VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

2 Výroční zpráva ZŠ 13/14 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové adresa školy Kozelkova 123., Chlumec n.c. právní forma příspěvková organizace IČ IZO vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Bernartová zástupce ředitelky: Mgr. Gabriela Masláková Mgr. Vladimír Pacák kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Město Chlumec nad Cidlinou adresa zřizovatele Klicperovo nám. 64/I., Chlumec n.c. kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Základní škola 810 ţáků Školní druţina 225 ţáků 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Počet ţáků na pedagoga (přepočteno na plné úvazky) 1. stupeň ZŠ ,9 23,6 2. stupeň ZŠ ,6 14,1 celkem ,3 18,2 Školní druţina

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 56 Odborné pracovny 26 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano Sportovní zařízení 2 tělocvičny, venkovní hřiště, školní dvůr Dílny a pozemky dílna a pozemky v areálu školy Ţákovský nábytek vyhovující, výškově nastavitelný Komentář: Tento školní rok na jaře jsme vybudovali ve školním dvoře nové lanové hřiště z finančních prostředků zřizovatele. Přes prázdniny byla vyměněna umělá tráva na hřišti ve školním dvoře za umělý povrch vyšší kvality. Na všech WC jsme umístili elektrické osoušeče rukou. Ve třech učebnách na historické budově jsme vyměnili podlahy (OSB desky, lino). Na I. stupni začala výměna desek u lavic a sedáků i opěradel u ţidlí za nové. Řada místností byla vymalována. Na budově ŠD jsme provedli nátěry dveří a zárubní. Jedna šatna v budově ŠD byla vybavena novým školním nábytkem. 1.6 Údaje o školské radě Počet členů školské rady 9 Kontakt Irena Bereščáková, Čelakovského 30/I Chlumec nad Cidlinou Komentář: Další kontakty a ové adresy jsou na stránkách školy Údaje o občanském sdruţení při škole - SRPŠ Zaměření spolupráce rodičů a dalších zájemců při výchově a vzdělávání Kontakt Bc. Vladimír Maslák, Spravedlnost294/IV., Chlumec nad Cidlinou Komentář: Ve spolupráci se SRPŠ škola pořádá většinu akcí. SRPŠ finančně zajišťuje spolupořádané akce. Tradičně přispívá ţákům na plavání a lyţařský výcvik.

4 1.8 Údaje o odborové organizaci ČMOS Kolektivní smlouva Zásady pouţití prostředků FKSP Platnost na dobu neurčitou Platnost na dobu neurčitou Rozpočet Platnost do Kontakt Mgr. Vladimír Novák, K Jezu 182/I., Chlumec nad Cidlinou Komentář: Předseda ČMOS je pravidelně informován o čerpání prostředků FKSP, projednávány jsou zásadní personální otázky. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Obor vzdělání Učební plán vzděl. programu ZŠ č.j. Zařazené třídy ŠVP MOZAIKA II A/0508/ Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzické/přepočtené Počet pracovníků celkem 57/48,35 Počet učitelů ZŠ 36/32,1 Počet ped. asitentů 4/2.25 Počet vychovatelů ŠD 8/5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8/8 Školní psycholog 1/1 Škola získala fin. prostředky z programu MŠMT na místa ped. asistentů pro děti se sociálním znevýhodněním. Po celý školní rok zde působila školní psycholoţka, která byla financovaná téţ z prostředků MŠMT a koncem školního roku se stala zaměstnankyní školy. Částečně financována z rozvojového programu MŠMT přes KÚ. 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. Stupeň vzdělání Aprobace 1. učitelka 1,0 VŠ r. 2. ředitelka 1,0 VŠ r. 3. učitelka 1,0 VŠ r. 4. učitelka 1,0 VŠ Př 5. učitelka 1,0 VŠ Čj - Ov 6. učitelka 1,0 VŠ r. 7. učitelka 1,0 VŠ r. 8. učitelka 1,0 VŠ Aj - Inf 9. učitelka 1,0 VŠ Čj - Ov 10. učitelka 1,0 VŠ r.

5 11. učitel 1,0 VŠ M - Tv 12. učitelka 1,0 VŠ r. 13. učitel 1,0 VŠ r. 14. učitelka 1,0 VŠ M - Tv 15. zástupce řed. 1,0 VŠ r. 16. učitel 1,0 VŠ Pč 17. učitelka 1,0 VŠ Čj - Vv 18. učitelka 1,0 VŠ Z - Tv 19. učitel 1,0 VŠ r. 20. zástupce řed. 1,0 VŠ F Ch - Inf 21. učitelka 1,0 VŠ r. 22. učitelka 1,0 VŠ r. 23. učitelka 0,09 SŠ učitelka 1,0 VŠ r. 25. učitelka 1,0 VŠ M Ch 26. učitelka 1,0 VŠ Čj - Vv 27. učitelka 1,0 VŠ M - Ch - Inf 28. učitel 1,0 VŠ Z - Inf 29. učitelka 1,0 VŠ r. 30. učitelka 0,27 VŠ Aj - Ov 31. učitelka 1,0 VŠ Čj - Hv 32. učitel 1,0 SŠ r. 33. učitelka 1,0 VŠ r. 34. učitelka 1,0 VŠ M - F 35. učitelka 1,0 VŠ Čj - Rj 36. učitel 1,0 VŠ D - Ov 37. učitelka 0,09 VŠ D - Tv 38. psycholog 1,0 VŠ vychovatelka 0,07 VŠ ŠD 40. vychovatelka 0,57 SŠ ŠD 41. vychovatelka 0,36 VŠ ŠD 42. ved.vychov. 1,00 VŠ ŠD 43. vychovatelka 0,89 SŠ ŠD 44. vychovatelka 1,0 SŠ ŠD 45. vychovatelka 0,86 VŠ ŠD 46. vychovatelka 0,25 SŠ ŠD 47. ped. asistentka 0,55 SŠ ped. asistentka 1,0 SŠ ped. asistentka 0,35 VŠ ped. asistentka 0,50 SŠ - Komentář: Jedna učitelka 1. stupně je dlouhodobě nemocná. Částečný úvazek učitelky (0,09%) má jedna vychovatelka, která vyučovala pracovní činnosti.

6 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (měli dosaţené vzdělání nebo si ho doplňovali) Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 99,61 Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. uklízečka 1,0 výuční list 2. uklízečka 1,0 výuční list 3. uklízečka 1,0 výuční list 4. uklízečka 1,0 základní 5. uklízečka 1,0 výuční list 6. školník údrţbář el./truh. 1,0 vyučen v oboru 7. mzdová účetní 1,0 SŠ 8. účetní - rozpočtář 1,0 SŠ Komentář: Počet pracovníků se neměnil. Škola zabezpečuje provoz s minimálním počtem neped. pracovníků. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do z toho počet dětí starších prvních tříd 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 14/ Komentář: 1 ţák opakoval první třídu. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 9 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia celkem obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště

7 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z niţších ročníků 20 1 e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v niţším ročníku 69 1 Komentář: Škola se opět snaţila rodičům ulehčit administrativu spojenou s podáním přihlášek na střední školy (návštěva úřadu práce, informační schůzka pro rodiče a ţáky, prezentace škol, vyplnění přihlášek, ). Na škole je tradičně umoţňováno ţákům účastnit se testování SCIO. Řada ţáků dosahuje extrémně dobrých výsledků. Ţáci devátých a pátých ročníků se účastnili zkušebního testování ČŠI v M, ČJ a cizím jazyce. 5.2 Údaje o integrovaných ţácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 1 S kombinací postiţení 0 S vývojovými poruchami učení 14 S vývojovými poruchami chování 8 Autisté 1 Komentář: U ţáků s dyslexií nebo dyskalkulií byla prováděna 1x týdně náprava pod vedením dyslektické asistentky. Ţáci s vývoj. poruchou chování pracovali individuálně nebo ve skupině se školní psycholoţkou. Škola vyuţívá schodolez, pro ţáka s tělesným postiţením. Na škole pracovaly asistentky pedagoga převáţně na částečný úvazek. Tento rok škola realizovala projekt Čtenářské kluby (finančně zajištěn z prostředků ESF), který se věnuje dětem z málo podnětného prostředí a dětem s problémy ve čtení. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 6.1 Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků cena Projekty v novém Pedagog 2014 exkurze 5. ZŠ Mladá Boleslav 1 0 Správní řád ve školské praxi 2 0

8 Kariérní systém 1 0 Zákon o pedagogických pracovnících 1 600,- Národní systém inspekčního hodnocení 2 0 Zákon o pedagogických pracovnících ,- Vzdělání pro budoucnost 1 0 Výjezdní setkání ředitelů ZŠ ,- Zavedení etické výchovy do škol 1 0 Celkem ,- Program vzdělávání specializované programy Počet pracovníků cena (podle předmětů) Ţákovský parlament, třídnické hodiny 35 0 Informační systém školy, webová prezentace 1 950,- Pohádka nás naučí v Aj ,- Elixír do škol (fyzika) prezentace pomůcek 1 0 Jak prezentovat svoji práci na 1. st. ZŠ ,- Doškolovací kurz pro lyţařský výcvik ,- Elixír do škol (fyzika) výroba spektrometru 1 0 Elixír do škol (fyzika) netradiční exper. z el. 1 0 Tvořivá škola ukázkové hodiny ČJ, M 2 0 Elixír do škol (fyzika) pokusy z optiky, infra ipady ve školách 2 0 Učitelský summit Progresivní metody 1 0 ve výuce Fyzikální cirkus 1 0 Konference nadace Elixír do škol 1 0 Elixír do škol (fyzika) suchý led na scéně 1 0 Elixír do škol (fyzika) od černých děr po temnou 1 0 hmotu a energii Budeme mít školáka ,- Letní škola tvoříme s ipadem a pro ipad ,- Celkem ,- Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků cena /hrazeno z provozních prostředků/ Vnitřní směrnice vybrané účetní jednotky ,- Občanský zákoník ,- Závěr roku v účetnictví PO ,- Aktuální problémy v účetnictví PO 1 490,- Aktuality pro personalisty a mzdové účetní ,- Novinky v účetnictví v PO ,- Seminář PAM ,- Vnitřní kontrola v praxi PO ,- Celkem ,- Komentář: Opět jsme uskutečnili vzdělávací akce určené pro všechny ped. pracovníky a přizvali jsme zaměstnance z okolních škol a veřejnost. Dále vyuţívali zaměstnanci hlavně nabídku NIDV a CVKHK, která je finančně příznivá a vyučující si mohou vybrat dle své aprobovanosti nebo potřeb školy. Řada vzděl. akcí se uskutečnila zdarma, neboť poskytovatel čerpal dotace z EU.

9 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Velice dobrá spolupráce se zřizovatelem, SRPŠ a některými podnikateli. Příprava na vstup ţáků do školy s místními MŠ. Akce pro zdejší domov důchodců, spolupráce s DDM a ZUŠ. Na škole proběhl projektový den Indie, kde vyučující spolupracovali s řadou subjektů. Tradičně provádíme vánoční výzdobu kostelů ve městě, Tříkrálovou sbírku, školní jarmarky. Spolupráce se středními školami KHK na projektech (veterinární SŠ v HK, GBN v HK, SŠŘT v NB). Tyto akce se setkaly se zájmem ţáků i široké veřejnosti. Naši ţáci měli další moţnost ukázat své silné stránky. Tradiční a důstojnou tečkou za školní docházkou je slavnostní předávání vysvědčení na zámku ve spolupráci s rodinou Kinských. Se souhlasem správy zámku škola vyuţívá park k tělovýchovným aktivitám a tradičně zde na podzim proběhl další ročník Zátopkova maratonu. Významné akce školy Vítání prvňáčků, Zátopkův maratón, vánoční výstava v kostele M. Jana Husa, zdobení vánočních stromečků pro kostel sv. Voršily, ve spolupráci s OS Město v zahradách zahájení adventu (tradiční jarmark), den otevřených dveří, projektový den Indie, třídní vystoupení, besídky. Vzdělávací akce pro pedagogy z naší školy i okolních škol. Zajištění Tříkrálové sbírky (tentokrát se vybrala částka ,- Kč). Adopce na dálku v Indii. Šestý ročník literární soutěţe Cena A. Lauterbacha, která byla opět zorganizována jako nadregionální a finančně podpořena z grantu KÚ. Tradičně organizujeme projektový den Mikuláš na ledu. Akce k prevenci sociálně patologických jevů Byla provedena nezbytná oprava venkovního areálu školy (nový povrch umělého hřiště, lanové prvky, opravy U-ramp). Tyto prostory jsou volně přístupné i v době mimo vyučování, coţ má napomoci mládeţi smysluplně trávit volný čas. Nabídka zájmových krouţků, účast na soutěţích, spolupráce ţákovského parlamentu s vedením školy, projektové práce ţáků, práce výchovné komise při řešení problémů ve spolupráci s rodiči a pracovníky OSPOD. Jiţ několik let na začátku nového školního roku realizujeme seznamovací týden pro ţáky šestých tříd, kde se tvoří nový kolektiv a je i změna tř. učitele (významná pomoc školní psycholoţky). Pořádání školních výletů, exkurzí a škol v přírodě. Lyţařský výcvik byl uskutečněn v Poniklé (32 ţáků z 53). Ţáci I. stupně se tradičně účastnili výuky plavání v Hradci Králové (184 ţáků). Vyuţíváme školní informační kanál (ŠIK), kde usilujeme o nový způsob komunikace s našimi ţáky prostřednictvím video spotů. Pro ţákyně šestých tříd se uskutečnila beseda s Mgr. A. Blaţkovou na téma dospívání. Škola po celý rok vyuţívala sluţeb školní psycholoţky a aktivně se zapojila do projektu poradenského zařízení MOZAIKA. Akce k environmentální výchově Uskutečnili jsme sběr starého papíru. Ve škole třídíme odpad nádoby v budovách školy na chodbách. Vybíráme baterie a elektroodpad. Ţáci celoročně sbírali víčka z PET lahví, které věnovali rodičům tělesně postiţeného chlapce. Výtěţek byl pouţit na chlapcovu léčbu. Byl uskutečněn sběr šípků, ţaludů a kaštanů, sběr citrónové a pomerančové kůry. Vítězné třídy a nejlepší sběrači byli odměněni. Pořádáme různé besedy a přednášky pro ţáky. Odebíráme mléko a ovoce.

10 7.2 Účast ţáků školy v soutěţích a na akcích Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných ţáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání ,3.,4. roč. Lyţařské kurzy ţákodnů Zotavovací pobyty ţákodnů Exkurze ţákodnů Školní výlety ţákodnů Ţákovská vystoupení DD, koncert, Vánoce Atletika Pohár rozhlasu Výstavy 6, 23, 3, 0, 1 180, 28, 550 Vánoce + výstavy-husův sbor, sv. Voršila Školní budova Soutěţe 9 42 Zátopkův maraton Sportovní dny Poznávání rostlin MDD Slavík Pythagoriáda Poznávání ţivočichů roč. Ceny Ant. Lauterbacha Projektový den Indie Projektový den Mikuláš na ledu 7.3 Mimořádné výsledky a úspěchy ţáků Název akce Počet ţáků Výsledek, umístění Region Novobydţovský slavík 15 Kategorie tř. 4 2.,5.,7.,8. místo tř. 3 4.,9.,10. místo tř. 4 1.,2.,4.,6. místo tř. 4 1.,2.,4. místo Poznávání rostlin 10 Kategorie roč. 3 3.,6. místo roč. 4 8.,9. místo roč místo roč místo Poznávání ţivočichů 18 Kategorie tř. 2 1.,8. místo tř. 8 1.,4.,10. místo tř. 4 4.,5. místo

11 8. 9. tř. 4 5.,10. místo EKOPÁŤÁK 3 6. místo McDonald s CUP1.-3.roč místo 4.-5.roč místo O Libčanskou básničku 4 3. místo Já uţ to znám, umím! místo Okres Olympiáda v D 6 Kategorie A 2 6.,10. místo B 2 7. místo C 2 6.,9. místo Volejbal 8. a 9. roč. dívky místo Minifotbal III. chlapci 9 2. místo Kraj Ţeny v našich srdcích 32 3 x 1. místo, 2 x 2. místo, 7 x 3. místo (výtvarná a liter. soutěţ) Faradayův pohár 2 2 x 2. místo Literární cena Ant. 8 Lauterbacha Kategorie roč místo roč roč místo roč místo Celorepublikové soutěţe Olympijský víceboj místo Komentář : V tabulce uvádím pouze umístění do desátého místa, pak jiţ bez pořadí. Uspořádali jsme soutěţ podporovanou krajem Cena Ant. Lauterbacha. Tradičními sponzory této akce byli pan A. Lauterbach, Kovoplast, Město Chlumec n. C. a KHK. Veřejnost si mohla prohlédnout veškeré prostory při dni otevřených dveří při akci Učení na zkoušku, kde jsme prezentovali hlavně vybavení moderní technikou, které jsme získali z projektu EU. 7.4 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání: Ţivnostenské oprávnění - název : Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ŢZ Název zájmové činnosti Anglický jazyk - ţáci Anglický jazyk - dospělí Keramika Příprava k přijímacím zk. mat.

12 Poskytování tělovýchovných a sportovních sluţeb v oblasti atletiky Příprava k přijímacím zk. č.j. Výtvarné soboty Točení na hrnčířském kruhu Sportovní příprava Komentář: Škola na ţivnostenský list s názvem Poskytování tělovýchovných a sportovních sluţeb umoţňuje půjčovat ţákům a veřejnosti lyţařské vybavení. V případě pořádání lyţařského kurzu školou mají při půjčování přednost ţáci ze soc. slabých rodin. Školní druţina poskytovala krouţky v rámci činnosti ŠD (keramika, vaření, šikula, doučování, vybíjená, výtvarné hrátky). 8. Údaje o výsledcích provedených kontrol V září ve škole provedla kontrolu ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP. Hodnoceným obdobím byly školní roky 2011/ /13 a 2013/14 s těmito závěry: Vedení školy má jasné a měřitelné strategie rozvoje. Řízení školy je erudované, promyšlené a jednotlivé segmenty řízení na sebe logicky a systematicky navazují. Dokumentace školy je funkční a je pravidelně aktualizována. V oblasti rozvoje lidských zdrojů je kladně hodnoceno zahájení procesu hodnocení a sebehodnocení pracovníků školy a realizace vzájemných hospitací mezi pedagogy. Úspěšná a dlouhodobá iniciativa vedení školy probíhá v implementaci vzdělávacích trendů podporujících mimo jiné i etickou výchovu. Škola je velmi podnětně a didakticky hodnotně vybavena, mezi silné stránky školy patří nadstandardní materiální vybavení ICT, velmi dobrá organizace práce vedení školy i výchovně vzdělávací činnosti pedagogů. Příkladná je práce školního preventivního týmu (zapojení výchovné poradkyně, školní metodičky prevence a školní psycholoţky při práci s ţáky se SVP i kolektivy tříd, výrazná pomoc asistentek pedagoga ţákům se zdravotním postiţením i ţákům se sociálním znevýhodněním). Škola je úspěšná v získávání dalších finančních zdrojů (projektové a grantové ţádosti), získané finanční prostředky efektivně vyuţívá. Zjištěné nedostatky ve ŠVP ZV a ŠVP ŠD byly odstraněny v průběhu inspekce. Slabším místem je méně důsledný kontrolní systém vedení školy, práce zaměstnanců je sledována, ale není systematicky prováděna kontrola realizace přijatých opatření. Při hospitované výuce některých pedagogů, například začínajících, byla zjištěna nevyváţená struktura hodin, nedostatečná byla závěrečná shrnující část, nezbyl čas na hodnocení nebo sebehodnocení ţáků. ČŠI dále provedla na škole státní kontrolu dodrţování vybraných ustanovení školského zákona souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských sluţeb s tímto závěrem: Školní řád je kvalitně a přehledně zpracovaný dokument poskytující řadu konkrétních a praktických informací pro zákonné zástupce ţáků. Ve škole provedla VZP kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolované období bylo květen 2008 aţ po současnost.

13 1) Kontrola plnění oznamovací povinnosti plátce dle zákona č. 48/1997 Sb., 10 v plném znění se závěrem kontrolou nebylo shledáno závad. 2) Kontrola správnosti stanovení vyměřovacích základů a výpočtu výše pojistného dle zákona č. 592/1992 Sb., 2 a 3 v platném znění se závěrem kontrolou nebylo shledáno závad. 3) Kontrola dodrţování odvodů pojistného dle zákona č. 592/1992 Sb., 5, v platném znění se závěrem plátce dluţí ke dni penále v celkové výši 91,00 Kč. VZP dne rozhodla o odstranění tvrdosti a vyčíslené penále se promíjí. 4) Kontrola hlášení pracovních úrazů dle zákona č. 48/1997 Sb., 45, odst. 4, v platném znění se závěrem kontrolou nebylo shledáno závad. 5) Kontrola dodrţování povinnosti předávat přehledy o platbách pojistného dle zákona č. 592/1992 Sb., 25, odst. 3 v platném znění a kontrola dodrţování dalších povinností plátce pojistného se závěrem kontrolou nebylo shledáno závad.. 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 (v tis. Kč) 1. PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ ÚZ SKUTEČNOST MZDOVÉ PROSTŘEDKY, OPPP, ODVODY Z MEZD ,13 3. Mzdové prostředky na platy - pedagog ,78 4. Mzdové prostředky na platy - nepedagog 1 287,62 5. Ostatní osobní náklady 15,10 6. Zdravotní pojištění organizace - pedagog 1 148,34 7. Zdravotní pojištění organizace - nepedagog 107,78 8. Sociální pojištění organizace - pedagog 3 189,70 9. Sociální pojištění organizace - nepedagog 330, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP - ped. 127, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP - neped. 12, fyzické osoby - průměrný stav k , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY 508, Bezplatně poskytnuté pomůcky - 1. třídy, Dx 15, Učebnice, metodiky 230, Knihy, učební pomůcky do 1.000,- Kč 81, Cestovné - DVPP 11, Další vzdělávání pedagogických pracovníků 27, Plavecká výuka (prostředky na platy lektorů) 47, Výukové programy 34, Učební pomůcky nad 1.000,- Kč 27, Náhrady dočasné pracovní neschopnosti - pedagog 26, Náhrady dočasné pracovní neschopnosti - nepedagog 5,81 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Financování asistentů pedagogů pro děti se sociálním 24. znevýhodněním ÚZ , Mzdové prostředky na platy 174,15

14 26. Zdravotní pojištění organizace 15, Sociální pojištění organizace 43, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP 1,74 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Projekt EU "Lépe a více" 29. Peníze školám - šablony ÚZ , Vybavení učeben 16, Cestovné 0, Jazykové pobyty Aj 0, Opravy a údrţba 0, Software 27, Mzdové prostředky OON pedagog 24, Mzdové prostředky OON nepedagog 18, Mzdové prostředky na platy - dyslexie 7, Zdravotní pojištění organizace 0, Sociální pojištění organizace 1, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP 0, Vzdělávání pedagogů 20, ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY grant Královéhradeckého kraje - Perličky 0, Materiál na výrobu školního časopisu 0, PŘIJATÉ TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , Přímé náklady na vzdělávání ÚZ , Účelová dotace Asistenti pedagogů ÚZ , Účelová dotace EU - Peníze školám ÚZ , Účelová dotace - krajský grant časopis Perličky 0, NÁKLADY CELKEM , VÝNOSY CELKEM , ROZDÍL 0, Výše neinvestičních prostředků na 1 ţáka ze stát. rozpočtu 32,89 b) Finanční neinvestiční prostředky - Město Chlumec nad Cidlinou na provoz školy 53. Náklady ZŠ SKUTEČNOST SPOTŘEBA MATERIÁLU 442, Všeobecný materiál 279, Pohonné látky a mazadla 3, Drobný hmotný dlouhodobý majetek do 1.000,- Kč 1, Učební pomůcky - pracovní sešity - platba ţáků 82, Předplatné novin a časopisů 5, Spotřebované věcné dary 1, Materiál Den dětí 0,00

15 62. Materiál ŠD 67, SPOTŘEBA ENERGIE 2 082, Elektrická energie 659, Vodné, stočné 137, Plyn 1 286, OPRAVY A ÚDRŢBA 744, Opravy a údrţba 744, CESTOVNÉ 25, Cestovné mimo DVPP 25, OSTATNÍ SLUŢBY 675, Sluţby a práce nevýrobní povahy 587, Telekomunikační poplatky, spotřeba cenin 52, Bankovní poplatky BÚ 34, Bankovní poplatky FKSP 0, MZDOVÉ NÁKLADY 17, Příkazní smlouva - TV soboty-neděle krouţky 17, ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 59, Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnanců 59, FKSP refundace 0, NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 131, Náklady z drobného hmotného dl.majetku 77, Náklady z drobného nehmotného dl. majetku 24, Náklady z drobného hmotného dl.majetku 0, Náklady z drobného nehmotného dl. majetku 0, Náklady z drobného hmotného dl.majetku ŠD 29, OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 115, Vzdělávání mimo DVPP 12, Preventivní prohlídky zaměstnanců 9, Stravování zaměstnanců - věcná reţie 87, Ochranné pomůcky a pracovní oděvy 7, JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 1 169, Technické zhodnocení - zastínění učeben 14, Pojištění majetku školy 35, Povinný podíl ZPS 48, Odpisy majetku - zřizovatel 90, Odpisy majetku - z projektů 980, NÁKLADY CELKEM 5 464,30 d) Výnosy ZŠ 99. VÝNOSY SKUTEČNOST Trţby z prodeje sluţeb 114, Kopírování 0,00

16 102. Provozní náhrady PPP Hradec Králové 13, Úplata ŠD 101, Úroky 0, Úroky BÚ 0, Úroky FKSP 0, Jiné ostatní výnosy 526, Nájemné TV 291, Nájemné sluţebních bytů 105, Nájemné Pedagogicko-psychologická poradna 18, Nájemné keramická pec 0, Pronájem místností ZŠ 14, Nájemné školní bufet 10, Nájemné nápojový automat 1, Ztracené učebnice - platba ţáků 15, Ztracené ţákovské kníţky - platba ţáků 0, Pracovní sešity - platby ţáků 65, Ostatní výnosy 0, Spotřebované věcné dary 1, Aukce obrazů 0, Trţby z prodeje majetku 4, Prodej majetku 4, Výnosy z odpisů majetku 1 070, Výnosy z odpisů majetku- zřizovatel 980, Výnosy z odpisů majetku z projektů 90, VÝNOSY CELKEM 1 716,84 e) Doplňková činnost ZŠ SKUTEČNOST NÁKLADY 17, Všeobecný materiál 1, Elektrická energie 4, Vodné, stočné 0, Plyn 8, Sluţby 1, Kooperativa 0, Bankovní a jiné finanční sluţby 1, OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY 93, Dohody 92, Zdravotní pojištění placené organizací 0, Sociální pojištění placené organizací 0, CELKEM náklady DČ 111,42

17 140. VÝNOSY 158, Úroky 0, Trţby z prodeje sluţeb - kurzy 10, trţby z prodeje sluţeb - příprava ke zkouškám 28, trţby z prodeje sluţeb - výuka jazyků 113, trţby z prodeje sluţeb - tělovýchovné sluţby 5, CELKEM výnosy DČ 158, HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 CELKEM SKUTEČNOST Provozní dotace Města 3 850, Výnosy celkem 1 716, Náklady celkem 5 464, CELKEM VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOSTI 102, Výnosy doplňková činnost 158, Náklady doplňková činnost 111, CELKEM VÝSLEDEK DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 47, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM 149, Přepočtený počet ţáků v roce Výše neinvestičních provozních prostředků na 1 ţáka 9,47 Výsledek hospodaření za rok 2013 (zisk) činil celkem 149,71 tis. Kč. Tento zisk byl rozdělen do finančních fondů takto: 10% do fondu odměn tj. 14,97 tis. Kč, zbytek do rezervního fondu tj. 134,74 tis. Kč. Výsledek hospodaření (větší zisk) byl ovlivněn mírnou zimou, ostatní poloţky byly většinou čerpány dle rozpočtu. Doplňkové činnosti se v roce 2013 opět dařilo, zájem o nabízené kurzy mírně klesl. Rozpočet provozní - zřizovatel Město Chlumec nad Cidlinou Čerpání rozpočtu probíhalo v souladu s rozpočtovými pravidly pro příspěvkové organizace, organizace prováděla předběţné, průběţné i následné kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění. Výše neinvestičních provozních prostředků z dotace zřizovatele na 1 ţáka činila 9,47 tis. Kč. Toto sníţení je pouze optické, ovlivňuje jej výše odpisů investičního majetku pořízeného z projektů. Jinak samotné provozní náklady na ţáka mírně klesly, počet ţáků má jiţ druhý rok stoupající tendenci, jak je vidět z přepočteného počtu ţáků. Rozpočet - MŠMT, Královéhradecký kraj Rozpočet na přímé náklady na vzdělávání (platy, odvody a FKSP, náhrady za pracovní neschopnost, učebnice, učební pomůcky, cestovné, další vzdělávání pedagogických pracovníků, plavecká výuka) byl plně vyčerpán. Úroveň odměňování se mírně zvýšila. Prostředky na přímé ONIV se výrazně zvýšily, byly pouţity nejvíce na nákup učebnic, kde se v předešlém roce koupilo jen nezbytné minimum. Také se mohly nakoupit knihy do ţákovské knihovny, pomůcky a výukové programy.

18 Škola získala účelové prostředky na financování asistentů pedagogů pro děti, ţáky a studenty se sociálním znevýhodněním. Nepatrná část prostředků nebyla vyčerpaná a byla vrácena KÚ, coţ bylo způsobeno rozvázáním pracovního poměru jedné zaměstnankyně a nečerpání prostředků v době prázdnin. Škola pokračovala v projektu EU - Peníze školám. V tomto roce se z projektu uhradila výuka ţáků s dyslexií, vzdělávání pedagogů, programové vybavení i učební pomůcky pro ţáky. Výše neinvestičních prostředků na 1 ţáka činila 32,89 tis. Kč. Doplňková činnost byla zisková. Porovnání roku Oproti roku 2012 se výše neinvestičních nákladů přidělených Královéhradeckým krajem na ţáka mírně sníţila. Celkově bylo přiděleno více prostředků na platy bez pouţití dotačních programů, ale výrazně vzrostly prostředky na učební pomůcky. Počet ţáků pokračuje ve vzrůstající tendenci, provozní prostředky zůstávají na stejné úrovni. Mgr. Jana Bernartová, ředitelka školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ 12/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové adresa školy Kozelkova 123., 503

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok /2012 Výroční zpráva ZŠ 11/12 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové adresa školy Kozelkova 123/IV. 503

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ 09/10 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové adresa školy Kozelkova 123., 503

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a kap. 14 - školství UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet po 6. změně Neinvestiční výdaje CELKEM 4 891 012,1 příspěvky PO na provoz 343 882,7

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více