Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic"

Transkript

1 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA

2 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob Bezpeãnost provozu Pfiehled Tfiípólové kovové krytí (zapouzdfiení) primární ãásti Izolaãní médium SF 6 Vakuové vypínaãe Tfiípolohové spínaãe s funkcí odpojovaãe a uzemàovaãe odboãek Uzemnûní (se zkratovou zapínací schopností) prostfiednictvím vakuového vypínaãe ífika polí 600 mm pro v echna napûtí do 24 kv (pole 2000 A ífiky 1200 mm) Neprody nû uzavfiená svafiovaná nádoba z u lechtilé oceli Jednopólovû izolované stínûné násuvné pfiípojnice Pfiipojení kabelû systémem konektorû s vnûj ím kónusem podle EN Tfiípolohové spínaãe s funkcí odpínaãe a zkratovaãe (zemniã se zkratovou zapínací schopností) Elektrické parametry Neprody nû uzavfiené primární krytí (zapouzdfiení) chrání pfied nebezpeãn m dotykem V echny ãásti pod napûtím vãetnû kabelov ch koncovek, pfiípojnic a mûfiicích transformátorû napûtí jsou opatfieny uzemnûn m povlakem nebo jsou kovovû zapouzdfieny Kapacitní indikace napûtí ke zji tûní beznapûèového stavu Pohony a pomocné spínaãe jsou bezpeãnû pfiístupné zvnûj ku zapouzdfiení Obsluha je moïná pouze pfii uzavfieném krytí Vysok stupeà ochrany proti oblouku pouïitím systému blokování a odzkou eného zapouzdfiení Neprody nû uzavfiené primární krytí (zapouzdfiení) je nezávislé na vlivech okolního prostfiedí (zneãi tûní, vlhkost, vniknutí drobn ch zvífiat) âásti pohonu jsou v pfiípadû umístûní do vnitfiního prostoru bezúdrïbové (VDE 0670 ãást 1000) Pohony spínaãû jsou pfiístupné zvnûj ku nádoby rozvádûãe (primárního krytí) Induktivní mûfiicí transformátory napûtí jsoukovovû zapouzdfiené, násuvné, umístûné vnû hlavní proudové dráhy Mûfiicí transformátory proudu (toroidy) jsou umístûny vnû primárního zapouzdfiení Systém blokování proti chybné manipulaci Svafiovaná nádoba rozvádûãe je neprody ná po celou dobu Ïivotnosti Minimální nebezpeãí vzniku poïáru Odoln proti zemûtfiesení Provedení spínacích polí Základní varianty Pole vypínaãe s vakuov m vypínaãem a tfiípolohov m odpínaãem/odpojovaãem Pole odpojovaãe s tfiípolohov m odpojovaãem Pole odpínaãe s tfiípolohov m odpínaãem a vn pojistkami Pole podélné spojky s tfiípolohov m odpojovaãem (odpojovaãi) a vakuov m vypínaãem Pole mûfiení s tfiípolohov m odpínaãem, vn pojistkami a mûfiicím transformátorem napûtí Pole stykaãe s tfiípolohov m odpínaãem, vakuov m stykaãem a vn pojistkami Pole odpínaãe s tfiípolohov m odpínaãem âárkovanû vynaãené prvky mohou b t provedeny celkovû, ãásteãnû nebo je lze zcela vypustit. Jmenovité napûtí 7,2 kv 12 kv 15 kv 17,5 kv 24 kv Jmenovité krátkodobé 20 kv 28 kv 36 kv 38 kv* 50 kv v drïné stfiídavé napûtí Jmenovité v drïné napûtí 60 kv 75 kv 95 kv 95 kv 125 kv pfii atmosférickém impulzu Jmenovit zkratov vypínací proud max. 25 ka 25 ka 25 ka 25 ka 25 ka a jmenovit krátkodob proud, 3 s Jmenovit zkratov max. 63 ka 63 ka 63 ka 63 ka 63 ka zapínací proud Jmenovit proud pfiípojnice max A 2000 A 2000 A 2000 A 2000 A Jmenovit proud odboãek max A 2000 A 2000 A 2000 A 2000 A Jmenovit proud závisí na jmenovitém proudu pojistky pole odpínaãe s pojistkami (max. 100 A) Jmenovit proud max. 450 A, pfiípadnû závisí na jmenovitém proudu pojistek pole stykaãe (max. 250 A) * Podle nûkter ch mezinárodních poïadavkû 42 kv Siemens HA

3 V robní program Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Pfiehled Pole vypínaãe 630 A Pole vypínaãe Pole odpojovaãe Pole odpínaãe s pojistkami Pole mûfiení Pole stykaãe Pole odpínaãe Pole podélné spojky 2 Siemens HA

4 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Konstrukce a princip funkce Konstrukce a rozmûry spínacích polí Pfiípojnice Jednopólové násuvné provedení Z kruhové mûdi izolované silikonov m kauãukem Propojení pfiípojnic pomocí kfiíïov ch a koncov ch adaptérû, izolovan ch silikonov m kauãukem Bezpeãn dotyk vzhledem k uzemnûní vnûj ích povrchû silikonové izolace pfiípojnic Odolné vûãi zneãi tûní a orosení Bezpeãné proti nebezpeãnému dotyku (umístûné v kovovém krytu) MoÏnost roz ífiení rozvádûãe nebo v mûny polí bez prací s plynem SF 6 MoÏné nástavby Mûfiicí transformátor proudu Mûfiicí transformátor napûtí Omezovaã pfiepûtí Kabely s pfiím mi konektory s konektory typut Pfiípojnice typu Duresca (plnû izolované) Vakuov vypínaã/stykaã Tfiípólové provedení Lze pouïít pro v echny rozvádûãe typu NXPLUS C BezúdrÏbové vakuové spínací komory (primární ãást) v nádobû rozvádûãe plnûné SF 6 Pfienos síly z pohonu na spínací póly pomocí táhla do nádoby rozvádûãe Kovov vlnovec uvakuov ch zhá edel jiï krát osvûdãen k oddûlení izolace SF 6 a pohonu bez tûsnûní Pohon Umístûn mimo nádobu rozvádûãe za ovládacím panelem Vzhledem k vybrané kombinaci materiálû tfiecích ploch obsahuje minimum maziva BezúdrÏbov pfii instalaci ve vnûj ím prostfiedí podle DIN 0670 ãást 1000 Vypínaã s pruïinov m stfiádaãem Stykaã s magnetick m pohonem Blokování Vakuov vypínaã lze ovládat pouze v definované poloze (ZAP VYP UZEMNùNO) tfiípolohového odpojovaãe, jehoï ovládání nesmí b t pfiedvoleno V poloze vypínaãe VYP moïnost uzamãení mechanické blokády (zaji tûní proti odzemnûní) Pole vypínaãe* (základní provedení) 600 Násuvná pfiípojnice, jednopólovû izolovaná * Volitelná v zbroj: Mûfiicí transformátory proudu a napûtí Kombinovaná ochranná, ovládací, fiídicí a komunikaãní jednotka SIPROTEC Kanál odlehãení tlaku Kabely Vakuov vypínaã/stykaã (fiez) Siemens HA

5 Konstrukce a princip funkce Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Konstrukãní prvky Tfiípolohov spínaã Jmenovit proud do 2000 A Kompaktní konstrukce vzhledem ke krátk m spínacím drahám v izolaci SF 6 Ovládání pfies plynotûsnû navafiené prûchodky v ãelní stûnû rozvádûãe Spolehlivé dosaïení definované spínací polohy Spínací polohy ZAP VYP UZEMNùNO Odboãky s vypínaãem jsou uzemnûny a zkratovány zapnutím vakuového vypínaãe Pohon Ovládání mïikového pohonu pomocí ovládací (násuvné) páky na obsluïném panelu pole Oddûlené ovládací hfiídele pro funkce ODPOJIT a UZEMNIT Volitelnû: motorov pohon MÏikov /stfiádaãov pohon odpínaãe s pojistkami: pruïina pfiedem nataïena a pfiipravena k vypnutí (po zapnutí) BezúdrÏbov vzhledem k provedení mechanicky namáhan ch ãástí z u lechtilé oceli LoÏiska bez maziv Ve funkci odpínaãe do 630 A ODEPNOUT a UZEMNIT Blokování Navolení pfiípustn ch spínacích operací pomocí klíãe pfiedvolby, mechanicky blokovaného vakuov m vypínaãem Zpfiístupnûní pfiíslu n ch ovládacích hfiídelí na obsluïném panelu teprve po navolení pomocí klíãe pfiedvolby Spínací páku lze sejmout z ovládací hfiídele aï po dokonãení spínací operace Vypínaã lze zapnout aï po uvedení klíãe pfiedvolby do neutrální polohy Ochrana proti chybnému sepnutí také prostfiednictvím elektrického blokování pfii provedení s motorov m pohonem (mechanické blokování pfii ruãní obsluze je zachováno) Pojistky Pole odpínaãe/stykaãe Vn pojistky podle DIN jako ochrana proti zkratu transformátorû/motorû, se selektivitou (pfii správném pfiifiazení), jednopólovû izolované PoÏadavky podle IEC jsou splnûny kombinací vn pojistek s tfiípolohov m odpínaãem Nezávislé na podmínkách okolního prostfiedí a bezúdrïbové s pojistkov mi komorami z licí pryskyfiice Pojistky jsou umístûny na spodní stranû nádoby rozvádûãe a s tfiípolohov m odpínaãem/stykaãem jsou spojeny prostfiednictvím navafien ch prûchodek Princip funkce ZapÛsobí-li vn pojistka, dojde pfies pfievod (zapu tûn v krytu pojistkové komory) k vypnutí spínaãe. Tepelná ochrana chrání pojistkovou komoru v pfiípadû, Ïe nedojde k vybavení pojistek, napfi. pfii jejich chybném nasazení. Vznikl pfietlak vypne odpínaã (pomocí silikonové membrány s pfievodem síly v krytu pojistkové komory). Tím je proud vypnut je tû pfied moïn m vznikem neopraviteln ch kod na pojistkové komofie. Tato tepelná ochrana pûsobí nezávisle na typu a konstrukci pouïit ch vn pojistek. Je stejnû jako sama pojistka bezúdrïbová a nezávislá na vnûj ích klimatick ch vlivech. Kromû toho vn pojistky Siemens typu 3GD uvolàují naráïecí kolík nezávisle na teplotû a vypnou odpínaã/stykaã rozvádûãe NXPLUS C jiï v oblasti pfietíïení pojistek. Tím lze zabránit nepfiípustnému zahfiátí pojistkové komory. Tfiípolohov odpojovaã Tfiípolohov odpínaã ZAPNUTO VYPNUTO UZEMNùNO 4 Siemens HA

6 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Konstrukce a princip funkce Konstrukãní prvky Mûfiicí transformátor proudu 4MC4 Podle VDE 0414 a IEC Provedení jako mûfiicí transformátor proudu s toroidním jádrem jádro jako nosn prvek sekundárního vinutí proudová dráha odpovídá primárnímu vinutí Vzhledem k jednopólové konstrukci umístûn mimo primární zapouzdfiení pole Neobsahuje Ïádné dielektricky namáhané ãásti z licí pryskyfiice (dáno typem konstrukce) Mûfiicí transformátor napûtí Podle VDE 0414 a IEC Izolace licí pryskyfiicí Pracuje na induktivním principu Ochrana proti nebezpeãnému dotyku kovov m zapouzdfiením Násuvné provedení Umístûní mimo primární zapouzdfiení Umístûní Na pfiípojnici Na kabelu Typy mûfiicích transformátorû napûtí Mûfiicí transformátor napûtí na pfiípojnici: násuvn pomocí kfiíïov ch adaptérû nevyïaduje samostatné pole mûfiení pro 80 % jmenovitého krátkodobého v drïného stfiídavého napûtí pfii jmenovitém kmitoãtu opakované zkou ky s 80 % jmenovitého krátkodobého v drïného stfiídavého napûtí pfii osazeném mûfiicím transformátoru napûtí Mûfiicí transformátor napûtí na kabelu: lze spínat pfies odpojovaã v nádobû rozvádûãe s izolací SF 6 Polohy spínání: ZAP a UZEMNùNO Ovládání odpojovaãe z vnûj í strany nádoby rozvádûãe pfies navafien kovov vlnovec Pfii odpojeném a uzemnûném MTN je umoïnûna napûèová zkou ka rozvádûãe a kabelû Zji tûní beznapûèového stavu Sytém indikace napûtí Systém LRM nebo HR CAPDIS systému LRM nebo HR S kapacitním indikátorem napûtí (systém LRM nebo HR) podle VDE 0682 ãást 415 a IEC Zji tûní beznapûèového stavu jednotliv ch fází nasunutím do pfiíslu ného páru zdífiek Indikátor umoïàuje trval provoz Bezpeãn proti nebezpeãnému dotyku Kusovû odzkou en Systém indikace i kapacitní indikátory lze promûfiovat Pfii pfiítomnosti vysokého napûtí kapacitní indikátor napûtí bliká systému kontroly napûtí CAPDIS Systém kontroly napûtí podle VDE 0682 ãást 415 Tfiífázov displej Spolehlivá indikace stavu napûtí v rozvádûãi beznapûèového stavu pomocí indikace aktivní nuly chybného stavu (Error) S integrovan m relé pro hlá ení napûtí pfiítomno bez napûtí chyba S autokontrolou, pfiedepsaná opakovaná zkou ka proto není nutná Pfiídavné zku ební zdífiky pro kontrolu sledu fází pomocí porovnávacího pfiístroje LRM Ukazatel pfiipravenosti k provozu Autokontrola, jednoduch odeãtet Nezávislost na teplotních a vnûj ích tlakov ch v kyvech Reaguje pouze na zmûny hustoty plynu Zji tûní mûfiené veliãiny bez nebezpeãného dotyku S pomocn m kontaktem pro hlá ení do fiídicího systému Systém indikace napûtí LRM Princip kontroly plynu (s ukazatelem pfiipravenosti k provozu) 1 Mûfiicí vlnovec 2 Magnetická vazba 3 âervené pole: nepfiipraveno k provozu 4 Zelené pole: pfiipraveno k provozu 1 2 Princip funkce Plynotûsnû uzavfien mûfiicí vlnovec v nádobû rozvádûãe registruje hustotu plynu SF 6, která je rozhodující pro izolaãní schopnost. Rozpínání vlnovce se pomocí magnetu pfiená í vnû nádoby s SF 6 na magnetickou kotvu. Ta je spfiaïena s ukazatelem pfiipravenosti k provozu na ovládacím panelupole. 3 4 Siemens HA

7 Konstrukce a princip funkce Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Pfiipojení kabelû Kabelové násuvné systémy Pro plastové kabely s prûfiezem do 800 mm 2 Jednotná v ka pfiipojovacích míst 700 mm (platí pro pole bez pojistek) Vysok montáïní bod: pohodlná práce pfii montáïi a zkou ce kabelû Pfiípadná zámûna fází je snadno proveditelná vzhledem k symetrickému umístûní kabelov ch koncovek Nosník C40 podle DIN EN Uzemnûn kryt kabelového pfiipojovacího prostoru Nepfiipojené odboãky: odpojit od napûtí uzemnit zajistit proti zapnutí (napfi. vestavûnou závorou) Kabelové konektory typu T Pro pole vypínaãe, stykaãe a odpojovaãe Pfiipojení kabelov ch konektorû typut je vhodné pro prûchodky s vnûj ím kónusem jako typ pfiipojení C podle EN PrÛfiezy do 800 mm 2 MoÏnost pfiipojení aï tfií paralelních kabelû Úhlové konektory Pro pole odpínaãe Pro prûchodky s vnûj ím kónusem jako typ pfiipojení A podle EN Pfiipojovací prûfiezy do 120 mm 2 Omezovaãe pfiepûtí Násuvné na kabelové konektory typut Doporuãujeme pfii spínání motorû Zkou ka kabelû Pro kabelové konektory typut Zafiízení pro zkou ení kabelû lze pfiipojit po odstranûní izolaãní zátky z kabelového konektoru typu T Pfied zkou kou: mûfiicí transformátory napûtí na pfiívodu pole odpojit pomocí vestavûného odpojovaãe Zkou ka stejnosmûrn m napûtím podle tabulky vpravo: ~440 Kabelov konektor typut pfii paralelním pfiipojení Zkou ka kabelû (na kabelovém konektoru typu T) Jmenovité napûtí Zku ební stejnosmûrné napûtí (kabely pfiipojeny) podle IEC 12 kv 24 kv 24 kv 48 kv 6 Siemens HA

8 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Normy Pfiedpisy, smûrnice, platná ustanovení Normy Rozvádûãe NXPLUS C odpovídají tûmto platn m pfiedpisûm: Standard IEC Standard VDE IEC VDE 0670, ãást 1000 IEC VDE 0670, ãást 6 IEC , VDE 0670, ãást 6, Pfiíloha AA Dodatek AA IEC VDE 0670 ãást 101 do 107 IEC VDE 0670, ãást 2 IEC VDE 0670, ãást 301 IEC VDE 0670, ãást 303 IEC E VDE 0682, ãást 415 a EN (E) IEC VDE 0470, ãást 1 IEC VDE 0111 Vzhledem k povinnosti harmonizace v rámci zemí Evropského spoleãenství souhlasí národní pfiedpisy ãlensk ch zemí s Publikací IEC Vlivy klimatu a okolního prostfiedí Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi NXPLUS C jsou kompletnû kovovû kryté a odolné vûãi vnûj ím klimatick m vlivûm. V echny spínací pfiístroje vn jsou vestavûny do neprody nû svafiené, plynem SF 6 naplnûné nádoby z u lechtilé oceli. Vnûj í souãásti pod napûtím jsou jednopólovû izolované (zapouzdfiené). Z potenciálû s vysok m napûtím nemohou unikat do zemû plazivé proudy. Souãásti pohonû s dûleïit mi funkcemi jsou zhotoveny z nerezov ch materiálû. Odolnost vûãi zemûtfiesení Rozvádûãe NXPLUS C mohoub t pouïity v oblastech ohroïen ch zemûtfiesením a jsou odzkou eny podle tûchto norem: IEC IEC IABG TA 13-(tm).002/98 Provádûné zkou ky pokr vají nejdûleïitûj í smûrnice o zemûtfiesení: Uniform Building Code zone 3 Seismic Requirements Spec. 9067; Departement of Water & Power, Los Angeles GTS ENDESA; Chile VDE 0670, ãást 111 SIVACON categorie 1 KTA ; 1990 Provozní stanovi tû Rozvádûãe NXPLUS C lze pouïívat jako vnitfiní zafiízení podle VDE 0101 mimo uzavfiené elektrické provozní prostory v místech, která nejsou pfiístupná vefiejnosti. Kryty rozvádûãe lze odstranit jen pomocí nástrojû v uzavfien ch elektrick ch provozních prostorech. Uzavfien provozní prostor je prostor nebo místo, které slouïí v luãnû k provozu elektrick ch zafiízení a je stále uzamãeno a do nûhoï mají pfiístup pouze odborníci a za kolen personál jiné osoby pouze v doprovodu odborn ch nebo za kolen ch pracovníkû. Ochrana proti cizím tûlesûm, dotyku a vodû Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi NXPLUS C plní podle VDE ãást 1 IEC a VDE 0670 ãást 6 tyto druhy ochran: IP3XD pro krytí obsluïného panelu a boãních stûn IP65 pro ãásti pod vysok m napûtím uspínacích polí bez vn pojistek Izolaãní schopnost V echny ãásti pod vysok m napûtím uvnitfi nádoby rozvádûãe jsou plynem SF 6 izolovány proti uzemnûnému vnûj ímu zapouzdfiení. Izolace s pracovním pfietlakem plynu 0,5 baru umoïàuje instalaci rozvádûãe v libovolné nadmofiské v ce bez omezení dielektrické pevnosti. To platí také pro pfiipojení kabelû za pouïití násuvn ch koncovek. Pfii pouïití vn pojistek jsou vodiãe vyvedeny z izolace SF 6 prûchodkami. Pro tato pfiipojení ve vzduchu se jmenovité hodnoty izolaãní schopnosti (jmenovité v drïné napûtí pfii atmosférickém impulzu, jmenovité krátkodobé v drïné stfiídavé napûtí) vztahují podle VDE 0111 a IEC na normální klimatické podmínky (1013 hpa, 20 C, obsah vody 11 g/m 3 ), tedy na nulovou nadmofiskou v ku. S rostoucí v kou instalace klesá izolaãní schopnost vzduchu vzhledem k jeho klesající hustotû. Toto sníïení se podle VDE a IEC do nadmofiské v ky 1000 m nezohledàuje, to znamená, Ïe sníïení o 9 % je v této v ce pfiípustné. Pro v ku instalace nad 1000 m normy Ïádné smûrnice pro v mûr izolace neuvádí, av ak toto pfienechávají zvlá tním ustanovením. Doporuãujeme ponechat v mûr izolace osvûdãen do v ky 1000 m i ve vy ích v kách. Faktor korektury v ky se urãuje jako základ izolaãní schopnosti v 1000 m, kter je o 9 % niï í neï pfii nulové nadmofiské v ce (coï odpovídá 1/1,1). Odolnost vûãi oblouku MoÏnosti poruch v rozvádûãích s pevnû zabudovan mi vypínaãi NXPLUS C jsou díky samostatnému zapouzdfiení vnûj ích konstrukãních prvkû a izolaci SF 6 mnohonásobnû niï í neï upfiedchozích typû, neboè: odpadají v echny vnûj í ru ivé vlivy, jako je zneãi tûní vlhkost vnikání mal ch zvífiat a cizích tûles chybná sepnutí jsou vzhledem k logickému uspofiádání prvkû pohonu prakticky vylouãena odboãka se uzemàuje tfiípolohov m odpojovaãem v kombinaci s vakuov m vypínaãem. Pokud by se v ak oblouk napfiíklad v kabelovém pfiipojovacím místû v vodu vyskytl, dojde k uvolnûní tlaku do prostoru kabelû. Pfii malé pravdûpodobnosti vzniku poruchy uvnitfi nádoby rozvádûãe je energie v pfiípadû oblouku díky izolaci SF 6 omezena asi jen 1/3 ve srovnání se vzduchem. Redukce tlaku v zadní stûnû nádoby rozvádûãe zaãne reagovat v oblasti 2 aï 2,5 baru pfietlaku, unikající plyn je sveden smûrem dolû. Kanál redukce tlaku (volitelnû) odvede plyn nahoru a ochladí ho. Siemens HA

9 Dodatek Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Dodací a obchodní podmínky Dodávky v âr Platí V eobecné dodací podmínky Siemens s. r. o. prûmyslové divize Praha 001/1996. Ceny se rozumí DDP místo plnûní v âr dle INCOTERMS 2000, vãetnû pfiimûfieného nutného obalu pro transport, bez sloïení v místû plnûní. Dodávky do zahraniãí Platí V eobecné dodací podmínky pro v robky a v kony v elektroprûmyslu a v echny zvlá tní podmínky sjednané s pfiíjemcem nabídky. Upozornûní Není-li na jednotliv ch stránkách tohoto katalogu uvedeno jinak, jsou zmûny zejména pokud jde o udávané hodnoty, rozmûry a hmotnosti vyhrazeny. Vyobrazení nejsou závazná. Oznaãení v robkû Rozmûry Ve kerá oznaãení v robkû jsou oznaãení zboïí nebo názvy v robkû firmy Siemens AG nebo subdodavatelsk ch podnikû. V echny rozmûry v tomto katalogu jsou v mm, není-li uvedeno jinak. 8 Siemens HA

10 Siemens v âeské republice Siemens s. r. o. Evropská 33a Praha 6 tel.: 02/ fax: 02/ Siemens s. r. o. Divize Pfienos a rozvod energie Technická Brno tel.: 05/ fax: 05/ Siemens online! Divizi Pfienos a rozvod energie lze také nalézt na Internetu: Siemens AG Power Transmission and Distribution Medium Voltage Division Postfach Erlangen Deutschland Zmûny vyhrazeny Litografie: grafické studio âerná A FIALOVÁ

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Rychlouzavírací protipoïární vrata Ovládání zji Èovací

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpeãnostní dvefie Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpečnostní dveře Hörmann na ochranu všech úseků JiÏ desetiletí vyrábí spoleãnost Hörmann provûfiené bezpeãnostní dvefie pfiesnû tak, jak

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Systém WiFi záznamníků dat

Systém WiFi záznamníků dat Systém WiFi záznamníků dat Saveris 2 nové pojetí sledování teploty a vlhkosti C Přenos dat přes WiFi %rv Všechna naměřená data kdykoliv k dispozici, na každém místě, v každém PC, tabletu nebo Smartphonu

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE)

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) s elektronikou Bosch Heatronic a s vodou chlazen m lamelov m hofiákem ThermoStar Obsah Strana Úvod 3 Technické

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních vakuových vypínačů ISM/TEL

Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních vakuových vypínačů ISM/TEL Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních vakuových vypínačů ISM/TEL jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 až 1000 A Vnitřní vakuové vypínače ISM/TEL firmy Tavrida

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Systémy pro instalace trubek

Systémy pro instalace trubek Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

13/4.2.2 SYSTÉM MANAGEMENTU S VYUŽITÍM ČSN EN ISO/IEC 17025 - PŘÍKLADY

13/4.2.2 SYSTÉM MANAGEMENTU S VYUŽITÍM ČSN EN ISO/IEC 17025 - PŘÍKLADY MANAGEMENT PROCESŮ část 13, díl 4, kapitola 2.2, str. 1 13/4.2.2 SYSTÉM MANAGEMENTU S VYUŽITÍM ČSN EN ISO/IEC 17025 - PŘÍKLADY V minulé části jsme se zabývali požadavky uvedené normy na systém managementu

Více

CENÍK 2009 PLATN OD 1. 3. 2009. Ing.Jiří Kotača - želex

CENÍK 2009 PLATN OD 1. 3. 2009. Ing.Jiří Kotača - želex CENÍK 09 PLTN OD 1. 3. 09 Ing.Jiří Kotača - želex latnice p. Sv. nt. č. 843, PSČ 696 71 IČO 723 31 658 DIČ CZ6408051573 www.zelex.cz e-mail: zelex@zelex.cz 2 SERVIS STRN 3-4 SERVIS ISOKOR STRN 5-27 NOVOMUR

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více