Design experimentů pro EEG/ERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Design experimentů pro EEG/ERP"

Transkript

1 Design experimentů pro EEG/ERP Martin Mojžíš, Jiří Coufal Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Abstrakt Nedílnou součástí našeho výzkumu evokovaných potenciálů je provádění řady různých experimentů. Ty ovlivňuje množství faktorů, ježmusí vědečtí pracovníci brát v úvahu. Proto navrhujeme vytvořit expertní systém, který by na základě předem známých skutečností a již provedených experimentů dokázal poradit, jaké parametry a podmínky je potřeba dodržet pro maximalizaci relevance jeho výsledků. Jejich zhodnocení by tak následně opět rozšířilo bázi znalostí systému. Předmětem článku je tedy popis, jak by expertní systém fungoval, jaké možnosti by nabízel a jak si představujeme výměnu informací programu s vědeckými pracovníky. 1 Úvod Naše výzkumná skupina se zabývá analýzou a zpracováním evokovaných potenciálů a jejich praktickým využitím. Za tímto účelem se u nás i v dalších laboratořích provádí řada různých experimentů. Účelem těchto experimentů je poskytnout zdrojová data pro testování různých metod zpracování a jejich následné ověřování. Aby bylo možné výsledky těchto experimentů správně vyhodnotit nebo také i vzájemně porovnávat, je třeba dodržovat určitou metodiku a zaznamenat všechny relevantní údaje. Jelikož se o vlastní zajištění experimentů starají kromě výzkumných pracovníků také studenti, kteří se tak s touto problematikou seznamují, je třeba poskytnout podrobný návod, jak konkrétní experimenty provádět. Cílem tohoto článku je tedy popsat stručnou analýzu těchto experimentů a zejména nastínit návrh softwarového řešení pro řízení provádění těchto experimentů a registrování jejich výsledků. 2 Popis experimentů Podle hlediska využití získaných dat je možné naše experimenty rozdělit do dvou kategorií. První kategorie zahrnuje experimenty, které slouží k ověřování vhodnosti různých metod zpracování signálu pro hledání konkrétních komponent evokovaných potenciálů. Tyto experimenty musí být navrženy tak, aby eliminovaly nebo sjednotily všechny možné faktory, které by mohly mít vliv na průběh naměřených dat. U takových pokusů je nutné minimalizovat zejména jakoukoli svalovou aktivitu testované osoby, aby nedocházelo ke vzniku svalových artefaktů. Dále je nutné zajistit, aby mentální aktivita všech testovaných osob byla co nejvíce shodná. Proto musí být tyto pokusy co nejjednodušší pro testovanou osobu a také jasně definované. Takové experimenty jsou založené na tzv. oddball paradigmatu [1], tedy na pravidelném působení audiovizuálních stimulů v určitých intervalech přerušovaných nepravidelnostmi. Účelem druhé skupiny experimentů je poskytnout taková data, která co nejvěrněji odpovídají praktickému násazení určité aplikace. Zde je třeba počítat s tím, že mentální aktivita jedince nemůže být jednoduše stanovena experimentátorem a u všech pokusných vzorků shodná. Úkol pro testovanou osobu obvykle reflektuje skutečnou simulovanou činnost, proto lze předpokládat zvýšený výskyt artefaktů a rušivých vlivů. Do této skupiny experimentů patří například simulace řízení vozidla za účelem hledání souvislosti rychlosti reakce a mozkové aktivity. Dalším příkladem mohou být pokusy pro návrh komunikačního rozhraní pro komatózní pacienty. 2.1 Všeobecné parametry Všeobecný popis parametrů experimentu vychází z [1]. Tato publikace obsahuje doporučení pro publikování a standardizaci experimentů zaměřených na evokované potenciály. Kromě záležitostí týkajících se prvotního plánu a experimentu a statistického zpracování výsledků jsou zde uvedeny pro tuto publikaci důležité praktické rady pro vlastní provádění pokusu. Nejprve je třeba sesbírat data týkající se testovacích subjektů. Ve většíně případů se bude patrně jednat o zdravé jedince (studenty), i tak je však vhodné brát v úvahu jejich věk, pohlaví, dosažené vzdělání a rozlišení, zda jde o praváky nebo leváky. Pro testy s audiovizuálními stimuly je také dobré znát sensorické

2 schopnosti testovaných subjektů, případně zjistit úroveň vidění a slyšení a stimuly patřičně zkalibrovat. Smysl by mohlo mít i dokumentovat, zdali testované osoby užívají některé léky. Na druhou stranu je náš výzkum orientován zejména na zdravé jedince a pracovníci, kteří tato data zpracovávají, obvykle nedisponují znalostmi pro fundované zhodnocení údajů o medikamentech. Proto má tato informace význam v pouhém rozdělení testovaných osob do skupin na základě toho, zda užívají jakékoli léky nebo ne. U testů založených na audiovizuálních stimulech je také důležité připojit jejich popis. Zde jde již o konkrétní informace týkající se specifických experimentů, proto budou zmíněny v následujících sekcích článku. Avšak pro jakékoli typy stimulů platí, že je velmi důležité zaznamenat jejich časový průběh tedy intervaly mezi stimuly a dobu jejich trvání. V případě, že se od testovaných subjektů žádá jakákoli reakce (motorická nebo verbální), je nutné zaznamenat okamžik, kdy která reakce přišla. To je důležité nejen pro označení počátků epoch, ale i pro zkoumání, zdali mozek nezachytil vědomě nebo nevědomě vzor v pseudonáhodně řazených stimulech. 2.2 Experimenty s audiostimuly Základní experiment probíhá tak, že testované osoby slyší ve sluchátkách sekvenci tónů o určité frekvenci, která je náhodně přerušována tóny s jinou frekvencí. U takových experimentů je třeba zaznamenat frekvenci častého i méně častého stimulu, dobu jejich trvání, jejich hlasitost (v ideálním případě měrenou externím shodně zkalibrovaným zařízením) a délku mezery mezi jednotlivými stimuly. Kromě technických charakteristik je důležité zahrnout i vyžadovanou (a skutečnou) aktivitu testované osoby tedy jestli se na zvukové stimuly koncentruje, nebo jestli naopak se soustředí na jinou činnost. Koncentrace na tyto stimuly, nebo právě na jinou činnost určitě ovlivňuje evokované potenciály. Stejně tak může být přínosné vědět o úrovni slyšení testované osoby. Další typ experimentů, který již byl v naší laboratoři prováděn, zapojoval lidský hlas. Testovaný subjekt již neslyšel jen tóny o konstantní frekvenci, ale místo toho byly prezentovány promluvy. Ty tvořila sekvence po sobě jdoucích čísel, která byla přerušena číslem, které do sekvence nepatřilo. U takových experimentů je kromě výše uvedených charakteristik vhodné zaznamenat, zdali se jedná o hlas známý testované osobě nebo ne (pokud je například právě toto předmětem experimentu). Fakt, že testovaná osoba dokáže hlas rozpoznat, zase ovlivňuje evokované potenciály, proto je to třeba při jejich zpracování brát v úvahu. 2.3 Experimenty s vizuálními stimuly Předmětem těchto pokusů je opět sekvence častých stimulů přerušovaná výskytem méně častého stimulu. Těmi stimuly může být zobrazení znaku nebo obrázku na displeji počítače. Pro představu o provedeném experimentu by měl být získaný záznam doplněn popisem těchto stimulů tj. jakou mají barvu nebo intenzitu, jak jsou si navzájem podobné. Lze předpokládat, že odezva mozku bude jiná u velmi podobných stimulů (např písmen O a Q) nebo u vizuálně vzdálených (např. písmen O a I). Slouží-li jako stimuly obrázky, je dobré zaznamenat, zdali jde o barevné či černobílé/šedé, případně nějakým způsobem kvantifikovat jejich podobnost. Do této kategorie lze zařadit i experiment, při kterém testovaná osoba vidí matici s jednotlivými číslicemi a matematickými operátory. Program postupně zvýrazňuje řádky a sloupce. Testovaná osoba se tedy soustředí na jeden ze symbolů a sleduje, kdy se tento symbol zvýrazní. Pro objektivní zhodnocení dat získaných z tohoto experimentu bude důležité, do jaké míry se testovací subjekt na obrazovku soustředí (zdali například počítá četnost zvýraznění zvoleného symbolu) a zda není určitý vzor v pořadí zvýraznění řadek a sloupců. 2.4 Simulace řízení dopravních prostředků Tyto experimenty simulují reálné aktivity. Jejich charakteristikou je velké množství faktorů, které průběh měření ovlivňují. Na testovanou osobu působí celá řada audiovizuálních stimulů a od testované osoby se vyžaduje složitá motorická aktivita. Na druhou stranu vzniká tak relativně věrný obraz reality dojde-li tedy k praktickému nasazení zařízení, která budou založena na výsledcích tohoto výzkumu, budou pracovat v podobných podmínkách. Je proto velmi obtížné specifikovat podrobný popis takového experimentu. Na řadu by v tomto případě mohl přijít na řadu videozáznam celého pokusu. Kromě toho je vhodné ukládat konfigurační soubor simulačního software a podrobný časový průběh experimentu. Příkladem může být pokus, kdy uživatel řídí vozidlo po předem dané dráze (např. nekonečné rovné silnici nebo okruhu) a v určitých časových intervalech se před vozidlem objeví překážka. Testovaný subjekt má tak za úkol před překážkou zastavit a vyhnout se jí, případně na překážku reagovat stiskem tlačítka.

3 2.5 Softwarové prostředky Pro provádění základních typů experimentů s audiovizuálními stimuly používáme vlastní program ERPScenario. Tento program dokáže zobrazit sekvence znaků/obrázků nebo zvuků v daném pořadí, případně náhodně. Sekvence stimulů je možné libovolně kombinovat, sekvence s pevně stanoveným pořadím je možné přerušit náhodným stimulem. Program také protokoluje průběh experimentů a zasílá synchronizační signály záznamovému zařízení EEG. prostředí pro vytváření simulací jízdy automobilem. Průbeh simulace lze řídit skriptovacím jazykem. Tento simulátor je možné prostřednictvím speciálního ovladače také možné propojit se záznamovým zařízením EEG a zasílat synchronizační značky. Obr. 3. Simulátor VBS2 3 Systém pro řízení experimentů Obr. 1. Aplikace ERPScenario Dalším programem je MindCalc, který zobrazuje matici s matematickými symboly. V programu je možné nastavit barvu pozadí a zvýrazněného i nezvýrazněného textu, dobu, po kterou je řádek nebo sloupec zvýrazněný a délku pauzy. Zvýrazňování řádků/sloupců může probíhat v pevném pořadí a nebo náhodně. V okamžiku zvýraznění je zaslán synchronizační puls EEG zařízení. Aby bylo možné splnit co nejvíce doporučení z minulé kapitoly a zároveň by byl celý proces provádění experimentů co nejefektivnější, navrhujeme vytvořit a použít softwarové řešení založené na expertním systému. Tento program by měl tři základní úkoly. Prvním úkolem by byla příprava experimentu podle požadavku vědeckého pracovníka. Ten by rozhodl, jaký experiment provede a program by pro něj připravil potřebné konfigurační soubory a návod pro experimentátora (tím nemusí být onen vědecký pracovník, může se jednat například o studenta, který v laboratoři asistuje). Vědecký pracovník také může dodat podmínky, které provedení experimentu omezují. Druhý úkol spočívá v zaznamenání provedeného experimentu a jeho zhodnocení. Program by tak měl zaznamenat výstupy z EEG záznamového zařízení, z programu pro řízení experimentu (ERPScenario, MindCalc, VBS) a spojit je s původním vstupem vědeckého pracovníka. Třetí úkol programu bude tvořit poskytování dat z experimentů na základě zvolených parametrů. Program tak v idealním případě zajistí data, která byla vytvořena za co nejvíce podobných relevantních podmínek. Obr. 2. Aplikace MindCalc Pro simulace řízení vozidla používáme software VBS2 od firmy Bohemia Interactive. Tento původně bojový simulátor pro výcvik armády obsahuje sofistikované 3.1 Architektura systému Počítačový program bude založen na standardní architektuře expertního systému. Mezi komponenty systému bude tedy patřit báze znalostí a dat a vhodný inferenční mechanismus. Báze znalostí tak bude

4 obsahovat charakteristiky různých typů experimentů, parametry všech souvisejích prvků, které se na pokusu podílí a jejich vzájemné vztahy. Báze dat tak bude obsahovat pracovní data o právě prováděném experimentu. Tento základ expertního systému bude rozšířen o databázi experimentů. Ta bude obsahovat zhodnocení pokusů, které již proběhly. Současně tak bude toto vyhodnocení porovnávat s bází znalostí a upozorňovat na případné nesrovnalosti. Součástí systému bude také odpovídající uživatelské rozhraní a modul pro generování konfiguračních souborů pro experimentátorské programy. 3.2 Báze znalostí a faktů Báze znalostí je určena k ukládání charakteristik různých experimentů a doporučení pro jejich provádění. Jako vhodná se jeví implementace rámci [3]. Rámce si lze představit jako objekty v klasickém vyšším programovacím jazyce. Rámce báze znalostí lze připodobnit ke třídám. V jejich slotech (představujících atributy) jsou uloženy proměnné charakterizující rámec. Tyto sloty mohou být různého typu, například mohou obsahovat číselné, logické, či řetězcové hodnoty nebo také zahrnovat další vnořené rámce. V případě tohoto expertního systému představují rámce jednotlivé typy experimentů a jeho nezbytné prvky. Sloty v hierarchii nadřazeného rámce představujícího experiment bude obsahovat například atributy pro celkovou dobu trvání pokusu, počet testovaných osob a také předpokládané zhodnocení úspěšnosti z hlediska kvality pořízených dat. Součástí budou také odkazy na rámce představující jednotlivé testovací osoby nebo na průběh experimentu. S tímto rámcem budou zase propojené rámce popisující například jednotlivé stimuly. V bázi znalostí tak budou uloženy všeobecně platné a implicitní hodnoty slotů, v bázi faktů se údaje budou týkat konkrétního experimentu. Jelikož tato aplikace má pracovat nejen s objektivními (přesně měřitelnými v konkrétních číslech), ale i zároveň subjektivními (vágními, slovně vyjádřenými) daty, nabízí se možnost použití fuzzy logiky. Tedy obsah slotů by tvořily také fuzzy hodnoty zastoupené hodnotami funkce příslušnosti. Kromě této datové části by báze znalostí měla obsahovat i produkční pravidla. S použitím těchto pravidel by pak produkční systém vyhodnocoval doposud neobsazené sloty rámců a postupně by zpřesňoval detailní podobu experimentu. Jednotlivá pravidla by byla přímo nebo nepřímo navázaná na události vyvolané změnou dat v slotu rámce, například vložení nebo korekce hodnoty. 3.3 Inferenční mechanismus Inferenční mechanismus se postará o dedukci informací potřebných pro výstup detailního popisu experimentu na základě zadaných podmínek. Vzhledem k tomu, že by měl pracovat s fuzzy pravidly, bude třeba nejprve provést tzv. fuzzyfikaci vstupních veličin. Slovně zadané hodnoty bude možné fuzzyfikovat mapováním slovních výrazů na hodnoty příslušnosti. Exaktní číselné hodnoty je možné převést do podoby fuzzy čísel přímo nebo použitím některé funkce příslušnosti. Úkolem inferenčního mechanismu bude zpracovat všechna pravidla, pro která jsou k dispozici data, ověřit platnost jejich předpokladů a aplikací následného závěru a aktualizaci hodnot rámců v bázi faktů. Realná implementace takového inferenčního systému používající rozhodovací matici je popsána v [2]. 3.3 Vstupy a výstupy programu Vstupy a výstupy programu jsou specifické dle uživatelské role. Jednou z rolí je vědecký pracovník, který navrhuje experiment. Ten by po přihlášení do systému zvolil, jaký experiment by prováděl. Aplikace by následně nabídla možnost změnit parametry experimentu, případně by byl uživatel dotázán na doplňující údaje. Postupnými iteracemi tohoto kroku by se systém dostal do stavu (v idealním případě hned po první nebo druhé iteraci), kdy by mohl vygenerovat požadované soubory pro experiment a současně by tak mohl ukázat odhad úspěšnosti experimentu. Uživatel by se tak rozhodnul, zdali takový pokus provede (nebo nechá provést), či zda modifikuje jeho parametry. Vstupem tedy bude typ a parametry experimentu, výstupem bude odhad jeho úspěšnosti. Další rolí je experimentátor. Úkolem uživatele v této roli je provést pokus a úkolem programu bude připravit mu podrobný návod, aby dokázal experiment provést. Experimentátor tedy zvolí experiment, případně zadá aktuální omezující podmínky (např. maximální počet testovacích subjektů, čas na provedení experimentu). Jeho výstupem bude postup, jak má experiment provádět a konfigurační sobour pro některé z aplikací pro provedení experimentu (ERPScenario, VBS, MindCalc). Po skonční pokusu zadá experimentátor nebo vědecký pracovník jeho zhodnocení z pohledu kvality dat, zátěže pro testovanou osobu, případně z hlediska náročnosti na provedení a uloží též i výstupy experimentu a EEG zařízení.

5 Další role vědeckého pracovníka je prohlížení výsledků experimentů. Vědecký pracovník si pro svůj výzkum vybere taková data, která vyhovují jeho požadavkům. Mělo by být tedy možné filtrovat provedené experimenty dle parametrů uvedených při návrhu i podle dat zadaných při zhodnocení. Kromě toho by též měl mít možnost porovnat závislost splnění či nesplnění určitých podmínek (z implementačního hlediska spuštění či nespuštění pravidel) se zhodnocením experimentu. Tak může pracovník zjistit, zdali pravidla v bázi znalostí skutečně věrně popisují skutečnost, a případné nesrovnalosti opravit. 4 Příklad použití Následujcící příklad ukazuje, jak by systém mohl fungovat. V příkladu jsou použity označení role vědeckého pracovníka (VP), role experimentátora (EX) a systému (ES). VP zvolí přípravu experimentu s vizuálními stimuly založeném na oddball schématu. ES vygeneruje popis experimentu a stimulů VP upřesní podobu vizuálních stimulů (zvolí znaky, velikost písma a barvu) a počet testovacích subjektů. ES zobrazí odhad úspěšnosti. Po potvrzení vygeneruje postup pro provedení pokusu, konfigurační soubor pro ERPScenario a uloží pokus do databáze. EX v programu zvolí výpis dostupných experimentů připravených k provedení. Podle zobrazeného návodu a s použitím konfiguračních souborů provede experiment. Po jeho skončení vyplní formulář pro zhodnocení. VP si zpřístupní data podle zvolených parametrů (tj. například experimenty s vizuálními stimuly se znaky). VP též zhodnotí data např. z hlediska počtu vyřazených epoch kvůli artefaktům, délky užitečných dat vzhledem k celkové délce záznamu VP po zadání hodnocení může zobrazit přehled, zda a jak různé parametry všech doposud provedených pokusů ovlivňují výsledky hodnocení experimentu. 5 Závěr Úspěšná implementace tohoto návrhu by měla zvýšit vědeckou přesnost a efektivitu laboratoře výzkumu evokovaných potenciálů a mozkové aktivity. Toho bude možné dosáhnout díky oddělení práce experimentátora a vědeckého pracovníka. Program též usnadní organizaci naměřených dat. Další výhodou je také získání podrobného popisu prováděných experimentů, který tak umožní publikaci jejich výsledků a replikaci na jiných pracovištích. Efektivním způsobem měření přínosu programu je postupné sledování výsledku hodnocení experimentů z hlediska všech zúčastněných. Bude-li mít vzestupný trend, lze nasazení a používání tohoto programu považovat za přínosné. 5.1 Další vývoj Po samozřejmě nezbytné implementaci přijde na řadu naplnění databáze znalostí a vytvoření pravidel. Současně s tím bude třeba určit, jaká kritéria budou sloužit k vyhodnocení kvality experimentu. Pak bude možné program nasadit v praxi a během jeho provozu dolaďovat obsah znalostní databáze a doplňovat další potřebné funkce. Literatura [1] W. PICTON, S. BENTIN, P. BERG, E. DONCHIN, S.A. HILLYARD, R. JOHNSON, G.A. MILLER, W. RITTER, D.S. RUCHKIN, M.D. RUGG and M.J. TAYLOR (2000). Guidelines for using human event-related potentials to study cognition: Recording standards and publication criteria. Psychophysiology, 37, pp doi: /s [2] A.K.SHARMA, CH. KUMAR, K. MUSTAFA, A. KUMAR: A Fuzzy Frame Based Expert Shell. In: Proceedings of the National Workshop on IT Services and Applications-WITSA2003, Centre for Information Technology and Development of Computer Science, Jamia Milia Islamia (A Central University), New Delhi, February 27-28, [3] J. C. GIARRATANO AND G. D. RILEY: Expert Systems: Principles and Programming, Third Edition: Principles and Programming, 3rd ed. Course Technology, February [Online]. Available: eulike09-20&path=asin/ [4] J. COUFAL, M. MOJŽÍŠ: Simulation Framework for ERP Experiments. In: Proceedings of 9th International PhD Workshop on Systems and Control, Izola, Slovenia 2008

6 [5] J. COUFAL, M. MOJŽÍŠ: Effect of Drowsiness on Evoked Response. In: Proceedings of ICON, X. Internatonal Conference on Cognitive Neuroscience, Bodrum, Turkey 2008

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007).

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007). Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace - (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (). otevřených sešitů a systémovými prostředky a systémovými prostředky a systémovými

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

ŘIDIČSKÝ SIMULÁTOR CDV

ŘIDIČSKÝ SIMULÁTOR CDV ŘIDIČSKÝ SIMULÁTOR CDV Mgr. Aleš Zaoral CDV, v. v. i. Základní údaje o projektu Řidičský simulátor nákladního vozidla a autobusu projekt CDV plus Cílem projektu je vybudovat jedinečné výzkumné zázemí,

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně

IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně Simulátor označujeme jako kredibilní v případě, že: byla úspěšně završena fáze verifikace simulátoru se podařilo přesvědčit zadavatele simulačního

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Odkaz naleznete na těchto stránkách: http://mbcr.nature.cz/. Zde sekce stav okrsku. 1. Základní informace Stránka slouží k předávání informací o aktuálním stavu rozpracovanosti

Více

Nová áplikáce etesty zá te z ove testová ní

Nová áplikáce etesty zá te z ove testová ní Nová áplikáce etesty zá te z ove testová ní Verze 0.4 Datum aktualizace 28. 11. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Podpora - kontakty... 2 1.2 Zdroje... 2 1.3 Zkratky... 2 2 Předpoklady pro testování... 3 2.1

Více

Úložiště dat a metadat EEG/ERP experimentů. Abstrakt. 2 Analýza měření EEG/ERP. 1 Úvod. Petr Ježek

Úložiště dat a metadat EEG/ERP experimentů. Abstrakt. 2 Analýza měření EEG/ERP. 1 Úvod. Petr Ježek Úložiště dat a metadat EEG/ERP experimentů Petr Ježek Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 jezekp@kiv.zcu.cz Abstrakt Práce si klade za cíl zhodnotit obecné

Více

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy 1. Koncepce simulátoru a řídicího systému Uspřádání testovacího zařízení je navrženo tak, aby bylo možné nezávisle ovládat

Více

U Úvod do modelování a simulace systémů

U Úvod do modelování a simulace systémů U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Porovnání charakteristik klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře

Porovnání charakteristik klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře Porovnání charakteristik klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře FRANTIŠEK LÁTAL Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc V příspěvku

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Simulační modely. Kdy použít simulaci?

Simulační modely. Kdy použít simulaci? Simulační modely Simulace z lat. Simulare (napodobení). Princip simulace spočívá v sestavení modelu reálného systému a provádění opakovaných experimentů s tímto modelem. Simulaci je nutno považovat za

Více

Revize majetku. Dovývoj je vytvořen jako součást DELPHI Pluginu a může být přidán do jakékoliv existující knihovny. (pokud existují zdrojové kódy)

Revize majetku. Dovývoj je vytvořen jako součást DELPHI Pluginu a může být přidán do jakékoliv existující knihovny. (pokud existují zdrojové kódy) Produktové řady: ERP - HELIOS Orange Revize majetku Hodí se -pokud potřebujeme evidovat revize či údržby u karet majetku. Po instalaci modulu Revize se ve stromečku Hlavní nabídky objeví nový uživatelský

Více

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Fyzikální laboratoř Kamil Mudruňka Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1/8 O projektu Cílem projektu bylo vytvořit

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze )

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze ) Základní informace: Vývojová skupina Gabvar byla založena v roce 2007. Náplní skupiny je vývoj aplikací pro podporu procesů v oblasti managmentu, údržby a logistiky. Jsme skupinou pracovníků s praxí na

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Zpracování statistického výkazu P 1-04

Zpracování statistického výkazu P 1-04 Zpracování statistického výkazu P 1-04 Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplňování. Pokud nepřenášíte

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Úprava naměřených stavů

Úprava naměřených stavů Návod na používání autorizovaného software Úprava naměřených stavů V Ústí nad Labem 8. 10. 2010 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. Návod pro úpravu stavů_v1 1 z 9 8.10.2010 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...4 3Spuštění

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 29. Otázka : Zpracování událostí: mechanismus událostí a jejich zpracování (Event/Listener), nepřímá invokace (Observer/Observable). Obsah : 1. Mechanisums

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

SPECIFICKÝCH MIKROPROGRAMOVÝCH ARCHITEKTUR

SPECIFICKÝCH MIKROPROGRAMOVÝCH ARCHITEKTUR EVOLUČNÍ NÁVRH A OPTIMALIZACE APLIKAČNĚ SPECIFICKÝCH MIKROPROGRAMOVÝCH ARCHITEKTUR Miloš Minařík DVI4, 2. ročník, prezenční studium Školitel: Lukáš Sekanina Fakulta informačních technologií, Vysoké učení

Více

VIBEX Uživatelská příručka

VIBEX Uživatelská příručka VIBEX Uživatelská příručka ŠKODA POWER s.r.o. ŠKODA VÝZKUM s.r.o. ČVUT FEL Praha PROFESS, spol. s r.o. Plzeň 2005 VIBEX je program, který slouží k identifikaci příčin změn ve vibračním chování turbosoustrojí.

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A

Více

Simulace železničních sítí

Simulace železničních sítí začal vznikat v polovině 9. let 2. století jako výzkumný projekt v Institutu pro dopravní systémy a plánování (IVT) na Švýcarském spolkovém technickém institutu (ETH) v Curychu. Cílem projektu objektově

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Obr. 1: Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Obr. 1:  Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Podrobný postup pro doplnění Žádosti neúplné dokumentace OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA Nevázaná příloha bakalářské práce VYUŽITÍ OPEN-SOURCE NÁSTROJŮ PRO PŘÍPRAVU, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ EYE-TRACKING EXPERIMENTŮ Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA Michal KUČERA, 2014 Replay

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

PF je žadateli přístupný přes (obrázky 1 a 2). Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé.

PF je žadateli přístupný přes  (obrázky 1 a 2). Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé. Podrobný postup pro doplnění aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 V následujícím

Více

14. května 2012, Brno

14. května 2012, Brno 14. května 2012, Brno Připravil: Tomáš Koubek Testování Cvičení z předmětu Pokročilá uživatelská rozhraní Testování Strana 2 / 12 Testování aplikací Testování návrhu Cílem je vylepšit produkt během vývoje.

Více

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) Obsah: 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti... 1 2. Nová kompetence odborná dovednost... 2 3. Změna textové formulace

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

12 Metody snižování barevného prostoru

12 Metody snižování barevného prostoru 12 Metody snižování barevného prostoru Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro snižování barevného rozsahu pro rastrové obrázky. Postupně zde jsou vysvětleny důvody k použití těchto algoritmů

Více

modul programu SSB2000

modul programu SSB2000 modul programu SSB2000 Obsah 1. O modulu...3 1.1. Co je to modul SSBlog?...3 1.2. Je modul SSBlog součástí programu SSB2000?...3 1.3. Co modul zaznamenává?...3 1.4. Co modul nezaznamenává?...3 1.5. Ovlivní

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová cizlokat@fel.cvut.cz Obsah 1. Popis... 1 2. Cílová skupina... 2 3. Případy užití... 2 3.1.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

ZPRACOVÁNÍ NEURČITÝCH ÚDAJŮ V DATABÁZÍCH

ZPRACOVÁNÍ NEURČITÝCH ÚDAJŮ V DATABÁZÍCH 0. Obsah Strana 1 z 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 1. Základní údaje o žádosti Název projektu: 2. Údaje o žadateli 2.1.1. Základní údaje Obchodní firma: Právní forma: IČ: Počet zaměstnanců: DIČ: 2.1.2.

Více

Prehistorie. Doly Těžký průmysl

Prehistorie. Doly Těžký průmysl Prehistorie Doly Těžký průmysl Historie Energetické systémy Důlní dispečinky Chemie Hutnictví Ropa Teplárny SCADA 1986 SCADA ADT 4500 1992 SCADA DOS 1994 SCADA QNX 4 2005 SCADA QNX - 6 Reálný čas a výběr

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni chápat základní principy databáze, vytvořit novou databázi, vytvořit a upravit tabulky, řadit a filtrovat data v tabulkách,

Více

Obnova certifikátů Gemini 5.0

Obnova certifikátů Gemini 5.0 Obnova certifikátů Gemini 5.0 Obsah Zjištění verze programu Gemini... 3 Obnova podpisového a transportního certifikátu pro verzi Gemini 5.0.51.6... 3 Generován klíče do souboru... 4 Generování klíče do

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ 8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Seznámení s různými vyhledávacími databázemi vědeckých informací na internetu. Postup vyhledávání, rozšiřování a zužování vyhledávaného tématu. Vyhledávání

Více