Osnova Přílohy k účetní závěrce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova Přílohy k účetní závěrce"

Transkript

1 Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto přílohy zpracovat a odevzdat. Příloha má doplnit informace o činnosti TJ/SK, které nelze podchytit v Rozvaze (Bilance) a Výkazu zisku a ztráty. Tyto informace lze na základě osnovy podat jak popisným způsobem nebo tabulkovými přehledy tak, aby byly co nejvíce srozumitelné. Příloha obsahuje zejména informace vymezené 30 výše zmíněné vyhlášky. a) Informace o účetní jednotce V případě TJ/SK se většinou bude uvádět přesný název účetní jednotky, sídlo, identifikační číslo, datum a číslo registrace MV ČR (tj. údaje z evidence MV ČR), právní forma (tj. sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb.), vymezení hlavního poslání (uvede se citace příslušné pasáže ze stanov TJ/SK), vymezení vedlejších činností (uvedou se i informace o vydaných živnostenských oprávněních), krátké vymezení organizační struktury (tj. jaké jsou statutární orgány, jaké jsou výkonné a kontrolní orgány, je zbytečné uvádět jména funkcionářů a funkce), případně informace o organizačních složkách s právní subjektivitou (v drtivé většině případů však TJ/SK tyto organizační složky s právní subjektivitou nezřizují), rozvahový den (den, k němuž se účetní závěrka sestavuje) a okamžik sestavení účetní závěrky (den, kdy byla závěrka skutečně sestavena). b) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech Tato informace není v rámci občanských sdružení podstatná, protože zde se zřejmě má na mysli zjištění případného vlivu jiných fyzických nebo právnických osob na rozhodování orgánů TJ/SK. Existence občanských sdružení je založena na principu nemajetkového spolčování. Proto by tato otázka v případě TJ/SK měla být ponechána bez odpovědi. c) Informace o zpracování účetnictví a použitých účetních metodách Tělovýchovná jednota uvede, jaké zvolila účetní období (tak, že uvede první a poslední den účetního období). Dále se zde uvádí základní informace o způsobu zpracování účetních záznamů (např. že je účetnictví vedeno ručně nebo s pomocí výpočetní techniky s využitím software a uvést typ účetního software), o místě a způsobu archivace účetních dokladů (zda jsou doklady uchovávány v tištěné nebo elektronické podobě). Dále je třeba uvést použité účetní metody (např. tak, že se uvede, že odkaz na vyhlášku a navazující české účetní standardy), popř. odchylky od nich s vyčíslením jejich vlivu. Dále účetní jednotka uvede způsob aplikace obecných účetních metod, např. systém účetního odpisování (stanovení hranice pro dlouhodobý hmotný majetek), způsob účtování o zásobách (způsob A nebo B), způsoby oceňování dlouhodobého majetku. d) Informace o významných událostech Tělovýchovná jednota popíše veškeré události, které svým významem překračují běžné ekonomické aktivity tělovýchovné jednoty a nastaly mezi rozvahovým dnem (zpravidla ) a okamžikem sestavení účetní závěrky. Takovými událostmi může být 1

2 například prodej a nákup nemovitého majetku, uzavření úvěrové smlouvy, pojistné události velkého rozsahu, doměření daně většího rozsahu, poskytnutí investiční dotace apod. e) Způsoby oceňování aktiv a závazků Tělovýchovná jednota popíše všechny metody oceňování aktiv, které použila a u jakých druhů položek jednotlivé metody použila. Například stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku, který přešel do vlastnictví TJ/SK na základě zákona o vlastnictví, konstrukce pořizovací ceny nakoupených zásob, způsob ocenění pohledávek a závazků v cizí měně včetně použitého kurzu k rozvahovému dni. f) Podíly v jiných společnostech Tělovýchovná jednota může buď přímo, nebo prostřednictvím třetích osob držet podíly a tudíž v této části uvede přehled účetních jednotek, ve kterých tyto podíly drží k rozvahovému dni. Kromě toho uvede další informace o takové účetní jednotce název, obchodní jméno, výši podílu tělovýchovné jednoty, výši základního kapitálu a fondů zisku nebo ztráty, výši výsledku hospodaření za minulé období. V případě, že TJ/SK drží podíl ve formě držených akcií, uvede jejich počet, jmenovitou hodnotu a druh těchto akcií. g) Přehled závazků za sociální a zdravotní pojištění a daňových závazků Tělovýchovná jednota uvede přehled závazků vůči správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám (za každou pojišťovnu zvlášť) a vůči finančnímu úřadu (za každý typ daně zvlášť). Vždy uvede dlužné částky, datem vzniku závazku a jeho splatnosti. h) Informace o vlastnictví akcií a podílů Tělovýchovná jednota uvede počet a jmenovitou hodnotu akcií (nemají-li jmenovitou hodnotu, pak jejich ocenění v účetnictví), které tělovýchovná jednota drží k rozvahovému dni. Vlastnictví akciových podílů tělovýchovnými jednotami také není obvyklé, proto i tato kapitola přílohy zůstane nejspíše nevyplněna. i) Přehled o majetkových cenných papírech Tělovýchovná jednota uvede přehled majetkových cenných papírů a dluhopisů, které má v držení, včetně jejich počtu a popisu práv, kterými v souvislosti s držbou takových papírů tělovýchovná jednota disponuje. j) Přehled dlouhodobých závazků Tělovýchovná jednota uvede závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne běžného období a vzniklé v běžném účetním období. Závazky uvede v členění za jednotlivé věřitele a současně uvede i zbývající část závazku ke splacení (jde zejména o dlouhodobé půjčky a úvěry). Dále uvede veškeré závazky, které jsou kryté plnohodnotnou zárukou bez ohledu na délku jejich splatnosti. Informace k takovým závazkům mají stejnou strukturu jako v předchozím odstavci, stejně jako způsob členění takových závazků. 2

3 k) Přehled finančních a jiných závazků neuvedených v rozvaze Asi nejznámějšími závazky neuvedenými v rozvaze jsou závazky plynoucí z uzavřených leasingových smluv. Mohou to však být i jiné závazky, např. zástavní smlouvy, ručitelské smlouvy. Účetní jednotka uvede vždy typ finančního závazku a jeho aktuální výši k rozvahovému dni. l) Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností TJ/SK musí rozlišit hlavní činnost (tj. činnosti vymezené stanovami, pro kterou byla účetní jednotka zřízena) a hospodářskou činnost (tj. jiná činnost, která může být rovněž vymezená stanovami např. doplňková, vedlejší či podnikatelská). K tomu účetní jednotka uzpůsobuje analytickou evidenci a to zejména pro to, aby mohla zjistit snadněji zjistit základ daně z příjmů. m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců tělovýchovná jednota se vypočítá podle následujícího vzorce: Součet součinů průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách a délky jejich týdenního pracovního úvazku Týdenní pracovní doba zavedená u zaměstnavatele Pokud TJ/SK zaměstnává více kategorií zaměstnanců, uvede ke každé kategorii průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců. Dále uvádí hodnotu osobních nákladů za účetní období v členění podle Výkazu zisku a ztráty u položek A. III. na řádku n) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů Pokud TJ/SK vyplácí členům statutárních orgánů odměny a funkční požitky za výkon funkce musí uvést celkový objem takto vyplacených odměn, resp. požitků, za každou kategorii zvlášť (např. výkonný výbor, kontrolní komise). V tomto případě, ale nejde o pracovně právní vztahy (pracovní poměry, dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce). V praxi této možnosti využívá málokterá tělovýchovná jednota. o) Informace o účasti členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu TJ/SK uvede přehled členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů, popř. jejich rodinných příslušníků, kteří jsou účastny v osobách, se kterými TJ/SK má obchodní a smluvní vztahy. Opět se toto uvádí jen, jde-li o významné obchodní a jiné partnery. p) Přehled záloh a úvěrů za členy statutárních orgánů Pokud TJ/SK eviduje pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě půjček, úvěrů či záloh, potom uvede za každou kategorii členů výši pohledávky, úrokovou sazbu pohledávky, způsob ručení a další podmínky, eventuálně způsob splácení. Opět zde musí jít o významné položky. 3

4 q) Informace o vlivu způsobu oceňování finančního majetku na výsledek hospodaření Tělovýchovná jednota uvede informace o výši rozsahu vlivu způsobu ocenění finančního majetku v běžném i předcházejícím období na zisk nebo ztrátu běžného období pokud takové ocenění má vliv na budoucí daňovou povinnost. r) Přehled daňových úlev a prokázání jejich užití TJ/SK uvede výčet všech daňových úlev, které v účetním období a v rámci daňového přiznání uplatnila. Nejčastěji se bude TJ/SK týkat odpočet dle 20, odst. 7 zákona o daních z příjmů, na základě kterého mohou organizace, které nejsou založeny za účelem podnikání snížit daňový základ až o 30%, min Kč a max Kč, maximálně však do výše daňového základu. To vše za předpokladu, že takto získané prostředky budou užity na financování hlavního poslání nejpozději v následujících po sobě jdoucích třech letech. Pro vykázání přehledu je tedy vhodné, aby o každé takto získané částce vedla TJ/SK samostatnou evidenci (např. formou tabulky), kde bude uvedeno kolik prostředků a v kterém roce využitím odpočtu získala (se zvláštním zřetelem na běžné účetní období), a kolik jich využila v běžném účetním období. Tělovýchovná jednota bude muset být schopna prokázat užití takto získaných odpočtů i prvotními doklady. Není však nutné přehled prvotních dokladů uvádět do této přílohy. Zároveň se v tomto odstavci přílohy uvádí způsob, jakým tělovýchovná jednota odlišuje v účetnictví hlavní a hospodářskou činnost (samostatná střediska, analytické účty, popř. kombinace obou). Je vhodné uvést i způsob přepočítávání společných nákladů na hlavní činnost a vedlejší činnost). s) Informace o diferencích mezi předpisem a platbou daně z příjmů TJ/SK uvede významné diference mezi předpisem daně z příjmů a jejich placením, není-li obsažen v položkách rozvahy. V tomto případě jde o např. o rozdíl zjištěný při kontrole, kdy tělovýchovná jednota přiznala a odvedla daň podle svého výpočtu, při kontrole však došlo k výrazným diferencím mezi výpočtem tělovýchovné jednoty a prokázaným výpočtem Finančního úřadu. t) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty TJ/SK uvede rozklad jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty za předpokladu, že obsah těchto položek je natolik zásadní pro hospodaření tělovýchovné jednoty v běžném roce a z rozvahy a výkazu zisku a ztráty nevyplývá přímo a srozumitelně obsah položky. Jde například o prodej majetku, bezplatné nabytí majetku. Zároveň zde uvede tělovýchovná jednota komentář o nejvýraznějších přírůstcích a úbytcích jednotlivých položek aktiv a pasiv. u) Přehled o přijatých a poskytnutých darech Přehled o přijatých darech by sice měl mít finanční úřad k dispozici na základě daňových přiznání TJ/SK k dani darovací za každé kalendářní pololetí (pokud k takové skutečnosti dojde). Nicméně zde se uvedou pouze významné položky. Vyhláška sice 4

5 nedefinuje, kde je hranice významnosti, ale za významné položky lze považovat takové, kdy se každá jednotlivě pohybuje od 20% hodnoty z celkového objemu výnosů nebo nákladů. TJ/SK musí uvést jméno nebo název dárce (příjemce), výši přijaté (poskytnuté částky), popř. způsob plnění (finanční částka nebo naturální plnění materiálem nebo službami). v) Přehled o veřejných sbírkách Není to sice typická činnost TJ/SK, ale pokud by k takové sbírce jménem TJ/SK došlo, musí v tomto bodě uvést, pro jaký účel každá jednotlivá sbírka byla organizována včetně výše vybrané částky. w) Informace o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Účetní jednotka by měla podat informaci o tom, jak naložila (na základě usnesení kompetentního orgánu) s výsledkem hospodaření za předchozí účetní období. Způsobů je mnoho: navýšení vlastního jmění nebo snížení vlastního jmění, ponechání nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty, zápočet neuhrazené ztráty s nerozděleným ziskem a naopak. Ať je rozhodnutí jakékoliv, musí být učiněno kompetentním orgánem a musí o něm být účtováno. 5

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích

Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz Pro potřeby tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v Pražské tělovýchovné unii zpracoval Ing. Jaroslav Chvalný Výkaz o majetku a závazcích

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR Daňová evidence a povinnosti z ní plynoucí pro vedení evidence o majetku a hospodaření podnikatelského subjektu. Daňové subjekty a základní zásady

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více