5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění je vyhrazena 33. účtová skupina. Zúčtování se zaměstnanci se uskutečňuje na účtu 331 Zaměstnanci. OPAKOVACÍ ÚLOHA Účetní jednotka měla v oblasti mezd za měsíc březen následující účetní případy: Datum Doklad Obsah účetního případu Kč MD Dal ZVL Hrubé mzdy zaměstnanců Srážka zdravotního pojištění Srážka sociálního pojištění Srážka daně z příjmů ze závislé činnosti Zdravotní pojištění podniku Sociální pojištění podniku VPD Výplata mezd zaměstnancům v hotovosti VBÚ Odvod zdravotního pojištění. Odvod sociálního pojištění Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti.. Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy. Náhrada mzdy a dávky nemocenského pojištění při pracovní neschopnosti V prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí ze svých prostředků zaměstnancům náhradu mzdy. Poskytuje se pouze za pracovní dny, a to až od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti (za první 3 dny žádná náhrada zaměstnanci nepřísluší). Tato náhrada mzdy se nezdaňuje a ani se z ní neodvádí pojistné. Je splatná spolu se mzdou za příslušné období. Teprve od 15. kalendářního dne zaměstnanci náleží dávky nemocenského pojištění, které vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení, a to nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž jí byl příslušný doklad pro nárok na výplatu dávky doručen. Poskytují se za kalendářní dny. Dávky se pojištěnci poukazují na jeho účet, příp. se vyplácejí v hotovosti poštovní poukázkou. Hrubé mzdy zaměstnanců za leden 2018 činily Kč. Sražené sociální pojištění z těchto mezd (6,5 %) je Kč a pojistné zaměstnavatele na sociální pojištění (25 %) Kč. Současně zaměstnancům za tento měsíc náleží dávky nemocenského pojištění ve výši Kč. Vzhledem k tomu, že dávky nemocenského pojištění budou poukázány přímo zaměstnancům, nesnižuje se o tuto částku odvod správě sociálního zabezpečení. Za leden 2018 bude správě sociálního zabezpečení tedy odvedeno Kč ( ). 116

2 sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5 Schéma účtování: Zúčtování se ZP 331 Zaměstnanci Hrubé mzdy zdravotní pojištění zaměstnance hrubé mzdy zaměstnanců Zúčtování s OSSZ Náhrada za prac. nesch. sociální pojištění zaměstnance náhrada za pracovní nesch Ostatní přímé daně záloha na daň z příjmů Ostatní přímé daně srážková daň z příjmů 379 Jiné závazky srážky ve prospěch jiných osob *) 335 Pohledávky za zaměstn. srážky ve prospěch podniku např. za manka a škody 211 Pokladna 221 Bankovní účty výplata mzdy v hotovosti resp. převod na účet zaměstnanců *) Srážky ze mzdy zaměstnanců ve prospěch jiných osob - patří sem například úhrada zápůjček, spoření, pojištění, výživné apod Zúčtování se ZP 524 Zákonné sociální pojištění předpis zdravotního pojištění podniku za zaměstnance Zúčtování s OSSZ předpis sociálního pojištění podniku za zaměstnance 117

3 Sociální a zdravotní pojištění Vyměřovací základ pro výpočet pojistného Vyměřovacím základem pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění je úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání (úhrn hrubých mezd). V některých případech je potřeba tento základ ještě zvýšit o hodnotu různých zaměstnaneckých výhod (viz kapitola 5.5.2, část Zvýšení ZD a vyměřovacího základu pojistného o nepeněžní plnění). U zdravotního pojištění existuje minimální vyměřovací základ, kterým je minimální mzda (k činila Kč). Pro sociální pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ, který činí pro rok 2017 částku Kč. Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů u jednoho zaměstnavatele tento maximální vyměřovací základ, z dalších příjmů zaměstnanec ani zaměstnavatel sociální pojistné již neplatí. Pro zdravotní pojištění v současné době maximální vyměřovací základ stanoven není. Výpočet pojistného 1. Ze mzdy zaměstnance se sráží pojistné, a to: 4,5 % z vyměřovacího základu činí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 6,5 % z vyměřovacího základu činí pojistné na sociální zabezpečení (z toho 6,5 % důchodové pojištění, 0 % nemocenské pojištění, 0 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 2. Kromě sazeb pojistného srážených ze mzdy zaměstnance odvádí zaměstnavatel ještě pojistné jako svůj daňově uznatelný náklad: 9,0 % z vyměřovacího základu činí pojistné na zdravotní pojištění 25,0 % z vyměřovacího základu činí pojistné na sociální pojištění (z toho 21,5 % důchodové pojištění, 2,3 % nemocenské pojištění, 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) Celkově se tedy odvádí 13,5 % na zdravotní pojištění a 31,5 % pojistné na sociální zabezpečení. Pojistné se odvádí v termínu určeném v organizaci pro výplatu mezd za příslušný měsíc, sociální pojistné se odvádí okresní (městské) správě sociálního zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění příslušné zdravotní pojišťovně. Účtování pojistného Na straně Dal účtu 336 se zachycují závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění se souvztažným zápisem na vrub účtu: a) Zákonné sociální pojištění (povinné pojistné podniku z mezd) b) Zaměstnanci (pojistné z hlediska zaměstnance) viz schéma účtování na předchozí stránce Pojistné je daňově uznatelným nákladem pouze za předpokladu, že bylo do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období zaplaceno. Nezaplacená část pojistného z mezd pak bude připočitatelnou položkou k výsledku hospodaření. Pokud je pojistné zaplaceno po tomto termínu, je daňově uznatelným nákladem v tom zdaňovacím období, kdy bylo uhrazeno. Z toho vyplývá, že je nutné vést analytickou evidenci, kde se bude sledovat celkový náběh uvedeného pojištění a zaplacená část z takto naběhlého pojištění. 118

4 Daň z příjmů ze závislé činnosti Pro způsob zdanění mzdy daní z příjmů ze závislé činnosti je rozhodující, zda má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani. 1. Má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani (nesmí je mít podepsáno současně u více zaměstnavatelů), je daň z příjmů srážena ve formě zálohy na daň. 2. Nemá-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani (např. proto, že zaměstnavatel je jeho dalším souběžným plátcem příjmů ze závislé činnosti a poplatník má podepsáno prohlášení k dani u jiného zaměstnavatele), potom je pro způsob zdanění rozhodující forma zaměstnání a výše hrubé mzdy (viz níže). Základ pro výpočet daně z příjmů se stanoví takto: Základ daně (superhrubá mzda) = Hrubá Mzda + Pojistné zaměstnavatele na sociální a zdrav. poj. + Výhody poskytnuté zaměstnavatelem Další postup se liší podle toho, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani či nikoliv Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani Pokud zaměstnanec podepíše prohlášení k dani, zaměstnavatel mu bude vypočítávat a srážet vždy zálohu na daň. Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti je povinná platba, která se sráží v průběhu zdaňovacího období (kalendářního roku), kdy konečná daňová povinnost není ještě známá, a započte se na celoroční daňovou povinnost poplatníka po skončení zdaňovacího období. Zdanitelná mzda, ze které se počítá záloha na daň, se zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru. Záloha na daň se pak vypočítá procentní sazbou, která činí 15 %. Takto vypočtená záloha na daň z příjmů se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Tato částka však ještě není konečná. Od ní se dále odečtou slevy na dani viz následující tabulka. Slevy na dani platné pro rok 2017: Slevy na dani Roční částka Měsíční částka Poznámka Základní sleva na poplatníka 1) Základní sleva na invaliditu (invalidita 1. a 2. stupně) Rozšířená sleva na invaliditu (invalidita 3. stupně) Sleva na držitele průkazu ZTP/P ba ZDP Sleva na studenta 2) Sleva na manželku (manžela) 3) Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) 4) max Daňové zvýhodnění - jedno vyživované dítě 5) Daňové zvýhodnění - druhé vyživované dítě c ZDP Daňové zvýhodnění - třetí a každé další dítě ) Tuto základní slevu mohou uplatnit všichni poplatníci. Jde o slevu, na kterou má poplatník nárok v plné roční výši bez ohledu, kolik měsíců byl zaměstnán, popř. kolik měsíců mu plynuly jiné příjmy. 2) Studenti středních škol mají na tuto slevu nárok při denní formě studia. U studentů vysokých škol je možné tuto slevu uplatnit i při kombinované nebo distanční formě studia, a to až do věku 26 let. U doktorského studia na VŠ při prezenční formě je možné uplatnit tuto slevu až do 28 let. 119

5 3) Slevu na manželku (manžela) je možné uplatnit, pokud manžel(ka) žije s poplatníkem ve společné domácnosti a jeho (její) příjmy za zdaňovací období nepřesáhly Kč. Je možné ji uplatnit až po skončení zdaňovacího období. 4) Tato sleva má kompenzovat rodinám výdaje za umístění dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřské školy). Může ji uplatnit pouze jeden z rodičů. 5) Daňové zvýhodnění na vyživované dítě může uplatnit opět pouze jeden z rodičů. Musí se jednat buď o nezletilé dítě, nebo zletilé dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem. Při uplatnění výše slevy je důležité, zda je dítě posuzováno jako první, druhé nebo třetí a každé další. Postup při uplatňování slev na dani je následující: 1. odečtou se měsíční částky slev dle 35ba ZDP (maximálně do nuly) 2. odečte se měsíční částka slevy na vyživované děti (vyjde-li záporná částka, záloha na daň bude nulová a zaměstnanci bude přiznán tzv. daňový bonus, o který se zvýší částka k výplatě (měsíční daňový bonus lze vyplatit jen, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše Kč) Zaměstnanec pobírá mzdu Kč měsíčně a vyživuje jedno dítě. Uplatňuje slevu na poplatníka. Zdravotní pojištění - podnik (9,0%) Sociální pojištění - podnik (25,0%) Měsíční zdanitelná mzda (tzv. superhrubá mzda) Zaokrouhlená měsíční zdanitelná mzda Záloha na daň před slevami Slevy dle 35ba Záloha na daň po uplatnění slev dle 35ba Sleva dle 35c (na 1 dítě) Sražené zdravotní pojištění zaměstnance (4,5%) Sražené sociální pojištění zaměstnance (6,5%) Částka k výplatě ( Kč 443 Kč 810 Kč Kč) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 443 Kč 810 Kč Kč Kč Zaměstnanec pobírá mzdu Kč měsíčně a vyživuje dvě děti (první a druhé). Uplatňuje slevu na poplatníka Kč Zdravotní pojištění podnik (9,0%) Kč Sociální pojištění podnik (25,0%) Kč Měsíční zdanitelná mzda (tzv. superhrubá mzda) Kč Záloha na daň před slevami Kč Slevy dle 35ba Kč Záloha na daň po uplatnění slev dle 35ba 345 Kč Sleva dle 35c - na jedno dítě Kč - na druhé dítě Kč 0 Kč Daňový bonus Kč Sražené zdravotní pojištění (4,5%) 540 Kč Sražené sociální pojištění (6,5%) 780 Kč Částka k výplatě ( Kč 540 Kč 780 Kč Kč) Kč 120

6 5 ÚLOHA Pan Jaroslav Poslušný byl zaměstnán v roce 2017 u firmy METACO, s. r. o., kde podepsal prohlášení k dani z příjmů. Jeho měsíční mzda činí Kč. U zaměstnavatele uplatňuje slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na 2 děti (první a druhé). Ze mzdy si nechává srážet pojištění domácnosti 400 Kč a sporožiro Kč. Úkol č. 1: Doplňte do níže uvedené tabulky chybějící částky. b Úkol č. 2: Uveďte účtovací předpisy pro zúčtování měsíční mzdy (včetně pojistného podniku). Složky mzdy Kč MD Dal Zdravotní pojištění podnik Sociální pojištění podnik Zdanitelná mzda (zaokrouhlena na stovky nahoru) Záloha na daň před slevami Slevy dle 35 ba dle 35 ba Slevy dle 35c (na děti) Daňový bonus Zdravotní pojištění zaměstnance Sociální pojištění zaměstnance Ostatní srážky ze mzdy Částka k výplatě Zvýšení základu daně a vyměřovacího základu pojistného o nepeněžní plnění V případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci různá nepeněžní plnění, zvyšuje se v řadě případů o jejich hodnotu základ daně i základ pro výpočet zdravotního i sociálního pojištění (a to obou jeho složek, tj. jak srážky ze mzdy, tak i pojistného placeného zaměstnavatelem). Jedná se například o: - 1 % ze vstupní ceny automobilu, které zaměstnanec může používat pro služební i soukromé účely, - rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou, za kterou jsou zaměstnanci poskytovány výrobky nebo služby, které zaměstnavatel produkuje. Základ daně i základ pro výpočet pojistného se musí zvýšit také v případech některých dalších zaměstnaneckých benefitů. Pokud ovšem jejich hodnota nepřesáhne limity stanovené v 6 ZDP, jsou tyto benefity od daně osvobozené. Příklady zaměstnaneckých benefitů, které jsou od osvobozeny od daně z příjmů: - hodnota přechodného ubytování poskytovaného zaměstnavatelem max. do výše Kč měsíčně, - příspěvek na rekreaci pro zaměstnance, popř. i jeho rodinné příslušníky, a to v podobě nepeněžního plnění max. do Kč za kalendářní rok, - příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění v souhrnné výši max Kč ročně. 121

7 b zaměstnance činí Kč, od zaměstnavatele má k dispozici osobní automobil s pořizovací cenou Kč. Podepsal prohlášení k dani, uplatňuje slevu na poplatníka a dvě vyživované děti (první a druhé). Základ pro výpočet pojistného ( ) Zdravotní pojištění - podnik (9,0% z ) Sociální pojištění - podnik (25,0% z ) Zvýšení základu daně Měsíční zdanitelná mzda ( ) Zaokrouhlená měsíční zdanitelná mzda Záloha na daň před slevami Slevy dle 35ba Záloha na daň po uplatnění slev dle 35ba Sleva dle 35c (na 2 děti) Sražené zdravotní pojištění zaměstnance (4,5% z ) Sražené sociální pojištění zaměstnance (6,5% z ) Částka k výplatě ( Kč Kč Kč Kč) ÚLOHA Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Paní Daniela Nekonečná je zaměstnána u firmy, která jí poskytuje pro služební i soukromé účely osobní automobil v pořizovací ceně Kč. Podepsala prohlášení k dani z příjmů a uplatňuje slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na jedno dítě. Její hrubá mzda činí Kč, ze mzdy si nechává srážet na penzijní připojištění Kč. Úkoly: Do tabulky doplňte chybějící částky a v příslušných řádcích také účtovací předpisy. Složky mzdy Kč MD Dal Základ pro výpočet pojistného Zdravotní pojištění podnik Sociální pojištění podnik Zvýšení základu daně Zdanitelná mzda (zaokrouhlena na stovky nahoru) Záloha na daň před slevami Slevy dle 35 ba dle 35 ba Slevy dle 35c (na děti) Zdravotní pojištění zaměstnance Sociální pojištění zaměstnance Ostatní srážky ze mzdy Částka k výplatě

8 Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani Pokud zaměstnanec nemá podepsáno prohlášení k dani, není samozřejmě možno snížit vypočtenou daň o žádné slevy. Způsob zdanění je v takovém případě následující: a) srážková daň - u dohod o provedení práce při hrubé mzdě do Kč V tomto případě se neodvádí zdravotní a sociální pojištění ani za zaměstnance, ani za zaměstnavatele. U dohod o provedení práce s hrubou mzdou do Kč se neodvádí sociální a zdravotní pojištění ani v případě, že zaměstnanec podepsal prohlášení k dani. Sražená daň má v takovém případě však formu zálohy. - u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu, tj. do Kč hrubého příjmu za měsíc (například odměna za výkon funkce, příjem z dohody o pracovní činnosti) Tento druh příjmů podléhá srážkové dani až od roku b) v ostatních případech - záloha na daň Rozdíly mezi zálohou na daň a srážkovou daní: 1. Pokud je mzda zdaňována zálohou na daň, může zaměstnanec požádat po skončení roku svého posledního zaměstnavatele, u něhož podepsal prohlášení k dani, o roční zúčtování záloh na daň. Případný přeplatek na dani bude zaměstnanci zaměstnavatelem vrácen. Alternativou k tomuto postupu je podání přiznání k dani z příjmů. V tomto případě bude případný přeplatek vrácen finančním úřadem. 2. Srážkovou daň je možné od roku 2014 uplatnit v daňovém přiznání a případný přeplatek bude zaměstnanci finančním úřadem vrácen. 3. Zdanitelná mzda u srážkové daně se zaokrouhluje na Kč dolů, vypočtená daň také na Kč dolů. V případě zálohy na daň se zdanitelná mzda vyšší než 100 Kč zaokrouhluje na stovky nahoru. Pan Chalupský má měsíční hrubou mzdu Kč. Nepodepsal prohlášení k dani Kč Zdravotní pojištění - podnik (9,0%) Kč Sociální pojištění - podnik (25,0%) Kč Měsíční zdanitelná mzda (tzv. superhrubá mzda) Kč, zaokr Kč Záloha na daň Kč Sražené zdravotní pojištění zaměstnance (4,5%) 828 Kč Sražené sociální pojištění zaměstnance (6,5%) Kč Částka k výplatě ( Kč 828 Kč Kč Kč) Kč Pan Král je zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti. Nepodepsal prohlášení k dani. Jeho měsíční odměna činí Kč Kč Zdravotní pojištění - podnik (9,0%) 432 Kč Sociální pojištění - podnik (25,0%) Kč Měsíční zdanitelná mzda (tzv. superhrubá mzda) Kč, zaokr Kč Záloha na daň 975 Kč Sražené zdravotní pojištění zaměstnance (4,5%) 216 Kč Sražené sociální pojištění zaměstnance (6,5%) 312 Kč Částka k výplatě (4 800 Kč 216 Kč 312 Kč 975 Kč) Kč 123

9 ! Pan Přibáň je zaměstnán na dohodu o provedení práce. Nepodepsal prohlášení k dani. Jeho měsíční odměna činí Kč Kč Měsíční zdanitelná mzda Kč Srážková daň Kč Částka k výplatě (9 450 Kč Kč) Kč UPOZORNĚNÍ Dohoda o provedení práce je možná pouze za předpokladu, že zaměstnanec v kalendářním roce neodpracoval v organizaci více než 300 hodin. V případě, že hrubá měsíční odměna nepřesáhne Kč, neodvádí se z ní zdravotní a sociální pojištění. Tato skutečnost je výhodná zejména pro zaměstnavatele. Na straně zaměstnance je výhodou vyšší čistý příjem, ale je třeba si uvědomit, že zaměstnanec v tomto případě nemá nárok na nemocenské dávky a doba odpracovaná v rámci DPP se mu nezapočítává do odpracované doby nutné pro vznik nároku na starobní důchod. Navíc v případě, že zaměstnanec by nebyl pojištěn v rámci jiného zaměstnání (ani by za něj nehradil pojistné stát), měl by povinnost hradit si sám zdravotní pojištění v minimální výši (pro rok 2017 činí minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění Kč) Solidární daň Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob se týká těch zaměstnanců, jejichž měsíční hrubá mzda je vyšší než Kč (tj. čtyřnásobek průměrné mzdy). Částka, o kterou přesahuje hrubá mzda tuto hranici, bude ještě navíc zdaněna sazbou 7 %. Zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani měl v lednu 2017 hrubou měsíční mzdu Kč. Uplatňuje pouze slevu na poplatníka Kč Zdravotní pojištění zaměstnavatele (9%) Kč Sociální pojištění zaměstnavatele (25%) Kč Základ daně (superhrubá mzda) Kč Záloha na daň před slevami ( * 0,15) Kč Základ pro výpočet solidární daně ( ) Kč Solidární daň (7% z Kč, zaokrouhleno na koruny nahoru) Kč Záloha na daň po zvýšení o solidární daň ( ) Kč Sleva na poplatníka Kč Kč Částka k výplatě Kč Zdravotní pojištění zaměstnance (4,5%) Kč Sociální pojištění zaměstnance (6,5%) Kč Kč K výplatě ( ) Kč V případě, že by hrubá mzda byla i v dalších měsících ve výši Kč, potom by již v říjnu byl překročen maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění ( Kč - viz str. 118). Pojistné na sociání zabezpečení by se v tomto měsíci tedy počítalo jen z částky Kč ( * ) a za listopad a prosinec by se již toto pojistné ani na straně zaměstnavatele, ani na straně zaměstnance neodvádělo. 124

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI. Zpracováno v rámci projektu IVA 2018/FVHE/2380/55

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI. Zpracováno v rámci projektu IVA 2018/FVHE/2380/55 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). PŘEDMĚTEM

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2 EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2 EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI HTTP://CIT.VFU.CZ/EKONOMIKA/ novotnak@vfu.cz Kamila Novotná Kružíková 2547 Budova 22, místnost 113

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2019

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2019 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: i nfo@mcsoftware.cz,

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdové účetnictví akreditovaný kurz MŠMT

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdové účetnictví akreditovaný kurz MŠMT TaxReal s.r.o. akreditovaný kurz MŠMT 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru...

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2018

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2018 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: i nfo@mcsoftware.cz,

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem PÍKLAD POPLATNÍKA S JEDINÝM ZAMSTNAVATELEM V ROCE, ŽIJÍCÍHO VE SPOLENÉ DOMÁCNOSTI S DRUŽKOU A 5 DTMI, UPLATUJÍCÍHO NA NKTERÉ DTI DAOVÉ ZVÝHODNNÍ Ve společně hospodařící domácnosti žije poplatník s družkou

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Legislativní změny pro mzdy roku 2018

Legislativní změny pro mzdy roku 2018 Legislativní změny pro mzdy roku 2018 Slevy na dani a daňové zvýhodnění Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje na 15 204,- ročně, tj. 1 267,- Kč měsíčně. Další děti zůstávají ve stejné výši jako v

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Legislativní změny pro mzdy roku 2019

Legislativní změny pro mzdy roku 2019 Legislativní změny pro mzdy roku 2019 Minimální mzda Od 1.12019 se zvyšuje na výši 13 350 Kč. Průměrná měsíční mzda. Pro rok 2019 je stanovena nařízením vlády č. 213/2018 Sb.ve výši 32 699 Kč. Maximální

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení podepisuji

Více

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CVIČENÍ 4 1/ zopakování a teorie SZP 2/ praktické příklady ZDAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Platba je povinná: pro všechny osoby, které mají trvalé bydliště v ČR pro osoby, které nemají

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Účetnictví pro mírně pokročilé

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Účetnictví pro mírně pokročilé TaxReal s.r.o. Účetnictví pro mírně pokročilé 2018 Obsah 1. Mzdy... 4 1.1. Typy zaměstnání... 4 1.1.1. Skončení pracovního poměru... 4 1.2. Povinnosti zaměstnavatele... 5 1.3. Základní pojmy... 5 1.4.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ. Zpracováno v rámci projektu IVA 2018/FVHE/2380/55

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ. Zpracováno v rámci projektu IVA 2018/FVHE/2380/55 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ KVÍZ JAKÁ JE SAZBA DANĚ Z PŘÍJMU FO? JAKÉ JE ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ U DANĚ Z PŘÍJMU? CO PODEPISUJE POPLATNÍK, ABY SI MOHL UPLATŇOVAT SLEVY NA DANI? SLEVA NA MANŽELKU SE UPLATŇUJE JEN 1X ZA ROK

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZDY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (33.500,-) (33.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku:

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku: Příloha k důvodové zprávě č. 2 Příklad č. 1: Roční zúčtování záloh na daň a zúčtování u poplatnice s příjmem 10.000 Kč měsíčně, která po celý rok uplatňovala daňové na tři děti. Poplatnice s podepsaným

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru... 6 1.5. Dohody o pracích

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MARKETING, MANAGEMENT, EKONOMIKA DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2 1/ ZOPAKOVÁNÍ 2/ PŘÍKLADY 3/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ

MARKETING, MANAGEMENT, EKONOMIKA DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2 1/ ZOPAKOVÁNÍ 2/ PŘÍKLADY 3/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MARKETING, MANAGEMENT, EKONOMIKA DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2 1/ ZOPAKOVÁNÍ 2/ PŘÍKLADY 3/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ CVIČENÍ 3 1/ ZOPAKOVÁNÍ 2/ TEORIE RZ A 3 PŘÍKLADY 3/ PŮJDETE DOMŮ

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

MARKETING, MANAGEMENT, EKONOMIKA DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2 1/ ZOPAKOVÁNÍ 2/ PŘÍKLADY 3/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ

MARKETING, MANAGEMENT, EKONOMIKA DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2 1/ ZOPAKOVÁNÍ 2/ PŘÍKLADY 3/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MARKETING, MANAGEMENT, EKONOMIKA DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2 1/ ZOPAKOVÁNÍ 2/ PŘÍKLADY 3/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ Př. 1.: Rodina Králova se dvěma výdělečně činnými členy a dvěma nezletilými dětmi

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_412.UCE.24 Daňové tabulky pro studenty učební pomůcka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona:

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

(I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem

(I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem Zálohy na daň z příjmů fyzických osob (I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem (II.) zálohy na daň z příjmů zaplacené poplatníkem v průběhu aktuálního zdaňovacího období

Více

počítají se již jen příjmy ze zaměstnání a podnikání

počítají se již jen příjmy ze zaměstnání a podnikání Daňový bonus na dítě daňový bonus = část daňového zvýhodnění na dítě vyšší než daňová povinnost - 35c odst. 3 nárok na daňový bonus do 2017 včetně: příjem podle 6, 7, 8 nebo 9 alespoň ve výši šestinásobku

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ Všechny níže zmíněné smlovy představují z hlediska daně z příjmu vlastně buď tzv. příjem ze závislé činnosti

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více