Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb"

Transkript

1 Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2007 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb), bylo vyhlášeno na stránkách MPSV ČR v 1. polovině července Dotační řízení MPSV ČR bylo vyhlášeno v návaznosti na paragrafy 101 a 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podle 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. se jedná o dotaci, na kterou není právní nárok. Dotaci ze státního rozpočtu bylo možné poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb, tj. pouze na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb (zejména v případě služeb s regionální a místní působností) byla poskytována s ohledem na regionální, místní potřebnost sociální služby. Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup a kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2007 jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen metodika ). Dotace ze státního rozpočtu byla poskytována žadatelům na základě Žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok Žádost musela být vyplněna a předložena v metodice stanoveným způsobem. K žádosti musely být zároveň přiloženy povinné přílohy. Žádost se podávala současně v listinné a elektronické podobě. Dotace poskytované na základě 101 zákona o sociálních službách Dotace poskytované poskytovatelům sociálních služeb na základě 101 zákona o sociálních službách jsou především určeny na podporu sociálních služeb, které mají místní či regionální působnost. Žádost o dotaci podával poskytovatel sociální služby na krajský úřad v termínu do 31. srpna 2006 (podle působnosti služby na území kraje). Posuzování žádostí (na základě formálních a věcných kritérií) zajišťovaly krajské úřady v souladu s místními podmínkami potřebností sociálních služeb (tj. v souladu se střednědobými plány sociálních služeb krajů) a v souladu se zásadami hodnocení stanovenými jednotně MPSV ČR. Krajské úřady na základě hodnotícího procesu 1

2 podaly podle 101 odst. 4 zákona (souhrnnou) žádost o poskytnutí dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v termínu do konce října 2006, která již obsahovala výsledky hodnotícího procesu. Dotace poskytované na základě 104 zákona o sociálních službách Dotace poskytované poskytovatelům sociálních služeb na základě 104 zákona jsou především určeny na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter. Žádosti o poskytnutí dotace byly předkládány žadateli o dotaci (poskytovateli sociálních služeb) přímo Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v termínu do 30. září Hodnocení těchto žádostí zajišťovala přímo MPSV ČR, odbor sociálních služeb. Hodnocení žádostí Na přijaté žádosti (poskytované sociální služby) byla uplatněna následující formální a věcná kritéria. Formální kritéria: 1. žádost byla podána v tištěné podobě (1 x originál) na standardizovaném formuláři žádosti, 2. žádost byla dodána v elektronické podobě (verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné, 3. v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje, 4. jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti, 5. na žádosti nechybí podpis oprávněné osoby, 6. žádost je podána ve stanoveném termínu, 7. organizace k datu podání žádosti nemá dle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Věcná kritéria: 1. popis cílové skupiny 2. metody realizace poskytování sociální služby 3. personální zabezpečení sociální služby 4. zdůvodnění potřebnosti poskytované služby 5. finanční přiměřenost (rozpočet), zajištění dalších zdrojů K věcnému hodnocení byly postoupeny jen ty žádosti, které nebyly navrženy k vyřazení z dotačního řízení pro formální nedostatky. Pokud v rámci žádosti, byla dotace požadována na více poskytovaných sociálních služeb, hodnotila se každá sociální služba samostatně. Při hodnocení žádostí se nejprve posoudilo, do jaké míry žádost (sociální služba) svým obsahem odpovídá zaměření programu podpory, dále při hodnocení byl kladen důraz na kvalitu, potřebnost a efektivnost poskytované sociální služby. Od roku 2007 lze dotaci poskytnout pouze na dofinancování sociálních služeb stanovených zákonem. Jiné aktivity či služby žadatele nebylo možné v rámci dotačního řízení podporovat. Pokud žadatel o dotaci žádal dotaci na jiné prospěšné aktivity, které však nejsou sociální službou, tyto aktivity nebyly navrženy k podpoře. V tomto kontextu v porovnání s rokem 2006 v případě některých organizací došlo k meziročnímu poklesu poskytnutých dotačních prostředků. Pozn. v roce 2006 MPSV ČR podporovalo v rámci 2

3 dotačního řízení projekty nestátních neziskových organizací, které byly zaměřeny jak na poskytování vybraných sociálních služeb, tak na podporu dalších aktivit ve prospěch cílových skupin uživatelů, které však nelze v kontextu zákona o sociálních službách považovat za sociální služby. Každá sociální služba byla hodnocena na základě výše uvedených 5 hodnotících kritérií, na jejichž základě mohla získat až 100 bodů. Sociální služba v rámci hodnocení musela získat minimálně 50 bodů, aby na ní mohla být poskytnuta dotace. Stanovení výše dotace Dotace na jednotlivé sociální služby byla stanovena na základě následujících kritérií: 1. schváleného objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu (kapitole MPSV ČR) pro rok 2007 určených na podporu poskytování sociálních služeb Pro rok 2007 na dofinancování běžných výdajů poskytovaných sociálních služeb jsou ve státním rozpočtu (kapitole MPSV ČR) určeny finanční prostředky ve výši mil. Kč. Celkový objem požadavků uplatněných ze strany žadatelů o dotaci pro rok 2007 byl ve výši mil. Kč, tj. MPSV ČR může vzhledem ke schválenému rozpočtu na dotace vyhovět pouze 69 % požadavků poskytovatelů sociálních služeb. V tomto kontextu bylo nutné přistoupit ke krácení požadovaných finančních prostředků. 2. (věcného) hodnocení žádostí/sociálních služeb ve vztahu k zákonu o sociálních službách Oproti dotačnímu řízení MPSV ČR pro rok 2006 dotační řízení pro rok 2007 je výhradně zaměřeno na financování sociálních služeb, tzn., již nejsou podporovány jiné aktivity zaměřené na vybrané cílové skupiny osob, které nespadají do systému sociálních služeb (např. aktivity, které spadají do oblasti zaměstnanosti podporované zaměstnávání, pracovní rehabilitace nebo rodinné politiky atd. Dále například žádosti o dotaci zaměřené na vzdělávací programy, volnočasové aktivity, osvětové činnosti). Každá sociální služba byla hodnocena v kontextu zákona o sociálních službách. Při hodnocení bylo posuzováno, zda popis služby v žádosti odpovídá definici a vymezení sociální služby podle zákona. Bylo hodnoceno, zda služba obsahuje všechny základní činnosti podle zákona (pozn. poskytovatel je povinen základní činnosti pro příslušný druh služby zajistit, nemusí je však konkrétnímu uživateli poskytovat). Pokud organizace neuvedla úplný výčet základních činností pro příslušný druh služby, bylo posuzováno, zda si organizace uvědomila veškeré náležitosti služby stanovené zákonem a správně se zařadila pod daný druh služby nebo skutečně tyto činnosti není schopná zajistit, a pak neposkytuje příslušný druh sociální služby. V případě, že služba obsahovala i další fakultativní činnosti (tj. nad rámec základních), na tyto služby nebylo možné dotaci podle zákona poskytnout. 3

4 Dále bylo posuzováno vymezení okruhu uživatelů služby v kontextu zákona, tj. pro koho je příslušná služba určena, zda z popisu cílové skupiny uživatelů služby je zřejmá znalost této cílové skupiny a zkušenosti s prací s touto cílovou skupinou. Z každé žádosti musel být zřejmý popis poskytování zejména základních činností každé služby, tj. bylo posuzováno, zda byly např. uvedeny cíle a zásady poskytování služby, jednání se zájemcem o službu, ochrana práv osob, smlouva s uživatelem, individuální plánování průběhu služby, vyřizování stížností, vedení dokumentace atd. Dále bylo hodnoceno personální zabezpečení poskytované sociální služby, tj. zda personální zabezpečení odpovídá druhu a charakteru poskytované služby (zda je popsáno složení a vedení pracovního týmu pozice v týmu, odbornost pracovníků, jaký je počet odborných pracovníků v kontextu s charakterem služby, počtem a strukturou uživatelů, metodami realizace a podmínkami odborné způsobilosti dle zákona atd.). 3. potřebnost sociální služby v regionu Při hodnocení potřebnosti sociální služby se vycházelo z plánů, tam kde byly zpracovány, z poptávky po službě, z kapacity služby a vytíženosti služby (i když se jednalo o odhad ze strany poskytovatele), z přínosu služby pro cílovou skupinu osob, z návaznosti služby na jiné služby/na jiné poskytovatele, ze skutečnosti, zda existují další poskytovatelé příslušné služby v místě. 4. rozpočet poskytované sociální služby. Byla hodnocena přiměřenost, hospodárnost a průhlednost rozpočtu služby (např. zda jsou obsaženy vysvětlující komentáře k položkám zejména v případě ostatních položek). Byla posuzována vazba mezi realizací služby, popisem činností, personálním zabezpečením a položkami rozpočtu. Bylo hodnoceno, zda v žádosti byl zřetelně zdůvodněn (vysoký) meziroční nárůstu celkových nákladů služby! Bylo hodnoceno, zda je zřejmá a stabilní struktura zdrojů (tj. zda jsou zajištěny další zdroje) s ohledem na právní formu poskytovatele a druh služby, počet uživatelů. Bylo hodnoceno, zda je předpokládaná výše úhrady ze strany uživatelů služby adekvátní v kontextu příslušného druhu sociální služby. Zároveň bylo zohledňováno, zda služba byla financována z veřejných rozpočtů v roce 2006 a v jakém rozsahu. Shrnutí nejčastějších věcných chyb, které se objevovaly v žádostech popis služby v žádosti neodpovídal definici a vymezení služby podle zákona (včetně okruhu osob, kterým je služba určena), 4

5 špatné zařazení činností organizace z hlediska jednotlivých druhů sociálních služeb, služba nenaplňovala veškeré povinné základní činnosti (např. pečovatelská služba obsahuje 5 povinných základních činností, v řadě případů však pečovatelská služba byla zaměřena pouze na poskytnutí stravy (rozvoz obědů), součástí žádosti byl požadavek na dotaci na aktivity poskytovatelů sociálních služeb, které nejsou sociální službou podle zákona o sociálních službách, stávající činnost poskytovatele byla rozdrobena do několika druhů služeb a těmto všem službám však neodpovídala, na základní sociální poradenství byla podávána samostatná žádost o dotaci (tj. jako na samostatný druh sociální služby), základní sociální poradenství je ( 37 odst. 2 zákona o sociálních službách) je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, nedostatečné zdůvodnění potřebnosti služby, v rozpočtu služby nebyla zohledněna předpokládaná výše úhrady ze strany uživatelů služby, nebo tato úhrada byla v kontextu popisu služby značně poddimenzována týká se především služeb sociální péče, které jsou poskytovány za úhradu ze strany uživatelů. Např. v případě pobytových služeb sociální péče uživatel hradí úhradu za ubytování, stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu, přičemž úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku - 73 zákona o sociálních službách. obdobně zejména v případě pečovatelské služby, osobní asistence byly značně poddimenzovány úhrady od uživatelů služby, které v řadě případů zcela nereflektovaly novou právní úpravu v oblasti financování sociálních služeb, tzn. skutečnost, že na poskytování těchto služeb stát dává uživatelům pečovatelské služby nemalé zdroje (příspěvek na péči) potřebné k zajištění adekvátního rozsahu péče. Dotace ze státního rozpočtu by měly financovat provoz pečovatelé služby pouze v okrajové míře tam, kde tato služba nemůže být dofinancována z jiných zdrojů (tj. dotace samospráv, zejména obcí). Pečovatelská služba je službou poskytovanou za úhradu ze strany uživatelů. Úhrady od uživatelů služby by měly tvořit majoritní část rozpočtu poskytované sociální služby. nedostatečné zdůvodnění meziročního nárůstu nákladů poskytované sociální služby, a to v řadě případů o více než 100%, nedostatečně zdůvodněné položky v rozpočtu. 5

6 Příloha tabulková část shrnutí poskytnutých dotací z hlediska vybraných kritérií SKUPINA SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.1 Počet sociálních služeb, na které je žádána dotace, podle skupiny sociálních služeb celkový počet Skupina služby sociálních služeb služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 480 Celkový součet Tabulka č. 2 Počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle skupiny sociálních služeb Skupina služby počet počet počet počet podpořených podpořených nepodpořených nepodpořených sociálních soc.služeb v sociálních soc.služeb v % služeb % služeb služby sociální péče % % služby sociální prevence % % sociální poradenství % % Celkový součet % % Graf - Počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle skupiny soc.služby 2500 počet sociálních služeb služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství skupina soc.služby počet podpořených sociálních služeb počet podpořených sociálních služeb 6

7 Komentář: V rámci dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2007 byly předloženy žádosti o dotaci na podporu poskytování sociálních služeb. Celkem bylo podáno jednotlivými organizacemi žádostí, z toho nejvíce žádostí bylo podáno v případě Středočeského kraje, Hl.m. Prahy, Moravskoslezského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Dotace pro rok 2007 byla poskytnuta v případě sociálních služeb, z toho bylo podpořeno služeb sociální péče (které tvoří 55 % z celkového počtu podpořených sociálních služeb), služeb sociální prevence (které tvoří 34% z celkového počtu podpořených sociálních služeb) a 312 služeb zaměřených na poskytování odborného sociálního poradenství (které tvoří 10% z celkového počtu podpořených sociálních služeb). Podpora byla poskytnuta v případě 75% sociálních služeb, na které byla dotace požadována, neuspokojeno bylo 25% sociálních služeb, na které byla dotace požadována. Zejména v případě sociálního poradenství nebylo podpořeno 35% takto zaměřených sociálních služeb. Tato skutečnost byla způsobena zejména tím, že žadatelé o dotaci nesprávně vyčlenili poskytování sociálního poradenství do samostatné služby. Podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytování základního sociálního poradenství součástí každé sociální služby. Jako samostatná sociální služba je pojímáno pouze v případě, že se jedná o specifické odborné poradenství zaměřené na určitou cílovou skupinu osob. Další skutečností, která ovlivnila počet podpořených sociálních služeb, je nesprávné zařazení současných aktivit poskytovatelů sociálních služeb z hlediska zákonem stanovených druhů sociálních služeb (pozn. zákon vymezuje celkem 32 druhů sociálních služeb). V řadě případů poskytovatelé vykazovali stejné činnosti, které vykonávají, v rámci více druhů sociálních služeb. Tabulka č. 3 Požadavek na dotaci a dotace 2007 podle skupiny sociální služby Skupina služby Požadavek 2007 podíl skupiny na celkovém objemu požadovaných finančních prostředků Dotace 2007 podíl skupiny na celkovém objemu poskytnutých dotací služby sociální péče % % služby sociální prevence % % sociální poradenství % % Celkový součet % % 7

8 Graf - Dotace 2007 podle skupiny sociální služby 9% 3% 88% služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Graf - požadavek a dotace 2007 podle skupiny sociální služby v Kč služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství skupina sociální služby Požadavek 2007 Dotace 2007 Komentář Celkový požadavek na dotace ze strany žadatelů přesahoval 10 mld. Kč, z toho 85% tvořil požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče (8,5 mld. Kč). MPSV s ohledem na schválený rozpočet poskytlo dotace ve výši 67% celkového požadavku. V současné době bylo rozhodnuto o dotacích ve výši 6,7 mld. Kč, z toho 88% tvoří služby sociální péče (celkem je na služby sociální péče určeno 5,9 mld. Kč). 8

9 Tabulka č.4 Struktura požadavku 2007 podle jednotlivých krajů a skupiny sociální služby Působnost soc.služby/kraj služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Celkový součet v % v % v % Celostátní % 48% 35% Jihočeský % 7% 2% Jihomoravský % 9% 2% Karlovarský % 9% 2% Královéhradecký % 9% 3% Liberecký % 7% 4% Moravskoslezský % 17% 4% Olomoucký % 9% 3% Pardubický % 8% 3% Plzeňský % 7% 3% Praha % 23% 4% Středočeský % 8% 3% Ústecký % 9% 4% Vysočina % 7% 3% Zlínský % 7% 3% Celkový součet % 12% 5% Struktura požadavku pro r.2007 podle jednotlivých krajů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Celostátní Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Zlínský Komentář Struktura požadavků o dotaci s ohledem na zařazení sociálních služeb do služeb sociální péče, služeb sociální prevence a jako sociálního poradenství je rozdílná v případě služeb s celostátní či nadregionální působností v porovnání se službami s místní působností. Požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče tvoří pouze 17% z celkové požadované dotace v případě služeb s celostátní/nadregionální působností. Opačná situace je v případě služeb s místní/regionální působností v rámci jednotlivých krajů, kde 9

10 požadavek na dotaci v případě služeb sociální péče tvoří 89% z celkové požadované dotace. Obdobná struktura s ohledem na zařazení služby do příslušné skupiny je i v případě poskytnuté dotace na rok 2007 (viz tabulka č.5). Tabulka č.5 Struktura dotace 2007 podle jednotlivých krajů a skupiny sociální služby Působnost soc.služby/kraj služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství Celkový součet v % v % v % Celostátní % 52% 36% Jihočeský % 7% 2% Jihomoravský % 8% 2% Karlovarský % 8% 3% Královéhradecký % 6% 2% Liberecký % 5% 3% Moravskoslezský % 9% 2% Olomoucký % 7% 3% Pardubický % 6% 2% Plzeňský % 5% 2% Praha % 24% 2% Středočeský % 5% 3% Ústecký % 7% 2% Vysočina % 6% 3% Zlínský % 6% 2% Celkový součet % 11% 5% Graf - Struktura dotace 2007 podle jednotlivých krajů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Celostátní Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 10

11 DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.6 Počet služeb dle jednotlivých druhů sociálních služeb z toho: Počet služeb, na Druh sociální služby které je Počet Počet dotace podpořených nepodpořených požadována služeb služeb Podíl podpořených služeb na jejich celkovém počtu Azylové domy % Centra denních služeb % Denní stacionáře % Domovy pro osoby se zdravotním postižením % Domovy pro seniory % Domovy se zvláštním režimem % Domy na půl cesty % Chráněné bydlení % Kontaktní centra % Krizová pomoc % Nízkoprahová denní centra % Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež % Noclehárny % Odlehčovací služby % Osobní asistence % Pečovatelská služba % Podpora samostatného bydlení % Průvodcovské a předčitatelské služby % Raná péče % Služby následné péče % Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi % Soc.aktivizač.služby pro seniory a osoby se ZP % Sociálně terapeutické dílny % sociální poradenství % Sociální rehabilitace % Soc.sl. poskytované ve zdrav.zař.ústavní péče % Telefonická krizová pomoc % Terapeutické komunity % Terénní programy % Tísňová péče % Tlumočnické služby % Týdenní stacionáře % Celkový součet x Komentář Tabulka č. 6 ukazuje podporu s ohledem na zařazení služeb podle jednotlivých druhů sociálních služeb. V roce 2006 nebylo prozatím rozhodnuto o podpoře poskytování sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízení ústavní péče ( 52 zákona č. 108/2006 Sb.). Pro podporu těchto sociálních služeb byly schváleny finanční prostředky ve výši 500 mil. Kč v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu. O podpoře sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče bude rozhodnuto s ohledem na zápis těchto zařízení do registru poskytovatelů sociálních služeb v průběhu roku

12 Tabulka č.7 - Požadavek a dotace pro rok 2007 podle jednotlivých druhů sociálních služeb Podíl dotace Druh sociální služby Požadavek 2007 Dotace 2007 na požadavku Azylové domy % Centra denních služeb % Denní stacionáře % Domovy pro osoby se zdravotním postižením % Domovy pro seniory % Domovy se zvláštním režimem % Domy na půl cesty % Chráněné bydlení % Kontaktní centra % Krizová pomoc % Nízkoprahová denní centra % Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež % Noclehárny % Odlehčovací služby % Osobní asistence % Pečovatelská služba % Podpora samostatného bydlení % Průvodcovské a předčitatelské služby % Raná péče % Služby následné péče % Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi % Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP % Sociálně terapeutické dílny % sociální poradenství % Sociální rehabilitace % Soc. služby poskytované ve zdrav. zaří.ústavní péče % Telefonická krizová pomoc % Terapeutické komunity % Terénní programy % Tísňová péče % Tlumočnické služby % Týdenní stacionáře % Celkový součet % Komentář Tabulka č. 7 ukazuje míru podpory jednotlivých druhů sociálních služeb. V průměru byly jednotlivé služby podpořeny ve výši 67 %. 12

13 Graf - počet podpořených a nepodpořených sociálních služeb podle druhu soc.služby druh sociální služby Domovy pro osoby se ZP Domovy pro seniory počet služeb Počet podpořených služeb Počet nepodpořených služeb 13

14 PŮSOBNOST SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č.8 požadavek a dotace pro rok 2007 dle působnosti sociální služby Působnost Požadavek 2007 v % Dotace 2007 v % celostátní a nadregionální % % regionální a místní % % Celkový součet % % Tabulka č.9 požadavek a dotace pro rok 2007 dle krajů Kraj Požadavek 2007 v % Dotace 2007 v % Jihočeský % % Jihomoravský % % Karlovarský % % Královéhradecký % % Liberecký % % Moravskoslezský % % Olomoucký % % Pardubický % % Plzeňský % % Praha % % Středočeský % % Ústecký % % Vysočina % % Zlínský % % Celkový součet % % Komentář Z celkového požadavku na dotaci tvoří požadavek na služby s regionální/místní působností 97% celkových požadovaných finančních prostředků. Tabulka č. 9 následně ukazuje strukturu požadavku a dotace z hlediska jednotlivých krajů. Největší objem prostředků je směřován do Moravskoslezského a Středočeského kraje (oba kraje 12%). Obdobně je tomu tak i v případě počtu předložených a podpořených sociálních služeb (viz tabulky 10 a 11). 14

15 Tabulka č.10 počet sociálních služeb dle působnosti sociální služby Působnost Počet soc.služeb celkem v % z toho: Počet Počet podpořených nepodpořených služeb služeb celostátní a nadregionální 164 4% regionální a místní % Celkový součet % Tabulka č.11 počet sociálních služeb dle krajů z toho: Kraj Počet soc.služeb celkem v % Počet Počet podpořených nepodpořených služeb služeb Jihočeský 272 7% Jihomoravský 360 9% Karlovarský 129 3% Královéhradecký 216 6% Liberecký 148 4% Moravskoslezský % Olomoucký 280 7% Pardubický 226 6% Plzeňský 177 5% Praha % Středočeský % Ústecký 321 8% Vysočina 195 5% Zlínský 310 8% Celkový součet %

16 Tabulka č.12 Podíl dotace na požadavku podle působnosti sociální služby Působnost/Kraj Míra vyhovění požadavku Celostátní 54% Jihočeský 61% Jihomoravský 69% Karlovarský 58% Královéhradecký 67% Liberecký 69% Moravskoslezský 67% Olomoucký 65% Pardubický 57% Plzeňský 73% Praha 67% Středočeský 63% Ústecký 74% Vysočina 74% Zlínský 74% Průměr 66% Komentář Z pohledu poměru požadované dotace a poskytnuté dotace pro rok 2007 byly ve větší míře saturovány požadavky v případě Zlínského, Ústeckého kraje a Kraje Vysočina. V nejnižší míře pak požadavky v případě Pardubického a Karlovarského kraje. Z hlediska působnosti služby byly celostátní/nadregionální služby podpořeny pouze ve výši 54% v porovnání s regionálními/místními sociálními službami, které byly podpořeny v průměrné výši 67 %. Tyto údaje je však nutné posuzovat v kontextu struktury rozpočtů služeb, stanovení výše požadavku, struktury uživatelů, sítě sociálních služeb v jednotlivých krajích a počtem podpořených služeb (viz tabulka č. 13) atd. Tabulka č.13 struktura podpory služeb dle působnosti sociální služby Struktura podpory služeb Působnost/Kraj Podíl podpořených Podíl nepodpořených služeb na celk.počtu služeb na celk.počtu služeb služeb Celostátní 68% 32% Jihočeský 69% 31% Jihomoravský 88% 13% Karlovarský 64% 36% Královéhradecký 81% 19% Liberecký 76% 24% Moravskoslezský 66% 34% Olomoucký 69% 31% Pardubický 71% 29% Plzeňský 88% 12% Praha 73% 27% Středočeský 81% 19% Ústecký 80% 20% Vysočina 75% 25% Zlínský 72% 28% Průměr 75% 25% 16

17 PRÁVNÍ FORMA POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ORGANIZACE) Tabulka č. 14 požadavek na dotaci pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) z toho: právní forma Požadavek 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství svazek obcí příspěvková org. zřizovaná krajem příspěvková org. zřizovaná obcí církevní právnická osoba fyzická osoba město, obec, organizační složka obecně prospěšná společnost obchodní společnost občanské sdružení zdravotnické zařízení Celkový součet Tabulka č požadavek na dotaci pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) v % z toho: právní forma Požadavek 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství NNO 27,14% 16,20% 92,35% 75,53% příspěvkové org. zřizované krajem 51,56% 59,50% 2,92% 20,19% příspěvkové org. zřizované obcí 18,96% 21,93% 2,57% 2,13% ostatní 2,34% 2,37% 2,16% 2,15% Celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Požadavek na dotaci dle právní formy poskytovatele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NNO přís pěvkové organizace z řizované krajem přís pěvkové organizace z řizované obcí ostatní právní form a poskytovatele služby sociální péč e služby sociální prevence sociální poradenství 17

18 Tabulka č. 16 dotace pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) z toho: právní forma Dotace 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství svazek obcí příspěvková org. zřizovaná krajem příspěvková org. zřizovaná obcí církevní právnická osoba fyzická osoba město, obec, organizační složka obecně prospěšná společnost obchodní společnost občanské sdružení zdravotnické zařízení Celkový součet Tabulka č. 16 dotace pro rok 2007 dle právní formy poskytovatele sociální služby (organizace) v % z toho: právní forma Dotace 2007 služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství NNO 21,39% 12,50% 94,77% 65,90% příspěvkové org. zřizované krajem 64,04% 71,11% 4,32% 32,44% příspěvkové org. zřizované obcí 14,19% 15,99% 0,54% 1,44% ostatní 0,39% 0,39% 0,38% 0,23% Celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Přidělená dotace dle právní formy poskytovatele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NNO příspěvkové organizace zřizované krajem příspěvkové organizace zřizované obcí ostatní právní forma poskytovatele služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství 18

19 Požadavek, dotace 2007 podle právní formy poskytovatele příspěvková organizace zřizovaná krajem příspěvková organizace zřizovaná obcí NNO město, obec ostatní Požadavek 2007 Dotace 2007 Požadavek, dotace 2007 podle typu nestátní neziskové organizace občanské sdružení církevní právnická osoba obecně prospěšná společnost fyzická osoba nestátní nezisková organizace Požadavek 2007 Dotace

20 Komentář Z celkové výše požadovaných finančních prostředků tvořil požadavek na sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi kraje 52%. Tyto organizace byly podpořeny ve výši 64% z celkových poskytnutých prostředků dotace pro rok 2007, z toho však 98 % tvoří služby sociální péče (zejména pobytové). Požadavek na služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi tvořil 27% z celkových požadovaných finančních prostředků pro rok NNO byly podpořeny ve výši 21% z celkových poskytnutých prostředků dotace pro rok 2007, z toho služby sociální péče tvoří 51 % a služby sociální prevence 39 %. Z nestátních neziskových organizací 51 % dotací, poskytnutých NNO, získala občanská sdružení (cca 730 mil. Kč). ÚHRADY OD UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tabulka č Průměrná, maximální a minimální výše úhrad v případě služeb sociální péče poskytovaných za úhradu Druh sociální služby průměrná výše úhrady na 1 uživatele za měsíc maximální výše úhrady na 1 uživatele za měsíc minimální výše úhrady na 1 uživatele za měsíc *) Centra denních služeb Denní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Odlehčovací služby Osobní asistence Pečovatelská služba Podpora samostatného bydlení Průvodcovské a předčitatelské služby Soc.služby poskyt. ve zdrav. zař. ústavní péče Tísňová péče Týdenní stacionáře *) po vyloučení případů, kdy úhrady nejsou vybírány vůbec viz tabulka č

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009

Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009 Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009 Obsah: 1. Úvod...1 2. Formální posouzení žádosti...2 3. Posouzení výše požadavku na

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014:

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Jako základ byly výše dotace MPSV 2013 první kolo. Oproti roku 2013 ale přibyly některé služby (cca asi 10 mil Kč dotace navíc). Návrh reálné výše dotace

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015 Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15 Program a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteru

Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteru Věstník NKÚ, kontrolní závěry 387 09/03 Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteru Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Zadávací dokumentace Vytvoření veřejného elektronického

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015

Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 26. 3. 2015

Více

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

PROCES PŘECHODU ČÁSTI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ

PROCES PŘECHODU ČÁSTI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ PROCES PŘECHODU ČÁSTI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV 1 Úprava v Zák. č. 108/2006 Sb. 95 písm. g) Kraj zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Obsah: Úvod... 3 I. Legislativní rámec... 4 II. Úvodní ustanovení... 4 III.

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Zvláštní ustvení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Čl. 1 Vymezení účelu dotace 1. Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: A) Mezinárodní

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny Sociálníslužby Od 1. ledna 2007 nováprávníúprava Účel sociálních služeb: sociální začleňování Individualizace: plánování a financování příspěvek na péči

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R P R E Z I D E N

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu Města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí pro rok 2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Cílem

Více

POSTUP. pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje

POSTUP. pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje POSTUP pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40 b, 779 11 OLOMOUC sekretariát

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Metodický pokyn č. 2/2011 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více