Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů"

Transkript

1 InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly 2. Algebraické výrazy, práce s mnohočleny, algebraické vzorce, lomené výrazy 3. Mocniny a odmocniny 4. Definice a vlastnosti fcí, graf funkce, inverzní funkce 5. Lineární funkce, lineární rovnice 6. Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost, mocninné fce 7. Lineární rovnice s parametrem a absolutní hodnotou, iracionální rovnice 8. Soustavy lineárních rovnic a nerovnic 9. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice 10. Goniometrické funkce 11. Vztahy mezi goniometrickými fcemi, goniometrické rovnice 12. Goniometrické rovnice 13. Trigonometrie 14. Objemy a povrchy těles 15. Vektory 16. Analytická geometrie lineárních útvarů 17. Analytická geometrie kuželoseček kružnice, elipsa 18. Analytická geometrie kuželoseček parabola a hyperbola 19. Kombinatorika 20. Kombinační číslo, faktoriál, binomická věta 21. Komplexní čísla 22. Posloupnosti. 23. Planimetrie 24. Shodná zobrazení v rovině 25. Podobná zobrazení v rovině, stejnolehlost 26. Základy statistiky 27. Kvadratická funkce

2 28. Kvadratické rovnice 29. Stereometrie Účetnictví: Účetnictví: 1. rozvaha, výkaz zisků a ztrát 2. podvojné účetnictví 3. účet v podvojném účetnictví 4. účetní doklady 5. oceňování majetku a závazků, oceňování výdeje ze skladu 6. inventarizace majetku a závazků 7. dlouhodobý majetek 8. zásoby materiál 9. zásoby zboží 10. zásoby vlastní výroba 11. krátkodobý finanční majetek 12. zúčtovací vztahy pohledávky 13. zúčtovací vztahy závazky 14. časové rozlišení 15. mzdové účetnictví 16. základní kapitál, fondy společnosti 17. rezerv 18. náklady a výnosy 19. roční účetní závěrka 20. hospodářský výsledek daň z příjmu fyzických a právnických osob 21. DPH, spotřební daň, clo v účetnictví 22. vyřazení dlouh. majetku 23. hospodářský výsledek 24. předpisy mezd 25. zákon o účetnictví a metody vedení účetnictví

3 InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 II. Studijní obor m/01 Veřejnosprávní činnost, ŠV: Právní specializace Matematika: 1. Množiny operace, intervaly 2. Algebraické výrazy, práce s mnohočleny, algebraické vzorce, lomené výrazy 3. Mocniny a odmocniny 4. Definice a vlastnosti fcí, graf funkce, inverzní funkce 5. Lineární funkce, lineární rovnice 6. Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost, mocninné fce 7. Lineární rovnice s parametrem a absolutní hodnotou, iracionální rovnice 8. Soustavy lineárních rovnic a nerovnic 9. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice 10. Goniometrické funkce 11. Vztahy mezi goniometrickými fcemi, goniometrické rovnice 12. Goniometrické rovnice 13. Trigonometrie 14. Objemy a povrchy těles 15. Vektory 16. Analytická geometrie lineárních útvarů 17. Analytická geometrie kuželoseček kružnice, elipsa 18. Analytická geometrie kuželoseček parabola a hyperbola 19. Kombinatorika 20. Kombinační číslo, faktoriál, binomická věta 21. Komplexní čísla 22. Posloupnosti. 23. Planimetrie

4 24. Shodná zobrazení v rovině 25. Podobná zobrazení v rovině, stejnolehlost 26. Základy statistiky 27. Kvadratická funkce 28. Kvadratické rovnice 29. Stereometrie Účetnictví: 26. rozvaha, výkaz zisků a ztrát 27. podvojné účetnictví 28. účet v podvojném účetnictví 29. účetní doklady 30. oceňování majetku a závazků, oceňování výdeje ze skladu 31. inventarizace majetku a závazků 32. dlouhodobý majetek 33. zásoby materiál 34. zásoby zboží 35. zásoby vlastní výroba 36. krátkodobý finanční majetek 37. zúčtovací vztahy pohledávky 38. zúčtovací vztahy závazky 39. časové rozlišení 40. mzdové účetnictví 41. základní kapitál, fondy společnosti 42. rezerv 43. náklady a výnosy 44. roční účetní závěrka 45. hospodářský výsledek daň z příjmu fyzických a právnických osob 46. DPH, spotřební daň, clo v účetnictví 47. vyřazení dlouh. majetku 48. hospodářský výsledek 49. předpisy mezd 50. zákon o účetnictví a metody vedení účetnictví

5 InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 III. Studijní obor M/01 Sociální činnost, ŠVP: Sociální asistent Sociální politika a sociální zabezpečení: 1. a) Cíle a obsah sociální politiky - Faktory b) Předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách 2. a) Typy a principy sociální politiky b) Výpočet úhrady pobytu v ústavech sociální péče 3. a) Subjekty a objekty sociální politiky, nástroje b) Výpočet náhrady mzdy 4. a) Sociální suverenita, sociální událost a potřebnost b) Výpočet životního minima 5. a) Pilíře sociální politiky b) Výpočet čisté mzdy 6. a) Sociálně-právní ochrana dětí b) Výpočet dávek pěstounské péče 7. a) Sociálně-právní ochrana zdraví b) Výpočet nemocenské 8. a) Problematika nezaměstnanosti b) Výpočet podpory v nezaměstnanosti 9. a) Problematika zaměstnanosti b) Výpočet podpory v nezaměstnanosti

6 10. a) Činnost úřadu práce b) Výpočet státní sociální podpory dávky testované 11. a) Životní a existenční minimum b) Výpočet životního minima 12. a) Sociální pomoc b) Zákon o hmotné nouzi 13. a) Sociální pojištění b) Výpočet čisté mzdy 14. a) Organizace sociálního zabezpečení b) Výpočet dávek, které vyplácejí organizace sociálního zabezpečení 15. a) Důchodové pojištění b) Dávky důchodového pojištění 16. a) Nemocenské pojištění b) Výpočet nemocenských dávek 17. a) Dávky pro zdravotně postižené b) Příspěvek na péči 18. a) Státní sociální podpora b) Výpočet státní sociální podpory dávky testované 19. a) Zákoník práce b) Výpočet čisté mzdy 20. a) Rodinná politika b) Výpočet účelové dávky pro rodiny 21. a) Bytová politika b) Výpočet příspěvku na bydlení 22. a) Vzdělávací politika b) Alternativní školství 23. a) Chudoba b) Výpočet životního minima 24. a) Zákon o sociálních službách b) Druhy sociálních služeb 25. a) Welfare state stát blahobytu b) Výpočet náhrady mzdy

7 Psychologie: 1. Pojetí psychologie a) definice psychologie, vymezení předmětu b) význam psychologie 2. Psychologie poznání a) psychické procesy čití, počitek, vnímání, vjem b) druhy vnímání iluze, představa, fantazie, halucinace 3. Myšlení a řeč a) myšlení formy, myšlenkové operace b) řeč mluvená a psaná 4. Paměť a učení a) paměť b) učením psychologie 5. Procesy volní a) přechod od instinktivního chování k uvědomělému b) fáze volního jednání 6. Procesy a stavy emoční a) city a základní vlastnosti citů b) city společenského vědomí 7. Psychické stavy a) vysvětli psychické stavy b) pozornost 8. Osobnost a) definice a charakteristika b) struktura osobnosti 9. Socializace a) předpoklady socializace b) mechanismy socializace 10. Sociální psychologie a) definice, podstata socializace b) mechanismy sociálního učení 11. Jedinec a společenská skupina a) základní znaky skupiny b) osobnost vedoucího pracovníka

8 12. Jednání člověka se zaměřením na výklad asertivity a) problematika asertivity, asertivní práva b) druhy a techniky asertivity 13. Motivace a) klasifikace lidských potřeb b) druhy lidské činnosti 14. Sociální percepce a) definice, omyly v sociální percepci b) typické konfliktní situace, druhy konfliktů 15. Metody poznávání duševního života člověka a) metody výzkumné b) metody diagnostické 16. Vývojová psychologie a) periodizace vývoje, činitelé ontogeneze b) zvláštnosti dětské psychiky 17. Prenatální, natální a postnatální vývoj a) fáze prenatálního období, natální období b) postnatální období novorozenecké období 18. Období kojenecké a) charakteristika b) celkový vývoj 19. Období batolete a) charakteristika b) celkový vývoj 20. Období předškolního věku a) charakteristika a význam hry b) celkový vývoj 21. Období mladšího školáka a) charakteristika b) celkový vývoj 22. Období prepuberty a puberty a) charakteristika a celkový vývoj prepuberty b) charakteristika a celkový vývoj puberty 23. Období adolescence

9 a) charakteristika a celkový vývoj b) krize identity 24. Období dospělosti a) charakteristika a celkový vývoj b) krize v dospělosti 25. Období stáří a) charakteristika a celkový vývoj b) příprava a adaptace na stáří Pedagogika: 1. a) Obsah pedagogiky, cíle a rozdělení pedagogiky b) Spolupráce s jinými vědami 2. a) Metody + prostředky pedagogiky b) Základní pojmy, význam 3. a) Zásady pedagogiky b) Principy pedagogiky 4. a) Obsah výchovy a vzdělávání b) Etapy výchovného procesu 5. a) Obsah výchovy b) Složky výchovy 6. a) Osobnost pedagoga b) Přístup pedagoga k žákům 7. a) Obsah vzdělání b) Didaktika 8. a) Výchovně vzdělávací instituce b) Volnočasové instituce 9. a) Speciální a léčebná pedagogika b) Přístupy ke klientům 10. a) Hra její znaky a funkce b) Typologie hry, význam 11. a) Hra funkce hračky, rozdělení b) Typologie hračky, podmínky pro hru

10 12. a) Dějiny pedagogiky starověk, Řecko, Řím b) Dějiny pedagogiky středověk 13. a) Dějiny pedagogiky Jan Ámos Komenský b) Didaktické zásady 14. a) Dějiny pedagogiky J. J. Rousseau, J. J. Pestalozzi, Wilhelm Fridrich August Fróbel b) Dějiny pedagogiky Jan Jakub Ryba, Jan Vlastimír Svoboda 15. a) Struktura speciální pedagogiky b) Cíle a metody defektologie 16. a) Chronická onemocnění b) Závažnost zdravotní výchovy 17. a) Tyflopedie 18. a) Surdopedie 19. a) Logopedie 20. a) Etopedie 21. a) Psychopedie 22. a) Somatopedie 23. a) Nadané a tvořivé děti b) Neúspěšné děti 24. a) Alternativní školství význam b) Typy škol 25. a) Problematika volného času b) Význam ve výchově

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.5 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Školní rok: 2014 2015 PSYCHOLOGIE 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012. obor: sociální péče

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012. obor: sociální péče Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012 zaměření: sociálněsprávní činnost obor: sociální péče zkoušky (povinné): 1. sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Studijní obor: Ekonomika a podnikání ŠVP: Řízení obchodních a výrobních firem (63 41 M/01) Společná část maturitní zkoušky 1. povinná Český

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Studijní obor: Podnikání dálková forma studia (64 41 L/51) ŠVP: Podnikání dálková forma studia Společná část maturitní zkoušky 1. povinná

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více