Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací"

Transkript

1 Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní péči Spisovou službou se v této směrnici rozumí soubor legislativních opatření, pravidel a vnitřních úkonů organizace, které mají za účel efektivní nakládání s dokumenty organizace a upravují jejich příjem, třídění, doručování, označování, evidování, oběh, vyřizování a odesílání a ukládání Řád spisové služby je závazný pro /název organizace/ a všechny její organizační útvary. Za jeho dodržování odpovídají /statutární zástupce organizace a pracovníci s delegovanou pravomocí v oblasti spisové služby/ Řád spisové služby vychází z následujících právních norem a předpisů: zákon ze dne 30. června 2004 č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška ze dne 13. prosince 2004 č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů, vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, instrukce č. 13 ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 8. července 1980 č.j. VT/ , kterou se vydává skartační řád a skartační plán pro ústavy národního zdraví Dokument je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti /název organizace/ Spis je soubor dokumentů došlých na organizaci nebo vzniklých z její činnosti, který se týká jedné a téže věci Podatelna je specializované pracoviště pro příjem a evidenci dokumentů organizace. Podatelna působí též jako výpravna Spisovna je odborné pracoviště k ukládání všech vyřízených dokumentů organizace do doby uplynutí jejich skartačních lhůt. 2. Příjem dokumentů 2.1. Dokumenty se přijímají v podatelně organizace. Pokud dokument přijme jiná část organizace, zajistí jeho předání k zaevidování do podatelny. Záznam o telefonickém podání a podání učiněná ústně či jinou formou (faxem. em) musí být bezodkladně zaevidována v podatelně. Ustanovení zvláštních právních předpisů zůstávají nedotčena Dokumenty, na nichž je v adrese uvedeno na prvním místě jméno zaměstnance před názvem organizace se předávají neotevřené zaměstnanci. Pokud po otevření dopisu zjistí, že dokument má úřední charakter, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování v podatelně. 1

2 2.3. Písemnosti přijímané v elektronické podatelně se přijímají dle vyhlášky 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách Zaměstnanec pověřený vedením spisové evidence opatří všechna doručená podání v den, kdy byla úřadu doručena, podacím razítkem. Písemnosti se zaevidují v podacím deníku a vyplní otisk podacího razítka. Doručené telegramy, faxy a elektronicky přijímané písemnosti eviduje podatelna jako ostatní podání, opatří je podrobným časovým údajem o doručení (hodina) a předá je zpracovateli Otisk podacího razítka obsahuje: název organizace, datum doručení, číslo jednací a počet listů a příloh. Vzor razítka je uveden v příloze č Obálka se ponechává jako součást dokumentu: není-li na samotném dokumentu uvedeno datum nebo rozchází-li se výrazně datum uvedené na písemnosti s datem poštovního razítka, není-li písemnost podepsána, a to i v případě, je-li uvedeno jméno i adresa podatele, má-li datum na obálce podání význam z hlediska právního, např. pro dodržení lhůt k vyřízení, u zásilek zasílaných na dodejku, je-li podací razítko otištěno pouze na obálce, u stížností, je-li adresa odesílatele pouze na obálce V ostatních případech se obálka vyřadí bez skartačního řízení Hromadné podání v téže věci (např. hlášení, zprávy) se opatří v podatelně otiskem podacího razítka a datem doručení. Evidují se ve sběrném archu, který je označen jednacím číslem, pod nímž bylo hromadné podání vyžádáno. Tiskopis sběrného archu vyplní zpracovatel, který jej připojí ke spisu. 3. Evidence dokumentů 3.1. Veškeré dokumenty doručené do organizace a vzniklé z její činnosti podléhají evidenci V podacím deníku se neevidují reklamní letáky a brožury, pozvánky a rozmnožené tiskoviny (noviny, brožury, knihy) Dále se v podacím deníku neevidují dokument, které mají vlastní evidenci nebo jsou součástí odborné dokumentace Spisovou evidenci vede podatelna a spisovna Spisová evidence je vedena v základních evidenčních pomůckách manuálně nebo pomocí výpočetní techniky Základními evidenčními pomůckami jsou podací deník a rejstřík Zápisy do základních evidenčních pomůcek se provádějí čitelně trvalým způsobem. Chybný zápis se nepřepisuje, nepřelepuje ani jinak neodstraňuje, ale přeškrtne tak, aby zůstal čitelný, a nahradí se správným zápisem opatřeným datem, jménem, příjmením a podpisem toho, kdo opravu provedl Všechna podání doručená organizaci a dokumenty vzniklé z jeho činnosti se zapisují do podacího deníku v chronologickém pořadí podle doručení podatelně nebo vzniku dokumentu Podací deník je vázaná kniha, která se v záhlaví opatří přesným názvem organizace, rokem popř. roky v nichž je používána, a počtem číslovaných stran. Podací deník obsahuje následující údaje: pořadové číslo dokumentu, pod nímž je dokument v podacím deníku evidován (číselná řada začíná v deníku 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí dne 31. prosince), 2

3 datum doručení dokumentu nebo, jedná.li se o dokument vzniklý z činnosti původce, datum jeho vzniku; u datových zpráv se za čas doručení považuje okamžik, kdy je dokument dostupný elektronické podatelně, identifikace odesílatele; jde-li o dokument vzniklý z vlastní činnosti původce, zapíše se jako Vlastní, číslo jednací odesílatele, počet listů došlého nebo vlastního dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné formě jejich počet a druh, stručný obsah dokumentu, název organizační jednotky určeného původce, které byl dokument přidělen, nebo jméno, popř. jména a příjmení zaměstnance určeného k vyřízení dokumentu, způsob vyřízení, den odeslání, počet listů odesílaného dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné formě jejich počet a druh, spisový znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu nebo rok, v němž bude dokument zařazen do skartačního řízení, počet listů nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu (vyřízení podání se odesílá pod číslem podání a kopie vyřízení se ukládá s dokumentem podání), záznam o vyřazení ve skartačním řízení Podání zaevidovaná v podacím deníku se zapíší do rejstříku. Rejstříky se vedou obvykle pro období čtyř let Před zápisem nového podání do podacího deníku příslušný zaměstnanec zjistí pomocí rejstříků, zda už nebylo v téže věci evidováno jiné podání. V kladném případě připojí předchozí dokument k novému podání. U otisku podacího razítka na novém podání poznamená číslo jednací předchozího dokumentu. Číslo jednací předchozího dokumentu se též poznamená v podacím deníku u pořadového čísla nového podání, s nímž je spojeno. U jednacího čísla předchozího dokumentu se poznamená číslo jednací s nímž bylo číslo spojeno do kolonky uloženo Číselná řada v podacím deníku vždy začíná 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí 31. prosince. Zbývající prázdné kolonky se pod posledním zápisem v podacím deníku do konce stránky proškrtnou a opatří formulí Uzavřeno dne číslem jednacím a jménem a podpisem zaměstnance pověřeného vedením spisové služby Číslo jednací tvoří pořadové číslo dokumentu v podacím deníku, lomené posledním dvojčíslím běžícího roku /nebo celým rokem/ a zkratkou vyjadřující název organizace příp. doplněným číselným nebo abecedním označením vyřizovatele. Podání a jeho vyřízení se eviduje pod týmž číslem jednacím. Pod jedním číslem jednacím se vždy vyřizuje jen jedno podání nebo hromadná podání evidovaná sběrným archem Podatelna předává zaevidované dokumenty proti potvrzení k vyřízení. /Stanovení způsobu potvrzení např. proti podpisu v doručovací knížce./ 4. Vyřizování dokumentů 4.1. Dokumenty se vyřizují účelně správně a rychle Pokud není jinak dáno, vyřizují se dokumenty obvykle do třiceti dnů. Pokud není možno v této lhůtě podaní vyřídit, oznámí se žadateli přibližná lhůta, ve které bude podání vyřízeno V případě, že došlý dokument nevyžaduje zvláštní opatření nebo sdělení, poznamená na ní pracovník, kterém,u byla předělena k vyřízení, že obsah byl vzat na vědomí, označí písemnost datem a podpisem a předá dokument spisovně k založení. 3

4 4.4. Veškeré dokumenty, týkající se téže věci tvoří spis. Spis obsahující více čísel jednacích se po vyřízení záležitosti již nerozděluje, ale ukládá pod nejvyšším číslem jednacím, tj. číslem jednacím nejmladšího dokumentu Odpověď na doručené podání se eviduje, vyřizuje a odesílá pod číslem jednacím tohoto doručeného dokumentu. K podání se vždy připojuje stejnopis případně koncept vyřízení Vyřídí-li zpracovatel dokument jinak než písemně, učiní o tom záznam na dokument, případně připojí záznam na zvláštním listu Vzniká-li dokument z vlastního podnětu organizace, vyžádá si zpracovatel číslo jednací od zaměstnance pověřeného vedením spisové evidence a současně sdělí jeho obsah pro zápis do podacího deníku. Do rubriky podacího deníku Došlo od se napíše vlastní Každá příloha musí být označena číslem jednacím dokumentu, k němuž náleží (např. K č.j. /.. ) Zpracovatel, který dokument vyřídil, jej označí spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou, příp. rokem zařazení dokumentu nebo spisu do skartačního řízení, podle spisového a skartačního plánu, který je součástí tohoto spisového a skartačního řádu. 5. Úprava a podepisování dokumentů, užívání razítek 5.1. Dokumenty vzniklé z činnosti organizace se označují záhlavím s jejím názvem, sídlem a číslem jednacím. V odpovědích na doručené dokumenty se uvádí i číslo jednací došlého dokumentu, pokud jej obsahuje. Takto lze označovat i obálky dokumentů Dalšími náležitostmi dokumentů vzniklých z činnosti organizace jsou: datum, počet listů dokumentu, počet listů příloh nebo počet svazků, jméno, příjmení a funkce zaměstnance pověřeného podpisem Podepisování dokumentů se řídí podpisovým /nebo organizačním/ řádem organizace. Stejnopis dokumentu musí mít stejné náležitosti jako originál, za což odpovídá zpracovatel Dokument, jemuž podle spisového a skartačního plánu bude předělen skartační znak A, se vyhotovuje na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty tj. papír, který je výrobcem garantován jako trvanlivý (nekyselý) Organizace vede evidenci razítek s jejich otiskem a jménem, příjmením, funkcí, datem a podpisem zaměstnance, který razítko převzal a užívá Ztráta razítka se neprodleně nahlásí Ministerstvu vnitra odboru dozoru a kontroly veřejné správy (nám. Hrdinů 3, Praha 4, tel , který je zveřejní ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 6. Odesílání písemností 6.1. Odesílání dokumentu zajišťuje výpravna, která je součástí podatelny /případně určí spisový řád jinak/ Odesílaný dokument musí obsahovat veškeré náležitosti a záznam o jeho odeslání se učiní do podacího deníku. 7. Ukládání písemností 7.1. Dokumenty a spisy se ukládají do spisovny protokolárně. Vzor protokolu předání do spisovny je uveden v příloze tohoto spisového a skartačního řádu Pracovník spisovny po překontrolování úplnosti předávaných dokumentů a spisů je zanese do evidence spisovny. 4

5 7.3. Evidence spisovny je vedena v archivní knize Dokumenty a spisy se ve spisovně ukládají dle spisového plánu Dokumenty zůstávají ve spisovně uloženy tak dlouho, dokud po jejich vyřízení či ztrátě platnosti uplyne jejich skartační lhůta uvedená ve skartačním plánu Dokument v digitální podobě se skartačními znaky A a V vzniklý z činnosti organizace musí být zapsán ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následné čtení. Pokud tuto podmínku nelze zabezpečit, převedou se takové dokumenty do analogové formy odpovídající době jejich vyřízení a opatří se náležitostmi originálu, a to nejpozději před jejich zařazením do skartačního řízení; obdobně se postupuje při vyřazování dokumentů přijatých v digitální podobě včetně potvrzení platnosti elektronického podpisu v době přijetí dokumentu Dokumenty s prošlou skartační lhůtou se vyřazují ve skartačním řízení Průběh a náležitosti skartačního řízení upravuje skartační řád. 8. Půjčování dokumentů ze spisovny 8.1. Nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně je povoleno pracovníkům vedení organizace, pracovníkům útvaru /úseku, oddělení/ z jejichž činnosti dokument vznikl, pracovníků kontroly či pracovníků pověřeným ředitelem Dokumenty ze spisovny půjčuje pouze pracovník spisovny Žadatel oznámí pracovníkovi spisovny přesnou obsahovou náplň dokumentů nebo uvede přímo dokument, který požaduje k nahlédnutí nebo opsání. Do dokumentů se nahlíží a výpisy (event. kopie) se pořizují v místnostech spisovny Při zapůjčení dokumentu mimo prostor spisovny se vyhotovuje výpůjční lístek a výpůjčka se eviduje v knize výpůjček Výpůjčky mimo prostory organizace povoluje pouze její ředitel /statutární zástupce/ Každý, kdo si dokumenty půjčuje nebo do nich nahlíží, plně zodpovídá za jejich bezpečnost a ochranu Pracovník spisovny je povinen se přesvědčit, zda je vrácený dokument v pořádku Při ztrátě či zničení dokumentu se toto poznamená do podacího deníku do rubriky o vyřazení spolu s číslem jednacím, kterým byla ztráta či zničení vyšetřeno. Skartační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Skartační řád stanoví postup při vyřazování dokumentů ze spisovny ve skartačním řízení Žádné dokumenty nesmějí být zničeny bez posouzení ve skartačním řízení Za průběh skartačního řízení odpovídá statutární zástupce organizace Skartační řízení je souhrn pracovních úkonů prováděných při systematickém vyřazování dokumentů a při posuzování jejich dokumentární hodnoty. Skartační řízení se provádí každoročně za celou organizace za dohledu příslušného archivu Součástí spisového a skartačního řádu je spisový a skartační plán, který obsahuje seznam dokumentů organizace rozdělených dle věcných hledisek a označených spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami Skartační znaky určují, jak bude s dokumenty po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení naloženo: skartační znak A označuje dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie), které se po uplynutí skartační lhůty navrhnou k odevzdání do příslušného archivu, 5

6 skartační znak S označuje dokumenty, které nemají dokumentární (historickou) hodnotu a navrhnou se po uplynutí skartační lhůty ke zničení, skartační znak V označuje dokumenty, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit a znamená, že dokumenty budou po uplynutí skartačních lhůt znovu posouzeny a pak teprve označeny skartačním znakem A nebo S Skartační lhůty určují dobu, ve které nesmí být dokument vyřazen. Skartační lhůta je uváděna v letech a počítá se vždy od následujícího roku po roce, kdy byla písemnost vyřízena (uplynula její právní platnost). Od roku následujícího po uplynutí této lhůty může být písemnost zařazena do skartačního řízení a tím vyřazena Skartační lhůty 1.9. Předmětem skartačního řízení jsou veškeré dokumenty organizace, u nichž uplynuly skartační lhůty a které nejsou potřebné pro další činnost organizace Pro přípravu a provedení skartace se jmenuje komise Pracovník spisovny je členem skartační komise. 2. Skartační řízení 2.1. U dokumentů, jejichž skartační lhůty uplynuly, ověří pracovník spisovny jejich úplnost, správnost skartačních znaků a lhůt, a to zda jsou již skartační lhůty prošlé, dále zda opravdu zanikla právní a provozní potřeby těchto písemností pro organizaci Podle označení písemností rozdělí skartační komise dokumenty do skupin A a S Dokumenty skupiny V se znovu posoudí a podle výsledku posouzení se rozdělí do skupin A a S Skartační komise vypracuje skartační návrh, kterým organizace požádá příslušný archiv o provedení odborné archivní prohlídky, posouzení dokumentů a povolení ke zničení dokumentů skupiny S. Vzor skartačního návrhu je uveden v příloze spisového a skartačního řádu Skartační návrh podepisuje statutární zástupce organizace a členové skartační komise Skartační návrh se odesílá ve dvojím vyhotovení příslušnému archivu Příslušný archiv na základě skartačního návrhu posoudí dokumenty v něm obsažené a o průběhu skartačního řízení sepíše pověřený pracovník archivu se členy skartační komise skartační protokol. Součástí skartačního protokolu je seznam dokumentů vybraných za archiválie s určením jejich kategorie a seznam dokumentů skupiny S určených ke zničení a případné nedostatky a úkoly uložené příslušným archivem. Na základě skartačního protokolu se vydá skartační povolení ke zničení dokumentů skupiny S. Bez souhlasu příslušného archivu nelze žádné dokumenty ničit nebo předávat do sběru Po provedeném skartačním řízení organizace: v dohodnutém termínu odevzdá protokolárně archiválie příslušnému archivu, zajistí zničení dokumentů skupiny S, a to buď předáním firmě, zabývající se likvidací úředních dokumentů, nebo komisionelní likvidací, zaznamená vyřazení dokumentů v evidenčních pomůckách (archivní knize a podacím deníku) Při vyřazování a předávání dokumentů do příslušného archivu či firmě ke zničení je nutno zabezpečit řádný a trvalý dozor tak, aby se žádné dokumenty neztratily nebo nedostaly do nepovolaných rukou V období přípravy a průběhu skartačního řízení jsou písemnosti ponechány v původním spisovém uspořádání a je zajištěna jejich přístupnost. Teprve po podepsání skartačního protokolu a vydání skartačního povolení jsou provedeny úpravy dokumentů k odvozu a ku zničení. 6

7 2.11. Při reorganizaci nebo likvidaci organizace je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby nedocházelo ke ztrátám a ničení dokumentů. Za řádné vyřazení likvidované organizace je odpovědný právní nástupce nebo likvidátor Závady a nedostatky skartačního řízení, které nebyly odstraněny ani po upozornění příslušným archivem, a ničení dokumentů bez řádného skartačního řízení, jsou posuzovány a postihovány jako porušení povinností uložených zákonem. Tento spisový a skartační řád nabývá účinnosti dnem.. 7

8 Příloha spisového a skartačního řádu č. 1 Vzor podacího razítka 8

9 Příloha č. 2: Spisový a skartační plán Spisový a skartační plán Spisový znak Druh dokumentu Skartační znak Lhůta roků I. Publikace, dokumentace I.1. Knihy (pokud nejsou součástí knihovny) S 20 I.2. Časopisy S 5 I.3. Noviny S 1 I.4. Výstřižky z novin týkající se ústavu A 1 I.5. Bibliografické záznamy časopiseckých článků (liter. služba A 5 viz též 646.2) I.6. Publicistická a přednášková činnost ved. prac. ústavu V 5 II. Řízení a organizace II.1. Dokumentace o organizaci ústavu, písemnosti o ustavení A 10 ústavu, organizační řády II.2. Delimitační rozhodnutí, změny, rozšíření ústavu A 10 II.3. Kroniky ústavní, životopisné doklady o osobách, které se A 10 významně účastnily založení a rozvoje ústavu II.4. Organizační instrukce pro činnost jednotlivých zařízení A 10 ústavu (kompl. sbírky) II.5. Organizační průzkumy, studijní zprávy z účasti na V 10 závažných sympoziích, poradách o organizaci a řízení apod. II.6. Zápisy o poradách vedoucích pracovníků A 5 II.7. Korespondence vedení ústavu V 5 III. Kontrola III.1. Směrnice pro organizaci a provádění kontrol A 5 III.2. Zprávy o kontrolách, revizích a prověrkách vlastních S 10 (vnitřní revize), příkazy k odstranění nedostatků III.3. Zprávy o kontrolách revizích a prověrkách nadřízených A 10 orgánů III.4. Stížnosti a oznámení občanů V 5 III.5. Evidence stížností A 5 IV. Právní záležitosti IV.1. Písemnosti upravující vnitřní organizaci právní služby A 10 IV.2. Písemnosti pří řízení, např. o náhradách škod, vymáhání S 10 nedoplatků apod. IV.3. Zastupování ústavu, plné moci, zmocnění, podpisová S 10 oprávnění IV.4. Kniha regresů S 5 IV.5. Spisy o vymáhání ošetřovného S 10 IV.6. Rozhodnutí o regresní náhradě S 10 IV.7. Návrhy pro regresní komisi S 10 IV.8. Hlášení úrazů a výše regresní náhrady S 10 IV.9. Regresní návrhy v trestním řízení S 10 IV.10. Výzva k zaplacení regresní náhrady S 10 V. Hygiena 9

10 V.1. Směrnice, instrukce a metodické pokyny A 10 V.2. Písemnosti o výsledcích hygienických šetření, měření V 5 škodlivin (o hlučnosti, osvětlení, prašnosti atd.) a nápravných opatření a jejich kontrole V.3. Písemnosti o bydlení kolektivního charakteru (internáty pro pracující, koleje): V.3.a. pís. o hyg. provozu - V 5 V.3.b. pís. o hyg. výstavby - S 10 V.4. Úmrtní listy a doklady o úmrtí na karantenní nemoci S 5 V.5. Písemnosti o hygieně v zařízeních společného stravování: V.5.a. pís. o hyg. provozu - V 5 V.5.b. pís. o hyg. výstavby - S 10 V.6. Písemnosti o výživném režimu V 10 V.7. Písemnosti o dezinfekci, dezinsekci a deratizaci V 3 V.8. Protokoly pro bakteriologickou a sérologickou laboratoř S 5 V.9. Žádanky o bakteriologické, sérologické, virologické S 2 vyšetření V.10. Průvodní listy k bakteriologickému a sérologickému S 2 vyšetření VI. Dokumenty (dokumentace) všeobecné, zpracovávané (používané ve všech zdravotnických zařízeních (ambulantních, ústavních aj.), dokumenty klientů VI.1. Denní pracovní záznamy S 3 VI.2. Výkazy o činnosti (pracovní výkazy) S 5 VI.3. Zdravotní záznamy včetně vložek a doplňků (chorobopisy viz též zdrav. záznamy u ost. částí léč. prev. péče, kde jsou určité odchylky v ústavních zař., v zubní péči, v psychiatrické péči v tbc péči) S 100 od narození evidovan ého VI.4. Zápisy o průběhu ošetření (vyšetření) z odborných S 3 ambulantních zařízení VI.5. Lékařské zprávy nálezy S 3 VI.6. Průvodní listy (průvodky) pro různá vyšetření S 3 VI.7. Provozní deníky (knihy) a záznamy pro radiodiagnostiku a S 5 radioterapii, biochemická vyšetření, rozbory moče, rehabilitační péče apod. VI.8. Knihy rozborů S 5 VI.9. Záznamy o spotřebě omamných látek (sešity) S 5 VI.10. Recepty na léky a poukazy na ortopedické pomůcky jako S 1 součásti faktur nebo vyúčtování za léky VI.11. Tiskopisy receptů a žádanek na léčiva, omamné látky S ihned neplatné a poškozené VI.12. Hlášení zhoubného novotvaru S 100 od narození evidovan ého VI.13. Evidence nemocných včetně doporučení a záznamu o S 5 průběhu léčení (např. na rehabilitačních odděleních) VI.14. Hlášení zdravotních sester S 3 VI.15. Kniha návštěv S 5 VI.16. Sociální dokumentace S 10 10

11 VII. Práce, pracovníci, mzdy VII.1. Směrnice, instrukce ap A 10 VII.2. Kolektivní dohody (smlouvy, dohody o spolupráci, text, A 10 uzavírání a plnění VII.3. Vypsání konkursů na místa S 5 VII.4. Písemnosti v agendě vysílání pracovníků do zahraničí, V 10 doporučování cest zaměstnanců do ciziny VII.5. Korespondence personálního oddělení S 5 VIII. Písemnosti týkající se konkrétních pracovníků VIII.1. Osobní spisy pracujících, jednotná evidence pracujících S 45 VIII.2. Přihlášky a odhlášky k pojištění S 10 VIII.3. Pracovní (učební) smlouvy a závažné písemnosti týkající S 10 se uzavření,změny, skončení pracovního poměru, vedlejšího pracovního poměru, vedlejší činnosti s pracovníkem, pracovní náplně jednotlivých pracovníků, platové výměry, srážky ze mzdy pokud nejsou součástí osobního spisu VIII.4. Písemnosti týkající se plnění povinností, hodnocení a V 10 kázně pracovníka VIII.5. Běžné písemnosti týkající se povolování, změn, výjimek S 10 v pracovní době, nařízení práce přes čas, povolení dovolené, náhrady mzdy za dovolenou, náhrady mzdy při překážkách v práci, při povolení studia při zaměstnání, náhrady výdajů pracovníkovi v souvislosti s výkonem práce (cest. účty) apod.) VIII.6. Běžné písemnosti (hromadné povahy) týkající se více S 5 zaměstnanců (přehledy o dovolených, o pracovních brigádách apod.) VIII.7. Záznamy o poučení (školení) jednotlivého pracovníka S 45 v ochraně a bezpečnosti práce, o přidělení ochranných pomůcek, o úrazech VIII.8. Písemnosti o konkrétní účasti pracovníků (kolektivů) na V 30 zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při Práci. Zápisy o prověrkách ochrany a bezpečnosti při práci, o hromadných školeních v OBP VIII.9. Písemnosti o provedených dohlídkách orgánů státního V 20 odborného dozoru nad OBP, včetně písemností o likvidaci závad VIII.10. písemnosti o mimořádných formách stidia a školení, o S 5 úlevách v práci pracovníka, o hmotném zabezpečení pracovníka při školení VIII.11. Běžné písemnosti o provozu a zařízení stravovacích, V 5 ubytovacích, kulturních a tělovýchovných zařízení VIII.12. Výsledky sociálního průzkumu pracovníků A 10 VIII.13. Běžné písemnosti o zdravotních a sociálních podmínkách V 5 zaměstnanců (hromadné spisy) VIII.14. Běžné písemnosti o zdravotních a sociálních podmínkách V 5 pracovníka a jeho mimopracovních podmínkách VIII.15. Běžné písemnosti o přidělování bytů zaměstnancům S 10 VIII.16. Závažnější (nenormativní) písemnosti o pracovních V 5 11

12 podmínkách žen, mladistvých a učňů (např. písemnosti v záležitostech zařizování společných provozoven služeb pro domácnost atd.) VIII.17. Ostatní běžné písemnosti týkající se pracovních podmínek S 5 žen, mladistvích a učňů VIII.18. Konkrétní případy jednotlivců - žen, mladistvích a učňů V 5 v sociálních a podobných záležitostech VIII.19. Dohody o hmotné odpovědnosti V 10 VIII.20. Písemnosti o náhradách škod způsobených pracovníkem V 10 nebo pracovníkovi VIII.21. Písemnosti z pracovně právních sporů jednotlivců V 10 VIII.22. Závažné písemnosti, týkající se sporů více zaměstnanců, V 10 např. spory celých kolektivů zaměstnanců s vedením ústavu IX. Plánování, rozpočtování, účetní a operativní evidence, statistika (sociálně ekonomická informace) IX.1. Zásady pro sestavování S 10 IX.2. Organizace prvotní evidence S 5 IX.3. Všeobecné pokyny S 3 IX.4. Dlouhodobé (výhledové) plány rozvoje s nejdůležitějšími A 20 podklady (včetně písemností o plnění) IX.5. Plány rozvoje, víceleté (5LP) (včetně písemností o plnění) A 10 IX.6. Plány roční - ústavní plán (vč. pís. o plnění) A 5 IX.7. Plány úkolů (pracovní) IX.7.a. - dlouhodobé, a roční A 10 IX.7.b. - kratší než roční S 5 IX.7.c. - osobní S 1 IX.8. Technicko-organizační opatření pro zajištění plnění a V 5 kontrolu plánů IX.9. Běžná korespondence vztahující se k plánům a jejich S 3 částem IX.10. Krátkodobá (dekádní, měsíční) hlášení a rozbory plnění S 3 plánu IX.11. Čtvrtletní, pololetní rozbory plnění plánu S 3 IX.12. Roční rozbory činnosti a hospodaření a statistické výkazy A 10 o plnění plánu IX.13. Zápisy z porad a schůzí o plánování a kontrole plnění S 3 plánu IX.14. Souhrnné (komplexní) výroční zprávy nadřízených orgánů A 10 (ONV, KNV, NVP) hodnotící zdravot. činnost X. Rozpočtování, financování X.1. Normy výdajů, úsporná opatření A 10 X.2. Rozpočty, sestavování, schvalování A 10 X.3. Podklady k rozpočtům S 5 X.4. Spisy o otevírání rozpočtových úvěrů, o přesunech a V 5 vázání rozpočtových prostředků X.5. Spisy o běžném hospodaření podle rozpočtu S 5 X.6. Vysvětlivky a rozbory ke čtvrtletním výkazům o plnění S 5 rozpočtu X.7. Spisy o projednávání peněžní potřeby s nadřízenými S 5 12

13 orgány X.8. Podklady pro krátkodobou (měsíční) kontrolu hospodaření S 1 podle rozpočtu X.9. Rozbory hospodaření kontrola plnění rozpočtů): X.9.a. - roční A 10 X.9.b. - čtvrtletní S 5 X.10. Zprávy a záznamy o revizích hospodaření rozpočtovými V 10 prostředky a plnění nápravných opatření X.11. Spisy o zřizování účtů u peněžních ústavů, běžná S 5 korespondence s peněžními ústavy X.12. Likvidace pohledávek a závazků, platební styk mezi S 10 dlužníky a věřiteli X.13. Majetek - nabytí, převody A 10 X.14. Náhrady škod S 5 X.15. Příjmy, vybírání, řízení S 5 X.16. Zprávy z porad a schůzí o rozpočtování a financování a S 5 kontrole plnění rozpočtu XI. Účetnictví a operativní evidence XI.1. Směrnice a písemnosti o organizaci účetní evidence A 10 XI.2. Roční státní účetní výkazy a roční účetní závěrky A 10 XI.3. Měsíční, čtvrtletní a pololetní státní účetní výkazy a účetní S 10 závěrky XI.4. Knihy došlých a vydaných faktur S 10 XI.5. Účetní doklady (faktury aj.) S 5 XI.6. Seznamy účtů na volných listech, sestav, účetních knih a S 10 arch. knihy po dobu úschovy zapsaných údajů, nejméně však XI.7. Mzdové listy S 45 XI.8. Výplatní listiny S 10 XI.9. Mzdové podklady S 10 XI.10. Daňové výkazy S 10 XI.11. Náhrady cestovních a stěhovacích výdajů S 5 XI.12. Dokladové revize (účetní kontrola) včetně nápravných V 10 opatření XI.13. Ostatní pomocné písemnosti účetní evidence S 5 XI.14. Inventarizační komise, ustanovení S 5 XI.15. Inventarizační pracovní plány S 5 XI.16. Protokoly o fyzických inventurách XI.16.a. součást účetních uzávěrek A 10 XI.16.b. ostatní S 10 XI.17. Protokoly o vyřazovacím (výukovém) řízení invent. S 10 předmětů XI.18. Písemnosti o ztrátách invent. předmětů, o náhradách S 5 XI.19. Operativní evidence, inventární karty S 5 XI.20. Rejstříky základních prostředků, ceníky A 20 XI.21. Evidence DKP S 5 XI.22. Evidenční karty osobního inventáře propuštěných S 3 zaměstnanců XII. Statistika XII.1. Směrnice a organizace statistické evidence a výkaznictví A 10 13

14 XII.2. Roční státní statistické výkazy s roční periodicitou A 10 XII.3. Státní statistické výkazy s kratší než roční periodicitou S 5 XIII. Zásobování, hospodářské provozy, služby (jen vlastní provozní činnost bez údržby a technické evidence) XIII.1. Směrnice pro zásobování a skladování A 10 XIII.2. Technologie skladování S 10 XIII.3. Normalizace, typizace materiálu A 10 XIII.4. Seznamy disponentů zmocněných ke schvalování S 5 (podpisování) hosp. smluv, objednávek, výdejek na zboží ze skladu (viz též ad 14) XIII.5. Ceníky XIII.5.a. vlastní A 10 XIII.5.b. ostatní S 10 XIII.6. Zmocňovací listy (plné moci) k přebírání zboží S 5 XIII.7. Situační zprávy o nákupních možnostech S 5 XIII.8. Prospekty, katalogy, vzorkovnice zboží S 5 XIV. Zásobování XIV.1. Roční plány hmotného zásobování A 5 XIV.2. Hospodářské smlouvy o dodávce výrobků S 5 XIV.3. Evidence o plnění hospodářských smluv S 3 XIV.4. Přepravní podmínky, dopravní dispozice S 5 XIV.5. Písemnosti o penalizaci (požadované nebo placené) S 5 XIV.6. Nabídky (poptávky) S 5 XIV.7. Objednávky investičních celků A 10 XIV.8. Dodací listy na velké investice dílčí i konečné s protokoly A 10 o převzetí dokončených prací XIV.9. Žádanky o nákup, objednávky a potvrzení objednávek, S 5 urgence dodávek, kontrola přijatých faktur XIV.10. Reklamace dodaného zboží (dodacích lhůt, množství, S 5 jakosti, ceny apod.) XIV.11. Průvodní doklady (propustky, konsignace, dodací listy, S 3 pokud netvoří součást účetních dokladů) XIV.12. Doklady o přejímání mimořádně velkých položek zboží A 10 nebo investic (včetně výkresů konstrukčních) např. při vybavení celých komplexů XIV.13. Záznamy (protokoly) o přejímce dodávek, vadách S 5 zjištěných při odběru, o vypořádání škod XIV.14. Evidence (knihy) o došlých zásilkách S 5 XIV.15. Písemnosti o obalech (ceny, evidence, vracení, přesuny, S 5 závady, vyřazení, zásoby, zavedení atd.) XIV.16. Skladní karty zásob zboží S 5 XIV.17. Kopie výkazů skladů, hlášení spotřeby zboží, obratové S 5 soupisky zásob XIV.18. Osobní listy na nástroje a prac. pomůcky zaměstnanců S 3 XIV.19. Výdejky - převodky zboží S 3 XIV.20. Přehledy o likvidaci nadnormativních zásob S 5 XIV.21. Běžné písemnosti o likvidaci nadnormativních zásob S 5 XIV.22. Kontrola plnění plánu zásobování S 5 XIV.23. Měsíční prověrky stavu zásob S 3 14

15 XIV.24. Zprávy a rozbory o zásobovací situaci S 5 XV. Stravování (ústavní, pacientů, dětí v jeslích a dět. domovech) XV.1. Směrnice pro organizaci stravování, strav. řád A 10 XV.2. Stravovací komise, ustanovení, povinnosti, porady V 10 XV.3. Písemnosti o hygieně stravování, hygienických V 5 prohlídkách personálu XV.4. Rámcové smlouvy o dodávkách potravin aj. zboží S 5 XV.5. Objednávky potravin, dodací listy, doklady o příjmu zboží S 5 pokud nejsou součástí faktur XV.6. Reklamace dodávek, protokoly o vadách (jakosti, ceny, S 5 množství) XV.7. Kalkulace nákladů na stravování S 2 XV.8. Rozvrhy stravy na období, jídelní lístky S 3 XV.9. Předpisy dietní stravy pro oddělení a celá zdrav. zařízení S 3 XV.10. Skladní karty zásob zboží S 5 XV.11. Závěsný (příhradový) lístek S 3 XV.12. Evidenční karta obalů S 3 XV.13. Výkazy spotřebovaných potravin S 3 XV.14. Výdejky aj. záznamy o výdeji potravin ze skladu S 3 XV.15. Inventurní seznamy zásob zboží a jiné písemnosti o S 5 kontrolách stavu zásob (výpočty mank, ocenění zásob, protokoly o poškození, o ztrátách apod.) XV.16. Písemnosti o zužitkování zbytků potravin S 1 XV.17. Stížnosti na stravování S 5 XV.18. Vybavení kuchyní, běžné písemnosti (neinventární) S 3 XV.19. Jídelní náčiní, nádoby, příbory, vybavení S 3 XV.20. Jídelny, vybavení, používání S 3 XVI. Praní a údržba prádla, oděvů a obuvi XVI.1. Provozní řády prádelen, žehlíren a opravářských A 10 krejčovských a obuvnických dílen (organizace práce, příjmu a výdeje prádla aj. věcí) XVI.2. Pracovní postupy, technologie praní, normy spotřeby S 10 materiálu, spotřeby energie, kalkulace nákladů na provádění prací XVI.3. Hospodářské smlouvy na praní prádla dodavatelsky S 5 XVI.4. Žádanky o vyprání a opravy prádla aj. věcí S 1 XVI.5. Pomocné záznamy (přehledy) o praní prádla, o pracích S 3 prostředcích XVI.6. Objednávky praní prádla v jiných podnicích S 2 (dodavatelsky) XVII. Spisová, doručovatelská, spojovací (telefonní) služba S 5 (jen běžná korespondence) XVIII. Archivnictví XVIII.1. Odevzdávání archiválií A 10 XVIII.2. Písemnosti ze styku s archivy V 10 XIX. Spisová služba XIX.1. Podací deník, rejstřík A *) *)po vyřazení posledního evidovaného dokumentu XIX.2. Archivní kniha A *) 15

16 *)po vyřazení posledního evidovaného dokumentu XIX.3. Směrnice pro organizaci spisové a doručovatelské služby A 10 (spisový řád a plán, skartační řád a plán) XIX.4. Návrhy (schvalování) racionálních formulářů S 5 XIX.5. Podpisová oprávnění (spisů) S 10 XIX.6. Podací protokoly, indexy, rejstříky a jiné dříve užívané A 10 záznamní knihy podatelny XIX.7. Knihy expedovaných zásilek, vyúčtování poštovného, S 3 doručovací knihy XIX.8. Protokoly o skartaci A 10 XIX.9. Obálky došlých doporučených zásilek S 3 měs. XIX.10. Evidence přísně zúčtovatelných tiskopisů S 5 XIX.11. Vzory (otisky) razítek používaných v ústavu A 10 XIX.12. Přespočetná vyhotovení, zbytky neplatných tiskopisů S ihned XX. Pokladní služba XX.1. Pokladní řád, úprava platebního styku A 10 XX.2. Zřizování a dotování příručních pokladen S 10 XX.3. Podpisové vzory S 10 XX.4. Běžné písemnosti o pokladních hotovostech, zálohách, S 5 inkasu, odvodech přijatých peněz, výměně platidel XX.5. Pokladní knihy a deníky s přílohami S 10 XX.6. Vyúčtování záloh S 5 XX.7. Záznamy o kontrolách (skontro) pokladny V 5 XX.8. Záznamy o předání a převzetí pokladny S 5 XX.9. Záznamy o předání a převzetí klíčů S 5 XX.10. Záznamy o zajištění pokladen proti vloupání, požáru A 10 XXI. Agenda dávková XXI.1. Směrnice, instrukce pro dávkovou agendu, pro A 10 poskytování léčebných a ortopedických pomůcek XXI.2. Písemnosti o zapůjčení vozíků a jiných léčebných a S 1 ortopedických pomůcek pro nemocné (kromě karet) XXI.3. Evidence (karty) zapůjčených předmětů S 3 XXI.4. Žádosti o zapůjčení vozíků pro nemocné, o příspěvky na S 3 vozíky nebo spec. ortop. pomůcky XXI.5. Písemnosti o peněžních dávkách (příspěvky na motorová S 1 vozidla a na spec. invalidní vozíky) XXI.6. Písemnosti o náhradách jízdného (nikoliv povahy účetních S 1 dokladů) XXII. Přijímání a propouštění pacientů (v lůžkových zařízeních) XXII.1. Instrukce pro přijímání a propouštění pacientů A 10 XXII.2. Potvrzení o předání - převzetí věcí pacientů S 5 XXII.3. Potvrzení o úschově věcí S 5 XXII.4. Deník úschovy cenných věcí S 5 XXIII. Výstavba, technický obnova a údržba zařízení, technické provozy XXIII.1. Stavební řád, směrnice pro stavební činnost A 10 XXIII.2. Instrukce pro technickou, inspekční a revizní službu A 10 XXIII.3. Technická knihovna. Výtisky technických norem S 20 XXIII.4. Mapy popisné a technické A 10 16

17 XXIII.5. Plány geometrické A 30 XXIII.6. Plány zastavovací A 20 XXIII.7. Plány prováděcí, všeobecné, otisky map V 10 XXIII.8. Výhledové plány výstavby A 30 XXIII.9. Plány preventivních oprav a údržby, potřeby materiálu a S 10 náhradních dílů XXIII.10. Projektové úkoly, projekty nových realizovaných staveb A 20 XXIII.11. Znalecké posudky V 10 XXIII.12. Technicko-ekonomické kolaudace A 10 XXIII.13. Závažné písemnosti o pracích nevyžadujících stavební V 10 povolení XXIII.14. Běžné písemnosti o opatřování stavebních hmot a jiného S 5 materiálu na údržbu XXIII.15. Práce externích projektantů, dohody o práci S 10 XXIV. Budovy *) (Věže a stožáry, čistírny odpadních vod mimo budovy, vodojemy a zásobníky, studny, žárotechnické objekty, pozemní komunikace, plochy a úpravy území, podzemní objekty, nadzemní vedení, kanály) *)(Spisy se skartačním znakem A nutno ponechat v ústavu až do vyřazení objektu) XXIV.1. Technická evidence, pasporty budov a staveb A 10 XXIV.2. Záznamy o generálních technických prohlídkách budov a V 10 staveb s příkazy k likvidaci nedostatků XXIV.3. Písemnosti o rekonstrukcích (gen. opravách) investiční A 10 povahy včetně projektů XXIV.4. Písemnosti o přidělení služeb. bytů, nájemní smlouvy (po S 10 uplynutí platnosti) XXIV.5. Zásadní dokumentace o ochraně budov a staveb (instrukce A 10 o vstupu do objektů, o zabezpečovacím zařízení, zamykání, střežení budov) XXIV.6. Rozdělování služeb vrátných a hlídačů objektů S 3 XXIV.7. Směrnice o požární ochraně, o organizaci PO A 10 XXV. Energetické a hnací stroje a zařízení, energetika XXV.1. Zásadní směrnice pro energetické hospodaření A 20 XXV.2. Schemata, plány a výkresy energetického zařízení, rozvodů A 10 páry, kabelů, kondensátů, vodního hospodářství. Závazné odborné posudky o těchto zařízeních XXV.3. Ostatní písemnosti o zřízení energetických zařízení S 10 XXV.4. Energetické bilance, spotřební normy energie a paliv S 10 XXV.5. Záznamy o revizích a zkouškách energetických zařízení S 10 XXV.6. Deníky (záznamy) o provádění rekonstrukcí a oprav V 5 energetických strojů a zařízení XXV.7. Provozní záznamy v kotelnách, ve strojovnách o S 5 dodávkách, o výrobě a spotřebě energie a paliv, o výrobě, rozvodu a spotřebě páry a vody XXV.8. Záznamy o instalaci (a provozu) zařízení V 10 vzduchotechnických a vodotechnických (zkoušení a čištění vzduchu, úprava vody, vodovodů, čištění odpadních vod) XXV.9. Záznamy o kontrolách spotřeby energie a uskladnění paliv S 5 17

18 XXV.10. Záznamy o řízení práce zaměstnanců energetických S 3 zařízení XXVI. Pracovní stroje a zařízení (hosp. technika), přístroje a zvláštní technická zařízení (zdrav. tech.) XXVI.1. Směrnice pro správu a ochranu strojů a přístrojů A 10 XXVI.2. Písemnosti o opatřování a přejímání strojů a zařízení, S 20 evidenční listy a karta strojů, popisy, výkresy a fotografie strojů, výkresy o rozmístění strojů XXVI.3. Písemnosti o přidělování, přemisťování a vyřazování strojů S 5 XXVI.4. Generální opravy strojů (časové plány, přehledy) plány S 10 preventivních oprav XXVI.5. Písemnosti o běžné údržbě a opravách strojů ) objednávky S 5 na opravy, výkazy práce, seznamy nářadí) XXVI.6. Pasporty pro zdrav. i hosp. techniku (jen o zařízeních V 10 rozhodujících podle nař. MZd) XXVI.7. Technická evidence strojů a strojního zařízení V 10 XXVI.8. Cejchování strojů a přístrojů S 10 XXVI.9. Přehledy o využití strojů S 5 XXVI.10. Záznamy o hospodaření mazadly na stroje S 5 XXVI.11. Záznamy o technických prohlídkách S 10 XXVI.12. Běžné písemnosti o práci obsluhovatelů strojů S 5 XXVII. Dopravní prostředky, doprava XXVII.1. Provozní řády, směrnice, instrukce pro dopravní službu a A 10 hospodaření dopravními prostředky všeho druhu (nejen aut) XXVII.2. Evidence motorových a jiných vozidel S 10 XXVII.3. Písemnosti o opatřování, přidělování a vyřazování S 10 (odhady, prodej) vozidel XXVII.4. Úřední doklady motorových vozidel (jízdní průkazy, S 5 typová osvědčení, pokud jde o vozidla již mimo provoz) XXVII.5. Soupisy inventáře a nářadí k vozidlům (po uplynutí S 5 platnosti) XXVII.6. Skladní karty zásob autopotřeb S 5 XXVII.7. Evidence autoplášťů, protokoly o vyřazení S 5 XXVII.8. Zápisy o technických prohlídkách vozidel S 5 XXVII.9. Hospodářské smlouvy na opravy, čištění vozidel, plány S 5 oprav XXVII.10.Korespondence o údržbě a opravách vozidel, o pohonných S 5 hmotách XXVII.11.Záznamy o provozu (jízdách), výkonech vozidel, rozvrhy S 3 dopravní služby XXVII.12.Žádanky, příkazy a dispozice, přijímací a vydací a vážní S 3 listy vnitroústavní závodní dopravy XXVII.13.Běžné záznamy o provozu autodílny S 5 XXVII.14.Čerpací stanice, garáže, dílny (pro opravy dopravních prostředků), vozovky, parkovací plochy, nakládací rampy - údržba, provoz objektů - viz řadu 91 - Budovy, nebo 92 - Stavby XXVII.15.Písemnosti o vyhrazení parkování vozidel S 5 XXVII.16.Pojištění proti povinnému ručení motorových vozidel S 10 18

19 XXVII.17.Záznamy o nehodách při provozu motorových vozidel, o V 10 kontrolách řidičů, o školení řidičů XXVII.18.Běžné písemnosti o řízení práce pracovníků dopravní S 3 služby XXVIII. Nástroje (nikoliv ZP, pouze DKP apod.) XXVIII.1. Směrnice pro hospodaření a údržbu A 10 XXVIII.2. Technická dokumentace S 5 XXVIII.3. po vyřazení věcí XXVIII.4. Běžné písemnosti o údržbě S 5 XXVIII.5. Záznamy o technických prohlídkách S 5 XXIX. Pozemky a trvalé porosty XXIX.1. Evidence pozemků, doklady o nabytí A 10 XXIX.2. Mapy pozemků A 20 XXIX.3. Geometrické plány pozemků A 30 XXIX.4. Dokumentace o klasifikaci, bonifikaci a odhadech V 10 XXIX.5. Evidence o výsadbě stromoví (dřevin) A 30 XXIX.6. Meliorace pozemků A 10 XXIX.7. Zvelebování pozemků, obdělávání (sezónní) půdy, péče o S 5 porosty (postřiky, hnojení) XXIX.8. Činnost svépomocná při zvelebování pozemků S 5 XXIX.9. Písemnosti týkající se ochrany pozemků (přírody) V 10 19

20 Příloha č. 3: Protokol o předání dokumentů do spisovny P ř e d á v a c í p r o t o k o l dokumentů předávaných do spisovny (název organizace). Předávající pracovník: Poř. č. Spisový znak Druh materiálu Časový rozsah Skartační znak a lhůta Množství evidenčních jednotek Pozn. Předávající pracovník zodpovídá za úplnost předávaných dokumentů a správnost údajů uvedených v předávacím protokole Datum podpis předávajícího podpis pracovníka odpovědného za vedení spisovny 20

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Zásady pro vedení spisové služby, spisový řád a skartační plán OS člověk zpět k člověku. Marcela Jelínková

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Zásady pro vedení spisové služby, spisový řád a skartační plán OS člověk zpět k člověku. Marcela Jelínková SEMINÁRNÍ PRÁCE Zásady pro vedení spisové služby, spisový řád a skartační plán OS člověk zpět k člověku Marcela Jelínková 1 OBSAH : ÚVOD - Zásady vedení spisové služby str. 3 - Základní pojmy spisové služby

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Vzorový spisový a skartační řád 1

Vzorový spisový a skartační řád 1 Vzorový spisový a skartační řád 1 Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách,

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách, M Magnetické disky, diskety, kazety, pásky: viz příslušná hesla podle povahy a obsahu informace Magnetofonové záznamy: pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě jeho zaměstnanců Majetkoprávní

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 2009 TC SD-Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád verze A-8 Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 11. Směrnice pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád Obsah: I. Všeobecná ustanovení II. Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Příjem a třídění došlých dokumentů

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s.

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. Úvod Ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 645/2004 Sb. a zákona o účetnictví č. 536/1991 Sb., vše

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. EVIDENCE MAJETKU ZSJN/89/2008 Mgr.

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS 1. Úvodní ustanovení ( Příloha č.1 k Příkazu starosty SH ČMS č. 1/2011) 1.1. Zásady pro provádění inventarizace jsou stanoveny 29

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ o majetku Čj.: SŠNM/1533/2009 V Novém Městě nad Metují dne 31. 12. 2009 Zpracovala: Radka Hepnarová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy Strana 1 (celkem 7)

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5.

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5. Vzorový skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Heslo Skartační znak/lhůta VŠEOBECNÉ Dokumenty

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 10. INVENTARIZACE MAJETKU ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/214/2008 Mgr. Karel Handlíř,

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní právní akt pracoviště AV ČR, který stanovuje základní pravidla pro manipulaci s dokumenty od

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více