1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? 2 Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu předmětnou?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? 2 Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu předmětnou?"

Transkript

1 1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? A) Zatemnění tohoto sálu je zcela postačující. B) Když z toho kopce shlédli, uviděli jen temnou propast. C) Musíš pochopit, že tamnější zvyky jsou odlišné. D) Tvé domnění je mylné, má informace není lživá. 2 Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu předmětnou? A) Museli jsme číst tak dlouho, až se nám ta literatura zošklivila. B) Protože už nechceš jíst, odnesu večeři ze stolu. C) Nebrečím ani v případě, když dostanu pětku z českého jazyka. D) Nezjistím asi nikdy, kdo mi to auto ukradl. 3 Přiřaďte ke zvýrazněným slovesným tvarům v jednotlivých větách ( ) odpovídající mluvnické kategorie (A F): (Každou možnost z nabídky A F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.) 3.1 Proč by měli vůbec číst? B 3.2 Proč byste se o to měli zajímat? C 3.3 Dlouho vám bylo vysvětlováno, proč byste měli látku znát. E 3.4 Každý den jim učitel vysvětloval, proč se mají přezouvat. F A) 2. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací přítomný, rod trpný B) 3. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací přítomný, rod činný C) 2. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací přítomný, rod činný D) 2. osoba, číslo jednotné, čas minulý, způsob oznamovací, rod trpný E) 3. osoba, číslo jednotné, čas minulý, způsob oznamovací, rod trpný F) 3. osoba, číslo jednotné, čas minulý, způsob oznamovací, rod činný

2 VÝCHOZÍ TETY K ÚLOHÁM 4 5 TET1 Ten zimní den to není den to noc se nedovřela. A jazyk ulic potáhl se bíle. Nastydlé vozy chraptí z nich. Poprvé ve mně začal padat sníh. Poprvé ve mně rozvěsil se led. Od klína k hrdlu zamrzám a cítím, cítím teď: až k nebi zledovatím, hvězdy jak rybky ve mně zamrznou a v ledu průhledném víření světa strne. (František Hrubín, Hirošima) TET 2 Epizeuxis je opakování téhož slova nebo slovního spojení v jednom verši nebo v jedné výpovědi. 4. Vypište z TETU 1 verš, v němž se vyskytuje epizeuxis. Ten zimní den to není den / a cítím, cítím teď: 5. Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje význam slovesa neskončit? A) začal padat sníh B) rozvěsil se led C) noc se nedovřela D) Ten zimní den to není den

3 VÝCHOZÍ TET K ÚLOHÁM 6 9 I letošní zimu se v Bludově konal, tentokrát již patnáctý, ročník zimního čtyřboje. Tato událost krajského významu, která se tento rok konala 16. ledna, nese přízvisko Franty Vrány, a odkazuje tak k zakladateli této místní sportovní tradice. Obsahem celého čtyřboje je desetikilometrové zdolání hřebene Cínových Hor na běžkách, následný slalomový sjezd ze Stříbrné hory, pětikilometrový sněžnicový výstup příkrým srázem k Lysé boudě a od ní bobový sjezd zpět do Bludova. Poslední úsek celé soutěže je z pochopitelných důvodů divácky nejatraktivnější, a není se proto čemu divit, že příjezdová cesta k Lysé boudě, kudy bobová dráha vede, je vždy v tento den hojně oseta diváky. Není to soutěž pro všechny, ne každý totiž dokáže tak náročný úkol strávit. Ale i přesto se každý rok sejde na sto účastníků. 6. Které z následujících tvrzení nevyplývá z informací uvedených ve výchozím textu? A) Druhá část čtyřboje je věnována slalomovému sjezdu. B) Poslední úsek závodu je divácky oblíbený. C) Účastníci akce musí mít vlastní lyže. D) Název čtyřboje je zasvěcený Frantu Vránovi. 7. Najdi ve výchozím textu jedno synonymum ke slovu nejzajímavější a vypiš jej. nejatraktivnější 8. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je pravopisná chyba? A) odkazuje tak k zakladateli této místní sportovní tradice B) je desetikilometrové zdolání hřebene Cínových Hor C) že příjezdová cesta k Lysé boudě D) ne každý totiž dokáže tak náročný úkol strávit 9. Rozhodněte o každém tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu (A), či nikoliv (N): A N 9.1 Již patnáct let se v okolí Bludova koná zimní čtyřboj, který je zakončený bobovým sjezdem z Lysé boudy. 9.2 Patnáctý ročník zimního pětiboje v okolí města Bludova nese název svého zakladatele Franty Vrány. 9.3 Třetí úsek zimního čtyřboje je zasvěcený slalomovému sjezdu. 9.4 Divácky nejzajímavějším úsekem je poslední část čtyřboje, bobový sjezd z Lysé boudy.

4 VÝCHOÍ TET K ÚLOHÁM Na světě je mnoho osyřelých dětí, mohou za to na příklad tragické válečné události. Válečné konflikty rozbratřily mnohé národy, jiné naopak ztmelily. Jedním z nejpříkladnějších je první světová válka, která má na svém kontu na osmnáct milionů objetí. Osmnáct milionů lidských životů, které byly stracené pro rozmařilost hrstky mocných jedinců. Lidstvo je však nepoučitelné a podle našeho domění se válčit pro moc bude i nadále, a tak můžeme očekávat další přílivy dětí bez otců a matek. 10. Napište pravopisně správně slova, která jsou ve výchozím textu zapsaná s pravopisnou chybou. osiřelých, stmelily, oběti, ztracené, domnění 11. Napište slovní druh slova zvýrazněného ve výchozím textu a určete u něj pád, číslo a rod. (Odpovězte celými slovy, nepoužívejte zkratky.) zájmeno, šestý pád, číslo jednotné, rod střední 12. Které z následujících slov neobsahuje předponu pod? A) podvojné B) podvodné C) podvratné D) podstatné VÝCHOZÍ TET K ÚLOHÁM Armádní generál Josef Šnejdárek byl jednou z nejvýraznějších osobností československé armády během období tak zvané první republiky. Jeho dětství ***** s východními Čechami, neboť i když se narodil na Moravě, větší část svého dětství prožil v Jičíně. V žilách mu už od útlého věku kolovala vojenská krev a jeho dobrodružná povaha potřebovala silné zážitky neustále. Jako čtyřletý sám zastavil jedoucí rychlík tím, že se mu postavil do cesty, a to jenom proto, že mu přišlo nesprávné, že v místě jeho bydliště žádné rychlíky v té době nezastavovaly. Jak to bylo možné, vstoupil do armády, do armády rakouské, ale chtěl válčit, a protože Rakousko, i když militantní stát, v té době nebojovalo, vstoupil do francouzské cizinecké legie. Ve francouzské armádě potom působil dvacet let a během této služby utržil čtyřicet ranění. A když vypukla první světová válka, dobrovolně se přidal k československým legiím, vojenským jednotkám bojujícím za samostatný československý stát. Po vzniku Československa byl aktivním důstojníkem československé armády, než byl z politických důvodů odstraněn, odsunut na vedlejší kolej. Zemřel v ústraní, v tíživé finanční situaci, v zapomnění. A to jistě není dobře, protože bychom neměli zapomínat na své hrdiny.

5 13. Která z následujících možností patří nejvhodněji na vynechané místo (*****) ve výchozím textu? A) bylo protkané B) bylo sblížené C) bylo přívětivé D) bylo sepjaté 14. Která z následujících možností nejlépe odpovídá významu slovního spojení militantní stát? A) silný stát B) bojovný stát C) cílevědomý stát D) rozhodný stát 15. Rozhodněte o každém tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu (A), či nikoliv (N): A N 15.1 V době, kdy Šnejdárek zastavil jedoucí rychlík, v místě jeho bydliště nezastavovaly žádné vlaky Josef Šnejdárek vstoupil do cizinecké legie během první světové války Československé legie byly vojenské jednotky, jejichž cílem bylo vyzískání samostatného československého státu Když Josef Šnejdárek zemřel, nacházel se ve špatné finanční situaci. 16. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňuje obraznost? A) odsunut na vedlejší kolej B) že se mu postavil do cesty C) než byl z politických důvodů odstraněn D) během období tak zvané první republiky

6 17. Uspořádejte jednotlivé části textu (A E) tak, aby byla dodržena textová návaznost: A) Říkala jste, že byste si se mnou zatančila, kdybych vám přinesl červenou růži, zvolal student. Tady máte tu nejčervenější růži na světě. Připněte si ji večer těsně k srdci, a ona vám poví, až spolu budeme tančit, jak vás miluji. B) V poledne otevřel student okno a vyhlédl ven. C) No ne! vykřikl. Takové zázračné štěstí! Červená růže! A podobnou růži jsem jakživ neviděl. Ta je tak krásná, že má určitě dlouhatánské latinské jméno. A vyklonil se a růži utrhl. D) Ale dívka se zamračila. Nehodí se mi bohužel k šatům, odpověděla. Ostatně synovec komořího mi poslal pár pravých šperků, a šperky, jak je kdekomu známo, mají mnohem větší cenu než kytky. E) Pak si nasadil klobouk a s růží v ruce utíkal k profesorovu domu. Profesorova dcera seděla přede dveřmi, navíjela klubko modrého hedvábí a u nohou jí ležel pejsek B 17.2 C 17.3 E 17.4 A 17.5 D (Oscar Wilde, Slavík a růže) 18. Ve kterém z následujících souvětí je správně zapsaná interpunkce? A) Byli jsme nuceni se učit dlouho do noci, což nás omezovalo a proto jsme výuku skrytě bojkotovali. B) Učitel po nás téměř nikdy nechce znalosti látky, což je příjemné, a což se nám všem líbí. C) Kolikrát ti budu ještě říkat, že ten úkol prostě doneseš, jinak nepočítej s tím, že bych ti dal lepší známku než pětku. D) Máme za úkol vypracovat referát o Janu Husovi, významném českém reformátorovi a vůbec nás to nebaví.

7 VÝCHOZÍ TET K ÚLOHÁM Každý den člověk sledující slunce pozoruje narození i úmrtí a tento koloběh je našemu vnímání nekonečnou jistotou s rytmicky se měnící pravidelností. 19. Ve které z následujících možností je uvedená základní skladební dvojice? A) člověk sledující B) pozoruje narození i úmrtí C) je vnímání D) koloběh je jistotou 20. Vypište z výchozího textu několikanásobný větný člen: narození i úmrtí 21. Přiřaďte k vynechaným místům (*****)v jednotlivých výpovědích ( ) výraz (A E), který se v daném spojení běžně užívá: 21.1 Teď odpočívají policejní ***** psi ve svých kotcích po dobře odvedené práci Tenhle právě tady ***** detektiv nám ještě způsobí hodně problémů, uvidíš Kdybys nebyl tak *****, byla by tvá mysl mnohem uvolněnější. A) slídicí 21.1 B) slídový C) slídící 21.2 D) slídivý 21.3 E) slídní 22. Která z následujících výpovědí neobsahuje chybně užitou koncovku? A) Počítáme s těmi dvěmi dary od vás. B) Když se na mě podívá těma svýma nádhernýma blankytně modrýma očima, vždy se dojmu. C) Musíme doufat, že s jeho kolenama nic do závodu nebude. D) Podle stop v koberci je patrné, že s těma nohama od stolu někdo hýbal.

8 VÝCHOZÍ TET K ÚLOHÁM Když nad tím tak přemýšlím, bylo to vlastně naprosto obvyklé. Budík musel zazvonit, právě když jsem usnul to nemohlo být snad ani pět minut, kdy jsem zaklapl víčka! Bože vážně, už je šest Líné a neobratné usednutí, nohy přes postel a instinktivní nahmatání bačkor chodidly. Dlaně přes obličej a jejich hřejivě konejšivé pohlazení mně pomáhá nepropadnout úplné beznaději. Lásko, ještě ne, slyším z druhé půli postele. Jak rád bych vyslyšel ta slova plná citu! Tak dobře, tedy vstát, ale co potom? Můj každodenní ranní rituál je pokaždé jiný, avšak naprosto stejný ve své zmatečnosti. Vykročím jedním směrem a hned svůj směr změním, protože jsem zapomněl na tohle a protože před tím musím ještě udělat tamto Dnešní den však potřebuji ještě stihnout tolik věcí, a ta Tichá na úřadě nepočká. Takže co je nejpřednější před vykročením ze vchodových dveří vytvořit okolnímu světu domnění, že jsem způsobný a pořádný člověk nebo aspoň že vůbec člověk jsem. Vyčistit zuby, učesat se, oholit kde je žiletka? Ach, tady samozřejmě, proč mě to nenapadlo dřív A s čím jsem to vlastně včera usínal? Co to bylo, že mi je tak divně v hlavě, na co jsem to myslel? Jistě, že je dneska neděle! 23. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu (A), či nikoliv (N): 23.1 Vypravěčovy ranní rituály jsou odlišné, ale spojuje je zmatečnost Budík zazvonil pět minut předtím, než vypravěč usnul, tedy v šest hodin Nejpřednější je pro vypravěče před odchodem z bydliště v daný okamžik vytvořit dojem způsobnosti a pořádnosti Vypravěč nemá potřebu po ránu kamkoliv spěchat. A N 24. Napište, kolik postav vystupuje ve výchozím textu: dvě / Kterým z následujících slov lze nahradit slovo instinktivní tak, aby význam výchozího textu zůstal nezměněn? A) pudové B) nepředvídané C) zdlouhavé D) náhodné

9 26. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje výchozí text? A) Text je úvahou nad smyslem ranního vstávání, které je ve svém důsledku zbytečné. B) Text je výkladem podstaty ranního vstávání roztržitého jedince. C) Text je zhodnocením mladého člověka, který nezvládá vlastní život, a dokládá tento fakt právě tímto případem jednoho ranního vstávání. D) Text popisuje vypravěčovo ráno, které mělo být obvyklé svým průběhem, nakonec však bylo netypické tím, že k jeho zmatečnosti nebyl žádný důvod. 27. Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je napsáno v souladu s pravidly českého pravopisu (A), či nikoliv (N): A 27.1 Rodiče i děti, zkrátka všichni zúčastnění, se sešli na nádraží. N 27.2 Jak jsme ten film zhlédli, zčervenali jsme studem A víte, že je s pražskou Malou Stranou sepjatý i Mácha? 27.4 Ve výjimečných případech se dá jeho postup považovat za správný. VÝCHOZÍ TET K ÚLOHÁM Božena Němcová byla bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností české literatury devatenáctého století. Svou tvorbou obohatila českou kulturu o ženskou lidskost a něžnost, což můžeme spatřovat na příklad v dílech V zámku a podzámčí nebo Babička. 28. Která z následujících možností by mohla nejlépe vytvářet název výchozího textu? A) Něžná a lidská Božena Němcová B) Babička Boženy Němcové C) Nejvýraznější osobnosti české literatury 19. století D) Osobnost Boženy Němcové

10 29. Které z následujících slov výchozího textu je v infinitivním tvaru. A) lidskost B) něžnost C) spatřovat D) osobnost 30. Ve které z následujících výpovědí je pravopisná chyba? A) Musím ji nechat jít, i když se mně to nelíbí. B) Soukromně se o ten text zajímám. C) Vždy na nás působil tak skromně. D) Kolik jí zbývá času? Mgr. Jakub Hlávko

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Konal(a) zkoušku Vyloučen(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Jméno a příjmení DIDAKTICKÝ TEST STRANA 1 2 Evidenční číslo Časový limit: 60 min. 1 8 2 3 E F 9.1 9 A N 3.1 3.2 3.3

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

vesnička květen 2015

vesnička květen 2015 vesnička květen 2015 2 Milí přátelé, každý z nás dospělých si přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Co si přejí náctileté děti? Až vyrostu, chci být šťastný, zdravý, v bezpečí, nešikanovaný, být

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

Grafik: Renáta Davidová. Korektoři: Eliška Galambicová Renáta Davidová Veronika Urbánková

Grafik: Renáta Davidová. Korektoři: Eliška Galambicová Renáta Davidová Veronika Urbánková Říjen 2014 číslo 2 Akademická aliance strana 3 Jsme součástí nového konceptu vzdělávání od prvních krůčků až po vstup do pracovního života. Státní vlajka, 17. listopad strana 4 Jak je to s těmi barvami

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

listopad 2014 listopad 2014 Speciální vydání třída oktáva

listopad 2014 listopad 2014 Speciální vydání třída oktáva Speciální vydání třída oktáva 1 ; Obsah Úvodník...str. 3 Praha ve střípcích i ve střepinách...str. 4 Strasti studentů......str. 5 Každodenní počty fejeton....str. 6 Životní styl maturanta......str. 7-8

Více

Zpráva z Valné hromady. http://bratr-kalef.evangnet.cz. Obsah 2013/1

Zpráva z Valné hromady. http://bratr-kalef.evangnet.cz. Obsah 2013/1 1 2013 Bratr Kálef Horácký seniorát ČCE Obsah 2013/1 Ano, nebojte, držíte v rukou ten správný časopis. Že je nějak barevnější, než býval? Nové písmo, grafika? No, však už bylo načase Bratr Kálef bude mít

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST CJMZD14C0T01 ČESKÝ Maximální bodové JAZYK hodnocení: A 69 LITERATURA bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky DIDAKTICKÝ TEST Didaktický

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37

B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37 B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37 2 B-komplex 37 Úvodník OBSAH: Interview 3 Jak bylo v Německu 4 Plastináty technika 6 Plastináty výstava 7 Berlínská zeď 8 Robin Hood 10 Muzikál 10 Sníh v červnu

Více