Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina"

Transkript

1 Popis vyučovací lekce kapitola: Odpady Multimediální ročenka životního prostředí II terénní modul Název Cílová skupina Letem světem odpadů Ţáci 8. a 9. třídy ZŠ, 1. a 2. ročníku SŠ, skupina ţáků Časová dotace 45 min. 90 min. Vzdělávací obor a průřezové téma (dle RVP) Obory a očekávané výstupy: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova: zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace: Žák ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Člověk a společnost Výchova k občanství: Mezinárodní vztahy, globální svět: uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva, objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu. Člověk a příroda Přírodopis: Základy ekologie: uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému. Očekávané výstupy vyučovací lekce Člověk a svět práce Provoz a údrţba domácnosti: ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova 1) Ţák vlastními slovy vyjádří, jaký vliv mají odpady na ţivotní prostředí a proč je potřebné se tématem odpadů zabývat. 2) Ţák uvede min. 3 příklady, jak můţe sám přispět k minimalizaci odpadu. 3) Ţák popíše, jak nejšetrněji naloţit se vzniklým odpadem. 4) Ţák vyjmenuje alespoň 5 druhů komunálních odpadů a vysvětlí, jak s nimi správně nakládat. 5) Ţák vyjmenuje 3 způsoby nakládání s odpady a popíše jejich vliv na ţivotní prostředí. 6) Ţák sestaví hierarchii nakládání s odpady a pro jednotlivé stupně hierarchie uvede konkrétní příklady. Popis vyučovací lekce, terénní modul: Odpady 1

2 Vzdělávací kontext Co by mělo/mohlo vyučovací lekci předcházet? Zadání domácího úkolu ţáci vypracují odpovědi na tyto otázky: Jak odpady negativně ovlivňují jednotlivé sloţky ţivotního prostředí? Jak mohou být odpady opětovně vyuţívány? Zadání domácího úkolu ţáci vypracují odpovědi na tyto otázky: Jak se třídí odpad v domácnosti, ve které ţák ţije? Kolik % odpadu se v této domácnosti separuje a kolik % tvoří směsný odpad? Přibliţně kolik kg odpadu vyprodukuje domácnost za týden? Následně mohou ţáci vypočítat roční produkci odpadu v domácnosti na 1 osobu a mnoţství produkovaného komunálního odpadu porovnat s celonárodním průměrem, který činí cca 500 kg na obyvatele ČR za 1 rok. Výuková lekce, ve které ţáci diskutují výsledky svých domácích úkolů a zamyslí se, zda je třeba se problematikou odpadů zabývat a kdo za odpad v domácnosti a na ulici odpovídá. Jak lze na vyučovací lekci navázat? Exkurzí do provozu na zpracování odpadu (spalovna, skládka, kompostárna, třídička papíru, elektroniky atd.). Exkurzí do sběrného dvora. Diskuzí o spotřebitelských návycích v návaznosti na problematiku odpadů. Prostředí výuky Kde se lekce realizuje? Popište blíţe nároky na prostředí realizace výuky. učebna/interiér terén/exteriér Nejvhodnějším prostředím je klasická školní učebna, ve které je moţné seskupovat lavice, neboť ţáci během programu pracují v týmech. Učebna by měla být vybavena počítačem, zpětným projektorem a projekčním plátnem pro závěrečné prezentace. Pomůcky Počítač s připojením na internet, zpětný projektor, projekční plátno. Prezentace úvod (příloha č. 01). Pracovní listy (příloha č. 02) dle počtu ţáků. Psací potřeby. Papíry + nůţky/případně jiţ nastříhané malé lístečky na zaznamenávání odpadů. Barevné a jinak označené papíry černý (představuje směsný komunální odpad SKO), modrý (papír), zelený (sklo), ţlutý (plast), červený (nebezpečný odpad, elektroodpad), oranţový (nápojové kartony), bílý se zeleným kříţem (lékárnu), velký bílý (sběrný dvůr), malý bílý s nákupním vozíkem (obchod), hnědý s obrázkem kompostéru (bioodpad/kompostárnu). Prezentace způsoby třídění a nakládání s odpadem (příloha č. 03). Struktura vyučovací lekce a popis metod a aktivit Motivace Cíl aktivity: Tato krátká aktivita, která předchází aktivitě Lovci definic, má za cíl vtáhnout žáky do tématu programu a pomoci jim najít co nejvhodnější vlastní definici pojmu odpad. Učitel/lektor pustí ţákům prezentaci (viz příloha č. 01). Vţdy se jedná o dvojici obrázků na jednom slidu. Lektor se zeptá ţáků, co mají obrázky společného, případně v čem se liší. Ţáci by měli dojít k závěru, ţe se vţdy jedná o nový výrobek a z něj vzniklý odpad. Učitel/lektor poté rozdá ţákům pracovní listy (příloha č. 02), do kterých budou během celého programu doplňovat získané informace, a přejde k následující aktivitě. Aktivita Lovci definic Cíl aktivity: Žáci formulují a navzájem konzultují definici, co je to odpad, a dále jaké jsou druhy odpadů a jak se s nimi nakládá. Kaţdý ţák má za úkol vymyslet 1) vlastní definici odpadu, 2) druhy odpadů, které Popis vyučovací lekce, terénní modul: Odpady 2

3 mohou vznikat z domácnosti a 3) způsoby nakládání s nimi. Všechny své nápady zaznamená do pracovního listu. Poté se mezi sebou ţáci procházejí a kaţdý se pokusí napsat si alespoň od 2 lidí jejich definici, druhy odpadů a způsoby nakládání s nimi. Na základě toho pak upraví svou definici a další poloţky (v případě, ţe to povaţuje za vhodné). V závěru aktivity dobrovolníci přečtou své definice a učitel/lektor shrne, co to je odpad. Na tabuli poté vypíše všechny druhy odpadů, na které ţáci přišli, a také způsoby nakládání s nimi. Sdělí ţákům, ţe na základě následujících aktivit se tento seznam doplní a zkompletuje. Odpad: Za odpad je považována jakákoli věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit. Úvodní diskuze Cíl aktivity: Žáci se hlouběji ponoří do tématu odpadu. Následně učitel/lektor s ţáky diskutuje na téma, proč je odpad vlastně problém. Ptá se ţáků na otázky typu: Týká se nás toto téma a případně jak? Víme o něm dost, abychom si s ním uměli co nejlépe poradit? Dále se učitel/lektor zeptá ţáků, proč je v dnešní době tak důleţité o odpadech mluvit a něco o nich vědět. Nápady ţáků učitel/lektor stručně zapisuje na tabuli. V závěru diskuze zdůrazní, ţe odpady jsou v současnosti tíţivým problémem pro všechny obyvatele naší planety je jich velké mnoţství. Učitel/lektor shrne diskuzi tak, ţe uvede zdůvodnění zejm. z důvodu současného způsobu ţivota společnosti dochází k vytváření obrovského mnoţství odpadu, který často není vhodným způsobem zpracováván. Přitom by ani nemusel vznikat nebo by mohl být vzhledem k cenným surovinám vyuţit například na výrobu nových produktů. Učitel/lektor uvede, ţe v následujícím čase si doplní potřebné informace o problematice odpadů a vytvoří si vlastní názor na to, jak s odpady vhodně nakládat. Učitel/lektor řekne ţákům, ţe problematika odpadů má dvě polohy odpad z domácností a průmyslový odpad. V tomto programu se budeme věnovat více odpadu z domácností (komunálnímu odpadu), i kdyţ průmyslový odpad ohroţuje ţivotní prostředí ve větší míře a na jeho produkci máme my jako občané také velký vliv. Aktivita spotřeba, produkce, způsoby nakládání s odpady a jejich vliv na ŽP 1. část (celkem 40 min.) Cíl: Žáci si v rámci této aktivity uvědomí přímou závislost nárůstu produkce odpadů na množství nakupovaných/spotřebovávaných věcí. Žáci se také zamyslí nad možnostmi předcházení vzniku a opětovného použití odpadů. Žáci si zopakují, jak správně s odpady nakládat. I. Rozdělení a vysvětlení rolí Nyní učitel/lektor uvede rolovou hru. Sdělí ţákům, ţe v rámci následující aktivity budou představovat někoho jiného. Rozdělí je do 5 skupin po 4 6 ţácích. Kaţdá skupina představuje jinou roli jiného člena domácnosti (v první variantě). Učitel/lektor můţe zadat ţákům druhou variantu, ve které kaţdá skupina představuje celou rodinu. Do pracovního listu si ţáci zaznamenají, koho představují (1. varianta: role tatínek, 2. varianta: čtyř členná rodina matka, otec, 2 děti). Příklad rozdělení žáků do skupin (varianta 1): Skupina 1: Maminka starající se o malé miminko Skupina 2: Tatínek Skupina 3: Dcera (14 let) Skupina 4: Syn (7 let) Skupina 5: Babička nebo dědeček Příklad rozdělení žáků do skupin (varianta 2): Skupina 1: Čtyř členná rodina matka, otec + 2 děti Skupina 2: Šesti členná rodina babička, dědeček, matka, otec + 2 děti Skupina 3: Dvou členná rodina ţena + muţ Skupina 4: Tří členná rodina matka, otec, dítě Popis vyučovací lekce, terénní modul: Odpady 3

4 Skupina 5: Muţ ţijící osaměle (tzv. single domácnost) II. Nákup Učitel/lektor uvede aktivitu sdělením, ţe spotřeba potravin, věcí denní potřeby i ostatních produktů se v kaţdé domácnosti liší. Kaţdá domácnost rodina/člen domácnosti spotřebovává jiné produkty. Lektor na tabuli vypíše hlavní kategorie, do kterých se promítá lidská spotřeba. Kategorie jsou např.: potraviny, nápoje, oblečení, drogerie, elektronika, auto-moto, nábytek, hudba, knihy, sport, zahrada, zdraví, krása. Do těchto kategorií je rozdělen i prostor pro zaznamenání nákupu v pracovních listech. Nyní ţáci ve skupinách vymyslí, co vše by obsahoval nákupní košík, kdyby jejich role vyrazila nakupovat. Nápady zaznamenají do pracovního listu. Ţáci tímto vytvoří seznam potravin, věcí denní potřeby a ostatních věcí podle své role a uváţení. Je na jejich úsudku, zda v rámci tohoto týdne budou nakupovat také nákladnější produkty pro vybavení domácnosti či zahrady jako je např. auto. Kdyţ mají ţáci seznam vypracovaný, dá jim učitel/lektor za úkol zamyslet se nad tím, kolik jim z těchto produktů vznikne na konci týdne odpadu a jaké druhy odpadu to budou. Pokud kupovali např. nové auto, musí počítat s tím, ţe z toho starého se stal odpad. Ţáci dostanou prázdné lístečky, na které napíší, co všechno se chystají vyhodit (na kaţdý lísteček jednu poloţku). Mají toho vymyslet co nejvíce a co nejkonkrétněji. Poté dostanou ţáci další úkol. Mají se znovu zamyslet nad svým nákupním seznamem s ohledem na mnoţství vyprodukovaných odpadů. Ţáci se ve skupinách zamyslí nad tím, zda vše, co nakoupili, bylo opravdu třeba, případně zda by se něco dalo nahradit jiným způsobem s ohledem na co nejniţší produkci odpadů. Kaţdá skupina ostatním sdělí, co by mohla vynechat či nahradit něčím šetrnějším k ţivotnímu prostředí. Učitel/lektor se ţáků nakonec zeptá, zda v seznamu měli něco, co kupovali zbytečně. Zároveň je poţádá, aby se zamysleli nad tím, zda lze nějaký odpad věc, kterou jiţ nyní nepotřebují, v rámci domácnosti nebo i jinak, vyuţít jiným způsobem. Jejich úkolem je vymyslet co nejvíce věcí, které vyuţijí nějak jinak (ale smysluplně) v rámci domácnosti (například do kelímků od jogurtů lze zasadit bylinky, staré tričko můţe donosit bratr apod.). Na základě této úvahy mohou některé lístečky s odpady zničit. III. Rozmístění sběrných nádob po třídě Učitel/lektor ţákům sdělí, ţe v rámci následující aktivity si zopakují, jak s odpady správně nakládat. Rozmístí po třídě barevně označené papíry. Diskutuje s ţáky a ptá se, jaký papír reprezentuje jaký typ nádoby, a jaký odpad tam patří. Černý (reprezentuje směsný komunální odpad SKO), modrý (papír), zelený (sklo), ţlutý (plast), červený (nebezpečný odpad, elektroodpad), oranţový (nápojové kartony), bílý se zeleným kříţem (lékárnu), velký bílý (sběrný dvůr), malý bílý s nákupním vozíkem (obchod), hnědý s obrázkem kompostéru (bioodpad/kompostárnu). IV. Zbavení se odpadu Ţáci mají nyní za úkol se odpadu nejlepším moţným způsobem zbavit. Odpady třídí především s ohledem na roli, kterou zastávají. Pro některé je důleţité zbavit se odpadu co nejrychleji veškerý odpad odhodí do černého kontejneru, jiní se budou soustředit na co nejvyšší míru třídění odpady poctivě roznesou na místa, kam správně patří. V. Reflexe rolové hry + diskuze Mluvčí kaţdé skupiny představí, koho ve hře představoval a co pro něj bylo důleţité, kdyţ se odpadu zbavoval. Učitel/lektor s ţáky vede diskuzi: Jak jsem na tom já sám? Kolik a jakého odpadu za určité období vyprodukuji já sám a jak se ho zbavuji? Kaţdý ţák si nyní do pracovního listu zaznamená odpověď na dvě otázky: 1) Jakého odpadu (3 druhy nebo příklad) vyprodukuji já sám nejvíce? 2) Jakým způsobem se ho zbavuji? Popis vyučovací lekce, terénní modul: Odpady 4

5 Učitel/lektor se nyní zeptá ţáků, kdo má napsaný jaký odpad? Poté vybere dobrovolníka, který na otázku odpoví a doplní ji o to, jak s ním on sám nakládá. Učitel/lektor se dále ptá ostatních ţáků, zda ještě někdo jiný má stejný druh odpadu, zda s ním nakládá stejným nebo jiným způsobem a který ze způsobů nakládání je podle jeho názoru šetrnější k ţivotnímu prostředí. Před přestávkou ţákům sdělí, ţe způsobům nakládání s odpady a jejich šetrností k ţivotnímu prostředí se budou věnovat po přestávce. Přestávka Aktivita spotřeba, produkce, způsoby nakládání s odpady a jejich vliv na ŽP 2. část (celkem 25 min.) Cíl: Žáci se seznámí s různými způsoby nakládání s odpady, dozví se, jaký vliv mají na životní prostředí a jaké jsou výhody a nevýhody zpracovatelských technologií. VI. Způsoby nakládání s odpady a jejich vliv na životní prostředí Lektor nyní obejde všechna sběrná místa (barevné papíry) a pomocí obrázkové prezentace (příloha č. 03) upřesní, co do nich patří a co ne. Dále vysvětlí, co se následně s odpadovým tokem děje (např. Kaţdá skupina dostane jeden odpadový tok směřující do jedné technologie. Ţáci mají za úkol u kaţdého způsobu nakládání vymyslet jeho pozitiva a negativa. Učitel/lektor následně prostřednictvím obrázkové prezentace informace doplní a shrne. Ţáci si zapíší do pracovních listů vţdy jednu výhodu a jednu nevýhodu. Skupiny: I. Směsný komunální odpad Praha / Brno / Liberec SPALOVNA II. Směsný komunální odpad ostatní obce ČR SKLÁDKA III. Papír, plast, sklo, nápojový karton DOTŔÍDĚNÍ + MATERIÁLOVÉ VYUŢITÍ IV. Nebezpečný odpad zdravotnický odpad SPALOVNA NEBEZPEČNÉHO ODPADU V. Bioodpad KOMPOSTÁRNA VII. Hierarchie nakládání s odpady Na základě předchozí aktivity mají ţáci za úkol sestavit hierarchii nakládání s odpady. Učitel/lektor představí 5 (níţe uvedených) pojmů. Vzhledem k tomu, ţe pojmy předcházení vzniku odpadů a opětovné pouţití budou pro ţáky nové, má kaţdý ţák za úkol vymyslet a napsat jeden příklad, jak můţe on sám předcházet vzniku odpadů a jak jej můţe opětovně pouţívat. Své nápady si zapíše do pracovního listu. Poté se několik způsobů nahlas přečte. Následně mají ţáci sloţit správnou hierarchii nakládání s odpady, od toho nejšetrnějšího k ţivotnímu prostředí po ten, který nejvíce ţivotní prostředí ohroţuje. Nejprve kaţdý ţák sloţí svou vlastní hierarchii, pak se vytvoří dvojice, které se mají shodnout na jednom společném pořadí, poté se seskupí čtveřice, které sestaví konečnou verzi. Následuje společná kontrola, při které učitel/lektor promítne na slidu správné řešení: Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálové využití = recyklace Energetické využití Odstranění VIII. Diskuze Následuje diskuze o tom, zda a jakým způsobem by ţáci změnili vlastní nakládání s odpadem po tom, co se v programu dozvěděli. Lektor zadá ţákům otázku, odpověď si ţáci zapíší do pracovního listu. Následují další otázky: Mohl bych já sám udělat něco jinak, abych přispěl k řešení problémů s odpady? Např. jinak se zbavovat odpadu, Popis vyučovací lekce, terénní modul: Odpady 5

6 který vyprodukuji? Jak? Případně se úplně vyhnout tomu, aby odpad vznikl? Jak? Závěr hodnocení vyučovací lekce, aktivit Učitel/lektor se ţáků ptá na otázky: Co jste se naučili nového? Co jste se dozvěděli? Překvapilo vás něco? Jak jste se cítili ve své roli? Jak se vám program líbil? Pouţijete něco z toho pro svůj další ţivot? Jak hodnotíte vlastní práci? Evaluace Indikátory: Shodují se s cíli vyučovací lekce uvedenými na začátku. Problémy a možná úskalí Způsob vyhodnocení: Pro hodnocení dosaţených výstupů je moţno vyuţít závěrečnou diskuzi, v rámci které lektor klade ţákům dotazy, např.: Jak můţete přispět k minimalizaci odpadu? Jaké jsou druhy komunálních odpadů? Jaké znáte způsoby nakládání s odpady? Naplnění cílů č. 4, 5 a 6 lze vyhodnotit na základě vyplněného pracovního listu. Vyučovací lekci musí předcházet důkladná teoretická průprava učitele. Informace můţe čerpat z informaci dostupných ve vzdělávací části Multimediální ročenky ţivotního prostředí kapitole Odpady. Přílohy Prezentace úvod Pracovní listy dle počtu ţáků Prezentace způsoby třídění a nakládání s odpadem Autor Ing. Alţběta Škodová, Mgr. Alice Končinská Aktivita byla inspirována aktivitami v rámci projektu Město do kapsy : Tato aktivita byla realizována na základě námětů a spolupráce se ZŠ Kounice a Gymnáziem Hladnov Ostrava. Materiály byly vytvořeny ve spolupráci se SSEV Pavučina ( Zdroje. Pouţité a doporučené zdroje: Jak třídit [online]. Dostupné z < Město do kapsy [online]. Dostupné z < Multimediální ročenka ţivotního prostředí [online].[cit ]. Dostupné z: < Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky Popis vyučovací lekce, terénní modul: Odpady 6

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Půda zdroj ţivota aneb Ze ţivota ţíţal. Cílová skupina. II.

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Půda zdroj ţivota aneb Ze ţivota ţíţal. Cílová skupina. II. Popis vyučovací lekce kapitola: Půda Multimediální ročenka životního prostředí II terénní modul Název Cílová skupina Půda zdroj ţivota aneb Ze ţivota ţíţal II. stupeň ZŠ Časová dotace 45 min. 90 min. Vzdělávací

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Příbuzenské vztahy v rodině Stručná anotace učební jednotky Žáci zjišťují informace od spolužáků a zapisují

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Bříza a oheň Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Bříza a oheň Stručná anotace učební jednotky V této hodině ţáci na základě

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech 1. den Úvod, představení, očekávání Program Vliv změny paradigmatu sociálních služeb Zohledňování pracovníků Týmová spolupráce Jiný pohled na zajišťování potřeb uživatele Jiný pohled na zajišťování potřeb

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název (téma) Třídění odpadu Stručná anotace Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují jednotlivě nebo ve

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Průšvihy (českých dějin) odsun Němců po 2.sv. válce Časový rozsah lekce 2 po sobě jdoucí vyučovací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Určování tlaku v praktických životních situacích Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (nemusí

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Příprava na vyučování Hudební výchovy a Českého jazyka a literatury s cíli v oblasti VDO. Den s domácími mazlíčky 3 hodné štěně

Příprava na vyučování Hudební výchovy a Českého jazyka a literatury s cíli v oblasti VDO. Den s domácími mazlíčky 3 hodné štěně Příprava na vyučování Hudební výchovy a Českého jazyka a literatury s cíli v oblasti VDO Název učební jednotky (téma) Den s domácími mazlíčky 3 hodné štěně Stručná anotace učební jednotky V této lekci

Více

1.1.1 Jak se budeme učit a proč

1.1.1 Jak se budeme učit a proč 1.1.1 Jak se budeme učit a proč Předpoklady: Pedagogická poznámka: Otázky v této hodině nepromítám, ale normálně pokládám. Nechávám žákům čas a chci, aby své návrhy psali do sešitu. Pedagogická poznámka:

Více

Výuková lekce zaměřená na sdílení

Výuková lekce zaměřená na sdílení Výuková lekce zaměřená na sdílení Vývojový tým Člověk a společnost Rituály narození, křest 8. ročník ZŠ Cíl čtenářské gramotnosti Žák klade otázky v průběhu četby k tomu, co ho v textu zaujalo, sdílí svoje

Více

04 Likvidace odpadu Metodický list

04 Likvidace odpadu Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 04 Likvidace odpadu Metodický

Více

Karel Jaromír Erben: Kytice

Karel Jaromír Erben: Kytice Karel Jaromír Erben: Kytice ANOTACE LEKCE: Na podkladu tématu povinné četby Kytice K. J. Erbena navazuje práce žáků v knihovně na látku probíranou v rámci hodin literatury ve škole. Osobnost spisovatele

Více

Není vzduch jako vzduch

Není vzduch jako vzduch Není vzduch jako vzduch Úvod Vítáme vás u nových, tentokrát obalově-vzdušných recyklohrátek! Společně se v Recyklohraní už dlouho zabýváme vším, co se týká třídění a recyklace odpadů. Víme, jak sbírat

Více

Environmentální vzdělávání 2015

Environmentální vzdělávání 2015 Environmentální vzdělávání 2015 ODPADY ODPADY ODPAD = movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Přesná právní definice: zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých

Více

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická.

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická. 01/2011 Z E LE N É Z PR Á VY GREEN REPOR T Grüner B eric ht Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy jsou součástí projektu Zelený kompas, jehož hlavním cílem je přiblížit vám současnou situaci

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Karel IV. Časový rozsah lekce Odpolední blok, součást projektu Věková skupina (ročník) 4.-5.

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

Odpadové hospodářství obce

Odpadové hospodářství obce Odpadové hospodářství obce Ekologická výchova autorka: Mgr. Daniela Kosařová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I. Odpadové hospodářství

Více

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 O B E C KOROZLUKY Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Jak nakládat s odpady 1. stupeň ZŠ

Jak nakládat s odpady 1. stupeň ZŠ Jak nakládat s odpady 1. stupeň ZŠ Pomůcky: zalaminované kartičky s obrázky odpadů ve 4 sadách, kartičky s otázkami pro 5 skupiny, 5 kartiček s názvy skupin (plastíci, skleničkovi, papírníci, nebezpečný

Více

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty:

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty: Školní družina a ŠVP Charakteristika a vybavení školní družiny: Školní druţina je součástí školy. Je do ní zapsáno 110 dětí z 1. 4. ročníku, které jsou rozděleny podle tříd do 4. oddělení. Ţáci přihlášení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11 Vyhláška města č. 43/11 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na území města Kladna" STATUTÁRNÍ

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV. Ostrov. Ostrov. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV. Ostrov. Ostrov. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Ostrov Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je vytvořit si vlastní ostrov, zamyslet se nad tím, jak bude

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015 Srovnávací analýza ekologického stavu Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015 -1- Při zpracování srovnávací analýzy ekologického stavu naší školy jsme vycházeli z výsledků rozborů ekologického

Více

Odhalit záměr. 1. Připravte si malé papírky, které jste obdrželi od učitele. Pozorně vyslechněte učitelův úvod. Co se naučíte.

Odhalit záměr. 1. Připravte si malé papírky, které jste obdrželi od učitele. Pozorně vyslechněte učitelův úvod. Co se naučíte. Odhalit záměr Co se naučíte Naučíte se odhalovat záměry účastníků digitální komunikace. Naučíte se od sebe oddělit co druzí chtějí obsah komunikace a jak to říkají formu komunikace. Kolik máte času 45

Více

ilit UČÍME SE NAVZÁJEM

ilit UČÍME SE NAVZÁJEM UČÍME SE NAVZÁJEM Téma aktivity: Diskuse s oporou Předmět: Interpretace literárního textu Doporučený věk studentů: 16 19 let Vazba na ŠVP: pochopení literárního textu Cíle: Zlepšení porozumění textu Rozvoj

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství O pavoucích a pavučinách Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) O pavoucích a pavučinách Stručná anotace učební jednotky Ze dvou

Více

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Vize naší školy - příměstská komunitní základní škola, která pružně reaguje na potřeby společnosti, poskytuje kvalitní vzdělávání i nabídku volnočasových

Více

4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min)

4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min) M 4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min) Poznámka: hodina je upravena podle pracovních listů Les a voda, Sdružení TEREZA, 2004. Žák prozkoumá lesní studánky z různých úhlů pohledu (bude si je představovat,

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 29.března 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : TYPY VÝTAHŮ PASIVNÍ HROMOSVODY AKTIVNÍ

Více

II. Metodický výklad výzvy

II. Metodický výklad výzvy II. Metodický výklad výzvy Cíl oblasti podpory 1.3 Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Výzva č. 48 je zaměřena na rozšiřování lektorských a mentorských

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Masarykova 161, 768 05 Koryčany Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Odpady. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Odpady. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Odpady Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Odpady Nejprve si položme otázku, co je vlastně

Více

Název: Jak schovat léto na zimu?

Název: Jak schovat léto na zimu? Název: Jak schovat léto na zimu? Výukové materiály Téma: Výchova ke zdraví RVP: Člověk a zdraví výchova ke zdraví výživa a zdraví Člověk a příroda přírodopis praktické metody poznávání přírody + biologie

Více

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky:

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Úvodní rozhovor - Motivace Celý den je možný pojmout jako soutěž mezi skupinami bodujte, jak uznáte za vhodné.

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? Lidé, kteří si zapamatují celý balíček karet za dvě minuty nebo si uloží do paměti dvě stě cizích slovíček za pět minut, nemusí mít fotografickou paměť. Oni pouze znají paměťové techniky

Více

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G Přílohy k ŠVP č. j. 515/2012/Re-Me Platnost

Více

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Směsný odpad Kontejnery na směsný odpad jsou určeny pro popel a běžné odpadky, které vznikly z běžného denního chodu domácnosti a nejdou dále třídit.

Více

Role členů rodiny, jejich práva a povinnosti Metodický list

Role členů rodiny, jejich práva a povinnosti Metodický list Role členů rodiny, jejich práva a povinnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - práva a povinnosti členů rodiny, moje role v rodině, moje další životní role a jejich obsah práce se

Více

Oddělený sběr a zpracování biodpadu v Olomouci. RNDr. Jana Matzenauerová

Oddělený sběr a zpracování biodpadu v Olomouci. RNDr. Jana Matzenauerová Oddělený sběr a zpracování biodpadu v Olomouci RNDr. Jana Matzenauerová Olomoucký kraj Konference Biologicky rozložitelné odpady,15.-17.října 2014, Náměšť nad Oslavou 2 Statutární město Olomouc Olomouc

Více

Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi

Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi Stručná anotace učební jednotky V hodině čtení

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA Autoři: Mgr. Alena Bára Doležalová, Mgr. Čeněk Rosecký Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním, který

Více

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝZKUMNÁ EXPEDICE Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou Naděžda Kalábová Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy

Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy 1 Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy Cílem této části není podrobný popis vybraných výukových metod a organizačních forem výuky. Tato problematika je v literatuře dostatečně zpracována

Více

Učíme se o přírodě a v přírodě

Učíme se o přírodě a v přírodě Základní škola Plumlov Rudé armády 300, Plumlov 798 03 Učíme se o přírodě a v přírodě KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY 2013/2015 Vypracovala : Mgr. Petra Finsterlová koordinátor EVVO

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kdyně. č. 1/ 2008

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kdyně. č. 1/ 2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kdyně č. 1/ 2008 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územní Města Kdyně včetně

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. číslo)

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. číslo) METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET MATEMATIKY

Více

Výukový materiál. Vzdělávací oblast/předmět/téma: Člověk a jeho svět/prvouka/ Třídění odpadu

Výukový materiál. Vzdělávací oblast/předmět/téma: Člověk a jeho svět/prvouka/ Třídění odpadu Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_36_7_Třídění

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

4. Listy. 4.1 List pro předmětové komise (předsedové)

4. Listy. 4.1 List pro předmětové komise (předsedové) 4. Listy 4.1 List pro předmětové komise (předsedové) kvalita ŠVP plánování předmětu podmínky k výuce předmětu výsledky vzdělávání v předmětu výsledky na přehlídkách, soutěţích a olympiádách hodnocení ţáků

Více

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI I. NÁVRH PROJEKTU Název: ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI Autoři: Zuzana Křížová, Šárka Zemanová, Jitka Novohradská Školní rok: 2007/2008

Více

METODIKA. SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY Environmentální aspekty potravin

METODIKA. SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY Environmentální aspekty potravin METODIKA SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY Environmentální aspekty potravin kresba: David Fišer Cíl semináře Účastníci a účastnice semináře se podrobně seznámí s výukovým programem 100 lidí, 100 chutí. Ten představuje

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (ČP) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. stupeň základního vzdělávání: Časová dotace vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Filozofie, věda, náboženství a svět ve filmu. Výsledky evaluace kursu KFI/FVNSF

Filozofie, věda, náboženství a svět ve filmu. Výsledky evaluace kursu KFI/FVNSF Filozofie, věda, náboženství a svět ve filmu Výsledky evaluace kursu KFI/FVNSF Evaluace se účastnilo celkem 41 studentů. Na rozdíl od online evaluace v Portálu OU (jíž se k dnešnímu datu, tj. 8. 1. 2014,

Více

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky MĚSTO ÚVALY Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 02/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů.

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů. TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol

Více

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení.

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení. OBEC NENAČOVICE Obecně závazná vyhláška obce Nenačovice č. 1/2010 Kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. Nenačovice,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Předboj č.3/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce Předboj č.3/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška obce Předboj č.3/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Předboj na svém zasedání dne 28.11.2007 schválilo a vydalo v souladu s ustanovením

Více

vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky

vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky 1. Evaluace projektu Cílem evaluace projektu bylo analyzovat a zhodnotit dopad projektu na účastníky žáky a vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky umožňovaly porovnat

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Multioborové technické vzdělání pro praxi Modul 10

Multioborové technické vzdělání pro praxi Modul 10 Multioborové technické vzdělání pro praxi Modul 10 Cíl Praktické osvojení základních dovedností oborů - truhlář, elektrikář, zedník a instalatér společně s postupy vhodnými pro vzdělávání dospělých, upevnění

Více

Vedlejší živočišné produkty a odpadová legislativa

Vedlejší živočišné produkty a odpadová legislativa Vedlejší živočišné produkty a odpadová legislativa Vymezení pojmů Osnova prezentace V jakých případech je VŽP odpadem Otázka působnosti odpadové legislativy - směrnice o odpadech ve vztahu k nařízení č.1069/2009

Více

Vzdělávací lekce. Doba. odpadková

Vzdělávací lekce. Doba. odpadková Vzdělávací lekce Doba odpadková Gabriela Ptáčková Doba odpadková Anotace Cíle Vzdělávací oblasti (RVP / oblasti stezky) Klíčová otázka Časová dotace Kolik odpadků jste už dneska vyhodili do koše? Kde všechny

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Plán environmentální výchovy EVVO

Plán environmentální výchovy EVVO Plán environmentální výchovy EVVO Základní popis školy - typ školy: základní škola - název školy, adresa, kraj: Základní škola Povážská, Nad Školou 560, 386 01 Strakonice - jméno ředitelky: Mgr. Jaroslava

Více

Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2008.

Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2008. Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období -. Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek komunálního

Více

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka:

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: MK 1. stupeň Název metodického

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019)

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Cíle: Naším hlavním zájmem je, aby se každý rok hlásilo do naší školy co nejvíce dětí z Dubče a Dubečku a aby tyto děti strávily v naší škole

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832 Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Identifikátor

Více

Nabídka dílen PRÁCE S TEXTILEM pro učitele MŠ - Cyklus začátečníci

Nabídka dílen PRÁCE S TEXTILEM pro učitele MŠ - Cyklus začátečníci Nabídka dílen PRÁCE S TEXTILEM pro učitele MŠ - Cyklus začátečníci Cyklus je souborem akreditovaných dílen ověřených v průběhu projektu Učíme řemesla. Obsahem kurzu je praktický nácvik mírně pokročilých

Více

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko Datum : Místo: 20.5.2014, 17:00-19:00 hod. Velké Karlovice, Hospoda U Valchářů Téma a cíl Veřejného projednání:

Více

Konkrétní kroky pro naplňování cílů odpadového hospodářství v kraji. Ing. Pavel Pustějovský Zastupitel Zlínského kraje

Konkrétní kroky pro naplňování cílů odpadového hospodářství v kraji. Ing. Pavel Pustějovský Zastupitel Zlínského kraje Konkrétní kroky pro naplňování cílů odpadového hospodářství v kraji Ing. Pavel Pustějovský Zastupitel Zlínského kraje Odpad je vedlejší produkt existence lidské civilizace a jeho objem vzrůstá s tím, jak

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více