Modulací se rozumí ovlivňování některého parametru nosné vlny modulačním signálem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modulací se rozumí ovlivňování některého parametru nosné vlny modulačním signálem."

Transkript

1 24. Analogové modulace/rozdělení,vlastnosti,modulátory a demodulátory u AM/ Analogová modulace vzniká tak, že pomocí analogového modulačního signálu (signál spojitý v čase i amplitudě ) se moduluje analogová sinusová vysokofrekvenční nosná vlna. Modulací se rozumí ovlivňování některého parametru nosné vlny modulačním signálem. Amplitudová modulace [AM] je modulačním signálem ovlivňována amplituda nosné vlny. Kmitočtová modulace [FM] je modulačním signálem ovlivňován kmitočet nosné vlny. Fázová modulace [PM] je modulačním signálem ovlivňována fáze nosné vlny. Lineární modulace = mění-li se amplituda modulované nosné vlny lineárně s modulačním napětím, přičemž okamžitá fáze nosné vlny i kmitočet zůstává konstantní -sem patří [AM] -amplitudová modulace Nelineární modulace mění-li se podle určitého zákona okamžitá fáze nosné vlny s modulačním napětím - vytvářejí se úhlové modulace sem patří modulace [FM] a [PM] -frekvenční a fázová modulace Amplitudová modulace [AM] - se mění amplituda nosné vlny v závislosti na změnách okamžité hodnoty modulačního signálu. Nízkofrekvenční modulační signál fm obsahuje frekvenční spektrum od 20Hz do 20kHz. - vysokofrekvenční nosný signál fc má konstantní frekvenci a amplituda je v každém okamžiku úměrná amplitudě modulačního signálu. str.1

2 Modulace AM podstata ( obě postranní pásma a nepotlačená nosná vlna ) fc kmitočet nosné vlny fm kmitočet modulační vlny Uc amplituda nosné vlny m činitel (index) amplitudové modulace m = [(Umax Umin)/(Umax + Umin)] < 1 str2

3 Z výše uvedeného vyplývá, že modulací vf sinusové nosné vlny sinusovým modulačním signálem vytvoříme 4 složky : 1) Vlastní nemodulovanou nosnou vlnu o frekvenci fc 2) Horní postraní složku fc + fm 3) Dolní postraní složku fc fm 4) Modulační kmitočet fm Parametr m = (Umax Umin)/(Umax + Umin) < 1 je činitel amplitudové modulace (také mu říkáme hloubka modulace) Nevýhoda AM!!! Při maximálním přípustném činiteli modulace m = 1 zabírá nosná vlna, která nenese žádnou informaci ½ celkového výkonu modulovaného signálu. Obě postranní pásma nesoucí informaci druhou polovinu tohoto výkonu tzn., že každé postraní pásmo nese ¼ výkonu přičemž obě pásma nesou stejnou informaci => ¾ výkonu se vlastně vysílá zbytečně!!! Při obvyklých hloubkách modulace m < 1 ( v % asi 20 až 30 % ) se tato energetická bilance AM ještě zhoršuje. Proto byly vytvořeny varianty modulace AM při níž je nosná zcela nebo alespoň částečně potlačena. DSB ( Double Side Bands ) obě postranní pásma Tzn. amplitudová modulace s oběma postranními pásmy a potlačenou nosnou vlnou. Nevýhodou je složitější demodulace signálu, ke které potřebujeme regenerovat nosnou v dokonalé frekvenční i fázové shodě. K usnadnění regenerace se často vysílá vzorek nosné. DSB má stejnou šířku pásma jako u AM modulace. Aplikace DSB je stereofonní rozhlas. Na nosný kmitočet 38kHz se modulují rozdílové složky L+P pravého a levého kanálu. S tímto signálem se vysílá kmitočet 19kHz ( subnosná ), ze kterého na přijímací straně se regeneruje kmitočet 38kHz. SSB ( Single Side Band ) Amplitudová modulace s jedním postranním pásmem a potlačenou nosnou vlnou. Tato modulace vyžaduje poloviční šířku pásma oproti AM a DSB. Oproti DSB je i snadnější regenerace nosné. Nejsou zda takové požadavky na shodu fázovou a kmitočtovou. Odchylka 3 5 Hz není postřehnutelná. Využívá se pro přenos mluveného slova mezi radioamatéry. Pro kvalitní přenos hudby se nehodí Amplitudovou modulaci lze realizovat pomocí modulátorů v nelineárním režimu nebo pomocí modulátorů ve spínacím režimu. Modulátor v nelineárním režimu - modulační produkty se získají vzájemným působením nosné vlny o kmitočtu Ω a modulujícího signálu o kmitočtu ω na prvku s nelineární charakteristikou. Takovou charakteristiku mají například diody,elektronky,tranzistory. Modulaci lze vysvětlit na nelineární voltampérové charakteristice pomocí obr. 1 až 4 str3

4 Na obr.1 je stejnosměrným napětím Uo nastaven pracovní bod diody P,jak je znázorněno na VA charakteristice.na diodě je stejnosměrné napětí u a protéká jí stejnosměrný proud i.na primární vinutí transformátorů Tr1 a Tr2 nepůsobí žádný signál. Na obr.2 je vidět,že přes transformátor Tr1 se na diodu dostává signálové / modulační /napětí us. Toto napětí ovlivnˇuje stejnosměrný pracovní proud diody. Proud diody se v tomto případě skládá ze stejnosměrné složky i na které je nasuperponovaná /nasčítaná/ střídavá signálová složka proudu is. Na obr.3 je vidět,že navíc přes transformátor Tr2 působí na pracovní bod diody napětí nosné vlny un.celkový proud diody i je v tomto případě dán součtem proudu signálového is a proudu nosné vlny in. Na obr.4 je vidět signál AM na výstupu sekundáru transformátoru Tr3.Tento signál je již zbaven celkové stejnosměrné složky is. Amplitudová modulace spínacího typu Ta je reprezentována např.součinovým kruhovým modulátorem. Ten na svém výstupu generuje signál DSB./signál s oběma postranními pásmy a potlačenou nosnou vlnou/. U tohoto typu generátoru pro zajištění co největší účinnosti /tj.co největší amplitudy postranních složek/ je zapotřebí aby nosný signál měl alesponˇpět krát větší amplitudu než signál modulační. Pak podle okamžité polarity nosného signálu jsu vždy dvě z diod dokonale vodivé a dvě nevodivé. Pro kladnou půlvlnu nosné vedou diody D1 a D2. Pro zápornou polaritu nosné vedou diody D3 a D4.Těmito dvojicemi diod je přiváděn signálový/ modulační/ proud na vstup oddělovacího transformátoru T2 střídavě s takovou polaritou podle toho která z dvojic diod vede. Výsledný modulační produkt je na svorkách 3-3 viz obr.7.tento modulační produkt obsahuje kroně užitečných produktů nosná +modulační a nosná - modulační celou řadu parazitních produktů, které potlačíme kmitočtovým filtrem. str.4

5 Amplitudová modulace na nelineárním prvku vysvětlení na diodovém modulátoru Amplitudová modulace spínacího typu příklad-kruhový modulátor obr.7 str5

6 FREKVENČNÍ MODULACE [ FM ] Při frekvenční modulaci se mění frekvence nosné vlny v rytmu modulačního signálu. Amplituda modulované vlny zůstává konstantní. Při frekvenční modulaci rozlišujeme tyto pojmy : - kmitočet modulačního signálu Ω = 2.π.F - kmitočet nosné vlny ω = 2.π.f - Odchylka ω = 2.π. f nazvaná frekvenční zdvih ( deviace ). Jde o maximální změnu kmitočtu nosné vlny ω udávanou v Hz. Tento frekvenční zdvih nezávisí od frekvence modulačního signálu Ω, ale závisí od jeho amplitudy U m ( je to jedna z podmínek pro neskreslenou modulaci FM.), můžeme ji vyjádřit vztahem : ω = k.u m!!! přičemž k je citlivost nebo strmost modulace vyjádřená v Hz/V a udává o kolik Hz se změní frekvence nosného signálu při změně amplitudy modulačního signálu o 1 V. Frekvence modulačního signálu Ω určuje kolikrát za sekundu se změní kmitočet nosné vlny z ω - ω na ω + ω a naopak, jak je vidět na obrázku. modulační signál nosný signál ( nosná vlna ) modulovaný nosný signál Předpokládejme, že podobně jako při modulaci AM můžeme popsat jednotlivé vstupní signály následovně: u m = U m.sinωt u n = U n.sinωt u = U n.sinω (t) ( 1 )... modulační signál s amplitudou U m a kmitočtem Ω ( 2 )... nosný signál s amplitudou U n a kmitočtem ω ( 3 )... nosný modulovaný signál s původní amplitudou U n, ale s kmitočtem ω (t), který se s časem mění v rytmu modulačního signálu u m. Tuto skutečnost umíme zapsat vztahem : ω (t) = ω + ω.cosωt!!! kde ω = k.u m ( 4 ) Můžeme teda říci, že změna kmitočtu nosné vlny tak obsahuje oba dva charakteristické znaky přenášeného nf signálu a to jeho amplitudu U m a kmitočet Ω. Poznámka! V rovnici ( 4 ) se použil cosinus proto, protože kdybychom jsme frekvenčně modulovaný signál zakreslili vektorově zjistili bychom, že vektory postranních frekvencí ω + Ω jsou oproti nosnému kmitočtu ω otočené o ± 90. Protože uhlový kmitočet je časovou derivací fáze, dostaneme vyjádření kmitočtu ω'(t) frekvenčně modulované nosné vlny integrací rovnice ( 4 ) podle času : kde!!! ( 5 ) se nazývá index ( činitel ) frekvenční modulace. str6

7 Po dosazení výsledku rovnice ( 5 ) do rovnice ( 3 ) dostáváme výslednou rovnici pro frekvenční modulovanou nosnou vlnu : u = U n.sin ( ω.t + M.sinΩt )!!! ( 6 ) Tuto rovnici můžeme rozvinout do nekonečné řady jednoduchých výrazů určenými Besselovými funkcemi takto : Rovnice ukazuje, že frekvenční modulovaná nosná vlna obsahuje původní nosnou vlnu s kmitočtem ω a nekonečný počet párů postranních frekvenčních složek, daný součtem a rozdílem kmitočtu nosné vlny ω a všech harmonických násobků kmitočtu modulačního signálu Ω. Vzdálenost jednotlivých složek je rovný frekvenci F modulačního signálu. Amplitudy postranních složek jsou určené Besselovými funkcemi J 0 (M), J 1 (M), J 2 (M),... J n (M) nultého až n-tého řádu argumentu M. Hodnoty těchto funkcí najdeme v matematických tabulkách. V praxi se ukázalo, že na přenos informace s dostatečně malým skreslením postačí přenést všechny postranní složky,u kterých amplituda je větší 1 % amplitudy nosného nemodulovaného signálu. Na výpočet potřebné šířky přenášeného frekvenčního pásma B můžeme použít následující vztah : B = 2.F max.( 1 + M ) = 2.( F max + f )!!! V závislosti od hodnoty činitele frekvenční modulace M rozlišujeme dva typy frekvenční modulace. Když M < 1 jde o úzkopásmovou FM a když M > 1 jde o širokopásmovou FM. Jako příklad širokopásmové FM můžeme uvést rozhlasové vysílaní, kde se používá frekvenční zdvih f = 50 khz ( případně 75 khz ) a maximální modulační kmitočet F = 15 khz. Jako příklad úzkopásmové FM může posloužit frekvenční zdvih f = 15 khz používaný v mobilních vysílačích pracujících na vlnách kratších 10 m. S hodnotou činitele M souvisí důležitý kvalitativní ukazatel přenosu zpráv určující jeho jakost a to poměr amplitudy signálu k amplitudě šumu - S/N. Platí, že čím je M větší, tím větší je poměr signál/šum. Na druhé straně však platí, že s narůstajícím M narůstá, pro kvalitní přenos, i potřebná šířka frekvenčního pásma./viz vzorec výše a obr.dole/ Nedodržení potřebné šířky pásma, její zmenšení, vede k zhoršení poměru signál/šum a hlavně k zvýšení zkreslení výstupního signálu na vyšších dynamických úrovních. ( např. údery do bubnu v taneční hudbě, atd.) str7

8 Na závěr shrneme výhody frekvenční modulace v porovnaní s amplitudovou modulací : o 1/možnost vyloučeni poruch amplitudového charakteru použitím omezovače amplitudy v přijímači, protože amplituda nepřenáší žádnou složku informace o 2/jednodušší modulátor a tím i jednodušší vysílač ( modulace se může dělat přímo v oscilátoru nosného signálu ) o 3/vysílač FM signálu je z hlediska výkonu dobře využitý. Při vhodné velikosti indexu modulace M ( okolo M = 5 ) klesá výkon nosného signálu skoro k nule a skoro všechna vysílaná energie je soustředěná v postranních pásmech užitečných pro přenos informace. o 4/menší vzájemné rušení dvou vysílačů, které pracují na stejných nebo blízkých nosných kmitočtech o 5/lepší odstup užitečného signálu od hluku a šumu. Optimální odstup signálu od šumu můžeme dosáhnout optimálním využitím kmitočtového zdvihu f. Proto se na straně vysílače od určitého mezního kmitočtu uměle zvyšuje amplituda modulačního signálu úměrně s narůstajícím kmitočtem. Hovoříme o preemfázi. Na straně přijímače se za demodulátorem udělá zpětná korekce, která účinky preemfáze opět vyrovná, takže přenášená informace má původní průběh. Jde o deemfázi. Pro korekci se na obou stranách používá obvod s časovou konstantou 50 µs ( někde 75 µs ), to je hraniční frekvence 3,2 khz. ke zkoušce nutno vyjmenovat alesponˇ 5 ze 7 výhod oproti AM!!!! Poznámka : Z hlediska energetického, například v hudbě, jsou frekvence střední a vysoké zastoupené jen asi z 20 %. Zbývající energie je soustředěná v nízkých frekvencích - basech. Naopak šum má svoji převažující část energie soustředěnou v složkách s vyššími frekvencemi. Největším zdrojem šumu v přenosové cestě jsou vstupné obvody, směšovač a frekvenční demodulátor na straně přijímače.z tohoto plyne, že při přenosu složek s vyššími frekvencemi, by po demodulaci výrazně klesl odstup signál/šum. Jakmile však na straně vysílače preemfází uměle zvýšíme energetickou úroveň složek s vyššími frekvencemi na straně přijímače, za demodulátorem, dostáváme příznivý poměr signál/šum. Použitím deemfáze omezíme přenos signálů s vyššími frekvencemi, teda i složek šumu z demodulátoru. o 6/podstatně lepší dynamika přenosu, t.j. rozdíl mezi nejhlasitějším a nejtišším přenášeným signálem. Dynamika přenosu při amplitudové modulaci je okolo 25 db, ale při frekvenční modulaci s použitím preemfáze se dosahují úrovně okolo 45 db. o 7/ke zvýšení věrnosti přenosu přispívá vedle dobré dynamiky i přenášené kmitočtové pásmo 30 Hz až 15 khz. Nevýhody: složitější demodulátor potřebná podstatně větší šířka přenášeného pásma a tím možnost použití frekvenční modulace jen na frekvenčním rozsahu velmi krátkých vĺn. str8

9 FÁZOVÁ MODULACE [ ΦM ] Při fázové modulaci se mění fáze modulované nosné vlny v rytmu změn modulačního signálu. Amplituda modulované nosné vlny zústává konstantní. modulační signál záporná ampl. Um kladná amplituda Um φ nosná předbíhá o φ nosný nemodulovaný signál nosný modulovaný signál Napišme si podrobně rovnice, které popisují jednotlivé signály: u m = U m.sinωt u n = U n.sin( ωt + ϕ ) nosná se zpožďuje o φ ( 1 )... modulační signál s amplitudou U m a kmitočtem Ω ( 2 )... nosný signál s amplitudou U n, kmitočtem ω a počáteční fází ϕ u = U n.sin( ωt + ϕ ) ( 3 )... modulovaný nosný signál s původní amplitudou U n kmitočtem ω a fází ϕ, která sa však mění v rytmu modulačního signálu u m. Velikost změny fáze je závislá jenom na amplitudě U m modulačního signálu, rychlost této změny závisí od kmitočtu Ω modulačního signálu ( to je podmínka nezkreslené fázové modulace.) Změnu fáze ϕ je dána rovnicí : ϕ = ϕ.sinωt ( 4 ) Pro najjednodužší případ, když modulujeme nosný signál jedním modulačním signálem s úhlovou frekvencí Ω, po dosazení rovnice ( 4 ) do rovnice ( 3 ) dostáváme výslednou rovnci fázově modulované nosné vlny : u = U n.sin ( ωt + ϕ.sinωt )!!! ( 5 ) ϕ, označované též jako M nebo m Φ, - je činitel ( index ) fázové modulace.!!! ϕ sa označuje někdy jako fázový zdvih modulace ΦM ( ekvivalent frekvenčního zdvihu f pri FM.) Rovnici ( 5 ) můžeme rozvinout do nekonečné řady jednoduchých výrazů určenými Besselovými funkcemi podobně jako při modulaci FM. Frekvenční spektrum fázově modulované vlny obsahuje tedy velký počet postranních složek. Činitel fázové modulace M nezávisí od frekvence modulačního signálu Ω,/závisí jenom na amplitudě modulačního signálu/ takže počet významných postranních složek se ze zvyšováním modulačního kmitočtu Ω nezmenšuje, tak jako při modulaci FM, ale zůstává při dané amplitúdě U m modulačního signálu konstantní. To je však nevýhodné, protože pro přenos té samé modulační frekvencie F potřebujeme pro modulaci ΦM větší šírku pásma než při modulaci FM.!!!! Když porovnáme rovnici ( 5 ) pro fázově modulovanou vlnu s rovnicí( 6 )u = U n.sin ( ω.t + M.sinΩt ) pro frekvenčně modulovanou nosnou vlnu z podtémy Frekvenční modulace vidíme, že jsou si velmi podobné./ u = U n.sin ( ω.t + M.sinΩt ) ( 6 ), u = U n.sin ( ωt + ϕ.sinωt ) ( 5 ) Na základě této podobnosti můžeme odvodit vzájemný vztah mezi činitelem frekvenční a fázové modulace a vyjádřit ho rovnicí: str.9

10 Fázová a frekvenční Tmodulace jsou vzájemně závislé, jsou to dvě různé cesty na dosažení téměř stejného fyzikálního výsledku. Fázovou modulaci je možné převést na modulaci frekvenční, když zabezpečíme, aby se modulační napětí pomocí korekčního filtru v modulátoru zmenšovalo úměrně s jeho kmitočtem. Tento nepřímý způsob získávání frekvenčně modulovaných signálů sa často používá, protože fázová modulace má na rozdíl od přímé frekvenční modulace výhodu v tom,že můžeme realizovat vysílač frekvenčně modulované nosné vlny s vysokou stabilitou nosného kmitočtu ω. ( modulace se totiž dělá mimo oscilátor nosného kmitočtu ω.) Čistá fázová modulace sa v praxi používá jen zřídka.!!! str.10

11 DEMODULACE Demodulace je proces, pomocí kterého z modulovaného vysokofrekvenčního signálu získáme zpět nízkofrekvenční modulační signál. Demodulace tak i modulace se uskutečňuje na nelineárním prvku například diodě,tranzistoru. Demodulací se má získat modulační signál v co nejvěrnějším tvaru, t.j. s co nejmenším skreslením a s dostatečnou amplitudou výstupného signálu. Ω = modulační kmitočet ω = nosný kmitočet AMPLITUDOVÁ DEMODULACE Amplitudově modulovaný signál, při modulaci harmonickým signálem s jednou frekvencí obsahuje tři složky s frekvencemi: ω 1 = ω ω 2 = ω + Ω ω 3 = ω - Ω Když tento signál s těmito třemi složkami přivedeme na nelineární prvek, vznikají na něm kromě složek se základnými frekvencemi vstupních signálů ω 1, ω 2, ω 3 aj kombinované harmonické složky: n.ω 1, n.ω 2, n.ω 3 ω 1 ± ω 2 n.ω 1 ± m.ω 2 ω 2 ± ω 3 n.ω 2 ± m.ω 3 ω 1 ± ω 3 atd. Z rozboru je vidět, že mezi těmito složkami bude i složka s frekvencí Ω, teda složka odpovídající modulačnímu signálu. Konkrétně jde o rozdílovou složku : ω 1 - ω 3 = ω - ( ω - Ω ) = ω - ω + Ω = Ω Výstupní napětí této složky je u d = U d.sinωt což je nf modulační signál s amplitudou U a kmitočtem Ω Pomocí filtru RC odstraníme všechny nežádoucí složky s vyššími frekvencemi a propustíme jen napětí s modulační frekvencí Ω Kondenzátor Cv je vazební a má mnohem větší kapacitu než kandenzátor C,musí totiž propouštět nf signál do sluchátek. diodový demodulátor str.11

12 FREKVENČNÍ DEMODULACE kondenzátor Cv musí mít malou Frekvenční demodulace se skládá z dvou procesů: přeměny frekvenční modulace na amplitudovou modulaci kapacitu tzn.velký kapacitní a vlastní amplitudové modulace odpor,aby rezonanční obvod Všechny procesy musí probíhat lineárně, LoCo aby nedošlo ku zkreslení signálu. Podmínka správné činnosti frekvenčního demodulátoru je konstantní byl buzen amplituda konstantním modulovaného proudem. omezovače pro samotný demodulátor. vysokofrekvenčního signálu. Tato podmínka se dosahuje zařazením amplitudového Jednoduchý převodník frekvenční modulace na amplitudovou modulaci se dá realizovat pomocí paralelného rezonančního obvodu buzeného vysokofrekvenčním proudem modulovaného nosného signálu, jak je to znázorněné na obrázcích níže. Výstupní napětí můžeme vyjádřit: u d = i.z d Složka s frekvenční modulací,ta se při následné amplitudové modulaci neuplatní. Impedance je frekvenčně závislá. Při nosném signálu bez modulace se Z d = Z n. Při frekvenčně modulované nosné vlny se Z d mění a rovná se : Z d = Z n ± Z přičemž Z se mění v rytmu změn modulované nosné vlny a proto můžeme napsat změnu impedance v tvaru: Potom pro okamžitou hodnotu výstupného napětí platí: Jak je vidět rovnice výstupního napětí obsahuje amplitudovou složku i.z n i složku s frekvenční modulací. Protože následující amplitudový demodulátor není citlivý na změnu frekvence, uplatní se jenom složka amplitudově modulovaná, což vlastně znamená přeměnu frekvenční modulace na amplitudovou modulaci. str.12

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

Přenosová technika 1

Přenosová technika 1 Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,

Více

4.2. Modulátory a směšovače

4.2. Modulátory a směšovače Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Modulátory a směšovače 4.2.1 Modulace V přenosové technice potřebujeme přenést signály na velké vzdálenosti

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Hlavní parametry rádiových přijímačů Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast: PSK1-5 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Modulace analogových a číslicových signálů

Modulace analogových a číslicových signálů Modulace analogových a číslicových signálů - rozdělení, vlastnosti, způsob použití. Kódování na fyzické vrstvě komunikačního kanálu. Metody zabezpečení přenosu. Modulace analogových a číslicových signálů

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Experiment s FM přijímačem TDA7000 Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a 4. Experiment s FM přijímačem TDA7000 (návod ke cvičení z X37LBR) Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se určí

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kondenzátor je schopen uchovat energii v podobě elektrického náboje Q. Kapacita C se udává ve Faradech [F]. Kapacita je úměrná ploše elektrod

Více

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu 4. Operační usměrňovače Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Operační

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) Oscilátory Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator) Typy oscilátorů RC většinou neharmonické

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F. Systé my, procesy a signály I - sbírka příkladů NEŘ EŠENÉPŘ ÍKADY r 223 Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr26, je-li vstupem napě tí u a výstupem napě tí Uvaž ujte Ω, H a F u u u a) b) c) u u u d)

Více

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie 1 Rezonanční obvod jako zdroj volné energie Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Úvod Dlouho mi vrtalo hlavou, proč Tesla pro svůj vynález přístroje pro bezdrátový přenos energie použil název zesilující vysílač

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Děliče napětí a zapojení tranzistoru Středoškolská technika 010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Děliče napětí a zapojení tranzistoru David Klobáska Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Elektromechanický oscilátor

Elektromechanický oscilátor - 1 - Elektromechanický oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku si ukážeme jeden ze způsobů, jak využít silové účinky cívky s feromagnetickým jádrem v rezonanci. I člověk, který neoplývá technickou

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory Regulátory a vlastnosti regulátorů Jak již bylo uvedeno, vlastnosti regulátorů určují kvalitu regulace. Při volbě regulátoru je třeba přihlížet i k přenosovým vlastnostem regulované soustavy. Cílem je,

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Modulační parametry. Obr.1

Modulační parametry. Obr.1 Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat

Více

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum? 1. Vysílač má nosnou frekvenci 100MHz; jak dlouhá vlna se šíří prostorem? 2. Síťový transformátor (ideální) je používán k transformaci napětí elektrovodné sítě 230 V na napětí 3. Jaký proud bude odebírat

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky 8. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. Šíření signálů

Více

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte

Více

Přenos pasivního dvojbranu RC

Přenos pasivního dvojbranu RC Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice VIČENÍ Z ELEKTRONIKY Přenos pasivního dvojbranu R Příjmení : Česák Číslo úlohy : 1 Jméno : Petr Datum zadání : 7.1.97 Školní rok : 1997/98 Datum odevzdání

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II . GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II Generátory s nízkým zkreslením VF generátory harmonického signálu Pulsní generátory X38SMP P 1 Generátory s nízkým zkreslením Parametry, které se udávají zkreslení: a)

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory zvláštní typy filtrů všepropustné fázovací články 1. řádu všepropustné fázovací články 2. řádu všepropustné fázovací články vyšších řádů

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

Měření vlastností datového kanálu

Měření vlastností datového kanálu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická ÚLOHA E Měření vlastností datového kanálu Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Základy datové komunikace (X32ZDK) Měřeno: 14. 4. 2008 Cvičení:

Více

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák filtry FIR 1) Maximální překývnutí amplitudové frekvenční charakteristiky dolní propusti FIR řádu 100 je podle obr. 1 na frekvenci f=50hz o velikosti 0,15 tedy 1,1dB; přechodové pásmo je v rozsahu frekvencí

Více

Vektorové obvodové analyzátory

Vektorové obvodové analyzátory Radioelektronická měření (MREM, LREM) Vektorové obvodové analyzátory 9. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Jedním z nejběžnějších inženýrských problémů je měření parametrů

Více

Impedanční děliče - příklady

Impedanční děliče - příklady Impedanční děliče - příklady Postup řešení: Vyznačení impedancí, tvořících dělič Z Z : podélná impedance, mezi svorkami a Z : příčná impedance, mezi svorkami a ' ' Z ' Obecné vyjádření impedancí nebo admitancí

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI

Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI Posledním elektronkovým přijímačem, který přichází na náš trh, je stolní rozhlasový přijímač TESLA 543A Verdi. I když se polovodičové prvky, vhodné pro vf i nf obvody

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

Operační zesilovač (dále OZ) http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

A/D převodníky - parametry

A/D převodníky - parametry A/D převodníky - parametry lineární kvantování -(kritériem je jednoduchost kvantovacího obvodu), parametry ADC : statické odstup signálu od kvantizačního šumu SQNR, efektivní počet bitů n ef, dynamický

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs Zadání: Laboratorní úloha 7 Fázový závěs 1) Změřte regulační charakteristiku fázového závěsu. Změřené průběhy okomentujte. Jaký vliv má na dynamiku filtr s různými časovými konstantami? Cíl měření : 2)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině M. Stejskal, K. Záhorová*, J. Řehák** Gymnázium Emila Holuba, Gymnázium J.K.Tyla*, SPŠ Hronov** Abstrakt Zkoumali jsme rezonanční frekvenci závaží na

Více

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor

Více

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy . Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II 1 LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 V první části článku jsme navrhli základní verzi tohoto oscilátoru a prozkoumali jeho vlastnosti. Zjistili jsme například,

Více

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_INOVACE_EM_.0_měření kmitočtové charakteristiky zesilovače Střední odborná škola a Střední

Více

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1 Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY TEMATICKÉ OKRUHY Signály se spojitým časem Základní signály se spojitým časem (základní spojité signály) Jednotkový skok σ (t), jednotkový impuls (Diracův impuls)

Více

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (u stejnosměrných střední hodnota) a u střídavých efektivní hodnota napětí a kmitočet. Obr.

Více

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

LC oscilátory s transformátorovou vazbou 1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 Základní zapojení oscilátoru pro rezonanční řízení motorů obsahuje dva spínače, které spínají střídavě v závislosti na okamžité

Více

Flexibilita jednoduché naprogramování a přeprogramování řídícího systému

Flexibilita jednoduché naprogramování a přeprogramování řídícího systému Téma 40 Jiří Cigler Zadání Číslicové řízení. Digitalizace a tvarování. Diskrétní systémy a jejich vlastnosti. Řízení diskrétních systémů. Diskrétní popis spojité soustavy. Návrh emulací. Nelineární řízení.

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E OPERAČNÍ ZESILOVAČE OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT

Více

Vlastnosti a modelování aditivního

Vlastnosti a modelování aditivního Vlastnosti a modelování aditivního bílého šumu s normálním rozdělením kacmarp@fel.cvut.cz verze: 0090913 1 Bílý šum s normálním rozdělením V této kapitole se budeme zabývat reálným gaussovským šumem n(t),

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze Z předchozích přednášek víme, že kapacitor a induktor jsou setrvačné obvodové prvky, které ukládají energii Dosud jsme se zabývali ustáleným stavem předpokládali jsme, že v minulosti byly všechny kapacitory

Více

4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU

4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU 4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU Cíl měření Seznámit se s vlastnostmi dvojitě vyváženého směšovače a stanovit: 1) spektrum výstupního signálu a vliv mezifrekvenčního filtru na tvar spektra,

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Pulzní (diskrétní) modulace

Pulzní (diskrétní) modulace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Pulzní (diskrétní) modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Pulzní modulace

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika Stýskala, 00 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek rčeno pro studenty komb. formy FB předmětu 45081 / 06 Elektrotechnika B. Obvody střídavé (AC) (všechny základní vztahy

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu? Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí

Více