Začínáme s přístrojem Flex Focus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme s přístrojem Flex Focus"

Transkript

1 Začínáme s přístrojem Flex Focus Typ 1202 BB1923-E Česky Srpen 2010 Součást uživatelské příručky pro přístroj Flex Focus

2 Posunutím posuvníků přístroj uvolníte. Viz str. 14. Pohotovostní vypínač 1 Zásuvka elektronického snímače 2 Zásuvka pro mechanický snímač (a 3D mover) 3 Přehrávač/vypalovačka CD/DVD Konektor USB 2.0 Jednoduše posuňte přístroj jednou rukou Konektor USB 2.0 pro dotykový ovládací panel Otáčením kolečka lze nastavit snazší nebo těžší rotaci přístroje na stojanu. Upozornění: Před posouváním přístroje utáhnout. Držák kabelu a uvolňovací rukojeť. Uchopte ovládací panel z obou stran, zatáhněte za dvě uvolňovací rukojeti směrem nahoru a zároveň posouvejte ovládací panel nahoru nebo dolů tak, abyste nastavili požadovanou výšku přístroje. Netlačte nadměrnou silou. Před použitím zajistěte kolečka 2 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

3 Než začnete Před zapnutím přístroje se ujistěte, že jeho instalace byla provedena kvalifikovaným elektrikářem nebo bezpečnostním technikem nemocnice. U přístrojů s napájením na baterie se před zapnutím přístroje ujistěte, že jsou baterie plně nabity. Zapínání a vypínání přístroje Po zapnutí nebo vypnutí přístroje musíte ponechat přístroji dostatek času, aby uložil či obnovil otevřené soubory a neuložená data. Jinak může dojít k závažné poruše systému, která bude vyžadovat odbornou pomoc. Upozornění: Přístroje, které nemají záložní napájení na baterie, nikdy neodpojujte ze zásuvky pokud jsou zapnuty! Před odpojením přístroj vypněte a vyčkejte, než zhasne kontrolka na pohotovostním vypínači. 1 Zapnutí přístroje: Stiskněte jednou pohotovostní vypínač Standby (Pohotovostní režim). Dříve, než uděláte cokoliv dalšího, vyčkejte, dokud nezmizí úvodní obrazovka. Vypnutí přístroje: Zkontrolujte, zda je přístroj kompletně zapnutý. Stiskněte jednou Standby (Pohotovostní režim). Upozornění: Pokud vypnete přístroj jiným než doporučeným způsobem, může spuštění operačního systému při následujícím zapnutí trvat dlouho a přístroj může být trvale poškozen. 2 3 Připojení snímačů Elektronické snímače Připojení: 1. Zapojte zástrčku snímače do zásuvky tak, aby zajišťovací páčka byla v poloze 3 hodiny. 2. Otočte zajišťovací páčku na zástrčce snímače po směru hodinových ručiček do polohy 6 hodin. Odpojení: 1. Zmrazte obraz. 2. Otočte zajišťovací páčku na zástrčce proti směru hodinových ručiček do polohy 3 hodiny. 3. Vytáhněte zástrčku ze zdířky. Mechanické snímače Připojení: 1. Vyrovnejte červenou značku na zástrčce s červenou tečkou na zásuvce pro snímač. 2. Zasuňte zástrčku do zdířky. Odpojení: 1. Zatáhněte za zajišťovací mechanismus zástrčky (objímku). 2. Vytáhněte zástrčku ze zdířky. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

4 Provádění vyšetření Popis tlačítek je uveden na stránkách 6 a Stiskněte tlačítko Patient (Pacient). Zadejte informace o pacientovi. (Přepínání mezi poli pomocí tabulátoru.) Klikněte na Start New Exam (Začít nové vyšetření). 2. Chcete-li změnit typ snímače, stiskněte tlačítko na snímači nebo stiskněte tlačítko Probe (Sonda) a zvolte snímač (sondu). 3. Chcete-li změnit typ vyšetření, stiskněte tlačítko Exam type (Typ vyšetření). Zvolte typ vyšetření. 4. Zkontrolujte orientaci snímače a v případě potřeby snímač otočte. 5. Umístěte snímač na pacienta a začněte skenovat. Skenování začíná v B módu. 6. Pro dosažení potřebné penetrace zvolte nejvyšší možnou frekvenci (Freq na obrazovce). 7. Nastavte další parametry zobrazení. Pomocí tlačítek Depth (Hloubka) a Gain (Zesílení) navolte potřebnou hloubku a zesílení. 8. Chcete-li provést měření nebo pořídit snímek, zmrazte obraz pomocí tlačítka Freeze (Zmrazit). (Otevře se tabulka pro měření.) 9. Chcete-li provést měření, stiskněte tlačítko Measure (Měření). Proveďte měření. 10. Pro pořízení snímku stiskněte klávesu Capture (Pořídit snímek). (Uložte jej na pevný disk přístroje). Snímek se zobrazí v horní části monitoru jako miniatura. 11. Skenování se znovu obnoví stisknutím klávesy Freeze (Zmrazit). 12. Podle potřeby opakujte kroky Pro ukončení vyšetření stiskněte End exam (Ukončit vyšetření). 4 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

5 Typ vyšetření Nastavení typu vyšetření určuje použitý balíček Pro Package a diagnostické nastavení Diagnostic Setup. zvolená možnost Pro Package Balíček Pro Package má vliv na uživatelské rozhraní skeneru které karty a ovládací prvky se zobrazují, která měření jsou povolena a podobně. Nastavení Diagnostic Setup ovlivňuje ultrazvukový obraz nastavuje zesílení, hloubku, frekvenci a podobně. Prohlížení a kopírování snímků zvolená možnost Diagnostic Setup Chcete-li vybrat pořízené snímky pro prohlížení nebo kopírování do jiného zařízení, použijte tabulku v horní části obrazovky (Je popsána na stranách 8 a 9). Zobrazení Klikněte dvakrát na ikonu v tabulce. Dokument se zobrazí v oblasti snímání. Kopírování na USB nebo CD/DVD Postup pro kopírování zachycených snímků: 1. Zapojte zařízení USB nebo vložte CD/DVD do mechaniky. 2. Klikněte na každý obraz, který chcete kopírovat. Rámeček zmodrá. 3. Klikněte na Copy (Kopírovat) a zvolte cílové zařízení (USB nebo CD/DVD). Z důvodu bezpečnosti pacienta se doporučuje nastavení without Patient ID. 4. Snímky se ihned kopírují na USB. Kliknutím na USB Eject (Vyjmutí USB) vyjmete USB zařízení. Jestliže zvolíte možnost CD/DVD, snímky se zkopírují do přípravné oblasti. Pro zkopírování snímků na CD/DVD klikněte na Burn CD (Vypálit CD) a postupujte podle pokynů. Přístroj pracuje Jestliže přístroj pracuje, na obrazovce vpravo dole se zobrazí rotující disk. Upozornění: Před použitím libovolného ovládacího prvku (včetně tlačítek na snímači) vyčkejte, dokud rotující disk nezmizí. Úsporný režim Přístroje se záložním napájením na baterie mohou přejít do úsporného režimu a obrazovka se vypne. Chcete-li přístroj přepnout zpět do normálního režimu: Stiskněte klávesu nebo stiskněte tlačítko snímače nebo posuňte trackball nebo se dotkněte dotykové plochy. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

6 Focus (Zaostření) Výběr indikátoru zaostření na obrazovce Tlačítka zobrazení v B-módu Puncture Guide (Punkční vodič) Linie vpichu nebo matice brachy zapnuta Harmonic (Harmonické zobrazení) B-Mode/Gain (B-mód/Zesílení) Při snímání: Stisknutí: B-mód Otočení: Zesílení B-módu Při zmrazení: Otočení: Posouvání v režimu Cine Stisknutí: Změna volby na Post Gain (Zesílení místa) 3D 3D zapnuto nebo procházení různých 3D stavů Dlouhé stisknutí: Vypnutí 3D Zoom/Depth (Zvětšení/Hloubka) Otočení: Nastavení hloubky Stisknutí: Zapnutí rámečku pro výřez Otočení: Změna velikosti rámečku pro výřez 2. stisknutí: Oblast zvětšení uvnitř rámečku 3. stisknutí: Vypnutí zvětšení, volba se změní na Depth (Hloubka) Dlouhé stisknutí: Vypnutí zvětšení Measure (Měření) Spuštění výchozího měření Calculate (Výpočet) Spuštění prvního měření pro výchozí kalkulaci Tlačítka režimu Spectral Doppler Doppler Angle (Dopplerovský úhel) Úhel zapnut a zvolen Dlouhé stisknutí: Úhel vypnut Update (Aktualizovat) Změna režimu pro skenování a režimu, který je zmrazen Dlouhé stisknutí: Odmrazit oba náhledy Doppler Mode (Režim Doppler) Stisknutí: Režim Doppler Otočení: Zesílení režimu Doppler Doppler Gate (Dopplerovský vstup) V B-módu - zapnutí dopplerovského vstupu V režimu Doppler - přepnutí kurzoru na dopplerovský vstup Tlačítka režimu Color Doppler Steer (Navádění) Změna úhlu svazku v režimech Color/ Power/Doppler Power Mode (Režim Power) Color Mode (Režim barevného mapování) Stisknutí: Režim barevného mapování Otočení: Zesílení režimu Color/Power Color Box (Nastavení barevného sektoru) Přepnutí kurzoru na nastavení barevného sektoru Volume (Měření objemu) Baseline (Nulová linie) Scale (Měřítko) Nastavení měřítka/prf pro Color/Power/Doppler Invert (Otočení spektra) Otočení dopplerovského spektra (nebo barevné stupnice) Home (Domů) Návrat k výchozímu nastavení pro aktuální typ vyšetření Split screen (Rozdělení obrazovky) Obrazovka je rozdělena, jsou zobrazeny 2 náhledy nebo přepínání aktivního náhledu Dlouhé stisknutí: Vypnutí rozdělení obrazovky Auto (Automaticky) Optimalizace zobrazení a dopplerovského nastavení Scanning Plane (Snímací rovina) Změna snímací roviny Dlouhé stisknutí = stisknutí po dobu 1-3 sekund. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

7 Funkce monitoru Výběr snímače Výběr typu vyšetření Zadání informací o pacientovi Kliknutím lze zvětšit a prohlížet pořízený snímek nebo klip Táhnutím zvětšíte ikony snímků Tabulka dokumentu Kliknutím a tažením nastavte oblast zájmu Linie vpichu Klepnutím na toto místo vyberte jinou matici brachy nebo vodítko punkce Údaje o snímku jsou uvedeny zde Měření jsou zobrazena zde Karty režimu snímání Karty jednotlivých procesů Pro minimalizaci všech karet klikněte na kartu procesu nahoře. Pro opětovné otevření klikněte na kteroukoli kartu. Kartu procesu, která není nahoře, otevřete tak, že na ni klepnete. Zahájení/ zastavení snímání 8 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

8 Ovládací prvky pro ovládání obrazovky Nastavení balíčku Pro Package určuje, které karty jsou k dispozici a které ovládací prvky budou obsahovat. Například karta M-mode nebo karta 3D jsou dostupné pouze v případě, že jsou součástí zvoleného balíčku Pro Package. Dostupné ovládací prvky závisejí na tom, zda se jedná o aktuálně snímaný nebo zmrazený obraz. Poznámka: Klikněte na kartu znamená klikněte na název karty. Karty jednotlivých procesů Karty procesů se otevírají automaticky podle potřeby. Takto se zobrazují pouze relevantní ovládací prvky. Kartu rovněž můžete otevřít manuálně a prohlížet si její ovládací prvky podle postupu popsaného na straně 8. Tlačítko Freeze (Zmrazit) přepíná mezi kartami Image (Obrázek) a Measure and Mark (Měření a označení). Karty režimu snímání Ovládací prvky na kartě procesu Image jsou uspořádány do skupin na různých kartách podle režimů snímání. Režim snímání můžete spustit klepnutím na jeho kartu během snímání. Tato karta se otevře a vy budete moci použít příslušné ovládací prvky. Pokud je režim snímání aktivní, ale jeho karta není umístěna nahoře, klikněte na příslušnou kartu, aby se otevřela, a použijte její ovládací prvky. Klepnutí na kartu režimu snímání umístěnou nahoře se příslušný režim snímání vypne. Viditelné ovládací prvky Karty lze upravit podle potřeb uživatele tak, aby obsahovaly různé ovládací prvky, takže obrazovka vašeho přístroje nemusí vypadat stejně jako obrazovka na ilustraci. Informace o přizpůsobení nastavení jsou uvedeny v dokumentu Uživatelská příručka pro přístroj Flex Focus pro pokročilé uživatele. Základní karty (Advanced Off (Rozšířené možnosti vyp.)) Karty rozšířených možností (Advanced On (Rozšířené možnosti zap.)) Základní karty obsahují nejčastěji používané ovládací prvky. Aby se zobrazily všechny dostupné ovládací prvky karty příslušného procesu, klikněte na možnost Advanced (Rozšířené možnosti). Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

9 Dotyková obrazovka Poznámka: Ultrazvuková část obrazu na obrazovce není citlivá na dotek. Před začátkem snímání se ujistěte, že je obrazovka čistá. Pokud do spodní části obrazovky upevníte sterilní kryt (s ovládacími prvky pro obrazovku), dbejte na to, aby nedošlo k překrytí snímaného obrazu. Na obrazovku se dívejte přímo, nikoliv pod úhlem, aby byla zajištěna přesnost dotyku. Pokud není klávesa zvýrazněna, nelze ji použít je možné, že bude potřeba pozastavit nebo spustit obraz. Chcete-li klepnout na ovládací prvek na obrazovce, dotkněte se jej prstem nebo použijte dotykovou plochu na ovládacím panelu. Obrazovka reaguje, jakmile odtáhnete prst, nikoliv při dotyku. Pro zrušení měření dvakrát klikněte a podržte. V případě seznamů More použijte posuvnou lištu na pravé straně k rolování v seznamu nahoru a dolů. Tabulka dokumentu (horní část obrazovky) Pro zvětšení dokumentu sklouzněte prstem dolů v pravé části tabulky. Pro procházení dokumentů rychle přejeďte prstem přes ikony. Speciální ovládací prvky pro obrazovku Ovládací prvky pro ovládání obrazovky Reset B Gain Near (Blízké zesílení B) B Gain Far (Daleké zesílení B) Multiselect (Vícenásobný výběr) Funkce/Poznámka Návrat k výchozímu nastavení pro typ vyšetření Nastavení zesílení v blízké části obrazu Nastavení zesílení v daleké části obrazu Je-li tato funkce zapnuta, bude vybraný dokument přidán do výběru. Je-li tato funkce vypnuta, zůstává vybraný pouze jeden dokument. Klávesnice na obrazovce Klikněte na položku Enter patient (Zadání pacienta) a otevře se klávesnice na obrazovce, která umožní zadání údajů o pacientovi. Klávesnici můžete otevřít i prostřednictvím karty Keyboard (Klávesnice). Klávesy Shift, Ctrl, Alt a Fn na obrazovce Tyto speciální klávesy slouží k psaní speciálních znaků nebo zapnutí dalších funkcí klávesnice. Například znak % napíšete klepnutím na klávesu Shift a pak na číslo Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

10 Dotykový ovládací panel Pořízení snímku na pevný disk zařízení nebo jeho vytištění. Definované uživatelem. Select (Výběr) Dotyková plocha pro posouvání kurzoru na obrazovce. Nastavení hloubky v B-mode (B-mód). Nastavení Doppler PRF při zapnutém módu Doppler. Nastavení Color PRF při zapnutém módu Color a vypnutém módu Doppler. Nastavení zesílení pouze pro jeden mód, první v tomto seznamu, který je aktivní: Doppler, Color, Power, B-mód. Nastavení hodnoty nebo velikosti rámečku pro výřez, atd. Podržení prstu na klávese vede k opakování akce. Freeze (Zmrazit). Zahájení/zastavení snímání. Pro výběr: Stiskněte kdekoliv klávesu +/- (mimo kterýkoliv konec) nebo se kdekoliv dotkněte dotykové plochy. Pro tažení: Pro tažení objektu po obrazovce vyberte tento objekt a posuňte kurzor sklouznutím prstu po dotykové ploše. Pokud používáte dotykovou plochu pro výběr, po druhém stisknutí podržte prst dole a posuňte okolo. 100 x 100 mm Dlouhý dotek (pro smazání měření, štítku nebo symbolu části těla z obrazovky): 1. Umístěte kurzor. 2. Dvakrát stiskněte dotykovou plochu nebo položku Select (Výběr), přičemž druhé stisknutí je dlouhé. Dálkové ovládání UA1237 pro dotykovou obrazovku zařízení Flex Focus 1202 má svou vlastní uživatelskou příručku. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

11 Základní ovládací prvky pro obrazovku Tlačítko Funkce/Poznámka 3D * Zapnutí 3D zobrazení ACI * Archive (Archivovat) Biopsy (Biopsie) Bodymark (Symbol části těla) Capture (Zachycení) Copy (Kopírovat) Depth -(Hloubka -) Depth +(Hloubka +) Dyn. Range (Dynamický rozsah) ETD * Freeze/Unfreeze (Zmrazit/Odmrazit) Freq (Frekvence) Gain (Zesílení) Harmonic (Harmonické zobrazení) L/R (Levá/Pravá) Pro Package (Balíček Pro Package) Res/Hz Save... (Uložit...) Scale (Měřítko) Simultan (Simultánní) Size (Velikost) Split (Rozdělení) U/D (Nahoru/Dolů) Režim Angular Compound Imaging (Složené úhlové zobrazení) slouží ke zlepšení rozlišení orgánů Odeslání do PACS (DICOM) nebo přípravné oblasti pro archivní CD Zobrazení linie vpichu nebo matice brachy Symbol části těla na snímku Uložení snímku (je-li obraz zmrazen) nebo klipu (probíháli snímání) na pevný disk přístroje Kopírování na USB nebo CD/DVD Snížení maximální zobrazované hloubky tkáně (zvýšení zvětšení) Zvýšení maximální zobrazované hloubky tkáně (snížení zvětšení) Nastavení kontrastu Režim Enhanced Tissue Definition (Zlepšená definice tkání) snižuje zrnitost Zahájení/zastavení snímání Změna frekvence snímání Nastavení zesílení zvoleného režimu Vyvážené zobrazení tkáně Orientace zobrazení, levá/pravá Výběr různých balíčků Pro Package Nastavení otáček/frekvence snímání Uložení nastavení Nastavení stupnice/prf pro Color/Power/Doppler Skenování v obou náhledech na rozdělené obrazovce současně (pro režim Color nebo Power pouze v jednom náhledu) Větší nebo menší zobrazení Rozdělení obrazovky na 2 náhledy Orientace zobrazení, nahoru/dolů Zde jsou ovládací prvky potřebné pro základní vyšetření. Informace o dalších ovládacích prvcích jsou uvedeny v dokumentu Uživatelská příručka pro přístroj Flex Focus pro pokročilé uživatele. * Volitelné, není k dispozici u všech verzí zařízení Flex Focus 12 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

12 Klávesy pro vlastní nastavení Tlačítko Funkce/Poznámka Vaše poznámky Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

13 Instalace přístroje do držáku a jeho odinstalování Postup pro odinstalování přístroje z držáku 1 Vypněte přístroj a odpojte všechny snímače. Pevně uchopte přístroj za konektory snímačů (tak, aby přístroj neupadl) a odsuňte 2 posuvníky ze středové polohy. Přístroj se v držáku nakloní směrem vpřed. 2 posuvníky 3 4 Přístroj pevně uchopte a sáhněte do škvíry; tam uvolněte bezpečnostní západku. Západka může být horká. Vytáhněte snímací jednotku z držáku. 14 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

14 Postup pro instalaci přístroje do držáku 1 2 Naklánějte horní část přístroje dozadu, až zaklapne na místo. Nakloňte snímací jednotku a zasuňte ji do držáku. 3 Při správném umístění do držáku vypadá přístroj takto. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

15 Tato brožura není kompletní návod k použití. Než začnete přístroj používat, přečtěte si kapitolu Bezpečnost v Uživatelskej příručke pro přístroj Flex Focus Obsahuje informace týkající se bezpečnosti, které jsou důležité pro ochranu před zraněním a poškozením přístroje. Taktéž je nutné si přečíst kapitolu Péče, čištění a bezpečnost, která obsahuje informace o čištění a dezinfekci, ale i o požadovaných kontrolách, kalibraci a údržbě. Podrobné informace pro pokročilé uživatele jsou uvedeny v Uživatelskej příručke pro přístroj Flex Focus 1202 pro pokročilé uživatele. Tato příručka a její přeložené verze jsou rovněž dostupné na internetových stránkách společnosti BK Medical. Uživatelské příručky můžete stáhnout v sekci Customer Service BK Medical Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Ústředí společnosti Mileparken 34 DK-2730 Herlev Dánsko Tel: Fax:

Mindray DC-N3. Stručný návod

Mindray DC-N3. Stručný návod Mindray DC-N3 Stručný návod 1. Power On/Off (Zapnout/vypnout) 2. istation 3. Soft menu control (Ovládací menu) 4. Exam procedure (Proces vyšetřování) [Patient - pacient], [Probe - sonda], [Review posouzení,

Více

Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color

Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color 2 Zapínání a vypínání přístroje Zdířka mech. snímače Vypínač standby Zdířka el. snímače Použijte zelený vypínač standby. Zapnutí přístroje: Stiskněte JEDNOU.

Více

Začínáme. Pro Focus UltraView. Tato příručka je k dispozici v různých jazycích na webových stránkách BK Medical.

Začínáme. Pro Focus UltraView. Tato příručka je k dispozici v různých jazycích na webových stránkách BK Medical. Začínáme Pro Focus UltraView Tato příručka je k dispozici v různých jazycích na webových stránkách BK Medical. Navštivte: www.bkmed.com/customer service/user manuals Před použitím skeneru si prosím přečtěte

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

1. Zapnutí a vypnutí 2. Přidání režimu do seznamu provedení

1. Zapnutí a vypnutí 2. Přidání režimu do seznamu provedení 1. Zapnutí a vypnutí Pro zapnutí udržujte tlačítko stisknuté, dokud se neozve zvukový signál. Vypnout přístroj je možné dvěma způsoby: 1. Prostřednictvím menu: Po krátkém stisknutí tlačítka vypnutí se

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

FLIR ONE APP APP FUNKCE FOTO VIDEO TIME-LAPSE VIDEO MANUÁL

FLIR ONE APP APP FUNKCE FOTO VIDEO TIME-LAPSE VIDEO MANUÁL UŽIVATELSKÝ FLIR ONE PRO UŽIVATELSKÝ FLIR ONE Pro vám umožní vidět svět zcela novým způsobem, s jedinečnou kombinací tepelného a viditelného obrazu. Tato uživatelská příručka vám poskytne informace, které

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV7EA2H1

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV7EA2H1 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV7EA2H1 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV7CA2H1

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV7CA2H1 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV7CA2H1 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Dell Display Manager je aplikace pro Microsoft Windows, která slouží ke správě monitoru nebo skupiny monitorů. Umožňuje ruční nastavení zobrazeného

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod.

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Pozor! 1.Tento výrobek je citlivé zařízení, zacházejte s ním opatrně. Chcete-li ochránit

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS Stručná příručka Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211325, 1. vydání CS Tlačítka a části 9 Druhý fotoaparát 10 Tlačítko hlasitosti a zoomu 11 Tlačítko multimédií 12 Přepínač zamykání displeje a tlačítek

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

1. Seznamte se s konstrukcí diagnostického ultrazvukového přístroje GE Logiq C5. 2. Seznamte se s ovládáním ultrazvukového přístroje GE Logiq C5.

1. Seznamte se s konstrukcí diagnostického ultrazvukového přístroje GE Logiq C5. 2. Seznamte se s ovládáním ultrazvukového přístroje GE Logiq C5. 1 Úloha č. 1: Práce s ultrazvukovým přístrojem Diagnostický ultrazvukový přístroj GE Logiq C5. Seznamte se s diagnostickým ultrazvukovým přístrojem, vyzkoušejte si ovládání přístroje a na sobě nebo na

Více

Stručná příručka. Ujistěte se, že máte všechny položky, které jsou vyobrazeny na obrázku obr. 1. (Štítky obsažené v balení mohou být různé.) obr.

Stručná příručka. Ujistěte se, že máte všechny položky, které jsou vyobrazeny na obrázku obr. 1. (Štítky obsažené v balení mohou být různé.) obr. Stručná příručka Ujistěte se, že máte všechny položky, které jsou vyobrazeny na obrázku obr. 1. (Štítky obsažené v balení mohou být různé.) Záruční karta Stručná příručka Lithium-iontová baterie Kazeta

Více

Uživatelský manuál. FULL HD LED stropní monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Uživatelský manuál. FULL HD LED stropní monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používání Používání dálkového ovladače Nasměrujte dálkový ovladač na snímač do vzdálenosti přibližně 2m. Vystavení snímače přímému slunečnímu žáření může způsobit dočasnou nefunkčnost

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Fotorámeček SPF1017 SPF1027. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení

Fotorámeček SPF1017 SPF1027. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení Fotorámeček SPF1017 SPF1027 Průvodce rychlým startem 1 2 3 Začínáme Přehrávání Nastavení CZ Obsah balení Digitální fotorámeček Philips Stojánek Síťový adaptér CD-ROM, Návod k obsluze Automaticky spouštěný

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV3JA2H0

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV3JA2H0 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV3JA2H0 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

Ovládací panel. Barevná multifunkční tiskárna Xerox WorkCentre 6655 Technologie Xerox ConnectKey 2.0

Ovládací panel. Barevná multifunkční tiskárna Xerox WorkCentre 6655 Technologie Xerox ConnectKey 2.0 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 4 5 Dotyková obrazovka Nabídky 6 8 Alfanumerická klávesnice

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty 1 Aktualizace grafického uživatelského rozhraní a komunikace Úvod Kontrast a jas Sériové porty Tento dodatek doplňuje Uživatelskou a technickou referenční příručku k plicnímu ventilátoru 840 a poskytuje

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Vestavěný hudební system

Vestavěný hudební system Vestavěný hudební system 10031947 10031948 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení.

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Digitální mikroskop s kamerou 2MP USB 1000X 8 LED + pohyblivý stojánek

Digitální mikroskop s kamerou 2MP USB 1000X 8 LED + pohyblivý stojánek 1499775785 VÝROBNÍ ČÍSLO Digitální mikroskop s kamerou 2MP USB 1000X 8 LED + pohyblivý stojánek 1. POPIS Tento mikroskop Vám umožní pocítit vzrušení z objevování zcela nového mikroskopického světa, který

Více

Uživatelský návod - 1 -

Uživatelský návod - 1 - Uživatelský návod - 1 - Popis - 2 - Aplikace Gemie pro mobilní telefon Stáhněte si aplikaci podle typu vašeho mobilního telefonu: - Android Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gudsen.genie

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Dell Display Manager je aplikace pro Microsoft Windows, která slouží ke správě monitoru nebo skupiny monitorů. Umožňuje ruční nastavení zobrazeného

Více

PŘEHLEDNÝ NÁVOD 1/4 - JAK STROJ POUŽÍVAT

PŘEHLEDNÝ NÁVOD 1/4 - JAK STROJ POUŽÍVAT PŘEHLEDNÝ NÁVOD 1/4 - JAK STROJ POUŽÍVAT Jak systém používat Panel Práce s dotykovým panelem* Přepnutí do hlavní nabídky Oblast mobilního přístupu (funkce NFC) 1. Klepnutím zvolíte nebo určíte nabídku.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Stručná referenční příručka M570 Použití přímého tisku z jednotky USB 1. Připojte jednotku USB flash k portu USB na přední straně zařízení. 2. Otevře se nabídka Flash disk USB.

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Intraoperační snímač ve tvaru T

Intraoperační snímač ve tvaru T Návod k použití Typ 8816 Intraoperační snímač ve tvaru T Česky BB1779-B Červen 2012 Pouze pro profesionální uživatele BK MEDICAL Mileparken 34 2730 Herlev Dánsko Tel.: +45 4452 8100 / Fax: +45 4452 8199

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Network Video Recorder Uživatelský manuál

Network Video Recorder Uživatelský manuál Network Video Recorder Uživatelský manuál Naskenujte QR kód a klikněte na odkaz pro více informací. NVR Lite & Pro Series QSG NVR Ultra Series QSG Toolbox: http://www.dahuasecurity.com/tools.html 1 Vítejte

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

FAQ pro Transformer TF201

FAQ pro Transformer TF201 FAQ pro Transformer TF201 CZ7211 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný

Více