Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb"

Transkript

1 Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2007 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb), bylo vyhlášeno na stránkách MPSV ČR v 1. polovině července Dotační řízení MPSV ČR bylo vyhlášeno v návaznosti na paragrafy 101 a 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podle 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. se jedná o dotaci, na kterou není právní nárok. Dotaci ze státního rozpočtu bylo možné poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb, tj. pouze na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb (zejména v případě služeb s regionální a místní působností) byla poskytována s ohledem na regionální, místní potřebnost sociální služby. Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup a kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2007 jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen metodika ). Dotace ze státního rozpočtu byla poskytována žadatelům na základě Žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok Žádost musela být vyplněna a předložena v metodice stanoveným způsobem. K žádosti musely být zároveň přiloženy povinné přílohy. Žádost se podávala současně v listinné a elektronické podobě. Dotace poskytované na základě 101 zákona o sociálních službách Dotace poskytované poskytovatelům sociálních služeb na základě 101 zákona o sociálních službách jsou především určeny na podporu sociálních služeb, které mají místní či regionální působnost. Žádost o dotaci podával poskytovatel sociální služby na krajský úřad v termínu do 31. srpna 2006 (podle působnosti služby na území kraje). Posuzování žádostí (na základě formálních a věcných kritérií) zajišťovaly krajské úřady v souladu s místními podmínkami potřebností sociálních služeb (tj. v souladu se střednědobými plány sociálních služeb krajů) a v souladu se zásadami hodnocení stanovenými jednotně MPSV ČR. Krajské úřady na základě hodnotícího procesu 1

2 podaly podle 101 odst. 4 zákona (souhrnnou) žádost o poskytnutí dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v termínu do konce října 2006, která již obsahovala výsledky hodnotícího procesu. Dotace poskytované na základě 104 zákona o sociálních službách Dotace poskytované poskytovatelům sociálních služeb na základě 104 zákona jsou především určeny na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter. Žádosti o poskytnutí dotace byly předkládány žadateli o dotaci (poskytovateli sociálních služeb) přímo Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v termínu do 30. září Hodnocení těchto žádostí zajišťovala přímo MPSV ČR, odbor sociálních služeb. Hodnocení žádostí Na přijaté žádosti (poskytované sociální služby) byla uplatněna následující formální a věcná kritéria. Formální kritéria: 1. žádost byla podána v tištěné podobě (1 x originál) na standardizovaném formuláři žádosti, 2. žádost byla dodána v elektronické podobě (verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné, 3. v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje, 4. jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti, 5. na žádosti nechybí podpis oprávněné osoby, 6. žádost je podána ve stanoveném termínu, 7. organizace k datu podání žádosti nemá dle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Věcná kritéria: 1. popis cílové skupiny 2. metody realizace poskytování sociální služby 3. personální zabezpečení sociální služby 4. zdůvodnění potřebnosti poskytované služby 5. finanční přiměřenost (rozpočet), zajištění dalších zdrojů K věcnému hodnocení byly postoupeny jen ty žádosti, které nebyly navrženy k vyřazení z dotačního řízení pro formální nedostatky. Pokud v rámci žádosti, byla dotace požadována na více poskytovaných sociálních služeb, hodnotila se každá sociální služba samostatně. Při hodnocení žádostí se nejprve posoudilo, do jaké míry žádost (sociální služba) svým obsahem odpovídá zaměření programu podpory, dále při hodnocení byl kladen důraz na kvalitu, potřebnost a efektivnost poskytované sociální služby. Od roku 2007 lze dotaci poskytnout pouze na dofinancování sociálních služeb stanovených zákonem. Jiné aktivity či služby žadatele nebylo možné v rámci dotačního řízení podporovat. Pokud žadatel o dotaci žádal dotaci na jiné prospěšné aktivity, které však nejsou sociální službou, tyto aktivity nebyly navrženy k podpoře. V tomto kontextu v porovnání s rokem 2006 v případě některých organizací došlo k meziročnímu poklesu poskytnutých dotačních prostředků. Pozn. v roce 2006 MPSV ČR podporovalo v rámci 2

3 dotačního řízení projekty nestátních neziskových organizací, které byly zaměřeny jak na poskytování vybraných sociálních služeb, tak na podporu dalších aktivit ve prospěch cílových skupin uživatelů, které však nelze v kontextu zákona o sociálních službách považovat za sociální služby. Každá sociální služba byla hodnocena na základě výše uvedených 5 hodnotících kritérií, na jejichž základě mohla získat až 100 bodů. Sociální služba v rámci hodnocení musela získat minimálně 50 bodů, aby na ní mohla být poskytnuta dotace. Stanovení výše dotace Dotace na jednotlivé sociální služby byla stanovena na základě následujících kritérií: 1. schváleného objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu (kapitole MPSV ČR) pro rok 2007 určených na podporu poskytování sociálních služeb Pro rok 2007 na dofinancování běžných výdajů poskytovaných sociálních služeb jsou ve státním rozpočtu (kapitole MPSV ČR) určeny finanční prostředky ve výši mil. Kč. Celkový objem požadavků uplatněných ze strany žadatelů o dotaci pro rok 2007 byl ve výši mil. Kč, tj. MPSV ČR může vzhledem ke schválenému rozpočtu na dotace vyhovět pouze 69 % požadavků poskytovatelů sociálních služeb. V tomto kontextu bylo nutné přistoupit ke krácení požadovaných finančních prostředků. 2. (věcného) hodnocení žádostí/sociálních služeb ve vztahu k zákonu o sociálních službách Oproti dotačnímu řízení MPSV ČR pro rok 2006 dotační řízení pro rok 2007 je výhradně zaměřeno na financování sociálních služeb, tzn., již nejsou podporovány jiné aktivity zaměřené na vybrané cílové skupiny osob, které nespadají do systému sociálních služeb (např. aktivity, které spadají do oblasti zaměstnanosti podporované zaměstnávání, pracovní rehabilitace nebo rodinné politiky atd. Dále například žádosti o dotaci zaměřené na vzdělávací programy, volnočasové aktivity, osvětové činnosti). Každá sociální služba byla hodnocena v kontextu zákona o sociálních službách. Při hodnocení bylo posuzováno, zda popis služby v žádosti odpovídá definici a vymezení sociální služby podle zákona. Bylo hodnoceno, zda služba obsahuje všechny základní činnosti podle zákona (pozn. poskytovatel je povinen základní činnosti pro příslušný druh služby zajistit, nemusí je však konkrétnímu uživateli poskytovat). Pokud organizace neuvedla úplný výčet základních činností pro příslušný druh služby, bylo posuzováno, zda si organizace uvědomila veškeré náležitosti služby stanovené zákonem a správně se zařadila pod daný druh služby nebo skutečně tyto činnosti není schopná zajistit, a pak neposkytuje příslušný druh sociální služby. V případě, že služba obsahovala i další fakultativní činnosti (tj. nad rámec základních), na tyto služby nebylo možné dotaci podle zákona poskytnout. 3

4 Dále bylo posuzováno vymezení okruhu uživatelů služby v kontextu zákona, tj. pro koho je příslušná služba určena, zda z popisu cílové skupiny uživatelů služby je zřejmá znalost této cílové skupiny a zkušenosti s prací s touto cílovou skupinou. Z každé žádosti musel být zřejmý popis poskytování zejména základních činností každé služby, tj. bylo posuzováno, zda byly např. uvedeny cíle a zásady poskytování služby, jednání se zájemcem o službu, ochrana práv osob, smlouva s uživatelem, individuální plánování průběhu služby, vyřizování stížností, vedení dokumentace atd. Dále bylo hodnoceno personální zabezpečení poskytované sociální služby, tj. zda personální zabezpečení odpovídá druhu a charakteru poskytované služby (zda je popsáno složení a vedení pracovního týmu pozice v týmu, odbornost pracovníků, jaký je počet odborných pracovníků v kontextu s charakterem služby, počtem a strukturou uživatelů, metodami realizace a podmínkami odborné způsobilosti dle zákona atd.). 3. potřebnost sociální služby v regionu Při hodnocení potřebnosti sociální služby se vycházelo z plánů, tam kde byly zpracovány, z poptávky po službě, z kapacity služby a vytíženosti služby (i když se jednalo o odhad ze strany poskytovatele), z přínosu služby pro cílovou skupinu osob, z návaznosti služby na jiné služby/na jiné poskytovatele, ze skutečnosti, zda existují další poskytovatelé příslušné služby v místě. 4. rozpočet poskytované sociální služby. Byla hodnocena přiměřenost, hospodárnost a průhlednost rozpočtu služby (např. zda jsou obsaženy vysvětlující komentáře k položkám zejména v případě ostatních položek). Byla posuzována vazba mezi realizací služby, popisem činností, personálním zabezpečením a položkami rozpočtu. Bylo hodnoceno, zda v žádosti byl zřetelně zdůvodněn (vysoký) meziroční nárůstu celkových nákladů služby! Bylo hodnoceno, zda je zřejmá a stabilní struktura zdrojů (tj. zda jsou zajištěny další zdroje) s ohledem na právní formu poskytovatele a druh služby, počet uživatelů. Bylo hodnoceno, zda je předpokládaná výše úhrady ze strany uživatelů služby adekvátní v kontextu příslušného druhu sociální služby. Zároveň bylo zohledňováno, zda služba byla financována z veřejných rozpočtů v roce 2006 a v jakém rozsahu. Shrnutí nejčastějších věcných chyb, které se objevovaly v žádostech popis služby v žádosti neodpovídal definici a vymezení služby podle zákona (včetně okruhu osob, kterým je služba určena), 4

5 špatné zařazení činností organizace z hlediska jednotlivých druhů sociálních služeb, služba nenaplňovala veškeré povinné základní činnosti (např. pečovatelská služba obsahuje 5 povinných základních činností, v řadě případů však pečovatelská služba byla zaměřena pouze na poskytnutí stravy (rozvoz obědů), součástí žádosti byl požadavek na dotaci na aktivity poskytovatelů sociálních služeb, které nejsou sociální službou podle zákona o sociálních službách, stávající činnost poskytovatele byla rozdrobena do několika druhů služeb a těmto všem službám však neodpovídala, na základní sociální poradenství byla podávána samostatná žádost o dotaci (tj. jako na samostatný druh sociální služby), základní sociální poradenství je ( 37 odst. 2 zákona o sociálních službách) je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, nedostatečné zdůvodnění potřebnosti služby, v rozpočtu služby nebyla zohledněna předpokládaná výše úhrady ze strany uživatelů služby, nebo tato úhrada byla v kontextu popisu služby značně poddimenzována týká se především služeb sociální péče, které jsou poskytovány za úhradu ze strany uživatelů. Např. v případě pobytových služeb sociální péče uživatel hradí úhradu za ubytování, stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu, přičemž úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku - 73 zákona o sociálních službách. obdobně zejména v případě pečovatelské služby, osobní asistence byly značně poddimenzovány úhrady od uživatelů služby, které v řadě případů zcela nereflektovaly novou právní úpravu v oblasti financování sociálních služeb, tzn. skutečnost, že na poskytování těchto služeb stát dává uživatelům pečovatelské služby nemalé zdroje (příspěvek na péči) potřebné k zajištění adekvátního rozsahu péče. Dotace ze státního rozpočtu by měly financovat provoz pečovatelé služby pouze v okrajové míře tam, kde tato služba nemůže být dofinancována z jiných zdrojů (tj. dotace samospráv, zejména obcí). Pečovatelská služba je službou poskytovanou za úhradu ze strany uživatelů. Úhrady od uživatelů služby by měly tvořit majoritní část rozpočtu poskytované sociální služby. nedostatečné zdůvodnění meziročního nárůstu nákladů poskytované sociální služby, a to v řadě případů o více než 100%, nedostatečně zdůvodněné položky v rozpočtu. 5

6 Příloha tabulková část shrnutí poskytnutých dotací z hlediska vybraných kritérií SKUPINA SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.1 Počet sociálních služeb, na které je žádána dotace, podle skupiny sociálních služeb celkový počet Skupina služby sociálních služeb služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 480 Celkový součet Tabulka č. 2 Počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle skupiny sociálních služeb Skupina služby počet počet počet počet podpořených podpořených nepodpořených nepodpořených sociálních soc.služeb v sociálních soc.služeb v % služeb % služeb služby sociální péče % % služby sociální prevence % % sociální poradenství % % Celkový součet % % Graf - Počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle skupiny soc.služby 2500 počet sociálních služeb služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství skupina soc.služby počet podpořených sociálních služeb počet podpořených sociálních služeb 6

7 Komentář: V rámci dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2007 byly předloženy žádosti o dotaci na podporu poskytování sociálních služeb. Celkem bylo podáno jednotlivými organizacemi žádostí, z toho nejvíce žádostí bylo podáno v případě Středočeského kraje, Hl.m. Prahy, Moravskoslezského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Dotace pro rok 2007 byla poskytnuta v případě sociálních služeb, z toho bylo podpořeno služeb sociální péče (které tvoří 55 % z celkového počtu podpořených sociálních služeb), služeb sociální prevence (které tvoří 34% z celkového počtu podpořených sociálních služeb) a 312 služeb zaměřených na poskytování odborného sociálního poradenství (které tvoří 10% z celkového počtu podpořených sociálních služeb). Podpora byla poskytnuta v případě 75% sociálních služeb, na které byla dotace požadována, neuspokojeno bylo 25% sociálních služeb, na které byla dotace požadována. Zejména v případě sociálního poradenství nebylo podpořeno 35% takto zaměřených sociálních služeb. Tato skutečnost byla způsobena zejména tím, že žadatelé o dotaci nesprávně vyčlenili poskytování sociálního poradenství do samostatné služby. Podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytování základního sociálního poradenství součástí každé sociální služby. Jako samostatná sociální služba je pojímáno pouze v případě, že se jedná o specifické odborné poradenství zaměřené na určitou cílovou skupinu osob. Další skutečností, která ovlivnila počet podpořených sociálních služeb, je nesprávné zařazení současných aktivit poskytovatelů sociálních služeb z hlediska zákonem stanovených druhů sociálních služeb (pozn. zákon vymezuje celkem 32 druhů sociálních služeb). V řadě případů poskytovatelé vykazovali stejné činnosti, které vykonávají, v rámci více druhů sociálních služeb. Tabulka č. 3 Požadavek na dotaci a dotace 2007 podle skupiny sociální služby Skupina služby Požadavek 2007 podíl skupiny na celkovém objemu požadovaných finančních prostředků Dotace 2007 podíl skupiny na celkovém objemu poskytnutých dotací služby sociální péče % % služby sociální prevence % % sociální poradenství % % Celkový součet % % 7

8 Graf - Dotace 2007 podle skupiny sociální služby 9% 3% 88% služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Graf - požadavek a dotace 2007 podle skupiny sociální služby v Kč služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství skupina sociální služby Požadavek 2007 Dotace 2007 Komentář Celkový požadavek na dotace ze strany žadatelů přesahoval 10 mld. Kč, z toho 85% tvořil požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče (8,5 mld. Kč). MPSV s ohledem na schválený rozpočet poskytlo dotace ve výši 67% celkového požadavku. V současné době bylo rozhodnuto o dotacích ve výši 6,7 mld. Kč, z toho 88% tvoří služby sociální péče (celkem je na služby sociální péče určeno 5,9 mld. Kč). 8

9 Tabulka č.4 Struktura požadavku 2007 podle jednotlivých krajů a skupiny sociální služby Působnost soc.služby/kraj služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Celkový součet v % v % v % Celostátní % 48% 35% Jihočeský % 7% 2% Jihomoravský % 9% 2% Karlovarský % 9% 2% Královéhradecký % 9% 3% Liberecký % 7% 4% Moravskoslezský % 17% 4% Olomoucký % 9% 3% Pardubický % 8% 3% Plzeňský % 7% 3% Praha % 23% 4% Středočeský % 8% 3% Ústecký % 9% 4% Vysočina % 7% 3% Zlínský % 7% 3% Celkový součet % 12% 5% Struktura požadavku pro r.2007 podle jednotlivých krajů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Celostátní Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Zlínský Komentář Struktura požadavků o dotaci s ohledem na zařazení sociálních služeb do služeb sociální péče, služeb sociální prevence a jako sociálního poradenství je rozdílná v případě služeb s celostátní či nadregionální působností v porovnání se službami s místní působností. Požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče tvoří pouze 17% z celkové požadované dotace v případě služeb s celostátní/nadregionální působností. Opačná situace je v případě služeb s místní/regionální působností v rámci jednotlivých krajů, kde 9

10 požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče tvoří 89% z celkové požadované dotace. Obdobná struktura s ohledem na zařazení služby do příslušné skupiny je i v případě poskytnuté dotace na rok 2007 (viz tabulka č.5). Tabulka č.5 Struktura dotace 2007 podle jednotlivých krajů a skupiny sociální služby Působnost soc.služby/kraj služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Celkový součet v % v % v % Celostátní % 52% 36% Jihočeský % 7% 2% Jihomoravský % 8% 2% Karlovarský % 8% 3% Královéhradecký % 6% 2% Liberecký % 5% 3% Moravskoslezský % 9% 2% Olomoucký % 7% 3% Pardubický % 6% 2% Plzeňský % 5% 2% Praha % 24% 2% Středočeský % 5% 3% Ústecký % 7% 2% Vysočina % 6% 3% Zlínský % 6% 2% Celkový součet % 11% 5% Graf - Struktura dotace 2007 podle jednotlivých krajů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Celostátní Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 10

11 DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.6 Počet služeb dle jednotlivých druhů sociálních služeb z toho: Počet služeb, na Druh sociální služby které je Počet Počet dotace podpořených nepodpořených požadována služeb služeb Podíl podpořených služeb na jejich celkovém počtu Azylové domy % Centra denních služeb % Denní stacionáře % Domovy pro osoby se zdravotním postižením % Domovy pro seniory % Domovy se zvláštním režimem % Domy na půl cesty % Chráněné bydlení % Kontaktní centra % Krizová pomoc % Nízkoprahová denní centra % Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež % Noclehárny % Odlehčovací služby % Osobní asistence % Pečovatelská služba % Podpora samostatného bydlení % Průvodcovské a předčitatelské služby % Raná péče % Služby následné péče % Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi % Soc.aktivizač.služby pro seniory a osoby se ZP % Sociálně terapeutické dílny % sociální poradenství % Sociální rehabilitace % Soc.sl. poskytované ve zdrav.zař.ústavní péče % Telefonická krizová pomoc % Terapeutické komunity % Terénní programy % Tísňová péče % Tlumočnické služby % Týdenní stacionáře % Celkový součet x Komentář Tabulka č. 6 ukazuje podporu s ohledem na zařazení služeb podle jednotlivých druhů sociálních služeb. V roce 2006 nebylo prozatím rozhodnuto o podpoře poskytování sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízení ústavní péče ( 52 zákona č. 108/2006 Sb.). Pro podporu těchto sociálních služeb byly schváleny finanční prostředky ve výši 500 mil. Kč v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu. O podpoře sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče bude rozhodnuto s ohledem na zápis těchto zařízení do registru poskytovatelů sociálních služeb v průběhu roku

12 Tabulka č.7 - Požadavek a dotace pro rok 2007 podle jednotlivých druhů sociálních služeb Podíl dotace Druh sociální služby Požadavek 2007 Dotace 2007 na požadavku Azylové domy % Centra denních služeb % Denní stacionáře % Domovy pro osoby se zdravotním postižením % Domovy pro seniory % Domovy se zvláštním režimem % Domy na půl cesty % Chráněné bydlení % Kontaktní centra % Krizová pomoc % Nízkoprahová denní centra % Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež % Noclehárny % Odlehčovací služby % Osobní asistence % Pečovatelská služba % Podpora samostatného bydlení % Průvodcovské a předčitatelské služby % Raná péče % Služby následné péče % Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi % Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP % Sociálně terapeutické dílny % sociální poradenství % Sociální rehabilitace % Soc. služby poskytované ve zdrav. zaří.ústavní péče % Telefonická krizová pomoc % Terapeutické komunity % Terénní programy % Tísňová péče % Tlumočnické služby % Týdenní stacionáře % Celkový součet % Komentář Tabulka č. 7 ukazuje míru podpory jednotlivých druhů sociálních služeb. V průměru byly jednotlivé služby podpořeny ve výši 67 %. 12

13 Graf - počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle druhu soc.služby druh sociální služby Domovy pro osoby se ZP Domovy pro seniory počet služeb Počet podpořených služeb Počet nepodpořených služeb 13

14 PŮSOBNOST SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.8 požadavek a dotace pro rok 2007 dle působnosti sociální služby Působnost Požadavek 2007 v % Dotace 2007 v % celostátní a nadregionální % % regionální a místní % % Celkový součet % % Tabulka č.9 požadavek a dotace pro rok 2007 dle krajů Kraj Požadavek 2007 v % Dotace 2007 v % Jihočeský % % Jihomoravský % % Karlovarský % % Královéhradecký % % Liberecký % % Moravskoslezský % % Olomoucký % % Pardubický % % Plzeňský % % Praha % % Středočeský % % Ústecký % % Vysočina % % Zlínský % % Celkový součet % % Komentář Z celkového požadavku na dotaci tvoří požadavek na služby s regionální/místní působností 97% celkových požadovaných finančních prostředků. Tabulka č. 9 následně ukazuje strukturu požadavku a dotace z hlediska jednotlivých krajů. Největší objem prostředků je směřován do Moravskoslezského a Středočeského kraje (oba kraje 12%). Obdobně je tomu tak i v případě počtu předložených a podpořených sociálních služeb (viz tabulky 10 a 11). 14

15 Tabulka č.10 počet sociálních služeb dle působnosti sociální služby Působnost Počet soc.služeb celkem v % z toho: Počet Počet podpořených nepodpořených služeb služeb celostátní a nadregionální 164 4% regionální a místní % Celkový součet % Tabulka č.11 počet sociálních služeb dle krajů z toho: Kraj Počet soc.služeb celkem v % Počet Počet podpořených nepodpořených služeb služeb Jihočeský 272 7% Jihomoravský 360 9% Karlovarský 129 3% Královéhradecký 216 6% Liberecký 148 4% Moravskoslezský % Olomoucký 280 7% Pardubický 226 6% Plzeňský 177 5% Praha % Středočeský % Ústecký 321 8% Vysočina 195 5% Zlínský 310 8% Celkový součet %

16 Tabulka č.12 Podíl dotace na požadavku podle působnosti sociální služby Působnost/Kraj Míra vyhovění požadavku Celostátní 54% Jihočeský 61% Jihomoravský 69% Karlovarský 58% Královéhradecký 67% Liberecký 69% Moravskoslezský 67% Olomoucký 65% Pardubický 57% Plzeňský 73% Praha 67% Středočeský 63% Ústecký 74% Vysočina 74% Zlínský 74% Průměr 66% Komentář Z pohledu poměru požadované dotace a poskytnuté dotace pro rok 2007 byly ve větší míře saturovány požadavky v případě Zlínského, Ústeckého kraje a Kraje Vysočina. V nejnižší míře pak požadavky v případě Pardubického a Karlovarského kraje. Z hlediska působnosti služby byly celostátní/nadregionální služby podpořeny pouze ve výši 54% v porovnání s regionálními/místními sociálními službami, které byly podpořeny v průměrné výši 67 %. Tyto údaje je však nutné posuzovat v kontextu struktury rozpočtů služeb, stanovení výše požadavku, struktury uživatelů, sítě sociálních služeb v jednotlivých krajích a počtem podpořených služeb (viz tabulka č. 13) atd. Tabulka č.13 struktura podpory služeb dle působnosti sociální služby Struktura podpory služeb Působnost/Kraj Podíl podpořených Podíl nepodpořených služeb na celk.počtu služeb na celk.počtu služeb služeb Celostátní 68% 32% Jihočeský 69% 31% Jihomoravský 88% 13% Karlovarský 64% 36% Královéhradecký 81% 19% Liberecký 76% 24% Moravskoslezský 66% 34% Olomoucký 69% 31% Pardubický 71% 29% Plzeňský 88% 12% Praha 73% 27% Středočeský 81% 19% Ústecký 80% 20% Vysočina 75% 25% Zlínský 72% 28% Průměr 75% 25% 16

17 PRÁVNÍ FORMA POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ORGANIZACE) Tabulka č. 14 požadavek na dotaci pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) z toho: právní forma Požadavek 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství svazek obcí příspěvková org. zřizovaná krajem příspěvková org. zřizovaná obcí církevní právnická osoba fyzická osoba město, obec, organizační složka obecně prospěšná společnost obchodní společnost občanské sdružení zdravotnické zařízení Celkový součet Tabulka č požadavek na dotaci pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) v % z toho: právní forma Požadavek 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství NNO 27,14% 16,20% 92,35% 75,53% příspěvkové org. zřizované krajem 51,56% 59,50% 2,92% 20,19% příspěvkové org. zřizované obcí 18,96% 21,93% 2,57% 2,13% ostatní 2,34% 2,37% 2,16% 2,15% Celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Požadavek na dotaci dle právní formy poskytovatele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NNO přís pěvkové organizace z řizované krajem přís pěvkové organizace z řizované obcí ostatní právní form a poskytovatele služby sociální péč e služby sociální prevence sociální poradenství 17

18 Tabulka č. 16 dotace pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) z toho: právní forma Dotace 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství svazek obcí příspěvková org. zřizovaná krajem příspěvková org. zřizovaná obcí církevní právnická osoba fyzická osoba město, obec, organizační složka obecně prospěšná společnost obchodní společnost občanské sdružení zdravotnické zařízení Celkový součet Tabulka č. 16 dotace pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) v % z toho: právní forma Dotace 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství NNO 21,39% 12,50% 94,77% 65,90% příspěvkové org. zřizované krajem 64,04% 71,11% 4,32% 32,44% příspěvkové org. zřizované obcí 14,19% 15,99% 0,54% 1,44% ostatní 0,39% 0,39% 0,38% 0,23% Celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Přidělená dotace dle právní formy poskytovatele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NNO příspěvkové organizace zřizované krajem příspěvkové organizace zřizované obcí ostatní právní forma poskytovatele služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 18

19 Požadavek, dotace 2007 podle právní formy poskytovatele příspěvková organizace zřizovaná krajem příspěvková organizace zřizovaná obcí NNO město, obec ostatní Požadavek 2007 Dotace 2007 Požadavek, dotace 2007 podle typu nestátní neziskové organizace občanské sdružení církevní právnická osoba obecně prospěšná společnost fyzická osoba nestátní nezisková organizace Požadavek 2007 Dotace

20 Komentář Z celkové výše požadovaných finančních prostředků tvořil požadavek na sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi kraje 52%. Tyto organizace byly podpořeny ve výši 64% z celkových poskytnutých prostředků dotace pro rok 2007, z toho však 98 % tvoří služby sociální péče (zejména pobytové). Požadavek na služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi tvořil 27% z celkových požadovaných finančních prostředků pro rok NNO byly podpořeny ve výši 21% z celkových poskytnutých prostředků dotace pro rok 2007, z toho služby sociální péče tvoří 51 % a služby sociální prevence 39 %. Z nestátních neziskových organizací 51 % dotací, poskytnutých NNO, získala občanská sdružení (cca 730 mil. Kč). ÚHRADY OD UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č Průměrná, maximální a minimální výše úhrad v případě služeb sociální péče poskytovaných za úhradu Druh sociální služby průměrná výše úhrady na 1 uživatele za měsíc maximální výše úhrady na 1 uživatele za měsíc minimální výše úhrady na 1 uživatele za měsíc *) Centra denních služeb Denní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Odlehčovací služby Osobní asistence Pečovatelská služba Podpora samostatného bydlení Průvodcovské a předčitatelské služby Soc.služby poskyt. ve zdrav. zař. ústavní péče Tísňová péče Týdenní stacionáře *) po vyloučení případů, kdy úhrady nejsou vybírány vůbec viz tabulka č

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 2016 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 2010 Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/62 ze dne 18. 6. 2015 KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Vypracoval odbor zdravotnictví, péče a prevence MHMP OBSAH ÚVOD... 3 I. OBECNÉ PŘEDPOKLADY

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 402 04/09 Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH

STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává publikace, jejímž účelem je usnadnit Vám orientaci v systému sociálních služeb, který doznal z důvodu přijetí nového

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více