Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb"

Transkript

1 Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2007 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb), bylo vyhlášeno na stránkách MPSV ČR v 1. polovině července Dotační řízení MPSV ČR bylo vyhlášeno v návaznosti na paragrafy 101 a 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podle 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. se jedná o dotaci, na kterou není právní nárok. Dotaci ze státního rozpočtu bylo možné poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb, tj. pouze na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb (zejména v případě služeb s regionální a místní působností) byla poskytována s ohledem na regionální, místní potřebnost sociální služby. Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup a kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2007 jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen metodika ). Dotace ze státního rozpočtu byla poskytována žadatelům na základě Žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok Žádost musela být vyplněna a předložena v metodice stanoveným způsobem. K žádosti musely být zároveň přiloženy povinné přílohy. Žádost se podávala současně v listinné a elektronické podobě. Dotace poskytované na základě 101 zákona o sociálních službách Dotace poskytované poskytovatelům sociálních služeb na základě 101 zákona o sociálních službách jsou především určeny na podporu sociálních služeb, které mají místní či regionální působnost. Žádost o dotaci podával poskytovatel sociální služby na krajský úřad v termínu do 31. srpna 2006 (podle působnosti služby na území kraje). Posuzování žádostí (na základě formálních a věcných kritérií) zajišťovaly krajské úřady v souladu s místními podmínkami potřebností sociálních služeb (tj. v souladu se střednědobými plány sociálních služeb krajů) a v souladu se zásadami hodnocení stanovenými jednotně MPSV ČR. Krajské úřady na základě hodnotícího procesu 1

2 podaly podle 101 odst. 4 zákona (souhrnnou) žádost o poskytnutí dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v termínu do konce října 2006, která již obsahovala výsledky hodnotícího procesu. Dotace poskytované na základě 104 zákona o sociálních službách Dotace poskytované poskytovatelům sociálních služeb na základě 104 zákona jsou především určeny na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter. Žádosti o poskytnutí dotace byly předkládány žadateli o dotaci (poskytovateli sociálních služeb) přímo Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v termínu do 30. září Hodnocení těchto žádostí zajišťovala přímo MPSV ČR, odbor sociálních služeb. Hodnocení žádostí Na přijaté žádosti (poskytované sociální služby) byla uplatněna následující formální a věcná kritéria. Formální kritéria: 1. žádost byla podána v tištěné podobě (1 x originál) na standardizovaném formuláři žádosti, 2. žádost byla dodána v elektronické podobě (verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné, 3. v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje, 4. jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti, 5. na žádosti nechybí podpis oprávněné osoby, 6. žádost je podána ve stanoveném termínu, 7. organizace k datu podání žádosti nemá dle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Věcná kritéria: 1. popis cílové skupiny 2. metody realizace poskytování sociální služby 3. personální zabezpečení sociální služby 4. zdůvodnění potřebnosti poskytované služby 5. finanční přiměřenost (rozpočet), zajištění dalších zdrojů K věcnému hodnocení byly postoupeny jen ty žádosti, které nebyly navrženy k vyřazení z dotačního řízení pro formální nedostatky. Pokud v rámci žádosti, byla dotace požadována na více poskytovaných sociálních služeb, hodnotila se každá sociální služba samostatně. Při hodnocení žádostí se nejprve posoudilo, do jaké míry žádost (sociální služba) svým obsahem odpovídá zaměření programu podpory, dále při hodnocení byl kladen důraz na kvalitu, potřebnost a efektivnost poskytované sociální služby. Od roku 2007 lze dotaci poskytnout pouze na dofinancování sociálních služeb stanovených zákonem. Jiné aktivity či služby žadatele nebylo možné v rámci dotačního řízení podporovat. Pokud žadatel o dotaci žádal dotaci na jiné prospěšné aktivity, které však nejsou sociální službou, tyto aktivity nebyly navrženy k podpoře. V tomto kontextu v porovnání s rokem 2006 v případě některých organizací došlo k meziročnímu poklesu poskytnutých dotačních prostředků. Pozn. v roce 2006 MPSV ČR podporovalo v rámci 2

3 dotačního řízení projekty nestátních neziskových organizací, které byly zaměřeny jak na poskytování vybraných sociálních služeb, tak na podporu dalších aktivit ve prospěch cílových skupin uživatelů, které však nelze v kontextu zákona o sociálních službách považovat za sociální služby. Každá sociální služba byla hodnocena na základě výše uvedených 5 hodnotících kritérií, na jejichž základě mohla získat až 100 bodů. Sociální služba v rámci hodnocení musela získat minimálně 50 bodů, aby na ní mohla být poskytnuta dotace. Stanovení výše dotace Dotace na jednotlivé sociální služby byla stanovena na základě následujících kritérií: 1. schváleného objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu (kapitole MPSV ČR) pro rok 2007 určených na podporu poskytování sociálních služeb Pro rok 2007 na dofinancování běžných výdajů poskytovaných sociálních služeb jsou ve státním rozpočtu (kapitole MPSV ČR) určeny finanční prostředky ve výši mil. Kč. Celkový objem požadavků uplatněných ze strany žadatelů o dotaci pro rok 2007 byl ve výši mil. Kč, tj. MPSV ČR může vzhledem ke schválenému rozpočtu na dotace vyhovět pouze 69 % požadavků poskytovatelů sociálních služeb. V tomto kontextu bylo nutné přistoupit ke krácení požadovaných finančních prostředků. 2. (věcného) hodnocení žádostí/sociálních služeb ve vztahu k zákonu o sociálních službách Oproti dotačnímu řízení MPSV ČR pro rok 2006 dotační řízení pro rok 2007 je výhradně zaměřeno na financování sociálních služeb, tzn., již nejsou podporovány jiné aktivity zaměřené na vybrané cílové skupiny osob, které nespadají do systému sociálních služeb (např. aktivity, které spadají do oblasti zaměstnanosti podporované zaměstnávání, pracovní rehabilitace nebo rodinné politiky atd. Dále například žádosti o dotaci zaměřené na vzdělávací programy, volnočasové aktivity, osvětové činnosti). Každá sociální služba byla hodnocena v kontextu zákona o sociálních službách. Při hodnocení bylo posuzováno, zda popis služby v žádosti odpovídá definici a vymezení sociální služby podle zákona. Bylo hodnoceno, zda služba obsahuje všechny základní činnosti podle zákona (pozn. poskytovatel je povinen základní činnosti pro příslušný druh služby zajistit, nemusí je však konkrétnímu uživateli poskytovat). Pokud organizace neuvedla úplný výčet základních činností pro příslušný druh služby, bylo posuzováno, zda si organizace uvědomila veškeré náležitosti služby stanovené zákonem a správně se zařadila pod daný druh služby nebo skutečně tyto činnosti není schopná zajistit, a pak neposkytuje příslušný druh sociální služby. V případě, že služba obsahovala i další fakultativní činnosti (tj. nad rámec základních), na tyto služby nebylo možné dotaci podle zákona poskytnout. 3

4 Dále bylo posuzováno vymezení okruhu uživatelů služby v kontextu zákona, tj. pro koho je příslušná služba určena, zda z popisu cílové skupiny uživatelů služby je zřejmá znalost této cílové skupiny a zkušenosti s prací s touto cílovou skupinou. Z každé žádosti musel být zřejmý popis poskytování zejména základních činností každé služby, tj. bylo posuzováno, zda byly např. uvedeny cíle a zásady poskytování služby, jednání se zájemcem o službu, ochrana práv osob, smlouva s uživatelem, individuální plánování průběhu služby, vyřizování stížností, vedení dokumentace atd. Dále bylo hodnoceno personální zabezpečení poskytované sociální služby, tj. zda personální zabezpečení odpovídá druhu a charakteru poskytované služby (zda je popsáno složení a vedení pracovního týmu pozice v týmu, odbornost pracovníků, jaký je počet odborných pracovníků v kontextu s charakterem služby, počtem a strukturou uživatelů, metodami realizace a podmínkami odborné způsobilosti dle zákona atd.). 3. potřebnost sociální služby v regionu Při hodnocení potřebnosti sociální služby se vycházelo z plánů, tam kde byly zpracovány, z poptávky po službě, z kapacity služby a vytíženosti služby (i když se jednalo o odhad ze strany poskytovatele), z přínosu služby pro cílovou skupinu osob, z návaznosti služby na jiné služby/na jiné poskytovatele, ze skutečnosti, zda existují další poskytovatelé příslušné služby v místě. 4. rozpočet poskytované sociální služby. Byla hodnocena přiměřenost, hospodárnost a průhlednost rozpočtu služby (např. zda jsou obsaženy vysvětlující komentáře k položkám zejména v případě ostatních položek). Byla posuzována vazba mezi realizací služby, popisem činností, personálním zabezpečením a položkami rozpočtu. Bylo hodnoceno, zda v žádosti byl zřetelně zdůvodněn (vysoký) meziroční nárůstu celkových nákladů služby! Bylo hodnoceno, zda je zřejmá a stabilní struktura zdrojů (tj. zda jsou zajištěny další zdroje) s ohledem na právní formu poskytovatele a druh služby, počet uživatelů. Bylo hodnoceno, zda je předpokládaná výše úhrady ze strany uživatelů služby adekvátní v kontextu příslušného druhu sociální služby. Zároveň bylo zohledňováno, zda služba byla financována z veřejných rozpočtů v roce 2006 a v jakém rozsahu. Shrnutí nejčastějších věcných chyb, které se objevovaly v žádostech popis služby v žádosti neodpovídal definici a vymezení služby podle zákona (včetně okruhu osob, kterým je služba určena), 4

5 špatné zařazení činností organizace z hlediska jednotlivých druhů sociálních služeb, služba nenaplňovala veškeré povinné základní činnosti (např. pečovatelská služba obsahuje 5 povinných základních činností, v řadě případů však pečovatelská služba byla zaměřena pouze na poskytnutí stravy (rozvoz obědů), součástí žádosti byl požadavek na dotaci na aktivity poskytovatelů sociálních služeb, které nejsou sociální službou podle zákona o sociálních službách, stávající činnost poskytovatele byla rozdrobena do několika druhů služeb a těmto všem službám však neodpovídala, na základní sociální poradenství byla podávána samostatná žádost o dotaci (tj. jako na samostatný druh sociální služby), základní sociální poradenství je ( 37 odst. 2 zákona o sociálních službách) je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, nedostatečné zdůvodnění potřebnosti služby, v rozpočtu služby nebyla zohledněna předpokládaná výše úhrady ze strany uživatelů služby, nebo tato úhrada byla v kontextu popisu služby značně poddimenzována týká se především služeb sociální péče, které jsou poskytovány za úhradu ze strany uživatelů. Např. v případě pobytových služeb sociální péče uživatel hradí úhradu za ubytování, stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu, přičemž úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku - 73 zákona o sociálních službách. obdobně zejména v případě pečovatelské služby, osobní asistence byly značně poddimenzovány úhrady od uživatelů služby, které v řadě případů zcela nereflektovaly novou právní úpravu v oblasti financování sociálních služeb, tzn. skutečnost, že na poskytování těchto služeb stát dává uživatelům pečovatelské služby nemalé zdroje (příspěvek na péči) potřebné k zajištění adekvátního rozsahu péče. Dotace ze státního rozpočtu by měly financovat provoz pečovatelé služby pouze v okrajové míře tam, kde tato služba nemůže být dofinancována z jiných zdrojů (tj. dotace samospráv, zejména obcí). Pečovatelská služba je službou poskytovanou za úhradu ze strany uživatelů. Úhrady od uživatelů služby by měly tvořit majoritní část rozpočtu poskytované sociální služby. nedostatečné zdůvodnění meziročního nárůstu nákladů poskytované sociální služby, a to v řadě případů o více než 100%, nedostatečně zdůvodněné položky v rozpočtu. 5

6 Příloha tabulková část shrnutí poskytnutých dotací z hlediska vybraných kritérií SKUPINA SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.1 Počet sociálních služeb, na které je žádána dotace, podle skupiny sociálních služeb celkový počet Skupina služby sociálních služeb služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 480 Celkový součet Tabulka č. 2 Počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle skupiny sociálních služeb Skupina služby počet počet počet počet podpořených podpořených nepodpořených nepodpořených sociálních soc.služeb v sociálních soc.služeb v % služeb % služeb služby sociální péče % % služby sociální prevence % % sociální poradenství % % Celkový součet % % Graf - Počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle skupiny soc.služby 2500 počet sociálních služeb služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství skupina soc.služby počet podpořených sociálních služeb počet podpořených sociálních služeb 6

7 Komentář: V rámci dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2007 byly předloženy žádosti o dotaci na podporu poskytování sociálních služeb. Celkem bylo podáno jednotlivými organizacemi žádostí, z toho nejvíce žádostí bylo podáno v případě Středočeského kraje, Hl.m. Prahy, Moravskoslezského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Dotace pro rok 2007 byla poskytnuta v případě sociálních služeb, z toho bylo podpořeno služeb sociální péče (které tvoří 55 % z celkového počtu podpořených sociálních služeb), služeb sociální prevence (které tvoří 34% z celkového počtu podpořených sociálních služeb) a 312 služeb zaměřených na poskytování odborného sociálního poradenství (které tvoří 10% z celkového počtu podpořených sociálních služeb). Podpora byla poskytnuta v případě 75% sociálních služeb, na které byla dotace požadována, neuspokojeno bylo 25% sociálních služeb, na které byla dotace požadována. Zejména v případě sociálního poradenství nebylo podpořeno 35% takto zaměřených sociálních služeb. Tato skutečnost byla způsobena zejména tím, že žadatelé o dotaci nesprávně vyčlenili poskytování sociálního poradenství do samostatné služby. Podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytování základního sociálního poradenství součástí každé sociální služby. Jako samostatná sociální služba je pojímáno pouze v případě, že se jedná o specifické odborné poradenství zaměřené na určitou cílovou skupinu osob. Další skutečností, která ovlivnila počet podpořených sociálních služeb, je nesprávné zařazení současných aktivit poskytovatelů sociálních služeb z hlediska zákonem stanovených druhů sociálních služeb (pozn. zákon vymezuje celkem 32 druhů sociálních služeb). V řadě případů poskytovatelé vykazovali stejné činnosti, které vykonávají, v rámci více druhů sociálních služeb. Tabulka č. 3 Požadavek na dotaci a dotace 2007 podle skupiny sociální služby Skupina služby Požadavek 2007 podíl skupiny na celkovém objemu požadovaných finančních prostředků Dotace 2007 podíl skupiny na celkovém objemu poskytnutých dotací služby sociální péče % % služby sociální prevence % % sociální poradenství % % Celkový součet % % 7

8 Graf - Dotace 2007 podle skupiny sociální služby 9% 3% 88% služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Graf - požadavek a dotace 2007 podle skupiny sociální služby v Kč služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství skupina sociální služby Požadavek 2007 Dotace 2007 Komentář Celkový požadavek na dotace ze strany žadatelů přesahoval 10 mld. Kč, z toho 85% tvořil požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče (8,5 mld. Kč). MPSV s ohledem na schválený rozpočet poskytlo dotace ve výši 67% celkového požadavku. V současné době bylo rozhodnuto o dotacích ve výši 6,7 mld. Kč, z toho 88% tvoří služby sociální péče (celkem je na služby sociální péče určeno 5,9 mld. Kč). 8

9 Tabulka č.4 Struktura požadavku 2007 podle jednotlivých krajů a skupiny sociální služby Působnost soc.služby/kraj služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Celkový součet v % v % v % Celostátní % 48% 35% Jihočeský % 7% 2% Jihomoravský % 9% 2% Karlovarský % 9% 2% Královéhradecký % 9% 3% Liberecký % 7% 4% Moravskoslezský % 17% 4% Olomoucký % 9% 3% Pardubický % 8% 3% Plzeňský % 7% 3% Praha % 23% 4% Středočeský % 8% 3% Ústecký % 9% 4% Vysočina % 7% 3% Zlínský % 7% 3% Celkový součet % 12% 5% Struktura požadavku pro r.2007 podle jednotlivých krajů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Celostátní Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Zlínský Komentář Struktura požadavků o dotaci s ohledem na zařazení sociálních služeb do služeb sociální péče, služeb sociální prevence a jako sociálního poradenství je rozdílná v případě služeb s celostátní či nadregionální působností v porovnání se službami s místní působností. Požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče tvoří pouze 17% z celkové požadované dotace v případě služeb s celostátní/nadregionální působností. Opačná situace je v případě služeb s místní/regionální působností v rámci jednotlivých krajů, kde 9

10 požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče tvoří 89% z celkové požadované dotace. Obdobná struktura s ohledem na zařazení služby do příslušné skupiny je i v případě poskytnuté dotace na rok 2007 (viz tabulka č.5). Tabulka č.5 Struktura dotace 2007 podle jednotlivých krajů a skupiny sociální služby Působnost soc.služby/kraj služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Celkový součet v % v % v % Celostátní % 52% 36% Jihočeský % 7% 2% Jihomoravský % 8% 2% Karlovarský % 8% 3% Královéhradecký % 6% 2% Liberecký % 5% 3% Moravskoslezský % 9% 2% Olomoucký % 7% 3% Pardubický % 6% 2% Plzeňský % 5% 2% Praha % 24% 2% Středočeský % 5% 3% Ústecký % 7% 2% Vysočina % 6% 3% Zlínský % 6% 2% Celkový součet % 11% 5% Graf - Struktura dotace 2007 podle jednotlivých krajů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Celostátní Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 10

11 DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.6 Počet služeb dle jednotlivých druhů sociálních služeb z toho: Počet služeb, na Druh sociální služby které je Počet Počet dotace podpořených nepodpořených požadována služeb služeb Podíl podpořených služeb na jejich celkovém počtu Azylové domy % Centra denních služeb % Denní stacionáře % Domovy pro osoby se zdravotním postižením % Domovy pro seniory % Domovy se zvláštním režimem % Domy na půl cesty % Chráněné bydlení % Kontaktní centra % Krizová pomoc % Nízkoprahová denní centra % Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež % Noclehárny % Odlehčovací služby % Osobní asistence % Pečovatelská služba % Podpora samostatného bydlení % Průvodcovské a předčitatelské služby % Raná péče % Služby následné péče % Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi % Soc.aktivizač.služby pro seniory a osoby se ZP % Sociálně terapeutické dílny % sociální poradenství % Sociální rehabilitace % Soc.sl. poskytované ve zdrav.zař.ústavní péče % Telefonická krizová pomoc % Terapeutické komunity % Terénní programy % Tísňová péče % Tlumočnické služby % Týdenní stacionáře % Celkový součet x Komentář Tabulka č. 6 ukazuje podporu s ohledem na zařazení služeb podle jednotlivých druhů sociálních služeb. V roce 2006 nebylo prozatím rozhodnuto o podpoře poskytování sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízení ústavní péče ( 52 zákona č. 108/2006 Sb.). Pro podporu těchto sociálních služeb byly schváleny finanční prostředky ve výši 500 mil. Kč v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu. O podpoře sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče bude rozhodnuto s ohledem na zápis těchto zařízení do registru poskytovatelů sociálních služeb v průběhu roku

12 Tabulka č.7 - Požadavek a dotace pro rok 2007 podle jednotlivých druhů sociálních služeb Podíl dotace Druh sociální služby Požadavek 2007 Dotace 2007 na požadavku Azylové domy % Centra denních služeb % Denní stacionáře % Domovy pro osoby se zdravotním postižením % Domovy pro seniory % Domovy se zvláštním režimem % Domy na půl cesty % Chráněné bydlení % Kontaktní centra % Krizová pomoc % Nízkoprahová denní centra % Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež % Noclehárny % Odlehčovací služby % Osobní asistence % Pečovatelská služba % Podpora samostatného bydlení % Průvodcovské a předčitatelské služby % Raná péče % Služby následné péče % Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi % Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP % Sociálně terapeutické dílny % sociální poradenství % Sociální rehabilitace % Soc. služby poskytované ve zdrav. zaří.ústavní péče % Telefonická krizová pomoc % Terapeutické komunity % Terénní programy % Tísňová péče % Tlumočnické služby % Týdenní stacionáře % Celkový součet % Komentář Tabulka č. 7 ukazuje míru podpory jednotlivých druhů sociálních služeb. V průměru byly jednotlivé služby podpořeny ve výši 67 %. 12

13 Graf - počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle druhu soc.služby druh sociální služby Domovy pro osoby se ZP Domovy pro seniory počet služeb Počet podpořených služeb Počet nepodpořených služeb 13

14 PŮSOBNOST SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.8 požadavek a dotace pro rok 2007 dle působnosti sociální služby Působnost Požadavek 2007 v % Dotace 2007 v % celostátní a nadregionální % % regionální a místní % % Celkový součet % % Tabulka č.9 požadavek a dotace pro rok 2007 dle krajů Kraj Požadavek 2007 v % Dotace 2007 v % Jihočeský % % Jihomoravský % % Karlovarský % % Královéhradecký % % Liberecký % % Moravskoslezský % % Olomoucký % % Pardubický % % Plzeňský % % Praha % % Středočeský % % Ústecký % % Vysočina % % Zlínský % % Celkový součet % % Komentář Z celkového požadavku na dotaci tvoří požadavek na služby s regionální/místní působností 97% celkových požadovaných finančních prostředků. Tabulka č. 9 následně ukazuje strukturu požadavku a dotace z hlediska jednotlivých krajů. Největší objem prostředků je směřován do Moravskoslezského a Středočeského kraje (oba kraje 12%). Obdobně je tomu tak i v případě počtu předložených a podpořených sociálních služeb (viz tabulky 10 a 11). 14

15 Tabulka č.10 počet sociálních služeb dle působnosti sociální služby Působnost Počet soc.služeb celkem v % z toho: Počet Počet podpořených nepodpořených služeb služeb celostátní a nadregionální 164 4% regionální a místní % Celkový součet % Tabulka č.11 počet sociálních služeb dle krajů z toho: Kraj Počet soc.služeb celkem v % Počet Počet podpořených nepodpořených služeb služeb Jihočeský 272 7% Jihomoravský 360 9% Karlovarský 129 3% Královéhradecký 216 6% Liberecký 148 4% Moravskoslezský % Olomoucký 280 7% Pardubický 226 6% Plzeňský 177 5% Praha % Středočeský % Ústecký 321 8% Vysočina 195 5% Zlínský 310 8% Celkový součet %

16 Tabulka č.12 Podíl dotace na požadavku podle působnosti sociální služby Působnost/Kraj Míra vyhovění požadavku Celostátní 54% Jihočeský 61% Jihomoravský 69% Karlovarský 58% Královéhradecký 67% Liberecký 69% Moravskoslezský 67% Olomoucký 65% Pardubický 57% Plzeňský 73% Praha 67% Středočeský 63% Ústecký 74% Vysočina 74% Zlínský 74% Průměr 66% Komentář Z pohledu poměru požadované dotace a poskytnuté dotace pro rok 2007 byly ve větší míře saturovány požadavky v případě Zlínského, Ústeckého kraje a Kraje Vysočina. V nejnižší míře pak požadavky v případě Pardubického a Karlovarského kraje. Z hlediska působnosti služby byly celostátní/nadregionální služby podpořeny pouze ve výši 54% v porovnání s regionálními/místními sociálními službami, které byly podpořeny v průměrné výši 67 %. Tyto údaje je však nutné posuzovat v kontextu struktury rozpočtů služeb, stanovení výše požadavku, struktury uživatelů, sítě sociálních služeb v jednotlivých krajích a počtem podpořených služeb (viz tabulka č. 13) atd. Tabulka č.13 struktura podpory služeb dle působnosti sociální služby Struktura podpory služeb Působnost/Kraj Podíl podpořených Podíl nepodpořených služeb na celk.počtu služeb na celk.počtu služeb služeb Celostátní 68% 32% Jihočeský 69% 31% Jihomoravský 88% 13% Karlovarský 64% 36% Královéhradecký 81% 19% Liberecký 76% 24% Moravskoslezský 66% 34% Olomoucký 69% 31% Pardubický 71% 29% Plzeňský 88% 12% Praha 73% 27% Středočeský 81% 19% Ústecký 80% 20% Vysočina 75% 25% Zlínský 72% 28% Průměr 75% 25% 16

17 PRÁVNÍ FORMA POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ORGANIZACE) Tabulka č. 14 požadavek na dotaci pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) z toho: právní forma Požadavek 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství svazek obcí příspěvková org. zřizovaná krajem příspěvková org. zřizovaná obcí církevní právnická osoba fyzická osoba město, obec, organizační složka obecně prospěšná společnost obchodní společnost občanské sdružení zdravotnické zařízení Celkový součet Tabulka č požadavek na dotaci pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) v % z toho: právní forma Požadavek 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství NNO 27,14% 16,20% 92,35% 75,53% příspěvkové org. zřizované krajem 51,56% 59,50% 2,92% 20,19% příspěvkové org. zřizované obcí 18,96% 21,93% 2,57% 2,13% ostatní 2,34% 2,37% 2,16% 2,15% Celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Požadavek na dotaci dle právní formy poskytovatele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NNO přís pěvkové organizace z řizované krajem přís pěvkové organizace z řizované obcí ostatní právní form a poskytovatele služby sociální péč e služby sociální prevence sociální poradenství 17

18 Tabulka č. 16 dotace pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) z toho: právní forma Dotace 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství svazek obcí příspěvková org. zřizovaná krajem příspěvková org. zřizovaná obcí církevní právnická osoba fyzická osoba město, obec, organizační složka obecně prospěšná společnost obchodní společnost občanské sdružení zdravotnické zařízení Celkový součet Tabulka č. 16 dotace pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) v % z toho: právní forma Dotace 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství NNO 21,39% 12,50% 94,77% 65,90% příspěvkové org. zřizované krajem 64,04% 71,11% 4,32% 32,44% příspěvkové org. zřizované obcí 14,19% 15,99% 0,54% 1,44% ostatní 0,39% 0,39% 0,38% 0,23% Celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Přidělená dotace dle právní formy poskytovatele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NNO příspěvkové organizace zřizované krajem příspěvkové organizace zřizované obcí ostatní právní forma poskytovatele služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 18

19 Požadavek, dotace 2007 podle právní formy poskytovatele příspěvková organizace zřizovaná krajem příspěvková organizace zřizovaná obcí NNO město, obec ostatní Požadavek 2007 Dotace 2007 Požadavek, dotace 2007 podle typu nestátní neziskové organizace občanské sdružení církevní právnická osoba obecně prospěšná společnost fyzická osoba nestátní nezisková organizace Požadavek 2007 Dotace

20 Komentář Z celkové výše požadovaných finančních prostředků tvořil požadavek na sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi kraje 52%. Tyto organizace byly podpořeny ve výši 64% z celkových poskytnutých prostředků dotace pro rok 2007, z toho však 98 % tvoří služby sociální péče (zejména pobytové). Požadavek na služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi tvořil 27% z celkových požadovaných finančních prostředků pro rok NNO byly podpořeny ve výši 21% z celkových poskytnutých prostředků dotace pro rok 2007, z toho služby sociální péče tvoří 51 % a služby sociální prevence 39 %. Z nestátních neziskových organizací 51 % dotací, poskytnutých NNO, získala občanská sdružení (cca 730 mil. Kč). ÚHRADY OD UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č Průměrná, maximální a minimální výše úhrad v případě služeb sociální péče poskytovaných za úhradu Druh sociální služby průměrná výše úhrady na 1 uživatele za měsíc maximální výše úhrady na 1 uživatele za měsíc minimální výše úhrady na 1 uživatele za měsíc *) Centra denních služeb Denní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Odlehčovací služby Osobní asistence Pečovatelská služba Podpora samostatného bydlení Průvodcovské a předčitatelské služby Soc.služby poskyt. ve zdrav. zař. ústavní péče Tísňová péče Týdenní stacionáře *) po vyloučení případů, kdy úhrady nejsou vybírány vůbec viz tabulka č

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Obsah: Úvod... 3 I. Legislativní rámec... 4 II. Úvodní ustanovení... 4 III.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R P R E Z I D E N

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji červenec 202 I. Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 202 ISBN 978-80-904888-7-8

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny Sociálníslužby Od 1. ledna 2007 nováprávníúprava Účel sociálních služeb: sociální začleňování Individualizace: plánování a financování příspěvek na péči

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Tabulka ocenění dobrovolnické práce

Tabulka ocenění dobrovolnické práce PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 14 Tabulka ocenění dobrovolnické práce Níže uvádíme ocenění dobrovolnické práce v tabulkách rozdělených dle jednotlivých

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/102 ze dne 10. 9. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/102 ze dne 10. 9. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/102 ze dne 10. 9. 2015 Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2016 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Kraj: Hlavního město Praha Předpokládaná celková výše dotací na rok 2014: 40 mil. Kč (dle roku 2013) Vyhlášené

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více