Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let"

Transkript

1 Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/ Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Objednatel: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Sídlo objednatele: Praha 1, Václavské náměstí 21 Vytvořil: Zhotovitel: Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, Praha 1, Těšnov 5 Autoři textu: kolektiv ATOKu ve složení: Ing. Josef Novák, Ing. Libuše Fouňová, Ing. Miloš Beran, Mgr. Jiří Česal, Jiří Simín a Ing. Jiří Kohoutek

2 Odborná studie vypracovaná v rámci operačního programu MPSV ČR Lidské zdroje a zaměstnanost projekt Posilování bipartitního dialogu v odvětvích pod číslem projektu CZ.1.04/1.1.01/ Téma ROZPOZNÁNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN V ODVĚTVÍ TOP VE STŘEDNĚDOBÉ PERSPEKTIVĚ (ZMĚNY PROPORCÍ MEZI VLASTNÍ VÝROBOU A OSTATNÍMI PROCESY JAKO DESIGN, VÝVOJ, MARKETING, PRODEJ, EV. KOOPERACE). Textilní a oděvní průmysl evropský i český prochází velmi složitým transformačním procesem vyvolaným globalizací. Globalizační vlivy se dotýkají tohoto odvětví významněji než ostatních odvětví české ekonomiky. Průvodními jevy tohoto procesu je stěhování výrobních kapacit do zemí s levnější pracovní silou s dopadem na zaměstnanost odvětví i státu. Odvětví TOP prochází tímto procesem intenzívně cca posledních 10 let, za tu dobu se snížila zaměstnanost v odvětví o 50 % (ze 120 tis. v roce 2000 na 60 tis. v roce 2010). Tento proces vyvolává velmi silné tlaky na změnu většiny firemních procesů a zcela je mění. Na tyto změny je potřeba reagovat celkovou změnou strategie podniků i odvětí. Cílem je nalézt (definovat) strategii odvětví na období , tím pomoci firmám orientovat se v nových podmínkách (tím zvýšit jejich konkurenceschopnost), zvýšit konkurenceschopnost odvětví v mezinárodním měřítku a z hlediska celospolečenského v max. možné míře udržet zaměstnanost. V této strategii vyváženě posuzovat hlediska podnikatelská i zaměstnanecká, to je důvod proč přenášíme tvorbu strategie na společnou platformu zaměstnavatelů i zaměstnanců (bipartitní platformu). Zadání Cílem studie je popsání hlavních globalizačních tendencí v odvětví TOP a jejich dopad na mezinárodní obchod. Studie musí obsahovat: popsání a prokázání specifik odvětví TOP na pozadí globalizačních změn hlavní vývojové tendence s perspektivou příštích 10 let, jejich popis a předpokládané dopady do vnitřních procesů firem definovat klíčové aktivity rozhodné pro udržení konkurenceschopnosti odvětví TOP alternativní návrhy jak je možné/nutné na tyto změny reagovat s cílem maximalizovat podnikatelský efekt a minimalizovat ztráty na zaměstnanosti popis praxe jiných zemí EU, které již dříve prošly procesem restrukturalizace vyvolané globalizací (Německo, Dánsko) 2

3 Obsah 1 CELKOVÉ SHRNUTÍ- RESUME 8 2 Úvod do studie Definice odvětví Metodická poznámka 11 3 Popsání hlavních globalizačních tendencí evropského a světového textilního a oděvního průmyslu a jejich dopad na mezinárodní obchod Definice globalizace Vytvoření podmínek pro expanzi asijských zemí - historie pravidel pro obchodování s textilním a oděvním zbožím Vznik systému množstevních omezení mezi členy GATT (WTO) MFA systém ATC - Agreement on Textile and Clothing postupné zrušení kvót Zlom v procesu liberalizace TOP trhu - Vstup Číny do WTO Souvislosti, které umožnily rozvíjejícím se zemím využít globalizace (nových podmínek daných dohodami WTO) Hodinové osobní náklady Tarifní překážky obchodu (celní bariéry) Netarifní (jiné než celní) překážky obchodu Zkušenosti ČR s úplnou liberalizací textilního a oděvního průmyslu 21 4 Popsání a prokázání specifik odvětví českého TOP na pozadí globalizačních změn (SWOT analýza), právní prostředí, problémy legislativy SWOT analýza, silné a slabé stránky českého textilního a oděvního průmyslu Politický a právní rámec pro český TOP Specifická legislativa pro textilní a oděvní průmysl v ČR Zákon na ochranu spotřebitele Textilní hračky a výrobky pro děti do 3 let Osobní ochranné pomůcky Materiály pro stavebnictví Výrobky určené pro zdravotnictví Legislativa upravující mezinárodní obchod Pravidla původu zboží Inovační potenciál TOP Metodická poznámka Popis současného stavu českého textilního a oděvního odvětví z hlediska výzkumu a inovací _ Spolupráce výrobců s výzkumnými a vývojovými pracovišti a vysokými školami 44 5 Definování krátkodobých problémů ekonomického charakteru podniků odvětví a krátkodobých problémů zaměstnanců odvětví (sociologie, psychologie) Vysoké přidané náklady na korunu mezd Nepružný pracovní trh Vysoký a ekonomicky neodůvodněný růst některých významných nákladů Struktura a úroveň vzdělávacího odvětvového systému. 50 3

4 5.5 Investiční aktivita Image (pověst) odvětví 51 6 Hlavní vývojové tendence českého TOP s perspektivou příštích 10 let, jejich popis a předpokládané dopady do vnitřních procesů firem Scénář č. 1 Limitovaná globalizace Scénář č. 2, Asijská dominance Evropská excelence Scénář č. 3 Rozvinuté nové členské státy Aplikace scénářů na TOP ČR Scénář č Zkracování hodnototvorné vertikály opouštěním výrobních stupňů, které nezajišťují dostatečnou přidanou hodnotu Procesy, které měly základní vliv na zkracování hodnotové vertikály Blízkost trhů s materiály Orientace na "core business" Orientace na výrobky s vyšší PH Ztráta (nákladové) konkurenceschopnosti Předpokládaný vývoj 66 8 Dopady vstupu zahraničního kapitálu do českých TO firem: očekávání versus realita Vývoj po roce 1989, rozpad existujících obchodních vztahů Pasivní a aktivní zušlechťovací styk - přechodná řešení Vstup zahraničního kapitálu do českého TOP Zahraniční investor je přínosem, když Vývoj zahraničních investic do TOP ČR Příklady úspěšného a neúspěšného vstupu zahraničního kapitálu do českých TO firem Úspěšný vstup Neúspěšný vstup 77 9 Růst podílu výkonů uvnitř TOP generovaných netradičním zaměřením, zejména technickým textilem. Prognóza budoucí vazby TOP na výrobní spotřebu odběratelských oborů (autoprůmysl, stavebnictví, zemědělství, aj.) a vývoj Definice technických textilií (TT) Přednosti a zápory TT, v čem jsou zajímavé obecně a pro CZ Tržní možnosti TT Tržní možnosti TT v ČR Předpokládáný vývoj spotřeby TT Potenciál TT Budoucí potenciály trhů, zejména těch, které jsou dnes považovány za levné. Vývoj budoucí spotřeby na těchto trzích. 89 4

5 10.1 Čína Indie Pákistán Latinská Amerika Afrika Rusko Ukrajina USA Kanada Prognóza vývoje střední třídy ve světě do roku Definování klíčových aktivit rozhodných pro udržení konkurenceschopnosti českého TOP Provozní převaha Blízkost zákazníkům Produktové vůdcovství Alternativní návrhy, jak je možné/nutné na změny reagovat s cílem maximalizovat podnikatelský efekt a minimalizovat ztráty na zaměstnanosti. Definice klíčových aktivit pro udržení, existenci a rozvoj TOP Snižování váhy tradičního textilu a růst váhy technického textilu Vytváření příznivých podmínek pro relokaci textilních výrob Orientace na strategie Produktové vůdcovství a Blízkost zákazníkům Popis praxe jiných zemí EU, které již dříve prošly procesem restrukturalizace vyvolané globalizací (Německo, Dánsko, benchmark-západní Evropa), doporučení Portugalsko, které čerpalo podporu EU v letech Důvody pomoci Cíle pomoci Podmínky pomoci Struktura a technika pomoci Financování Alokace zdrojů podle programů Podrobnější význam položek programu s největší podporou Zhodnocení vývoje portugalského textilního průmyslu Belgie Německo, Dánsko Česká republika Produktivita práce Segmentace trhu Dlouhodobá strategie včetně taktiky odvětví Spolupráce s evropskými strukturami 117 5

6 14.2 Požadavky na domácí vládu a exekutivu EU Image odvětví Využití všech silných stránek Posílení reprezentativnosti Vize (představa o budoucnosti) Mise (poslání) 119 Český textilní a oděvní průmysl nepominutelným partnerem nejprogresivnějších odvětví lidské činnostiseznam zkratek 119 Seznam zkratek 120 Seznam zdrojů, literatura a prameny 121 Seznam grafů 122 Seznam tabulek 124 Přílohy 125 6

7 Seznam příloh 1. Analýza zahraničního obchodu, ATOK Kurt Voglar-Ludvig, Ana Claudia Valente: Investice do budoucích profesí a dovedností, Scénáře, důsledky a možnosti předvídání v budoucnu potřebných dovedností a znalostí (Shrnutí: Textilie, kožešiny a kožené výrobky), zpracované pro program PROGRESS Český textilní, oděvní a kožedělný průmysl v datech za posledních 10 let, ATOK Analýza mzdových nákladů textilního průmyslu 2011 a 2002, (International comparison of the hourly labor cost in the primary textile industry, winter 2011, 2002), Werner International Management Consultant 5. Kaplan & Norton: Customer Value Proposition and Generic Strategy (The Strategyfocused Organisation 2011) 6. Příběh o VEBĚ dvě dekády Krále úpadkového průmyslu 7

8 1 CELKOVÉ SHRNUTÍ- RESUME Dopady globalizace a liberalizace trhu textilními a oděvními výrobky. nastaly ve všech otevřených regionech (EU, USA, Japonsko, atd.) a to v podobě významně zvýšených dovozů, zvýšení podílu asijských zemí na těchto trzích, snížením cen výrobků a výrazným pokles zaměstnanosti, způsobily českému TOP významnou ztrátu českého trhu i exportních trhů, redukci cca 50% výrobních kapacit, ztrátu zaměstnanosti v rozsahu cca 100 tis. pracovních míst. Schopnost českého TOP i EU vyrovnat se s dopady liberalizace Liberalizace mezinárodního obchodu v tomto odvětví nebyla dokončena Český TOP sdílí obavy.a vyzývá proto vládu ČR a Komisi EU Textilní a oděvní průmysl zůstává v ČR i v EU 27 Silné stránky českého TOP jsou je významně limitována uzavřeností většiny mimo evropských trhů. protože nebyla provázena odpovídajícím otevíráním trhů nízkonákladových asijských zemí. Není tedy dokončena ve smyslu budoucích dopadů. Evropského parlamentu, který se vyjádřil ohledně trvale vysokých celních a jiných překážek v řadě třetích zemí, aby zaručila lepší podmínky pro přístup produktů evropského textilního a oděvního průmyslu na trh v těchto zemích. důležitou součástí zpracovatelského průmyslu jak z hlediska celkového objemu výroby, inovačního potenciálu, tvorby přidané hodnoty, zejména však z hlediska zaměstnanosti. konkurenceschopné mzdy, zkušená pracovní síla, blízkost širokého spotřebitelského trhu, částečně příliv nového kapitálu, funkční sociální dialog (smír), v uplynulých 15 letech prokázal vysokou odolnost a schopnost restrukturalizace v nejnáročnějším konkurenčním prostředí,... naopak zaostává většinově slabou posicí na trzích, převážně hromadnou výrobou, nefunkčním vzdělávacím systémem, v inovačním tempu (ve spolupráci s VVZ) a v ochotě spolupracovat mezi sebou. 8

9 Mez specifické problémy TOP, snižující mezinárodní konkurenceschopnost patří nepružný pracovní trh, vysoká cena práce, neúměrný růst vstupních nákladů, závislost na dovozu převážné části základních surovin, nízká investiční aktivita a image odvětví. Vstup zahraničního kapitálu Zkracování výrobní vertikály přinesl positivní trendy, nedosáhl však přepokládaných objemů, byl významnější v textilním než v oděvním sektoru, nebyl vždy doprovázen úspěšným podnikatelským výsledkem. je kombinací vlivu vzdálenosti od trhů základních surovin, rostoucích cen zejména energie a nákladové konkurenceschopnosti, postihuje nejen EU, ale i ostatní vysokonákladové regiony. Český textilní a oděvní průmysl má ztížené možnosti jak ovlivnit právní rámec pro své podnikání jednotnou legislativou EU. Nejednotnou politikou zemí EU, která vede k rozpolcení na severní a jižní křídlo s diametrálně odlišnými přístupy pro sektor TOP. Nicméně representace TOP nemůže na tento cíl a potřebu resignovat. Textilní průmysl bude mít pravděpodobně větší perspektivu rozvoje než průmysl oděvní, který rovněž vykazuje větší míru nestability v zahraničním obchodu. Není pravděpodobné že by se český TOP vyvíjel v některém předdefinovaném scénáři podle studie EU, pravděpodobně se bude vyvíjet průnikem tezí všech 3 scénářů (scénář č.4). Ani za tohoto předpokladu nelze odhlédnout, že produktivita práce se bude v českém TOP nadále rychle zvyšovat, a to s orientací na technologicky náročné, kvalifikované a o R&D opřené výroby velmi často technického textilu ještě rychleji než doposud. 9

10 Nejnadějněji se z hlediska regionálního jeví trhy asijských a tichomořských zemi (s podmínkou že EU musí ve WTO dosáhnout odstranění asymetrické rovnováhy v přístupu na tyto trhy). Evropa však i nadále zůstala hlavním odbytištěm evropského zboží, a je žádoucí uvolňovat obchodní vztahy EU s USA a s Kanadou. Pro další zvýšení (udržení) konkurenceschopnosti. by měly být přednostně uplatňovány strategie Produktového vůdcovství a Blízkosti k zákazníkům, které samy o sobě nabízejí velký prostor pro vzájemné kombinace. To neznamená zaměření na úkor efektivnosti, rentability a provozní dokonalosti, neboť cenové limity jsou a zůstanou důležité pro upřednostnění ČR v procesu relokací výrob TOP. Budoucnost českého TOPu by měl a být v. zvyšování podílu sektoru technických textilií na úkor tradičního sektoru. To neznamená, že firmy v tradičním sektoru nemají otevřenu cestu k prosperitě, pokud zvládnou specifické podnikatelské funkce, orientaci na model severní Evropy, k čemuž jej předurčuje dlouhodobý vývoj v zapojení do mezinárodní kooperace, velikosti a struktuře výrobních kapacit a výrobkové struktuře, aktivním přístupu k monitorování a vytváření podmínek pro relokaci výrob, přeskupení priorit v činnostech a procesech ve prospěch předvýrobních a povýrobních etap a větší angažovanosti převážné části výrobních firem na ochranu svých zájmů. Ani masivní (státní) podpora sektoru není zárukou trvalé udržitelné konkurenceschopnosti sektoru může však být v mnohém využitelná jako inspirace. Použita může být filosofie i technika řešení. 10

11 2 Úvod do studie 2.1 Definice odvětví Tato studie pojednává o zpracovatelském průmyslu textilu a oděvů České republiky (dále taky TOP), tak jak je definován v odvětvové klasifikaci ekonomických činností CZ (NACE) v podsekci D (oddílech 13 a 14) (Zdroj: ČSÚ). Toto odvětví pokrývá velké množství činností a výrobků v oblasti textilu a oděvů a týká se velkého množství průmyslových procesů, podniků a tržních struktur. Do studie jsou zahrnuta většinou data výrobních subjektů s počtem pracovníků nad 20 (zdroje, které pravidelně zpracovává ČSÚ), v některých parametrech však budou použita data všech subjektů (bude uvedeno příslušným odkazem). I když je tato definice standardní, nezahrnuje celou řadu činností, jako např. činnosti výzkumu a vývoje, návrhářství, distribuci a velkoobchodní a maloobchodní prodej, které však jsou základními články celého hodnotového řetězce odvětví. Tyto činnosti se nicméně kvůli své povaze a specifickým vlastnostem liší a oddělují od zpracovatelského průmyslu, který je předmětem této analýzy (jsou zařazeny do jiných kategorií CZ NACE). Přesto musí být zdůrazněno, že celkový sociální a ekonomický význam tohoto odvětví jako celku je větší, než vyplývá z analýzy samotného textilního a oděvního průmyslu. 2.2 Metodická poznámka Na úvod studie musíme rovněž učinit metodickou poznámku k práci s daty. Datových zdrojů je současně přebytek i nedostatek, jak to v případě studií, jako je tato, bývá. Problém s daty spočívá v tom, že většina zdrojů je nekompatibilních co se struktury (seznam respondentů) i obsahu (vnitřní obsah a přesnost veličin) týká a proto je velmi sporadické použít několik různých zdrojů pro potvrzení/vyvrácení té které jedné hypotézy. Specifickým problémem ČR je navíc fakt, že poté, co MPO ukončilo sběr a vyhodnocování Resortních statistických šetření (2007), nemá odvětví data zevnitř a jsme odkázáni pouze na data oficiální (ČSÚ) a tím ztrácíme schopnost komparace s daty ostatních odvětví mimo ČR. Autoři studie proto vždy dali přednost prokázání hypotézy na jednotném statistickém vzorku byť třeba cizích dat (EUROSTAT), než na nesrovnatelném vzorku byť vlastních dat. To může u čtenáře vzbudit dojem, že v různých částech studie uvádíme u stejného parametru (veličiny) jiné hodnoty (např. EUROSTAT uvádí jiné tržby, či počet pracovníků než ATOK). Tuto nepřesnost jsme si dovolili tam, kde není podstatná absolutní hodnota veličiny, ale je důležitější tendence a nebo srovnání, čtenář je vždy na tento rozpor upozorněn. Druhá poznámka se týká přechodu z OKEČ třídění na třídění CZ NACE. Tato změna přinesla i změnu vnitřní struktury, není tedy zcela shodná při porovnání ekvivalentu (např. hodnota vzorku podle OKEČ nemusí být shodná s hodnotou vzorku CZ NACE 13.1.). Navíc je v té souvislosti dobré si uvědomit, že většina odvětvových dat zpracovávaných ČSÚ je tvořena tak, že do odvětví (v našem případě 17 a 18 podle OKEČ a 13 a 14 podle CZ NACE) se automaticky načítají firmy, které uvádí jako svoji hlavní činnost některou z 13 či 14 CZ NACE (dříve 17 nebo 18 podle OKEČ). Tato skutečnost někdy zdánlivě zkresluje některé 11

12 výstupy, protože jsou do výsledku započítány i firmy, které jsou svým technologickým charakterem na okraji odvětví a přitom svoji produkční velikostí patří k velkým. Příkladem může být Pegas Znojmo, JUTA Dvůr Králové n.l. nebo Kordárna Velká n. V. Dalším problémem je poměrně velká míra integrace některých, na první pohled podrobných, veličin. Jako příklad můžeme uvést data prokazující zánik jednoho stupně hodnotové vertikály, a to přádelen. Pohled na data OKEČ ani NACE CZ nic takového nenaznačují. Je to tím, že tato skupina je definována jako úprava a spřádání vláken. V datech jsou tedy obsaženy dvě tendence (hypotézy), a to úbytek přádelen, ale současně růst úprav jako nositele vyšší přidané hodnoty. Autoři studie tedy museli najít jiný způsob, jak hypotézu zániku přádelen prokázat (takových případů je ve studii více). 12

13 3 Popsání hlavních globalizačních tendencí evropského a světového textilního a oděvního průmyslu a jejich dopad na mezinárodní obchod. 3.1 Definice globalizace Na úvod této kapitoly bychom si měli alespoň vybrat z mnoha definicí popisujících, co to je globalizace a liberalizace, abychom si ozřejmili, co budeme zkoumat. Wikipedie k heslu globalizace obecně uvádí globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických, sociokulturních a ekonomických událostí na globální (mondiální) úrovni. Globalizaci lze chápat jako nerovný proces, v jehož důsledku se některé části světa relativně přibližují, zatímco jiné relativně oddalují, to vše bez ohledu na geografickou vzdálenost. Tyto nové vzdálenosti jsou určeny rychlostí přenosu informací a jsou přímým důsledkem úrovně zapojení míst do systému globální ekonomiky. Díky těmto rozdílům mohou mít podobné procesy v různých částech světa velmi rozdílné důsledky (typickým příkladem je např. zavádění volného trhu). Stejný zdroj nabízí ještě jednu definici (globalizace ve světové ekonomice), která se zdá pro náš účel mnohem výstižnější s ohledem na to, že budeme posuzovat globální souvislosti jednoho výrobního odvětví (textilního a oděvního průmyslu). Globalizací se zkráceně nazývá teorie globálního ekonomického růstu, podle níž extenzivní rozvoj vyspělých zemí ve svém důsledku způsobuje i zvýšení životní úrovně a zmírnění chudoby v rozvojových zemích. Oponenti a odpůrci globalizace v tomto významu upozorňují na to, že sociální rozdíly se naopak prohlubují a že proti chudobě ve třetím světě musí vyspělé země bránit aktivní podporou místního drobného podnikání a zmenšením ekologických dopadů průmyslu v rozvinutých zemích, které jejich situaci zhoršují. Tato definice se zpracovatelům studie zdá vhodnější proto, že cílem celé studie je vlastně odpovědět na otázku, zda se globalizace v českém textilním a oděvním průmyslu projevuje positivně či negativně a odhadnout její další vývoj. Pro hlubší pochopení všech procesů spojených s globalizací a liberalizací textilního a oděvního průmyslu si musíme uvědomit, že TOP není standardní průmyslové odvětví z hlediska trhu. TOP je jedním z tradičních výrobních odvětví mnoha zemí světa, zaměstnávající velké procento populace s relativně nízkými investičními náklady na jedno pracovní místo a v regionech často tvoří jedinou pracovní příležitost. S tím byla (je) spojena vysoká až velmi vysoká citlivost ekonomik na změny v tomto odvětví. Textilní a oděvní trh byl, a z celosvětového hlediska stále ještě je, jeden ze tří trhů, které ještě nejsou z důvodu velice vysoké citlivosti plně liberalizovány (další je trh se zemědělskými produkty a trh s ocelí). K hlubšímu poznání této okolnosti si můžeme např. připomenout, že EU měla ještě v roce platných textilních protokolů s různými regiony světa, které velmi detailně specifikovaly podmínky pro výměnu zboží a vlastně chránily země EU před produkty z nízkonákladových regionů. 13

14 Z časového hlediska budeme zkoumat období od roku cca 1970 do dneška, zejména pak časový úsek 1995 až 2005, ve kterém se odehrály hlavní globalizační změny. Nicméně, proces globalizace není ukončen a bude probíhat dále. V roce 1995 (počátek přechodové fáze liberalizace) bylo v TOP ČR zaměstnáno cca 150 tisíc pracovníků (Zdroj: ATOK, viz. graf č. 6). V té době tvořil TOP cca 4 % procenta z celkové průmyslové výroby ČR, jeho podíl na zaměstnanosti byl 10 % a tvořil cca 5% z celkového vývozu ČR. Z těchto důvodů byl vysoce citlivým odvětvím české ekonomiky. Podobná čísla platila i pro textilní a oděvní průmysl Evropské Unie. V EU byl v té době podíl TOP na celkové průmyslové výrobě 5 %, podíl na celkové zaměstnanosti byl 8 % a podíl na exportu činil cca 5 %. 3.2 Vytvoření podmínek pro expanzi asijských zemí - historie pravidel pro obchodování s textilním a oděvním zbožím Vznik systému množstevních omezení mezi členy GATT (WTO) MFA systém Spory o ochranu či úplnou liberalizaci trhu s textilem a oděvy se vedou již řadu desetiletí. Textil a oděv byly a jsou pro mnoho zemí světa strategickými komoditami. V sedmdesátých letech minulého století se začalo jednat na půdě GATT o řešení obchodních nesrovnalostí na trhu s textilem a oděvy. V roce 1973 byla uzavřena smlouva o textilu a oděvech (Multifibre Agreement), která umožňovala členům GATT (později WTO) využívat množstevních kvót na dovoz textilních a oděvních výrobků mezi členy GATT. Původně měla tato smlouva platit pouze 4 roky ( ), byla však ještě 4x prodloužena a platila až do roku ATC - Agreement on Textile and Clothing postupné zrušení kvót Na začátku devadesátých let minulého století se začalo jednat o postupném rušení dovozních kvót na textil a oděvy. V roce 1994 byla uzavřena tzv. Smlouva o textilu a oděvech (ATC Agreement on Textile and Clothing), která ve třech etapách upravovala zrušení dovozních kvót mezi členy WTO. Zrušení dovozních kvót, tzn. úplná liberalizace trhu s textilem a oděvy, měla jako jeden z hlavních cílů uvolnit ruce ve vývozu TOP hlavně pro nejméně rozvinuté a rozvíjející se země. Poslední vlna liberalizace, tedy úplné otevření trhu s textilem a oděvy, měla nastat 1. ledna Na základě masivního vstupu Číny na světový textilní a oděvní trhy, který byl umožněn vstupem Číny do WTO (podrobnosti v následující podkapitole) se oddálilo ukončení o jeden rok a bylo dokončeno až k Již z předcházejících dvou odstavců můžeme dovodit, o jak složitou materii se ve světovém obchodu textilem a oděvy jedná. To, co mělo být hotovo v roce 1977, bylo dokončeno o téměř 30 let později! 14

15 3.2.3 Zlom v procesu liberalizace TOP trhu - Vstup Číny do WTO 11. prosince 2001 se po dlouhém jednání podařilo ČLR rozšířit řady WTO. Vstupem Číny do WTO na ni, mino jiné, začala platit i pravidla vyplývající ze smlouvy ACT, tedy na čínské dovozy textilu a oděvů byla aplikována pravidla WTO. Ve skutečnosti to znamenalo vývoz čínského zboží do ostatních zemí WTO v režimu dovozních kvót, který umožnil výrazné navýšení exportu Číny do zemí WTO. Čínská strana bezezbytku využila této příležitosti a během krátkého období razantním způsobem zvýšila exporty textilních a oděvních výrobků na americký a evropský trh. V roce 1994, kdy bylo dohodnuto postupné zrušení množstevních kvót s jejich definitivním ukončením v roce 2004, Čína nebyla členem WTO, a tudíž nebylo možné odhadnout vliv Číny na tento proces. Následné 10leté přechodné období, v jehož průběhu se Čína stala členem WTO, ukázalo, že vliv Číny na proces liberalizace bude významný. Její vstup do WTO znamenal zlomový krok v liberalizaci textilního a oděvního trhu. Důsledky vstupu Číny budou dokumentovány i v dalších kapitolách. Výsledky těchto tendencí můžeme demonstrovat na změně podílu na trzích EU a USA. Tabulka 1: Podíl vybraných zemí na trhu EU s textilními a oděvními výrobky Podíl na trhu textilních výrobků EU v % Podíl na trhu oděvních výrobků EU v % rok rok Čína Čína Indie 9 11 Indie 6 9 USA a Kanada 8 7 USA a Kanada 8 7 Indonésie 4 5 Bangladěš 3 4 Zdroj: GTAP,2002 Tabulka 2: Podíl vybraných zemí na trhu USA s textilními a oděvními výrobky Podíl na trhu textilních výrobků USA v % Podíl na trhu oděvních výrobků USA v % rok rok Čína Čína Indie 5 5 Indie 0 15 EU EU 5 0 Mexico Mexico 10 3 Zdroj: GTAP,2002 Z tabulek je vidět, že desetileté přechodové období, zakončené plnou liberalizací světového obchodu, mělo doslova devastující dopad na trhy EU a USA. 15

16 3.3 Souvislosti, které umožnily rozvíjejícím se zemím využít globalizace (nových podmínek daných dohodami WTO) Dohody GATT a WTO vytvořily jen obchodní rámec, možnosti pro rozvíjející se země (ve studii je budeme taky někdy nazývat nízkonákladové asijské ). Pro úplné pochopení globalizačních procesů musíme nyní zkoumat, jakými nástroji se tyto země prosadily. Jde o kombinaci dvou přístupů: Nízkou cenou na straně exportu a Ochranou vlastních trhů na straně importu. Rozeberme napřed, čím je daná nízkonákladovost (možnost konkurovat cenou výrobku). Je to bezpochyby celá škála vlivů, z nich některé jsou obtížně dohledatelné (subvence, exportní podpory, oproštění od cel, nízké náklady na ekologii, bezplatná energie atd.). Zkoumat všechny tyto vlivy by přesáhlo značně rozsah této studie, proto rozebereme nejvýznamnější konkurenční výhodu a tou jsou osobní náklady, nebo také náklady na pracovní sílu Hodinové osobní náklady Jako ukázku tohoto vývoje můžeme srovnat vývoj celkových osobních nákladů (mzda + odvody) vybraných zemí USA, Belgie, Německo, Turecko, Čína, Indie, Pákistán a Thajsko (viz. graf níže). hodinové osobní náklady (v USD) 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 rok 2012 rok ,00 5,00 0,00 Graf 1: Hodinové osobní náklady ve vybraných zemích Zdroj: Werner International Management Consultant 2002 a 2012 (příloha č. 4) 16

17 Tyto země jsme pro srovnání vybrali z těchto důvodů: Belgie a Německo představují země s nejvyššími osobními náklady (vyšší náklady vykazuje ještě Dánsko a skandinávské země, ty však nejsou velikostí své produkce pro tuto úvahu významné) USA představují střed a jsou důležité pro porovnání konkurenceschopnosti svojí produkční velikostí Turecko představuje největší konkurenci mimo země Jihovýchodní Asie Čína, Inde, Pákistán a Thajsko představují země, které na globalizačních změnách profitují nejvíce Zatímco hodinové osobní náklady představovaly v roce 2002 v tradičních zemích od 15,13 USD/hodinu (USA) do 23,83 USD/hodinu (Belgie), v rozvojových zemích činily tyto náklady od 0,34 USD/hodinu (Pákistán) do 0,69 USD/hodinu (Čína). V kalkulačním vzorci textilní i oděvní výroby jsou osobní náklady druhou největší položkou (po základním materiálu), a dosahují od 10 % celkových nákladů v textilním průmyslu po 40 % v oděvním průmyslu. Přijmeme-li zjednodušení (které neplatí zcela, ale pro tuto úvahu jej můžeme použít), že ostatní náklady (materiál, stroje a energie) jsou pro všechny výrobce srovnatelné, je evidentní, že osobní náklady rozhodují největší měrou o nákladovosti (konkurenceschopnosti) textilní a oděvní výroby. Nabízí se otázka, proč k přesunu výroby do nízkonákladových oblastí nedošlo dříve (dá se předpokládat, že uvedená nerovnost v osobních nákladech existovala i dlouho před rokem 2002) Tarifní překážky obchodu (celní bariéry) Plné využití výše popsané konkurenční výhody umožnilo až postupné uvolňování světového obchodu, daných dohodami GATT a WTO. Rozhodné období pro tuto významnou změnu bylo od r do roku 2005, které bylo dohodami GATT sjednáno jako přechodné a v tomto období mělo dojít k odbourání celních překážek textilního a oděvního zboží. Tyto dohody odbouraly tarifní (celní) a netarifní (jiné jak celní) překážky obchodu na straně tradičních výrobců, zatímco nízkonákladové asijské regiony si svoji ochranu podržely. To lze dokumentovat např. na průměrné výši cel, pro něž jsme vybrali stejné regiony jako při porovnání osobních nákladů. 17

18 Tabulka 3: Celní sazby uplatňované na vybrané výrobkové skupiny při dovozu v roce 2003 TEXTIL ODĚVY průměrné clo podíl nad 15% průměrné clo podíl nad 15% % % % % Rozvinuté země Austrálie (2004) 10,1 4 19,7 68 Kanada 8,5 7,9 14,3 65,4 EU (2002) 2,8 0 3,8 0 Japonsko 5,6 3,9 12,1 37,6 USA (2204) 6,9 4,4 10,3 20,6 Rozvojové země (nízkonákladové asijské) Brazílie 17,1 86, Čína (2004) 11,4 11, ,7 Indie (2001) 29,3 98, ,9 Malajsie (2002) 14, ,6 53,1 Mexiko 21,5 87,4 34,3 98,2 KLR 9,5 0 12,5 0 Taiwan 8,8 3,4 11,9 14,3 Thajsko (2001) 17 70,1 35,3 84,4 Tunis 31,3 83,7 41,3 96 Turecko 2,9 0 5,4 0 Země střední Evropy (nízkonákladové evropské) CZ 6,5 2,9 8,4 1,6 Polsko 2,4 3,7 8,2 46,7 Rumunsko 14,9 41,6 21,9 63,6 Zdroj. UNCAD and World Bank, World Integreated Solution datadase Z dat je patrné, že EU měla již v roce 2003 průměrné clo pro textilní produkty pod úrovní 3 % a nad 15 % neměla žádné výrobky. USA pracovaly v té době s průměrným clem 6,9% (nad úrovní 15% cla měly více jak 4 % výrobků). Avšak nízkonákladové asijské regiony pracovaly s cly na úrovni 11,4 až 29,3 %, přičemž clem větším jak 15 % bylo zatíženo až 98 % výrobků (Indie). V oděvním sektoru byl tento trend ještě markantnější, EU pracovala s průměrným clem 3,8% (bez výrobků se clem vyššímu jak 15 %), zatímco nízkonákladové asijské regiony se cly ve výši většinou přes 30 % a s významnou vahou výrobků se clem vyšším jak 5% Netarifní (jiné než celní) překážky obchodu K těm patří zejména: administrativní bariéry (registrační dokumenty, dovozní licence atd.) cenové bariéry (minimální dovozní cena) technické bariéry (certifikáty kvality, požadavky na značení, zdravotní požadavky, ) 18

19 Spojíme-li obraz tarifních a netarifních bariér jednotlivých zemí světa, získáme model zobrazující celkovou otevřenost dovozům těchto zemí světa. Graf 2: Otevřenost trhů pro dovozy textilních a oděvních výrobků Zdroj: TTEA/IKTIB, presentace ze semináře k budoucnosti textilního a oděvního průmyslu v rozšířené Evropě, březen 2003 Z grafu je patrno, že země umístěné co nejvíce vlevo dole jsou prakticky zcela otevřeny dovozům textilního a oděvního zboží, zatímco umístění zemí a regionů co nejvíce vpravo nahoře signalizuje vysokou míru ochrany těchto trhů. Z tohoto grafu je naprosto zřejmá asymetrie v přístupu na trh s textilními a oděvními výrobky mezi EU (zcela otevřena) a zejména zeměmi jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky, které jsou z hlediska exportu prakticky zcela uzavřeny. Výslednicí tarifních a netarifních překážek je nesymetrický přístup výrobců EU na nízkonákladové asijské trhy, který můžeme graficky vyjádřit následujícím grafem. 19

20 Graf 3: Schéma nesymetrie v přístupu na trhy EU a asijských států Zdroj: ATOK Máme-li dokreslit pozici nízkonákladových asijských zemí úplně, musíme ještě zmínit, že řada zemí uplatňuje další (nekorektní) obchodní praktiky, jež se podílí na nerovnováze výše popsané. Mezi nejvýznamnější uplatňované nekalé obchodní praktiky lze zařadit (Zdroj: Světová obchodní aliance pro korektní obchod s textilem a oděvy (GAFTT), Úmyslně podhodnocená národní měna (až o 40 %) (Zdroj: Roger W. Robinson, Jr., Chairman, U.S.-China Economic and Security Review Commission, before the House Committee on Armed Services, 16. červen 2004) Státní dotace do textilních a oděvních továren Nevratné půjčky Nedodržování základních sociálních požadavků a z toho plynoucí nízká cena pracovní síly Podniky nemusí platit za elektřinu, vodu, energie Zneužívaní pracovní síly nedodržování základních sociálních pravidel Díky těmto praktikám ceny čínských a asijských výrobků nekorespondují se skutečnými náklady na výrobu v jiných regionech, tím asijské výrobky deformují světové trhy. 20

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Vymezení role zemědělství v moderní ekonomice EU: makroekonomický, strukturální a regionální aspekt

Vymezení role zemědělství v moderní ekonomice EU: makroekonomický, strukturální a regionální aspekt Vymezení role zemědělství v moderní ekonomice EU: makroekonomický, strukturální a regionální aspekt Petr Zahradník, ekonomický konzultant a analytik, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) září 2012

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1 Vývoj v oblasti hutnictví ve světě

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více