é ž é ž š é š ý é Ť é ů ý ž ž ý é ů é é ž Í é ž é é ž é Ť ú ý Ť é é ž Ž Ž é é š ň é ž š é š ý é Ť é ů ý ž Ž ý é é é ž é Š Ú ž é é ž é Š ý ú Ť ž ž é š ý ž ý é š š ý Ž Ť ž ž é é ů

Více

č ž Ť č č ň Ó Ó ž ž š š š ť š ž ň š ž ž š ž Ť ž Ó č Ě Í š š ž ž ř Ť š Ť ž ž ž č č č č Ó ž š ž č š š š š Ť č š č č Ó čř ž č ž š č ž š Ť ž č ž Ž š Ť ž š š č Ť ň Ť š č Ť č Ž Ť č Ť š š š Ť ť č ž Í Ť č š č

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více