Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic"

Transkript

1 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA

2 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob Bezpeãnost provozu Pfiehled Tfiípólové kovové krytí (zapouzdfiení) primární ãásti Izolaãní médium SF 6 Vakuové vypínaãe Tfiípolohové spínaãe s funkcí odpojovaãe a uzemàovaãe odboãek Uzemnûní (se zkratovou zapínací schopností) prostfiednictvím vakuového vypínaãe ífika polí 600 mm pro v echna napûtí do 24 kv (pole 2000 A ífiky 1200 mm) Neprody nû uzavfiená svafiovaná nádoba z u lechtilé oceli Jednopólovû izolované stínûné násuvné pfiípojnice Pfiipojení kabelû systémem konektorû s vnûj ím kónusem podle EN Tfiípolohové spínaãe s funkcí odpínaãe a zkratovaãe (zemniã se zkratovou zapínací schopností) Elektrické parametry Neprody nû uzavfiené primární krytí (zapouzdfiení) chrání pfied nebezpeãn m dotykem V echny ãásti pod napûtím vãetnû kabelov ch koncovek, pfiípojnic a mûfiicích transformátorû napûtí jsou opatfieny uzemnûn m povlakem nebo jsou kovovû zapouzdfieny Kapacitní indikace napûtí ke zji tûní beznapûèového stavu Pohony a pomocné spínaãe jsou bezpeãnû pfiístupné zvnûj ku zapouzdfiení Obsluha je moïná pouze pfii uzavfieném krytí Vysok stupeà ochrany proti oblouku pouïitím systému blokování a odzkou eného zapouzdfiení Neprody nû uzavfiené primární krytí (zapouzdfiení) je nezávislé na vlivech okolního prostfiedí (zneãi tûní, vlhkost, vniknutí drobn ch zvífiat) âásti pohonu jsou v pfiípadû umístûní do vnitfiního prostoru bezúdrïbové (VDE 0670 ãást 1000) Pohony spínaãû jsou pfiístupné zvnûj ku nádoby rozvádûãe (primárního krytí) Induktivní mûfiicí transformátory napûtí jsoukovovû zapouzdfiené, násuvné, umístûné vnû hlavní proudové dráhy Mûfiicí transformátory proudu (toroidy) jsou umístûny vnû primárního zapouzdfiení Systém blokování proti chybné manipulaci Svafiovaná nádoba rozvádûãe je neprody ná po celou dobu Ïivotnosti Minimální nebezpeãí vzniku poïáru Odoln proti zemûtfiesení Provedení spínacích polí Základní varianty Pole vypínaãe s vakuov m vypínaãem a tfiípolohov m odpínaãem/odpojovaãem Pole odpojovaãe s tfiípolohov m odpojovaãem Pole odpínaãe s tfiípolohov m odpínaãem a vn pojistkami Pole podélné spojky s tfiípolohov m odpojovaãem (odpojovaãi) a vakuov m vypínaãem Pole mûfiení s tfiípolohov m odpínaãem, vn pojistkami a mûfiicím transformátorem napûtí Pole stykaãe s tfiípolohov m odpínaãem, vakuov m stykaãem a vn pojistkami Pole odpínaãe s tfiípolohov m odpínaãem âárkovanû vynaãené prvky mohou b t provedeny celkovû, ãásteãnû nebo je lze zcela vypustit. Jmenovité napûtí 7,2 kv 12 kv 15 kv 17,5 kv 24 kv Jmenovité krátkodobé 20 kv 28 kv 36 kv 38 kv* 50 kv v drïné stfiídavé napûtí Jmenovité v drïné napûtí 60 kv 75 kv 95 kv 95 kv 125 kv pfii atmosférickém impulzu Jmenovit zkratov vypínací proud max. 25 ka 25 ka 25 ka 25 ka 25 ka a jmenovit krátkodob proud, 3 s Jmenovit zkratov max. 63 ka 63 ka 63 ka 63 ka 63 ka zapínací proud Jmenovit proud pfiípojnice max A 2000 A 2000 A 2000 A 2000 A Jmenovit proud odboãek max A 2000 A 2000 A 2000 A 2000 A Jmenovit proud závisí na jmenovitém proudu pojistky pole odpínaãe s pojistkami (max. 100 A) Jmenovit proud max. 450 A, pfiípadnû závisí na jmenovitém proudu pojistek pole stykaãe (max. 250 A) * Podle nûkter ch mezinárodních poïadavkû 42 kv Siemens HA

3 V robní program Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Pfiehled Pole vypínaãe 630 A Pole vypínaãe Pole odpojovaãe Pole odpínaãe s pojistkami Pole mûfiení Pole stykaãe Pole odpínaãe Pole podélné spojky 2 Siemens HA

4 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Konstrukce a princip funkce Konstrukce a rozmûry spínacích polí Pfiípojnice Jednopólové násuvné provedení Z kruhové mûdi izolované silikonov m kauãukem Propojení pfiípojnic pomocí kfiíïov ch a koncov ch adaptérû, izolovan ch silikonov m kauãukem Bezpeãn dotyk vzhledem k uzemnûní vnûj ích povrchû silikonové izolace pfiípojnic Odolné vûãi zneãi tûní a orosení Bezpeãné proti nebezpeãnému dotyku (umístûné v kovovém krytu) MoÏnost roz ífiení rozvádûãe nebo v mûny polí bez prací s plynem SF 6 MoÏné nástavby Mûfiicí transformátor proudu Mûfiicí transformátor napûtí Omezovaã pfiepûtí Kabely s pfiím mi konektory s konektory typut Pfiípojnice typu Duresca (plnû izolované) Vakuov vypínaã/stykaã Tfiípólové provedení Lze pouïít pro v echny rozvádûãe typu NXPLUS C BezúdrÏbové vakuové spínací komory (primární ãást) v nádobû rozvádûãe plnûné SF 6 Pfienos síly z pohonu na spínací póly pomocí táhla do nádoby rozvádûãe Kovov vlnovec uvakuov ch zhá edel jiï krát osvûdãen k oddûlení izolace SF 6 a pohonu bez tûsnûní Pohon Umístûn mimo nádobu rozvádûãe za ovládacím panelem Vzhledem k vybrané kombinaci materiálû tfiecích ploch obsahuje minimum maziva BezúdrÏbov pfii instalaci ve vnûj ím prostfiedí podle DIN 0670 ãást 1000 Vypínaã s pruïinov m stfiádaãem Stykaã s magnetick m pohonem Blokování Vakuov vypínaã lze ovládat pouze v definované poloze (ZAP VYP UZEMNùNO) tfiípolohového odpojovaãe, jehoï ovládání nesmí b t pfiedvoleno V poloze vypínaãe VYP moïnost uzamãení mechanické blokády (zaji tûní proti odzemnûní) Pole vypínaãe* (základní provedení) 600 Násuvná pfiípojnice, jednopólovû izolovaná * Volitelná v zbroj: Mûfiicí transformátory proudu a napûtí Kombinovaná ochranná, ovládací, fiídicí a komunikaãní jednotka SIPROTEC Kanál odlehãení tlaku Kabely Vakuov vypínaã/stykaã (fiez) Siemens HA

5 Konstrukce a princip funkce Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Konstrukãní prvky Tfiípolohov spínaã Jmenovit proud do 2000 A Kompaktní konstrukce vzhledem ke krátk m spínacím drahám v izolaci SF 6 Ovládání pfies plynotûsnû navafiené prûchodky v ãelní stûnû rozvádûãe Spolehlivé dosaïení definované spínací polohy Spínací polohy ZAP VYP UZEMNùNO Odboãky s vypínaãem jsou uzemnûny a zkratovány zapnutím vakuového vypínaãe Pohon Ovládání mïikového pohonu pomocí ovládací (násuvné) páky na obsluïném panelu pole Oddûlené ovládací hfiídele pro funkce ODPOJIT a UZEMNIT Volitelnû: motorov pohon MÏikov /stfiádaãov pohon odpínaãe s pojistkami: pruïina pfiedem nataïena a pfiipravena k vypnutí (po zapnutí) BezúdrÏbov vzhledem k provedení mechanicky namáhan ch ãástí z u lechtilé oceli LoÏiska bez maziv Ve funkci odpínaãe do 630 A ODEPNOUT a UZEMNIT Blokování Navolení pfiípustn ch spínacích operací pomocí klíãe pfiedvolby, mechanicky blokovaného vakuov m vypínaãem Zpfiístupnûní pfiíslu n ch ovládacích hfiídelí na obsluïném panelu teprve po navolení pomocí klíãe pfiedvolby Spínací páku lze sejmout z ovládací hfiídele aï po dokonãení spínací operace Vypínaã lze zapnout aï po uvedení klíãe pfiedvolby do neutrální polohy Ochrana proti chybnému sepnutí také prostfiednictvím elektrického blokování pfii provedení s motorov m pohonem (mechanické blokování pfii ruãní obsluze je zachováno) Pojistky Pole odpínaãe/stykaãe Vn pojistky podle DIN jako ochrana proti zkratu transformátorû/motorû, se selektivitou (pfii správném pfiifiazení), jednopólovû izolované PoÏadavky podle IEC jsou splnûny kombinací vn pojistek s tfiípolohov m odpínaãem Nezávislé na podmínkách okolního prostfiedí a bezúdrïbové s pojistkov mi komorami z licí pryskyfiice Pojistky jsou umístûny na spodní stranû nádoby rozvádûãe a s tfiípolohov m odpínaãem/stykaãem jsou spojeny prostfiednictvím navafien ch prûchodek Princip funkce ZapÛsobí-li vn pojistka, dojde pfies pfievod (zapu tûn v krytu pojistkové komory) k vypnutí spínaãe. Tepelná ochrana chrání pojistkovou komoru v pfiípadû, Ïe nedojde k vybavení pojistek, napfi. pfii jejich chybném nasazení. Vznikl pfietlak vypne odpínaã (pomocí silikonové membrány s pfievodem síly v krytu pojistkové komory). Tím je proud vypnut je tû pfied moïn m vznikem neopraviteln ch kod na pojistkové komofie. Tato tepelná ochrana pûsobí nezávisle na typu a konstrukci pouïit ch vn pojistek. Je stejnû jako sama pojistka bezúdrïbová a nezávislá na vnûj ích klimatick ch vlivech. Kromû toho vn pojistky Siemens typu 3GD uvolàují naráïecí kolík nezávisle na teplotû a vypnou odpínaã/stykaã rozvádûãe NXPLUS C jiï v oblasti pfietíïení pojistek. Tím lze zabránit nepfiípustnému zahfiátí pojistkové komory. Tfiípolohov odpojovaã Tfiípolohov odpínaã ZAPNUTO VYPNUTO UZEMNùNO 4 Siemens HA

6 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Konstrukce a princip funkce Konstrukãní prvky Mûfiicí transformátor proudu 4MC4 Podle VDE 0414 a IEC Provedení jako mûfiicí transformátor proudu s toroidním jádrem jádro jako nosn prvek sekundárního vinutí proudová dráha odpovídá primárnímu vinutí Vzhledem k jednopólové konstrukci umístûn mimo primární zapouzdfiení pole Neobsahuje Ïádné dielektricky namáhané ãásti z licí pryskyfiice (dáno typem konstrukce) Mûfiicí transformátor napûtí Podle VDE 0414 a IEC Izolace licí pryskyfiicí Pracuje na induktivním principu Ochrana proti nebezpeãnému dotyku kovov m zapouzdfiením Násuvné provedení Umístûní mimo primární zapouzdfiení Umístûní Na pfiípojnici Na kabelu Typy mûfiicích transformátorû napûtí Mûfiicí transformátor napûtí na pfiípojnici: násuvn pomocí kfiíïov ch adaptérû nevyïaduje samostatné pole mûfiení pro 80 % jmenovitého krátkodobého v drïného stfiídavého napûtí pfii jmenovitém kmitoãtu opakované zkou ky s 80 % jmenovitého krátkodobého v drïného stfiídavého napûtí pfii osazeném mûfiicím transformátoru napûtí Mûfiicí transformátor napûtí na kabelu: lze spínat pfies odpojovaã v nádobû rozvádûãe s izolací SF 6 Polohy spínání: ZAP a UZEMNùNO Ovládání odpojovaãe z vnûj í strany nádoby rozvádûãe pfies navafien kovov vlnovec Pfii odpojeném a uzemnûném MTN je umoïnûna napûèová zkou ka rozvádûãe a kabelû Zji tûní beznapûèového stavu Sytém indikace napûtí Systém LRM nebo HR CAPDIS systému LRM nebo HR S kapacitním indikátorem napûtí (systém LRM nebo HR) podle VDE 0682 ãást 415 a IEC Zji tûní beznapûèového stavu jednotliv ch fází nasunutím do pfiíslu ného páru zdífiek Indikátor umoïàuje trval provoz Bezpeãn proti nebezpeãnému dotyku Kusovû odzkou en Systém indikace i kapacitní indikátory lze promûfiovat Pfii pfiítomnosti vysokého napûtí kapacitní indikátor napûtí bliká systému kontroly napûtí CAPDIS Systém kontroly napûtí podle VDE 0682 ãást 415 Tfiífázov displej Spolehlivá indikace stavu napûtí v rozvádûãi beznapûèového stavu pomocí indikace aktivní nuly chybného stavu (Error) S integrovan m relé pro hlá ení napûtí pfiítomno bez napûtí chyba S autokontrolou, pfiedepsaná opakovaná zkou ka proto není nutná Pfiídavné zku ební zdífiky pro kontrolu sledu fází pomocí porovnávacího pfiístroje LRM Ukazatel pfiipravenosti k provozu Autokontrola, jednoduch odeãtet Nezávislost na teplotních a vnûj ích tlakov ch v kyvech Reaguje pouze na zmûny hustoty plynu Zji tûní mûfiené veliãiny bez nebezpeãného dotyku S pomocn m kontaktem pro hlá ení do fiídicího systému Systém indikace napûtí LRM Princip kontroly plynu (s ukazatelem pfiipravenosti k provozu) 1 Mûfiicí vlnovec 2 Magnetická vazba 3 âervené pole: nepfiipraveno k provozu 4 Zelené pole: pfiipraveno k provozu 1 2 Princip funkce Plynotûsnû uzavfien mûfiicí vlnovec v nádobû rozvádûãe registruje hustotu plynu SF 6, která je rozhodující pro izolaãní schopnost. Rozpínání vlnovce se pomocí magnetu pfiená í vnû nádoby s SF 6 na magnetickou kotvu. Ta je spfiaïena s ukazatelem pfiipravenosti k provozu na ovládacím panelupole. 3 4 Siemens HA

7 Konstrukce a princip funkce Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Pfiipojení kabelû Kabelové násuvné systémy Pro plastové kabely s prûfiezem do 800 mm 2 Jednotná v ka pfiipojovacích míst 700 mm (platí pro pole bez pojistek) Vysok montáïní bod: pohodlná práce pfii montáïi a zkou ce kabelû Pfiípadná zámûna fází je snadno proveditelná vzhledem k symetrickému umístûní kabelov ch koncovek Nosník C40 podle DIN EN Uzemnûn kryt kabelového pfiipojovacího prostoru Nepfiipojené odboãky: odpojit od napûtí uzemnit zajistit proti zapnutí (napfi. vestavûnou závorou) Kabelové konektory typu T Pro pole vypínaãe, stykaãe a odpojovaãe Pfiipojení kabelov ch konektorû typut je vhodné pro prûchodky s vnûj ím kónusem jako typ pfiipojení C podle EN PrÛfiezy do 800 mm 2 MoÏnost pfiipojení aï tfií paralelních kabelû Úhlové konektory Pro pole odpínaãe Pro prûchodky s vnûj ím kónusem jako typ pfiipojení A podle EN Pfiipojovací prûfiezy do 120 mm 2 Omezovaãe pfiepûtí Násuvné na kabelové konektory typut Doporuãujeme pfii spínání motorû Zkou ka kabelû Pro kabelové konektory typut Zafiízení pro zkou ení kabelû lze pfiipojit po odstranûní izolaãní zátky z kabelového konektoru typu T Pfied zkou kou: mûfiicí transformátory napûtí na pfiívodu pole odpojit pomocí vestavûného odpojovaãe Zkou ka stejnosmûrn m napûtím podle tabulky vpravo: ~440 Kabelov konektor typut pfii paralelním pfiipojení Zkou ka kabelû (na kabelovém konektoru typu T) Jmenovité napûtí Zku ební stejnosmûrné napûtí (kabely pfiipojeny) podle IEC 12 kv 24 kv 24 kv 48 kv 6 Siemens HA

8 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Normy Pfiedpisy, smûrnice, platná ustanovení Normy Rozvádûãe NXPLUS C odpovídají tûmto platn m pfiedpisûm: Standard IEC Standard VDE IEC VDE 0670, ãást 1000 IEC VDE 0670, ãást 6 IEC , VDE 0670, ãást 6, Pfiíloha AA Dodatek AA IEC VDE 0670 ãást 101 do 107 IEC VDE 0670, ãást 2 IEC VDE 0670, ãást 301 IEC VDE 0670, ãást 303 IEC E VDE 0682, ãást 415 a EN (E) IEC VDE 0470, ãást 1 IEC VDE 0111 Vzhledem k povinnosti harmonizace v rámci zemí Evropského spoleãenství souhlasí národní pfiedpisy ãlensk ch zemí s Publikací IEC Vlivy klimatu a okolního prostfiedí Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi NXPLUS C jsou kompletnû kovovû kryté a odolné vûãi vnûj ím klimatick m vlivûm. V echny spínací pfiístroje vn jsou vestavûny do neprody nû svafiené, plynem SF 6 naplnûné nádoby z u lechtilé oceli. Vnûj í souãásti pod napûtím jsou jednopólovû izolované (zapouzdfiené). Z potenciálû s vysok m napûtím nemohou unikat do zemû plazivé proudy. Souãásti pohonû s dûleïit mi funkcemi jsou zhotoveny z nerezov ch materiálû. Odolnost vûãi zemûtfiesení Rozvádûãe NXPLUS C mohoub t pouïity v oblastech ohroïen ch zemûtfiesením a jsou odzkou eny podle tûchto norem: IEC IEC IABG TA 13-(tm).002/98 Provádûné zkou ky pokr vají nejdûleïitûj í smûrnice o zemûtfiesení: Uniform Building Code zone 3 Seismic Requirements Spec. 9067; Departement of Water & Power, Los Angeles GTS ENDESA; Chile VDE 0670, ãást 111 SIVACON categorie 1 KTA ; 1990 Provozní stanovi tû Rozvádûãe NXPLUS C lze pouïívat jako vnitfiní zafiízení podle VDE 0101 mimo uzavfiené elektrické provozní prostory v místech, která nejsou pfiístupná vefiejnosti. Kryty rozvádûãe lze odstranit jen pomocí nástrojû v uzavfien ch elektrick ch provozních prostorech. Uzavfien provozní prostor je prostor nebo místo, které slouïí v luãnû k provozu elektrick ch zafiízení a je stále uzamãeno a do nûhoï mají pfiístup pouze odborníci a za kolen personál jiné osoby pouze v doprovodu odborn ch nebo za kolen ch pracovníkû. Ochrana proti cizím tûlesûm, dotyku a vodû Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi NXPLUS C plní podle VDE ãást 1 IEC a VDE 0670 ãást 6 tyto druhy ochran: IP3XD pro krytí obsluïného panelu a boãních stûn IP65 pro ãásti pod vysok m napûtím uspínacích polí bez vn pojistek Izolaãní schopnost V echny ãásti pod vysok m napûtím uvnitfi nádoby rozvádûãe jsou plynem SF 6 izolovány proti uzemnûnému vnûj ímu zapouzdfiení. Izolace s pracovním pfietlakem plynu 0,5 baru umoïàuje instalaci rozvádûãe v libovolné nadmofiské v ce bez omezení dielektrické pevnosti. To platí také pro pfiipojení kabelû za pouïití násuvn ch koncovek. Pfii pouïití vn pojistek jsou vodiãe vyvedeny z izolace SF 6 prûchodkami. Pro tato pfiipojení ve vzduchu se jmenovité hodnoty izolaãní schopnosti (jmenovité v drïné napûtí pfii atmosférickém impulzu, jmenovité krátkodobé v drïné stfiídavé napûtí) vztahují podle VDE 0111 a IEC na normální klimatické podmínky (1013 hpa, 20 C, obsah vody 11 g/m 3 ), tedy na nulovou nadmofiskou v ku. S rostoucí v kou instalace klesá izolaãní schopnost vzduchu vzhledem k jeho klesající hustotû. Toto sníïení se podle VDE a IEC do nadmofiské v ky 1000 m nezohledàuje, to znamená, Ïe sníïení o 9 % je v této v ce pfiípustné. Pro v ku instalace nad 1000 m normy Ïádné smûrnice pro v mûr izolace neuvádí, av ak toto pfienechávají zvlá tním ustanovením. Doporuãujeme ponechat v mûr izolace osvûdãen do v ky 1000 m i ve vy ích v kách. Faktor korektury v ky se urãuje jako základ izolaãní schopnosti v 1000 m, kter je o 9 % niï í neï pfii nulové nadmofiské v ce (coï odpovídá 1/1,1). Odolnost vûãi oblouku MoÏnosti poruch v rozvádûãích s pevnû zabudovan mi vypínaãi NXPLUS C jsou díky samostatnému zapouzdfiení vnûj ích konstrukãních prvkû a izolaci SF 6 mnohonásobnû niï í neï upfiedchozích typû, neboè: odpadají v echny vnûj í ru ivé vlivy, jako je zneãi tûní vlhkost vnikání mal ch zvífiat a cizích tûles chybná sepnutí jsou vzhledem k logickému uspofiádání prvkû pohonu prakticky vylouãena odboãka se uzemàuje tfiípolohov m odpojovaãem v kombinaci s vakuov m vypínaãem. Pokud by se v ak oblouk napfiíklad v kabelovém pfiipojovacím místû v vodu vyskytl, dojde k uvolnûní tlaku do prostoru kabelû. Pfii malé pravdûpodobnosti vzniku poruchy uvnitfi nádoby rozvádûãe je energie v pfiípadû oblouku díky izolaci SF 6 omezena asi jen 1/3 ve srovnání se vzduchem. Redukce tlaku v zadní stûnû nádoby rozvádûãe zaãne reagovat v oblasti 2 aï 2,5 baru pfietlaku, unikající plyn je sveden smûrem dolû. Kanál redukce tlaku (volitelnû) odvede plyn nahoru a ochladí ho. Siemens HA

9 Dodatek Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Dodací a obchodní podmínky Dodávky v âr Platí V eobecné dodací podmínky Siemens s. r. o. prûmyslové divize Praha 001/1996. Ceny se rozumí DDP místo plnûní v âr dle INCOTERMS 2000, vãetnû pfiimûfieného nutného obalu pro transport, bez sloïení v místû plnûní. Dodávky do zahraniãí Platí V eobecné dodací podmínky pro v robky a v kony v elektroprûmyslu a v echny zvlá tní podmínky sjednané s pfiíjemcem nabídky. Upozornûní Není-li na jednotliv ch stránkách tohoto katalogu uvedeno jinak, jsou zmûny zejména pokud jde o udávané hodnoty, rozmûry a hmotnosti vyhrazeny. Vyobrazení nejsou závazná. Oznaãení v robkû Rozmûry Ve kerá oznaãení v robkû jsou oznaãení zboïí nebo názvy v robkû firmy Siemens AG nebo subdodavatelsk ch podnikû. V echny rozmûry v tomto katalogu jsou v mm, není-li uvedeno jinak. 8 Siemens HA

10 Siemens v âeské republice Siemens s. r. o. Evropská 33a Praha 6 tel.: 02/ fax: 02/ Siemens s. r. o. Divize Pfienos a rozvod energie Technická Brno tel.: 05/ fax: 05/ Siemens online! Divizi Pfienos a rozvod energie lze také nalézt na Internetu: Siemens AG Power Transmission and Distribution Medium Voltage Division Postfach Erlangen Deutschland Zmûny vyhrazeny Litografie: grafické studio âerná A FIALOVÁ

Kompaktní rozvádûãe do 24 kv s odpínaãi, s izolací SF 6, typ 8DJ20

Kompaktní rozvádûãe do 24 kv s odpínaãi, s izolací SF 6, typ 8DJ20 Kompaktní rozvádûãe do 24 kv s odpínaãi, s izolací SF 6, typ 8DJ20 Rozvádûãe vn Katalog HA 45.31 fiíjen 2000 Kompaktní rozvádûãe do 24 kv sodpínaãi, V eobecnû Obsah Strana Oblasti pouïití, vlastnosti,

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky:

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky: Vakuové stykaãe fiady V a VM Vakuové stykaãe z fiad V a VM jsou urãeny pro spínání v silov ch ovodech stfiídavého napûtí do 1000 V, zejména pro kategorie uïití AC-1, AC-2, AC-3 neo AC-4. Jsou velmi vhodné

Více

ABB EJF. SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6

ABB EJF. SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 ABB EJF SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 V eobecnû SafePlus je kompaktní rozvádûãov systém pro distribuãní sítû do 25 kv. Rozvádûã má vynikající flexibilitu vzhledem

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE Strana: 1/8 Charakteristika: Rozváděče typu GAE jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plně plynem SF 6 izolované VN modulární rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Izolační medium primárních

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

ZX0 bloková konstrukce. Rozváděč vysokého napětí izolovaný plynem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu

ZX0 bloková konstrukce. Rozváděč vysokého napětí izolovaný plynem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu ZX0 bloková konstrukce Rozváděč vysokého napětí izolovaný plynem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku návodu pro obsluhu. Instalujte

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6

Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6 Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6 Ing. Michal Rybka Eaton Tour 2013 Klíčové technologie Technologie vakuového spínání Technologie pevné izolace Modelování elektrických polí Spínání

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A Rozvaděč vn typ W 2 jmenovité napětí 2 kv jmenovitý proud 60 a 20 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný vn rozvaděč typu W 2 je sestaven z oddělených typově přezkoušených polí s jedním

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING Strana: 1/7 Charakteristika Rozváděče typu SafeRing jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plněné plynem SF 6 izolované VN rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Rozváděč je odzkoušen na

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

ZX1.2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. Power IT

ZX1.2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. Power IT ZX1.2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu Power IT Va e bezpeãnost na prvním místû - vïdy! To je důvod, proč Váš návod začíná s těmito doporučeními: Instalujte

Více

VD4 X0. Vakuový vypínač s třípolohovým spínačem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu

VD4 X0. Vakuový vypínač s třípolohovým spínačem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu VD X0 Vakuový vypínač s třípolohovým spínačem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu Va e bezpeãnost na prvním místû vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro montáž, obsluhu a údržbu:

Více

V konové vypínaãe Mini Vario a Vario

V konové vypínaãe Mini Vario a Vario Obsah Mini Vario a Vario Pfiehled... strany 2 a 3 Mini Vario, In = 12 aï 2 A t Typová oznaãení... strany 4 aï 7 t Technické údaje... t Rozmûry, schémata... strany 26 a 27 Vario, In = 12 aï 175 A t Typová

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX Strana: 1/5 Charakteristika: Rozváděče typu FBX jsou typově odzkoušené, kompaktní, kovově zapouzdřené, skříňové rozváděče VN s izolací SF 6. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Všechny části rozváděče

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Příloha 3 Technické parametry uváděné uchazečem Část A Kovově kryté rozvaděče VN Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Země původu (umístění výrobního závodu) Označení typové řady kompaktních rozvaděčů

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí P U P O 13 DOTÁÎ A OTÁÎ SPCIÁLÍCH âástí STRAA 13.5 Stator Protector STP- 2A - ochrann pfiístroj proti bûhu na sucho Obsah Strana 1 Funkãní princip.................................................... 13.6

Více

Kovově kryté rozvaděče VN

Kovově kryté rozvaděče VN Příloha 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Kovově kryté rozvaděče VN Zpracovatel: Jan Vrzal, E.ON Česká republika, s.r.o. /981-3233 Platnost od: Revize: Technický list 1. POPIS PŘEDMĚTU Specifikace

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 S OBO pracují profesionálové OBO ví co

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP DORMA SVP 2 Samozaji Èovací antipanikov zámek Samoãinné zaji tûní dvefií okamïitû po uzavfiení tím, Ïe se západka automaticky posune vpfied to je rozhodující

Více

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace V bûrov katalog Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Popisované venkovní spínací přístroje Driescher jsou konstruovány

Více

Rozváděče s výkonovým vypínačem typu NXAIR NXAIR M a NXAIR P, do 24 kv, Vzduchem izolované

Rozváděče s výkonovým vypínačem typu NXAIR NXAIR M a NXAIR P, do 24 kv, Vzduchem izolované Obsah Rozváděče s výkonovým vypínačem typu NXAIR NXAIR M a NXAIR P, do 24 kv, Vzduchem izolované Rozváděče vysokého napětí Katalog HA 25.71 2010 Answers for energy. Rozváděč s výkonovým vypínačem typu

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme toto doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu

Více

VAKUOV STYKAâ SVC-T 32 7,2 KV 400 A NÁVOD NA MONTÁÎ, OBSLUHU A ÚDRÎBU ABB EJF

VAKUOV STYKAâ SVC-T 32 7,2 KV 400 A NÁVOD NA MONTÁÎ, OBSLUHU A ÚDRÎBU ABB EJF VAKUOV STYKAâ SVC-T 32 7,2 KV 400 A NÁVOD NA MONTÁÎ, OBSLUHU A ÚDRÎBU ABB EJF OBSAH STRANA 1. Úvod.............................. 2 1.1 Kontrola pfii dodání.................... 2 2. V eobecnû..........................

Více

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy The Professional Choice - in Fluid Management LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy Technická specifikace Olejov chladicí agregát LOC je urãen

Více

TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky

TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky S OBO pracují profesionálové. OBO ví, co

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

ABB EJF. VAKUOV VYPÍNAâ VM1 S MAGNETICK M POHONEM. 12 kv, A,... 31,5 ka 17,5 kv, A, ka 25 kv, A,...

ABB EJF. VAKUOV VYPÍNAâ VM1 S MAGNETICK M POHONEM. 12 kv, A,... 31,5 ka 17,5 kv, A, ka 25 kv, A,... VAKUOV VYPÍNAâ VM1 S MAGNETICK M POHONEM 12 kv,... 1250 A,... 31,5 ka 17,5 kv,... 1250 A,... 25 ka 25 kv,... 1250 A,... 25 ka Návod pro montáï, obsluhu a údrïbu ABB EJF Va e bezpeãnost na prvním místû

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

NízkonapûÈová ochranná relé na reziduální proud. Vigirex. Katalog

NízkonapûÈová ochranná relé na reziduální proud. Vigirex. Katalog NízkonapûÈová ochranná relé na reziduální proud Vigirex Katalog 2005 Kompletní naídka Pfiístroje pro distriuci elektrické energie V konové jistiãe a odpínaãe nízkého napûtí Vzduchové jistiãe a odpínaãe

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

PouÏití a znaãení ãerpadel:

PouÏití a znaãení ãerpadel: PouÏití a znaãení ãerpadel: Ponorná drenáïní a kolová ãerpadla fiady WQ jsou urãena pro ãerpání zneãi tûn ch vod, kalû, spla kû, odpadních vod a vyãerpávání vody ze zalit ch sklepû, kanálû, v kopû apod.

Více

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A Všeobecně Přístroje uvedené v tomto katalogu jsou určeny speciálně pro drážní

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení HPL 2. Oddělení HVL Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE. Senzory pro systémy zabezpeãení

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE. Senzory pro systémy zabezpeãení PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE Senzory pro systémy zabezpeãení Optoelektronické bezpeãnostní senzory Bezpeãnost znamená ochranu pfied nebezpeãím. Od optoelektronick ch bezpeãnostních komponentû, aï po bezpeãnostnûtechnická

Více

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Rychlouzavírací protipoïární vrata Ovládání zji Èovací

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Skříňové VN rozváděče

Skříňové VN rozváděče Portfolia tech. řešení Skříňové VN rozváděče se vzduchovou izolací Aparamenta Compacta Divize VN rozváděčů Efacec Efacec je největší portugalskou průmyslovou skupinou světového významu, zaměřenou na vývoj

Více

LPA-TOP LPA TOP 1/ mm 2 (IEC) / AWG (UL) 250V (IEC) / 300V (UL) 18A (IEC) / 10A (UL)

LPA-TOP LPA TOP 1/ mm 2 (IEC) / AWG (UL) 250V (IEC) / 300V (UL) 18A (IEC) / 10A (UL) Svorky do tištěných spojů TO-přívod L-TO L TO 1/90 fiipojovací systém TO vyvinut firmou Weidmüller zaji Èuje spojení pomocí svûrky se roubem, která zjednodu uje spojení drátû v kaïdodenní bûïné praxi i

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY Giotto 1266-1336 "Nanebevstoupení" Scrovegnská kaple (Padova) AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY V vojové laboratofie firmy ELVOX se zamûfiily na v voj zafiízení, pfii ly s mnoha fie eními a nápady, pro oblast

Více