Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let"

Transkript

1 Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/ Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Objednatel: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Sídlo objednatele: Praha 1, Václavské náměstí 21 Vytvořil: Zhotovitel: Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, Praha 1, Těšnov 5 Autoři textu: kolektiv ATOKu ve složení: Ing. Josef Novák, Ing. Libuše Fouňová, Ing. Miloš Beran, Mgr. Jiří Česal, Jiří Simín a Ing. Jiří Kohoutek

2 Odborná studie vypracovaná v rámci operačního programu MPSV ČR Lidské zdroje a zaměstnanost projekt Posilování bipartitního dialogu v odvětvích pod číslem projektu CZ.1.04/1.1.01/ Téma ROZPOZNÁNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN V ODVĚTVÍ TOP VE STŘEDNĚDOBÉ PERSPEKTIVĚ (ZMĚNY PROPORCÍ MEZI VLASTNÍ VÝROBOU A OSTATNÍMI PROCESY JAKO DESIGN, VÝVOJ, MARKETING, PRODEJ, EV. KOOPERACE). Textilní a oděvní průmysl evropský i český prochází velmi složitým transformačním procesem vyvolaným globalizací. Globalizační vlivy se dotýkají tohoto odvětví významněji než ostatních odvětví české ekonomiky. Průvodními jevy tohoto procesu je stěhování výrobních kapacit do zemí s levnější pracovní silou s dopadem na zaměstnanost odvětví i státu. Odvětví TOP prochází tímto procesem intenzívně cca posledních 10 let, za tu dobu se snížila zaměstnanost v odvětví o 50 % (ze 120 tis. v roce 2000 na 60 tis. v roce 2010). Tento proces vyvolává velmi silné tlaky na změnu většiny firemních procesů a zcela je mění. Na tyto změny je potřeba reagovat celkovou změnou strategie podniků i odvětí. Cílem je nalézt (definovat) strategii odvětví na období , tím pomoci firmám orientovat se v nových podmínkách (tím zvýšit jejich konkurenceschopnost), zvýšit konkurenceschopnost odvětví v mezinárodním měřítku a z hlediska celospolečenského v max. možné míře udržet zaměstnanost. V této strategii vyváženě posuzovat hlediska podnikatelská i zaměstnanecká, to je důvod proč přenášíme tvorbu strategie na společnou platformu zaměstnavatelů i zaměstnanců (bipartitní platformu). Zadání Cílem studie je popsání hlavních globalizačních tendencí v odvětví TOP a jejich dopad na mezinárodní obchod. Studie musí obsahovat: popsání a prokázání specifik odvětví TOP na pozadí globalizačních změn hlavní vývojové tendence s perspektivou příštích 10 let, jejich popis a předpokládané dopady do vnitřních procesů firem definovat klíčové aktivity rozhodné pro udržení konkurenceschopnosti odvětví TOP alternativní návrhy jak je možné/nutné na tyto změny reagovat s cílem maximalizovat podnikatelský efekt a minimalizovat ztráty na zaměstnanosti popis praxe jiných zemí EU, které již dříve prošly procesem restrukturalizace vyvolané globalizací (Německo, Dánsko) 2

3 Obsah 1 CELKOVÉ SHRNUTÍ- RESUME 8 2 Úvod do studie Definice odvětví Metodická poznámka 11 3 Popsání hlavních globalizačních tendencí evropského a světového textilního a oděvního průmyslu a jejich dopad na mezinárodní obchod Definice globalizace Vytvoření podmínek pro expanzi asijských zemí - historie pravidel pro obchodování s textilním a oděvním zbožím Vznik systému množstevních omezení mezi členy GATT (WTO) MFA systém ATC - Agreement on Textile and Clothing postupné zrušení kvót Zlom v procesu liberalizace TOP trhu - Vstup Číny do WTO Souvislosti, které umožnily rozvíjejícím se zemím využít globalizace (nových podmínek daných dohodami WTO) Hodinové osobní náklady Tarifní překážky obchodu (celní bariéry) Netarifní (jiné než celní) překážky obchodu Zkušenosti ČR s úplnou liberalizací textilního a oděvního průmyslu 21 4 Popsání a prokázání specifik odvětví českého TOP na pozadí globalizačních změn (SWOT analýza), právní prostředí, problémy legislativy SWOT analýza, silné a slabé stránky českého textilního a oděvního průmyslu Politický a právní rámec pro český TOP Specifická legislativa pro textilní a oděvní průmysl v ČR Zákon na ochranu spotřebitele Textilní hračky a výrobky pro děti do 3 let Osobní ochranné pomůcky Materiály pro stavebnictví Výrobky určené pro zdravotnictví Legislativa upravující mezinárodní obchod Pravidla původu zboží Inovační potenciál TOP Metodická poznámka Popis současného stavu českého textilního a oděvního odvětví z hlediska výzkumu a inovací _ Spolupráce výrobců s výzkumnými a vývojovými pracovišti a vysokými školami 44 5 Definování krátkodobých problémů ekonomického charakteru podniků odvětví a krátkodobých problémů zaměstnanců odvětví (sociologie, psychologie) Vysoké přidané náklady na korunu mezd Nepružný pracovní trh Vysoký a ekonomicky neodůvodněný růst některých významných nákladů Struktura a úroveň vzdělávacího odvětvového systému. 50 3

4 5.5 Investiční aktivita Image (pověst) odvětví 51 6 Hlavní vývojové tendence českého TOP s perspektivou příštích 10 let, jejich popis a předpokládané dopady do vnitřních procesů firem Scénář č. 1 Limitovaná globalizace Scénář č. 2, Asijská dominance Evropská excelence Scénář č. 3 Rozvinuté nové členské státy Aplikace scénářů na TOP ČR Scénář č Zkracování hodnototvorné vertikály opouštěním výrobních stupňů, které nezajišťují dostatečnou přidanou hodnotu Procesy, které měly základní vliv na zkracování hodnotové vertikály Blízkost trhů s materiály Orientace na "core business" Orientace na výrobky s vyšší PH Ztráta (nákladové) konkurenceschopnosti Předpokládaný vývoj 66 8 Dopady vstupu zahraničního kapitálu do českých TO firem: očekávání versus realita Vývoj po roce 1989, rozpad existujících obchodních vztahů Pasivní a aktivní zušlechťovací styk - přechodná řešení Vstup zahraničního kapitálu do českého TOP Zahraniční investor je přínosem, když Vývoj zahraničních investic do TOP ČR Příklady úspěšného a neúspěšného vstupu zahraničního kapitálu do českých TO firem Úspěšný vstup Neúspěšný vstup 77 9 Růst podílu výkonů uvnitř TOP generovaných netradičním zaměřením, zejména technickým textilem. Prognóza budoucí vazby TOP na výrobní spotřebu odběratelských oborů (autoprůmysl, stavebnictví, zemědělství, aj.) a vývoj Definice technických textilií (TT) Přednosti a zápory TT, v čem jsou zajímavé obecně a pro CZ Tržní možnosti TT Tržní možnosti TT v ČR Předpokládáný vývoj spotřeby TT Potenciál TT Budoucí potenciály trhů, zejména těch, které jsou dnes považovány za levné. Vývoj budoucí spotřeby na těchto trzích. 89 4

5 10.1 Čína Indie Pákistán Latinská Amerika Afrika Rusko Ukrajina USA Kanada Prognóza vývoje střední třídy ve světě do roku Definování klíčových aktivit rozhodných pro udržení konkurenceschopnosti českého TOP Provozní převaha Blízkost zákazníkům Produktové vůdcovství Alternativní návrhy, jak je možné/nutné na změny reagovat s cílem maximalizovat podnikatelský efekt a minimalizovat ztráty na zaměstnanosti. Definice klíčových aktivit pro udržení, existenci a rozvoj TOP Snižování váhy tradičního textilu a růst váhy technického textilu Vytváření příznivých podmínek pro relokaci textilních výrob Orientace na strategie Produktové vůdcovství a Blízkost zákazníkům Popis praxe jiných zemí EU, které již dříve prošly procesem restrukturalizace vyvolané globalizací (Německo, Dánsko, benchmark-západní Evropa), doporučení Portugalsko, které čerpalo podporu EU v letech Důvody pomoci Cíle pomoci Podmínky pomoci Struktura a technika pomoci Financování Alokace zdrojů podle programů Podrobnější význam položek programu s největší podporou Zhodnocení vývoje portugalského textilního průmyslu Belgie Německo, Dánsko Česká republika Produktivita práce Segmentace trhu Dlouhodobá strategie včetně taktiky odvětví Spolupráce s evropskými strukturami 117 5

6 14.2 Požadavky na domácí vládu a exekutivu EU Image odvětví Využití všech silných stránek Posílení reprezentativnosti Vize (představa o budoucnosti) Mise (poslání) 119 Český textilní a oděvní průmysl nepominutelným partnerem nejprogresivnějších odvětví lidské činnostiseznam zkratek 119 Seznam zkratek 120 Seznam zdrojů, literatura a prameny 121 Seznam grafů 122 Seznam tabulek 124 Přílohy 125 6

7 Seznam příloh 1. Analýza zahraničního obchodu, ATOK Kurt Voglar-Ludvig, Ana Claudia Valente: Investice do budoucích profesí a dovedností, Scénáře, důsledky a možnosti předvídání v budoucnu potřebných dovedností a znalostí (Shrnutí: Textilie, kožešiny a kožené výrobky), zpracované pro program PROGRESS Český textilní, oděvní a kožedělný průmysl v datech za posledních 10 let, ATOK Analýza mzdových nákladů textilního průmyslu 2011 a 2002, (International comparison of the hourly labor cost in the primary textile industry, winter 2011, 2002), Werner International Management Consultant 5. Kaplan & Norton: Customer Value Proposition and Generic Strategy (The Strategyfocused Organisation 2011) 6. Příběh o VEBĚ dvě dekády Krále úpadkového průmyslu 7

8 1 CELKOVÉ SHRNUTÍ- RESUME Dopady globalizace a liberalizace trhu textilními a oděvními výrobky. nastaly ve všech otevřených regionech (EU, USA, Japonsko, atd.) a to v podobě významně zvýšených dovozů, zvýšení podílu asijských zemí na těchto trzích, snížením cen výrobků a výrazným pokles zaměstnanosti, způsobily českému TOP významnou ztrátu českého trhu i exportních trhů, redukci cca 50% výrobních kapacit, ztrátu zaměstnanosti v rozsahu cca 100 tis. pracovních míst. Schopnost českého TOP i EU vyrovnat se s dopady liberalizace Liberalizace mezinárodního obchodu v tomto odvětví nebyla dokončena Český TOP sdílí obavy.a vyzývá proto vládu ČR a Komisi EU Textilní a oděvní průmysl zůstává v ČR i v EU 27 Silné stránky českého TOP jsou je významně limitována uzavřeností většiny mimo evropských trhů. protože nebyla provázena odpovídajícím otevíráním trhů nízkonákladových asijských zemí. Není tedy dokončena ve smyslu budoucích dopadů. Evropského parlamentu, který se vyjádřil ohledně trvale vysokých celních a jiných překážek v řadě třetích zemí, aby zaručila lepší podmínky pro přístup produktů evropského textilního a oděvního průmyslu na trh v těchto zemích. důležitou součástí zpracovatelského průmyslu jak z hlediska celkového objemu výroby, inovačního potenciálu, tvorby přidané hodnoty, zejména však z hlediska zaměstnanosti. konkurenceschopné mzdy, zkušená pracovní síla, blízkost širokého spotřebitelského trhu, částečně příliv nového kapitálu, funkční sociální dialog (smír), v uplynulých 15 letech prokázal vysokou odolnost a schopnost restrukturalizace v nejnáročnějším konkurenčním prostředí,... naopak zaostává většinově slabou posicí na trzích, převážně hromadnou výrobou, nefunkčním vzdělávacím systémem, v inovačním tempu (ve spolupráci s VVZ) a v ochotě spolupracovat mezi sebou. 8

9 Mez specifické problémy TOP, snižující mezinárodní konkurenceschopnost patří nepružný pracovní trh, vysoká cena práce, neúměrný růst vstupních nákladů, závislost na dovozu převážné části základních surovin, nízká investiční aktivita a image odvětví. Vstup zahraničního kapitálu Zkracování výrobní vertikály přinesl positivní trendy, nedosáhl však přepokládaných objemů, byl významnější v textilním než v oděvním sektoru, nebyl vždy doprovázen úspěšným podnikatelským výsledkem. je kombinací vlivu vzdálenosti od trhů základních surovin, rostoucích cen zejména energie a nákladové konkurenceschopnosti, postihuje nejen EU, ale i ostatní vysokonákladové regiony. Český textilní a oděvní průmysl má ztížené možnosti jak ovlivnit právní rámec pro své podnikání jednotnou legislativou EU. Nejednotnou politikou zemí EU, která vede k rozpolcení na severní a jižní křídlo s diametrálně odlišnými přístupy pro sektor TOP. Nicméně representace TOP nemůže na tento cíl a potřebu resignovat. Textilní průmysl bude mít pravděpodobně větší perspektivu rozvoje než průmysl oděvní, který rovněž vykazuje větší míru nestability v zahraničním obchodu. Není pravděpodobné že by se český TOP vyvíjel v některém předdefinovaném scénáři podle studie EU, pravděpodobně se bude vyvíjet průnikem tezí všech 3 scénářů (scénář č.4). Ani za tohoto předpokladu nelze odhlédnout, že produktivita práce se bude v českém TOP nadále rychle zvyšovat, a to s orientací na technologicky náročné, kvalifikované a o R&D opřené výroby velmi často technického textilu ještě rychleji než doposud. 9

10 Nejnadějněji se z hlediska regionálního jeví trhy asijských a tichomořských zemi (s podmínkou že EU musí ve WTO dosáhnout odstranění asymetrické rovnováhy v přístupu na tyto trhy). Evropa však i nadále zůstala hlavním odbytištěm evropského zboží, a je žádoucí uvolňovat obchodní vztahy EU s USA a s Kanadou. Pro další zvýšení (udržení) konkurenceschopnosti. by měly být přednostně uplatňovány strategie Produktového vůdcovství a Blízkosti k zákazníkům, které samy o sobě nabízejí velký prostor pro vzájemné kombinace. To neznamená zaměření na úkor efektivnosti, rentability a provozní dokonalosti, neboť cenové limity jsou a zůstanou důležité pro upřednostnění ČR v procesu relokací výrob TOP. Budoucnost českého TOPu by měl a být v. zvyšování podílu sektoru technických textilií na úkor tradičního sektoru. To neznamená, že firmy v tradičním sektoru nemají otevřenu cestu k prosperitě, pokud zvládnou specifické podnikatelské funkce, orientaci na model severní Evropy, k čemuž jej předurčuje dlouhodobý vývoj v zapojení do mezinárodní kooperace, velikosti a struktuře výrobních kapacit a výrobkové struktuře, aktivním přístupu k monitorování a vytváření podmínek pro relokaci výrob, přeskupení priorit v činnostech a procesech ve prospěch předvýrobních a povýrobních etap a větší angažovanosti převážné části výrobních firem na ochranu svých zájmů. Ani masivní (státní) podpora sektoru není zárukou trvalé udržitelné konkurenceschopnosti sektoru může však být v mnohém využitelná jako inspirace. Použita může být filosofie i technika řešení. 10

11 2 Úvod do studie 2.1 Definice odvětví Tato studie pojednává o zpracovatelském průmyslu textilu a oděvů České republiky (dále taky TOP), tak jak je definován v odvětvové klasifikaci ekonomických činností CZ (NACE) v podsekci D (oddílech 13 a 14) (Zdroj: ČSÚ). Toto odvětví pokrývá velké množství činností a výrobků v oblasti textilu a oděvů a týká se velkého množství průmyslových procesů, podniků a tržních struktur. Do studie jsou zahrnuta většinou data výrobních subjektů s počtem pracovníků nad 20 (zdroje, které pravidelně zpracovává ČSÚ), v některých parametrech však budou použita data všech subjektů (bude uvedeno příslušným odkazem). I když je tato definice standardní, nezahrnuje celou řadu činností, jako např. činnosti výzkumu a vývoje, návrhářství, distribuci a velkoobchodní a maloobchodní prodej, které však jsou základními články celého hodnotového řetězce odvětví. Tyto činnosti se nicméně kvůli své povaze a specifickým vlastnostem liší a oddělují od zpracovatelského průmyslu, který je předmětem této analýzy (jsou zařazeny do jiných kategorií CZ NACE). Přesto musí být zdůrazněno, že celkový sociální a ekonomický význam tohoto odvětví jako celku je větší, než vyplývá z analýzy samotného textilního a oděvního průmyslu. 2.2 Metodická poznámka Na úvod studie musíme rovněž učinit metodickou poznámku k práci s daty. Datových zdrojů je současně přebytek i nedostatek, jak to v případě studií, jako je tato, bývá. Problém s daty spočívá v tom, že většina zdrojů je nekompatibilních co se struktury (seznam respondentů) i obsahu (vnitřní obsah a přesnost veličin) týká a proto je velmi sporadické použít několik různých zdrojů pro potvrzení/vyvrácení té které jedné hypotézy. Specifickým problémem ČR je navíc fakt, že poté, co MPO ukončilo sběr a vyhodnocování Resortních statistických šetření (2007), nemá odvětví data zevnitř a jsme odkázáni pouze na data oficiální (ČSÚ) a tím ztrácíme schopnost komparace s daty ostatních odvětví mimo ČR. Autoři studie proto vždy dali přednost prokázání hypotézy na jednotném statistickém vzorku byť třeba cizích dat (EUROSTAT), než na nesrovnatelném vzorku byť vlastních dat. To může u čtenáře vzbudit dojem, že v různých částech studie uvádíme u stejného parametru (veličiny) jiné hodnoty (např. EUROSTAT uvádí jiné tržby, či počet pracovníků než ATOK). Tuto nepřesnost jsme si dovolili tam, kde není podstatná absolutní hodnota veličiny, ale je důležitější tendence a nebo srovnání, čtenář je vždy na tento rozpor upozorněn. Druhá poznámka se týká přechodu z OKEČ třídění na třídění CZ NACE. Tato změna přinesla i změnu vnitřní struktury, není tedy zcela shodná při porovnání ekvivalentu (např. hodnota vzorku podle OKEČ nemusí být shodná s hodnotou vzorku CZ NACE 13.1.). Navíc je v té souvislosti dobré si uvědomit, že většina odvětvových dat zpracovávaných ČSÚ je tvořena tak, že do odvětví (v našem případě 17 a 18 podle OKEČ a 13 a 14 podle CZ NACE) se automaticky načítají firmy, které uvádí jako svoji hlavní činnost některou z 13 či 14 CZ NACE (dříve 17 nebo 18 podle OKEČ). Tato skutečnost někdy zdánlivě zkresluje některé 11

12 výstupy, protože jsou do výsledku započítány i firmy, které jsou svým technologickým charakterem na okraji odvětví a přitom svoji produkční velikostí patří k velkým. Příkladem může být Pegas Znojmo, JUTA Dvůr Králové n.l. nebo Kordárna Velká n. V. Dalším problémem je poměrně velká míra integrace některých, na první pohled podrobných, veličin. Jako příklad můžeme uvést data prokazující zánik jednoho stupně hodnotové vertikály, a to přádelen. Pohled na data OKEČ ani NACE CZ nic takového nenaznačují. Je to tím, že tato skupina je definována jako úprava a spřádání vláken. V datech jsou tedy obsaženy dvě tendence (hypotézy), a to úbytek přádelen, ale současně růst úprav jako nositele vyšší přidané hodnoty. Autoři studie tedy museli najít jiný způsob, jak hypotézu zániku přádelen prokázat (takových případů je ve studii více). 12

13 3 Popsání hlavních globalizačních tendencí evropského a světového textilního a oděvního průmyslu a jejich dopad na mezinárodní obchod. 3.1 Definice globalizace Na úvod této kapitoly bychom si měli alespoň vybrat z mnoha definicí popisujících, co to je globalizace a liberalizace, abychom si ozřejmili, co budeme zkoumat. Wikipedie k heslu globalizace obecně uvádí globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických, sociokulturních a ekonomických událostí na globální (mondiální) úrovni. Globalizaci lze chápat jako nerovný proces, v jehož důsledku se některé části světa relativně přibližují, zatímco jiné relativně oddalují, to vše bez ohledu na geografickou vzdálenost. Tyto nové vzdálenosti jsou určeny rychlostí přenosu informací a jsou přímým důsledkem úrovně zapojení míst do systému globální ekonomiky. Díky těmto rozdílům mohou mít podobné procesy v různých částech světa velmi rozdílné důsledky (typickým příkladem je např. zavádění volného trhu). Stejný zdroj nabízí ještě jednu definici (globalizace ve světové ekonomice), která se zdá pro náš účel mnohem výstižnější s ohledem na to, že budeme posuzovat globální souvislosti jednoho výrobního odvětví (textilního a oděvního průmyslu). Globalizací se zkráceně nazývá teorie globálního ekonomického růstu, podle níž extenzivní rozvoj vyspělých zemí ve svém důsledku způsobuje i zvýšení životní úrovně a zmírnění chudoby v rozvojových zemích. Oponenti a odpůrci globalizace v tomto významu upozorňují na to, že sociální rozdíly se naopak prohlubují a že proti chudobě ve třetím světě musí vyspělé země bránit aktivní podporou místního drobného podnikání a zmenšením ekologických dopadů průmyslu v rozvinutých zemích, které jejich situaci zhoršují. Tato definice se zpracovatelům studie zdá vhodnější proto, že cílem celé studie je vlastně odpovědět na otázku, zda se globalizace v českém textilním a oděvním průmyslu projevuje positivně či negativně a odhadnout její další vývoj. Pro hlubší pochopení všech procesů spojených s globalizací a liberalizací textilního a oděvního průmyslu si musíme uvědomit, že TOP není standardní průmyslové odvětví z hlediska trhu. TOP je jedním z tradičních výrobních odvětví mnoha zemí světa, zaměstnávající velké procento populace s relativně nízkými investičními náklady na jedno pracovní místo a v regionech často tvoří jedinou pracovní příležitost. S tím byla (je) spojena vysoká až velmi vysoká citlivost ekonomik na změny v tomto odvětví. Textilní a oděvní trh byl, a z celosvětového hlediska stále ještě je, jeden ze tří trhů, které ještě nejsou z důvodu velice vysoké citlivosti plně liberalizovány (další je trh se zemědělskými produkty a trh s ocelí). K hlubšímu poznání této okolnosti si můžeme např. připomenout, že EU měla ještě v roce platných textilních protokolů s různými regiony světa, které velmi detailně specifikovaly podmínky pro výměnu zboží a vlastně chránily země EU před produkty z nízkonákladových regionů. 13

14 Z časového hlediska budeme zkoumat období od roku cca 1970 do dneška, zejména pak časový úsek 1995 až 2005, ve kterém se odehrály hlavní globalizační změny. Nicméně, proces globalizace není ukončen a bude probíhat dále. V roce 1995 (počátek přechodové fáze liberalizace) bylo v TOP ČR zaměstnáno cca 150 tisíc pracovníků (Zdroj: ATOK, viz. graf č. 6). V té době tvořil TOP cca 4 % procenta z celkové průmyslové výroby ČR, jeho podíl na zaměstnanosti byl 10 % a tvořil cca 5% z celkového vývozu ČR. Z těchto důvodů byl vysoce citlivým odvětvím české ekonomiky. Podobná čísla platila i pro textilní a oděvní průmysl Evropské Unie. V EU byl v té době podíl TOP na celkové průmyslové výrobě 5 %, podíl na celkové zaměstnanosti byl 8 % a podíl na exportu činil cca 5 %. 3.2 Vytvoření podmínek pro expanzi asijských zemí - historie pravidel pro obchodování s textilním a oděvním zbožím Vznik systému množstevních omezení mezi členy GATT (WTO) MFA systém Spory o ochranu či úplnou liberalizaci trhu s textilem a oděvy se vedou již řadu desetiletí. Textil a oděv byly a jsou pro mnoho zemí světa strategickými komoditami. V sedmdesátých letech minulého století se začalo jednat na půdě GATT o řešení obchodních nesrovnalostí na trhu s textilem a oděvy. V roce 1973 byla uzavřena smlouva o textilu a oděvech (Multifibre Agreement), která umožňovala členům GATT (později WTO) využívat množstevních kvót na dovoz textilních a oděvních výrobků mezi členy GATT. Původně měla tato smlouva platit pouze 4 roky ( ), byla však ještě 4x prodloužena a platila až do roku ATC - Agreement on Textile and Clothing postupné zrušení kvót Na začátku devadesátých let minulého století se začalo jednat o postupném rušení dovozních kvót na textil a oděvy. V roce 1994 byla uzavřena tzv. Smlouva o textilu a oděvech (ATC Agreement on Textile and Clothing), která ve třech etapách upravovala zrušení dovozních kvót mezi členy WTO. Zrušení dovozních kvót, tzn. úplná liberalizace trhu s textilem a oděvy, měla jako jeden z hlavních cílů uvolnit ruce ve vývozu TOP hlavně pro nejméně rozvinuté a rozvíjející se země. Poslední vlna liberalizace, tedy úplné otevření trhu s textilem a oděvy, měla nastat 1. ledna Na základě masivního vstupu Číny na světový textilní a oděvní trhy, který byl umožněn vstupem Číny do WTO (podrobnosti v následující podkapitole) se oddálilo ukončení o jeden rok a bylo dokončeno až k Již z předcházejících dvou odstavců můžeme dovodit, o jak složitou materii se ve světovém obchodu textilem a oděvy jedná. To, co mělo být hotovo v roce 1977, bylo dokončeno o téměř 30 let později! 14

15 3.2.3 Zlom v procesu liberalizace TOP trhu - Vstup Číny do WTO 11. prosince 2001 se po dlouhém jednání podařilo ČLR rozšířit řady WTO. Vstupem Číny do WTO na ni, mino jiné, začala platit i pravidla vyplývající ze smlouvy ACT, tedy na čínské dovozy textilu a oděvů byla aplikována pravidla WTO. Ve skutečnosti to znamenalo vývoz čínského zboží do ostatních zemí WTO v režimu dovozních kvót, který umožnil výrazné navýšení exportu Číny do zemí WTO. Čínská strana bezezbytku využila této příležitosti a během krátkého období razantním způsobem zvýšila exporty textilních a oděvních výrobků na americký a evropský trh. V roce 1994, kdy bylo dohodnuto postupné zrušení množstevních kvót s jejich definitivním ukončením v roce 2004, Čína nebyla členem WTO, a tudíž nebylo možné odhadnout vliv Číny na tento proces. Následné 10leté přechodné období, v jehož průběhu se Čína stala členem WTO, ukázalo, že vliv Číny na proces liberalizace bude významný. Její vstup do WTO znamenal zlomový krok v liberalizaci textilního a oděvního trhu. Důsledky vstupu Číny budou dokumentovány i v dalších kapitolách. Výsledky těchto tendencí můžeme demonstrovat na změně podílu na trzích EU a USA. Tabulka 1: Podíl vybraných zemí na trhu EU s textilními a oděvními výrobky Podíl na trhu textilních výrobků EU v % Podíl na trhu oděvních výrobků EU v % rok rok Čína Čína Indie 9 11 Indie 6 9 USA a Kanada 8 7 USA a Kanada 8 7 Indonésie 4 5 Bangladěš 3 4 Zdroj: GTAP,2002 Tabulka 2: Podíl vybraných zemí na trhu USA s textilními a oděvními výrobky Podíl na trhu textilních výrobků USA v % Podíl na trhu oděvních výrobků USA v % rok rok Čína Čína Indie 5 5 Indie 0 15 EU EU 5 0 Mexico Mexico 10 3 Zdroj: GTAP,2002 Z tabulek je vidět, že desetileté přechodové období, zakončené plnou liberalizací světového obchodu, mělo doslova devastující dopad na trhy EU a USA. 15

16 3.3 Souvislosti, které umožnily rozvíjejícím se zemím využít globalizace (nových podmínek daných dohodami WTO) Dohody GATT a WTO vytvořily jen obchodní rámec, možnosti pro rozvíjející se země (ve studii je budeme taky někdy nazývat nízkonákladové asijské ). Pro úplné pochopení globalizačních procesů musíme nyní zkoumat, jakými nástroji se tyto země prosadily. Jde o kombinaci dvou přístupů: Nízkou cenou na straně exportu a Ochranou vlastních trhů na straně importu. Rozeberme napřed, čím je daná nízkonákladovost (možnost konkurovat cenou výrobku). Je to bezpochyby celá škála vlivů, z nich některé jsou obtížně dohledatelné (subvence, exportní podpory, oproštění od cel, nízké náklady na ekologii, bezplatná energie atd.). Zkoumat všechny tyto vlivy by přesáhlo značně rozsah této studie, proto rozebereme nejvýznamnější konkurenční výhodu a tou jsou osobní náklady, nebo také náklady na pracovní sílu Hodinové osobní náklady Jako ukázku tohoto vývoje můžeme srovnat vývoj celkových osobních nákladů (mzda + odvody) vybraných zemí USA, Belgie, Německo, Turecko, Čína, Indie, Pákistán a Thajsko (viz. graf níže). hodinové osobní náklady (v USD) 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 rok 2012 rok ,00 5,00 0,00 Graf 1: Hodinové osobní náklady ve vybraných zemích Zdroj: Werner International Management Consultant 2002 a 2012 (příloha č. 4) 16

17 Tyto země jsme pro srovnání vybrali z těchto důvodů: Belgie a Německo představují země s nejvyššími osobními náklady (vyšší náklady vykazuje ještě Dánsko a skandinávské země, ty však nejsou velikostí své produkce pro tuto úvahu významné) USA představují střed a jsou důležité pro porovnání konkurenceschopnosti svojí produkční velikostí Turecko představuje největší konkurenci mimo země Jihovýchodní Asie Čína, Inde, Pákistán a Thajsko představují země, které na globalizačních změnách profitují nejvíce Zatímco hodinové osobní náklady představovaly v roce 2002 v tradičních zemích od 15,13 USD/hodinu (USA) do 23,83 USD/hodinu (Belgie), v rozvojových zemích činily tyto náklady od 0,34 USD/hodinu (Pákistán) do 0,69 USD/hodinu (Čína). V kalkulačním vzorci textilní i oděvní výroby jsou osobní náklady druhou největší položkou (po základním materiálu), a dosahují od 10 % celkových nákladů v textilním průmyslu po 40 % v oděvním průmyslu. Přijmeme-li zjednodušení (které neplatí zcela, ale pro tuto úvahu jej můžeme použít), že ostatní náklady (materiál, stroje a energie) jsou pro všechny výrobce srovnatelné, je evidentní, že osobní náklady rozhodují největší měrou o nákladovosti (konkurenceschopnosti) textilní a oděvní výroby. Nabízí se otázka, proč k přesunu výroby do nízkonákladových oblastí nedošlo dříve (dá se předpokládat, že uvedená nerovnost v osobních nákladech existovala i dlouho před rokem 2002) Tarifní překážky obchodu (celní bariéry) Plné využití výše popsané konkurenční výhody umožnilo až postupné uvolňování světového obchodu, daných dohodami GATT a WTO. Rozhodné období pro tuto významnou změnu bylo od r do roku 2005, které bylo dohodami GATT sjednáno jako přechodné a v tomto období mělo dojít k odbourání celních překážek textilního a oděvního zboží. Tyto dohody odbouraly tarifní (celní) a netarifní (jiné jak celní) překážky obchodu na straně tradičních výrobců, zatímco nízkonákladové asijské regiony si svoji ochranu podržely. To lze dokumentovat např. na průměrné výši cel, pro něž jsme vybrali stejné regiony jako při porovnání osobních nákladů. 17

18 Tabulka 3: Celní sazby uplatňované na vybrané výrobkové skupiny při dovozu v roce 2003 TEXTIL ODĚVY průměrné clo podíl nad 15% průměrné clo podíl nad 15% % % % % Rozvinuté země Austrálie (2004) 10,1 4 19,7 68 Kanada 8,5 7,9 14,3 65,4 EU (2002) 2,8 0 3,8 0 Japonsko 5,6 3,9 12,1 37,6 USA (2204) 6,9 4,4 10,3 20,6 Rozvojové země (nízkonákladové asijské) Brazílie 17,1 86, Čína (2004) 11,4 11, ,7 Indie (2001) 29,3 98, ,9 Malajsie (2002) 14, ,6 53,1 Mexiko 21,5 87,4 34,3 98,2 KLR 9,5 0 12,5 0 Taiwan 8,8 3,4 11,9 14,3 Thajsko (2001) 17 70,1 35,3 84,4 Tunis 31,3 83,7 41,3 96 Turecko 2,9 0 5,4 0 Země střední Evropy (nízkonákladové evropské) CZ 6,5 2,9 8,4 1,6 Polsko 2,4 3,7 8,2 46,7 Rumunsko 14,9 41,6 21,9 63,6 Zdroj. UNCAD and World Bank, World Integreated Solution datadase Z dat je patrné, že EU měla již v roce 2003 průměrné clo pro textilní produkty pod úrovní 3 % a nad 15 % neměla žádné výrobky. USA pracovaly v té době s průměrným clem 6,9% (nad úrovní 15% cla měly více jak 4 % výrobků). Avšak nízkonákladové asijské regiony pracovaly s cly na úrovni 11,4 až 29,3 %, přičemž clem větším jak 15 % bylo zatíženo až 98 % výrobků (Indie). V oděvním sektoru byl tento trend ještě markantnější, EU pracovala s průměrným clem 3,8% (bez výrobků se clem vyššímu jak 15 %), zatímco nízkonákladové asijské regiony se cly ve výši většinou přes 30 % a s významnou vahou výrobků se clem vyšším jak 5% Netarifní (jiné než celní) překážky obchodu K těm patří zejména: administrativní bariéry (registrační dokumenty, dovozní licence atd.) cenové bariéry (minimální dovozní cena) technické bariéry (certifikáty kvality, požadavky na značení, zdravotní požadavky, ) 18

19 Spojíme-li obraz tarifních a netarifních bariér jednotlivých zemí světa, získáme model zobrazující celkovou otevřenost dovozům těchto zemí světa. Graf 2: Otevřenost trhů pro dovozy textilních a oděvních výrobků Zdroj: TTEA/IKTIB, presentace ze semináře k budoucnosti textilního a oděvního průmyslu v rozšířené Evropě, březen 2003 Z grafu je patrno, že země umístěné co nejvíce vlevo dole jsou prakticky zcela otevřeny dovozům textilního a oděvního zboží, zatímco umístění zemí a regionů co nejvíce vpravo nahoře signalizuje vysokou míru ochrany těchto trhů. Z tohoto grafu je naprosto zřejmá asymetrie v přístupu na trh s textilními a oděvními výrobky mezi EU (zcela otevřena) a zejména zeměmi jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky, které jsou z hlediska exportu prakticky zcela uzavřeny. Výslednicí tarifních a netarifních překážek je nesymetrický přístup výrobců EU na nízkonákladové asijské trhy, který můžeme graficky vyjádřit následujícím grafem. 19

20 Graf 3: Schéma nesymetrie v přístupu na trhy EU a asijských států Zdroj: ATOK Máme-li dokreslit pozici nízkonákladových asijských zemí úplně, musíme ještě zmínit, že řada zemí uplatňuje další (nekorektní) obchodní praktiky, jež se podílí na nerovnováze výše popsané. Mezi nejvýznamnější uplatňované nekalé obchodní praktiky lze zařadit (Zdroj: Světová obchodní aliance pro korektní obchod s textilem a oděvy (GAFTT), Úmyslně podhodnocená národní měna (až o 40 %) (Zdroj: Roger W. Robinson, Jr., Chairman, U.S.-China Economic and Security Review Commission, before the House Committee on Armed Services, 16. červen 2004) Státní dotace do textilních a oděvních továren Nevratné půjčky Nedodržování základních sociálních požadavků a z toho plynoucí nízká cena pracovní síly Podniky nemusí platit za elektřinu, vodu, energie Zneužívaní pracovní síly nedodržování základních sociálních pravidel Díky těmto praktikám ceny čínských a asijských výrobků nekorespondují se skutečnými náklady na výrobu v jiných regionech, tím asijské výrobky deformují světové trhy. 20

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II (sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti) program Moderní společnost

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Komparace harmonizace zdanění příjmů korporací a daňové konkurence v Evropské unii a ve Spojených státech amerických

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více