Nákladové ocenění hospitalizačních případů: Metodika pro rok 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nákladové ocenění hospitalizačních případů: Metodika pro rok 2016"

Transkript

1 Nákladové ocenění hospitalizačních případů: Metodika pro rok 2016 Markéta Bartůňková, Petr Mašek a tým DRG Restart 4. Expertní rada

2 Struktura prezentace Základní principy Pracoviště zdravotnického zařízení Evidence zdrojů zdravotnického zařízení Oceňování zdravotních služeb Sběr dat z referenčních nemocnic 2

3 Etapy vývoje nového nákladového oceňování hospitalizačního případu

4 Základní principy Nová metodika obsahuje základní principy v oblastech: homogenních struktur zdravotnických pracovišť dle forem zdravotních služeb, klasifikací nákladových a výnosových druhů, normalizací vybraných nákladových druhů, alokačních postupů, realokací interních služeb. 4

5 Metodika: Obsah ČÁST 2 (KAPITOLA 7 11) ČÁST 3 (KAPITOLA 12 18) PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ TYPOLOGIE PRACOVIŠŤ EVIDENCE ZDROJŮ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Primární účetní okruh ČINNOSTI PRACOVIŠŤ ALOKACE VÝKONŮ VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ: Sekundární účetní okruh Klasifikace analytických účtů Alokační postupy Kalkulované náklady Realokace interních služeb ČÁST 4 (KAPITOLA 19 21) OCEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Definice případu Alokační jednotky Nákladová matice ČÁST 5 (KAPITOLA 22 29) SBĚR DAT Z REFERENČNÍCH NEMOCNIC 5

6 Pracoviště zdravotnického zařízení

7 Pracoviště ZZ: Členění 7

8 Pracoviště ZZ: Členění 8

9 Pracoviště ZZ: Členění 9

10 Pracoviště ZZ: Členění 10

11 Pracoviště ZZ: Základní typologie Zdravotnické zařízení Zdravotnická pracoviště Podpůrná pracoviště Vyloučená pracoviště Pracoviště akutní lůžkové péče Pracoviště následné lůžkové péče Provozní zdravotnické Pracoviště zdravotnické Pracoviště nukleární medicíny Operační a porodní sály Provozní nezdravotnické Pracoviště nezdravotnické Pracoviště neintervenční radiologie Ambulance a příjmová pracoviště Pracoviště invazivní kardiologie Ostatní specifická pracoviště Pracoviště administrativní Pracoviště intervenční radiologie Endoskopie Laboratoře Pracoviště radioterapie 11

12 Pracoviště ZZ: Podskupiny Podskupina pracovišť Akutní lůžková péče Následná lůžková péče Ambulace a příjmová pracoviště Operační a porodní sály Endoskopie Invazivní kardiologie Intervenční radiologie Neintervenční radiologie Typ pracoviště název Akutní lůžková péče standardní Akutní lůžková péče intenzivní Následná lůžková péče standardní Následná lůžková péče intenzivní Ambulance Urgentní příjem (emergency) Operační sál Porodní sál Digestivní endoskopie Bronchoskopie Urologická endoskopie Intervenční kardiologie Kardiostimulace Elektrofyziologie Intervenční radiologie Skiagrafie Skiaskopie Ultrazvuková diagnostika Pracoviště RTG a ultrazvukové diagnostiky Mamografie CT MR Podskupina pracovišť Typ pracoviště název Nukleární medicína Scintigrafie a SPECT Pozitronová emisní tomagrafie (PET, PET CT,PET MR) Radioterapie Radioterapie Laboratoře 801 Laboratoř klinická biochemie (+812,814,815) 802 Laboratoř lékařské mikrobiologie (+804,805,822) 807 Laboratoř patologické anatomie (+817,823) 813 Laboratoř alergologie a klinické imunologie 816 Laboratoř lékařské genetiky (+820) 818 Laboratoř klinické hematologie 222 Laboratoř transúzní služby Sdružené laboratorní metody Ostatní specifická pracoviště Provozně administrativní Vyloučená Anesteziologie Dialýza Soudní lékařství Jednodenní péče Ostatní Provozní zdravotnické Provozní nezdravotnické Administrativní zdravotnické nezdravotnické 12

13 Pracoviště ZZ: Přiřazení atributů Atribut č. 1: Typ pracoviště Atribut Typ pracoviště slouží pro všechna pracoviště ajeurčen k základnímu rozdělení pracovišť zdravotnických, podpůrných a pracovišť vykonávající činnosti nesouvisející s oceněním hospitalizačního případu (př. APST Akutní lůžková péče standardní). Atribut č. 2: Režim provozu Atribut Režim provozu je určen pro všechny typy pracovišť (nepřetržitý 24/7, přetržitý, přetržitý spříslužbou.. Atribut č. 3: Odbornost Atribut Odbornost představuje smluvní odbornost pracoviště. Příklad: 1F1 2F7 4F1 Atribut č. 4: Intenzita péče Atribut Intenzita péče je určen pouze pro zdravotnická pracoviště. Je určen pro sledování stupně intenzity péče na lůžkách intenzivní péče. 13

14 Pracoviště ZZ: Přiřazení atributů Atribut č. 5: Centrální pracoviště Atribut Centrální pracoviště je určen jak pro zdravotnická, tak podpůrná pracoviště aurčuje, zda služby daného pracoviště využívávíce klinik či oddělení. Atribut č. 6: Specifikace pracoviště Atribut Specifikace pracoviště je univerzální atribut, který nabývá odlišných hodnot pro jednotlivé typy pracovišť ajeurčen pouze pro zdravotnická pracoviště. Atribut č.7:výkonyapřístroje pracoviště Atribut Výkony a přístroje pracoviště je univerzální atribut, který nabývá odlišných hodnot pro jednotlivé typy pracovišť a slouží zejména ke sledování specifických výkonů čipřístrojů ajeurčen pouze pro zdravotnická pracoviště. 14

15 Pracoviště ZZ: Přiřazení atributů Atribut č.8:dětské oddělení Atribut Dětské oddělení je určen pouze pro zdravotnická pracoviště akutní lůžkové péče standardní a intenzivní. Pracoviště s tímto atributem poskytuje zdravotní péči dětem od narození do 18 ti let věku. Atribut č. 9: Centrové LP Příznak Centrové LP určuje, zda li jsou na pracovišti nasmlouvány léčivé přípravkya potravinypro zvláštnílékařské účely (dále jen léčivýpřípravek ) označených symbolem S podle 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 15

16 Pracoviště ZZ: Alokace Alokace výkonů Řádkové nákladové středisko na hospitalizačním dokladu u jednotlivých výkonů na hospitalizačním dokladu, které byly provedeny nelůžkovým pracovištěm, bude uváděno vždy provádějící pracoviště. Podmínkou pro realizovatelnost tohoto způsobu evidence je schopnost nemocničního systému evidovat řádkové nákladové střediskona hospitalizačním dokladu. Doklad vyžádané péče Pokud jsou výkony prováděné nelůžkovým pracovištěm nasmlouvané a vykazované na lůžkovém pracovišti je možné využít dokladu vyžádané péče. Podmínkou pro realizovatelnost tohoto způsobu evidence je schopnost nemocničního systému evidovat nákladové středisko k žádajícímu i provádějímu pracovišti na dokladu vyžádané péče. 16

17 Evidence zdrojů zdravotnického zařízení

18 Účetnictví ZZ: str B. Vnitropodnikové účetnictví

19 Účetnictví ZZ: A.1 Primární účetní okruh Pro rok 2016: je povinné členění pracovišť dle definované typologie pracovišť není povinné pro tento okruh členění analytických účtů dle Atributu 2, tj. dle druhového členění analytických účtů vrámci syntetických účtů, povinností je evidovat náklady a výnosy dle místa a odpovědnosti za jejich vznik. 19

20 Účetnictví ZZ: B.1 Sekundární účetní okruh Povinný atribut 2 Atribut 1 Klasifikace dle relevance koceňování hospitalizačního případu Atribut 2 Klasifikace dle obsahové náplně analytických účtů Atribut 3 Klasifikace analytických účtů dle nákladové matice Atribut 4 Klasifikace dle časového vymezení účetních případů Atribut 5 Klasifikace dle daňové relevance Atributy jsou přiřazeny kúčtům účtového rozvrhu, nikoli ke každému účetnímu případu. 20

21 Účetnictví ZZ: B.1 Sekundární účetní okruh Povinný atribut 2 ON Hrubé mzdy ON1 Lékaři a zubní lékaři ON2 Farmaceut ON3 Všeobecné sestry, Porodní asistentky ( 5 a 6) ON4 Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb.způsobilostí ( 7 až 21a) ON5 Zdravotničtípracovníci nelékaři s odbornou a special. způsobilostí ( 22 až 28) ON6 Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením ( 29 až 42) ON7 Jiníodbornípracovnícinelékaři s odb.způsobilostí ( 43) a dentisté ON8 THP, pedagogové, vychovatelé ON9 dělníci a provozní pracovníci LE CL KR SZM PR BP EX PL ZP DOT GS OST Léky Centrové léky Krev Speciální zdravotnický materiál Zdravotnické prostředky Budovy, pozemky Extramurální zdravotní služby Výnosy/tržby mimo v.z.p. Výnosy/tržby od zdravotních pojišťoven Dotace Granty, klinické studie, účelové dotace Ostatní náklady/výnosy 21

22 Účetnictví ZZ: B.1 Sekundární účetní okruh Obsahová náplň Speciální zdravotnický materiál Do skupiny účtů charakterizujících speciální zdravotnický materiál patří speciální zdravotnický materiál, resp. zdravotnický prostředek, který není přístrojem, zařízením, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely. Definice K analytickým účtům, v nichž jsou evidovány účetní případy týkající se speciálního zdravotnickéhomateriálu, jepřiřazen atribut SZM. Do skupiny analytických účtů nepatří: Např.: jednorázové rouškování Do skupiny analytických účtů patří: Např.: jednorázové rouškování Technická norma: ČSN EN A1 Směrnice EU 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích 22

23 Účetnictví ZZ: B.1 Sekundární účetní okruh Povinná tvorba analytických účtů PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Třídění analytických účtů v rámci syntetických účtů do definovaných skupin (Atribut 2) x povinné o za určitých podmínek Hrubé mzdy Léky Centrové léky Krev Speciální zdravotnický materiál Zdravotnické prostředky Budovy, pozemky Extramurální zdravotní služby Výnosy/tržby mimo v.z.p. Výnosy/tržby od zdravotních pojišťoven Dotace Granty, klinické studie, účelové dotace Ostatní náklady/výnos y ON LE CL KR SZM PR BP EX PL ZP DOT GS OST 501 Spotřeba materiálu X X X X X X X 502 Spotřeba energie X 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek X 504 Prodané zboží X X X X 506 Aktivace dlouhodobého majetku X X X 507 Aktivace oběžného majetku X X X X X X X 508 Změna stavu zásob vlastní výroby X X X 511 Opravy a udržování X X X 512 Cestovné X 513 Náklady na reprezentaci X 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb X 518 Ostatní služby X X X 521 Mzdové náklady X 524 Zákonné sociální pojištění X 525 Jiné sociální pojištění X 527 Zákonné sociální náklady X 528 Jiné sociální náklady X 531 Daň silniční X 532 Daň z nemovitostí X 538 Jiné daně a poplatky X 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení X 542 Jiné pokuty a penále X 543 Dary a jiná bezúplatná předání X X X 544 Prodaný materiál X X X X X 23

24 Účetnictví ZZ: B.1 Sekundární účetní okruh Základní principy alokace Hrubé mzdy Kzajištění jednotných alokačních postupů je pro sekundární účetní okruh v Tabulce č. 8 Metodiky vymezena alokace nákladových a výnosových druhů dle Atributu 2, ve vazbě na základní typy pracovišť, tj. pracoviště zdravotnická, podpůrná a vyloučená. Léky Centrové léky Krev Speciální zdravotnický materiál Zdravotnické prostředky Pro potřeby jednotného nákladového oceňování je zapotřebí klást důraz na jednotné účetní postupy, nejenom zpohledupříčinné souvislosti, tzn.kdeje výkon, resp. výnos je i náklad, ale i z pohledu odpovědnosti za vznik nákladu/výnosu bez ohledu na to, zda se jedná o externí nebo interní výkony. Budovy, pozemky Extramurální zdravotní služby Výnosy/tržby mimo v.z.p. Výnosy/tržby od zdravotních pojišťoven Dotace Granty, klin.studie, účelové dotace Ostatní náklady/výnosy 24

25 Alokace dle příčinné souvislosti: Příklad alokace nákladů a výkonů nemocnice n=199 VÝKONY = BODY + ZUM + ZULP Zdroj: Referenční nemocnice Alokace na pracoviště Náklady Výkony Chybí u n pracovišť Celkem pracovišť Chybí v % 5% 9% 25

26 Výstupy analýzy datových podkladů: Alokace nákladů/výkonů ÚČETNICTVÍ (ODB 5F7) VYKÁZÁNO (ODB 5F7)? ÚČET NÁZEV ÚČTU ZŮSTATEK 501xxx SZM ostatní xxx Údržba přístrojů a zařízení zdravotní xxx Praní prádla dodavatelsky CELKEM Ukázka evidence hospodaření pracoviště z účetnictví a vykázané péče stejného pracoviště z NIS Kód ZUM CELKEM Kód NÁZEV VÝKONU BODY VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOP TORAKOSKOPIE KLASICKÁ DIAGNOSTICKÁ TORAKOSKOPIE KLASICKÁ LÉČEBNÁ MEDIASTINOSKOPIE REVIZE OBOU HRUDNÍCH DUTIN ZE STERNO RESEKCE HRUDNÍ STĚNY ODSTRANĚNÍ TUMORU MEDIASTINA TYM OPERAČNÍ STABILIZACE HRUDNÍKU PO ÚRA EXCIZE Z HRUDNÍ STĚNY SKALENOVÁ BIO MEDIASTINOTOMIE HRUDNÍ DRENÁŽ TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EV SUTURA RUPTUTY BRÁNICE TORAKOTOMIC DEKORTIKACE PLÍCE PNEUMONEKTOMIE, NEBO LOBEKTOMIE, N KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEAC PLEUREKTOMIE ABRAZE TRACHEOTOMIE (DRG) KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC THORAKOS (DRG) ENUKLEACE TUMORU PLIC THORAKO (DRG) PLEUREKTOMIE ABRAZE THORAKOSK 0 CELKEM

27 II. Zajišťuje ÚZIS Účetnictví ZZ 27 B. Vnitropodnikové účetnictví

28 Účetnictví ZZ: Kalkulované položky Pro potřeby kalkulací se bude vycházet ze systemizace zdravotnických pracovišť. Vymezení kalkulovaných hrubých mezd Předmětem jsou mzdové náklady zdravotnických pracovníků (účet 521) a příslušného zákonného zdravotního a sociálního pojištění (účet 524). Hrubé mzdy za zdravotnické pracovníky kategorie ON1 ON7, viz bod Metodiky Hrubé mzdy. Kalkulace vychází zvyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vplatném znění. Pro jednotlivé kategorie pracovníků bude definována výše hrubých mezd vprůběhu roku

29 Účetnictví ZZ: Kalkulované položky Vymezení kalkulovaných odpisů Kalkulované odpisy budou použity u dlouhodobého majetku, který eviduje zdravotnické zařízení ve sledovaném období na účtech: dlouhodobého nehmotného majetku (účtová skupina 01) dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného (účtová skupina 02). Pořizovací cena dlouhodobého majetku bude vycházet z pořizovacích cen evidovaných v účetnictví zdravotnického zařízení na příslušných účtech dle bodu a). Evidovaná pořizovací cena na příslušných účtech bude upravena o výši poskytnuté dotace v případě, že na základě zákonných účetních předpisů výše dotace nevstoupila do pořizovací ceny majetku. Pro potřeby stanovení kalkulovaných odpisů bude počítáno s daňovými odpisovými skupinami, dlezákonač. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Výše kalkulovaných odpisů bude počítána dle počtu měsíců využívání dlouhodobého majetku ve sledovaném období. 29

30 II. Zajišťuje ÚZIS Účetnictví ZZ 30 B. Vnitropodnikové účetnictví

31 Účetnictví ZZ: Interní služby V rámci metodiky pro rok 2016 budou interní (druhotné) náklady a výnosy vznikat rozpuštěním výsledku hospodaření pracovišť poskytujících centrální, popř. lokální služby na pracoviště, která využívala jejich službu, dle alternativních klíčů pro rok Pracoviště zdravotnická Pracoviště poskytující podpůrné služby Pracoviště vyloučená ZZ účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ZZ účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Pro pracoviště Náklady tř. 7 Výnosy tř. 8 Náklady tř. 8 Výnosy tř Centrální Provozní zdravotnické Centrální Provozní nezdravotnické Centrální Administrativní Lokální Provozní zdravotnické Lokální Provozní nezdravotnické Lokální Administrativní Centrální Zdravotnické pracoviště Lokální Zdravotnické pracoviště 31

32 Účetnictví ZZ: Interní služby Alokační klíče Klíčem pro rok 2016 jsou definovány celkové úvazky zaměstnanců (průměrné přepočtené počty) pracovišť, která službu lokálního zdravotnického pracoviště využívala Seznam nepovinných klíčů pro rok 2016 počet stravovacích jednotek/cena stravovací jednotky počty objednávek sterilizace/ks práce údržby/hod. sanitární služba/hod. spalování odpadu/kg (likvidace infekčního odpadu) spotřeba el.energie/kwh spotřeba plynu/kwh spotřeba tepla/gj spotřeba vody/m3 úklidová plocha včetně frekvence/ m 2 vyprané prádlo/kg úžitná plocha budov/m 2 32

33 II. Zajišťuje ÚZIS Účetnictví ZZ 33 B. Vnitropodnikové účetnictví

34 Účetnictví ZZ: Vyrovnání výsledku hospodaření Zdůvodu použití vybraných kalkulovaných nákladů, dojdekezměně výše výsledku hospodaření zdravotnického zařízení, viz Obrázek č. 5 Metodiky, kde je znázorněna transformace Výkaz zisku a ztráty I. > Výkaz zisku a ztráty II. Proto bude ve vnitropodnikovém účetnictví tento rozdíl evidován na samostatných vnitropodnikových účtech, tak aby byl konečný výsledek hospodaření z finančního účetnictví roven výsledku hospodaření ve vnitropodnikovém účetnictví / (vyrovnání kalkulovaných hrubých mezd) / (vyrovnání kalkulovaných hrubých mezd) / (vyrovnání kalkulovaných odpisů) 34

35 Oceňování zdravotních služeb

36 Oceňování zdravotních služeb Definice hospitalizačního případu (metodika pro 2016) Přiřazení nákladů s atributem 3 k pracovišti SU 01 SU 02 SU 04 SU 06 SU 07 SU 08 SU 09 SU 10 SU N Hrubé mzdy Jednoznačné nepřiřaditelné HVLP, IPLP k nákladovému objektu (RČ) Jednoznačně nepřiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ) Zdravotnické prostředky (přístroje, zařízení) Budovy, pozemky Ostatní režijní Extramurální zdravotní služby Interní služby Nezahrnuté účty NEPŘÍMÉ SU 03 SU 05 Jednoznačně přiřaditelné HVLP, IPLP k nákladovému objektu (RČ) Jednoznačně přiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ) Nemusí být jen ZUM/ZULP PŘÍMÉ 36

37 Oceňování zdravotních služeb Typ zdravotnického pracoviště Alokační jednotka Akutní lůžková péče standardní OŠETŘOVACÍ DEN Akutní lůžková péče intenzivní VÁŽENÝ OŠETŘOVACÍ DEN Následná lůžková péče standardní OŠETŘOVACÍ DEN Následná lůžková péče intenzivní OŠETŘOVACÍ DEN Ambulance Urgentní příjem (emergency) Operační sál ČAS Porodní sál Digestivní endoskopie Bronchoskopie Urologická endoskopie Intervenční kardiologie Kardiostimulace Elektrofyziologie Intervenční radiologie Skiagrafie Skiaskopie Ultrazvuková diagnostika Pracoviště RTG a ultrazvukové diagnostiky Mamografie CT MR Scintigrafie a SPECT Pozitronová emisní tomagrafie (PET, PET CT,PET MR) Radioterapie Typ zdravotnického pracoviště Alokační jednotka Radioterapie 801 Laboratoř klinická biochemie (+812,814,815) 802 Laboratoř lékařské mikrobiologie (+804,805,822) 807 Laboratoř patologické anatomie (+817,823) 813 Laboratoř alergologie a klinické imunologie 816 Laboratoř lékařské genetiky (+820) 818 Laboratoř klinické hematologie 222 Laboratoř transúzní služby Sdružené laboratorní metody Anesteziologie Dialýza Soudní lékařství Jednodenní péče Ostatní 37

38 Oceňování zdravotních služeb Ošetřovací den intenzivního lůžka OŠETŘOVACÍ DEN VÁHA OD TYPU 51 OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS 50 A VÍCE BODY 5,92 OD TYPU 52 OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS BODY 5,18 OD TYPU 53 OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS BODY 4,44 OD TYPU 55 OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE VYŠŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS BODY 2,19 OD TYPU 57 OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE NIŽŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS BODY 1,22 OD TYPU 58 OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE NIŽŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 9 14 BODY 1,00 OD TYPU 61 OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O KOJENCE, DĚTI A DOROST 4,81 OD TYPU 62 OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE V DĚTSKÉ KARDIOLOGII A DĚTSKÉ KARDIOCHIRURGII 5,96 OD TYPU 65 OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE O KOJENCE, DĚTI A DOROST VYŠŠÍ STUPEŇ 2,74 OD TYPU 68 OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE O KOJENCE, DĚTI A DOROST NIŽŠÍ STUPEŇ 1,25 OD TYPU 71 OŠETŘOVACÍ DEN NEONATÁLNÍ RESUSCITAČNÍ PÉČE VYŠŠÍ STUPEŇ 5,36 OD TYPU 72 OŠETŘOVACÍ DEN NEONATÁLNÍ RESUSCITAČNÍ PÉČE NIŽŠÍ STUPEŇ 4,58 OD TYPU 75 OŠETŘOVACÍ DEN NEONATÁLNÍ INTENZIVNÍ PÉČE VYŠŠÍ STUPEŇ 2,52 OD TYPU 78 OŠETŘOVACÍ DEN NEONATÁLNÍ INTENZIVNÍ PÉČE NIŽŠÍ STUPEŇ 1,16 OD TYPU 80 OŠETŘOVACÍ DEN PORODNICKÉ INTENZIVNÍ PÉČE 1,20 OD TYPU 82 OŠETŘOVACÍ DEN PORODNICKÉ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE 1,11 Čas strávený na operačním sále Doba trvání operace (čas zoperačních protokolů) bez přípravy pacienta k operaci. 38

39 Oceňování zdravotních služeb Spotřeba zdrojů Typ pracoviště Hrubé mzdy Nepřiřaditel né HVLP, IPLP Přiřaditelné HVLP, IPLP nepřiřaditelný zdravotnický prostředek Přiřaditelný zdravotnický prostředek Zdravotnické prostředky (přístroje, zařízení) Budovy, pozemky Ostatní režijní náklady Extramurální zdravotní služby Interní služby SU 01 SU 02 SU 03 SU 04 SU 05 SU 06 SU 07 SU 08 SU 09 SU 10 Akutní lůžková péče standardní OD OD OD OD OD OD OD OD Akutní lůžková péče intenzivní Vážený OD Vážený OD Vážený OD Vážený OD Vážený OD Vážený OD Vážený OD Vážený OD Následná lůžková péče standardní OD OD OD OD OD OD OD OD Následná lůžková péče intenzivní OD OD OD OD OD OD OD OD Ambulance Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Urgentní příjem (emergency) Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Operační sál Čas Čas Čas Čas Čas Čas Čas Čas Porodní sál Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Digestivní endoskopie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bronchoskopie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Urologická endoskopie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Intervenční kardiologie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Kardiostimulace Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Elektrofyziologie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Intervenční radiologie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Skiagrafie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Skiaskopie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Ultrazvuková diagnostika Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Pracoviště RTG a ultrazvukové diagnostiky Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Mamografie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod CT Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod MR Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Scintigrafie a SPECT Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Pozitronová emisní tomagrafie (PET, PET CT,PET MR) Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Radioterapie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod 801 Laboratoř klinická biochemie (+812,814,815) Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod 802 Laboratoř lékařské mikrobiologie (+804,805,822) Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod 807 Laboratoř patologické anatomie (+817,823) Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod 813 Laboratoř alergologie a klinické imunologie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod 816 Laboratoř lékařské genetiky (+820) Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod 818 Laboratoř klinické hematologie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod 222 Laboratoř transúzní služby Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Sdružené laboratorní metody Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Anesteziologie Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Dialýza Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Soudní lékařství Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Jednodenní péče Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod 39 Bod Ostatní Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Bod Skutečně spotřebované jednotkové náklady přiřaditelné k RČ Skutečně spotřebované jednotkové náklady přiřaditelné k RČ

40 Oceňování zdravotních služeb Výpočet nákladů hospitalizačního případu Náklady hospitalizačního případu jsou dány vzorci: Náklady celkem = náklady přímé + náklady nepřímé, kde Náklady přímé = ZUM + ZULP (+ další přiřaditelné k RČ) Náklady nepřímé = náklady alokační jednotky * množství spotřebovaných jednotek pacientem Náklady alokační jednotky = (náklady celkové náklady přímé) / množství spotřebovaných jednotek pracovištěm 40

41 Sběr dat z referenčních nemocnic

42 Sběr dat z referenčních nemocnic Rozsah sběru dat Období sběru dat Exporty dat Struktura a formát dat Opravy exportů 42

43 Sběr dat z referenčních nemocnic Rozsah sběru dat Číselníky nemocnice Rozvrh účtů Organizační jednotky Seznam IČZ Seznam IČP Vazba pracovišť na nákladová střediska Alokační klíčepropřeúčtování nákladů podpůrných středisek Číselník pojišťoven Seznam operačních sálů 43

44 Sběr dat z referenčních nemocnic Rozsah sběru dat Data pro výpočet alokačních jednotek Zůstatky účtů Osobní náklady Systematizace pracovních míst Hodnoty klíčů pro přeúčtování nákladů podpůrných středisek Kalkulace dlouhodobého majetku Výkony ZUPy Ošetřovací kategorie pacientů Operační protokoly 44

45 Sběr dat z referenčních nemocnic Rozsah sběru dat Data pro nákladové ocenění hospitalizačních případů Hospitalizační případy Hospitalizační doklady případů Výkony případů ZUPy případů Kategorie pacientů Operace případů 45

46 Sběr dat z referenčních nemocnic Rozsah sběru dat Popisná data kpředávaným datům Popis předaných exportů Popis exportu Souhrnné validační údaje ( validační sady ) exportu Seznam validačních sad 46

47 Sběr dat z referenčních nemocnic 47

48 Děkuji za pozornost!

Metodika ocenění hospitalizačního případu

Metodika ocenění hospitalizačního případu Metodika ocenění hospitalizačního případu Zpracoval autorský kolektiv pod vedením: M. Bartůňková, T. Pavlík, P. Klika, J. Linda, L. Dušek Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky

Více

Kontroly dat a metodické závěry pro další období. Ing. Markéta Bartůňková

Kontroly dat a metodické závěry pro další období. Ing. Markéta Bartůňková Kontroly dat a metodické závěry pro další období Ing. Markéta Bartůňková 10. 11. 2016 Mimořádný sběr dat za období leden duben 2016 Analýza zpracována za 4 referenční nemocnice, z toho: 2x Fakultní a velké

Více

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny Ing. Markéta Bartůňková Základní metodiky k nákladovému oceňování hospitalizačních případů KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ TYPOLOGIE ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Metodika oceňování hospitalizačního případu

Metodika oceňování hospitalizačního případu Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Petr Mašek Spoluautoři: Tým DRG Restart, zástupci referenčních nemocnic Verze: 1.0 Datum:

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce Ing. Jan Linda

Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce Ing. Jan Linda Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce 2017 Ing. Jan Linda 9. 11. 2016 Časová specifikace Sběr dat za celý rok 2016 první sběr dat za celé účetní období data budou základem reálného ocenění

Více

1. Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016

1. Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 Zápis z jednání Označení: Zápis z porady (ZP) Klasifikace: Pracovní skupina Typ jednání: Porada OAI Datum jednání: 19. 4. 2016 Jednání řídil: Ing. Mašek, Ing. Bartůňková Místo konání: ÚZIS ČR PROGRAM:

Více

Klasifikace analytických účtů vypořádání zaslaných připomínek. Ing. Markéta Bartůňková 21.10.2015

Klasifikace analytických účtů vypořádání zaslaných připomínek. Ing. Markéta Bartůňková 21.10.2015 Klasifikace analytických účtů vypořádání zaslaných připomínek Ing. Markéta Bartůňková 21.10.2015 ÚČETNICTVÍ REFERENČNÍCH NEMOCNIC REFERENČNÍ NEMOCNICE PRÁVNÍ FORMA: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRÁVNÍ FORMA:

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

Setkání ekonomických expertů RN

Setkání ekonomických expertů RN Setkání ekonomických expertů RN Ing. Petr Mašek & tým DRG Restart 28.6.2016 Cílem setkání je poskytnout odpovědi na následující otázky: Jaké metodické dokumenty jsou pro nás závazné? Jaká je aktuální verze

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU. Ing. Markéta Bartůňková 25. 3. 2015

NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU. Ing. Markéta Bartůňková 25. 3. 2015 NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU Ing. Markéta Bartůňková 25. 3. 2015 Obsah přednášky: Nová metodika oceňování Základní premisy Organizační struktura Členění nákladů a výnosů Realokace nepřímých

Více

Projekt DRG Restart Vývoj, aktuální stav a harmonogram projektu

Projekt DRG Restart Vývoj, aktuální stav a harmonogram projektu Projekt DRG Restart Vývoj, aktuální stav a harmonogram projektu Ing. Jan Linda 11. 10. 2017 DRG Restart vývoj Proč DRG Restart? DRG ano IR-DRG několik let v úhradách každý rok zásadní změny (DRG α, β,

Více

Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart

Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart Cíl projektu DRG Restart projekt Standardizace procesů, tvorba metodik a systémových nástrojů v síti referenčních nemocnic za

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Oceňování akutní lůžkové péče v CZ-DRG

Oceňování akutní lůžkové péče v CZ-DRG Oceňování akutní lůžkové péče v CZ-DRG Vývoj metodiky oceňování hospitalizačních případů Konečná verze koncepce Ing. Markéta Bartůňková 9. 11. 2016 Koncepce oceňování akutní lůžkové péče Cílem změny v

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 115/19 ze dne 17. 10. 2018 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2019. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 1 1 IČZ smluvního ZZ 0 8 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 8 N 0 0 6 Název IČO Nemocnice Na Bulovce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Proces nákladového oceňování hospitalizačního případu v systému CZ DRG. Ing. Jan Linda

Proces nákladového oceňování hospitalizačního případu v systému CZ DRG. Ing. Jan Linda Proces nákladového oceňování hospitalizačního případu v systému CZ DRG Ing. Jan Linda 1. 3. 2017 Zdroje dat Přímá účetní data Kalkulovaná data Produkční data Kalkulace a ocenění Struktura oceňovaného hospitalizačního

Více

Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. SVI AJAK services s.r.o. Palackého třída 283, 288 02 Nymburk IČ: 27447014, DIČ: CZ27447014 services@sviajak.cz www.sviajak.cz Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní,

Více

Aktuální pokroky v projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart

Aktuální pokroky v projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart Aktuální pokroky v projektu DRG Restart Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart Proč potřebuje Česká republika nový DRG systém? Klinická a ekonomická homogenita jednotlivých DRG skupin stávajícího

Více

Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče

Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče Personální kapacity v českém zdravotnictví Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče Ing. Markéta Bartůňková 23. 05. 2018 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2017 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 29.05.2018 7h32m31s Strana: 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2017 I Č O :00301213 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Městys Dřevohostice územní samosprávné celky,

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2017 11:14:34 Název

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.02.2018 8:55:50 Název

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení:

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení: Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.2.2018 18:06:33 Název

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.01.2018 18:27:11

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart. Petr Mašek a tým DRG Restart

Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart. Petr Mašek a tým DRG Restart Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart Petr Mašek a tým DRG Restart I. Dosavadní použití DRG v systému úhrad v ČR Použití DRG v úhradách v letech 2008

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 30.09.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.10.2018 8:35:15 Název

Více

Vyčíslení nákladů na akutní lůžkovou péči za rok 2017

Vyčíslení nákladů na akutní lůžkovou péči za rok 2017 Vyčíslení nákladů na akutní lůžkovou péči za rok 2017 Markéta Bartůňková, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Jan Linda, Vladimíra Těšitelová, Ladislav Dušek a tým projektu DRG

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

Vyčíslení nákladů na akutní lůžkovou péči za rok 2016

Vyčíslení nákladů na akutní lůžkovou péči za rok 2016 Vyčíslení nákladů na akutní lůžkovou péči za rok 2016 Markéta Bartůňková, Petr, Klika, Tomáš Pavlík, Michal Kratochvíl, Jan Linda, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Miroslav Zvolský, Ladislav Dušek Ústav

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.2.2018 21:56:59 Název

Více

Vnitropodnikové účetnictví

Vnitropodnikové účetnictví Vnitropodnikové účetnictví Účetnictví finanční poskytuje informace o podniku jako celku, slouží především externím uživatelům manažerské poskytuje podrobnější informace potřebné pro řízení podniku, jedním

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Heterogenita v poskytování akutní lůžkové péče v ČR

Heterogenita v poskytování akutní lůžkové péče v ČR Heterogenita v poskytování akutní lůžkové péče v ČR Markéta Bartůňková, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Petra Kovalčíková, Ladislav Dušek, Petr Klika, Jan Linda a tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických

Více

PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART

PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART Autoři: Ing. Markéta Bartůňková Verze 0.0 Ing. Petr Mašek 1. Obsah: 1. Obsah:... 2 2. ÚVOD... 3 3. SEZNAM ZKRATEK...

Více

Benchmarking poskytovatelů akutní lůžkové péče

Benchmarking poskytovatelů akutní lůžkové péče Benchmarking poskytovatelů akutní lůžkové péče Markéta Bartůňková, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Jan Linda, Vladimíra Těšitelová, Ladislav Dušek a tým projektu DRG Restart

Více

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , ,

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , , Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2013 15:2:38 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2017 (v tisících Kč) IČ 45770778 Název a sídlo účetní jednotky Česká basketbalová federace z.s. Zátopkova 100/2 160 17 Praha

Více

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017 2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních

Více

Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota MÚZO

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2019

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2019 2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2019 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Rozpočet 3. Plán prostředků na platy 4. Odpisový plán 5. Rozpis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 010

Metodika sestavení případu hospitalizace 010 Metodika sestavení případu hospitalizace 010 Verze 010 (doplnění vyznačeno červeně) 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby

Více

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2021

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2021 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činost MÚZO Praha s.r.o. Období Rok Kapitola ní

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 11:25:00

Více

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 MÚZO PRAHA - 2005/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 ORGANIZACE: 00583600 13.02.2006 10:41 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35 KAPITOLA: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden 2006 00000 00000 555555

Více

METODIKA PŘIŘAZENÍ RELATIVNÍ VÁHY K HOSPITALIZAČNÍMU PŘÍPADU V SYSTÉMU CZ DRG

METODIKA PŘIŘAZENÍ RELATIVNÍ VÁHY K HOSPITALIZAČNÍMU PŘÍPADU V SYSTÉMU CZ DRG METODIKA PŘIŘAZENÍ RELATIVNÍ VÁHY K HOSPITALIZAČNÍMU PŘÍPADU V SYSTÉMU CZ DRG Metodický materiál projektu DRG Restart Zpracoval autorský kolektiv pod vedením: T. Pavlík, M. Bartůňková, P. Klika, J. Linda,

Více

Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota MÚZO

Více

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu 1 Závěr analýzy Autor analýzy konstatuje, že se podařilo: jednotné

Více

Úhradová vyhláška a její vliv v oblasti kódování zdravotních služeb. Ing. Markéta Bartůňková Ústav zdravotnických informací a statistiky

Úhradová vyhláška a její vliv v oblasti kódování zdravotních služeb. Ing. Markéta Bartůňková Ústav zdravotnických informací a statistiky Úhradová vyhláška a její vliv v oblasti kódování zdravotních služeb Ing. Markéta Bartůňková Ústav zdravotnických informací a statistiky 8. 12. 2016 Program školení 1. Vznik, obsah a funkce úhradové vyhlášky

Více

SOČ_ _Vykaz zisku a ztráty_12_2011.txt

SOČ_ _Vykaz zisku a ztráty_12_2011.txt Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2020

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2020 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činost MÚZO Praha s.r.o. Období Rok Kapitola ní

Více

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2021

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2021 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činost MÚZO Praha s.r.o. Období Rok Kapitola ní

Více

Elektronický účet na pacienta v praxi

Elektronický účet na pacienta v praxi Elektronický účet na pacienta v praxi Ing. Michal Stiborek, MBA 21. 2. 2013 Motto Známe skutečné náklady na léčbu konkrétního pacienta? Známe skutečné náklady na léčbu konkrétního pacienta včas? Známe

Více

Implementace metodiky oceňování v RN

Implementace metodiky oceňování v RN Implementace metodiky oceňování v RN Markéta Bartůňková, Petr Mašek a tým DRG Restart 4. Expertní rada 02. 12. 2015 Struktura prezentace Příprava implementace metodiky oceňování v RN Ověření implementace

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které

Více

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních

Více

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2020

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2020 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činost MÚZO Praha s.r.o. Období Rok Kapitola ní

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Karlovarský kraj Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Závodní

Více

řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Karlovarský kraj Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Závodní

Více

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 8 3 5 1 8 IČZ smluvního ZZ 5 0 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 0 n 0 0 1 Název IČO Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70886202 Název: Mateřská škola Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky

Více

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činost

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činost VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2020

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2020 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činost MÚZO Praha s.r.o. Období Rok Kapitola ní

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.216 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.1.217 11:19:52 Název

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Votice Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Komenského

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY MČ Praha - Nebušice Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY MČ Praha - Přední Kopanina Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 3.2.26 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 9.2.27 8:57: Název účetní

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Veselí nad Moravou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

Pilotní zpracování dat dle nové metodiky oceňování. Ing. Markéta Bartůňková Ing. Petr Mašek

Pilotní zpracování dat dle nové metodiky oceňování. Ing. Markéta Bartůňková Ing. Petr Mašek Pilotní zpracování dat dle nové metodiky oceňování Ing. Markéta Bartůňková Ing. Petr Mašek Pilotní zpracování dat Základní informace: Cíl pilotního zpracování Ověření základních principů metodiky na reálných

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

vedoucí odboru sociálních věcí

vedoucí odboru sociálních věcí P18_Rozpocet_DCDS_Jablonec Liberecký kraj příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí Číslo p.o.: 1522 Název organizace: příspěvková organizace Sídlo: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou, 466 01 Rozpočet

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Hustopeče Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Dukelské

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH V SYSTÉMU CZ DRG

METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH V SYSTÉMU CZ DRG METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH V SYSTÉMU CZ DRG Metodický materiál projektu DRG Restart Zpracoval autorský kolektiv pod vedením: T. Pavlík, M. Bartůňková, P. Klika, J. Linda, L. Dušek Autoři: T. Pavlík,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

2018 schválený rozpočet hosp. činnost schválený rozpočet celkem

2018 schválený rozpočet hosp. činnost schválený rozpočet celkem Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace hlavní t výnosy - náklady -301 000,00 301 000,00 0,00-301 000,00 301 000,00 0,00-155 000,00 155 000,00 0,00

Více

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2021

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2021 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činost MÚZO Praha s.r.o. Období Rok Kapitola ní

Více

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2019

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2019 Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok ZŠ a MŠ Družby hlavní t výnosy - náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 náklady 6 388 000,00 50 000,00 6 438 000,00 30 917 738,00 50 000,00 30 967

Více