Organizace a osnova konzultace I,II

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace a osnova konzultace I,II"

Transkript

1 Organizace a osnova konzultace I,II 1. Úvodní seznámení s předmětem MKP (ČSM) a organizací jeho studia 2. Úvod do učební látky Spoje a spojovací části 3. Učební látka Spoje a spojovací části je uvedena v učebnici Strojnictví Části strojů str.15 až 102 Konzultace I 1

2 Stroj- součást Stroj technický systém sestrojen člověkem pro ulehčení tělesné a duševní práce a zvýšení produktivity Stroj je složen ze součástí vzájemně spojených Součást základní funkční část stroje zpravidla z jednoho kusu, dále nedělitelná Podskupina jednoduchý montážní celek z několika součástí Skupina sestava součástí tvořící funkční samostatnou část stroje Konzultace I 2

3 Druhy součástí dle účelu Spojovací - šrouby, nýty, klíny, pera, kolíky, svary atd. K vedení tekutin - potrubí a armatury Pružící Pro přenos točivého pohybu a jejich uložení - hřídele, ložiska, spojky Konzultace I 3

4 Druhy součástí dle normalizace - nutnosti je vyrobit nebo koupit 1. Nenormalizované součásti mají tvar a rozměry přizpůsobeny jen k jednomu účelu a vyskytují se jedenkrát nebo v malém množství ve stroji. Je nutné je samostatně navrhnout a vyrobit rámy strojů, hřídele, páky atd. 2. Normalizované součásti mají tvar a rozměry univerzální, dají se použít ve stejném tvaru a provedení ve strojích různého typu. Vyrábí se ve velkém množství ve specializovaných podnicích šrouby, matice kolíky, podložky atd. Konzultace I 4

5 Norma Je předpis závazný pro provádění určité činnosti obvykle vícekrát opakované Základní druhy norem : Dle platnosti a důležitosti : ISO mezinárodní EN evropské normy ČSN české normy Dle obsahu : Výrobků udávají tvar a rozměry Předpisové stanovují způsob a postup práce při konstrukci, výrobě, zkoušení, dopravě, bezpečnosti atd. Všeobecné vymezují a třídí technické pojmy, jednotky, grafické vyjadřování atd. Konzultace I 5

6 Spoje a spojovací součásti Spoje jsou montážní celky, které jsou tvořeny : Ze spojovaných součástí (plechy, traverzy, jekly, tyče atd.) Ze spojovacích součástí (šrouby, nýty, klíny, svary atd.) Šroubový spoj Šroub [spojovací součást] SPOJ Matice [spojovací součást] Plech [spojovaná součást] Konzultace I 6

7 Rozdělení spojů A. Podle pohyblivosti : 1. Pohyblivé umožňují vzájemný pohyb součástí vůči sobě [spoje s ložisky, klouby, pohybové šrouby atd.] 2. Nepohyblivé neumožňují vzájemný pohyb vůči sobě. Zkráceně je nazýváme SPOJE [ nýtové, lepené, šroubové atd.] Konzultace I 7

8 Rozdělení spojů B. Podle rozebíratelnosti : 1. Rozebíratelné můžeme snadno bez poškození rozebírat a zpětně smontovat [šroubové, kolíkové, pérové, klínové a pružné] 2. Nerozebíratelné nejdou bez poškození rozebírat [nýtové, svarové, lepené, pájené, tlakové] Konzultace I 8

9 Rozdělení spojů C. Podle způsobu přenášených sil ve spoji : 1. Spoje s tvarovým stykem 2. Spoje se silovým stykem 3. Spoje s materiálovým stykem Konzultace I 9

10 Spoje s tvarovým stykem Síly ve spoji se přenášejí převážně tlakem mezi jednotlivými součástmi [kolíkové, perové] Konzultace I 10

11 Spoje se silovým stykem Síly se přenášejí třením, které je vyvoláno tlakem mezi součástmi [svěrné, nýtové, tlakové, šroubové] Poznámka : některé spoje můžeme zařadit současně do obou skupin protože jsou u nich přenášené síly oběma způsoby [klíny, šrouby atd.] Konzultace I 11

12 Spoje s materiálovým stykem Síly ve spoji jsou přenášeny materiálem, který na základě fyzikálních a chemických reakcí vytváří nerozebíratelný spoj [svařování, lepení, pájení] Svařování Lepení Pájení Konzultace I 12

13 Přehled používaných spojů Šroubové Svěrné Nýtové Tlakové S pružinami Svarové Lepené Pájené S klínem S perem Konzultace I 13

14 Kontrola a navrhování spojů Obecný postup : Kontrolu i navrhování součástí můžeme vzdáleně přirovnat k matematickým operacím dělení x násobení Používáme základní vzorce z mechaniky, které můžeme nalézt v každé strojařské příručce či tabulkách Konzultace I 14

15 Navrhování součástí Co k tomu nejčastěji potřebujeme : 1. Zatížení kterým bude součást namáhána, (síla F [N] nebo tíha G [N]) 2. Mechanické vlastnosti materiálu, ze kterého chceme součást vyrobit. Z mechanických vlastností jsou to nejčastěji : Mez pevnosti σ P (R m ) [MPa] hodnota napětí (namáhání) při kterém dojde k porušení materálu Mez kluzu σ K (Re) [MPa] hodnota napětí při jehož dosažení zůstává materiál trvale zdeformován Mez dovoleného namáhání σ D [MPa] namáhání, které se nesmí za provozu překročit, aby nedošlo ke zničení součásti. Jeho hodnota je vždy nižší než hodnota meze kluzu Re (σ D = R e /k, kde k>1) Konzultace I 15

16 Navrhování součástí Jaký je další krok známe-li F a σ D : 1. Dosadíme známé hodnoty do potřebného vzorce z mechaniky příklad tyče namáhané na tah : σ = Dt F S l S Kde S průřez tyče [mm 2 ] F Konzultace I 16

17 Navrhování součástí Jaký je další krok známe-li F a σ D : 2. Vypočítáme průřez S a tím známe rozměry tyče. Vypočítané rozměry jsou čísla různých velikostí a nejsou celá (např. průměr tyče nám vyjde 22,45 mm). Takové rozměry nejsou obvykle vyráběné ani prodávané. Čím více rozměrů, tím horší orientace a vyšší náklady na jeho výrobu. Proto se vyrábí v určitých tzv. normalizovaných rozměrech 3. Vypočítaný rozměr zaokrouhlíme nahoru na normalizovaný rozměr, který udává výrobce a je uveden v materiálových normách 4. Zvolený normalizovaný rozměr uvedeme v předepsaném zápisu do výrobní technické dokumentace - výkresu Konzultace I 17

18 Kontrola navržených součástí Co k tomu nejčastěji potřebujeme : 1. Skutečné zatížení F [N] 2. Výkres součásti, kde zjistíme : Rozměry součásti Materiál a z něho mechanické vlastnosti [σ D ] Konzultace I 18

19 Kontrola navržených součástí Obecný postup : 1. Dosadíme známé hodnoty do vzorce z mechaniky a vypočítáme skutečné napětí materiálu v provozu příklad tyče namáhané na tah : σ = F S Konzultace I 19

20 Kontrola navržených součástí Obecný postup : 2. Vypočítanou skutečnou hodnotu napětí σ porovnáme s hodnotou dovoleného namáhání σ D, která musí být vždy větší D σ σ D Konzultace I 20

21 Základní typy výpočtu spojů Protože mechanismus výpočtu a kontroly spojů se provádí podle stejných algoritmů (postupů), zaměříme se na nejčastěji se vyskytující spoje šroubové Uvedeme si typické příklady nejčastěji se vyskytujících případů použití šroubových spojů. U jednotlivých příkladů jsou uvedeny vzorce potřebné pro výpočet Konzultace I 21

22 Nejdůležitější geometrické charakteristiky závitu velký průměr závitu šroubu - matice (d - D), malý průměr závitu šroubu - matice (d 3 - D 1 ) střední průměr závitu šroubu - matice (d 2 - D 2, d 2 = D 2 ) nosná hloubka závitu (h) rozteč závitu (P), stoupání závitu (P h ) pro závit jednochodý platí P h = P pro závit vícechodý platí P h = n.p kde n je počet chodů šroubovice závitu, vrcholový úhel (α) úhel stoupání šroubovice závitu (β) výška matice (H). Konzultace I 22

23 Vzorové výpočty šroubových spojů 1. Rozložení vnějšího zatížení na jednotlivé šrouby 2. Výpočet utahovacího momentu 3. Výpočet závitu 4. Výpočet šroubů zatížených vnější osovou silou 5. Výpočet šroubů zatížených v důsledku jejich utažení 6. Výpočet předpjatých šroubů 7. Výpočet šroubů s ohledem na dynamické namáhání a tvarovou pevnost Konzultace I 23

24 Rozložení vnějšího zatížení na Příklad A namáhání F je ve směru os šroubů (tah-tlak) jednotlivé šrouby Výpočet osových sil ve šroubech F 1 ; F 2, od síly F provedeme z podmínky statické rovnováhy : ΣFy = 0; i.f 1 F +i.f 2 = 0 F F ΣM 0 = 0; i.f 2. d F.c +F 1.0 = 0 F F Fc. F = c = = 1 i i i. d i d Fc. i. d 1 F 2 2 = 0 y F 1 F 2 c d F x I = počet šroubů Konzultace I 24

25 Rozložení vnějšího zatížení na Příklad B namáhání F je ve směru kolmém na osy šroubů od kroutícího moment (spojky) Jsou použité tzv.lícované šrouby, které nemají v otvorech vůli. Jsou namáhané na střih. Použité vzorce pro výpočet šroubů : M k = D0 F1.. i F1 = 2 i. F1 τs = τ S jednotlivé šrouby Ds 2. M D0. i k F 1 = F s - střižná síla F s Střižná plocha S=π.d 2 /4 Konzultace I 25

26 Rozložení vnějšího zatížení na jednotlivé šrouby Příklad C namáhání F shodné jak v příkladě B Jsou použité normální šrouby uložené v otvorech spojky s vůlí. Šroub musí být tak dotažen, aby třecí síly T na plochách spojky přenesly krotící moment M k M T M MT M K K Do Do T. MK i. F. f. MK F = 2. MK i. Do. f f koeficient tření Konzultace I 26

27 Výpočet utahovacího momentu Vycházíme z mechanické práce vznikající při šroubování A Fu Mechanická práce A se vypočítá jako součin vynaložené síly F a dráhy s, po které břemeno vlečeme [A = F. s] A Fu =A Tm +A Ts +A F A Fu -utahovací práce pracovníka A Tm -třecí práce na ploše matice A Ts -třecí práce v závitech A F -pohybová práce matice při otočce o 360 Konzultace I 27

28 Výpočet utahovacího momentu A Fu = F u.2.π.l A Tm =T m.2.π.r = F.f.2. π.r A Ts = T z. π.d 2 = F.f. π.d 2 A F = F.P h- F u.2.π.l = M u. 2.π =F.f.2. π.r +F.f. π.d 2+ F.P h M u = Kde : F π.. f. ( 2. r + d ) 2 h u. l = F 2π f-součinitel tření - P h -stoupání závitu d 2 -střední průměr závitu r poloměr středu dosedací plochy matice r= + P d a d w 4 Konzultace I 28

29 Výpočet a kontrola závitu Kontrola i výpočet se provádí na : Smyk (střih) a Otlačení Kontrola na smyk : τ Šroub: Matice : S = F π. d. 3 Hk. τ DS τ S = F π. DHk.. τ DS Kontrola na otlačení (šroub x matice): p F = π. d2. hz. p D Kde : k =součinitel zahrnující vliv profilu závitu (~0,8) h=hloubka závitu H=výška matice (H=z.P h ); P h =stoupání závitu z=počet závitů (~6) Konzultace I 29

30 Výpočet šroubů zatížených Namáhání : TAH nebo TLAK vnější osovou silou F σ σ t = F S σ σ d = S S=průřez jádra šroubu Kontrola dosadíme známé hodnoty do vzorce a vypočítáme skutečné napětí σ, které porovnáme s σ D Návrh vypočítáme průřez jádra šroubu S a z tabulek vyhledáme normalizovaný šroub Dt Dd F d Konzultace I 30

31 Výpočet šroubů zatížených v důsledku jejich utažení 1. Při utahování šroubu utahovacím momentem M U je šroub namáhán: na TAH silou F v ose šroubu a způsobuje napětí v tahu -σ t na KRUT kroutícím momentem M k v důsledku tření v závitech a způsobuje napětí v krutu - τ k Tato napětí jsou nesourodá ale působí současně. Jejich účinek nahrazujeme tzv. redukovaným napětím σ red 2. Vycházíme ze známé rovnice 3. Síla F v ose šroubu F = M π. f. u = F 2. π. M π. f. F. ( 2. r+ d ) 2 h u. l= u ( 2. r+ d2) + Ph 2π + P Konzultace I 31

32 Výpočet šroubů zatížených v 4. Napětí v tahu 5. Napětí v krutu 6. Modul průřezu důsledku jejich utažení F σ t = S Mk τk = W k W = π k. 16 d Kroutící moment M k = π. f. d2+ Ph F 2. π 8. Redukované napětí (σ red ~1,3.σ t ) σ red = σ 2 t + 3. τ 2 k σ Dt Konzultace I 32

33 Výpočet předpjatých šroubů Předpjaté šrouby jsou šrouby, které jsou namáhány v důsledku svého utažení a pak ještě dodatečně provozní vnější sílou. výpočet předpjatých šroubů je složitý a proto se jím nebudeme zde zabývat V případě nutnosti provádění výpočtu v maximální míře ponížíme hodnotu dovoleného namáhání σ D Příklad : Šrouby vík tlakových nádob, ojniční šrouby atd. Konzultace I 33

34 Výpočet šroubů dynamicky namáhaných Předcházející výpočty předpokládaly stálé, klidné zatížení na součástech hladkých bez vrubů V praxi působí vždy namáhání proměnlivé dynamické a součásti jsou různě tvarované s vruby Dochází k únavě materiálu, kdy dojde k porušení součásti aniž dojde k překročení meze pevnosti σ Pt Z těchto důvodů je nutné kontrolovat součásti na dynamické zatížení a tvarovou pevnost Protože se jedná o složitější výpočty nebudeme se těmito zabývat Konzultace I 34

35 Příklad- 1 Zadání : Zjistěte jak velká osová síla F působí při utažení šroubu utahovacím momentem M u Dáno : M 12 M u = N.mm f=0,2 Schéma M12 F Konzultace I 35

36 Příklad- 1 Výpočet : Z tabulek zjistíme pro M12 : d 2 =10,863 mm P h =1,75 mm d ac =14,7 mm d wc =16,47 mm r= d + d 14,7+ 16,47 4 ac wc = = 7, 79 4 mm F = π. f 2. π. M u = = 5647, 3 ( 2. r+ d ) + P π.0,2. ( 2.7,79+ 10,863). 2 h 2. π ,75 N Osová síla při utažení šroubu je 5647,3 N Konzultace I 36

37 Příklad- 2 Zadání : Šroub M přenáší osovou sílu F. Proveďte kontrolu závitu tohoto šroubu. Dáno : M 16 F=25000 N k=0,8 z=6 τ Ds =150 MPa p D =120 MPa H=13 mm ( P h. z) Konzultace I 37

38 Příklad- 2 Schéma : M16 F=25000 N Konzultace I 38

39 Příklad- 2 Výpočet : provedeme kontrolu na smyk a otlačení Z tabulek pro M16 : d 2 =14,7 mm d 3 =13,546 mm D=16,00 mm H =1,083 mm Kontrola šroubu na smyk F τs = = = 56,6MPa τds = 150MPa π. d3. Hk. π.13, ,8 Kontrola matice na smyk F τs = = = 47,8MPa τds = 150MPa π. DHk.. π.16,0.13.0,8 Konzultace I 39

40 Příklad- 2 Kontrola na otlačení p F = 83,3MPa p MPa. d. = = = π hz..14,7.1, D 2 π Navržený závit vyhovuje na namáhání smykem i otlačení Konzultace I 40

41 Příklad- 3 Zadání : Přírubová spojka přenáší výkon P při otáčkách n. Počet šroubů je i. Vypočtěte potřebnou velikost síly F 1 působící v ose šroubů, má-li se výkon přenést třením Dáno : P=10 kw n=10001/min i=6 D=100mm f=0,25 Šrouby jsou uloženy volně Konzultace I 41

42 Příklad- 3 Schéma F 1 n D Konzultace I 42

43 Příklad- 3 Výpočet : M T >M k Třecí moment M T D M T T. = i. F1. f 2 D. 2 Kroutící moment M k P P.30 M k = = ω π. n Úhlová rychlost ω ω= π.n 30 Konzultace I 43

44 Příklad- 3 D P P i. F1. f. F1 = = 1273, 2N 2 π.30 f. i. D. π. n 0,25.6.0,1. π.1000 Průměr D musíme dosadit v m Potřebná síla F 1 má minimální velikost 1273,2 N Konzultace I 44

45 Příklad- 4 Zadání : Navrhněte šroub (hák) pro zavěšení břemene G. Dáno : G=10000N Dovolené namáhání šroubu v tahu Schéma : σ Dt =150 MPa Md=? G=10000N Konzultace I 45

46 Příklad- 4 Výpočet : Závit je namáhán na TAH Velikost šroubu určíme z průřezu jádra šroubu S (A s ) G S G σ Dt S = = σ 150 Dt 66,6 mm 2 Z tabulek vybíráme nejbližší vyšší normalizovaný průřez jádra, který je 84,3 mm 3. Tomuto průřezu odpovídá šroub M 12 Poznámka : Výpočet průřezu jádra S = As π d2+ d = Konzultace I 46

47 Příklad- 5 Zadání : Utažením vznikla ve šroubu M osová síla F. Zkontrolujte zda šroub vyhovuje z hlediska složeného namáhání (tah x krut). Dáno : M 18 F = N σ Dt =120 MPa Schéma : M18 F u F Konzultace I 47

48 Příklad- 5 Výpočet : Z tabulek pro M 18 průřez jádra S=192 mm 3 Pro kontrolu kombinovaného namáhání šroubu, použijeme přibližný vztah σ red ~1,3.σ t <σ Dt Výpočet skutečného napětí v tahu ve šroubu F 6000 σ t = = = 31, 25MPa S 192 σ red ~1,3.σ t =1,3.31,25=40,6 MPa <σ Dt =120 MPa Navržený šroub vyhovuje z hlediska složeného namáhání Konzultace I 48

49 Samostudium Učebnice : Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ Nastudovat : str.15 až 102 Příprava vyučujícího - PowerPoint Nastudovat příklady str.25 až 35 Příprava vyučujícího - PowerPoint Vypracování příkladů dle zadání vyučujícího Konzultace I 49

50 Příklady k samostudium Příklad 1. Navrhněte metrický závit pro dřík háku, který má nést max. břemeno G = N. Materiál háku s vyřezaným závitem je navržen z ocele o dovoleném namáhání v tahu σ Dt = 150 MPa [M16] Md=? G=21000N Konzultace I 50

51 Příklad 2 Příklady k samostudium Zjistěte jak velká osová síla F působí při utažení šroubu M 14, utahovacím momentem Mu = N. mm, součinitel tření v závitech je f = 0,2 [F=10 354,14 N] Konzultace I 51

52 Příklad 3 Příklady k samostudium Utažením šroubu M10 vznikla ve šroubu osová síla F = 4 000N. Zkontrolujte zda šroub vyhovuje z hlediska složeného namáhání (tah x krut). Dovolené namáhání šroubu na tah je σ Dt =120 MPa [vyhovuje σ t =68,96 MPa <σ Dt =120 MPa] Konzultace I 52

53 Výběr z ČSN (S=A s ) Konzultace I 53

54 Výběr z ČSN Konzultace I 54

55 Konzultace I 55

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Organizace a osnova konzultace III-IV

Organizace a osnova konzultace III-IV Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a

Více

kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí

kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí KOLÍKOVÉ SPOJE KOLÍKOVÉ SPOJE Spoje pevné - nepohyblivé (výjimku může tvořit spoj kolíkem s konci pro roznýtování). Lze je považovat za rozebíratelné, i když častější montáž a demontáž snižuje jejich spolehlivost.

Více

MKP Jméno vyučujícího : Ing.Květoslav Král

MKP Jméno vyučujícího : Ing.Květoslav Král Název předmětu MKP Jméno vyučujícího : Ing.Květoslav Král Úvod do přemětu MKP 1 Cíle předmětu - seznámení : S funkcí a principem základních typů strojů a zařízení navazuje na předmět Strojnictví Se základními

Více

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR SPOJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ZÁKLADNÍ POZNATKY Spoje jejich základní funkcí je umožnit spojení částí výrobků a to často v kombinaci s pohyblivostí. Spoje mohou být pohyblivé a nepohyblivé.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pevnostní výpočet šroubů

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Kapitola vstupních parametrů

Kapitola vstupních parametrů Předepjatý šroubový spoj i ii? 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Výpočet bez chyb. Informace o projektu Zatížení spoje, základní parametry výpočtu. Jednotky výpočtu Režim zatížení, typ spoje Provedení šroubového

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

Potrubí a armatury. Potrubí -slouží k dopravě kapalin, plynů, sypkých hmot i kusového materiálu

Potrubí a armatury. Potrubí -slouží k dopravě kapalin, plynů, sypkých hmot i kusového materiálu Potrubí a armatury Potrubí -slouží k dopravě kapalin, plynů, sypkých hmot i kusového materiálu Výhody : snadná regulovatelnost dopravovaného množství Možnost vzájemného míšení několik látek dohromady Snadné

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561 Šroubové spoje Šrouby pro ocelové konstrukce s šestihrannou hlavou, vyráběné tvarováním za tepla nebo také za studena, se podle přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu dělí na hrubé (průměr otvoru pro šroub

Více

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky.

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. 1 ŠROUBOVÉ SPOJE Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. Podstatou funkce šroubového spoje je silový styk mezi spojovanými

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 2 Spoje

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod. Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk: působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.6 SPOJE SPOJE A SPOJOVACÍ ČÁSTI Pro spojení dvou součástí (popř. montážních jednotek), existují v technické praxi tyto možnosti: - spojení tvarovým stykem, kdy využíváme

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. rantišek Wald, CSc., místnost B 632

Více

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01 Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 2013 Aktualizováno: 2015 Použitá

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

Opakovací otázky z MKP

Opakovací otázky z MKP Opakovací test 1. Výpočet velikosti výslednice R ze složek R x a R y se provádí a) R = R x + R y b) R = R x. R y c) R = R x + R y d) R = R x R y. Jaký moment vytváří síla F k bodu A? a) M = F. a 1 b) M

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Maturitní

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2 Číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.36/ 02.0066 Autor Pavel Florík Předmět Mechanika Téma Složená namáhání normálová : Tah (tlak) a ohyb 2 Metodický pokyn výkladový text s ukázkami Namáhání v tahu a ohybu Příklad

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. M. Lachman, R. Mendřický - Elektrické pohony a servomechanismy 13.4.2015 Požadavky na pohon Dostatečný moment v celém rozsahu rychlostí

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. R. Mendřický, M. Lachman Elektrické pohony a servomechanismy 31.10.2014 Obsah prezentace

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení

Více

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky

Více

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-56-H/01OBRÁBĚČ KOVŮ Vytvořeno

Více

VY_32_INOVACE_C Jedná se o takové aplikace, které pro přenos krouticího momentu mezi hřídelem a nábojem využívají tření.

VY_32_INOVACE_C Jedná se o takové aplikace, které pro přenos krouticího momentu mezi hřídelem a nábojem využívají tření. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Spoj - tvoří alespoň dvě spojované části spojené pomocí spojovacích součástí. Spoje rozdělujeme na: o Rozebíratelné spoje o Nerozebíratelné spoje

Spoj - tvoří alespoň dvě spojované části spojené pomocí spojovacích součástí. Spoje rozdělujeme na: o Rozebíratelné spoje o Nerozebíratelné spoje 1 Spoje Spoj - tvoří alespoň dvě spojované části spojené pomocí spojovacích součástí. Spoje rozdělujeme na: o Rozebíratelné spoje o Nerozebíratelné spoje 1.1 Spoje rozebíratelné - jsou takové spoje, které

Více

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov 3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Silové poměry na šroubu,

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek 1: Prut namáhaný kroutícím momentem.

trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek 1: Prut namáhaný kroutícím momentem. Namáhání krutem Uvažujme přímý prut neměnného kruhového průřezu (Obr.2), popřípadě trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek : Prut namáhaný kroutícím momentem.

Více

Dimenzování strojních součástí

Dimenzování strojních součástí Dimenzování strojních součástí Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/.3.00/45.009 V Sokolově, 5. 3. 015 Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 1 Úvod Strojní součásti jsou komponenty nebo jednoduché

Více

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů. 7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů. Technologie šroubování Šrouby pro OK Materiál: š. do plechu 4.6 (f ub = 400 MPa, f yb = 0,6 400 = 40 MPa) uhlíkové oceli 4.8 5.6

Více

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres Kreslení strojních součástí Obsah: 1) Čepy 2) Kolíky 3) Závlačky 4) Pojistné kroužky 5) Šrouby, matice, podložky 6) Šroubové spoje 7) Hřídele a jejich základní plochy 8) Klíny, pera, drážkování 9) Ložiska

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I Zkoušky mechanické Autor přednášky: Ing. Daniela ODEHNALOVÁ Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu ZKOUŠENÍ mechanických vlastností

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

Spojovací součásti a spoje

Spojovací součásti a spoje Spojovací součásti a spoje Každý stroj nebo strojní celek se skládá z jednotlivých součástí. Tyto součásti lze spojovat různými způsoby. Spoje můžeme rozdělit podle dvou kritérií: spoje rozebíratelné a

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

Zkoušky vlastností technických materiálů

Zkoušky vlastností technických materiálů Zkoušky vlastností technických materiálů Stálé zvyšování výkonu strojů a snižování jejich hmotnosti klade vysoké požadavky na jakost hutního materiálu. Se zvyšováním nároků na materiál je nerozlučně spjato

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové Svarové spoje Svařování tavné tlakové Tavné svařování elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové Tlakové svařování elektrické odporové bodové a švové třením s indukčním ohřevem Kontrola

Více

SPOJE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SKLA

SPOJE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SKLA SPOJE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SKLA Ing. Martina Eliášová, CSc. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí České vysoké učení technické v Praze katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 1 OBSAH Úvod šroubované

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah 1. Výstupní

Více

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018 DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ ABSTRAKT SVOČ FST_2018 Lukáš Kožíšek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Tato práce řeší navrhování

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr Spoje a spojovací součásti

Více

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2 zapis_spoje_koliky,cepy,nyty 08/01 STR Ad 1 z 5 5. Kolíkové spoje #1 spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho # Druhy kolíků Příklady použití kolíků 5.1. Druhy kolíků a) #

Více

Napětí v ohybu: Výpočet rozměrů nosníků zatížených spojitým zatížením.

Napětí v ohybu: Výpočet rozměrů nosníků zatížených spojitým zatížením. Číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.36/ 02.0066 Autor Pavel Florík Předmět Mechanika Téma Namáhání součástí na ohyb Metodický pokyn výkladový text s ukázkami Napětí v ohybu: Výpočet rozměrů nosníků zatížených

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Značky a jednotky vybraných důležitých fyzikálních veličin doporučené v projektu OPVKIVK pro oblast konstruování a výběr nejdůležitějších pravidel

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

PRACOVNÍ POMŮCKA. Vysokopevnostní spoje. dle DIN EN / DIN EN DIN EN /NA / DIN EN 14399

PRACOVNÍ POMŮCKA. Vysokopevnostní spoje. dle DIN EN / DIN EN DIN EN /NA / DIN EN 14399 STAHLBAU OCELOVÉ KONSTRUKCE VYDÁNÍ 4 PRACOVNÍ POMŮCKA Vysokopevnostní spoje dle DIN EN 1993-1-8 / DIN EN 1090-2 DIN EN 1993-1-8/NA / DIN EN 14399 Vzdálenosti od okrajů a vzdálenosti děr Mezní síla stěn

Více

Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny

Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny ČEPY Čepy slouží k rozebíratelnému spojení součástí a přenáší jen síly kolmé na osu čepu. Například slouží k otočnému spojení táhel.

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecího a svěrného spoje

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecího a svěrného spoje Obecné informace o šroubových spojích Obecné informace o šroubových spojích Šroubové spoje mohou mít provedení třecích spojů, svěrných spojů nebo jejich kombinace. Třecí spoj vyžaduje k zachycení stejné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 20

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST 2009 Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, 340 22 Nýrsko Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje pevnostní kontrolu rámu lisu CKW 630 provedenou analytickou

Více

ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE

ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část A4 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Statika soustavy těles.

Statika soustavy těles. Statika soustavy těles Základy mechaniky, 6 přednáška Obsah přednášky : uvolňování soustavy těles, sestavování rovnic rovnováhy a řešení reakcí, statická určitost, neurčitost a pohyblivost, prut a jeho

Více