Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha Duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Zlatníkách dne Vít Matěja

3 Poděkování: Tímto bych rád poděkoval paní inţenýrce Heleně Cetlové za její cenné rady a odborný dohled nad mojí bakalářskou prací.

4 Anotace Bakalářská práce Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP analyzuje trh stavebních prací v Praze a Středočeském kraji a dále z marketingového hlediska analyzuje vybranou stavební firmu zabývající se rekonstrukcemi bytových jednotek a dalšími úpravami interiérů. Vybranou firmou je subjekt podnikající na základě ţivnostenského oprávnění Vít Matěja A+A VAMA. Zároveň je tato firma porovnávána s jejími nejvýznamnějšími konkurenty. Součástí práce je návrh marketingového plánu pro její lepší prosazení v konkurenčním prostředí. Klíčová slova: marketing, marketingový plán, stavební trh, rekonstrukce bytu Annotation Bachelor thesis Analysis of the Market and Marketing Plan of Selected Company SME analyzes the construction market in Prague and Central Bohemia and on the basis of a marketing viewpoint analyzes the selected building company engaged in the reconstruction of residential units and other interior modifications. The selected company is an entity doing business under the trade license Vít Matěja A+A VAMA. This company is also compared with its major competitors. This thesis includes the proposal of marketing plan for a better break thru in a competitive environment. Key worlds: marketing, marketing plan, construction market, apartment reconstruction

5 ÚVOD Literární rešerše Základy teorie marketingu Definice a pojetí marketingu Marketingový mix a jeho koncepce Základní nástroje marketingového mixu Marketingové řízení Marketingový plán Shrnutí (summary) Marketingová situace Analýza SWOT Marketingové cíle Marketingová strategie Programy činnosti Rozpočet Kontrola Základní pojmy související s trhem stavebních prací v České republice Metodika zpracování Trh stavebních prací v Praze a Středočeském kraji Vývoj celkového stavebního trhu v České republice Podnikatelé, zaměstnanci a mzdy ve stavebnictví v letech Objem stavebních zakázek v letech Vybrané ukazatele ovlivňující stavební trh v Praze Obyvatelstvo Stavební podniky Stavební práce Vybrané ukazatele ovlivňující stavební trh ve Středočeském kraji Obyvatelstvo Stavební podniky Stavební práce Analýza postavení vybrané firmy na trhu Charakteristika firmy A+A VAMA Základní údaje o subjektu Ţivnostenská oprávnění Cílový segment Působnost Analýza marketingového mixu firmy A+A VAMA Produkt (sluţba)

6 4.2.2 Cena Marketingová komunikace Distribuce Nejvýznamnější konkurenti PROFIMA interiéry PANELREKO s.r.o AZ-Reko Porovnání firmy A+A VAMA s konkurencí Návrh marketingového plánu pro vybranou firmu Shrnutí SWOT analýza Cíle marketingového plánu Marketingová strategie Programy činnosti Rozpočet Kontrola Shrnutí poznatků Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek

7 ÚVOD Stavební trh je jedním z významných národohospodářských odvětví a je nedílnou součástí kaţdé ekonomiky. Zejména od prvních projevů ekonomické krize dochází v této oblasti k převisu nabídky nad poptávkou a úsilím kaţdé firmy působící na tomto trhu je získat co nejvíce zakázek a vybojovat si své místo v konkurenčním prostředí. Tyto firmy musí být velice flexibilní a musí se dokázat přizpůsobovat měnícím se trendům pomocí vytváření nových podnikových a marketingových strategií. Právě absence plánování bývá největším nedostatkem malých firem a zejména v posledních letech, kdy poptávka po stavebních pracích značně klesá, by se mělo jednat o jednu z hlavních činností, které by kaţdá firma měla věnovat určitý čas. Analýza trhu by měla být významným podkladem pro zpracování marketingových plánů, které mohou i malým firmám napomoci k dosaţení svých cílů a připravit je na neustále se měnící podmínky na trhu. Správnou analýzou trhu lze dosáhnout lepšího pochopení faktorů, které tento trh ovlivňují, a identifikovat přání zákazníků, kteří jsou středem zájmu kaţdého podnikatelského subjektu. Sestavit marketingový plán pak znamená určit hlavní cíle a strategie k jejich dosaţení, přesně vymezit odpovědnosti, termíny, výdaje a další skutečnosti. Sestavování takovýchto plánů by se mělo stát opakující se podnikovou záleţitostí všech firem, které se snaţí prosadit na trhu, nehledě na jejich velikost. Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat vybraný trh a navrhnout pro firmu ze segmentu MSP marketingový plán. Pro tento účel si autor zvolil malou stavební rodinnou firmu působící na stavebním trhu v Praze a ve Středočeském kraji, které na základě důkladné analýzy trhu a firmy samotné navrhne marketingový plán pro její lepší prosazení na trhu, zvýšení efektivity a počtu získaných stavebních zakázek. 7

8 1 Literární rešerše Odbornou literaturou, ze které autor této práce čerpal, jsou především publikace zabývající se problematikou marketingu a marketingového plánu. Jedná se o publikace Philipa Kotlera Marketing management, Moderní marketing a Marketing (na níţ spolupracoval i Gary Armstrong). Práce dále vyuţívá i publikace Marketing služeb od Heleny Cetlové, dále Marketing a reklama autora Jaroslava Světlíka, Marketing pro začátečníky od Miroslava Foreta a Stručný přehled ekonomie Jeny Švarcové. Okrajově se pak opírá o publikaci Jak sestavit marketingový plán od Johna Westwooda. Informačním zdrojem byly rovněţ internetové portály Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (www.sps.cz), Český statistický úřad (www.czso.cz), CEEC Research (www.ceec.eu), Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz), Portál územního plánování hl. m. Prahy (www.uppraha.cz), A+A VAMA (www.aa-vama.cz), PROFIMA interiéry (www.profima-interiéry.cz), PANELREKO s.r.o. (www.panelreko.cz) a AZ-Reko (www.az-reko.cz). 1.1 Základy teorie marketingu Marketing se v dnešní době objevuje téměř všude. Na marketingové aktivity denně naráţejí téměř všichni. Ať uţ si pouze prohlíţí internetové stránky, sledují televizi či nakupují v obchodním centru, marketing ovlivňuje ţivoty lidí mnohem více, neţ si to sami uvědomují. O marketingu ve stále větší míře platí, ţe je to stěţejní podnikatelská filozofie, nejdůleţitější řídící metoda a hlavní konkurenční nástroj ve všech druzích podnikání (Cetlová, 2007, s. 9) Definice a pojetí marketingu Marketing je vědou, zároveň však i uměním. Jednoznačně jej definovat není snadné, definic existuje celá řada. Například Kotler (2007, s. 40) jej definuje takto: Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. Je to jen jedna z mnoha různých definic, které se více či méně doplňují, téměř všechny se však shodnou na tom, ţe základním předpokladem pro správnou funkci marketingu je především uspokojování potřeb zákazníka. Marketing tedy vychází z přesvědčení, ţe dosaţení 8

9 podnikových cílů je moţné tehdy, je-li nám dobře známo, co zákazník potřebuje. Poté lze pro něj připravit takový výrobek či sluţbu, která bude odpovídat jeho skutečným potřebám. Platí zde tedy pravidlo: Nejprve zákazník, až poté produkt. Úkolem marketingu však není pouze slepé uspokojování potřeb zákazníka. Jde i o jeho cílené ovlivňování ve prospěch organizace. Zákazník mnohdy nezná své skutečné potřeby a záleţí tedy na samotném podniku, jak toho vyuţije. Tuto funkci skvěle popisuje definice Jaroslava Světlíka (2003, s. 6): Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace Marketingový mix a jeho koncepce Kotler (2007, s. 70) popisuje marketingový mix jako soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Marketingový mix je jedinečný pro kaţdou organizaci, neexistuje tedy ţádná univerzální šablona. Marketingový mix vţdy odpovídá potřebám a moţnostem konkrétního podniku. Obecně lze říci, ţe tvorbou marketingového mixu chce podnik dosáhnout určitého umístění produktu (sluţby) na trhu tak, aby jej zákazníci vnímali odlišně od jiných konkurenčních produktů. Pozici na trhu lze pak měnit úpravou některých nebo i všech prvků marketingového mixu. Vţdy jde o to získat určitou konkurenční výhodu. Důleţité je zmínit, ţe všechny části marketingového mixu je třeba chápat jako komplexní celek, nikoli jako jednotlivé oddělené části. Některé prvky jsou důleţitější, jiné méně, pokaţdé je však mezi nimi určitá vazba. Opomenutí některého z nich můţe mít negativní vliv na celou organizaci. V základní formě marketingový mix představuje koncept 4P: Produkt / hmotný výrobek, sluţba, eventuelně myšlenka (product), cena (price), distribuce (place), marketingová komunikace (promotion). 9

10 Jedná se o základní koncepci, která je společná všem firmám. Postupem času se však tyto prvky za určitých okolností ukázaly jako nedostačující (zejména pak v oblasti sluţeb) a k marketingovému mixu byly přidány další tři prvky, které společně s předchozími čtyřmi elementy tvoří koncept 7P: produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace, účastníci (participans), procesy (processes), fyzická přítomnost (physical evidence). Oba tyto koncepty (4P a 7P) jsou tvořeny z pohledu podniku a v dnešní době jiţ v mnoha případech nejsou dostačující. Jak uţ bylo řečeno, základním prvkem marketingového řízení je především sám zákazník, a proto je nutné brát v potaz i jeho pohled. Podle Kotlera (2007, s. 71) musí z pohledu zákazníka kaţdý marketingový nástroj přinášet výhodu. Z tohoto důvodu existuje další koncepce, která odráţí marketingový mix z pohledu organizace na pohled zákazníka. Jde o koncept 4C: hodnota pro zákazníka (Customer Value), zákazníkovo vydání (Cost to the Customer), zákazníkovo pohodlí (Convenience), komunikace (Communication). Souvislost mezi koncepcemi 4C a 4P znázorňuje tabulka č. 1. Tabulka 1: Koncept 4P/4C 4P Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace 4C Hodnota pro zákazníka Zákazníkovo vydání Zákazníkovo pohodlí Komunikace Vlastní zpracování; Zdroj: Kotler (2007, s. 71). 10

11 1.1.3 Základní nástroje marketingového mixu Produkt Kotler (2007, s. 70) definuje produkt takto: Produktem se rozumí cokoli, co je možné nabídnout na trhu ke koupi, použití či spotřebě a co může uspokojit nějakou potřebu či přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky. Úrovně komplexního výrobku V souvislosti s produktem se často objevuje i výraz komplexní výrobek. Ten tvoří tři úrovně, které musí organizace při plánování zohledňovat. Kaţdá z těchto úrovní zvyšuje hodnotu pro zákazníka (Kotler, 2007, s. 615): základní produkt (jádro) základní uţitný efekt, odpovídá na otázku co vlastně kupující doopravdy kupuje ; vlastní produkt součástky produktu, úroveň kvality, funkce, design, název značky, balení a další atributy, které společně zajišťují základní přínosy produktu; rozšířený produkt vytváří se kolem základního a vlastního produktu. Zahrnuje doplňkové sluţby a přínosy spotřebitelům (záruka, návod k pouţití apod.). Tyto tři úrovně produktu znázorňuje obrázek č. 1. Obrázek 1 Komplexní výrobek Zdroj: Švarcová (2010, s. 111). Totální výrobek je tedy souhrn všech fyzických a psychologických vlastností, jejichţ prostřednictvím dochází k uspokojení potřeb zákazníka. 11

12 Ţivotní cyklus výrobku: Kaţdý produkt na trhu prochází během svého ţivota čtyřmi fázemi (zavedení, růst, zrání, pokles). Kaţdá z těchto fází je různě dlouhá a organizace si musí být dobře vědoma, jak se v kaţdé fázi zachovat, aby podpořila svůj produkt a dosáhla tak přiměřeného zisku, který uhradí všechny vynaloţené prostředky a rizika. Švarcová (2010, s. 111) popisuje tyto čtyři fáze takto: 1. zavádění období, kdy se dostává nový produkt na trh a snaţí se na něm prosadit. Doprovází jej vysoké výdaje a nízké trţby, v této fázi tedy nepřináší ţádné zisky; 2. růst trh přijímá produkt a doprovází jej zvyšování zisků; 3. zrání objem prodeje se postupně zpomaluje, většina potenciálních zákazníků jiţ totiţ produkt nakoupila. Zisk stagnuje, případně klesá, a to z důvodu zvyšování marketingových výdajů na zviditelnění výrobku. Pro podnik je výhodné, aby tato fáze trvala co moţná nejdéle; 4. pokles trţby a zisky jiţ podstatně poklesly. Chce-li firma přeţít, musí zavést nový výrobek nebo ten stávající inovovat. Tyto čtyři fáze ţivotního cyklu produktu znázorňuje obrázek č. 2. Obrázek 2 Ţivotní cyklus produktu Zdroj: Švarcová (2010, s. 111). 12

13 Cena Kotler (2007, s. 71) definuje cenu jako sumu peněz požadovanou za produkt nebo službu, nebo sumu hodnot, které zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby. Jedná se o jediný prvek marketingového mixu, který vytváří příjmy podniku (ostatní prvky přestavují náklady). Lze ji také na rozdíl např. od distribučních cest velice snadno a rychle měnit. Cena vyjadřuje hodnotu výrobku pro zákazníka. Stanovení ceny je velmi komplikovaným procesem, protoţe cena je výrazně ovlivňována jak ekonomickým prostředím, tak i vnitřní činností podniku a pohledem zákazníka na výrobek (Světlík, 2003, s. 12). Stanovení ceny je obecně velmi sloţité, je třeba zohledňovat spoustu faktorů (ceny konkurence, poptávka na trhu, objem nákladů, pohled zákazníka, zákony a předpisy, cenová politika apod.). Spousta firem chybuje právě v určování cen, kdy je například jejich tvorba příliš nákladově orientovaná a neodráţí tak skutečnou situaci na trhu či neodpovídá hodnotě, jakou má oceněný produkt pro zákazníka. Metody stanovení ceny: K výběru metody tvorby cen slouţí běţný marketingový model pro stanovování ceny, zvaný 3C (Švarcová, 2010, s. 114): a) nákladově orientovaná cena cena vychází z nákladů a zisk (marţe, obchodní rozpětí) se vypočte procentem k nákladům. Ke správnému stanovení ceny je nutné zohlednit nejen prodejní cenu, ale i obchodní přiráţky na distribuční cestě k zákazníkovi; b) poptávkově orientovaná cena základem je vnímaná hodnota produktu zákazníkem a výše poptávky. Tato cena je zaloţena na přesvědčení zákazníka, ţe dané zboţí mu přináší mimořádné uspokojení potřeb. Typické je vyuţití této ceny u značkového, exkluzivního, prestiţního či módního zboţí; c) konkurenčně orientovaná cena cena se stanovuje s ohledem na ceny konkurence, které nabízejí podobný produkt. Cenu lze pak stanovit třemi způsoby: vyšší neţ konkurence (především u značkového zboţí) tzv. skimming neboli lízání smetany ; 13

14 niţší neţ konkurence (podnik spoléhá na to, ţe přiláká hodně zákazníků a přes malý zisk na jednom výrobku dosáhne velkého celkového zisku). Niţší cenou však můţe u zákazníka vzbudit dojem niţší kvality; stejná jako konkurence (podnik spoléhá na necenovou konkurenční výhodu, např. lepší reklamu atd.) Distribuce Kotler (2007, s. 71) definuje distribuci jako veškeré činnosti společnosti, které činí produkt nebo službu dostupné zákazníkům. Smyslem distribuce je tedy přemístit výrobek od výrobce aţ ke konečnému spotřebiteli. S tím souvisí zejména to, aby potenciální kupující mohl výrobek koupit na správném místě, ve správný čas a v poţadovaném mnoţství. Z tohoto důvodu se tvoří distribuční cesty (kanály), které pomáhají překonat různé bariéry (časové, prostorové, vlastnické apod.). Subjekty distribuce: Podle Foreta (2008, s. 103) existují v rámci distribuční sítě tyto tři subjekty: výrobci (těţební průmysl, prvovýrobci, zpracovatelé apod.); zprostředkovatelé (velkoobchod, maloobchod, obchodní agenti apod.); podpůrné organizace (reklamní agentury, banky, pojišťovny, agentury pro marketingový výzkum apod.). Přímá a nepřímá distribuce: Způsoby distribuce závisí na mnoha faktorech (velikost trhu, charakter organizace a jejích produktů, rozsah portfolia produktů, reálné finanční moţnosti apod.). Cesta od výrobce aţ ke konečnému spotřebiteli se různí a probíhá na mnoha úrovních (čím více mezičlánků mezi výrobcem a kupujícím existuje, tím je i delší distribuční cesta). V závislosti na tom, zda distribuce probíhá přes mezičlánek či nikoliv, se rozlišují tyto dvě formy distribuce: přímá prodej produktu probíhá bez mezičlánku, tedy přímo od výrobce ke spotřebiteli. Jelikoţ jsou kupující i prodávající v přímém kontaktu, dostává se tak podniku rychlé zpětné vazby. Nevýhodou je naopak nemoţnost pokrytí tak velkého trhu, jako tomu lze nepřímou distribucí; 14

15 nepřímá mezi výrobcem a kupujícím se vyskytuje jeden nebo více mezičlánků (zprostředkovatelů). Touto cestou bohuţel ztrácí výrobce přímý kontakt se zákazníkem. Výhoda pak spočívá v moţnosti pokrytí rozsáhlejších trhů, a to včetně těch zahraničních. Moţné stupně distribučních cest (kanálů) znázorňuje obrázek č. 3. Obrázek 3 Moţné stupně distribučních kanálů Vlastní zpracování; Zdroj: Kotler a Armstrong (2004, s. 539) Marketingová komunikace Marketingová komunikace je čtvrtým prvkem marketingového mixu, někdy označována také jako komunikační mix. Cetlová (2007, s. 55) ji definuje takto: Marketingová komunikace je jakákoliv placená či neplacená forma osobní i neosobní prezentace a podpory zboží či služeb nebo dalších nehmotných statků (myšlenek). Prostřednictvím marketingové komunikace informuje podnik zákazníky, obchodní partnery i veřejnost především o svých produktech, jejich cenách i místech prodeje (Foret, 2008, s. 113). Vzniká tak výhoda nejen pro výrobce (jelikoţ tak získává lepší přístup k trhu), ale i pro kupujícího, který se tak lépe na trhu orientuje. Nástroje komunikačního mixu: Marketingová komunikace zahrnuje řadu nástrojů, které se označují jako komunikační mix. Patří sem mimo jiné zejména tyto nástroje (Světlík, 2003, s ): 15

16 reklama placená forma neosobní, masové komunikace. Je uskutečňována prostřednictvím tiskovin (časopisy, noviny, katalogy), rozhlasu a televize, internetu, billboardů, výloh, firemních štítů apod. Za cíl si klade informovat široký okruh potenciálních zákazníků a ovlivnit jejich kupní chování. Vhodná je především v situaci, kdy podnik potřebuje předat velkému počtu osob omezený počet informací; public relations (PR) neosobní forma komunikace, která spočívá ve vyvolání kladných postojů veřejnosti vůči podniku. Kladný postoj veřejnosti se přenáší i na její výrobky či nabízené sluţby a vyvolává ţádoucí pozornost či zájem o ně ze strany potenciálních zákazníků; osobní prodej forma osobní komunikace s jedním nebo více potenciálními zákazníky. Obsah, struktura a formát zprávy mohou být přizpůsobeny konkrétnímu zákazníkovi a situaci. Tato forma komunikace je značně nákladná, zároveň však velice účinná. Její efektivita spočívá i v okamţité zpětné vazbě; podpora prodeje jedná se o formu propagace, která můţe urychlit rozhodnutí zákazníka ke koupi (např. prostřednictvím kupónů, prémií, vzorků apod.). Podpora prodeje se tedy snaţí sdělit určité informace o výrobku a současně nabízí stimul, obvykle finančně zvýhodněný nákup, který přiměje kupujícího přejít od jeho zájmu rovnou ke koupi; přímý (direct) marketing forma přímé komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím. Je zaloţen na reklamě uskutečňované především prostřednictvím pošty, u, telefonu, internetu apod. Je tedy adresný, mezi zákazníkem a kupujícím existuje přímá vazba. Podle Světlíka (2003, s. 74) by cíle marketingové komunikace měly odpovídat jednomu z nejznámějších modelů marketingové komunikace, tedy modelu AIDA: Obrázek 4 Model AIDA Attention (pozornost) Interest (zájem) Desire (přání) Action (akce) Vlastní zpracování; Zdroj: Světlík (2003, s. 74). 16

17 Model AIDA vychází z předpokladu, ţe kupující před rozhodnutím o koupi prochází několika fázemi svého vztahu k výrobku či sluţbě. Nejdříve si začíná uvědomovat, ţe produkt existuje. Produkt upoutává jeho pozornost. Potom se tato pozornost dále rozvíjí a zákazník se snaţí získat o produktu více informací (zájem). Po získání určitého mnoţství informací je u něj vyvolávána tuţba produkt mít a přání jeho koupě. Akce, tj. zakoupení produktu je konečnou fází tohoto modelu (Světlík, 2003, s. 74) Marketingové řízení V podmínkách trţního hospodářství by marketingové řízení mělo být nedílnou součástí řízení kaţdé organizace. Podle Cetlové (2007, s. 16) jde o systematický proces, jehož prostřednictvím podnik stanovuje své cíle, identifikuje cílový trh a volí strategii, která povede k zajištění těchto cílů. Středem zájmu je přitom opět zákazník a snaha o uspokojení jeho potřeb. Marketingové řízení zahrnuje sled několika na sebe navazujících činností (Cetlová, 2007, s ): definice poslání, vize a cílů; analýza SWOT; marketingový výzkum; volba cílového segmentu trhu; volba marketingové strategie; marketingový plán Definice poslání, vize a cílů Předpokladem účinného marketingového řízení je definice vlastního poslání podniku. Na základě něho lze pak formulovat vizi a v konečné fázi cíle (měřitelné výsledky), kterých se podnik snaţí svojí činností dosáhnout (Foret, 2008, s. 17): poslání jakým způsobem chce firma podnikat, jak k podnikání přistupuje apod.; vize dlouhodobý výhled, tj. čeho chce firma svou činností dosáhnout; cíle konkrétní, měřitelná a reálná stanoviska, např. růst prodeje, trţní podíl, zisk, rentabilita apod. Jakmile podnik definuje své cíle, můţe začít rozhodovat o tom, jak dosáhnout jejich realizace. 17

18 Analýza SWOT Smyslem SWOT analýzy tj. zhodnocení silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb je určení reálné pozice firmy ve vztahu k vnitřnímu a vnějšímu prostředí (Cetlová, 2007, s. 18). Samotná zkratka SWOT je tvořena počátečními písmeny anglických výrazů: strenghts (silné stránky) vlastnost podniku, která jej zvýhodňuje před konkurencí; weaknesses (slabé stránky) vlastnost, která sniţuje konkurenceschopnost podniku; opportunities (příležitosti) nějaká situace či událost, která zvýhodňuje podnik před konkurencí; threats (hrozby) situace či událost, která můţe podnik negativně ovlivnit. a) Analýza vnitřního prostředí (mikroprostředí) Podle Cetlové (2007, s. 18) jde v rámci vnitřního prostředí o určení silných a slabých stránek. Ty je třeba identifikovat, aby mohly být buď potlačeny, případně úplně eliminovány, anebo maximálně vyuţity jako konkurenční výhoda. V rámci mikroprostředí je třeba sledovat tyto subjekty: podnik samotný jeho činnosti jako výroba, řízení zásob, IT, marketing apod.; dodavatelé kvalita dodávek, doprava, cena, servis, spolehlivost apod.; zprostředkovatelé poskytovatelé marketingových sluţeb, finanční zprostředkovatelé, dopravní či skladovací firmy apod.; konkurence její cíle, strategie, silné a slabé stránky apod.; zákazníci jejich nákupní zvyky, věrnost značce apod.; veřejnost sdělovací prostředky (noviny, rozhlas, televize apod.), zájmové skupiny apod. b) Analýza vnějšího prostředí (makroprostředí) V případě vnějšího prostředí se jedná o posouzení příleţitostí a hrozeb. Makroprostředí ovlivňuje podnik zvenčí. Patří sem faktory, které nelze prakticky vůbec ovlivňovat, pouze je brát na vědomí, být připraven na jejich případné změny a přizpůsobit se jim. 18

19 Podle Cetlové (2007, s. 18) se jedná o těchto šest hlavních faktorů: demografické faktory velikost populace, věkové sloţení, porodnost a úmrtnost, náboţenské vyznání, rasové sloţení apod.; ekonomické faktory míra inflace, výše HDP, míra úspor, zatíţení apod.; životní prostředí úroveň znečištění, dostupnost přírodních zdrojů, mizející zásoby energií apod.; technologické faktory nové technologie na trhu, velké inovace apod.; politické faktory změny v legislativě, politická situace apod.; kulturní prostředí kultura a zvyky ovlivňující chování a spotřebu apod Marketingový výzkum Marketingový výzkum je proces, při němž se organizovaným a systematickým způsobem provádí sběr, analýza a zpracování všech typů informací (Cetlová, 2007, s. 28). Podle Světlíka (2003, s. 27) je nedílnou součástí marketingového řízení podniku, jeho pomocí lze totiţ předpovědět chování a jednání zákazníků a zároveň sníţit podnikatelské riziko. V podstatě jde o souhrn aktivit, které zkoumají všechny části marketingové praxe včetně trhů, výrobků, distribučních cest, cen a chování zákazníka. Postup marketingového výzkumu: Marketingový výzkum se skládá z těchto pěti základních kroků (Světlík, 2003, s ): definování problému specifikovat problém, který má být řešen, je prvním krokem marketingového výzkumu (např. propad prodeje). Součástí definice je i specifikace příčiny, která problém vyvolala (např. distribuční problémy, vlastnosti výrobků apod.); plán a metody výzkumu na základě definice problému podnik formuluje prvotní plán, informace, kterých bude k výzkumu zapotřebí, a metody výzkumu; sběr informací marketingový výzkum vyuţívá řadu informačních zdrojů. Obecně se jedná o primární data (získávány vlastním výzkumem v terénu) a sekundární data (jiţ zjištěné informace, které byly zpracovány pro jiný účel). Sběr informací je třeba pečlivě koordinovat a kontrolovat; analýza a zpracování údajů po shromáţdění veškerých potřebných údajů následuje jejich analýza a zpracování. Pracovníci, kteří provádějí výzkum a zpracování dat, 19

20 zjišťují potřebné statistické veličiny vyjadřující četnosti výskytu, střední hodnoty, míry závislosti mezi proměnnými aj., jako podklad pro rozhodnutí managementu o řešení problému, který byl předmětem šetření; závěry a interpretace posledním krokem marketingového výzkumu je vyhodnocení výsledků a jejich odborná interpretace. Výsledky je třeba srozumitelně zformulovat do závěrečné zprávy obsahující pouze významná a relevantní zjištění mající vliv na marketingová rozhodnutí a řešení definovaného problému. Celý výzkum by měl provázet detailní provozní deník, který lze dobře vyuţít např. i při hledání viníků případného neúspěchu, nebo naopak jako podklad pro ocenění přínosů ke zdaru akce (Cetlová, 2007, s. 35) Volba cílového segmentu trhu Po marketingovém výzkumu následuje volba cílového segmentu trhu. Samotná segmentace spočívá v rozloţení celkového trhu na individuální skupiny (segmenty) dle jejich společných vlastností a preferencí. Podnik pak můţe přistupovat ke kaţdému segmentu jiným způsobem (odlišnými cenami, distribucí apod.). Segmentovat celkový trh lze prostřednictvím čtyř hledisek: demografické hledisko věk, pohlaví, vzdělání, příjem, národnost, apod.; geografické hledisko stát, oblast, okres, město, podnebí apod.; psychologické hledisko osobnost, ţivotní styl, sociální třída apod.; behaviorální hledisko nákupní zvyky, rozsah vědomostí, věrnost značce, postoj apod. Po rozčlenění trhu do segmentů následuje jejich popis a analýza. Následně podnik rozhodne, zda zvolí trţně nediferencovaný přístup (nebude dělat rozdíly mezi segmenty), nebo svou pozornost zacílí pouze na určité segmenty, které se zdají být strategicky nejvýhodnější. V takovém případě se jedná o cílový segment, pro který podnik připraví vhodný marketingový mix Volba marketingové strategie Pokud si podnik úspěšně nadefinoval své cíle, můţe nyní stanovit, jakým způsobem daných cílů dosáhne. 20

21 Podle Kotlera a Armstronga (2004, s. 109) marketingová strategie reprezentuje uspořádaný marketingový postup, o kterém se předpokládá, ţe jeho pomocí dosáhnou podnikatelské jednotky svých marketingových cílů. Základní marketingové strategie: Kaţdý podnik bude mít v praxi svou vlastní, jedinečnou marketingovou strategii, kterých existuje nespočetně mnoho. K těm nejznámějším a nejrozšířenějším patří zejména tyto tři základní marketingové strategie (Foret, 2008, s. 25): a) strategie minimálních nákladů podnik usiluje o co nejniţší náklady ve výrobě i v distribuci. Tím je schopen nabízet své produkty za niţší ceny neţ konkurence. Podnik musí vyuţívat kvalitních technologií a musí dosahovat co nejlepších výsledků jak v oblasti nákupu, tak i výroby a distribuce. Strategii minimálních nákladů obvykle uplatňují velké, často národní či nadnárodní firmy. Tato strategie však představuje nebezpečí v tom, ţe na trh vstoupí nový výrobce, který dokáţe vyrábět a prodávat ještě s niţšími náklady; b) strategie diferenciace produktu podnik se soustřeďuje na dosaţení co nejlepšího produktu. Tuto strategii uplatňují především malé a střední podniky, jimţ jejich omezené finanční zdroje nedovolují vstoupit do přímé konfrontace s šíří a cenami nabídky vedoucích konkurentů na trhu; c) strategie tržní orientace podnik se zaměřuje na jeden či více menších segmentů trhu. Podnik tedy neusiluje o ovládnutí celého trhu nebo jeho větší části. Snaţí se získat na svém cílovém segmentu vedoucí postavení. 21

22 1.2 Marketingový plán Každý marketér potřebuje kvalitní marketingový plán, aby svůj produkt či svou společnost postavil do středu pozornosti široké veřejnosti (Kotler, 2007, s. 769). Takový marketingový plán se obecně skládá z několika částí a jeho význam spočívá v určení, jakým způsobem (jakou marketingovou strategií) dosáhnout podnikových cílů. Rozsah a sloţitost těchto marketingových plánů se značně liší, malé firmy si většinou vystačí s jednoduchými a méně strukturovanými plány, kdeţto velké firmy obvykle vyţadují plány velkého rozsahu. Stejně tak mohou být marketingové plány tvořeny kupříkladu ročně, některé však mohou zohledňovat i delší časové úseky. V kaţdém případě je však třeba započít plánování s dostatečným předstihem, aby byl dostatek času na marketingový výzkum, důkladnou analýzu a zhodnocení uplatnění samotného plánu. Podnik by měl být rovněţ připraven i na změny faktorů marketingového prostředí a marketingový plán včas upravit tak, aby dokázal reagovat na vzniklou situaci. Předpokladem účinnosti marketingového plánu je především jeho detailnost, úplnost, realističnost a přesnost. Po shromáţdění všech potřebných informací pro marketingový plán se sestaví písemný dokument, který by měl obsahovat pouze relevantní informace, které je třeba projednat. Měl by být také jasný a výstiţný. Nadbytečné nebo vedlejší informace by měly být vyloučeny (Westwood, 1999, s. 74). Podle Foreta (2008, s. 31) se marketingový plán rovněţ stává zejména pro nové pracovníky dokumentem, z něhoţ se jasně a konkrétně dovědí, o co organizace usiluje, kam se chce dostat a co se od nich tudíţ očekává, k čemu mají přispět. Posloupnost jednotlivých částí marketingového plánu znázorňuje obrázek č. 5. Obrázek 5 Části marketingového plánu Shrnutí (summary) Marketingová situace Analýza SWOT Marketingové cíle Marketingová strategie Programy činnosti Rozpočet Kontrola Vlastní zpracování; Zdroj: Kotler a Armstrong (2004, s ). 22

23 1.2.1 Shrnutí (summary) Podle Kotlera a Armstronga (2004, s. 109) by měl marketingový plán začínat stručným shrnutím hlavních cílů a doporučení, které budou uvedené v plánu. Takovýto stručný přehled znamená pro vrcholový management rychlou orientaci v základních bodech plánu Marketingová situace Další část marketingového plánu, tedy marketingová situace, charakterizuje cílový trh a pozici firmy na tomto trhu. Tato část se podle Kotlera a Armstronga (2004, s. 109) věnuje zejména: trhu jeho charakteristika a hlavní segmenty, velikost trhu, poţadavky zákazníků a faktory marketingového prostředí, které by mohly ovlivnit nákupy; produktu informace o prodeji, cenách a ziskovosti hlavních produktů produktové řady; konkurenci identifikace významných konkurentů, jejich strategie týkající se kvality produktu, tvorby cen, distribuce a marketingové komunikace. Znázorňuje se i podíl firmy na trhu a trţní podíly jednotlivých konkurentů; distribuci poslední trendy v oblasti prodeje a rozvoje v hlavních distribučních kanálech Analýza SWOT V další části se přehledně sepíší silné a slabé stránky podniku a dále příleţitosti a hrozby. Jednotlivé poloţky se mohou zapsat pod sebe, nejčastěji se však pouţívá jednoduchá matice o čtyřech kvadrantech, kde se poloţky seřadí podle důleţitosti (viz tabulka č. 2). První kvadrant představuje silné stránky podniku, které povaţuje za významné v jeho podnikání a konkurenčním boji. Druhý kvadrant naopak představuje slabé stránky, které jej na trhu znevýhodňují. Třetím kvadrantem jsou příleţitosti, tj. nějaké situace či faktory, které podnik sice nemůţe ovlivnit, ale dějí se v jeho prospěch. Opakem k příleţitostem jsou pak hrozby ve čtvrtém kvadrantu. 23

24 Tabulka 2 Matice analýzy SWOT Silné stránky Slabé stránky a) b) c) d) a) b) c) d) Příleţitosti Hrozby a) b) c) d) a) b) c) d) Vlastní zpracování Marketingové cíle Po přezkoumání hrozeb a příleţitostí můţe manaţer formulovat úlohy a uvaţovat o vlivech, které na ně budou působit. Úlohy by se měly stanovit v podobě cílů, kterých chce firma dosáhnout v průběhu plánovaného období (Kotler a Armstrong, 2004, s. 109). V zásadě platí jeden marketingový plán jeden hlavní cíl. Definovat lze pak i další, dílčí cíle. V kaţdém případě by se však jednotlivé cíle měly drţet modelu SMART, tj. cíl by měl být: S specifický M měřitelný A akceptovatelný R realistický T termínovaný Marketingová strategie Podle Kotlera a Armstronga (2004, s. 109) by pak v této části měl manaţer naznačit marketingovou strategii na dosaţení stanovených cílů, např. navrhnout změny v současném marketingovém mixu. 24

25 Marketingová strategie by se také měla upřesnit pro jednotlivé trţní segmenty, na které se chce firma zaměřit. Tyto segmenty se liší svými potřebami, přáními, reakcí na marketing i ziskovostí. Bylo by rozumné, aby firma zaměřila svoje úsilí a energii na ty segmenty, které vzhledem ke konkurenci dokáţe nejlépe obslouţit. Marketingová strategie by se měla zpracovat pro kaţdý cílový segment. Manaţer by měl připravit specifické strategie pro jednotlivé prvky marketingového mixu, jako jsou nové produkty, oblasti prodeje, reklama, podpora prodeje, ceny a distribuce (Kotler a Armstrong, 2004, s. 109) Programy činnosti Marketingové strategie by se měly přeměnit na jednotlivé činnosti, které dají odpovědi na následující otázky: Jaké činnosti se mají vykonat? Jaký je účel těchto činností? Kdy se to vykoná? Kdo bude zodpovědný za realizaci? Rozpočet Na základě jiţ sestaveného harmonogramu činností lze pak určit marketingový rozpočet, tedy soupis výdajů, které bude třeba vynaloţit na splnění cílů marketingového plánu (např. výdaje za reklamu, za nákup nových výrobních strojů apod.) Kontrola Poslední část plánu naznačuje, jaké kontroly slouţí ke sledování plnění plánu. Většinou se hlavní cíle a úlohy vyhodnocují měsíčně či čtvrtletně. Takováto praxe umoţňuje, aby management v kaţdé etapě zhodnotil výsledky a zjistil, které podnikatelské aktivity nebo produkty nepřináší poţadované výsledky. Manaţeři zodpovědní za tyto oblasti musí vysvětlit, v čem jsou problémy a jak zabezpečit nápravu (Kotler a Armstrong, 2004, s. 110). 25

26 1.3 Základní pojmy související s trhem stavebních prací v České republice ČSÚ (2013, Stavebnictví Metodika) definuje stavební práce a další související pojmy a ukazatele takto: Stavební práce jsou zejména práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a údrţbě stálých i dočasných budov a staveb. Zahrnují i montáţní práce stavebních konstrukcí a hodnotu zabudovaného materiálu a konstrukcí. Stavební podniky jsou podnikatelské subjekty s převaţující stavební činností. Stavebními zakázkami se rozumí objem stavebních prací k provedení podle dodavatelských smluv. Jde o práce, které má zpravodajská jednotka potvrzeny smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek apod.), bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Vykazují se v cenách platných při převzetí zakázky, bez daně z přidané hodnoty. Směry výstavby: bytové budovy do této kategorie patří bytové domy (domy převáţně určené k bydlení); nebytové budovy nevýrobní (budovy léčebné, školské, administrativní, kulturní, hotely apod.), výrobní (pro zemědělství, průmysl, obchod, dopravu a spoje apod.); inţenýrské stavby např. mosty, komunikace, dráhy, podzemní stavby, vedení trubní a elektrická; vodohospodářské stavby hráze a nádrţe na tocích, úpravy toků a kanály apod. Stavebním povolením se rozumí stavební povolení ve smyslu 115 se závaznými podmínkami pro provedení a uţívání stavby ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), ve znění pozdějších předpisů. Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové náklady včetně technologie (v běţných cenách) vynaloţené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu. Nová výstavba představuje zcela novou konstrukci, nové stavební dílo bez ohledu na to, zda uţ bylo dříve zastavěné a bez zřetele na stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. 26

27 Změnami dokončených staveb jsou: nástavby, jimiţ se stavby zvyšují; přístavby, jimiţ se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou; stavební úpravy, při nichţ se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (vestavby). Budovou se rozumí nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převáţně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu slouţit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v ţákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady. Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichţ výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle 122 vystaven kolaudační souhlas. Průměrný evidenční počet zaměstnanců zahrnuje všechny stálé i dočasné zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru k vykazující jednotce, a to bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají. Průměrný počet zaměstnaných osob kromě zaměstnanců v evidenčním počtu zahrnuje i osoby pracující na dohody o pracích mimo pracovní poměr a ostatní zaměstnané, kteří se podílejí na práci ve firmě a nejsou s ní v pracovním poměru, zejména pracující majitelé podniku. Průměrná měsíční mzda vyjadřuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na hospodářských výsledcích a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům evidenčního počtu podle příslušných platových a mzdových předpisů (jde o hrubou mzdu bez ostatních osobních nákladů). 27

28 2 Metodika zpracování Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a aplikační. Teoretickou část tvoří kapitola 1, která je literární rešerší problematiky marketingu a marketingového řízení. Tuto kapitolu dále tvoří tři podkapitoly Základy teorie marketingu, Marketingový plán a Základní pojmy související s trhem stavebních prací v České republice. Tato kapitola byla zpracována metodou deskripce. Aplikační část této bakalářské práce tvoří tři kapitoly. První kapitola aplikační části (kapitola 3) analyzuje celkový trh stavebních prací v České republice, především však stavební trh v Praze a ve Středočeském kraji, který je analyzován z hlediska vlivu ukazatelů jako je počet obyvatel, počet stavebních firem a objem stavebních prací. Tato část vychází především z údajů Českého statistického úřadu, přičemţ při zpracování této kapitoly byly pouţity metody deskripce a analýzy. Druhá část aplikační části (kapitola 4) popisuje a z marketingového hlediska analyzuje vybraný stavební podnik, kterým je firma A+A VAMA. Zároveň popisuje i její významné konkurenty, kterými jsou firmy PANELREKO s.r.o., AZ-Reko a PROFIMA interiéry. Firma A+A VAMA je analyzována z hlediska působení v Praze a ve Středočeském kraji. Součástí této kapitoly jsou i výsledky dotazníkové akce provedené u široké veřejnosti a u zákazníků firmy A+A VAMA autorem práce. V této části byly uplatněny metody analýzy a komparace. V poslední kapitole aplikační části (kapitola 5) autor práce na základě zjištěných údajů ze stavebního trhu a z údajů SWOT analýzy firmy A+A VAMA navrhuje marketingový plán. 28

29 3 Trh stavebních prací v Praze a Středočeském kraji Stejně jako ve většině ekonomicky vyspělých zemí, tak i v České republice patří stavebnictví mezi hlavní národohospodářská odvětví, a lze jej povaţovat za jeden z pilířů národní ekonomiky. 3.1 Vývoj celkového stavebního trhu v České republice Stavební průmysl dosáhl v letech vrcholu z hlediska objemu celkové produkce a také z hlediska tempa růstu. To bylo způsobeno vysokou poptávkou soukromého i veřejného sektoru. Finanční krize však přinesla v roce 2008 do České republiky útlum stavební produkce. Vliv krize se pak plně projevil v roce 2009 a v následujících letech se ještě více prohloubil. Tento propad vystihuje graf č. 1. Graf 1 Propad stavební produkce v letech (v mld. Kč) Produkce Propad Vlastní zpracování; Zdroj: SPS. Propad produkce - odhad 2013 [online] [cit ]. Dostupné z: Z grafu č. 1 lze usuzovat, ţe v České republice v letech klesala poptávka po stavební produkci. Převis nabídky nad poptávkou vyvolal pokles zakázek, čímţ stavební firmy ztrácely zásobu práce. Na vině bylo nepochybně i omezení investic do nových staveb ze strany státu. 29

30 Ani rok 2013 však nepřinesl ţádné výrazné zlepšení. Intenzita poklesu stavebního sektoru se sice zmírnila, nicméně byla stále dost intenzivní. V prvních deseti měsících roku 2013 klesla stavební produkce meziročně o 9,3%. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 klesla dokonce aţ o 26,9% Podnikatelé, zaměstnanci a mzdy ve stavebnictví v letech Podnikatelé V prvním aţ třetím čtvrtletí roku 2013 bylo v České republice evidováno subjektů podnikajících ve stavebnictví (včetně pracujících majitelů). Ačkoliv se ve srovnání s rokem 2008 tento počet zvýšil o celých subjektů (coţ bylo způsobeno zejména přírůstkem o 35,6% v roce 2009), v porovnání s rokem 2012 se jedná o propad o 0,7%. Největší skok však nastal v roce 2010, kdy bylo evidováno o 21,8% subjektů méně neţ v předcházejícím roce. Dále se jiţ od roku 2008 neustále sniţuje počet podniků s 50 a více zaměstnanci (podniky s niţším počtem zaměstnanců ČSÚ neeviduje). Zatímco v roce 2012 bylo evidováno 642 těchto podniků, v prvním aţ třetím čtvrtletí roku 2013 se tento počet sníţil na 603 podniků (coţ je propad o 6,1%). Oproti roku 2008 je to dokonce o 152 subjektů méně. Vývoj počtu podnikatelských subjektů ve stavebnictví v letech prezentuje tabulka č. 3. Rok Tabulka 3 Počet podnikatelských subjektů ve stavebnictví v letech Počet podnikatelských subjektů celkem (vč. pracujících majitelů) Meziroční změna v % Podniky s 50 a více zaměstnanci Meziroční změna v % , , , , , , , , (Q1-Q3) , ,1 Vlastní zpracování; Zdroj: CEEC RESEARCH. Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2013 [online] [cit ]. Dostupné z: 30

31 Propad realizačních cen donutil některé firmy realizovat zakázky s negativní marţí, coţ bylo pro mnoho firem likvidační. Z grafu č. 2 pak vyplývá, ţe počet zanikajících subjektů oproti těm vznikajícím (kromě roku 2010) roste. Zatímco v roce 2008 vzniklo subjektů, v roce 2012 uţ jich vzniklo pouze Stejně tak v roce 2012 zaniklo ekonomických subjektů ve stavebnictví, coţ je oproti roku 2008 o více. Opět je zde tedy tendence zvyšujícího se počtu zaniklých ekonomických subjektů na úkor těch vznikajících a tento počet se kaţdým rokem zvyšuje (kromě roku 2010, kdy se počet zaniklých subjektů nepatrně sníţil) Graf 2 Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty ve stavebnictví v letech ,064 13,868 11,708 5,484 5,645 5,302 11,259 6,330 9,960 8, Vzniklé Zaniklé Vlastní zpracování; Zdroj: CEEC RESEARCH. Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2013 [online] [cit ]. Dostupné z: Zaměstnanci Spousta firem byla rovněţ donucena k organizačním úsporám z hlediska počtu zaměstnanců. Zatímco v roce 2008 bylo ve stavebním sektoru zaměstnáno průměrně osob, v roce 2013 se tento počet sníţil na osob. V porovnání s předcházejícím rokem (2012) je to o osob méně. Nutno však dodat, ţe tato čísla zahrnují pouze firmy s 50 a více zaměstnanci. Pokud by tedy statistika zahrnovala i menší firmy, byl by pokles mnohem markantnější. 31

32 Tabulka č. 4 shrnuje kaţdoroční propad (kromě roku 2010) v počtu zaměstnaných osob ve stavebnictví. Tabulka 4 Průměrný počet zaměstnanců ve stavebnictví v letech Rok Průměrný počet zaměstnaných osob Meziroční změna v % , , , , ,3 Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Zaměstnanost a mzdy [online] [cit ]. Dostupné z: Mzdy Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby v letech naopak mírně rostla. V roce 2008 tato mzda činila Kč, v roce 2012 pak o Kč víc, tedy Kč. Následující rok, tedy rok 2013, se však tato hrubá měsíční mzda v porovnání s rokem 2012 opět sníţila, a to na částku Kč. Zde se tedy konal propad o 548 Kč (viz tabulka č. 5). Tabulka 5 Průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebnictví v letech Rok Průměrný hrubá měsíční mzda na fyzické osoby Meziroční změna v % , , , , ,4 Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Zaměstnanost a mzdy [online] [cit ]. Dostupné z: 32

33 3.1.2 Objem stavebních zakázek v letech Zatímco v roce 2008 získaly stavební firmy nové zakázky v objemu 249,6 miliard korun, v roce 2012 se objem sníţil o celých 100 miliard, tedy na hodnotu 149,2 miliard korun. Významnou část těchto zakázek tvoří výstavba, rekonstrukce a modernizace jak bytových, tak i nebytových prostor a budov. Počet stavebních povolení na tyto zakázky se v průběhu let také výrazně měnil, v roce 2012 jich bylo o cca 21% méně, neţ v roce Výrazný propad je znát u bytových prostor, kdy se v roce 2012 vydalo o 14% méně stavebních povolení neţ v roce 2011 a dokonce o 28% méně v porovnání s konjunkturním rokem Sníţení počtu vydaných povolení se dotklo (ačkoliv ne tak výrazně) i nebytových budov, v roce 2012 jich bylo o 4% méně neţ v roce 2011, v porovnání s rokem 2008 aţ o 7% méně. Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, se v případě bytových prostor také neustále sniţuje (kromě roku 2011, kde byl zaznamenán mírný nárůst). V roce 2011 tato orientační hodnota činila mil. Kč, následující rok však uţ pouze mil. Kč, coţ je o 16% méně. Naopak u nebytových budov se tato hodnota z roku 2011 na rok 2012 zvýšila o mil. Kč, coţ je nárůst o 4,7%. Počet vydaných stavebních povolení a jejich orientační hodnoty v letech jsou uvedeny v tabulce č. 6. Tabulka 6 Vydaná stavební povolení a jejich předpokládaná hodnota v letech Rok bytové budovy orientační hodnota (v mil. Kč) nebytové budovy orientační hodnota (v mil. Kč) Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Vydaná stavební povolení podle krajů [online] [cit ]. Dostupné z: 33

34 S počtem vydaných stavebních povolení koresponduje i počet zahájených bytů (nová výstavba, modernizace, rekonstrukce apod.), jejichţ počet se také meziročně sniţuje. Jak vyplývá z grafu č. 3, počet zahájených bytů v bytových budovách neustále klesá jiţ od prvního roku ekonomické krize. U nebytových budov se jedná o méně znatelné výkyvy, tím pádem jsou ohroţeny spíše stavební firmy, jejichţ hlavním předmětem zájmu je výstavba či rekonstrukce bytů pro soukromý sektor, z jehoţ strany neplynou dostatečné investice. Graf 3 Vývoj počtu zahájených bytů v letech ,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,511 33,522 25,660 25,351 21,402 3,020 3,797 2,475 2,184 2, Bytové Nebytové Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Zahájené byty v krajích [online] [cit ]. Dostupné z: 020CU_KR&pro_1_74=CZ&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 3.2 Vybrané ukazatele ovlivňující stavební trh v Praze Praha je hlavním a největším městem České republiky, zároveň je však i regionem, který vytváří téměř čtvrtinu celostátního HDP. Vnitřně se člení na padesát sedm městských částí, které se spojují do dvaadvaceti správních obvodů. Jednotlivé městské části jsou značně odlišné. Jsou zde městské části s vyhraněným charakterem městského centra, městské části s převáţně obytným charakterem bytové zástavby dvacátých a třicátých let 20. století, městské části s převaţujícím průmyslovým charakterem, sídlištní městské části se zástavbou panelového typu, i městské části příměstského charakteru. Z geografického pohledu lze Prahu povaţovat za jakýsi střed Evropy, který zabírá přibliţně 0,6% území České republiky a je domovem pro 11,9% obyvatel celého státu. Od ostatních 34

35 regionů se liší vysokou úrovní mezd, velkým objemem dojíţďky za prací a také lokalizací či registrací sídel mnoha ekonomických subjektů. Trh stavebních prací v Praze pak ovlivňují především tyto faktory: počet obyvatel regionu, průměrná mzda v regionu, míra nezaměstnanosti regionu, počet stavebních podniků v regionu, objem stavebních prací v regionu Obyvatelstvo Do roku 2009 počet obyvatel v Praze narůstal meziročně o přibliţně 1,5%, k bylo však v Praze evidováno o obyvatel méně neţ v roce 2009 (-1,2%). Od roku 2011 však tento počet začal znovu pomalu narůstat, k tak bylo v Praze evidováno obyvatel, coţ je oproti stejnému datu předcházejícího roku o obyvatel více, tj. nárůst o 0,4%. Poslední evidovaný rok (2013) poté opět zaznamenal drobný pokles ve výši obyvatel (-0,3%) a k tak bylo v Praze evidováno obyvatel. V porovnání s rokem 2008 je to však stále o téměř obyvatel více. Podle úřadu práce vzrostla v roce 2012 nezaměstnanost v Praze oproti roku 2008 o celých 100%. Největší nárůst nezaměstnaných osob zaznamenaly roky 2009 a 2010, v následujících letech tato rostoucí tendence pokračovala, ačkoliv jiţ mírnějším tempem. I přes tak razantní nárůst oproti roku 2008 je však nezaměstnanost v Praze téměř o polovinu niţší oproti průměru České republiky, který se pohybuje kolem 9%. Vybrané ukazatele týkající se obyvatelstva Prahy v letech shrnuje tabulka č. 7. Tabulka 7 Obyvatelstvo Prahy vybrané ukazatele z let Ukazatel Počet obyvatel (k ) Průměrný věk obyvatel (k ) ,6 41,6 41,6 41,9 41,9-35

36 Prům. hrubá měsíční mzda (v Kč) Prům. míra nezaměstnanosti (v %) ,1 3,0 3,9 4,0 4,2 - Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ, MPSV. Různé ukazatele Praha [online] [cit ]. Dostupné z: Stavební podniky Počet stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v Praze (podniky s méně zaměstnanci nejsou ve statistikách ČSÚ zahrnuty) se od roku 2009, kdy se v České republice naplno projevila ekonomická krize, rovněţ sniţuje, a to meziročně o přibliţně 4,6%. V roce 2012 bylo v Praze evidováno 113 stavebních podniků, zatímco v předchozím roce 2008 jich bylo 123. Ekonomická krize s sebou přinesla útlum stavební produkce a v důsledku nedostatku stavebních zakázek tak musely některé firmy zavést úsporná opatření (například omezit svůj počet zaměstnanců), popřípadě byly donuceny z trhu zcela odejít. Sniţující se počet stavebních podniků se tedy samozřejmě odrazil i v počtu zaměstnanců, které tyto podniky zaměstnávají. Ten se také od roku 2009 neustále sniţuje (průměrně o 4,2%). Naopak průměrná měsíční mzda těchto zaměstnanců střídmým tempem kaţdoročně narůstá a v roce 2012 tak činila Kč, coţ je o 2176 Kč (6,7%) více neţ v roce Vybrané ukazatele týkající se stavebních podniků v Praze v letech shrnuje tabulka č. 8. Tabulka 8 Stavební podniky v Praze vybrané ukazatele z let Ukazatel Prům. počet podniků Prům. evidenční počet zaměstnanců Prům. hrubá měsíční mzda (v Kč) Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Stavebnictví vybrané ukazatele [online] [cit ]. Dostupné z: 36

37 3.2.3 Stavební práce Stavební práce v Praze jiţ od roku 2008 klesají meziročně v průměru o přibliţně 10% a v roce 2012 se zastavily na čísle mil. Kč. Největší propad nastal v roce 2009, kdy se stavební práce propadly o téměř 16% v porovnání s předchozím rokem Oproti roku 2011 se v roce 2012 pak stavební práce propadly o 7,2%. Ačkoliv se tedy tento pokles postupně zpomaluje, stále je značně razantní. Největší podíl stavebních prací pak představuje nová výstavba, rekonstrukce a modernizace, které byly v roce 2012 ve výši mil. Kč. Zbytek, tedy mil. Kč, pak připadá na opravy a údrţbu. Tabulka č. 9 ukazuje vývoj stavebních prací v Praze u podniků s 20 a více zaměstnanci v letech Tabulka 9 Stavební práce v Praze vybrané ukazatele z let (v mil. Kč) Ukazatel Stavební práce celkem Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace Opravy a údrţba Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Stavební práce v tuzemsku podle místa výstavby [online] [cit ]. Dostupné z: Stavební práce spojené s novou výstavbou, rekonstrukcí a modernizací zahrnují jak bytové, tak nebytové budovy, ale z větší části především inţenýrské stavby a okrajově také vodohospodářské stavby. Právě tyto poloţky mají v rámci stavebních prací klesající tendenci, největší rozdíl se pak týká vodohospodářských staveb, které oproti roku 2009 klesly v roce 2012 o více neţ trojnásobek, konkrétně o 72,7%. Klesající tendenci zaznamenávají ovšem i nebytové budovy, které mezi roky 2009 a 2011 znamenaly propad v podobě 13%, v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 uţ pak pouze o 1,4%. Porovná-li se rok 2012 s rokem 2009, činí tento propad 23%. Bytové budovy si v roce 2012 oproti předchozímu roku pohoršily o 14,5%. Ve srovnání rokem 2009 se pak jedná o rozdíl činící -31%. 37

38 Stejně tak u inţenýrských staveb, které se v roce 2012 pohybovaly v hodnotě mil. Kč, došlo v porovnání s rokem 2009, kdy jejich hodnota činila mil. Kč, k propadu o 22%. Údaje týkající se vývoje nově vystavěných, rekonstruovaných či modernizovaných bytů v Praze v letech prezentuje tabulka č. 10. Tabulka 10 Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace v Praze v letech (v mil. Kč) Kategorie stavby Bytové budovy Nebytové budovy Inţenýrské stavby Vodohospodářské stavby Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Stavební práce v tuzemsku podle místa výstavby [online] [cit ]. Dostupné z: Z grafu č. 4 pak vyplývá jiţ zmíněný propad v oblasti bytových a nebytových budov. V případě nebytových budov dochází k pozvolnému klesání, naopak bytové budovy rok od roku značně kolísají. Nejhorší propad zaznamenal rok 2010 a ani v roce 2012 se tato kategorie neblíţila příznivým statistikám z doby před ekonomickou krizí Graf 4 Vývoj počtu nových a rekonstruovaných bytů v Praze v letech Bytové budovy Nebytové budovy Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Stavební práce v tuzemsku podle místa výstavby [online] [cit ]. Dostupné z: 38

39 Mírná stabilizace je pak znát u počtu zahájených bytů v Praze v roce 2013 oproti předchozím rokům, kdy tento počet znatelně klesal (v roce 2010 bylo dokonce zahájeno o přibliţně 100% méně bytů neţ v roce 2009). V roce 2013 bylo oproti roku 2012 zahájeno o 18,6% bytů více. Nutno dodat, ţe počty zahájených a dokončených bytů zahrnují jak bytové domy, tak i rodinné domy. V rámci Prahy však přibliţně 80% zahájených i dokončených bytů zahrnují právě domy bytové. Počet vydaných stavebních povolení v Praze dlouhodobě klesá jiţ od roku V roce 2013 se jedná dokonce o pokles o 22,6% oproti roku předchozímu. Orientační hodnota těchto staveb se od roku 2008 kaţdoročně sniţuje a v roce 2013 činila o 30% méně neţ v předchozím roce, v porovnání s rokem 2008 je to dokonce pokles o mil. Kč. Souhrnné údaje o vývoji zahájených a dokončených bytů v letech prezentuje tabulka č. 11. Tabulka 11 Zahájené a dokončené byty v Praze - vybrané ukazatele z let Ukazatel Zahájené byty Dokončené byty Vydaná stav. povolení Předpokládaná hodnota staveb (v mil. Kč) Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Stavebnictví, byty Praha. [online] [cit ]. Dostupné z: 3.3 Vybrané ukazatele ovlivňující stavební trh ve Středočeském kraji Středočeský kraj je počtem obcí i obyvatel největším krajem České republiky. Zabírá 14% území celého státu a je domovem pro přibliţně 12% obyvatel České republiky. Dělí se na 12 okresů s 10 okresními městy, přičemţ největším okresem je Příbram a nejmenším Prahazápad. Středočeský kraj jako jediný z krajů České republiky nemá své krajské město, krajský 39

40 úřad tak sídlí v Praze. Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. Z hlediska výše HDP se řadí na čtvrté místo v porovnání s ostatními kraji, coţ je ovlivněno především tím, ţe obklopuje hlavní město. Středočeský kraj je pro Prahu mimo jiné významným zdrojem pracovních sil, doplňuje praţský průmysl, zásobuje Prahu potravinami a poskytuje Praze svůj rekreační potenciál. Do jisté míry je rovněţ prostorem pro rozvoj bytové výstavby obyvatel dojíţdějících do hlavního města za prací. Trh stavebních prací ve Středočeském kraji pak ovlivňují především tyto faktory: počet obyvatel kraje, průměrná mzda v kraji, míra nezaměstnanosti kraje, počet stavebních podniků v kraji, objem stavebních prací v kraji Obyvatelstvo Počet obyvatel Středočeského kraje neustále stoupá jiţ několik let. K tak bylo v tomto kraji evidováno o obyvatel více, neţ v roce 2008, konkrétně obyvatel. Jedná se sice o razantní nárůst, tato rostoucí tendence se však postupně zpomaluje. Zatímco v roce 2010 činil přírůstek obyvatel, v roce 2013 tento přírůstek činil uţ pouhých obyvatel. Tento vývoj znázorňuje graf č. 5. Graf 5 Přírůstek obyvatel Středočeského kraje v letech ,000 15,000 10,000 16, , Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Obyvatelstvo Středočeský kraj [online] [cit ]. Dostupné z: 40

41 Průměrná hrubá měsíční mzda obyvatelstva Středočeského kraje v roce 2012 činila Kč, coţ je oproti roku 2008 nárůst o 12,6% (2 768 Kč). Tato mzda má rovněţ rostoucí tendenci, průměrně o 3% ročně. Stejně jako v celé České republice, i Středočeský kraj zaznamenal od počátku ekonomické krize nárůst nezaměstnaných. Zatímco v roce 2008 činila průměrná míra nezaměstnanosti rovná 4%, v roce 2012 se tato hodnota zvýšila na 7%. Stále se však v rámci ČR nejedná o nejhorší číslo, statisticky nejhůře je na tom Ústecký kraj s průměrnou mírou nezaměstnanosti 13,3%. Vybrané ukazatele týkající se obyvatelstva Středočeského kraje z let shrnuje tabulka č. 12. Tabulka 12 Obyvatelstvo Středočeského kraje vybrané ukazatele z let Ukazatel Počet obyvatel (k ) Průměrný věk obyvatel (k ) Prům. hrubá měsíční mzda (v Kč) Prům. míra nezaměstnanosti (v %) ,0 40,0 40,1 40,3 40, ,0 5,8 7,1 7,1 7,0 - Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ, MPSV. Různé ukazatele Sřed. kraj [online] [cit ]. Dostupné z: Stavební podniky Český statistický úřad v roce 2012 evidoval průměrně 50 stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci. V rámci ČR a s ohledem na velikost Středočeského kraje se sice jedná o malé číslo, to je však způsobeno tím, ţe mnoho firem provozujících svou činnost ve Středočeském kraji sídlí v Praze. Co se týče vývoje stavebních podniků Středočeského kraje, tak ten je stejně jako v ostatních krajích ČR značně negativní. V roce 2009 sice v kraji působilo o 5 podniků více neţ v předchozím roce, v dalších letech se však počet těchto podniků začal 41

42 sniţovat (průměrně o 4,7% ročně). I přes tento negativní vývoj se však klesající tendence začíná mírně zpomalovat (viz tabulka č. 13). Tabulka 13 Stavební podniky ve Středočeském kraji vybrané ukazatele Ukazatel Prům. počet podniků Prům. evidenční počet zaměstnanců Prům. hrubá měsíční mzda (v Kč) Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Stavebnictví vybrané ukazatele [online] [cit ]. Dostupné z: Stavební práce Stavební práce ve Středočeském kraji v roce 2012 činily mil. Kč, co je oproti roku 2011 nepatrný nárůst o 0,1%. V předchozích letech se však stavební práce kaţdoročně propadaly a v porovnání s rokem 2009 byly v roce 2012 o 30,8% niţší. Tento propad byl způsoben především oblastí Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace, kdy se tato poloţka v roce 2010 oproti předchozímu roku sníţila o mil. Kč, tedy o 24,2%. Kategorie Opravy a údrţba pak v roce 2012 činila mil. Kč tedy o 9,6% více neţ v předchozím roce. Porovná-li se opět rok 2012 s rokem 2009, jedná se o propad ve výši 12%. Vývoj objemu stavebních prací ve Středočeském kraji v letech prezentuje tabulka č. 14. Tabulka 14 Stav. práce ve Středočeském kraji vybrané ukazatele z let (v mil. Kč) Ukazatel Stavební práce celkem Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace Opravy a údrţba Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Stavební práce v tuzemsku podle místa výstavby [online] [cit ]. Dostupné z: 42

43 V rámci kategorie Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace bytové budovy jiţ od roku 2009 neustále klesají, a to v průměru o 6,6% ročně, přičemţ největší propad (10,9%) nastal v roce Následující rok činil propad 4,5% a bytové budovy tak v roce 2012 byly ve výši mil. Kč. Nebytové budovy v této kategorii ve Středočeském kraji naopak posílily, v roce 2012 se pohybovaly ve výši mil. Kč, coţ je o 13,2% více, neţ v roce Inţenýrské stavby na tom byly v posledních letech o něco hůře. Zatímco v roce 2009 ještě činily mil. Kč, v roce 2012 se toto číslo zmenšilo na pouhých mil. Kč. Jedná se tedy o propad činící 54%. V porovnání s rokem 2011 činily v roce 2012 inţenýrské stavby o 11,4% méně. Vodohospodářské stavby pak oproti roku 2009 v roce 2012 klesly o 10,8%, oproti roku 2011 se však jedná o výrazný nárůst o 76%. Údaje týkající se vývoje nově vystavěných, rekonstruovaných či modernizovaných bytů ve Středočeském kraji v letech prezentuje tabulka č. 15. Tabulka 15 Nová výstavba, rekonstrukce a modern. ve Středočeském kraji v letech (v mil. Kč) Kategorie stavby Bytové budovy Nebytové budovy Inţenýrské stavby Vodohospodářské stavby Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Stavební práce v tuzemsku podle místa výstavby [online] [cit ]. Dostupné z: Stejně jako v celé ČR, tak i ve Středočeském kraji ročně klesal počet zahájených a dokončených bytů. V roce 2013 bylo zahájeno celkem bytů, kdeţto v roce 2008 jich bylo Jedná se tak o razantní pokles ve výši téměř 60%. Dokončené byty na tom byly o něco lépe, pokles ve stejném období činil 34%, stále se však jedná o vysoké číslo. Počet vydaných stavebních povolení a předpokládaná hodnota staveb, na které byla vydána, samozřejmě také v průběhu posledních let významně klesaly. V roce 2013 bylo vydáno o 43

44 přibliţně 31% méně stavebních povolení neţ v roce 2008 a předpokládaná hodnota staveb klesla v roce 2013 na hodnotu mil. Kč, coţ je o mil Kč méně, neţ v roce 2008 (-28,6%). Souhrnné údaje o vývoji zahájených a dokončených bytů v letech ukazuje tabulka č. 16. Tabulka 16 Zahájené a dokončené byty ve Středočeském kraji - vybrané ukazatele z let Ukazatel Zahájené byty Dokončené byty Vydaná stav. povolení Předpokládaná hodnota staveb (v mil. Kč) Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Stavebnictví, byty Středočeský kraj [online] [cit ]. Dostupné z: 44

45 4 Analýza postavení vybrané firmy na trhu 4.1 Charakteristika firmy A+A VAMA Podnikatelským subjektem je osoba samostatně výdělečně činná, podnikající na základě ţivnostenského oprávnění Vít Matěja A+A VAMA. Jejím předmětem činnosti jsou: rekonstrukce bytů a bytových jader; renovace a pokládka dřevěných podlah (zejména parket); výroba kuchyňských linek, vestavěných skříní a ostatního nábytku na míru. K dispozici má odborníky z mnoha oborů truhlář, elektrikář, instalatér, zedník, podlahář. Své zakázky realizuje především v Praze a okrajových částech Středočeského kraje. Obrázek 6 Logo firmy A+A VAMA Zdroj: A+A VAMA [online] [cit ]. Dostupné z: Základní údaje o subjektu Jméno a příjmení: Vít Matěja Datum narození: Občanství: Česká republika Bydliště: Na Vrškách 282, , Zlatníky-Hodkovice Sídlo: Na Vrškách 282, , Zlatníky-Hodkovice Provozovny: Rubensova 2237/2, , Praha 10 Strašnice Pod Vrškama 329, , Zlatníky-Hodkovice Identifikační číslo:

46 4.1.2 Ţivnostenská oprávnění Vodoinstalatérství, topenářství Truhlářství, podlahářství Zednictví Malířství, lakýrnictví, natěračství Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Cílový segment Cílovým segmentem firmy A+A VAMA jsou zejména obyvatelé Prahy a Středočeského kraje ve věku cca let. Průměrný věk obyvatel těchto dvou oblastí je 40 let, coţ je pro firmu ideální Působnost Jak uţ bylo řečeno, firma A+A VAMA působí především na stavebním trhu v Praze, okrajově však i ve Středočeském kraji. Jejím hlavním předmětem činnosti jsou rekonstrukce panelových a cihlových bytů, z tohoto důvodu jsou pro ni nejvíce výhodné takové oblasti, kde je silná zástavba bytových domů. Tuto podmínku splňuje především Praha, kde největší podíl obydlených bytů představují právě bytové domy, nikoliv domy rodinné. Situaci o bytové zástavbě v Praze znázorňuje graf č. 6. Graf 6 Podíl obydlených bytů v Praze (2011) 1% 13% 86% bytové domy rodinné domy ostatní Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Sčítání lidu, domů a bytů [cit ]. Dostupné z: 46

47 Jak z grafu č. 6 vyplývá, obydlených bytů v bytových domech v Praze je z celkového počtu asi 86%, coţ je pro firmu velmi výhodné a je zde tedy pro ni celkem velký trh. Firma realizuje zakázky na rekonstrukce bytů v Praze především v těchto městských částech: 1. Praha Praha 4 3. Praha 6 4. Praha 8 5. Praha 5 Na prvním místě se nachází Praha 10, coţ není zdaleka vůbec překvapivé, neboť hlavní provozovna firmy se nachází právě v této městské části Prahy. Jak vyplývá z obrázku č. 7, Praha 10 je navíc jedna z oblastí, kde je opravdu silná sídlištní zástavba a je zde tedy dostatek potenciálních bytových jednotek, které lze rekonstruovat. Další výše vyjmenované části Prahy jsou rovněţ silně zastavěny právě bytovými domy. Obrázek 7 Bytová zástavba v Praze (2010) Zdroj: Portál územního plánování Praha. Bydlení [cit ]. Dostupné z: 47

48 Mimo rekonstrukcí bytů firma hojně realizuje i renovace a pokládky dřevěných podlah (zejména parket), a to především v těchto městských částech Prahy: 1. Praha 1 2. Praha 4 3. Praha 6 První místo zabírá Praha 1, coţ je vzhledem k tomu, ţe právě v této městské části se nachází stará zástavba s dřevěnými podlahami, celkem logické. Následuje Praha 4 a 6, kde se rovněţ nachází vysoký podíl domů s dřevěnými podlahami. Ve Středočeském kraji firma realizuje zakázky ve značně niţším rozsahu a téměř ve všech případech se jedná o takové oblasti Středočeského kraje, které nejsou příliš vzdálené hranicím Prahy, např.: 1. Jesenice 2. Dolní Břeţany 3. Vestec 4. Černošice Nutno poznamenat, ţe se jedná především o obce těsně za hranicemi Prahy, které jsou v dojezdové vzdálenosti od druhé provozovny firmy na Praze-západ (v obci Zlatníky- Hodkovice), ačkoliv v některých případech musela firma podstoupit i jisté kompromisy (zejména v období s nedostatkem stavebních zakázek) a realizovala stavební práce i v odlehlejších místech, např.: 1. Brandýs nad Labem 2. Libčice nad Vltavou 3. Hradec Králové 4. Neratovice 5. Všestary V kaţdém případě však Středočeský kraj není pro firmu A+A VAMA ani zdaleka tak atraktivním trhem, jako je Praha, a to zejména z toho důvodu, ţe zde převaţuje zástavba rodinných domů, na které se firma zpravidla neorientuje. Podíl obydlených bytů v bytových domech zde představuje 38%, coţ je v porovnání s hlavním městem nízké číslo. Tuto situaci znázorňuje graf č

49 Graf 7 Podíl obydlených bytů ve Středočeském kraji (2011) 1% 61% 38% Bytové domy Rodinné domy Ostatní Vlastní zpracování; Zdroj: ČSÚ. Sčítání lidu, domů a bytů [cit ]. Dostupné z: 4.2 Analýza marketingového mixu firmy A+A VAMA Produkt (sluţba) Hlavním produktem, potaţmo sluţbou firmy A+A VAMA jsou rekonstrukce bytů a bytových jader a činnosti s tím spojené (elektrikářské, zednické, obkladačské, malířské, instalatérské práce). Dále nabízí komplexní podlahářské práce, zejména renovaci dřevěných podlah, a rovněţ poskytuje i práce truhlářské, a to především výrobu kuchyňských linek a vestavěných skříní na míru. Na celkovém zisku firmy se ročně nejvíce podílí především kompletní rekonstrukce bytů, a to ve výši přibliţně 46%. Další nejvýnosnější sluţbou jsou renovace parket, které v rámci firmy generují přibliţně 25% zisku. Následují rekonstrukce bytových jader (17%) a v neposlední řadě výroba kuchyňských linek na míru a vestavěné skříně vč. ostatního nábytku (dohromady asi 12%). Graf č. 8 prezentuje sluţby firmy a jejich přibliţný podíl na celkovém zisku (průměr z let ). 49

50 Graf 8 Výnosnost jednotlivých sluţeb firmy A+A VAMA ( ) 12% kompletní rekonstrukce bytu 25% 46% rekonstrukce bytových jader pokládka a renovace parket 17% kuchyňské linky, vestavěné skříně a ostatní nábytek na míru Vlastní zpracování; Zdroj: A+A VAMA Cena Cena je tvořena kaţdému zákazníkovi individuálně a odvíjí se především od cen materiálu, rozsahu prováděných prací a nastavení cen konkurence. Podle toho se i pohybuje zisková marţe (přibliţně od 10 do 20%). Firma nevolí příliš nízké ceny, které by v zákazníkovi vzbudily obavy z nekvalitních materiálů, ani nenastavuje ceny příliš vysoké, aby potenciální zákazníky neodradila. Podle oslovení zákazníků (minulých i současných) firmy A+A VAMA, bylo zjištěno, ţe většina z nich povaţuje cenu sluţby kompletní rekonstrukce bytu za přiměřenou. Podobně jsou na tom podle dotazníku i rekonstrukce bytových jader, u nich však cenu většina respondentů shledala jako niţší. V případě renovace či pokládky dřevěných podlah většina dotázaných uvedla cenu jako přiměřenou. Přiměřenou aţ vyšší cenu pak vnímali u truhlářských prací (kuchyňské linky, vestavěné skříně a další nábytek na míru). Nutno však dodat, ţe součástí dotazníku byl i dotaz, zda se celkový výkon a uţitek vyplatil vzhledem k určité ceně a i v případě, kdy respondenti shledali cenu jako vyšší, s konečným výsledkem byli v naprosté většině spokojeni. 50

51 Tabulka 17 Dotazníková otázka Jak vnímáte ceny sluţeb firmy A+A VAMA? Produkt (sluţba) Počet respondentů Vnímání ceny (průměr) Kompletní rekonstrukce bytu 37 Přiměřená Rekonstrukce bytového jádra 29 niţší Renovace či pokládka dřevěných podlah 51 Přiměřená Kuchyňská linka, vestavěná skříň či ostatní nábytek na míru 34 Přiměřená aţ vyšší Vlastní zpracování; Zdroj: vlastní dotazníková akce Marketingová komunikace Firma propaguje své sluţby zejména prostřednictvím internetových stránek, dále také roznosem reklamních letáků v okolí provozovny. Právě roznos letáků se v roce 2013 ukázal jako velice přínosný. Firemní vozy jsou polepeny logem a výčtem nabízených sluţeb, coţ na silnicích (zejména v Praze) občas vzbudí v některých lidech zájem o některou z nich. Dále vyuţívá inzerce v oficiálních novinách pro Prahu 10, která je pro firmu sice strategicky výhodná, v roce 2013 však přinesla podniku jen 1 stavební zakázku. V roce 2013 rovněţ vyuţívala reklamních ploch ve vagonech metra, coţ sice přilákalo spoustu nových zákazníků, avšak tato forma propagace se pro celoroční vyuţití později ukázala jako velice nákladná. Do roku 2014 rovněţ vyuţívala placených portálů fungujících na principu online poptávek, coţ bylo z hlediska nákladů velmi přívětivé, podniku to však nepřineslo v podstatě ţádné nové zakázky a proto od toho upustila. Graf č. 9 představuje nejpřínosnější formy propagace a zdroje zakázek firmy z roku Za nejvýznamnější lze povaţovat získání zakázky na základě doporučení, internetové stránky firmy, provoz plakátů v metru a distribuci reklamních letáků. 51

52 Graf 9 Zdroj získání zakázky firmy A+A VAMA za rok % 0% 27% 23% 23% 17% 7% 1% Internetové stránky Reklamní letáky Polepy firemních vozů Inzerce v novinách pro P10 Reklamní plakáty v metru Portály online poptávek Doporučení Náhodná návštěva provozovny Vlastní zpracování; Zdroj: A+A VAMA Distribuce Firma distribuuje své sluţby přímým způsobem ke koncovému zákazníkovi, přičemţ vyuţívá vlastních firemních vozů a nevyuţívá tedy ţádného mezičlánku. Materiál nakupuje ve velkoobchodní prodejně se slevou pro podnikatele. 4.3 Nejvýznamnější konkurenti Firma A+A VAMA je jedním z mnoha podniků orientujících se na rekonstrukce a modernizace bytů. Největší podíl zakázek pochází z takových městských částí, kde je hustá sídlištní zástavba, zejména pak na Praze 10, kde má firma velké zastoupení. Na tomto trhu se však nachází spousta podniků s podobným či totoţným rozsahem nabízených sluţeb. Podle internetového portálu Firmy.cz se jenom v Praze nachází přibliţně 2000 podniků stejného zaměření, na samotné Praze 10 pak zhruba 300 podniků. Ve Středočeském kraji se nachází přibliţně stejný počet podniků se stejným či velmi blízkým předmětem podnikání jako v celé Praze (zhruba 2000 podniků), na Praze-západ (ke které má firma A+A VAMA nejblíţe), se pak nachází asi 200 takovýchto podniků. 52

53 4.3.1 PROFIMA interiéry Konkurentem, se kterým se firma A+A VAMA často přetahuje o stavební zakázky, je subjekt podnikající na základě ţivnostenského oprávnění Jiří Chába PROFIMA Interiéry. Obrázek 8 Logo firmy PROFIMA interiéry Zdroj: PROFIMA interiéry [online] [cit ]. Dostupné z: Firma PROFIMA interiéry nabízí: kompletní rekonstrukce bytů a bytových jader; výroba nábytku včetně kuchyňských linek; sluţby bytového architekta. Vznik: 1996 Sídlo: Bystřice Semovice, parc. č. 1366, PSČ Provozovna: Praha 5 Barrandov, Devonská 4, PSČ Místo působnosti: Praha a okolí Ţivnostenské oprávnění: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 53

54 4.3.2 PANELREKO s.r.o. Dalším významným konkurentem je firma PANELREKO s.r.o. Jedná se tedy o obchodní společnost (společnost s ručením omezeným), která byla zaloţena v roce Ačkoliv byla firma zapsána do Obchodního rejstříku relativně nedávno, jeden z jejích zakladatelů jako ţivnostník prováděl rekonstrukce bytů a bytových jader jiţ od roku PANELREKO s.r.o. nabízí vesměs totoţné sluţby jako A+A VAMA, kromě rekonstrukcí bytových jednotek se však orientuje i na úpravy kanceláří a rodinných domů. Obrázek 9 Logo firmy PANELREKO s.r.o. Zdroj: PANELREKO s.r.o. [online] [cit ]. Dostupné z: Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Truhlářství, podlahářství Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona Vznik (zápis do OR): Základní kapitál: ,- Kč Sídlo: Praha 8 Trója, Lešenská 535/7, PSČ Provozovny: Praha 4, Křejpského 1523, PSČ České Budějovice, Fr. Ondříčka 1162/50, PSČ Místo působnosti: Praha a okolí, České Budějovice 54

55 4.3.3 AZ-Reko Dalším významným konkurentem je podnikatelský subjekt podnikající na základě ţivnostenského oprávnění Petr Nosek AZ-Reko. Od ostatních konkurenčních firem se odlišuje zejména tím, ţe kromě své hlavní činnosti (rekonstrukce bytů) nabízí i stěhovací sluţby a provozuje internetový obchod zejména se sanitárním vybavením (vanové baterie, WC mísy apod.) Mimo to navíc nabízí odstraňování graffiti a dalších neţádoucích jevů z fasád a jiných povrchů. Obrázek 10 Logo firmy AZ-Reko Zdroj: AZ-reko [online] [cit ]. Dostupné z: Firma AZ-Reko nabízí: kompletní rekonstrukce bytů a bytových jader; výrobu kuchyňských linek na míru; pokládku a renovaci dřevěných podlah; drobnou údrţbu bytů, rodinných domů a firem stěhovací sluţby odstraňování sprejů, plakátů, nálepek a lepidel z různých povrchů e-shop se sanitárním vybavením a doplňky do bytu Vznik: 2009 Sídlo: Praha 4 Chodov, Benkova 1691/23, PSČ Provozovna: Praha 4 Háje, Jaţlovická 1315/15, PSČ Místo působnosti: Praha a okolí Ţivnostenská oprávnění: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 55

56 4.4 Porovnání firmy A+A VAMA s konkurencí Místo působnosti a dostupnost Firma A+A VAMA i všechny výše uvedené konkurenční firmy působí jak na trhu v Praze, tak i ve Středočeském kraji (firma PANELREKO s.r.o. však navíc provádí rekonstrukce bytů i v Českých Budějovicích). Jejich hlavní provozovny se nachází v hustě obydlených oblastech Prahy (A+A VAMA na Praze 10, PANELREKO s.r.o. a AZ-Reko na Praze 4 a PROFIMA interiéry na Praze 5). Všechny tyto městské části se vyznačují převládající zástavbou bytových domů, zejména pak Praha 4 a 10. Pro zákazníky vlastnící motorové vozidlo jsou provozovny všech firem velmi dobře dostupné a pro zákazníky vyuţívající městskou hromadnou dopravu taktéţ (A+A VAMA, PANELREKO s.r.o. i AZ-Reko se navíc nacházejí v blízkosti stanic metra). Rozsah nabízených sluţeb Co se týče rozsahu nabízených sluţeb, všichni významní konkurenti firmy A+A VAMA nabízejí jak rekonstrukce bytů a bytových jader, tak i výrobu nábytku a kuchyňských linek na míru. Firma A+A VAMA se orientuje převáţně na rekonstrukce v bytových domech, ale PANELREKO s.r.o. navíc hojně rekonstruuje i kancelářské a jiné nebytové budovy, coţ ji v konkurenčním prostředí značně zvýhodňuje. Na druhou stranu firma A+A VAMA se více neţ jiné firmy orientuje také na úpravy dřevěných podlah, zejména pak na renovace parket (a to právě i v nebytových budovách, například kancelářích, kde jiné úpravy interiéru klasicky neprovádí). Ostatní vyjmenované firmy se úpravou dřevěných podlah zabývají pouze okrajově nebo pouze v rámci rekonstrukce bytu. Firma AZ-Reko provozuje vlastní internetový obchod s převáţně sanitárním vybavením, coţ je výhodné jak pro zákazníka (při potřebě nahradit například umyvadlovou baterii se obrátí přímo na firmu, u které si nechal rekonstruovat bytové jádro), tak i pro samotnou firmu, která tím neztrácí kontakt se zákazníkem, u kterého jiţ realizovala zakázku, a navíc si tím zajišťuje i určitý přínos během období, kdy poptávka po stavebních pracích výrazně klesá (zejména zimní měsíce). Firma A+A VAMA takovouto moţnost postrádá a v neprodukčních obdobích se tak potýká s nedostatkem stavebních zakázek (stejně jako jiné firmy, které kromě stavebních prací nenabízejí nic navíc ). 56

57 Konkurenční výhodou firmy A+A VAMA je pak nabídka ubytování zákazníkům v rodinném domě na okraji Prahy, kterou v rámci rekonstrukce celého bytu nabízí zcela zdarma. Tento rodinný dům je pro tyto účely navíc velmi dobře situován, protoţe je v dosahu jak pro praţské zákazníky, tak i pro zákazníky z praţského okolí a nepříliš vzdálených oblastí Středočeského kraje. Moţnost ubytování během rekonstrukce nabízí i firma PANELREKO s.r.o. (vlastní dva byty v Praze), ačkoliv ubytování zdarma nabízí pouze za určitých okolností nebo v rámci akční nabídky (např. do konce měsíce). Ceny a cenové nabídky Ceny stavebních prací firmy A+A VAMA s porovnáním s konkurencí nejsou sice nejniţší, nicméně však ani nejvyšší. Všechny vyjmenované konkurenční firmy pouţívají téměř shodné ceny, avšak PANELREKO s.r.o. má v tomto porovnání ceny nastavené o něco výš. Z takto téměř shodně nastavených cen lze usuzovat, ţe se firmy vzájemně sledují a nastavují ceny právě podle konkurence. Nejniţší cena pak není zárukou k dosaţení stavební zakázky. Podle průzkumu zákazníci hledí především na kvalitu, zkušenosti a transparentnost jednotlivých firem a rozhodují se na základě referencí. Pro bliţší představu vyjde rekonstrukce běţného bytového jádra (WC 1m 2, koupelna 2,5m 2 ) u firmy A+A VAMA zákazníka orientačně na ,- Kč vč. DPH. Záleţí však vţdy na konkrétních poţadavcích zákazníka a dalším rozsahu prováděných prací. Tato orientační cena však zahrnuje všechen materiál, práci i zařizovací předměty a u všech vyjmenovaných konkurenčních firem je v podstatě stejná (aţ na PANELREKO s.r.o., kde se tato cena pohybuje okolo ,- Kč). Firma A+A VAMA přistupuje ke kaţdému zákazníkovi individuálně a pro kaţdého tak tvoří jedinečnou cenovou nabídku. Stejně jako ostatní výše zmíněné konkurenční firmy, tak i A+A VAMA poskytuje tuto cenovou nabídku zdarma a bez jakýchkoliv závazků. V naprosté většině se navíc tvorba cenové nabídky neobejde bez přítomnosti zákazníka, kterému je nabídka určena. Snahou kaţdé firmy je tak sdělit nabídkovou cenu zákazníkovi v co nejkratším termínu a z tohoto hlediska jasně vítězí firma PANELREKO s.r.o., která má jako jediná na svých internetových stránkách interaktivní kalkulačku pro výpočet ceny rekonstrukce bytového jádra. Cena je samozřejmě pouze orientační a nezahrnuje všechny moţné varianty, ale potenciálnímu zájemci o rekonstrukci bytového jádra poskytuje orientační informace o cenách za materiál i práci. Potenciální zákazník tak má (velice základní) cenovou nabídku k dispozici během pěti minut. Firma A+A VAMA pak tvorbou cenové nabídky stráví 57

58 v některých případech i jeden nebo dva dny a ačkoliv tato cena zahrnuje veškeré detaily, pro některé zákazníky se jedná o příliš dlouhou dobu (zejména pokud se jedná o zájemce o rekonstrukci, který porovnává jednotlivé cenové nabídky mezi sebou a chce je mít k dispozici v podstatě ihned). Jak však ukázal průzkum (graf č. 10), větší část respondentů by v případě zájmu o rekonstrukci bytu nevadilo čekat na cenovou nabídku i 4 aţ 7 dní. Graf 10 Dotazníková otázka- Jak dlouho byste byli ochotni čekat na cenovou nabídku? 2% 5% 43% 27% 23% cenovou nabídku chci ihned maximálně 1 den maximálně 2-3 dny maximálně 4-7 dní více než týden Vlastní zpracování; Zdroj: vlastní dotazníková akce. Marketingové aktivity Všechny uvedené firmy spoléhají především na svou propagaci (to lze usuzovat z toho, ţe mají téměř shodné ceny). Nejlépe je na tom zřejmě firma PROFIMA interiéry, která se v podstatě ve všech srovnávačích stavebních firem na internetu umisťuje na prvních místech, coţ je právě v tomto oboru velká výhoda, neboť zájemci o stavební práce většinou vybírají firmy právě na internetu. Dále se na předních místech objevuje A+A VAMA, PANELREKO s.r.o. a jako poslední AZ-Reko. PANELREKO s.r.o. pak často na svých stránkách publikuje PR články o různých stavebních postupech, pouţívaných materiálech apod. Navíc na velmi oblíbeném kanálu YouTube.com umisťuje videa z průběhu rekonstrukcí a tato videa také umisťuje na svůj web. Rovněţ má svůj profil na populární sociální síti Facebook, coţ v dnešní době spousta lidí povaţuje za samozřejmost. Na této sociální síti totiţ můţe v podstatě kaţdý umisťovat své zkušenosti s firmou, názory na ni a přímo se jí na cokoliv dotazovat. Zde také můţe firma umisťovat své 58

59 fotky a jiţ zmíněná videa. Vytvořený profil má i firma AZ-Reko, ta ovšem údrţbě tohoto profilu nevěnuje příliš času a není v této záleţitosti příliš aktivní. Naopak A+A VAMA ani PROFIMA interiéry svůj profil na ţádných sociálních sítích nemají. Co se týče ostatních marketingových aktivit, nelze s určitostí říci, jaké formy konkurenční firmy vyuţívají. Samozřejmostí jsou polepené firemní vozy (logo, výčet sluţeb), dále však nic konkrétního zjistit v podstatě nelze, jelikoţ se jedná o malé firmy. Podle vlastního průzkumu však spotřebitelé příliš nehledí na reklamu, ale především na reference (reklama a další prvky propagace pak slouţí hlavně pro rozšíření povědomí o firmě na trhu). Dotázaní rovněţ uvedli, ţe ani příliš nevěří různým slevám a akčním nabídkám, a důleţitější neţ výše ceny jsou pro ně transparentnost samotných firem, tzn., ţe o dané firmě mohou zjistit co nejvíce informací a pozitivních referencí. Velmi důleţité je také individuální přístup k zákazníkovi a celkové přívětivé vystupování zaměstnanců firmy. Celkem překvapivé je zjištění, ţe více neţ délka působení firmy na trhu je podle dotázaných důleţitější vzhled a celková přehlednost webových stránek firem. Stejně tak podle většiny dotázaných nehraje příliš velkou roli dostupnost provozovny a její vybavenost. Zkušenosti v oboru Co se týče zkušeností v oboru, tak firma A+A VAMA působí na trhu jiţ od roku 1994, tedy 20 let. Ze všech vyjmenovaných konkurenčních firem se jedná o nejdéle působící firmu, nicméně jednatel firmy PANELREKO s.r.o. začal jako ţivnostník v tomto oboru podnikat jiţ v roce Nejmladší firmou je pak AZ-Reko (2009). Ve všech případech se jedná o rodinné firmy, které jsou v tomto oboru velmi ţádané. Kromě firmy PANELREKO s.r.o. se jedná o podnikatelské subjekty, které provozují svou činnost na základě ţivnostenského oprávnění. PANELREKO s.r.o. je tedy jako obchodní firma zapsána v Obchodním rejstříku, coţ můţe být pro zákazníka výhodné v tom smyslu, ţe si můţe zkontrolovat všechny povinně zveřejňované výkazy o hospodaření společnosti (rozvaha, výkaz zisků a ztrát). Podle průzkumu (graf č. 11) by však většina dotázaných dala přednost nikoli obchodní firmě, ale právě subjektu OSVČ. Jako důvod většina uvedla, ţe s drobným podnikatelem se lze na lecčem domluvit (kupříkladu ţe zákazník si sám nakoupí materiál), kdeţto s obchodní firmou podle respondentů takto jednat nelze. Podstatná část rovněţ vyjádřila domněnku, ţe firma zapsaná v Obchodním rejstříku je vţdycky draţší. 59

60 Graf 11 Dotazníková otázka - Záleţelo by vám při výběru stavební firmy na tom, zda se jedná o OSVČ či obchodní společnost? 23% Raději bych zvolil OSVČ 21% 56% Raději bych zvolil obchodní společnost (např. s.r.o.) nezáleží mi na tom Vlastní zpracování; Zdroj: vlastní dotazníková akce. Základní údaje o firmě A+A VAMA a jejích nejvýznamnějších konkurentech shrnuje tabulka č. 18. Tabulka 18 Přehled základních údajů firmy A+A VAMA a jejích konkurentů Firma A+A VAMA PANELREKO s.r.o. AZ-Reko PROFIMA interiéry Vznik Provozovny Praha 10 Skalka Praha 4 Opatov Praha 4 Háje Praha 5 Barrandov Zlatníky, Praha-západ České Budějovice Místo Praha a okolí Praha a okolí Praha a okolí Praha a okolí působnosti České Budějovice Sluţby a Rekonstrukce bytů Rekonstrukce bytů Rekonstrukce bytů Rekonstrukce bytů produkty Kuchyně a nábytek a kanceláří Kuchyňské linky Kuchyně a nábytek Pokládka a renovace Kuchyně a nábytek Pokládka a renovace Bytový architekt dřevěných podlah dřevěných podlah Drobná údrţba Stěhovací sluţby Odstraňování plakátů, graffiti apod. E-shop se sanitárním aj. vybavením Vlastní zpracování; Zdroj: A+A VAMA, PANELREKO s.r.o, AZ-Reko, PROFIMA interiéry. 60

61 5 Návrh marketingového plánu pro vybranou firmu Tento návrh marketingového plánu zahrnuje dvanáct měsíců, přičemţ začátek plánu je stanoven na červenec Shrnutí Cílem tohoto marketingového plánu je dostat firmu A+A VAMA do povědomí většího mnoţství potenciálních zákazníků jako nejlepší volbu pro úpravu interiéru bytových jednotek a získat tím větší počet stavebních zakázek v Praze, zejména zakázky na kompletní rekonstrukce bytů a bytových jader. V minulém roce firma kaţdý měsíc realizovala průměrně 2-3 zakázky tohoto druhu, ideálně by však chtěla kaţdý měsíc dosáhnout na 4 takovéto zakázky. K dosaţení tohoto cíle jsou v tomto plánu navrţeny změny v marketingové komunikaci, zejména pak v samotné reklamě a propagaci. 5.2 SWOT analýza Tabulka 19 Marketingový plán - Matice SWOT analýzy Silné stránky e) Místo působnosti a umístění provozovny f) Dlouholetá zkušenost v oboru g) Kvalita sluţeb h) Individuální přístup k zákazníkovi i) Ubytování pro zákazníka zdarma během rekonstrukce Příleţitosti a) Nové formy marketingové komunikace (sociální sítě apod.) b) Pročištění trhu jako následek ekonomické krize (sníţení počtu konkurenčních firem) c) Volba politické strany podporující podnikatelské subjekty a soukromý sektor (sníţení daní apod.) Slabé stránky e) Mezery v marketingové komunikaci f) Absence plánování g) Sniţující se návštěvnost webových stránek h) Zdlouhavá tvorba cenových nabídek i) Malé mnoţství vzorků na provozovně j) Absence zpětné vazby Hrozby e) Zvyšování DPH a daně z příjmu fyzických osob f) Pokračování ekonomické krize a poklesu stavebního trhu g) Příchod nové konkurence na trh h) Nové technologie Vlastní zpracování. 61

62 5.3 Cíle marketingového plánu Hlavní cíl: zvýšit počet získaných zakázek na kompletní rekonstrukce bytů a bytových jader minimálně o 30% neţ ve stejném období předchozího roku. Dílčí cíle: dostat se do povědomí většího mnoţství zákazníků a vytvořit u nich příznivou image firmy (zejména v Praze); zvýšit návštěvnost webových stránek; urychlit proces tvorby cenových nabídek. 5.4 Marketingová strategie Pro dosaţení stanovených cílů budou provedeny následující změny v marketingové komunikaci: firma bude na svých stránkách pravidelně publikovat PR články (3x měsíčně) zaměřující se na činnosti firmy, její pracovní postupy, rady, zkušenosti apod. Tyto články bude rovněţ publikovat i na nově vytvořeném profilu sociální sítě Facebook, který bude pravidelně aktualizovat (týdně); na své internetové stránky vloţí detailně rozpracovaný vzorový rozpočet na kompletní rekonstrukci bytu a bytového jádra, aby měl zákazník okamţitou představu o ceně. Tento vzor bude k dispozici i v tištěné podobě na obou provozovnách firmy; pro zrychlení tvorby cenových nabídek budou vytvořeny komplexnější šablony v MS Excel, které značně usnadní práci a umoţní během kratší doby vyhotovit více cenových nabídek; na své hlavní provozovně na Praze 10 umístí větší počet vzorků podlahových krytin a materiálů pro výrobu nábytku (zejména kuchyňské linky a vestavěné skříně); v méně produktivních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) vyuţije reklamních ploch ve vagonech metra a pro tento účel navrhne plakát. Tyto plakáty budou umístěny v zadní a přední části soupravy (celkem 11 vagonů) střídavě na trase A, B i C. 62

63 inzerce v oficiálních novinách pro Prahu 10 bude zrušena, během minulého roku nepřinesla firmě v podstatě ţádnou zakázku. Namísto toho posílí svou propagaci pomocí reklamních letáků. Tyto reklamní letáky budou distribuovány kromě Prahy 10 i v dalších městských částech s hustou sídlištní zástavbou (Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8), a to celoročně. firma vyuţije reklamní plochu (billboard), která je velice dobře viditelná ze stanice metra a zastávek autobusů. Jedná se o strategické místo, neboť se zde denně vystřídají stovky lidí. Tuto reklamní plochu si pronajme na 10 měsíců (září 2013 červen 2014); po kaţdé realizované zakázce bude zákazníkovi poskytnut krátký dotazník (elektronicky, případně v tištěné podobě), kde zhodnotí kvalitu sluţeb, cenu, komunikaci apod. 5.5 Programy činnosti Tabulka č. 20 představuje harmonogram jednotlivých činností plánovaných na dvanáct měsíců. Jak uţ bylo řečeno, začátek plánu je stanoven na červenec Tabulka 20 Marketingový plán - Programy činnosti Aktivita Cíl aktivity Termín Osoba Publikace PR článků na webu a na sociální síti Facebook (3x měsíčně) Správa internetových stránek + umisťování v katalozích firem, vyhledavačích apod. Zvýšit návštěvnost webových stránek a informovat veřejnost o sluţbách a pracovních postupech firmy. Podpořit image. Dosáhnout lepšího umístění v internetových vyhledavačích a zvýšit tak návštěvnost webových stránek VM PU Umístění vzorového Informovat veřejnost o cenách za jednotlivé do JM rozpočtu na web poloţky (práci a materiál). Zavedení šablon v MS Excel pro snadnou tvorbu cenových nabídek Zrychlit proces tvorby cenových nabídek. do VM Rozšířit počet vzorků na Poskytnout zákazníkovi větší moţnost výběru do LJ provozovně a podpořit tak prodej. 63

64 Provoz reklamních plakátů ve vagonech metra Distribuce reklamních letáků Billboard Zvýšit povědomí o existenci firmy v hustě obydlených částech Prahy. Pobídnout široké mnoţství obyvatelstva k úpravě interiéru. Rozšířit povědomí o firmě A+A VAMA zejména v okolí prodejny VM MK VM Zavedení dotazníků Získat zpětnou vazbu. Do JM Vlastní zpracování. 5.6 Rozpočet Tabulka č. 21 představuje maximální výdaje, které firma vynaloţí na jednotlivé aktivity marketingového plánu v rozsahu uvedeném v předchozí části (tabulka č. 20) Programy činnosti. Tabulka 21 Marketingový plán - Rozpočet Aktivita Výdaje za rok (v Kč) Tvorba PR článků 0 Vytvoření vzorového rozpočtu 0 Tvorba šablon pro cenové nabídky 0 Umístění většího mnoţství vzorků na provozovně v Praze 0 Tisk a provoz reklamních plakátů v metru (22 ks) Tisk a distribuce reklamních letáků ( ks) Billboard (tisk + vyuţití reklamní plochy) Tvorba dotazníku zpětné vazby 0 Vytvoření profilu na sociální síti Facebook a jeho pravidelná aktualizace 0 Správa internetových stránek (vč. umisťování ve vyhledavačích apod.) Celkem Vlastní zpracování; Zdroj: vlastní průzkum, A+A VAMA. 64

65 V porovnání se stejným obdobím minulého roku tak firma vynaloţí na marketingové aktivity o přibliţně Kč méně a v případě úspěšnosti marketingového plánu získá minimálně o 30% stavebních zakázek více (v ideálním případě čtyřikrát měsíčně realizuje jednu kompletní rekonstrukci bytu). 5.7 Kontrola Kontrola plnění plánu bude probíhat následujícím způsobem: měsíční kontrola návštěvnosti webových stránek; kvartální vyhodnocení spokojenosti zákazníků, přičemţ podkladem pro tuto kontrolu budou nově vytvořené dotazníky zpětné vazby; měsíční vyhodnocení zdrojů získaných zakázek (internet, billboard, reklamní leták apod.) roční kontrola objemu a skladby smluvně dohodnutých a realizovaných zakázek. 65

66 Shrnutí poznatků Ekonomická krize se odrazila i v odvětví stavebnictví, jehoţ produkce od roku 2009 razantně poklesla. Firmy podnikající ve stavebnictví se potýkají s nedostatkem stavebních zakázek a řada z nich byla donucena k úsporným opatřením (často v podobě sniţování počtu zaměstnanců) nebo zcela ukončila svou činnost. Praha je pro stavební firmy orientující se na rekonstrukce a další úpravy bytových jednotek ideální lokalitou, neboť se zde nachází vysoký podíl bytových domů (přibliţně 86%). Na tomto trhu se však nachází i spousta konkurenčních firem. Ve Středočeském kraji převládá podíl rodinných domů, avšak není zde tak vysoká konkurence jako v Praze. Průměrný věk obyvatel Prahy a Středočeského kraje je 40 let, coţ je produktivní věk a jedná se tedy o strategicky výhodný segment pro stavební firmy. Většina lidí by při výběru stavební firmy hleděla prvně na reference a následně aţ na cenu. Většina lidí by při výběru stavební firmy rovněţ dala přednost subjektu podnikajícímu na základě ţivnostenského oprávnění neţ obchodní společnosti, ke které mají niţší důvěru a obávají se přemrštěných cen. Malé rodinné stavební firmy nastavují své ceny především s ohledem na konkurenci a kaţdá z nich tedy usiluje o to, aby byla co nejvíce vidět. Firmě A+A VAMA přinášejí největší zisky rekonstrukce bytů a pokládka či renovace parket. Firma v roce 2013 získala nejvíce stavebních zakázek na základě pozitivních referencí, výhodného umístění webových stránek v internetových vyhledavačích a distribucí reklamních letáků. Hlavním cílem marketingového plánu pro firmu A+A VAMA je zvýšit počet stavebních zakázek minimálně o 30% oproti předcházejícímu roku. K dosaţení marketingových cílů byly navrţeny změny v marketingové komunikaci, zejména v oblasti propagace a komunikace s veřejností. Plnění marketingového plánu vyjde na Kč a v případě úspěchu přinese firmě dostatek nových zájemců o rekonstrukce a další úpravy interiérů. 66

67 Závěr Bakalářská práce analyzovala trh stavebních prací a vybranou stavební firmu, kterou byl subjekt podnikající na základě ţivnostenského oprávnění Vít Matěja A+A VAMA, zabývající se především rekonstrukcemi bytů a dalšími úpravami interiérů. Z analýzy trhu stavebních prací v Praze a Středočeském kraji vyplynulo, ţe se stavební trh stále potýká s nedostatkem stavebních zakázek, coţ plyne ze stále se projevující ekonomické krize, která se v České republice naplno projevila v roce 2009, a ani v roce 2014 se tato situace stále nijak významně nelepší. Firma A+A VAMA byla analyzována z marketingového hlediska a porovnávána s konkurenčními firmami PROFIMA interiéry, PANELREKO s.r.o. a AZ-Reko. Na základě těchto analýz pak autor navrhl pro firmu A+A VAMA marketingový plán pro její lepší prosazení na trhu. Navrţený plán představuje především změny v marketingové komunikaci firmy, kde ve srovnání s analyzovanými konkurenčními firmami A+A VAMA nevyuţívá zejména nové směry v marketingové komunikaci jako je prezentace firmy prostřednictvím PR článků na internetu a vyuţívání sociálních sítí. Dále byly navrţeny změny v podpoře prodeje získáním většího mnoţství vzorkových materiálů a změny ve vyuţívání reklamních prostředků jako jsou letáky, plakáty či billboard. 67

68 Seznam pouţité literatury Monografie: [1] CETLOVÁ, Helena. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2007, 212 s. ISBN [2] FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008, 152 s. ISBN [3] KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN [4] KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN [5] KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN [6] SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing a reklama. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003, 170 s. ISBN [7] ŠVARCOVÁ, Jena a kolektiv. Ekonomie: stručný přehled. Zlín: CEED, ISBN [8] WESTWOOD, John. Jak sestavit marketingový plán. 1.vyd. Praha: Grada, 1999, 117 s. ISBN Elektronické zdroje: [1] A+A VAMA [online] [cit ]. Dostupné z: [2] AZ-Reko [online] [cit ]. Dostupné z: [3] CEEC RESEARCH. Analýza českého stavebnictví Q4/2013 [online] [cit ]. Dostupné z: [4] ČSÚ. Obyvatelstvo Praha [online] [cit ]. Dostupné z: 68

69 [5] ČSÚ. Obyvatelstvo Středočeský kraj [online] [cit ]. Dostupné z: [6] ČSÚ. Stavební práce podle místa výstavby [online] [cit ]. Dostupné z: [7] ČSÚ. Stavebnictví metodika [online] [cit ]. Dostupné z: [8] ČSÚ. Stavebnictví vybrané ukazatele [online] [cit ]. Dostupné z: a_id=35&str=tabdetail.jsp&voa=tabulka [9] ČSÚ. Vydaná stavební povolení podle krajů [online] [cit ]. Dostupné z: [10] ČSÚ. Zahájené byty v krajích [online] [cit ]. Dostupné z: obraz=1&cislotab=byt1020cu_kr&pro_1_74=cz&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp [11] ČSÚ. Zaměstnanost a mzdy [online] [cit ]. Dostupné z: [12] Integrovaný portál MPSV. Nezaměstnanost časové řady [online] Dostupné z: [13] PANELREKO s.r.o. [online] [cit ]. Dostupné z: [14] Portál územního plánování Praha. Bydlení [cit ]. Dostupné z: [15] PROFIMA interiéry [online] [cit ]. Dostupné z: [16] SPS. Propad produkce - odhad 2013 [online] [cit ]. Dostupné z: 69

70 Seznam pouţitých zkratek Seznam obrázků Obrázek 1 Komplexní výrobek Obrázek 2 Ţivotní cyklus produktu Obrázek 3 Moţné stupně distribučních kanálů Obrázek 4 Model AIDA Obrázek 5 Části marketingového plánu Obrázek 6 Logo firmy A+A VAMA Obrázek 7 Bytová zástavba v Praze (2010) Obrázek 8 Logo firmy PROFIMA interiéry Obrázek 9 Logo firmy PANELREKO s.r.o Obrázek 10 Logo firmy AZ-Reko Seznam tabulek Tabulka 1: Koncept 4P/4C Tabulka 2 Matice analýzy SWOT Tabulka 3 Počet podnikatelských subjektů ve stavebnictví v letech Tabulka 4 Průměrný počet zaměstnanců ve stavebnictví v letech Tabulka 5 Průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebnictví v letech Tabulka 6 Vydaná stavební povolení a jejich předpokládaná hodnota v letech Tabulka 7 Obyvatelstvo Prahy vybrané ukazatele z let Tabulka 8 Stavební podniky v Praze vybrané ukazatele z let Tabulka 9 Stavební práce v Praze vybrané ukazatele z let (v mil. Kč) Tabulka 10 Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace v Praze v letech (v mil. Kč) Tabulka 11 Zahájené a dokončené byty v Praze - vybrané ukazatele z let

71 Tabulka 12 Obyvatelstvo Středočeského kraje vybrané ukazatele z let Tabulka 13 Stavební podniky ve Středočeském kraji vybrané ukazatele Tabulka 14 Stav. práce ve Středočeském kraji vybrané ukazatele z let (v mil. Kč) Tabulka 15 Nová výstavba, rekonstrukce a modern. ve Středočeském kraji v letech (v mil. Kč) Tabulka 16 Zahájené a dokončené byty ve Středočeském kraji - vybrané ukazatele z let Tabulka 17 Dotazníková otázka Jak vnímáte ceny sluţeb firmy A+A VAMA? Tabulka 18 Přehled základních údajů firmy A+A VAMA a jejích konkurentů Tabulka 19 Marketingový plán - Matice SWOT analýzy Tabulka 20 Marketingový plán - Programy činnosti Tabulka 21 Marketingový plán - Rozpočet Seznam grafů Graf 1 Propad stavební produkce v letech (v mld. Kč) Graf 2 Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty ve stavebnictví v letech Graf 3 Vývoj počtu zahájených bytů v letech Graf 4 Vývoj počtu nových a rekonstruovaných bytů v Praze v letech Graf 5 Přírůstek obyvatel Středočeského kraje v letech Graf 6 Podíl obydlených bytů v Praze (2011) Graf 7 Podíl obydlených bytů ve Středočeském kraji (2011) Graf 8 Výnosnost jednotlivých sluţeb firmy A+A VAMA ( ) Graf 9 Zdroj získání zakázky firmy A+A VAMA za rok Graf 10 Dotazníková otázka- Jak dlouho byste byli ochotni čekat na cenovou nabídku? Graf 11 Dotazníková otázka - Záleţelo by vám při výběru stavební firmy na tom, zda se jedná o OSVČ či obchodní společnost?

72 Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazník určený minulým a stávajícím zákazníkům firmy A+A VAMA Příloha č. 2 Dotazník určený široké veřejnosti Příloha č. 3 Obecný harmonogram procesu rekonstrukce bytového jádra Příloha č. 4 Základní typy bytových jader Příloha č. 5 Výstavba bytového jádra z ytongu Příloha č. 6 Stávající reklamní leták firmy A+A VAMA Příloha č. 7 Návrh nového reklamního letáku pro firmu A+A VAMA Příloha č. 8 Reklamní plakát firmy A+A VAMA umístěný v roce 2013 ve vagonech metra 72

73 Příloha č. 1 Dotazník určený minulým a stávajícím zákazníkům firmy A+A VAMA Otázka č. 1: Jak byste zhodnotili sluţbu kompletní rekonstrukce bytů? Počet respondentů: 37 Jaký je Váš názor na cenu? Byli jste spokojeni s kvalitou? velmi nízká přiměřená velmi vysoká nižší vyšší vůbec spíše ne spíše ano naprosto Otázka č. 2: Jak byste zhodnotili sluţbu rekonstrukce bytových jader? Počet respondentů: 29 Jaký je Váš názor na cenu? Byli jste spokojeni s kvalitou? velmi nízká přiměřená velmi vysoká nižší vyšší vůbec spíše ne spíše ano naprosto 1

74 Otázka č. 3: Jak byste zhodnotili sluţbu renovace či pokládka dřevěných podlah? Počet respondentů: 51 Jaký je Váš názor na cenu? Byli jste spokojeni s kvalitou? velmi nízká přiměřená velmi vysoká nižší vyšší vůbec spíše ne spíše ano naprosto Otázka č. 4: Jak byste zhodnotili sluţbu výroba kuchyňských linek, vestavěných skříní a dalšího nábytku na míru? Počet respondentů: 34 Jaký je Váš názor na cenu? Byli jste spokojeni s kvalitou? velmi nízká přiměřená velmi vysoká nižší vyšší vůbec spíše ne spíše ano naprosto 2

75 Otázka č. 5: Jak jste na firmu A+A VAMA narazili? Počet respondentů: 151 Odpověď Počet (absolutně) Internet 35 Reklamní leták 26 Nápis na firemním voze 11 Inzerce v novinách pro Prahu 10 1 Reklamní plakát v metru 34 Portál online poptávek 0 Na doporučení 41 Náhodná návštěva provozovny 3 Otázka č. 5: Proč jste se pro firmu A+A VAMA nakonec rozhodli? Počet respondentů: 151 Odpověď Počet (absolutně) Výše cenové nabídky 39 Vystupování zaměstnanců 42 Zajímavá reklama (v metru, novinách apod.) 6 Na základě pozitivních referencí 47 Vzdálenost firmy 12 Vzhled provozovny firmy 0 Délka působnosti na trhu 3 Vzhled či přehlednost webových stránek 1 Něco jiného 1 3

76 Příloha č. 2 Dotazník určený široké veřejnosti Otázka č. 1: Všimli jste si v poslední době nějakých reklam na stavební firmy provádějící rekonstrukce a další úpravy bytů? Počet respondentů: 44 Pozn.: respondent mohl zaškrtnout více odpovědí Odpověď Počet (absolutně) Reklamní leták 12 Ţádné jsem si nevšiml/a 12 Reklama v tisku 12 Reklamní plakát v MHD (např. metro) 10 Facebook 8 Reklama v rádiu 6 Reklama v TV 6 Internetový banner 4 Billboard 4 Nápis na voze 2 1

77 Otázka č. 2: Které typy propagace vás dokáţou oslovit? Počet respondentů: 44 Pozn.: respondent musel u kaţdé poloţky rozhodnout mezi odpověďmi na škále 1 aţ 5 (1 velmi; 5 vůbec) Odpověď Průměr Plakát v MHD (např. v metru) 3,1 Reklama v tisku 3,2 Reklamní leták 3,2 Reklama v TV 3,4 Facebook 3,4 Billboard 3,4 Reklama v rádiu 3,6 Nápis na voze 3,6 ové zprávy 4,0 Internetové bannery 4,2 Otázka č. 3: Ovlivnilo by Vás při výběru stavební firmy, zdali se jedná o OSVČ či obchodní společnost? Počet respondentů: Raději bych zvolil OSVČ 9 24 Raději bych zvolil obchodní společnost (např. s.r.o.) nezáleží mi na tom 2

78 Otázka č. 4: Můţete vysvětlit důvod své předchozí odpovědi? Počet respondentů: 11 a) Při odpovědi Raději bych zvolil OSVČ : Menší firma = spolehlivější. s OSVČ je moţnost se dohodnout na práci svépomocí, například si bourací práce obstarat sám Přijde mi to bezpečnější Obchodní společnost bude určitě draţší OSVČ ručí celým svým majetkem, s.r.o. ne b) Při odpovědi Raději bych zvolil obchodní společnost : Mám v ní větší důvěru c) Při odpovědi Nezáleží mi na tom : Oba mohou dělat nekvalitně Důleţitější je pro mě historie firmy Záleţí spíš na ceně a kvalitě Řídím se spíše zkušenostmi přátel a známých Záleţí spíše na referencích Otázka č. 5: Jakým způsobem byste při plánované rekonstrukci oslovoval jednotlivé firmy? Počet respondentů: elektronicky ( ) Telefonicky Osobní návštěvou provozovny 3

79 Otázka č. 6: Jak dlouho byste byli ochotni čekat na cenovou nabídku od stavební firmy? Počet respondentů: cenovou nabídku chci ihned maximálně 1 den maximálně 2-3 dny maximálně 4-7 dní více než týden 12 Otázka č. 7: Ovlivnila by vás při výběru stavební firmy nějaká akční nabídka (např. sleva na rekonstrukci do konce měsíce)? Počet respondentů: určitě ano možná spíše ne takovým věcem nedůvěřuji 8 4

80 Otázka č. 8: Co by pro Vás bylo důleţité při výběru stavební firmy? Počet respondentů: 44 Pozn.: respondent musel u kaţdé poloţky rozhodnout mezi odpověďmi na škále 1 aţ 5 (1 velmi; 5 vůbec) Odpověď Průměr Výše cenové nabídky 1,5 Reference na firmu 1,4 Ochota a vystupování zaměstnanců firmy 1,6 Vzhled a přehlednost webových stránek 2,3 Doba působnosti firmy na trhu 2,4 Vzdálenost a dostupnost provozovny firmy 3,0 Vzhled a vybavenost provozovny firmy 3,0 Vtipná/zajímavá reklama 3,8 Otázka č. 9: Vyuţili byste moţnost ubytování zdarma v moderně zařízeném domě na okraji Prahy po dobu rekonstrukce, kdy je Váš byt neobyvatelný? Počet respondentů: určitě ne spíše ne nevím spíše ano určitě ano 5

81 Otázka č. 10: Slyšeli jste někdy o některé z následujících malých stavebních firem? Počet respondentů: A+A VAMA PROFIMA interiéry PANELREKO s.r.o. AZ-Reko O žádné z nich jsem neslyšel 4 6

82 Obecný harmonogram procesu rekonstrukce bytového jádra Příloha č. 3 Den Popis prací 1. Nástup na místo rekonstrukce, upřesnění detailů, předání klíčů, demontáţ bytového jádra, odnos vybouraného odpadu do kontejneru 2. Navezení stavebního materiálu, výstavba bytového jádra z ytongu (5cm/7,5cm/10cm) 3. Elektrikářské práce 4. Instalatérské práce Zednické a obkladačské práce 8. Kompletace sanity, další kompletační instalatérské práce 9. Kompletace elektroinstalace 10. Závěrečný úklid, předání hotového díla vč. revizních zpráv zákazníkovi Vlastní zpracování; Zdroj: A+A VAMA 1

83 Příloha č. 4 Základní typy bytových jader Obecně existují 4 základní typy bytových jader. V praxi se setkáváme i s mnohem komplikovanějšími a unikátnějšími konstrukcemi jader, ale pro základní orientaci jsou tyto 4 typy dostačující. Pokud totiţ znáte typ svého bytového jádra, získáte i představu o tom, které příčky jsou nosné a které lze odstranit, popřípadě jejich posunutím zvětšit stávající prostor. Bytové jádro typu T Typ tohoto bytového jádra je poněkud omezující. Jak je vidět z obrázku, jádro je s výjimkou přední stěny kompletně zasazeno do panelu. Hýbat lze tedy pouze s přední stěnou, jejímţ posunutím lze získat pár centimetrů místa. Zvětšení lze ovšem dosáhnout i zbouráním příčky mezi koupelnou a WC, jedná se však o řešení, které by měl kaţdý velice důkladně zváţit. Dispozice tohoto jádra je zpravidla výhodnější zachovat. Bytové jádro typu E Moţnosti změn tohoto typu bytového jádra jsou jiţ poměrně široké. Jádro sdílí panelovou stěnu pouze z jedné strany, zbylé tři jsou umakartové příčky (s příčkou mezi WC a koupelnou čtyři). V závislosti na sousedících místnostech lze tedy příčky libovolně posouvat a vyuţít tak dostupný prostor. 1

84 Bytové jádro typu H Toto bytové jádro má tři umakartové příčky. Jednu mezi koupelnou a WC a zbylé dvě z přední a zadní strany. Zleva i zprava jsou stěny z panelu. Prostor lze tedy zvětšit posunutím přední i zadní příčky, avšak na zadní stěně bývá obvykle přichycena kuchyňská linka. S tím je tedy nutné počítat. Východiskem můţe být posunutí panelové boční příčky, která ačkoliv je z panelu nebývá nosnou zdí a lze s ní manipulovat. Bytové jádro typu F Velmi podobný typ bytového jádra jako v předchozím případě, ovšem s výjimkou přední stěny, která je panelová (opět se však nejedná o nosnou zeď, lze tedy konzultovat její změnu). Posunout lze i pravou příčku, opět však s ohledem na sousedící místnost, kterou je ve většině případů úzká chodbička. Na zadní stěně bývá opět kuchyňská linka. Vlastní zpracování; Zdroj: A+A VAMA 2

85 Příloha č. 5 Výstavba bytového jádra z ytongu Ytong je v současnosti nejpouţívanějším stavebním materiálem vyuţívaným k přestavbám bytových jader, ke kterému byste jen těţko hledali nějaký substitut. Jedná se o tvárnice z pórobetonu s nízkou hmotností o různé tloušťce, která je dána účelem pouţití (na obezdívky lze pouţít 50mm, na silně namáhané stěny aţ 125mm). Jak uţ bylo řečeno, tvárnice ytongu jsou velmi lehké a mají různou tloušťku. I v případě pouţití té nejtenčí však můţete v klidu spát, protoţe příčky mají i při minimální tloušťce vysokou pevnost, přičemţ představují minimální zatíţení pro celou konstrukci. Přesná konstrukce samotných tvárnic pak znamená minimální spotřebu malty i jejich snadné řezání s vysokou precizností, coţ významně urychluje proces zdění. Není tedy třeba pouţívat tvarovky o různých rozměrech a tvarech, tvárnice se vţdy přiříznou podle potřeby přímo na místě. Další výhodou je minimální zbytkový odpad, coţ ve výsledku šetří nejen čas, ale i peníze. Zákazník pak ocení zejména vlastnost ytongu regulovat vzduch interiéru, skvěle totiţ uvolňuje přebytečnou vlhkost. Za zmínku stojí i dobrá izolace zvuku, kterou s původními umakartovými jádry nelze porovnávat. NÍZKÁ HMOTNOST A SNADNÁ MANIPULACE VYSOKÁ PEVNOST MINIMÁLNÍ ZBYTKOVÝ ODPAD SNADNÁ INSTALACE ROZVODŮ I ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ STĚNY DÝCHAJÍ A ZÁROVEŇ PŮSOBÍ I JAKO ZVUKOIZOLACE Vlastní zpracování; Zdroj: A+A VAMA 1

86 Příloha č. 6 Stávající reklamní leták firmy A+A VAMA Zdroj: A+A VAMA

87 Příloha č. 7 Návrh nového reklamního letáku pro firmu A+A VAMA Vlastní zpracování.

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více