Návaznost na RVP ZV. Velká myšlenka. Jednotlivé kroky lekce. Zásadní otázky. Trvalé porozumění. Ještě před lekcí. Důkaz o učení. Vazba na jiné lekce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návaznost na RVP ZV. Velká myšlenka. Jednotlivé kroky lekce. Zásadní otázky. Trvalé porozumění. Ještě před lekcí. Důkaz o učení. Vazba na jiné lekce"

Transkript

1 LES ŽIVÁ PUPA CO ² ETODIKA LES ŽIVÁ PUPA CO ² 3. 5.třída ZŠ 60 minut Velká myšlenka Lesy jsou živou pumpou, která vyměňuje uhlík mezi vzduchem, rostlinami, živočichy a půdou, a udržuje jeho množství v rovnováze. Zásadní otázky Jak se dostává uhlík z lesa do vzduchu a zase zpátky? Za jakých podmínek je množství uhlíku, putující z ovzduší do lesa a zpět, v rovnováze? Jak člověk přispívá k nárůstu obsahu uhlíku v ovzduší? Trvalé porozumění Žák popíše koloběh uhlíku a roli lesa jako místa, kde dochází k pohlcování uhlíku. Žák vyjmenuje a vysvětlí procesy, které přispívají k nárůstu obsahu uhlíku v ovzduší. Důkaz o učení Návaznost na RVP ZV vzdělávací obor Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody) průřezové téma Environmentální výchova Jednotlivé kroky lekce aneb co je nutné projít, abychom došli k cílům Pozn.: v závorkách jsou kurzívou fáze modelu E-U-R, viz úvod těchto pracovních listů. 1. krok: Jak cestuje kapka vody (Evokace) 2. krok: Jak cestuje uhlík (Uvědomění si významu informací) 3. krok: Koloběh uhlíku a lidská činnost (Uvědomění si významu informací) 4. krok: Reflexe Ještě před lekcí Proberte s žáky koloběh vody. Všímejte si změn skupenství při běžných procesech a jevech (vaření, hoření, mráz). Žáci na základě her vyplní schéma koloběh uhlíku v pracovních listech. Vazba na jiné lekce Tato lekce navazuje na lekci NěCO2 je ve vzduchu a strom to potřebuje. Krátký film Les živá pumpa CO2 může být vhodným úvodem do problematiky koloběhu oxidu uhličitého, v němž lesy hrají nezastupitelnou roli. 38

2 LES ŽIVÁ PUPA CO ² 1. Jak cestuje kapka vody (Evokace) Cíle aktivity: Žáci popíší, jak cestuje kapka vody mezi lesem a ovzduším. Pomůcky: modrý míček, uhlíky Postavíme se do kruhu. Pošleme modrý míček, který bude představovat kapku vody, po kruhu, a vyzveme žáky, ať říkají, jak může kapka vody cestovat/ kolovat mezi lesem a ovzduším. Poté, co si společně koloběh vody odříkáme, vyzveme žáky, aby si každý našel a sebral nějakou přírodninu (suchý list, živý list, větvička, šiška apod.) a vrátíme se do kruhu. Poté se ptáme: Čas: 5 min Jak předat cíl žákům: Zopakujete si koloběh vody a naleznete podobnosti tohoto koloběhu s koloběhem uhlíku. 2. Obsahuje vaše přírodnina vodu? Co by z ní zbylo, kdyby všechna voda zmizela? Co zbude, když vaše přírodnina shoří? Poté ukážeme žákům uhlíky a dodáme, že stejně jako voda kolují v přírodě i ostatní prvky, a jedním z nich je právě uhlík. Zeptáme se, jak by mohl uhlík kolovat mezi lesem a vzduchem. Jak cestuje uhlík (Uvědomění si významu informací) Cíle aktivity: Žáci vlastními slovy popíší, jak se uhlík dostává do přírodnin, které najdou v lese. Čas: 20 min Pomůcky: uhlíky, dřevěné korálky, (schéma koloběhu uhlíku) Jak předat cíl žákům: Popíšete cestu uhlíku do vaší přírodniny. Začneme výkladem o uhlíku. Společně s dětmi si zopakujeme (případně jim vysvětlíme), že těla rostlin a živočichů jsou tvořena hlavně sloučeninami uhlíku. Představíme uhlíkaté sloučeniny (cukry a složité cukry: celulózu neboli vlákninu a dřevo). Poté představíme oxid uhličitý jako plynnou podobu uhlíku: např. bublinky v sycené vodě. Je to plyn bez barvy a zápachu podobně jako vodní pára, je obsažen v kouři spolu s jinými plyny (ty kouři dávají barvu a zápach). Pro představu dětí můžeme pustit sekvenci z filmu Les živá pumpa CO2, kde je oxid uhličitý nafilmován v koncentrované formě. Poté si projdeme (i s pomocí schématu) společně koloběh uhlíku. Žákům představíme dřevěný korálek jako symbol uhlíku. Požádáme je, aby říkali, jak cestuje uhlík, aby se dostal do přírodniny, kterou žáci od evokační fáze stále drží v rukou). Když se dojde k žákovi se zeleným listem, připomeneme si princip vstřebávání uhlíku rostlinami (navazuje na hodinu NěCO2 je ve vzduchu a strom to potřebuje). Po dokončení kruhu vybereme náhodně několik dětí s různými přírodninami a ptáme se jich i celé skupiny: Jak se uhlík skrz váš předmět dostane ze vzduchu do lesa a zase zpátky? (Např. když má dítě šišku: dovnitř se uhlík dostane tak, že list nejprve spolkne uhlík, pak ho pošle větvičkou do rostoucí šišky; ven se dostane tak, že šiška spadne, někdo ji sebere a spálí v kamnech.) ůžeme společně vymyslet i příběh o cestě uhlíku ze vzduchu do lesa a zase zpět. 39

3 LES ŽIVÁ PUPA CO ² Koloběh neboli běhání atomů uhlíku Cíl aktivity: Žáci si prožijí koloběh uhlíku mezi lesem a ovzduším jak v přirozené dynamické rovnováze, tak při narušení lidskou činností (např. přeměně lesa na ornou půdu). V lese si vytyčíme prostor pro hru: na jedno místo dáme něco modrého (např. modrou pláštěnku), co nám bude symbolizovat oblohu-vzduch, další místo bude představovat volný prostor bez stromů (lesní půda) a poslední místo by mělo být se skupinkou stromů (les). Tyto tři zásobníky látek jsou uspořádány do kruhu (či trojúhelníku) a vzdáleny tak, že se mezi nimi dá běhat. Žáci budou představovat molekuly látek (nejdříve vody, potom uhlíku) a na povel učitele (povely jsou v textu označeny uvozovkami) budou mezi těmito zásobníky běhat. Začneme koloběhem vody. Nejprve se žáci stávají kapkami vody na obloze a učitel říká Prší, voda se vsakuje do půdy, stromy ji přijímají kořeny, zpracovávají ve svých tělech, a pak se vypařuje. Poté si ukážeme koloběh uhlíku. Nejprve zjednodušeně učitel říká: Uhlík ze vzduchu je pohlcován stromy, pak ho stromy vydechují (žáci-uhlíky běží ke stromům, a pak zpět na oblohu) a zase zpět pohlcují uhlík. Teď je koloběh mezi lesem a ovzduším v dynamické rovnováze. Dynamické, protože se uhlík pohybuje. Na povel Stromy dál rostou, se všichni žáci se drží stromů a na povel Část uhlíku odchází jako spadané listí a jako odumřelé kořeny do půdy, odchází polovina žáků do volného prostoru lesní půdy. Poté si ukážeme, co se děje, když les shoří (v důsledku požáru nebo vypalování lesů lidmi). Na povel Les hoří, běží většina žáků-uhlíků na oblohu a jiní se přesunou do půdy. Poté se učitel ptá áme tu teď místo lesa volný prostor, co se s ním může stát? a) Necháme vyrůst nový les. b) Lidé půdu využijí jinak. Na povel Půda je přeměněna na pole a zorána, uhlíkaté látky v půdě se rychle rozkládají. Žáci-uhlíky z půdy odejdou na oblohu a jsou tam teď úplně všichni. Lze přidávat další povely, které učitel dovysvětlí, např. Dřevo tleje uhlík se dostává do půdy, stromy se kácí a odvážejí. Za každou fází-běháním se učitel může zeptat, co žáci navrhují udělat, aby se les spolu s lesní půdou a ovzduším dostaly zase do rovnováhy. Hru lze hrát ve zjednodušené verzi bez půdy. Poté všichni v pracovním listu vyplní úkol, týkající se skupenství uhlíku a vody: do malých obrázků koloběhu uhlíku a vody děti dopíší na vyznačená prázdná místa skupenství (pevná látka, kapalina, plyn). 40

4 LES ŽIVÁ PUPA CO ² 3. Koloběh uhlíku a lidská činnost (Uvědomění si významu informací) Cíle aktivity: Žáci popíšou koloběh uhlíku v přírodě. Žáci vyjmenují činnosti člověka, které tento koloběh narušují. Nejprve se žáků zeptáme, při jakých každodenních činnostech se také dostane uhlík do vzduchu? (odpovědi mohou být: vaříme snídani, jedeme autem, dýcháme). Poté jim představíme uhlík z fosilních paliv v naší hře: červený míček. Čas: 35 min Pomůcky: zelené míčky (nebo přírodniny, např. možno házet šišky) dvakrát víc než žáků, a červené míčky (minimálně 15), schéma koloběhu uhlíku, ilustrační fotky (lidská činnost při které se uvolňuje uhlík do ovzduší dýchání, spalování dřeva, spalování fosilních paliv apod.) Jak předat cíl žákům: Názorně si představíme, jak se uhlík dostává z ovzduší do lesa a zpátky. Pojmenujete ty činnosti člověka, při nichž se uvolňuje uhlík do ovzduší. Doprovodná hra Žáky stojící v kruhu rozdělíme na dvě stejně početné skupiny: vzduch a les. Obě skupiny teď stojí naproti sobě. Polovina žáků ve skupině les představuje velké stromy, každý dostane dva zelené míčky. Druhá polovina žáků v lese představuje malé stromky (sedí v podřepu), každý z nich dostane jeden míček. Zbylé míčky jsou v rukou žáků, kteří představují vzduch. Upozorníme žáky na to, že začínáme v nerovnovážném stavu: na začátku naší hry je víc uhlíku v ovzduší než v lese. Poté hrajeme první kolo hry, ve kterém dá učitel povel: Je den, les přijímá uhlík a roste ze vzduchu letí míčky do lesa. Žák v podřepu, který chytí míček, se postaví vyroste. Ostatní žáci (vzrostlé stromy) také mohou chytat míčky a mohou je házet zpátky do vzduchu. Nepochytané míčky žáci vrátí do vzduchu. Učitel dá povel: Staré stromy schnou, padají jim větve, větve hoří nebo tlejí. Žáci, kteří mají víc než dva míčky, odhodí ty přebytečné zpátky do vzduchu. Hra pokračuje až do chvíle, kdy všichni žáci v lese mají v rukou dva míčky a jsou vyrostlé (stojí vzpřímeně). V tuto chvíli spočítáme míčky v obou skupinách (les a vzduch) měl by jich být stejný počet. Ve druhém kole učitel ohlásí, že lidé potřebují víc místa pro svoje aktivity les se kácí. Učitel vybere z lesa např. pět žáků, kteří odejdou i se svými míčky (např. se z nich postavil dům). Źákům by mělo být zřejmé, že les tak přišel o možnost vstřebávat uhlík. Na povel Les roste, zbylí žáci opět chytají uhlík a zase ti, kteří mají víc než dva míčky je odhazují zpátky (povel Les dýchá, dřevo tleje. ). Nakonec každý strom drží dva uhlíky a ve vzduchu je nyní víc uhlíku než na začátku hry, protože stromů je méně. Ve třetím kole se žáci, kteří dřív hráli les, stávají lidmi ve městě. Každý z těchto žáků si vymyslí tři aktivity, při které dochází k uvolňování uhlíku do ovzduší. Jeden po druhém pak řeknou, co právě dělají, a hodí červený míček do vzduchu, např: Jedu do školy autem, házím uhlík do vzduchu. Žáci- lidé ve městě vymýšlejí další aktivity a postupně hodí všechny svoje červené míčky do vzduchu. Tip pro učitele: Další možné otázky: V jakých částech světa dochází k odlesňování na velké ploše? (tropy Brazílie, tajga Rusko) Bylo by možné nějak dostat ten přebytečný uhlík z ovzduší zpátky na zem? (sázet nové stromy) Červené i zelené míčky se ve vzduchu nahromadí. Stromy v lese už nemají kapacitu ( nemají dost rukou ), aby vychytaly uhlík ze vzduchu. Vysvětlete žákům antropogenní skleníkový jev: přebytečný uhlík (oxid uhličitý) ve vzduchu brání průchodu slunečního záření ven z atmosféry a ohřívá povrch planety. Vysvětlíme, že samozřejmě ve skutečnosti se uhlík z lidské činnosti barevně neliší. 41

5 LES ŽIVÁ PUPA CO ² Rozbor hry: Pocity: Jaké byly vaše pocity, když jste hráli rostoucí stromy? Jak jste se cítili, když jste byli vybráni jako stromy, které se mají kácet? 1. kolo (otázky a odpovědi) Byl na začátku hry stejný počet uhlíků v lese i ve vzduchu? (ne) Kdy stromy pohlcují nejvíc uhlíku? (v mládí, když rychle rostou) V jakém stádiu růstu vrací les většinu uhlíku ze svých stromů do vzduchu? (ve stadiu rozpadu, tlení) Jak dlouho trvalo, než se les a vzduch dostaly do rovnováhy? Proč vlastně mluvíme o koloběhu uhlíku? (Není to statické, uhlíky pořád běhají z jednoho zásobníku do dalšího.) Poté ukážeme koloběh uhlíku na schématu. 2. kolo (otázky) Kolik stromů jsme pokáceli a kolik pomyslných uhlíků se tím dostalo do vzduchu? ( Pokácení žáci se přihlásí.) Co se stalo s místem, na kterém stromy rostly? Ukážeme ilustrační fotky vykáceného lesa (viz pracovní listy k výukové lekci Les a klima na vlastní kůru). 3. kolo (otázky) Co přineslo do vzduchu víc uhlíku kácení stromů (odlesnění) nebo jiné činnosti člověka? Je to tak i ve skutečnosti? 5. Reflexe Cíle aktivity: Žáci shrnou informace, které se o koloběhu dozvěděli v průběhu lekce. Žáci zakreslí svoji přírodninu do velkého schématu koloběhu uhlíku v pracovních listech. Zelenou barvou obtáhnou ty toky na obrázku, kudy putuje uhlík mezi ovzduším a lesem, když je koloběh nenarušen. Čas: 10 min Dále tam dokreslí červěně uhlík z lidské činnosti. Pomůcky: pracovní list Jak předat cíl žákům: Do obrázku popíšete a shrnete, co všechno jste se dozvěděli o cestě uhlíku mezi lesem a ovzduším. 42

6 LES ŽIVÁ PUPA CO ² PRACOVNÍ LISTY PL Jaké tváře má uhlík a voda? Na prázdná místa doplňte podobu, ve které se uhlík a voda v daném místě vyskytují (např. kapka vody, vodní pára, oxid uhličitý apod.) a do závorky napište jejich skupenství. Koloběh uhlíku: pevné skupenství uhlík v půdě/humusu; uhlík ve dřevě; plynné skupenství uhlík ve vzduchu (oxid uhličitý) Koloběh vody: pevné skupenství led, sníh; kapalné skupenství déšť, voda v půdě; plynné skupenství vodní pára 43

7 LES ŽIVÁ PUPA CO ² PL Jak a kudy putuje uhlík Do koloběhu uhlíku dokreslete svoji přírodninu. Zelenou barvou vybarvěte ty toky na obrázku, kudy putuje uhlík mezi ovzduším a lesem, když je koloběh nenarušen. Červeně vybarvěte toky uhlíku z lidské činnosti. K obrázku auta a elektrárny červeně dopište, co se v nich spaluje, a je tedy zdrojem dalšího uhlíku. 44

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE Výukové programy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY, MOŘSKÉ ŽELVY Závěrečná práce Hana

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš přítel Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Slunce a naše smysly Nač potřebujeme Slunce? PL 1 PL 1 Kam se Slunce

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Šaty dělají člověka A kdo dělá šaty?

Šaty dělají člověka A kdo dělá šaty? Šaty dělají člověka A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovn í podmínky v tex tilním průmyslu Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku je upozornit na souvislost

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Trénujeme etiku v praxi Výchova

Více

UČÍME JADERNOU FYZIKU

UČÍME JADERNOU FYZIKU 92 UČÍME JADERNOU FYZIKU POZNÁMKY RNDr. ZDEŇKA BROKLOVÁ UČÍME JADERNOU FYZIKU Materiál je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a. s., Svět energie Publikace vznikla ve spolupráci s MFF UK Praha. Odpovědný

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol.

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. NáPPadník Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Více

5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her

5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her 5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her Pro realizaci interakčních her rozvíjejících sociální dovednosti žáků základní školy se osvědčuje: Vytvořit ucelený program her a postupně

Více

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné

Více

Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek

Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek Výukový a metodický materiál k průřezovým tématům Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Radek Pelánek www.radekpelanek.cz

Radek Pelánek www.radekpelanek.cz Zážitkové výukové programy Radek Pelánek www.radekpelanek.cz Tento dokument obsahuje kapitolu Spolupráce z knihy Zážitkové výukové programy. Tato kapitola se kvůli rozsahovému omezení nevešla do tištěné

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98 1.1 RVP ZV od cílů vzdělávání přes klíčové kompetence k očekávaným výstupům předmětu a hodnocení zeměpisu, Zeměpis (Geografie) v učebních plánech a osnovách na ZŠ a SŠ, evaluace výsledků učebních činností

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více