2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17"

Transkript

1 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané suroviny dělí na průmysl bavlnářský, lnářský, vlnařský a pletařský. Výroba většiny podniků textilního průmyslu má více technologických stupňů. V rámci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) jsou textilní výrobky zařazeny v oddílu 17 Výroba textilií a textilních výrobků, která je tvořena následujícími pododdíly: 17.1 Úprava a spřádání textilních vláken, 17.2 Tkaní textilií, 17.3 Konečná úprava textilií, 17.4 Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů, 17.5 Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů, 17.6 Výroba pletených a háčkovaných materiálů, 17.7 Výroba pletených a háčkovaných výrobků. Za specifický rys pro jednotlivé výrobní obory textilního průmyslu lze považovat jejich závislost na kooperacích vzhledem k předchozím technologickým stupňům. Část výrobních procesů je zajiš ována prostřednictvím aktivního zušlech ovacího styku. Největší zastoupení na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2004 měly obdobně jako v roce 2003 obory 17.2 tkaní textilií, jejichž podíl se meziročně snížil o 1,0 %. Je to dáno poklesem výroby režných tkanin a 17.5 výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů, jehož podíl zůstal na úrovni minulého roku (graf 2.1) Úprava a spřádání vláken 12 % 17.7 Výroba pletených výrobků 5 % 17.6 Výroba pletených materiálů 1 % 17.5 Ostatní textilní výroba 23 % 17.2 Tkaní textilií 39 % Pozn.: údaje v běžných cenách 17.3 Konečná úprava textilií 6 % 17.4 Výroba textilní konfekce 14 % Graf 2.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Z dlouhodobého hlediska vývoj světového trhu a rostoucí konkurence vedou k vytěsňování tradičních standardních výrob a působí problémy zejména v oborech bavlnářského a pletařského průmyslu. Důsledkem jsou změny v zastoupení jednotlivých oborů na textilním průmyslu ve prospěch ostatních textilních výrob a konfekce textilních výrobků především s technickým zaměřením. Oproti roku 2000 se zastoupení oboru 17.5 zvýšilo o 6 % a 17.4 o 4 % Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu V roce 2004 se podílela výroba textilií a textilních výrobků na tržbách zpracovatelského průmyslu 2,1 %, na počtu pracovníků 3,8 % a na účetní přidané hodnotě 2,6 %. Podíly těchto ukazatelů na zpracovatelském průmyslu v časové řadě od roku 2000 do roku 2004 trvale klesají. Příčinou je zvyšující se konkurence zejména asijských zemí, liberalizace obchodu s textilními výrobky a pokles ekonomické aktivity v zemích EU a zejména v Německu. Podíl odvětví v roce 2004 na HDP činil v ČR 0,7 %. Rozvoj podnikání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, zejména malých a středních podniků, má pro ČR mimořádný význam, a to jak vzhledem k vytváření nových pracovních příležitostí, tak i k podpoře rozvoje obcí, měst a regionů. Ministerstvo průmyslu a obchodu každoročně poskytuje podporu prostřednictvím programů, které reagují na aktuální potřeby rozvoje podnikání a podnikatelského prostředí z prostředků státního rozpočtu a ze zdrojů EU. Jedná se zejména o programy Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), programy na podporu výzkumu a vývoje, investičních pobídkách a dalších. Na rozvoj malých a středních podniků je zaměřeno 11 programů podpory. V roce 2004 bylo poskytnuto na zakládání a rozvoj malých a středních podniků v odvětví textilního a oděvního průmyslu celkem 39 podpor z toho 34 zvýhodněných úvěrů ve výši 25 mil. Kč v rámci programu START a KREDIT, a 5 podpor formou dotace z programu MARKETING. Dále bylo poskytnuto celkem 20 cenově zvýhodněných záruk z programu ZÁRUKA a 19 ostatních poskytnutých příspěvků, z toho 18 příspěvků v rámci TRH certifikace a 1 příspěvek v rámci programu SPECIAL. Ve sféře nepřímých nástrojů podpory podnikání se pro odvětví textilního a oděvního průmyslu jeví jako perspektivní odvětvová seskupení klastry, kde již byly první žádosti podány a další jsou konzultovány v tradičních regionech umístění podniků tohoto odvětví Struktura odvětví podle počtu zaměstnanců v organizacích Nejvýznamnější část produkce realizují podniky s více než 250 zaměstnanci. V roce 2004 vytvořily cca 58,4 % hodnoty tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v odvětví. To je dáno charakterem průmyslu, jeho technologickou a z toho vyplývající investiční náročností. Zbývající část z celkových tržeb z výroby textilií a textilních výrobků byla realizována v malých a středních podnicích (tabulka 2.1, graf 2.2). Zastoupení velkých podniků na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb zůstalo v roce 2004 na úrovni předešlého roku. Tabulka 2.1 Produkční charakteristiky v roce 2003 podle velikostních skupin OKEČ 17 (mil. Kč, osob) Více než 1000 Tržby za prodej V a S v b. c , , , , ,6 Účetní přidaná hodnota v b. c. 503, , , , ,1 Počet zaměstnaných osob 3 958, , , , ,0 66

3 Výroba textilií a textilních výrobků % více než 1000 Tržby za prodej vlastních VV a S Účetní přidaná hodnota Počet zaměstnaných osob Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 2.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce 2003 Ženy v textilním průmyslu představují téměř 67 % zaměstnanců, nejvíce jich je zaměstnáno v konfekcích pletařského průmyslu, nejméně v tírnách a ve výrobě netkaného textilu průmyslu lýkových vláken Regionální struktura odvětví Tržby za VV a S Účetní přidaná hodnota Zaměstnanci Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Hlavní město Praha % % % Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 2.3 Podíly krajů na produkčních charakteristikách v roce

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU V regionální struktuře odvětví v roce 2003 měl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb nejvyšší podíl na celkových tržbách odvětví Jihomoravský kraj (21,6 %), kde sídlí významné kapacity textilního průmyslu jako např. Hartmann Rico, a.s., Nová Mosilana, a.s., a Kordárna, a.s.. Na dalších místech se umístil kraj Královéhradecký se 17,6 % a kraj Pardubický s 11,3 %. V podílu na počtu zaměstnanců jsou na předních místech kraje Královéhradecký (18,3 %), Pardubický (11,2 %), Jihomoravský (10,7 %) a Liberecký (10,0 %). Vliv na pořadí má již zmíněná a.s. Nová Mosilana s účastí zahraničního kapitálu a s vysokou produktivitou práce, oproti jiným výrobním organizacím. Nejvyšší podíl na přidané hodnotě měl v roce 2003 Jihomoravský kraj (20,2 %) na druhém místě kraj Královéhradecký (16,8 %) a dále kraje Pardubický (11,1 %) a Ústecký (10,3 %) (graf 2.3) Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj Po meziročním nárůstu cenového indexu textilních výrobků v roce 2001 o 1,9 % došlo v letech 2002 a 2003 k jeho poklesu. V roce 2004 cenový index odvětví textilního průmyslu vzrostl pouze o 0,5 %. K meziročnímu nárůstu cenových indexů došlo u všech skupin výrobků textilního průmyslu kromě výrobků SKP 17.1 textilní vlákna a příze, kde byl zaznamenán pokles o 1,1 %. Nejvýznamnější meziroční nárůst cenového indexu byl u výrobků SKP 17.7 pletené nebo háčkované výrobky o 2,4 %. U ostatních výrobků byl meziroční nárůst cenových indexů v intervalu od 0,4 % do 0,9 % (tabulka 2.2). Tabulka 2.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 SKP ,2 93,4 99,7 98,9 SKP ,0 95,9 97,7 100,9 SKP 17.3 x x x x SKP ,4 103,2 95,6 100,7 SKP ,4 99,1 99,3 100,4 SKP ,7 100,3 99,1 100,6 SKP ,1 101,0 102,4 102,4 SKP ,9 97,5 98,6 100, Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik v letech 2000 až 2004 názorně charakterizují tabulky a navazující graf 2.4. Z vývoje produkčních charakteristik v letech 2000 až 2004 vyplývá, že v textilním průmyslu došlo po nárůstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve stálých cenách v roce 2001 o 7,4 % v dalších letech (v roce 2002 a 2003) k poklesu o 10,1 % a 1,1 %. Mírné oživení v roce 2004 se projevilo meziročním nárůstem tržeb o 0,5 % ve stálých cenách a 0,7 % v běžných cenách. Z hlediska oborů textilního průmyslu členěných dle převážně zpracovávané suroviny či použité technologie zpracování zaznamenal nejvyšší nárůst tržeb průmysl lýkových vláken a textilní technické produkce (o 3,8 %) a pletařský průmysl (o 2,4 %). Vývoj ukazatele v časové řadě byl zejména odrazem pohybu směnného kursu Koruny vůči Euro a situace na vnitřním trhu EU. Počet zaměstnanců se v hodnoceném období snižuje a oproti roku 2000 činil jejich pokles k více jak osob. Obdobný trend je v EU, kde mezi roky pokles počtu zaměstnanců v textilním odvětví dosahoval téměř 13 %. Příčinou byl především odliv výroby do zemí s nízkými mzdovými náklady a zvyšující se dovoz textilních a oděvních výrobků z třetích zemí a postupující liberalizace obchodu. 68

5 Tabulka 2.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b. c. a ve s. c. v letech Výroba textilií a textilních výrobků (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,0 OKEČ , , , , ,0 OKEČ , , , , ,0 OKEČ , , , , ,0 OKEČ , , , , ,0 OKEČ ,3 886,6 819,2 697,9 618,0 OKEČ , , , , ,8 OKEČ , , , , ,8 meziroční index (b. c.) x 109,4 86,7 98,5 100,7 kumulovaný index (b. c.) 100,0 109,4 94,9 93,5 94,2 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , ,3 OKEČ , , , , ,3 OKEČ , , , , ,5 OKEČ , , , , ,7 OKEČ , , , , ,7 OKEČ ,3 875,5 836,7 710,4 626,2 OKEČ , , , , ,7 OKEČ , , , , ,4 meziroční index (s. c.) x 107,4 89,9 98,9 100,5 kumulovaný index (s. c.) 100,0 107,4 96,6 95,5 95,9 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 2.4 Účetní přidaná hodnota v b. c. a ve s. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,1 OKEČ , , , , ,2 OKEČ , , , , ,6 OKEČ , , , , ,1 OKEČ , , , , ,9 OKEČ ,5 215,4 238,3 212,9 152,2 OKEČ , , , , ,5 OKEČ , , , , ,6 meziroční index (b. c.) x 110,9 88,0 103,2 99,2 kumulovaný index (b. c.) 100,0 110,9 97,5 100,6 99,8 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , ,2 OKEČ , , , , ,3 OKEČ , , , , ,0 OKEČ , , , , ,8 OKEČ , , , , ,4 OKEČ ,5 201,6 221,8 193,7 164,0 OKEČ , , , ,9 939,5 OKEČ , , , , ,2 meziroční index (s. c.) x 104,4 89,0 104,5 102,2 kumulovaný index (s. c.) 100,0 104,4 92,9 97,1 99,2 * předběžná hodnota, stálé ceny roku

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 2.5 Počet zaměstnaných osob v letech (osoby) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 99,6 91,2 91,3 90,0 kumulovaný index 100,0 99,6 90,9 83,0 74,7 * předběžná hodnota % % * * Počet zaměstnaných osob OKEČ 17 Tržby za VV a S OKEČ 17 Počet zaměstnaných osob ZP Tržby za VV a S ZP % * Účetní přidaná hodnota OKEČ 17 Účetní přidaná hodnota ZP * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Graf 2.4 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Z hodnocení vývoje ekonomických ukazatelů jednotlivých oborů vyplývá, že u většiny oborů došlo k poklesu výroby a tržeb a tím i k poklesu pracovníků. Výjimkou jsou obory 17.4 výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů a obor 17.5 výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů, kde došlo v období k nárůstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve stálých cenách (o 36,5 % a 28,3 %), k nárůstu účetní přidané hodnoty ve stálých cenách (o 46,7 a 36,5 %) a u oboru 17.4 i k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců o 0,7 %. Nárůst tržeb byl docílen nárůstem produktivity práce vyplývající z modernizace výroby a výrobkových inovací. Nejvyšší pokles tržeb v hodnoceném období byl naopak zaznamenán u výroby pletených a háčkovaných materiálů OKEČ 17.6 a u výroby pletených a háčkovaných výrobků OKEČ Z hlediska velikostního členění byl nejvýznamnější pokles tržeb v období 2000 až 2004 za prodej vlast- 70

7 Výroba textilií a textilních výrobků ních výrobků a služeb ve stálých cenách u organizací s 1000 a více zaměstnanci o 46,0 % a u výrobních jednotek s 0 až 9 zaměstnanci, kde pokles činil cca 30 %. Účetní přidaná hodnota ve stálých cenách vzrostla v roce 2004 oproti minulému roku o 2,2 %. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u výroby ostatních textilních výrobků kromě oděvů OKEČ 17.5 (o 22,0 %). Významný pokles účetní přidané hodnoty byl zaznamenán u konečné úpravy textilií OKEČ 17.3 a výroby pletených a háčkovaných materiálů OKEČ 17.6 (o 15,3 % oproti roku 2003). Příčinou bylo snížení poptávky po hotových tkaninách a pokles kooperací. Z hlediska velikostního členění došlo k nárůstu přidané hodnoty ve velikostní skupině od 50 do 249 zaměstnanců, kde meziroční nárůst činil v roce 2004 cca 5,4 % a naopak u skupiny s a více zaměstnanci došlo v roce 2004 k poklesu účetní přidané hodnoty o 6,3 %. Úbytek zaměstnaných osob ve výrobě textilií a textilních výrobků v roce 2004 představoval více jak osob, přičemž nejvýznamnější pokles počtu zaměstnanců byl zaznamenán u organizací s a více zaměstnanci (o cca 11,4 %) a u výrobních jednotek s 10 až 49 zaměstnanci (o 10,3 %). K nárůstu počtu zaměstnanců nedošlo u žádné velikostní skupiny. Rychlejší pokles počtu zaměstnanců při stagnaci tržeb je podložen zvyšující se produktivitou práce vlivem restrukturalizačních procesů a omezování neefektivních výrob. Restrukturalizace výrobků směrem k výrobkům s vyšším podílem přidané hodnoty a novými užitnými a kvalitativními vlastnostmi neodpovídá však požadavkům na zvyšování konkurenceschopnosti. Změny, ke kterým dochází v textilním průmyslu, byly charakterizovány zejména: soustředěním výrob do provozů se zařízením s nejmenším opotřebením pro jejich maximální využití, přičemž některá rozhodnutí byla ovlivněna i potřebou vyřešit ekologické požadavky na výrobu, zajiš ováním pomocných a obslužných procesů organizacemi působícími mimo vlastní podnik, dotvářením vlastnické struktury podniků, jejich sdružováním či rozšiřováním kooperačních vazeb mezi podniky ve vlastním odvětví, ale i v návazných odvětvích často strategického významu označovaných jako high tech odvětví, vstupem zahraničního kapitálu do odvětví v roce 2004 byly organizace pod kontrolou zahraničního kapitálu zastoupeny 44 aktivními jednotkami se 100 a více zaměstnanci. Do budoucna se předpokládá rozvoj výrob zaměřených na výrobky technického a průmyslového zaměření, speciálních druhů výrobků pro účely ochrany zdraví a bezpečnosti, se specifickým určením apod. Nadále se očekává růst úlohy subdodávek pro high tech obory. Požadavky na začlenění konkurenceschopnosti výroby spojené s růstem produktivity práce vyvolají další pokles pracovníků. Vývoj nákladových ukazatelů charakterizují tabulky č. 2.6 a 2.7. Tabulka 2.6 Náklady celkem v b. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,3 OKEČ , , , , ,4 OKEČ , , , , ,8 OKEČ , , , , ,0 OKEČ , , , , ,8 OKEČ ,8 950,1 888,5 760,8 646,3 OKEČ , , , , ,6 OKEČ , , , , ,2 meziroční index (b. c.) x 108,0 89,5 94,3 98,3 kumulovaný index (b. c.) 100,0 108,0 96,7 91,2 89,6 * předběžná hodnota Z vývoje nákladových ukazatelů v letech v textilním odvětví OKEČ 17 vyplývá, že po nárůstu nákladů v roce 2001 vlivem zvýšené výroby došlo v následujících třech letech k jejich poklesu. V roce 2004 zaznamenal ukazatel celkových nákladů v běžných cenách meziroční snížení o 1,7 % a oproti roku 2000 snížení o více jak 10 %. Pokles celkových nákladů byl ovlivněn mírným poklesem produkce a u některých oborů se do snížení celkových nákladů promítly kursové vlivy, které příznivě působily na 71

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 2.7 Osobní náklady v b. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,9 OKEČ , , , , ,6 OKEČ ,6 808,0 857,4 822,9 810,5 OKEČ , , , , ,1 OKEČ , , , , ,4 OKEČ ,6 150,2 147,5 127,6 129,2 OKEČ , , , ,0 752,0 OKEČ , , , , ,7 meziroční index (b. c.) x1 08,9 95,2 95,9 94,6 kumulovaný index (b. c.) 100,0 108,9 103,6 99,4 94,0 * předběžná hodnota nákup surovin z dolarových oblastí. V roce 2004 se navíc projevil účinek soustře ování výroby a zvyšování efektivnosti. Relace mezi celkovými náklady a tržbami za vlastní výrobky a služby v b.c. představovala v roce 2004 cca 115,2 % a oproti roku 2000 klesla o 4,9 %. Nejvyšší snížení bylo zaznamenáno u oboru 17.5 o 13,5 %, nejvyšší nárůst naopak u oboru 17.3, a to o 25,9 %. Nepříznivý vývoj u tohoto oboru byl ovlivněn značným poklesem tržeb a růstem cen energie. Skladbu nákladů v textilním průmyslu v podnicích se 100 a více zaměstnanci v roce 2004 tvořila z 61,6 % výkonová spotřeba, z cca 16,8 % osobní náklady, z 6,0 % odpisy a z 15,6 % ostatní náklady. Nejvyšší podíl výkonové spotřeby na výkonech vykázaly obory 17.4 výroba konfekce kromě oděvů a 17.2 tkaní textilií. Podíl výkonové spotřeby na výkonech v podnicích se 100 a více zaměstnanci v roce 2001 činil 70,6 %, v roce 2004 se snížil na 69,4 %. Ve srovnání s rokem 2003 poklesly osobní náklady na zaměstnance v roce 2004 pouze u oboru OKEČ 17.7 výroby pletených a háčkovaných výrobků (o cca 11,9 %) a zhruba na stejné úrovni zůstaly u oboru OKEČ 17.5 výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů. Výsledky jsou u obou oborů podloženy odpovídajícím růstem produktivity práce. Naopak k nejvyšším nárůstům osobních nákladů na zaměstnance dochází u oboru OKEČ 17.4 výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů, kde rostly mzdové náklady nejvíce vzhledem k tomu, že úroveň měsíčních mezd je hluboce pod průměrem textilního průmyslu. Průměrná měsíční mzda v odvětví textilního průmyslu činila u organizací s 20 a více zaměstnanci Kč, což je 73 % průměrné mzdy zpracovatelského průmyslu Produktivita práce a osobní náklady Vývoj v oblasti poměrových a podílových ukazatelů charakterizují tabulky 2.8 a 2.9 a graf 2.5. Z vývoje produktivity práce z účetní přidané hodnoty ve stálých cenách v letech v odvětví textilního průmyslu OKEČ 17 je zřejmá vzestupná tendence. Za toto období vzrostla produktivita práce na zaměstnance v běžných cenách o 33,6 % a ve stálých cenách o 32,9 %. Nejvyšší produktivita byla v roce 2004 docílena u oboru výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů OKEČ 17.5 (ve stálých cenách index 180,8 oproti roku 2000), což koresponduje s rozvojem sofistikovaných výrob. Významný nárůst produktivity práce ve stálých cenách v hodnoceném období zaznamenal také obor výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů OKEČ 17.4 (o 45,6 %). Příznivě působil nárůst produkce výrobků pro technické užití. K poklesu produktivity došlo pouze ve výrobě pletených a háčkovaných materiálů OKEČ 17.6 (ve stálých cenách index 89,5 oproti roku 2000) způsobenému módními vlivy a recesí na západoevropských trzích. Vývoj podílu osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v běžných cenách ve výrobě textilií a textilních výrobků je příznivý a vykazuje od roku 2000 do roku 2004 klesající trend. Výjimkou je rok 2002, který byl ovlivněn recesí výroby způsobenou postižením velkých závodů živelnou povodní zejména v oborech výroba pletených a háčkovaných výrobků, tkaní textilií a úprava a spřádání textilních vláken. Nárůst ovlivnil především pletařský a vlnařský obor vyplácením mezd při prostojích způsobených následnými 72

9 Výroba textilií a textilních výrobků opravami či výměnou výrobního zařízení. V roce 2004 došlo oproti předešlému roku ke snížení podílu osobních nákladů na účetní přidané hodnotě o 4,6 % v souvislosti s oživením výroby a příznivější situací na trhu s textilními výrobky. Nárůst podílu u oboru konečná úprava textilií OKEČ 17.3 (o 18,8 %) ovlivnilo nevytížení výrobních kapacit úpraven s poklesem zájmu o hotové tkaniny. Produktivita práce z účetní přidané hodnoty ve stálých cenách v roce 2004 dosažená v textilním odvětví činila cca 72,1 % průměrné produktivity zpracovatelského průmyslu a podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě přesahoval průměr zpracovatelského průmyslu o 18,6 %. Odvětví textilního průmyslu jako celek nepatří k energeticky náročným odvětvím. Nejvyšší energetickou náročnost vykazuje obor konečná úprava textilií OKEČ 17.3, kde jsou textiliím aplikovány mokrou cestou speciální úpravy. Tabulka 2.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b. c. a ve s. c. v letech (tis. Kč/pracovníka) b. c * OKEČ ,9 273,8 248,8 324,3 331,3 OKEČ ,7 306,6 281,6 317,7 341,9 OKEČ ,4 287,7 306,9 315,1 281,9 OKEČ ,8 224,3 220,7 230,5 259,1 OKEČ ,6 289,6 329,1 385,4 463,4 OKEČ ,1 216,9 282,0 305,8 284,0 OKEČ ,3 183,6 150,6 167,9 188,1 OKEČ ,7 271,2 261,5 295,5 325,7 meziroční index (b. c.) x 111,3 96,4 113,0 110,2 kumulovaný index (b. c.) 100,0 111,3 107,3 121,3 133,6 (tis. Kč/pracovníka) s. c * OKEČ ,9 254,6 246,8 321,3 346,1 OKEČ ,7 285,3 266,6 307,8 340,8 OKEČ ,4 259,6 281,7 301,7 276,2 OKEČ ,8 217,6 217,6 227,3 266,1 OKEČ ,6 281,0 314,7 369,8 456,8 OKEČ ,1 203,0 262,5 278,1 263,1 OKEČ ,3 173,8 136,5 150,6 165,2 OKEČ ,7 255,4 249,2 285,2 323,8 meziroční index (s. c.) x 104,8 97,6 114,4 113,5 kumulovaný index (s. c.) 100,0 104,8 102,3 117,0 132,9 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 2.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b. c. v letech ( ) * OKEČ ,602 0,635 0,776 0,621 0,631 OKEČ ,625 0,599 0,691 0,645 0,636 OKEČ ,596 0,632 0,623 0,623 0,741 OKEČ ,717 0,667 0,686 0,687 0,710 OKEČ ,577 0,581 0,521 0,481 0,402 OKEČ ,523 0,697 0,619 0,599 0,730 OKEČ ,841 0,767 0,957 0,894 0,703 OKEČ 17 0,636 0,625 0,676 0,628 0,599 * předběžná hodnota V období od roku 2000 do roku 2004 ukončilo v odvětví textilního průmyslu činnost prohlášením konkursu nebo likvidace 63 podniků, které zaměstnávaly pracovníků, což představuje 4,3 % z počtu subjektů zpracovatelského průmyslu a 4,5 % z počtu zaměstnanců zpracovatelského průmyslu. 73

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 140 % % * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 17 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 17 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Pozn.: produktivita práce z účetní PH ve s.c. roku 2000, podíl osobních nákladů na účetní PH v b.c. * předběžná hodnota Graf 2.5 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Vývoj vývozu a dovozu v letech 2000 až 2004, popsaný v tabulce 2.10, zahrnuje údaje celkového zahraničního obchodu, včetně kooperací, reexportů a obchodního zboží. Tabulka dokládá, že vývoz textilních výrobků v roce 2001 oproti roku 2000 vzrostl o 9,5 %, zatímco v dalším roce zaznamenal meziroční pokles o 11,1 %. Tento stav byl způsoben především kursovými vlivy a recesí na trhu EU. V roce 2003 a 2004 došlo k nárůstu meziročního indexu celkového vývozu o 4,6 a 9,4 %. Ke zvýšení vývozu v roce 2004 došlo zejména u pletených nebo háčkovaných výrobků (SKP 17.7), textilních vláken a přízí (SKP 17.1) a ostatních textilních výrobků kromě oděvů (SKP 17.5). Průměrná kg vývozní cena výrobků textilního průmyslu poklesla v roce 2004 o 2,3 %, vlivem tlaku asijské konkurence nejvíce u bavlnářských tkanin. Naopak více než dvojnásobný nárůst kg ceny byl u pulovrů, svetrů, vest pletených nebo háčkovaných SKP 17.72, podíl vývozu výrobků této položky ve hmotném vyjádření na celkovém vývozu představoval však pouze cca 0,4 %. Ve vývozu se počínají uplatňovat výrobky s vyšší přidanou hodnotou a specifického užití. V roce 2004 byl zaznamenán nárůst celkového dovozu textilních výrobků oproti roku 2003 o 12,1 %. Nejvíce vzrostly dovozy u pletených a háčkovaných výrobků SKP 17.7 (o 96,8 %), a textilních konfekčních výrobků kromě oděvů SKP 17.4 (o 40,8 %) zejména z asijských zemí. K poklesu dovozu došlo jen u pletených nebo háčkovaných textilií (o 11,2 %). Průměrná kg cena celkového dovozu poklesla meziročně o 44,3 %, což ovlivnila změna struktury dovozu a situace v oblasti nabídky a poptávky. Nejvíce poklesla kg cena u ostatních textilních výrobků SKP o 61,4 % a textilních tkanin SKP 17.2 o 56,6 %, to bylo ovlivněno zejména vlivem poklesu cen bavlnářských tkanin. Více než dvojnásobně vzrostla kg dovozní cena u pulovrů, svetrů, vest a podobných pletených nebo háčkovaných výrobků SKP 17.72, přičemž např. dovozní cena triček a vrchních tílek z nečlenských zemí EU se zvýšila o 32,4 %. U motouzů, šňůr, lan, provazů a sí ovaných výrobků SKP došlo k nárůstu kg dovozní ceny o 33,7 %. Saldo celkového zahraničního obchodu s textilními výrobky v roce 2004 bylo aktivní a dosáhlo více jak 3,7 mld. Kč. Oproti roku 2003 však kleslo o 17,2 %. Záporné saldo zahraničního obchodu trvale vykazují ostatní textilní výrobky kromě oděvů SKP 17.5 a textilie pletené a háčkované SKP V těchto skupinách výrobků se dováží zejména speciální druhy produktů s vysokou cenou určené pro výrobní spotřebu. Vývoj zahraničního obchodu v roce 2004 byl ovlivněn mimo jiné vstupem ČR do EU. Ten se projevil změnami ve vykazování statistiky zahraničního obchodu, zjednodušením celního řízení a rozvojem spolupráce výrobních podniků v EU a odvětvových asociací. Na vývoj zahraničního obchodu měly vliv i přesuny výroby z některých členských zemí EU s vyššími náklady do ČR. 74

11 Výroba textilií a textilních výrobků Tabulka 2.10 Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b. c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , ,5 SKP , , , , ,4 SKP 17.3 x x x x x SKP , , , , ,8 SKP , , , , ,8 SKP , , , , ,9 SKP , , , , ,9 SKP , , , , ,3 meziroční index x 109,5 88,9 104,6 109,4 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , ,9 SKP , , , , ,8 SKP 17.3 x x x x x SKP , , , , ,6 SKP , , , , ,7 SKP , , , , ,6 SKP , , , , ,8 SKP , , , , ,4 meziroční index x 104,7 96,7 99,7 112,1 Saldo (mil. Kč) SKP SKP ,1 566,2 453, , ,6 SKP , , , , ,6 SKP 17.3 x x x x x SKP , , , , ,2 SKP , , , , ,9 SKP , , , , ,7 SKP ,9 115,3 348,5 351,7 884,9 SKP , , , , ,9 Pramen: ČSÚ Exportní výkonnost výrobků textilního průmyslu v letech stagnovala, od roku 2003 mírně roste. V roce 2004 činila 54,3 %. Penetrace výrobků textilního průmyslu v časovém intervalu od roku 2000 do roku 2004 trvale klesá, v roce 2004 dosáhla výše 21,7 %. K byla ukončena platnost Dohody a textilu a ošacení WTO a byl dokončen proces liberalizace obchodu s výrobky textilního průmyslu, který byl zahájen v roce Liberalizace trhu ještě zvýšila náročnost konkurenčního prostředí pro řadu textilních výrobků na světových trzích. V textilním průmyslu zaujímá vývoz k aktivnímu zušlechtění významnou část vývozu. Podíl aktivního zušlech ovacího styku na vývozu od roku 2001 trvale klesá, v roce 2004 činil 26,1 %. Příčinou je odliv práce ve mzdě do zemí s nižšími náklady, který bude zřejmě pokračovat i v dalším období. Nejmenší podíl aktivního zušlech ovacího styku na vývozu měla v roce 2004 skupina ostatních textilních výrobků kromě oděvů SKP ,6 % a podíl aktivního zušlech ovacího styku na obratu 3,7 %. Přesunu výroby do zemí s nižšími náklady začínají využívat i české subjekty, což je patrné z údajů pasivního zušlech ovacího styku na vývozu, kde např. u skupiny pletených nebo háčkovaných textilií dosáhl v roce 2004 podíl na vývozu 28,6 % a na obratu 16,2 %. 75

12 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Teritoriální struktura zahraničního obchodu Vývozní teritoria v roce 2004 Ostatní 21 % V. Británie 3 % Belgie 3 % Francie 4 % Rakousko 5 % Polsko 6 % Slovensko 7 % Itálie 11 % Německo 40 % Dovozní teritoria v roce 2004 Ostatní 24 % Turecko 3 % Rakousko Čína 3 % 3 % Francie 4 % V. Británie 4 % Belgie 5 % Itálie 11 % Německo 43 % Graf 2.6 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu 2004 SKP 17 Největší podíl v zahraničním obchodu s textilními výrobky zaujímá výměna se zeměmi EU. Zemí s největším zahraničně obchodním obratem v roce 2004 bylo Německo (cca 41,7 mld. Kč), kam bylo vyvezeno zboží za více jak 20,6 mld. Kč. Druhým nejvýznamnějším partnerem byla Itálie s obratem obchodu 11,4 mld. Kč, přičemž vývoz na italský trh představoval hodnotu textilních výrobků za necelých 5,9 mld. Kč. Z hlediska vývozu bylo na třetím místě v pořadí Slovensko, následovalo Polsko a Rakousko. Na straně dovozu bylo v roce 2004 nejvíce výrobků textilního průmyslu dovezeno z Německa (cca 43 %) v celkové hodnotě více cca 21,1 mld. Kč, následované Itálií, která vyvezla na trh ČR textilní výrobky v hodnotě více než 5,5 mld. Kč. Vstupem ČR do EU se přímý vývoz výrobků textilního průmyslu v roce 2004 v porovnání se stejným obdobím roku 2003 zvýšil do zemí EU (25) o 15,1 % a jeho podíl na celkovém přímém vývozu ve sledovaném období činil 84 %. Průměrná kg cena však v hodnoceném období poklesla o 3,2 %. Mírný pokles vývozní kg ceny do EU byl ovlivněn kursovými vlivy a vysokou konkurencí na náročných evropských trzích v oblasti standardních výrobků. Mezi nejvýznamnější vývozní skupiny textilních výrobků dle dvoumístného HS celní nomenklatury patřily v roce 2004 HS 51 vlnařské výrobky, výrobky na bázi chemických střížových vláken a chemických nekonečných vláken (HS 54 a HS 55). Je patrné, že u těchto výrobkových skupin získávají na významu sortimenty, kde jsou významnější zahraniční investice, např. v oblasti vlnařské výroby nebo výrobkové skupiny s vyšším podílem aplikací v technické oblasti. Naopak vzhledem k sílící konkurenci asijských zemí výrazně poklesl význam výrobkové skupiny HS 52 na bázi bavlny. V období od do se oproti stejnému období předešlého roku zvýšily přímé dovozy výrobků textilního průmyslu z EU o více než 36 %. Významné byly přímé dovozy koberců (HS 57.03), jejichž výroba v ČR byla již prakticky ukončena, vlnařských poloproduktů (HS 5105) v nízkých ceno- 76

13 Výroba textilií a textilních výrobků vých relacích a dovozy technických textilních výrobků (HS 55 a 56). Kg cena poklesla o necelých 16 %, což je výraznější pokles než u kg vývozní ceny. Pokles dovozních kg cen byl ovlivněn částečně změnou struktury přímých dovozů a situací v oblasti nabídky a poptávky. Přímý dovoz výrobků textilního průmyslu z EU do ČR činil 81 % z celkového přímého dovozu textilních výrobků v hodnoceném období. Do nečlenských zemí EU směřuje z ČR cca 16 % přímých vývozů výrobků textilního průmyslu a do ČR je dováženo z nečlenských zemí 19 % výrobků. Z teritorií mimo EU byly výrobky textilního průmyslu umís ovány ve sledovaném období nejvíce do Turecka, USA, Ruska, Švýcarska a dále do Rumunska, Chorvatska, Srbska a Černé Hory. Z nečlenských zemí jsou do ČR dováženy nejvíce suroviny pro textilní výrobu, bavlnářské příze, prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské, textilie kordové pneumatikové z nití vysokopevnostních a netkané textilie Tuzemská spotřeba Vývoj tuzemské spotřeby výrobků v letech 2000 až 2004 je patrný z tabulky č Tuzemská spotřeba výrobků Tabulka 2.11 Tuzemská spotřeba v b. c. výrobků SKP 17 v letech (mil. Kč) b. c SKP , , , , ,0 SKP , , , , ,0 SKP 17.3 x x x x x SKP , , , , ,5 SKP , , , , ,8 SKP , , , , ,1 SKP , , , , ,9 SKP , , , , ,2 meziroční index (b. c.) x 102,0 94,2 94,7 102,1 kumulovaný index (b. c.) 100,0 102,0 96,1 91,0 92,9, pozn. změna metodiky výpočtu Tuzemská spotřeba výrobků textilního průmyslu v b.c. v roce 2004 oproti roku 2003 vzrostla o 2,1 %. Růst tuzemské spotřeby nebyl ve všech odvětvích rovnoměrný. Významně vzrostla tuzemská spotřeba textilních konfekčních výrobků kromě oděvů (SKP 17.4) o 16,3 %, s nárůstem dovozu standardních výrobků ze zemí s nižšími náklady a ostatních textilních výrobků kromě oděvů (SKP 17.5) o 6,2 %, což je v souladu s růstem produkce o více než 10 %. Naopak k nejvýznamnějšímu poklesu tuzemské spotřeby došlo u textilií pletených nebo háčkovaných (SKP 17.6) o 20 % meziročně a o 47,4 % v porovnání s rokem Tento vysoký pokles tuzemské spotřeby byl ovlivněn módními vlivy a růstem dovozu hotových pletených výrobků Investice Hmotné investice v odvětví textilního průmyslu dosáhly v roce 2004 cca 3 mld. Kč (což je oproti roku 2003 pokles o 9,3 %), z toho investice do strojního zařízení činily cca 2,4 mld. Kč. Výše investic do strojů a zařízení neodpovídá potřebám restrukturalizace výroby a zavádění nových technologií. V odvětví textilního průmyslu odepsanost dlouhodobého hmotného majetku v roce 2004 oproti předešlému roku vzrostla o 1,4 % a představovala hodnotu 67,4 %. Nejvyšší odepsanost byla v pletařském průmyslu (73,7 %) s poklesem oproti roku 2003 o 0,6 %, nejnižší pak ve vlnařském průmyslu (60,5 %). Přesto i zde oproti roku 2003 došlo k vysokému nárůstu odepsanosti o 4,4 %. Pouze ve vlnařském a bavlnářském průmyslu byla odepsanost strojního zařízení nižší než průměr odepsanosti strojního zaří- 77

14 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU zení v textilním průmyslu. Dle technologického členění byla nejnižší odepsanost dlouhodobého hmotného majetku 49,9 % v přádelnách vlnařského průmyslu, nejvyšší ve lnářských přádelnách 87,9 %. Na podporu zavádění, rozšiřování či modernizaci výroby mohou výrobní subjekty využít podpory zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách v platném znění. Druhá novela tohoto zákona nabyla účinnosti vstupem ČR do EU. V novele byl snížen limit minimální investice z 350 miliónů Kč na 200 mil. Kč a sjednocena doba pro poskytování slevy na daních na 10 let. Zákona o investičních pobídkách využilo do celkem 10 společností textilního průmyslu, které investovali 235 mil. USD a bylo vytvořeno nových pracovních míst Přímé zahraniční investice Vývoj přímých zahraničních investic textilního průmyslu v časové řadě uvádí tabulka 2.12 a graf 2.7. Tabulka 2.12 Přímé zahraniční investice OKEČ 17 (v mil. CZK) k k k k Stav zahraničních investic v ČR , , , ,8 Stav tuzemských investic v zahraničí 87,5 49,9 124,7 75,6 Pramen: ČNB 170 % % Přímé zahraniční investice OKEČ 17 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 17 Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 2.7 Tuzemské a zahraniční investice O odvětví textilního průmyslu je ze strany zahraničních investorů zájem. Důvodem jsou nízké výrobní náklady, blízkost vyspělých trhů a kvalifikované pracovní síly. V roce 2004 byly organizace pod zahraniční kontrolou (se 100 a více zaměstnanci) zastoupeny 44 aktivními jednotkami, což představuje téměř 40 % z celkového počtu aktivních jednotek. Společnosti pod zahraniční kontrolou se podílely 38,6 % na výkonech organizací textilního průmyslu se 100 a více zaměstnanci a 36,5 % na účetní přidané hodnotě Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost V důsledku ukončení platnosti Dohody o textilu a ošacení WTO a odstranění množstevních omezení mezi členskými státy WTO (od ) došlo k zostření konkurence na světových trzích. Rostoucí konkurence je patrná i z vývoje kg cen přímého vývozu a dovozu, kde došlo k rychlejšímu nárůstu dovozních cen textilních výrobků před vývozními. I v prostředí zostřené konkurence se daří společnostem textilního průmyslu umís ovat své výrobky na náročných světových trzích a udržovat si svoji pozici. Růstu konkurence se snaží výrobci čelit zaváděním nových technologií, speciálních druhů výrobků, výrobků s novými užitnými vlastnostmi (např. textilie s permanentní protiklíš ovou úpravou, výrobky pro náhradu kůže při popáleninách na bázi nanotechnologií, cévní náhrady atd). 78

15 Výroba textilií a textilních výrobků Při porovnání výsledků textilního průmyslu ČR za rok 2002 s Rakouskem a Německem lze konstatovat, že podíl zaměstnanosti textilního průmyslu na zpracovatelském průmyslu ČR činil 2,9 % a je na úrovni Rakouska (3,3 %). V Německu činí podíl odvětví na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu pouze 1,8 %. Meziroční pokles tržeb (na bázi hodnotového vyjádření) textilního průmyslu ČR v roce 2002 o 3,8 % byl mírnější než v Německu, kde ve sledovaném období dosáhl pokles výše 6,7 %. V roce 2003 podle předběžných výsledků poklesla hodnota prodeje v Německu oproti minulému roku o více než 20 % a zaměstnanost o 8,5 %, tj. pokles o zaměstnanců/rok na celkových 102,1 tisíce zaměstnanců. Pro srovnání v ČR v roce 2003 vzrostla hodnota prodeje textilních výrobků ve stálých cenách o 1,4 % a zaměstnanost poklesla o 7,1 %, tj. pokles o cca zaměstnanců/rok na 58,2 tisíce zaměstnanců. V zemích EU 15 činil v roce 2003 poměr mezi vývozem a dovozem v hodnotovém vyjádření 140,6 %, v roce 2000 pak činil podíl 130,5 %. V České republice byl v roce 2003 podíl textilního a oděvního průmyslu mezi vývozem a dovozem 110,2 % a v roce 2000 cca 109,2 %. Dočasnou výhodou ČR jsou relativně nízké náklady ceny práce. V roce 2002 podle pramene Melliand International (č. 6/2003) činily osobní hodinové náklady v textilním průmyslu v ČR 2,36 USD, v Německu 21,18 USD, v Rakousku 19,01 USD. Na konkurenceschopnost kromě mzdových nákladů působí další vlivy jako např. směnné kursy (včetně dotací a veřejných subvencí), ceny energií, materiálových vstupů atd. Další faktory jsou módní aspekty, kvalita, služby atd. Na druhé straně textilní průmysl vyžaduje vyšší kapitálovou náročnost s ohledem na potřebu dosahování vyšší produktivity zařízení a rostoucí automatizaci, která významně působí na cenu práce. Podíl dosažené přidané hodnoty na osobních nákladech je vedle produktivity práce a docilovaných kilogramových cen jeden z hlavních ukazatelů konkurenceschopnosti. Při porovnání tohoto ukazatele u nejperspektivnějšího oboru textilního průmyslu, jakým je obor 17.5 výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů, kde podíl přidané hodnoty a osobních nákladů v ČR vzrostl ze 173,3 % v roce 2000 na 248,6 % v roce V Itálii v roce 2000 činil tento podíl 188,1 % a v Belgii 163 %. V Německu vzhledem k vysokým osobním nákladům byl tento podíl pouze 138,5 %. Německé podniky se proto snaží vymístit pracovně intenzivní procesy do levnějších zemí. Tabulka 2.13 Vývoj exportu do zemí EU v letech výrobků SKP 17 (tis. EUR, %) z CEFTA meziroční index x 130,7 104,7 102,7 z toho z ČR meziroční index x 130,7 103,1 104,8 Pramen: EUROSTAT Jak vyplývá z tabulky 2.13, v konkurenčním srovnání si textilní průmysl ČR jako celek udržuje v celé časové řadě v rámci CEFTA svoji pozici. Vývoz z ČR do EU činil v roce 2003 více jak 1,1 mld. EUR, což je oproti roku 2002 nárůst o 4,8 %. Tempo meziročního nárůstu vývozu z ČR do EU předběhlo meziroční nárůst ostatních zemí CEFTA, který činil 102,7 %. Odvětví textilního průmyslu v malé míře zatěžuje životní prostředí odpady z výrobních činností, v rámci modernizací jsou zaváděny technologie šetrné k životnímu prostředí. Podíl vratných odpadů zpracovaných ve vlastní produkci se v roce 2004 meziročně zvýšil o více než 23 %, přesto však odpady k fyzické likvidaci činily 41,2 %. I když konkurenceschopnost textilního průmyslu v letech zaznamenala mírné známky zlepšení v růstu produktivity práce i v poklesu osobních nákladů na účetní přidané hodnotě, je proces jejího zvyšování a restrukturalizace výroby se zvýšením podílu přidané hodnoty na výrobku nedostatečný. Investiční aktivita byla nízká, s ohledem na nedostatečné kapitálové možnosti, a odepsanost dlouhodobého hmotného majetku se zvýšila. Investice do strojního zařízení jsou na nízké úrovni a neodpovídají potřebám restrukturalizace výroby a zavádění nových technologií. Přestože v posledním období proběhlo v textilním průmyslu několik významných modernizačních akcí s podporou investičních pobídek, a to nejen u organizací pod kontrolou zahraničního kapitálu, ale i u domácích investorů, je investiční aktivita v českém textilním průmyslu oproti investiční aktivitě v zemích EU nízká. Výdaje na vývoj a výzkum jsou v odvětví nedostatečné. V odvětví působí 4 významné instituce orientované na výzkum a inovace: 79

16 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU VÚB a.s. Ústí nad Orlicí, který se zabývá aplikačním výzkumem, vývojem textilních technologií a textilních strojů, poskytuje odborné poradenství a zabývá se informačními službami; INOTEX, s.r.o. Dvůr Králové nad Labem, který se zabývá inovacemi a transferem technologií pro textilní zušlech ovny; SPOLSIN, s.r.o. Česká Třebová, který se zabývá výzkumem a vývojem aplikací chemických vláken do speciálních technických textilií, textilií pro ochranné oděvy dresoviny, apod.; Technická univerzita v Liberci, kde byla vyvinuta unikátní technologie na výrobu nanovláken. Podle údajů Resortního statistického zjiš ování MPO vynaložily v roce 2004 společnosti textilního průmyslu s 20 a více zaměstnanci na vývoj a výzkum celkem 124,4 mil.kč, což je o 12,6 % více než v roce Inovační schopnost odvětví je velmi nízká. Z údajů Českého statistického úřadu, který provedl zjiš ování technických inovací v ČR vyplývá, že textilní a kožedělný průmysl má nejmenší podíl inovací z celého zpracovatelského průmyslu (20 %). Podniky z ekonomického hlediska přisuzují nejvyšší důležitost spíše inovacím nižších řádů spojenou s okamžitou reakcí na trhu. Podíl inovujích podniků v ČR je výrazně nižší než u členských zemí bývalé EU (15). V počtu inovací je ČR pod průměrem těchto zemí. Prioritou pro rozvoj odvětví je přechod na výrobky s vyšším podílem přidané hodnoty, při využití inovačního potenciálu, s posilováním realizace výsledků vědy a výzkumu ve výrobě a vzájemná spolupráce při výzkumu orientovaném na zavádění nových technologií a výrobků zejména na: pokrokové textilní technologie, technické textilie, módní a funkční oděvy, technické a průmyslové oděvy. V souvislosti se zaváděním inovací vyšších řádů do výroby bude nutné změnit systém vzdělávání pracovníků, využívat přeshraniční spolupráci a vytvářet sítě výzkumných úkolů a kooperací při výzkumu, zavádět nejlepší výrobní praxe apod Shrnutí a perspektivy odvětví Pro textilní a oděvní (T/O) průmysl platí 5 specifických směrnic ES: Směrnice 96/74/ES o názvech textilií včetně 2 novelizujících směrnic 97/37/ES a 2004/34/ES, kterými se přizpůsobují technickému pokroku přílohy I a II výše uvedené směrnice (přílohy jsou doplněny o nově vyvinuté druhy textilních vláken : aramid, polyimid, lyocel a polylaktid); Směrnice 96/73/ES o kvantitativní analýze dvousložkových směsí textilních vláken; Směrnice 73/44/EHS o kvantitativní analýze třísložkových směsí textilních vláken. Směrnice jsou zapracovány v zákoně č. 634/1992 Sb., v platném znění, o ochraně spotřebitele a ve vyhláškách MPO k tomuto zákonu: č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu včetně novely, která je uvedena ve vyhlášce č. 9/2005 Sb, kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb.; č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken; č. 94/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken. Největší význam má směrnice 96/74/ES, která se vztahuje k názvům textilních vláken a označování T/O výrobků materiálovým složením. Výše uvedenými předpisy je v rámci EU zajištěna shodná ochrana spotřebitele před klamavým označováním údaji o materiálovém složení T/O výrobků. Označování materiálovým složením přispívá rovněž ke zvyšování jeho informovanosti. 80

17 Výroba textilií a textilních výrobků Jen malá část výrobků T/O průmyslu spadá do regulované sféry a podléhá ustanovení zákona č. 22/ 1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a na něho navazujících nařízení vlády, ve kterých jsou zapracovány příslušné směrnice ES tzv. nového přístupu. Závazné prokazování shody u T/O výrobků není stanoveno mimo výrobků, které by při uvádění na trh mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob. Jedná se o následující T/O výrobky: hračky z textilních materiálů dle nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, textilní osobní ochranné prostředky (OOP) pro ochranu těla, hlavy, rukou a nohou dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., textilních podlahovin (pokud jsou součástí staveb), geotextilií a geosyntetik, textilních tepelně a zvukově izolačních materiálů dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky, textilních zdravotnických prostředků dle nařízení vlády č. 336/2004 Sb. V ostatních členských zemí EU prokazování shody u jiných textilních výrobků není rovněž zavedeno. Na odvětví má dopad i směrnice 76/769/EHS vztahující se k omezení při uvádění na trh a používání nebezpečných chemických látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, která je v ČR zapracována do zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a na něho navazujících prováděcích předpisech. Stanoví látky, které nesmí být použity k úpravě textilních výrobků určených pro styk s pokožkou. Na T/O průmysl má dále dopad i legislativa z oblasti životního prostředí. A již jde o složkové zákony, které stanoví emisní limity znečiš ujících látek do ovzduší, vod, předpisy týkající se nakládání s odpady apod. V této souvislosti je možné upozornit i na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), ve kterém je zapracována směrnice 96/61/ES a na něho navazující prováděcí předpisy. Podniky, které pod režim zákona náleží mají povinnost vlastnit integrované povolení a v souladu s ním provozovat svoji činnost. Nejdůležitější částí vydaného integrovaného povolení jsou přesně definované závazné podmínky provozu, na jejichž vypracování se podílí sám provozovatel zařízení. Závazné podmínky provozu, zvláště pak emisní limity uvedené v integrovaném povolení jsou stanoveny na základě nejlepších dostupných technik (BAT). V textilním průmyslu se režim výše uvedeného zákona týká cca 15 podniků. I v letošním roce pokračují práce na nové chemické legislativě ES tzv. systému REACH tj. jednotný integrovaný systém registrace, hodnocení a autorizace chemikálií. Cílem je přenést zodpovědnost za bezpečné používání chemických látek na jednotlivá průmyslová odvětví, omezit výrobu a používání velmi nebezpečných látek a zaměřit se na možnosti použití náhradních látek. Legislativa REACH má přispět k ekologizaci výroby a výrobků v EU, která však bude znamenat vícenáklady pro výrobce i uživatele některých chemických látek. Připravovaná legislativa bude mít dopad i na T/O průmysl. Na vývoj odvětví bude významně působit: liberalizace obchodu od 1. ledna 2005 došlo k liberalizaci obchodu s textilními a oděvními výrobky v důsledku ukončení platnosti Dohody o textilu a ošacení (ATC) Světové obchodní organizace (WTO) a odstranění množstevních omezení mezi členskými státy WTO, což vyvolalo obavy o budoucnost textilního a oděvního průmyslu jak v ČR tak v EU. EU věnuje odvětví textilního a oděvního průmyslu zvýšenou pozornost. V roce 2004 byla založena Skupina na vysoké úrovni pro textil (THLG), výsledkem jejíž práce byla doporučení formulovaná v dokumentu Výzva roku Na tato doporučení reagovala Evropská komise publikováním dokumentu Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Textil a oděvy po roce 2005 doporučení THLG (Sdělení), který rozpracovává 7 opatření, která bude Evropská komise pro podporu rozvoje konkurenceschopnosti textilního a oděvního průmyslu v budoucnosti prosazovat v rámci meziodvětvových programů. Se speciálním odvětvovým programem Evropská komise nepočítá; schopnost vyrábět nové druhy výrobků vyšší generace s rychlým zaváděním výsledků výzkumu a vyšších řádů inovací; schopnost umístit výrobky na trzích i mimo vnitřní trh EU; přístup podniků k informačním a komunikačním technologiím, databázím nejlepších výrobních praxí; schopnost využívat účelně podpor poskytovaných průmyslu prostřednictvím státního rozpočtu a ze 81

18 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU strukturálních fondů EU. Konkrétně se jedná o programy Operačního programu průmyslu a podnikání, programy na podporu výzkumu a vývoje, investičních pobídek atd. Vzhledem k situaci na trhu je hlavní prioritou odvětví pro další období výrobková inovace a zavádění nových druhů výrobků s vyšším podílem přidané hodnoty nového zaměření, specifických užitných vlastností a vysoké kvality s odpovídajícím servisem. Takové výrobky mohou vzniknout v dohledné době pouze vzájemným propojením výrobců s vědecko výzkumnou základnou, sítí dodavatelů a návazných odvětví nebo distributorů. 82

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17

2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl je odvětvím s proexportním

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle použité technologie

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21. - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21.1 Charakteristika odvětví Sdělením ve Sbírce zákonů byla k 1. lednu 2009 zavedena Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Odvětví s kódem vzniklo převážně

Více

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ 2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ Výroba textilií 2.1 Charakteristika odvětví Výroba textilií, včetně textilních výrobků se podle použité technologie a druhu zpracovávané suroviny dělí na výrobu bavlnářskou,

Více

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ 3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ Výroba oděvů 3.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů je vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku náročné na pracovní sílu. K základním požadavkům kladeným

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je, vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku, odvětví náročné na

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je odvětvím náročným na potřebu pracovních sil

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů OKEČ 33 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristické široké výrobkové rozpětí se speciálními

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Z pozice světové, evropské i české výroby je toto průmyslové odvětví perspektivní. Obor zahrnuje

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010 Zpracovatelský průmysl V ČR vyrábí velkou škálu výrobků, z nichž většina je zařazena do samostatných odvětví. Patří sem výroba nábytku, klenotů, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, bižuterie,

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů - OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů - OKEČ 22 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů - OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se charakterem výroby liší od ostatních odvětví zpracovatelského

Více

VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ DI. 11.Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků OKEČ 26

VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ DI. 11.Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků OKEČ 26 VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ DI 11. OKEČ 26 11.1. Charakteristika odvětví Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních V a S jsou zobrazeny v grafu 11.1. 26.1 Výroba skla a skleněných

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

3 Trh práce a domácnosti

3 Trh práce a domácnosti Trh práce a domácnosti Graf.: Mzdy a platy sopr = 1 1 8 7 5 1 Národní koncept Domácí koncept I/ III I/1 III I/ III I/ III I/ III I/5 III I/ III I/7 III I/8 III I/ III I/1 III Graf.7: Podíl bankovních úvěrů

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz Zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) V říjnu 2011 bylo dovezeno do ČR 103 tis. hl vína (o 24 tis. hl méně jako v září a o 29 tis. hl méně jak před rokem) za 268 mil. Kč (o 4 mil. Kč

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Podíl kraje na objemu HDP se mírně snížil Dynamika růstu hrubého domácího produktu (HDP) v kraji byla do roku 2008 stejná jako na úrovni ČR, v průměru 6,6 % ročně. K zásadnímu

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2013 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 O B S A H SHRNUTÍ... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 6

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jihočeská univerzita České Budějovice, 10. března 2014 Obsah Nedávný makroekonomický vývoj v ČR Měnová politika

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 29. dubna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 083 33 036 Ostatní provozní výnosy 4 679 3 701 Náklady -31 353-28 989 - výkonová

Více

Zemědělská produkce v milionech Kč

Zemědělská produkce v milionech Kč Zemědělství ČR v porovnání s některými státy EU (23 28) Ve středu 2. 6. 21 zveřejnil ČSÚ zprávu Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu, ve které je řada zajímavých údajů. Po doplnění

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka

Více

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010 17.5.2010 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010 Mezičtvrtletní hodnocení: Ceny vývozu se v 1. čtvrtletí 2010 proti 4. čtvrtletí 2009 zvýšily o 0,9 % (ve 4. čtvrtletí 2009 o 1,0 %),

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) V prosinci 2011 bylo dovezeno do ČR 154 tis. hl vína (o 29 tis. hl více jako v listopadu a o 3 tis. hl méně jak před rokem) za 394 mil. Kč

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2008 Praha 2009 Za MPO zpracovaly: Sekce strategie a ekonomiky průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní, Sekce podnikání Externí spolupráce:

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více