Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)"

Transkript

1 Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 10 (KS) Způsob zakončení: ZK (zkouška) Počet kreditů: 7 Forma výuky:.... KS Metodický list č. 1 (pro KS) Téma: Definice marketingu. Vývoj podnikatelských koncepcí. Zákazník a současný marketing. Typy zákazníků a typy zákaznických trhů. Směna a obchodní vztahy. Cíl: Cílem tohoto tematického celku je vymezit roli marketingu v moderní ekonomice a také v jednotlivých etapách jeho vývoje. Dále pak charakterizovat současnou situaci na národním i globálním trhu a její vliv na podoby marketingu. V neposlední řadě definovat typy zákazníků a jejich chování na trhu, faktory, které na toto chování mají vliv a charakterizovat vývoj zákaznických potřeb. Definovat také změny v poměru sil na trhu a jejich význam jako pro zákazníka, tak pro producenta (výrobce nebo poskytovatele služeb). Dílčí témata: 1.Základní definice marketingu, význam a úloha marketingu jako procesu plánování, realizace a kontroly na zákaznickém trhu. 2.Vývoj podnikatelských marketingových koncepcí (vč. časového rozlišení). 3.Význam marketingu zejména v období globalizace a hyperkonkurence a důvody, proč se vyčerpal transakční marketing. 4.Push a Pull globalizace. 5.Definice metod analýzy potřeb a přání spotřebitelů fyzických osob (jednotlivců a domácností), dále spotřebitelů právnických osob (podniků, institucí, státu) a vliv jejich potřeb, přání a očekávání na výrobce i poskytovatele služeb. 6.Varianty nákupních situací. 7.Hlavní faktory ovlivňující tržní chování fyzických osob (Maslowova pyramida, koloběh potřeb a spotřeby, model ekonomického chování spotřebitele, psychoanalytický model, model obecného spotřebitele, black box-základní faktory, proces rozhodování při nákupu). K dílčím tématům prostudujte: Vaňák, M.: Základy marketingu. 2. přepracované vydání. Praha : VŠFS Bureš, I.: Marketingově řízená firma. Praha, Management Press, 1992.

2 Havlíček, K., Kašík M.: Marketingové řízení malých a středních podniků. Praha, Management Press, Havlíček, K., Kašík M.: Podnikový marketing. VŠFS 2004 Horáková, I.: Strategický marketing. Praha, Grada Publishing 2001 Chlebovský V.: CRM Řízení vztahů se zákazníky - Computer Press 2005 Kotler, P.: Marketing management. Praha, Grada Publishing, 2006 Smith, P.: Moderní marketing Praha, Computer Press, 2000 Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Vývoji úlohy marketingu a jeho současnému významu. Metodám analýzy potřeb zákazníka, vývoji potřeb a přání zákazníka a vlivům mezinárodního trhu na jejich změny. Změnám ve vztahu marketingu k zákazníkovi i změnám přístupu firem k zákazníkovi vlivem hyperkonkurenčního tržního prostředí. Základní pojmy tématu: - základní definice marketingu - orientace firmy na trh - vnímání hodnoty zákazníkem - analýza zákazníka - hlavní faktory ovlivňující kupní chování a kupní proces - rozdíly mezi spotřebitelským trhem a trhem organizací - vývoj marketingu ve vztahu k zákazníkovi Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Dobře porozumět významu výše uvedených hlavních problémů; Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; Být schopni zodpovědět tyto otázky: co je podstatou marketingu proč dnes nemůže žádný podnik (firma) dosáhnout úspěchu na trhu bez důsledného používání marketingových principů řízení ve své činnosti jaké jsou základní faktory ovlivňující chování zákazníka jak se změnil marketing vlivem globalizace a hyperkonkurence jaké jsou vlivy těchto změn trhu na zákazníka i na výrobce nebo poskytovatele služeb. Další doporučená literatura: Měsíčník "Moderní řízení". Praha, Vydavatelství Economia. Metodický list č. 2 (pro KS) Téma: Vnější a vnitřní činitele. Porterovy síly. Management trhu. Metoda STP. Analýza SWOT a ostatní marketingové analýzy. Cíl: Cílem tohoto tematického celku je seznámit s vlivy vnějšího makro a mikrookolí a vnitřními zdroji (silami) podniku. Dále pak se základními metodami a postupy analýzy tohoto okolí, zejména analýzou konkurence a analýzou zákazníků. Seznámit s Porterovou analýzou okolí

3 v rámci odvětví. Seznámit s podstatou metody STP (segmentace, targeting, positioning) a jejím významem pro řízení vztahů se zákazníky. Vysvětlit význam SWOT analýzy v oblasti silných a slabých stránek podniku a příležitostí i rizik vyplývajících z podmínek jeho vnějšího okolí. Charakterizovat nejdůležitější vnitřní zdroje podniku a vlivy, které na ně vnější okolí může mít. Vysvětlit podstatu práce s portfolio analýzami, zejména maticí BCG a dalšími typy analýz. Dílčí témata: 8. Vnější makro a mikrookolí, metody a nejdůležitější ukazatele jejich hodnocení. 9. Pět Porterových síl a jejich význam pro hodnocení pozice podniku na konkurenčním trhu v rámci odvětví. 10.Vnitřní zdroje podniku a a nejdůležitější ukazatele jejich hodnocení. 11.Charakteristika trhu a segmentace trhu. 12.Metody analýzy konkurence. 13.Výchozí analýza a analytické postupy. 14.Význam SWOT analýzy a její místo při tvorbě strategie a strategického plánu podniku. 15.Význam a možnosti využití matice BCG pro zjištění pozice produktů ve srovnání s konkurencí. K dílčím tématům prostudujte: Vaňák, M.: Základy marketingu. 2. přepracované vydání. Praha VŠFS, Bureš, I.: Marketingově řízená firma. Praha, Management Press, Bureš, I. Ofenzivní marketing aneb jak zaútočit na konkurenci. Praha, Management Press, Čichovský, L. Marketing konkurenceschopnosti. Praha, Radix, Havlíček, K., Kašík M.: Marketingové řízení malých a středních podniků. Praha, Management Press, Havlíček, K., Kašík M.: Podnikový marketing. VŠFS, 2004 Horáková, I.: Strategický marketing. Praha, Grada Publishing 2001 Chlebovský V.: CRM Řízení vztahů se zákazníky - Computer Press 2005 Kotler, P.: Marketing management. Praha, Grada Publishing, 2006 Smith, P.: Moderní marketing Praha, Computer Press, 2000 Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Vývoji vnějšího makro a mikrookolí v podmínkách turbulentních změn v rámci globalizovaného světa. Významu práce s jednotlivými vnitřními zdroji podniku a ukazateli jeho silných nebo slabých stránek. Nejdůležitějším charakteristikám situace na trhu. Nejdůležitějším metodám a postupům při analýze vnějšího okolí a analýze vnitřních podmínek podniku. Základní pojmy tématu: - charakteristika ukazatelů vnějšího makrookolí - charakteristika ukazatelů vnějšího mikrookolí - ukazatele úrovně vnitřních zdrojů podniku - charakteristika trhu a metoda STP - segmentace trhu - targeting a positioning - proces analytické činnosti - metody analýzy konkurence

4 - SWOT analýza - Matice BCG Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Dobře porozumět významu výše uvedených hlavních problémů; Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; Být schopni zodpovědět tyto otázky: Jaké jsou nejdůležitější ukazatele úrovně vnějšího okolí podniku Jaké jsou nejdůležitější ukazatele úrovně vnitřních zdrojů a sil v podniku Jaké jsou hlavní tržní síly a čím se liší Jaký je význam segmentace trhu pro úspěšný rozvoj firmy na konkurenčním trhu Jaké jsou ukazatele pro hodnocení úrovně konkurence Jaké jsou postupy v rámci analytické činnosti Jaký význam má SWOT analýza a kdy a proč se provádí Jaké je význam analýzy pomocí matice BCG a dalších typů portfoliových analýz Další doporučená literatura: Měsíčník "Moderní řízení", Praha, Vydavatelství Economia. Metodický list č. 3 (pro KS) Téma: Produkt a jeho charakteristika. Členění a vlastnosti produktů. Produktový mix a diverzifikace produktů. Definice životního cyklu produktu a křivka životního cyklu produktu, zkušenostní křivka. Specifické vlastnosti služeb. Cena a cenová politika. Strategie a metody stanovení ceny. Změna ceny a reakce na cenové změny konkurence. Distribuce produktů. Cíl: Cílem tohoto tematického celku je seznámit se základními typy produktu, jeho vlastnostmi a vztahy B2C a B2B. Vysvětlit podstatu a význam práce s křivkou životního cyklu produktu a chováním podniku, zákazníků i konkurence v jednotlivých etapách tohoto životního cyklu. Vysvětlit úlohu zkušenostní křivky. Seznámit se základními postupy a požadavky při tvorbě produktu. Charakterizovat také vývoj hlavních ekonomických ukazatelů. Seznámit se základními postupy a požadavky při tvorbě produktu a jeho umístění na trhu. Vysvětlit specifické vlastnosti produktu služby. Dále pak vymezit úlohu práce s cenou. Seznámit s hlavními externími vlivy na tvorbu ceny a strategiemi cenové tvorby. Vysvětlit podstatu jednotlivých hlavních typů cen, důvodů ke změně cen a seznámit s typy cenových slev. Seznámit s metodami při tvorbě ceny a možnostmi reakce na cenové změny konkurence. Dílčí témata: 16. Charakteristika produktu (co to je komplexní produkt), výrobky a služby a jejich kombinace, prostor, vzdělávání a myšlenky jako předmětem směny atd.

5 17.Definice a průběh životního cyklu produktu, zkušenostní křivka, chování firmy v jednotlivých etapách životního cyklu, vývoj nákladů, tržeb a zisku v těchto etapách a zásady komunikace dle životního cyklu. 18.Členění zboží na spotřební (pro konečnou spotřebu) a průmyslové zboží (podle způsobu vstupu do výrobního procesu). 19.Produktový mix, diverzifikace produktu, sortiment a struktura produktových řad a jejich význam pro zákazníka. 20.Tvorba produktu podle přání zákazníka.. 21.Specifické vlastnosti služeb. 22.Proces stanovení ceny a vliv externích a interních faktorů. 23.Strategie stanovení ceny a hlavní typy cen. 24.Vybrané metody stanovení ceny. 25.Možnosti a důvody změny ceny. 26.Reakce na změny ceny konkurence. K dílčím tématům prostudujte: Vaňák, M.: Základy marketingu. 2. přepracované vydání. Praha, VŠFS Bureš, I. Ofenzivní marketing aneb jak zaútočit na konkurenci. Praha, Management Press, Čichovský, L.: Marketing konkurenceschopnosti I. Radix, Havlíček, K., Kašík M.: Marketingové řízení malých a středních podniků. Praha, Management Press, Havlíček, K., Kašík M.: Podnikový marketing. VŠFS 2004 Horáková, I.: Strategický marketing. Praha, Grada Publishing 2001 Kotler, P.: Marketing management. Praha, Grada Publishing, 2006 Smith, P.: Moderní marketing Praha, Computer Press, 2000 Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Vlastnostem komplexního produktu a práci s nimi v rámci konkurenčního boje. Jaké jsou výhody a nevýhody diverzifikace a kombinace produktů. Co to je produktový mix a produktová řada a jaká je jejich úloha v práci se zákazníkem. Co to je křivka životního cyklu produktu a jaký je vývoj tržeb, zisku a nákladů v průběhu tohoto životního cyklu. Jaké jsou zásady při tvorbě nového produktu. Jak se liší nehmotné služby od hmotného výrobku a jaké jsou jejich vzájemné vazby. Jaké jsou strategie stanovení ceny. V čem se liší hlavní typy cen. Jak mohou být tvořeny ceny ve vztahu k zákazníkovi. Jaké jsou hlavní metody a postupy při změnách cen a jaké mohou být reakce na změnu cen konkurence. Základní pojmy tématu: - charakteristika produktu - produktový mix - komplexní produkt - zákazník a tvorba produktu - diverzifikace a kombinace produktu - životní cyklus produktu - specifické vlastnosti služeb - úloha ceny v marketingovém řízení podniku - interní a externí vlivy na tvorbu ceny - typy cen a metody stanovení ceny

6 - přizpůsobení a změny cen - reakce na změny cen konkurence Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Dobře porozumět významu výše uvedených hlavních problémů; Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; Být schopni zodpovědět tyto otázky: Jaké jsou vlastnosti produktu Co je komplexní produkt Jaké jsou zásady práce s produktem Co je životní křivka produktu a jak se vyvíjejí související veličiny v průběhu životního cyklu Co to je zkušenostní křivka a jaký je její význam při snižování nákladů Jaké jsou zásady při vytváření nového produktu a jeho vlastností ve vztahu k zákazníkovi a konkurenci Jaké jsou specifické vlastnosti služeb Jaký význam má cena pro úspěch produktu na trhu Jaké jsou externí a interní vlivy na strukturu a výši ceny Jaké jsou základní typy cen a metody při jejich tvorbě Jaké jsou formy a možnosti změny cen Jak může reagovat podnik na změnu cen relevantní konkurence. Další doporučená literatura: Měsíčník "Moderní řízení", Praha, Vydavatelství Economia. Metodický list č. 4 (pro KS) Téma: Distribuce produktů na trhu. Prodejní cesty a organizace prodeje. Maloobchodní a velkoobchodní prodej a jejich specifické vlastnosti. Marketingové informace a informační soustava marketingu. Marketingové strategie a marketingový plán. Marketingovým mix. Marketingové informace. Marketingové strategie. Marketingový plán. Marketingový mix. Cíl: Cílem tohoto tematického celku je nejprve seznámit s prodejními cestami a organizací prodeje a specifickými vlastnostmi maloobchodu a velkoobchodu včetně jejich úlohy při tvorbě hodnoty produktu. Dále vysvětlit význam informací a vytváření informačních databází pro úspěšnou činnost firmy a její konkurence schopnost na trhu. Vysvětlit možnosti získávání primárních a sekundárních informací a metody výzkumu trhu. Charakterizovat základní marketingové strategie a principy strategického myšlení. Vysvětlit význam a tvorbu strategického marketingového plánu a dalších typů plánů podniku. Vysvětlit metodu SMART a práci s variantami strategie i plánu. Charakterizovat základní prvky marketingové mixu a prvky marketingového mixu ve službách. Vysvětlit možnosti práce s jednotlivými prvky marketingového mixu v rámci positioningu produktu do vybraných segmentů zákazníků.

7 Dílčí témata: 27.Prodejní cesta a organizace prodeje. 28.Maloobchodní prodej a typy maloobchodních prodejen. 29.Ostatní formy prodeje včetně e-commerce. 30.Velkoobchodní organizace a jejich typy. 31.Role velkoobchodu jako důležitého článku distribučního řetězce. 32.Informační soustava marketingu a zdroje informací. 33.Metody získávání primárních informací. 34.Základní informační toky. 35.Význam a typy marketingových strategií. 36.Strategie podniku podle jeho pozice na trhu. 37.Význam a úloha strategického marketingového plánu a dalších typů plánů. 38.Formulace cílů a marketingové strategie a metoda SMART. 39.Marketingový mix a jeho role v umisťování produktů do konkrétních segmentů. 40.Klasické a rozšířené pojetí marketingového mixu a metody práce s marketingovým mixem v rámci relačního marketingu.. K dílčím tématům prostudujte: Vaňák, M.: Základy marketingu. 2. přepracované vydání. Praha, VŠFS Bureš, I. Ofenzivní marketing aneb jak zaútočit na konkurenci. Praha, Management Press, Cooper, J.; Lane, P. Marketingové plánování. Praha : Grada Publishing, Čichovský, L.: Marketing konkurenceschopnosti I. Radix, Havlíček, K., Kašík M.: Marketingové řízení malých a středních podniků. Praha, Management Press, Havlíček, K., Kašík M.: Podnikový marketing. VŠFS 2004 Horáková, I.: Strategický marketing. Praha, Grada Publishing 2001 Kotler, P.: Marketing management. Praha, Grada Publishing, 2006 Smith, P.: Moderní marketing Praha, Computer Press, 2000 Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Typům prodejních cest a organizace prodeje. Významu maloobchodního prodeje a typům maloobchodních prodejen. Také ostatním formám prodeje včetně elektronického obchodování. Významu velkoobchodních organizací a jejich roli jako důležitého článku distribučního řetězce. Dále pak informační soustavě marketingu, zdrojům informací a metodám jejich získávání. Rovněž významu a typům marketingových strategií a strategii podniku podle jeho pozice na trhu. Rovněž významu a úloze strategického marketingového plánu a dalších typů plánů. Formulaci cílů a marketingové strategie a metodě SMART. Významu plánu pro kontrolu správnosti taktiky a strategie firmy. Dále marketingovému mixu a jeho roli v umisťování produktů do konkrétních segmentů. A také klasickému a rozšířenému pojetí marketingového mixu a metodám práce s marketingovým mixem v rámci relačního marketingu.. Základní pojmy tématu: - typy prodejních cest - úloha maloobchodního prodeje a typy maloobchodních prodejen

8 - ostatní typy prodeje - význam velkoobchodních organizací jako důležitého článku distribuce - informační soustava, zdroje a metody jejich získávání, databáze - marketingové strategie - strategie podle pozice podniku na trhu - strategický marketingový plán a ostatní typy plánů - formulace cílů a metoda SMART - marketingový mix jako součást positioningu produktu - klasické a rozšířené pojetí marketingového mixu marketingový mix a relační marketing Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Dobře porozumět významu výše uvedených hlavních problémů; Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; Být schopni zodpovědět tyto otázky: Jaké jsou hlavní typy prodejních cest a za jakých podmínek se využívají Jakou úlohu hraje ne cestě k zákazníkovi maloobchodní prodej a jeho typy Jakou úlohu hraje velkoobchodní prodej a jaký je jeho význam jak pro producenta, tak pro maloobchodníka Proč informací mají nezastupitelnou roli v marketingovém řízení podniku Jaké jsou hlavní zdroje informací o zákazníkovi, o konkurenci a ostatních součástech trhu Proč a na základě čeho se vytvářejí marketingové strategie Co to je strategický marketingový plán a jak na něj navazují ostatní typy plánů Co to je metoda SMART a proč by se měly její zásady dodržovat Jaký je postup při výběru úspěšné strategické varianty plánu Jaká je úloha kontroly a controllingu v plánování. Další doporučená literatura: Měsíčník "Moderní řízení". Praha, Vydavatelství Economia. Metodický list č. 5 (pro KS) Téma: Marketingová komunikace a propagace. Logistika komunikace. Výběr a vlastnosti médií. Rozpočet na propagaci. Propagace a životní cyklus produktu. Vliv informačních technologií na marketing. Elektronické podnikání a internet. Základní druhy elektronického obchodování. Internet a marketingový mix. Cíl: Seznámit s úlohou marketingové komunikace při řízení vztahů se zákazníky a získávání konkurenční výhody. Seznámit se základními součástmi marketingové komunikace a prvky propagačního mixu. Vysvětlit úlohu integrované marketingové komunikace. Charakterizovat význam a úlohu logistiky v procesu marketingové komunikace. Seznámit s nejdůležitějšími médii a jejich významem pro komunikaci. Vysvětlit důležitost adekvátního financování propagace ve vztahu k pozici produktů na trhu a také aktuální situaci podniku v rámci konkurenčního prostředí. Vysvětlit vztah mezi vývojem křivky životního cyklu

9 produktu a použitím prvků propagačního mixu. Dále připomenout, jak významnou úlohu sehrává internet jako součást nového a efektivnějšího vztahu mezi výrobci nebo poskytovateli služeb a jejich zákazníky, v prezentaci podniku a zvyšování možnosti úspěchu v konkurenčním boji. Charakterizovat hlavní prvky a součásti e-businessu a elektronických obchodů. Vysvětlit jaké jsou základní vztahy mezi stranami, podílejícími se na elektronickém obchodování. Stručně seznámit s virálním a mobilním marketingem a také významem sociálních sítí. Charakterizovat specifickou roli prvků marketingového mixu při elektronickém obchodování. Seznámit také se způsoby a metodami vytváření potřebných databází a kvantitativním i kvalitativním hodnocení těchto činností. Dílčí témata: 41. Marketingová komunikace a propagační mix 42. Direct marketing 43. Proces přenosu informace mezi zdrojem a příjemcem sdělení 44. Výběr médií a vlastnosti médií 45. Rozpočet na propagaci a metody jeho sestavování 46. Propagace a životní cyklus produktu 47. Marketing a moderní informační technologie 48. Internet jako informační a komunikační nástroj 49. E-business a jeho hlavní prvky 50. Základní formy elektronických obchodů 51. Push a pull technologie 52. Virální marketing 53. Sociální weby 54. Mobilní marketing 55. Internet a marketingový mix K dílčím tématům prostudujte: Vaňák, M.: Základy marketingu. 2. přepracované vydání. Praha, VŠFS Havlíček, K., Kašík, M.: Marketingové řízení malých a středních podniků, Management Press, Praha 2005 Kotler, P.: Marketing management. Praha, Grada Publishing, 2006 Nash, E.: Direct marketing. Praha, Computer Press, 2003 Stuchlík, P. a Dvořáček, M.: Marketing na internetu. Praha Grada Publishing, 2000 Váňa, P. a kolektiv: Direct marketing v teorii a praxi. Praha, Management Press, 2006 Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Významu a úloze marketingové komunikace jako součásti marketingového mixu. Významu a úloze přímého marketingu a metodám, které používá. Logistice toku informací mezi zdrojem a příjemcem. Optimálnímu využití informačních médií v rámci integrované marketingové komunikace. Metodám sestavování rozpočtu na propagaci. Propagačnímu mixu a uplatnění jeho prvků v průběhu životního cyklu produktu. Využití moderních informačních technologií v rámci marketingu. Úloze internetu v propagaci produktu a elektronickém obchodování. Základním formám e-businessu a elektronického obchodování. Virálnímu a mobilnímu marketingu a sociálním webům. Specifickému použití marketingového mixu v rámci elektronického obchodování a propagace produktu.

10 Základní pojmy tématu: 1. Marketingová komunikace a propagační mix 2. Přímý marketing 3. Logistika komunikace 4. Mediální mix 5. Rozpočet na propagaci 6. Propagační mix 7. Moderní informační technologie 8. Internet jako nástroj komunikace a propagace 9. E-business 10. Základní formy elektronických obchodů 11. Push a pull technologie 12. Virální marketing 13. Mobilní marketing 14. Sociální weby 15. Internet a marketingový mix Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: 1. Dobře porozumět významu výše uvedených hlavních problémů; 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; 3. Být schopni zodpovědět tyto otázky: Co je integrovaná marketingová komunikace a propagace Co to je direct marketing, jaké používá nástroje a jaké jsou jeho výhody a nevýhody Jaký je proces přenosu informací a z čeho se skládá Co znamená mediální mix a jaká hlavní média využívá Jak se sestavuje rozpočet na propagaci Z čeho se skládá propagační mix a jak se používají jeho prvky v čase Jaký význam mají moderní informační technologie pro výrobu a obchod a jakou roli hrají v rámci konkurenčního boje Jakou roli hraje internet jako prostředek obchodování a komunikace Co to je e-business a z jakých samostatných prvků se skládá Co to je virální marketing a mobilní marketing Jaký význam pro šíření informací a obchodování mají sociální weby Jaká je nová úloha prvků marketingového mixu v rámci obchodování na internetu. Další doporučená literatura: Měsíčník "Moderní řízení". Praha, Vydavatelství Economia.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing obchodních dovedností Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Typ studijního předmětu: volitelný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního předmětu:.. 1/1/0 (př/cv/sem)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

DIREKT MARKETING (B_DM) LS 2012

DIREKT MARKETING (B_DM) LS 2012 DIREKT MARKETING (B_DM) LS 2012 Bakalářské studium Garant předmětu: PhDr. Petr Váňa Vyučující:.. PhDr. Petr Váňa aj. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. Rozsah studijního předmětu:.. 1/1/0 (př/cv/sem)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Marketing měst a obcí

Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák (PH) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Marketingové řízení podniku I Ing.Karel Havlíček, Ph.D, MBA

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Marketingové řízení podniku I Ing.Karel Havlíček, Ph.D, MBA Marketingové řízení podniku I Metodický list č.1 Název tematického celku : Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Role marketingu ve firemní hierarchii Vlastnická

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy v přípravě nových výrobků

Více

OBSAH ČÁST 1. MARKETING V DNEŠNÍM SVĚTĚ. 1. Marketing v dnešním světě Úvod... 37

OBSAH ČÁST 1. MARKETING V DNEŠNÍM SVĚTĚ. 1. Marketing v dnešním světě Úvod... 37 KOTLER Philip MODERNÍ MARKETING OBSAH Poděkování... 18 O autorech... 19 Předmluva... 21 Struktura publikace... 24 Studijní materiály na internetu... 26 Poděkování vydavatele Pearson Education... 28 ČÁST

Více

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II Tématické celky: 1. Strategický řídící proces (analýza, plánování, implementace, kontrola); situační analýza

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 Tématické celky: 1. Vývoj marketingu měst a obcí; specifika marketingu služeb a neziskových organizací. 2. Typologie měst; životní cyklus místa; město/obec a

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Tržní aspekty segmentu elektrotechnika

Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Přednášející: Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Jiří Tupa EK 414 kl. 4531 tupa@ket.zcu.cz home.zcu.cz/~tupa/tase Konzultace po domluvě Rámcová osnova přednášek Úvod do předmětu,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Metodický list pro vr3ph soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu N_LS LOGISTICKÉ SYSTÉMY

Metodický list pro vr3ph soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu N_LS LOGISTICKÉ SYSTÉMY Cíl tématického celku: Základním cílem tohoto tématického celku je vysvětlit, upřesnit a objasnit pojem logistiky, její funkci a postavení jako strategického faktoru konkurenceschopnosti podniků. Prezentovat

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 Předmluva ke třetímu přepracovanému vydání... VII Seznam obrázků... XVII Seznam tabulek... XXI 1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

1. KAPITOLA 3. KAPITOLA

1. KAPITOLA 3. KAPITOLA marketing management Philip Kotler l O. rozšírené vydání. rr Obsah. o autorovi 11 Potreba udrž et si zákazníky 64 Predm1uva k českému vydání _12 Vztahový marketing: klíč 66 Predm1uva 13 Pridávání strukturálních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Odbytová funkce podniku. Nauka o podniku přednáška 5

Odbytová funkce podniku. Nauka o podniku přednáška 5 Odbytová funkce podniku Nauka o podniku přednáška 5 fb.com/studentsandco.esf glpl.us/studentsandco 3 Odbytová funkce podniku Nauka o podniku přednáška 5 Odbyt jako hlavní funkce podniku a odbytová politika

Více

Základy veřejných financí

Základy veřejných financí Základy veřejných financí Vyučující: Ing. Miroslav Červenka, Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení:

Více

Gustav Tomek, Vera Vávrová MARKETING OD MYŠ LENKY K REALIZACI. (3. aktualizované a doplnené vydání)

Gustav Tomek, Vera Vávrová MARKETING OD MYŠ LENKY K REALIZACI. (3. aktualizované a doplnené vydání) Gustav Tomek, Vera Vávrová MARKETING OD MYŠ LENKY K REALIZACI (3. aktualizované a doplnené vydání) PROFESSIONAL PUBLISHING OBSAH ÚV OD 9 1 MARKETING MANA G EMENT 13 1.1 Základní charakteristika managementu

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Český zdravotnický systém

Český zdravotnický systém Český zdravotnický systém Bakalářské studium Vyučující:.. Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:... volitelný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 6 (KS) Způsob

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING Šárka Vilamová Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu podnikání 2 Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. první, 2011

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Úvodní charakteristika předmětu: Jednosemestrální předmět Firemní cenová politika (N_FCP) je učebním

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Maturitní okruhy. PR, média a marketingová komunikace. Anglické gymnázium Pardubice

Maturitní okruhy. PR, média a marketingová komunikace. Anglické gymnázium Pardubice Maturitní okruhy PR, média a marketingová komunikace Anglické gymnázium Pardubice Ekonomika 1. Podstata fungování tržní ekonomiky 2. Organizace, podnik, právní úprava podnikání 3. Podnikání fyzických osob

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 18. 02. 2014 24. 04. 2014, 09:30 16:30 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Distribuce Číslo

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Metody marketingového výzkumu

Metody marketingového výzkumu Metody marketingového výzkumu N_MMV Magisterské studium Garant předmětu: PhDr. Iva Petrová Vyučující:.. PhDr. I. Petrová (PH, KL) Mgr. M. Tomčík (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více