Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky"

Transkript

1 Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky

2 I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti Faunus Analytics. Kopírování, reprodukce a publikace v jakékoliv podobě (včetně za účelem získání komerční výhody) dokumentu jako celku nebo jeho části je bez písemného souhlasu drţitele práv zakázáno. Všechny otázky, tykající se tohoto dokumentu a v něm uvedených informací můţete konzultovat prostřednictvím vyuţití elektronické pošty nebo telefonních čísel (Moskva) nebo (Praha).

3 II Obsah 1. K ČEMU SLOUŢÍ WEB-TERMINÁL Operativnost a dostupnost Interaktivnost Expertní hodnocení sluţeb Kontrola času ţivota sluţby UŢIVATELSKÉ ROZHRANÍ Aktuální sluţby Archiv ŘÁDEK STATUSŮ OMEZENÍ NA POČET ZAPOJENÍ PŘIHLÁŠENÍ K WEB-TERMINÁLU... 8

4 III 1. K ČEMU SLOUŽÍ WEB-TERMINÁL Obchodní signály mohou být doručovány prostřednictvím různých kanálů. Ne všechny z těchto kanálů jsou stejně komfortní a spolehlivé. Například, rozesílání je dost komfortní, ale mohou vznikat těţce kontrolovatelná zpoţdění doručení sluţeb (například z důvodu nastavených spam-filtrů, přetíţených poštovních serverů atd.). rozesílání také není dostatečně interaktivní. Dostáváte dopis, ale nemůţete rychle a snadno informovat Faunuse o vašem hodnocení kvality poskytnuté sluţby. 1.1 Operativnost a dostupnost Terminál vám umoţňuje dostávat sluţby prakticky bez zpoţdění, stačí pouze aktivní dostup k internetu. Není potřeba instalovat na váš počítač dodatečný software. Můţete v jakýkoliv okamţik z jakéhokoliv místa na světě otevřít stránku terminálu pomocí jakéhokoliv zařízení, připojeného k internetu, a podporujícího standardní webtechnologie. Web-trafik terminálu je kvalitně zajištěn proti zneužití třetími osobami prostřednictvím technologie SSL (Secure Sockets Layer). 1.2 Interaktivnost Druhá důleţitá funkce terminálu - interaktivnost. Víme, nakolik důleţitá je rychlost rozhodování při práci na finančních trzích. Proto jsme vytvořili zvukové a vizuální upozornění, abyste nepřehlédli ţádné doručení důleţité sluţby. 1.3 Expertní hodnocení služeb V současné verzi terminálu existuje moţnost vyhodnotit kvalitu kaţdé doručené sluţby. Můţete označit obchodní signál jako: Odmítnutý o Například, kdyţ se domníváte, ţe otevírat order teď je příliš rizikové, příliš brzo nebo příliš pozdě, nejste spokojen s uvedenými stop-levely, výši kontraktu atd. Přijatý do rozpracování o Souhlasíte s vyuţitím tohoto signálu pro obchodování.

5 K čemu to slouţí? Faunus vyuţívá různých zdrojů informace pro operativní hodnocení poskytovaných sluţeb. A naše zkušenosti ukazují, ţe jedním z nejvíce kvalitních a nezávislých hodnotitelů jsou právě samotní zákazníci, reálně pracující podle obchodních signálů. Data jsou nejenom shormáţďována a uchovávána. Speciálním způsobem se zpracovává a pouţívá se ke zlepšení budoucích prognóz. IV 1.4 Kontrola času života služby Obchodní signály mají čas ţivota (nebo maximální zpoţdění poskytování sluţeb ). Tímto pojmem rozumíme časový úsek, v průběhu kterého signál lze pouţívat bez narušení personalizovaného systému řízení rizik 1. Dále se trh můţe změnit takovým způsobem, ţe se signál stane neplatným. Faunus doporučuje maximální zpoţdění jako jednu hodinu (výchozí nastavení). Uţivatel si můţe tento parametr nastavit podle vlastního uváţení (to lze udělat v Osobním Profilu v sekci Nastavení rozesílání, podrobnosti viz v dokumentu Faunus Asset Management Subscription Guide). 2. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Stránka terminálu je rozdělená na dvě části Aktuální sluţby a Archiv. Do archivu se přemísťují obchodní signály podle kterých si uţivatel přijal rozhodnutí (kladné nebo záporné). Také se do Archivu automaticky přemísťují obchodní signály podle kterých si uţivatel nepřijal rozhodnutí v půběhu maximálního období zpoţdění (viz výš.) Ze sekce Archiv jsou obchodní signály Faunusem odstraňovány po uplynutí 24 hodin po uzavření s nimi spojených orderů. Interaktivní terminál doručení sluţeb je k dispozici na adrese - https://secure.faunusanalytics.com/am/terminal/cz/, a také v Osobním profilu. 1 Systém řízení rizik realizovatelný Faunusem zvlášť pro kaţdého uţivatele.

6 Pro vstup do terminálu se pouţívají stejné autorizační údaje jako při vstupu do Osobního profilu. Pokud jste zapomněli své heslo, vţdy můţete vyuţit sluţby obnovení hesla. V 2.1 Aktuální služby Obchodní signály jsou organizovány ve formě tabulky a uspořádány podle času vytvoření. Čas vytvoření obchodního signálu se uvádí ve vašem časovém pásmu (nastavuje se v Osobním Profilu). Podstata sloupců: Status Vizuálně vyčleňuje nedávno doručené do terminálu obchodní signály. V závislosti na času, zbývajícím do přenosu do Archivu a tzn., do ukončení času ţivota, můţe být zelené, ţluté nebo červené barvy. Order Unikátní číslo obchodního orderu v systému, s kterým je spojen obchodní signál Čas Čas vytvoření obchodního signálu. Čas se uvádí ve vašem časovém pásmu, uvedeným v Osobním Profilu. Nástroj Obchodní nástroj (například, měnový pár) obchodního signálu Status orderu popisuje status aktivity obchodního orderu. Order můţe být otevřeným, změněným, uzavřeným, uzavřeným po dosaţení stop-levelu Typ orderu Typ orderu popisuje směr obchodní operace. Můţe být nákupem (long position) nebo prodejem (short position). S/L, T/P Stop-levely obchodního orderu vystavované při jeho otevření nebo změně

7 Objem Výše kontraktu v lotech. Typ lotu a rozměr kontraktu závisí na obsahu zvolených sluţeb a nastavení personálních obchodních podmínek uvedených vámi v osobním profilu. Pro podrobnější informace viz dokumenty Faunus Asset Management Services Guide а Faunus Asset Management Subscription Guide Rozhodnutí Varianty rozhodnutí přijímaných uţivatelem. Obchodní signál lze přijmout nebo odmítnout a tímto způsobem zároveň vyhodnotit kvalitu poskytnuté sluţby. Pro přijetí rozhodnutí stačí kliknout na příslušný odkaz. Poté bude obchodní signál automaticky přemístěn do vloţky Archiv (tam také lze změnit svoje rozhodnutí, pokud jste změnili názor nebo dopustili se chyby). VI 2.2 Archiv Struktura vloţky Archiv je analogická struktuře vloţky Aktuální sluţby. Mění se pouze význam sloupce Status. Nyní se zde pomocí piktogramů uvádí přijaté podle obchodního signálu rozhodnutí nebo příznak absence rozhodnutí (piktogram ve tvaru timeru). Jiţ přijatá rozhodnutí lze neomezeně měnit podle vlastního uváţení. Pro komfortní navigaci v tabulce archivních obchodních signálů lze pouţívat filtry podle měn, přijatému rozhodnutí, typu a stavu orderu.

8 VII 3. ŘÁDEK STATUSŮ Řádek statusů se pouţívá pro informování o současném stavu nastavení terminálu a výsledcích uţivatelských akcí. Obrázek v levé části se pouţívá pro vypnutí / zapnutí zvukového doprovodu nových sluţeb Timer ukazuje čas poslední aktualizace terminálu Při přijetí expertních rozhodnutí se v řádku status objevuje zpráva o počtu sluţeb, přemístěných do Archivu V pravé části je indikátor zapojení terminálu k serverům Faunuse. 4. OMEZENÍ NA POČET ZAPOJENÍ Na daný okamţik je pro kaţdého uţivatele zavedeno omezení na počet současných připojení k terminálu. Je dovoleno mít pouze jeden aktivní přístup. Při pokusu opětovného přípojení je současné automaticky přerušeno (s informováním obou uţivatelů). Pokud jste se sami nepokoušeli o otevření druhého přístupu, ale při vstupu do terminálu se objevuje následující zpráva: pak je prо vás nezbytné co nejdříve změnit heslo vašeho účtu a obrátit se na sluţbu technické podpory

9 VIII 5. PŘIHLÁŠENÍ K WEB-TERMINÁLU Pro zahájení vyuţívání web-terminálu je potřeba označit příslušný kanál doručení v Osobním Profilu na stránce Nastavení rozesílání. Podrobnosti viz v dokumentu Faunus Asset Management Subscription Guide.

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky. LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION,

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Analýza potřeb členů sociální sítě informatiků v regionech ČR

Analýza potřeb členů sociální sítě informatiků v regionech ČR Analýza potřeb členů sociální sítě informatiků v regionech ČR Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inţenýrství Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1 Úvod Úspěšnost řešení

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu. Časté otázky

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu. Časté otázky EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby SLUŽBY Správní spolupráce a sítě členských států Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu Časté otázky (březen 2011) Obsah 1. REGISTRACE

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více