Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb"

Transkript

1 Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2007 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb), bylo vyhlášeno na stránkách MPSV ČR v 1. polovině července Dotační řízení MPSV ČR bylo vyhlášeno v návaznosti na paragrafy 101 a 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podle 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. se jedná o dotaci, na kterou není právní nárok. Dotaci ze státního rozpočtu bylo možné poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb, tj. pouze na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb (zejména v případě služeb s regionální a místní působností) byla poskytována s ohledem na regionální, místní potřebnost sociální služby. Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup a kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2007 jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen metodika ). Dotace ze státního rozpočtu byla poskytována žadatelům na základě Žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok Žádost musela být vyplněna a předložena v metodice stanoveným způsobem. K žádosti musely být zároveň přiloženy povinné přílohy. Žádost se podávala současně v listinné a elektronické podobě. Dotace poskytované na základě 101 zákona o sociálních službách Dotace poskytované poskytovatelům sociálních služeb na základě 101 zákona o sociálních službách jsou především určeny na podporu sociálních služeb, které mají místní či regionální působnost. Žádost o dotaci podával poskytovatel sociální služby na krajský úřad v termínu do 31. srpna 2006 (podle působnosti služby na území kraje). Posuzování žádostí (na základě formálních a věcných kritérií) zajišťovaly krajské úřady v souladu s místními podmínkami potřebností sociálních služeb (tj. v souladu se střednědobými plány sociálních služeb krajů) a v souladu se zásadami hodnocení stanovenými jednotně MPSV ČR. Krajské úřady na základě hodnotícího procesu 1

2 podaly podle 101 odst. 4 zákona (souhrnnou) žádost o poskytnutí dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v termínu do konce října 2006, která již obsahovala výsledky hodnotícího procesu. Dotace poskytované na základě 104 zákona o sociálních službách Dotace poskytované poskytovatelům sociálních služeb na základě 104 zákona jsou především určeny na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter. Žádosti o poskytnutí dotace byly předkládány žadateli o dotaci (poskytovateli sociálních služeb) přímo Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v termínu do 30. září Hodnocení těchto žádostí zajišťovala přímo MPSV ČR, odbor sociálních služeb. Hodnocení žádostí Na přijaté žádosti (poskytované sociální služby) byla uplatněna následující formální a věcná kritéria. Formální kritéria: 1. žádost byla podána v tištěné podobě (1 x originál) na standardizovaném formuláři žádosti, 2. žádost byla dodána v elektronické podobě (verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné, 3. v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje, 4. jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti, 5. na žádosti nechybí podpis oprávněné osoby, 6. žádost je podána ve stanoveném termínu, 7. organizace k datu podání žádosti nemá dle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Věcná kritéria: 1. popis cílové skupiny 2. metody realizace poskytování sociální služby 3. personální zabezpečení sociální služby 4. zdůvodnění potřebnosti poskytované služby 5. finanční přiměřenost (rozpočet), zajištění dalších zdrojů K věcnému hodnocení byly postoupeny jen ty žádosti, které nebyly navrženy k vyřazení z dotačního řízení pro formální nedostatky. Pokud v rámci žádosti, byla dotace požadována na více poskytovaných sociálních služeb, hodnotila se každá sociální služba samostatně. Při hodnocení žádostí se nejprve posoudilo, do jaké míry žádost (sociální služba) svým obsahem odpovídá zaměření programu podpory, dále při hodnocení byl kladen důraz na kvalitu, potřebnost a efektivnost poskytované sociální služby. Od roku 2007 lze dotaci poskytnout pouze na dofinancování sociálních služeb stanovených zákonem. Jiné aktivity či služby žadatele nebylo možné v rámci dotačního řízení podporovat. Pokud žadatel o dotaci žádal dotaci na jiné prospěšné aktivity, které však nejsou sociální službou, tyto aktivity nebyly navrženy k podpoře. V tomto kontextu v porovnání s rokem 2006 v případě některých organizací došlo k meziročnímu poklesu poskytnutých dotačních prostředků. Pozn. v roce 2006 MPSV ČR podporovalo v rámci 2

3 dotačního řízení projekty nestátních neziskových organizací, které byly zaměřeny jak na poskytování vybraných sociálních služeb, tak na podporu dalších aktivit ve prospěch cílových skupin uživatelů, které však nelze v kontextu zákona o sociálních službách považovat za sociální služby. Každá sociální služba byla hodnocena na základě výše uvedených 5 hodnotících kritérií, na jejichž základě mohla získat až 100 bodů. Sociální služba v rámci hodnocení musela získat minimálně 50 bodů, aby na ní mohla být poskytnuta dotace. Stanovení výše dotace Dotace na jednotlivé sociální služby byla stanovena na základě následujících kritérií: 1. schváleného objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu (kapitole MPSV ČR) pro rok 2007 určených na podporu poskytování sociálních služeb Pro rok 2007 na dofinancování běžných výdajů poskytovaných sociálních služeb jsou ve státním rozpočtu (kapitole MPSV ČR) určeny finanční prostředky ve výši mil. Kč. Celkový objem požadavků uplatněných ze strany žadatelů o dotaci pro rok 2007 byl ve výši mil. Kč, tj. MPSV ČR může vzhledem ke schválenému rozpočtu na dotace vyhovět pouze 69 % požadavků poskytovatelů sociálních služeb. V tomto kontextu bylo nutné přistoupit ke krácení požadovaných finančních prostředků. 2. (věcného) hodnocení žádostí/sociálních služeb ve vztahu k zákonu o sociálních službách Oproti dotačnímu řízení MPSV ČR pro rok 2006 dotační řízení pro rok 2007 je výhradně zaměřeno na financování sociálních služeb, tzn., již nejsou podporovány jiné aktivity zaměřené na vybrané cílové skupiny osob, které nespadají do systému sociálních služeb (např. aktivity, které spadají do oblasti zaměstnanosti podporované zaměstnávání, pracovní rehabilitace nebo rodinné politiky atd. Dále například žádosti o dotaci zaměřené na vzdělávací programy, volnočasové aktivity, osvětové činnosti). Každá sociální služba byla hodnocena v kontextu zákona o sociálních službách. Při hodnocení bylo posuzováno, zda popis služby v žádosti odpovídá definici a vymezení sociální služby podle zákona. Bylo hodnoceno, zda služba obsahuje všechny základní činnosti podle zákona (pozn. poskytovatel je povinen základní činnosti pro příslušný druh služby zajistit, nemusí je však konkrétnímu uživateli poskytovat). Pokud organizace neuvedla úplný výčet základních činností pro příslušný druh služby, bylo posuzováno, zda si organizace uvědomila veškeré náležitosti služby stanovené zákonem a správně se zařadila pod daný druh služby nebo skutečně tyto činnosti není schopná zajistit, a pak neposkytuje příslušný druh sociální služby. V případě, že služba obsahovala i další fakultativní činnosti (tj. nad rámec základních), na tyto služby nebylo možné dotaci podle zákona poskytnout. 3

4 Dále bylo posuzováno vymezení okruhu uživatelů služby v kontextu zákona, tj. pro koho je příslušná služba určena, zda z popisu cílové skupiny uživatelů služby je zřejmá znalost této cílové skupiny a zkušenosti s prací s touto cílovou skupinou. Z každé žádosti musel být zřejmý popis poskytování zejména základních činností každé služby, tj. bylo posuzováno, zda byly např. uvedeny cíle a zásady poskytování služby, jednání se zájemcem o službu, ochrana práv osob, smlouva s uživatelem, individuální plánování průběhu služby, vyřizování stížností, vedení dokumentace atd. Dále bylo hodnoceno personální zabezpečení poskytované sociální služby, tj. zda personální zabezpečení odpovídá druhu a charakteru poskytované služby (zda je popsáno složení a vedení pracovního týmu pozice v týmu, odbornost pracovníků, jaký je počet odborných pracovníků v kontextu s charakterem služby, počtem a strukturou uživatelů, metodami realizace a podmínkami odborné způsobilosti dle zákona atd.). 3. potřebnost sociální služby v regionu Při hodnocení potřebnosti sociální služby se vycházelo z plánů, tam kde byly zpracovány, z poptávky po službě, z kapacity služby a vytíženosti služby (i když se jednalo o odhad ze strany poskytovatele), z přínosu služby pro cílovou skupinu osob, z návaznosti služby na jiné služby/na jiné poskytovatele, ze skutečnosti, zda existují další poskytovatelé příslušné služby v místě. 4. rozpočet poskytované sociální služby. Byla hodnocena přiměřenost, hospodárnost a průhlednost rozpočtu služby (např. zda jsou obsaženy vysvětlující komentáře k položkám zejména v případě ostatních položek). Byla posuzována vazba mezi realizací služby, popisem činností, personálním zabezpečením a položkami rozpočtu. Bylo hodnoceno, zda v žádosti byl zřetelně zdůvodněn (vysoký) meziroční nárůstu celkových nákladů služby! Bylo hodnoceno, zda je zřejmá a stabilní struktura zdrojů (tj. zda jsou zajištěny další zdroje) s ohledem na právní formu poskytovatele a druh služby, počet uživatelů. Bylo hodnoceno, zda je předpokládaná výše úhrady ze strany uživatelů služby adekvátní v kontextu příslušného druhu sociální služby. Zároveň bylo zohledňováno, zda služba byla financována z veřejných rozpočtů v roce 2006 a v jakém rozsahu. Shrnutí nejčastějších věcných chyb, které se objevovaly v žádostech popis služby v žádosti neodpovídal definici a vymezení služby podle zákona (včetně okruhu osob, kterým je služba určena), 4

5 špatné zařazení činností organizace z hlediska jednotlivých druhů sociálních služeb, služba nenaplňovala veškeré povinné základní činnosti (např. pečovatelská služba obsahuje 5 povinných základních činností, v řadě případů však pečovatelská služba byla zaměřena pouze na poskytnutí stravy (rozvoz obědů), součástí žádosti byl požadavek na dotaci na aktivity poskytovatelů sociálních služeb, které nejsou sociální službou podle zákona o sociálních službách, stávající činnost poskytovatele byla rozdrobena do několika druhů služeb a těmto všem službám však neodpovídala, na základní sociální poradenství byla podávána samostatná žádost o dotaci (tj. jako na samostatný druh sociální služby), základní sociální poradenství je ( 37 odst. 2 zákona o sociálních službách) je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, nedostatečné zdůvodnění potřebnosti služby, v rozpočtu služby nebyla zohledněna předpokládaná výše úhrady ze strany uživatelů služby, nebo tato úhrada byla v kontextu popisu služby značně poddimenzována týká se především služeb sociální péče, které jsou poskytovány za úhradu ze strany uživatelů. Např. v případě pobytových služeb sociální péče uživatel hradí úhradu za ubytování, stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu, přičemž úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku - 73 zákona o sociálních službách. obdobně zejména v případě pečovatelské služby, osobní asistence byly značně poddimenzovány úhrady od uživatelů služby, které v řadě případů zcela nereflektovaly novou právní úpravu v oblasti financování sociálních služeb, tzn. skutečnost, že na poskytování těchto služeb stát dává uživatelům pečovatelské služby nemalé zdroje (příspěvek na péči) potřebné k zajištění adekvátního rozsahu péče. Dotace ze státního rozpočtu by měly financovat provoz pečovatelé služby pouze v okrajové míře tam, kde tato služba nemůže být dofinancována z jiných zdrojů (tj. dotace samospráv, zejména obcí). Pečovatelská služba je službou poskytovanou za úhradu ze strany uživatelů. Úhrady od uživatelů služby by měly tvořit majoritní část rozpočtu poskytované sociální služby. nedostatečné zdůvodnění meziročního nárůstu nákladů poskytované sociální služby, a to v řadě případů o více než 100%, nedostatečně zdůvodněné položky v rozpočtu. 5

6 Příloha tabulková část shrnutí poskytnutých dotací z hlediska vybraných kritérií SKUPINA SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.1 Počet sociálních služeb, na které je žádána dotace, podle skupiny sociálních služeb celkový počet Skupina služby sociálních služeb služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 480 Celkový součet Tabulka č. 2 Počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle skupiny sociálních služeb Skupina služby počet počet počet počet podpořených podpořených nepodpořených nepodpořených sociálních soc.služeb v sociálních soc.služeb v % služeb % služeb služby sociální péče % % služby sociální prevence % % sociální poradenství % % Celkový součet % % Graf - Počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle skupiny soc.služby 2500 počet sociálních služeb služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství skupina soc.služby počet podpořených sociálních služeb počet podpořených sociálních služeb 6

7 Komentář: V rámci dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2007 byly předloženy žádosti o dotaci na podporu poskytování sociálních služeb. Celkem bylo podáno jednotlivými organizacemi žádostí, z toho nejvíce žádostí bylo podáno v případě Středočeského kraje, Hl.m. Prahy, Moravskoslezského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Dotace pro rok 2007 byla poskytnuta v případě sociálních služeb, z toho bylo podpořeno služeb sociální péče (které tvoří 55 % z celkového počtu podpořených sociálních služeb), služeb sociální prevence (které tvoří 34% z celkového počtu podpořených sociálních služeb) a 312 služeb zaměřených na poskytování odborného sociálního poradenství (které tvoří 10% z celkového počtu podpořených sociálních služeb). Podpora byla poskytnuta v případě 75% sociálních služeb, na které byla dotace požadována, neuspokojeno bylo 25% sociálních služeb, na které byla dotace požadována. Zejména v případě sociálního poradenství nebylo podpořeno 35% takto zaměřených sociálních služeb. Tato skutečnost byla způsobena zejména tím, že žadatelé o dotaci nesprávně vyčlenili poskytování sociálního poradenství do samostatné služby. Podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytování základního sociálního poradenství součástí každé sociální služby. Jako samostatná sociální služba je pojímáno pouze v případě, že se jedná o specifické odborné poradenství zaměřené na určitou cílovou skupinu osob. Další skutečností, která ovlivnila počet podpořených sociálních služeb, je nesprávné zařazení současných aktivit poskytovatelů sociálních služeb z hlediska zákonem stanovených druhů sociálních služeb (pozn. zákon vymezuje celkem 32 druhů sociálních služeb). V řadě případů poskytovatelé vykazovali stejné činnosti, které vykonávají, v rámci více druhů sociálních služeb. Tabulka č. 3 Požadavek na dotaci a dotace 2007 podle skupiny sociální služby Skupina služby Požadavek 2007 podíl skupiny na celkovém objemu požadovaných finančních prostředků Dotace 2007 podíl skupiny na celkovém objemu poskytnutých dotací služby sociální péče % % služby sociální prevence % % sociální poradenství % % Celkový součet % % 7

8 Graf - Dotace 2007 podle skupiny sociální služby 9% 3% 88% služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Graf - požadavek a dotace 2007 podle skupiny sociální služby v Kč služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství skupina sociální služby Požadavek 2007 Dotace 2007 Komentář Celkový požadavek na dotace ze strany žadatelů přesahoval 10 mld. Kč, z toho 85% tvořil požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče (8,5 mld. Kč). MPSV s ohledem na schválený rozpočet poskytlo dotace ve výši 67% celkového požadavku. V současné době bylo rozhodnuto o dotacích ve výši 6,7 mld. Kč, z toho 88% tvoří služby sociální péče (celkem je na služby sociální péče určeno 5,9 mld. Kč). 8

9 Tabulka č.4 Struktura požadavku 2007 podle jednotlivých krajů a skupiny sociální služby Působnost soc.služby/kraj služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Celkový součet v % v % v % Celostátní % 48% 35% Jihočeský % 7% 2% Jihomoravský % 9% 2% Karlovarský % 9% 2% Královéhradecký % 9% 3% Liberecký % 7% 4% Moravskoslezský % 17% 4% Olomoucký % 9% 3% Pardubický % 8% 3% Plzeňský % 7% 3% Praha % 23% 4% Středočeský % 8% 3% Ústecký % 9% 4% Vysočina % 7% 3% Zlínský % 7% 3% Celkový součet % 12% 5% Struktura požadavku pro r.2007 podle jednotlivých krajů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Celostátní Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Zlínský Komentář Struktura požadavků o dotaci s ohledem na zařazení sociálních služeb do služeb sociální péče, služeb sociální prevence a jako sociálního poradenství je rozdílná v případě služeb s celostátní či nadregionální působností v porovnání se službami s místní působností. Požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče tvoří pouze 17% z celkové požadované dotace v případě služeb s celostátní/nadregionální působností. Opačná situace je v případě služeb s místní/regionální působností v rámci jednotlivých krajů, kde 9

10 požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče tvoří 89% z celkové požadované dotace. Obdobná struktura s ohledem na zařazení služby do příslušné skupiny je i v případě poskytnuté dotace na rok 2007 (viz tabulka č.5). Tabulka č.5 Struktura dotace 2007 podle jednotlivých krajů a skupiny sociální služby Působnost soc.služby/kraj služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Celkový součet v % v % v % Celostátní % 52% 36% Jihočeský % 7% 2% Jihomoravský % 8% 2% Karlovarský % 8% 3% Královéhradecký % 6% 2% Liberecký % 5% 3% Moravskoslezský % 9% 2% Olomoucký % 7% 3% Pardubický % 6% 2% Plzeňský % 5% 2% Praha % 24% 2% Středočeský % 5% 3% Ústecký % 7% 2% Vysočina % 6% 3% Zlínský % 6% 2% Celkový součet % 11% 5% Graf - Struktura dotace 2007 podle jednotlivých krajů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Celostátní Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 10

11 DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.6 Počet služeb dle jednotlivých druhů sociálních služeb z toho: Počet služeb, na Druh sociální služby které je Počet Počet dotace podpořených nepodpořených požadována služeb služeb Podíl podpořených služeb na jejich celkovém počtu Azylové domy % Centra denních služeb % Denní stacionáře % Domovy pro osoby se zdravotním postižením % Domovy pro seniory % Domovy se zvláštním režimem % Domy na půl cesty % Chráněné bydlení % Kontaktní centra % Krizová pomoc % Nízkoprahová denní centra % Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež % Noclehárny % Odlehčovací služby % Osobní asistence % Pečovatelská služba % Podpora samostatného bydlení % Průvodcovské a předčitatelské služby % Raná péče % Služby následné péče % Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi % Soc.aktivizač.služby pro seniory a osoby se ZP % Sociálně terapeutické dílny % sociální poradenství % Sociální rehabilitace % Soc.sl. poskytované ve zdrav.zař.ústavní péče % Telefonická krizová pomoc % Terapeutické komunity % Terénní programy % Tísňová péče % Tlumočnické služby % Týdenní stacionáře % Celkový součet x Komentář Tabulka č. 6 ukazuje podporu s ohledem na zařazení služeb podle jednotlivých druhů sociálních služeb. V roce 2006 nebylo prozatím rozhodnuto o podpoře poskytování sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízení ústavní péče ( 52 zákona č. 108/2006 Sb.). Pro podporu těchto sociálních služeb byly schváleny finanční prostředky ve výši 500 mil. Kč v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu. O podpoře sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče bude rozhodnuto s ohledem na zápis těchto zařízení do registru poskytovatelů sociálních služeb v průběhu roku

12 Tabulka č.7 - Požadavek a dotace pro rok 2007 podle jednotlivých druhů sociálních služeb Podíl dotace Druh sociální služby Požadavek 2007 Dotace 2007 na požadavku Azylové domy % Centra denních služeb % Denní stacionáře % Domovy pro osoby se zdravotním postižením % Domovy pro seniory % Domovy se zvláštním režimem % Domy na půl cesty % Chráněné bydlení % Kontaktní centra % Krizová pomoc % Nízkoprahová denní centra % Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež % Noclehárny % Odlehčovací služby % Osobní asistence % Pečovatelská služba % Podpora samostatného bydlení % Průvodcovské a předčitatelské služby % Raná péče % Služby následné péče % Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi % Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP % Sociálně terapeutické dílny % sociální poradenství % Sociální rehabilitace % Soc. služby poskytované ve zdrav. zaří.ústavní péče % Telefonická krizová pomoc % Terapeutické komunity % Terénní programy % Tísňová péče % Tlumočnické služby % Týdenní stacionáře % Celkový součet % Komentář Tabulka č. 7 ukazuje míru podpory jednotlivých druhů sociálních služeb. V průměru byly jednotlivé služby podpořeny ve výši 67 %. 12

13 Graf - počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle druhu soc.služby druh sociální služby Domovy pro osoby se ZP Domovy pro seniory počet služeb Počet podpořených služeb Počet nepodpořených služeb 13

14 PŮSOBNOST SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.8 požadavek a dotace pro rok 2007 dle působnosti sociální služby Působnost Požadavek 2007 v % Dotace 2007 v % celostátní a nadregionální % % regionální a místní % % Celkový součet % % Tabulka č.9 požadavek a dotace pro rok 2007 dle krajů Kraj Požadavek 2007 v % Dotace 2007 v % Jihočeský % % Jihomoravský % % Karlovarský % % Královéhradecký % % Liberecký % % Moravskoslezský % % Olomoucký % % Pardubický % % Plzeňský % % Praha % % Středočeský % % Ústecký % % Vysočina % % Zlínský % % Celkový součet % % Komentář Z celkového požadavku na dotaci tvoří požadavek na služby s regionální/místní působností 97% celkových požadovaných finančních prostředků. Tabulka č. 9 následně ukazuje strukturu požadavku a dotace z hlediska jednotlivých krajů. Největší objem prostředků je směřován do Moravskoslezského a Středočeského kraje (oba kraje 12%). Obdobně je tomu tak i v případě počtu předložených a podpořených sociálních služeb (viz tabulky 10 a 11). 14

15 Tabulka č.10 počet sociálních služeb dle působnosti sociální služby Působnost Počet soc.služeb celkem v % z toho: Počet Počet podpořených nepodpořených služeb služeb celostátní a nadregionální 164 4% regionální a místní % Celkový součet % Tabulka č.11 počet sociálních služeb dle krajů z toho: Kraj Počet soc.služeb celkem v % Počet Počet podpořených nepodpořených služeb služeb Jihočeský 272 7% Jihomoravský 360 9% Karlovarský 129 3% Královéhradecký 216 6% Liberecký 148 4% Moravskoslezský % Olomoucký 280 7% Pardubický 226 6% Plzeňský 177 5% Praha % Středočeský % Ústecký 321 8% Vysočina 195 5% Zlínský 310 8% Celkový součet %

16 Tabulka č.12 Podíl dotace na požadavku podle působnosti sociální služby Působnost/Kraj Míra vyhovění požadavku Celostátní 54% Jihočeský 61% Jihomoravský 69% Karlovarský 58% Královéhradecký 67% Liberecký 69% Moravskoslezský 67% Olomoucký 65% Pardubický 57% Plzeňský 73% Praha 67% Středočeský 63% Ústecký 74% Vysočina 74% Zlínský 74% Průměr 66% Komentář Z pohledu poměru požadované dotace a poskytnuté dotace pro rok 2007 byly ve větší míře saturovány požadavky v případě Zlínského, Ústeckého kraje a Kraje Vysočina. V nejnižší míře pak požadavky v případě Pardubického a Karlovarského kraje. Z hlediska působnosti služby byly celostátní/nadregionální služby podpořeny pouze ve výši 54% v porovnání s regionálními/místními sociálními službami, které byly podpořeny v průměrné výši 67 %. Tyto údaje je však nutné posuzovat v kontextu struktury rozpočtů služeb, stanovení výše požadavku, struktury uživatelů, sítě sociálních služeb v jednotlivých krajích a počtem podpořených služeb (viz tabulka č. 13) atd. Tabulka č.13 struktura podpory služeb dle působnosti sociální služby Struktura podpory služeb Působnost/Kraj Podíl podpořených Podíl nepodpořených služeb na celk.počtu služeb na celk.počtu služeb služeb Celostátní 68% 32% Jihočeský 69% 31% Jihomoravský 88% 13% Karlovarský 64% 36% Královéhradecký 81% 19% Liberecký 76% 24% Moravskoslezský 66% 34% Olomoucký 69% 31% Pardubický 71% 29% Plzeňský 88% 12% Praha 73% 27% Středočeský 81% 19% Ústecký 80% 20% Vysočina 75% 25% Zlínský 72% 28% Průměr 75% 25% 16

17 PRÁVNÍ FORMA POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ORGANIZACE) Tabulka č. 14 požadavek na dotaci pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) z toho: právní forma Požadavek 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství svazek obcí příspěvková org. zřizovaná krajem příspěvková org. zřizovaná obcí církevní právnická osoba fyzická osoba město, obec, organizační složka obecně prospěšná společnost obchodní společnost občanské sdružení zdravotnické zařízení Celkový součet Tabulka č požadavek na dotaci pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) v % z toho: právní forma Požadavek 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství NNO 27,14% 16,20% 92,35% 75,53% příspěvkové org. zřizované krajem 51,56% 59,50% 2,92% 20,19% příspěvkové org. zřizované obcí 18,96% 21,93% 2,57% 2,13% ostatní 2,34% 2,37% 2,16% 2,15% Celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Požadavek na dotaci dle právní formy poskytovatele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NNO přís pěvkové organizace z řizované krajem přís pěvkové organizace z řizované obcí ostatní právní form a poskytovatele služby sociální péč e služby sociální prevence sociální poradenství 17

18 Tabulka č. 16 dotace pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) z toho: právní forma Dotace 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství svazek obcí příspěvková org. zřizovaná krajem příspěvková org. zřizovaná obcí církevní právnická osoba fyzická osoba město, obec, organizační složka obecně prospěšná společnost obchodní společnost občanské sdružení zdravotnické zařízení Celkový součet Tabulka č. 16 dotace pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) v % z toho: právní forma Dotace 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství NNO 21,39% 12,50% 94,77% 65,90% příspěvkové org. zřizované krajem 64,04% 71,11% 4,32% 32,44% příspěvkové org. zřizované obcí 14,19% 15,99% 0,54% 1,44% ostatní 0,39% 0,39% 0,38% 0,23% Celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Přidělená dotace dle právní formy poskytovatele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NNO příspěvkové organizace zřizované krajem příspěvkové organizace zřizované obcí ostatní právní forma poskytovatele služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 18

19 Požadavek, dotace 2007 podle právní formy poskytovatele příspěvková organizace zřizovaná krajem příspěvková organizace zřizovaná obcí NNO město, obec ostatní Požadavek 2007 Dotace 2007 Požadavek, dotace 2007 podle typu nestátní neziskové organizace občanské sdružení církevní právnická osoba obecně prospěšná společnost fyzická osoba nestátní nezisková organizace Požadavek 2007 Dotace

20 Komentář Z celkové výše požadovaných finančních prostředků tvořil požadavek na sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi kraje 52%. Tyto organizace byly podpořeny ve výši 64% z celkových poskytnutých prostředků dotace pro rok 2007, z toho však 98 % tvoří služby sociální péče (zejména pobytové). Požadavek na služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi tvořil 27% z celkových požadovaných finančních prostředků pro rok NNO byly podpořeny ve výši 21% z celkových poskytnutých prostředků dotace pro rok 2007, z toho služby sociální péče tvoří 51 % a služby sociální prevence 39 %. Z nestátních neziskových organizací 51 % dotací, poskytnutých NNO, získala občanská sdružení (cca 730 mil. Kč). ÚHRADY OD UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č Průměrná, maximální a minimální výše úhrad v případě služeb sociální péče poskytovaných za úhradu Druh sociální služby průměrná výše úhrady na 1 uživatele za měsíc maximální výše úhrady na 1 uživatele za měsíc minimální výše úhrady na 1 uživatele za měsíc *) Centra denních služeb Denní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Odlehčovací služby Osobní asistence Pečovatelská služba Podpora samostatného bydlení Průvodcovské a předčitatelské služby Soc.služby poskyt. ve zdrav. zař. ústavní péče Tísňová péče Týdenní stacionáře *) po vyloučení případů, kdy úhrady nejsou vybírány vůbec viz tabulka č

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu POSTUP PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE 52 ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A ŽÁDAJÍ O POSKYTNUTÍ STÁTNÍ ÚČELOVÉ DOTACE PRO ROK 2007 I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Dotační výběrové řízení MPSV vůči nestátním neziskovým subjektům (občanským sdružením, církevním právnickým osobám, obecně prospěšným

Více

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji Financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Příloha č. 1 k Metodice Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Obsah 1 Principy a priority... 4 2 Obecná pravidla pro výpočet

Více

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSTUPŮ Olomouc 24. 11. 2009 Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 Rok 2007 údaje o 222 službách (-83) Rok 2008 údaje o 259 službách

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Mgr. Rostislav Honus listopad 2009 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. www.rr-strednimorava.cz 1 jsou partnery

Více

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence Název služby Počet klientů Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 37 sociální poradenství 6 225 39 osobní asistence

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH V rámci Specifického cíle IROP - 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009

Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009 Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009 Obsah: 1. Úvod...1 2. Formální posouzení žádosti...2 3. Posouzení výše požadavku na

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Program podpory A

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Program podpory A Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Program podpory A (Podpora poskytování sociálních služeb pro poskytovatele, kteří mají místní či regionální

Více

Zabraňme vylidňování území Zajištění systému sociálních služeb v území. Mgr. David Pospíšil, DiS.

Zabraňme vylidňování území Zajištění systému sociálních služeb v území. Mgr. David Pospíšil, DiS. Zabraňme vylidňování území Zajištění systému sociálních služeb v území Mgr. David Pospíšil, DiS. ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019

Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019 Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019 Jan Vrbický 1 Sociální služby Základní právní rámec zákon č. 108/2006 Sb., vyhláška č.

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin Financování sociáln lních služeb v roce 2012 Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19.04.2012 Mgr. Taťána Nersesjan

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 1 Obsah Část I 3 Základní principy a priority... 3 Část II..3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Více

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Příloha č. 4 Metodiky Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Účelem výpočtu a vypořádání vyrovnávací platby je zabezpečení

Více

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách květen 2006 PROČ JE POTŘEBA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech,

Více

Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje mimořádný termín dotačního řízení na podporu sociálních služeb

Více

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období 2014 2020 vyhlašuje III. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Partnerství venkova, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014 2020 oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří

Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatelům Trnková Alena Tel. č. 775 678 525 1 Program: 1. Představení výzvy - název výzvy, alokace, podporované

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 Východiska

Více

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Litomyšlsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016 Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 06. Počet realizovaných inspekcí V roce 06 bylo celkem realizováno 7 inspekcí. V I. pololetí roku 06 bylo vykonáno 89 inspekcí poskytování sociálních

Více

Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I.

Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I. Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I. 17. července 2017, zasedací místnost MěÚ Mohelnice Typy podporovaných aktivit Rozvoj sociálních

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2018

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2018 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2018 1 Obsah Část I... 3 Základní principy a priority... 3 Část II... 3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatelům Trnková Alena Tel. č. 775 678 525 1 Program: 1) Informace o vyhlášené výzvě

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Strakonicko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje STRAKONICKO - místo pro život" na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014:

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Jako základ byly výše dotace MPSV 2013 první kolo. Oproti roku 2013 ale přibyly některé služby (cca asi 10 mil Kč dotace navíc). Návrh reálné výše dotace

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb MAS ORLICKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje. změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje. změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH

Více

Zápis z jednání dotační komise

Zápis z jednání dotační komise Zápis z jednání dotační komise 17.12.2008 Doba jednání: 17.12.2008 od 10:00 hod do 12:45 hod Místo jednání: MPSV, Podskalská 19, Praha, II. patro Dotační komise zasedala ve složení: - předseda komise MUDr.

Více

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Chrudimsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Chrudimsko na období 2014 2020 oznamuje změnu pro 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice Vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Novela zákona o sociálních službách. Jan Vrbický

Novela zákona o sociálních službách. Jan Vrbický Novela zákona o sociálních službách Jan Vrbický 27.9.2016 Hlavní problémy v soc. službách a důvody změny Dlouho neřešené oblasti nejasné kompetence mezi obcemi, kraji a státem, mezi samosprávou a státní

Více

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I. MAS Mohelnicko, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Mohelnicko na období 2014-2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

MAS Česká Kanada IROP Sociální služby I

MAS Česká Kanada IROP Sociální služby I MAS Česká Kanada o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Česká Kanada na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Lužnice, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Lužnice na období 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s. na období 2014-2020

Více

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS 27. 9. 2016 Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z

Více

Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteru

Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteru Věstník NKÚ, kontrolní závěry 387 09/03 Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteru Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Podpora sociálního začleňování

MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Podpora sociálního začleňování MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Mezi Úpou a Metují, z.s. období 2014 2020 na vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Boleslavsko, z.ú. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Boleslavsko na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Rožnovsko na období 2014-2020

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 212 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 212 29 Státní rozpočet 212 29 Krajské rozpočty a

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015 Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze Datum Popis změny 1.0 24.1.2011

Více

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Odbor sociálních věcí KrÚ JMK Oddělení sociálních služeb Oddělení ekonomiky a kontroly Oddělení

Více

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horňácko a Ostrožsko na období

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horňácko a Ostrožsko na období MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horňácko a Ostrožsko na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více