6.06. Matematika - MAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.06. Matematika - MAT"

Transkript

1 6.06. Matematika - MAT Obor: M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od ) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu Cílem předmětu Matematika je připravit žáky pro plnohodnotný život, ve kterém se budou s matematikou setkávat v mnoha oblastech lidské činnosti. Matematika nachází uplatnění v ekonomii, technice, v přírodních vědách atd.. Pomáhá rozvíjet logické myšlení, vytváření úsudků, schopnost abstrakce, geometrickou a prostorovou představivost, analyzovat text úloh,učí hledat cestu k samostatnému řešení problémů. Cílem je také připravit žáky tak, aby uměli získané poznatky aplikovat nejen ve svém dalším studiu na vysoké škole, ale i v reálných životních situacích. b) Charakteristika učiva Matematika na střední škole navazuje na znalosti získané na základní škole. je rozděleno do čtyř ročníků a je řazeno podle požadavků odborných předmětů. V rámci tématických celků, které na sebe navazují, se žáci učí: - provádět početní operace - upravovat matematické výrazy - řešit různé typy rovnic, nerovnic, jejich soustav - sestrojovat grafy funkcí - odvozovat a používat vlastnosti funkcí - početně i konstrukčně řešit geometrické úlohy - pochopit základy finanční matematiky - interpretovat statistické údaje je tvořeno těmito tématickými celky: Operace s čísly a výrazy Funkce a její průběh. Řešení rovnic a nerovnic Planimetrie Stereometrie Analytická geometrie v rovině Posloupnosti a jejich užití Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika v praktických úlohách c) Výukové strategie (pojetí výuky) Předmět se vyučuje v 1. ročníku 4 hodiny, v 2. a 4. ročníku 3 hodiny a ve 3. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka předmětu probíhá klasicky v kmenových učebnách formou výkladu, odvozování a procvičování učiva. Podle typu učiva volí učitel další vyučovací metody (samostatná práce, práce ve skupinách). Učitel pravidelně zadává domácí úkoly, vede tím žáky k systematické práci. Součástí výuky jsou poměrně časté krátké prověrky, předem hlášené písemné práce na opakování tématického celku a pravidelné čtvrtletní práce. d) Hodnocení výsledků žáků Hodnocení výsledků je v souladu s platným klasifikačním řádem. Stěžejními známkami jsou známky ze čtvrtletních prací (v 1. až 3. ročníku jsou 4, ve 4. ročníku jsou v prvním pololetí dvě, ve druhém pololetí je závěrečná práce společná pro všechny maturitní ročníky); - ústní zkoušení, kdy učitel hodnotí schopnost žáka ústně obhájit a vysvětlit řešení úloh; - známky z písemných prací zahrnujících celé tématické celky; - krátké desetiminutovky hodnotící pravidelnou přípravu; - aktivní účast v hodinách; - plnění domácích úkolů; - grafická úprava sešitů. e) Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Vyučovací předmět se podílí na rozvoji všech klíčových kompetencí, zejména však: - kompetencí k učení (vede žáky k práci s učebnicí, učí je chápat strukturu učebnice, klade důraz na čtení s porozuměním) - kompetencí k řešení problémů (navozuje problémové situace, při kterých žáci formulují problémy, analyzují je a hledají cesty k jejich řešení; vede žáky ke správné volbě známého algoritmu, příp. k vytvoření nového algoritmu řešení; připouští práci s chybou a na jejím základě vede žáky k jiným postupům a poučením se z chyb; vede žáky k předvídání a odhadům výsledku úlohy, k provádění zkoušky správnosti řešení; zadává 52

2 úlohy, které vedou k zobecňování provedení syntézy, vyslovení hypotézy a vede žáky k ověřování těchto hypotéz) - komunikativních kompetencí (učí žáky formulovat myšlenky, obhajovat vlastní názor, vyžaduje přesnost při formulaci definic a vět; učí žáky argumentovat, používat různé typy tvrzení, rozlišovat definici a větu, zdůvodnit nebo vyvrátit hypotézu; vede žáky ke klasifikaci informací z různých zdrojů, učí žáky rozpoznat jejich důvěryhodnost, vyhodnotit informace kvantitativního i kvalitativního charakteru, které jsou obsaženy v grafech, diagramech, tabulkách; učí žáky prezentovat výsledky řešení úlohy, prezentovat získané informace formou grafů, diagramů a tabulek apod.) - kompetencí sociálních a personálních (vytváří příležitosti k činnosti ve dvojicích, ve skupinách, vede žáky k organizaci práce ve skupinách, k zodpovědnosti za práci skupiny; umožňuje střídat role žáků ve skupině, učí je hodnotit podíl na řešení úlohy svůj i jiných; vede žáky k úctě k práci jiných, nechává žáky hodnotit práci druhých, vede je k odhadu důsledků svého jednání a schopnosti nést následky) - kompetencí občanských (vede žáky k zodpovědnému plnění povinností a úkolů se soustavnou kontrolou; vybírá vhodné úlohy s ekologickou tematikou, vede žáky k poznání, že je třeba přírodu a životní prostředí chránit; učí žáky při zdůvodňování stanovisek a postupů uplatňovat základy logiky a rozlišovat seriózní a demagogickou argumentaci) - kompetencí matematických (rozvíjí logické myšlení, učí uvědoměle využívat matematických vědomostí a dovedností při řešení běžných situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtů a poznatků, matematizovat reálné situace a vyhodnotit výsledek vzhledem k realitě, správně používat fyzikální jednotky, aplikovat základní matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání) Matematika integruje tato průřezová témata: Občan v demokratické společnosti (žáci jsou vedeni k tomu, aby vyjadřovali své názory a respektovali názory jiných, hledali kompromisy a byli kriticky tolerantní k ostatním) Člověk a svět práce (učitel pomáhá žákům reálně posuzovat jejich schopnosti, možnosti dalšího studia na vysoké škole a pracovního uplatnění, aby si uvědomovali rozvoj vědy a techniky v současném světě a z toho plynoucí nutnost celoživotního vzdělávání ). Člověk a životní prostředí (např. v tématickém celku statistika využívání údajů z různých statistických výzkumů, které mají vztah k životnímu prostředí a pomáhají tak utvářet kladný vztah k životnímu prostředí a pocitu nutnosti jeho ochrany). Informační a komunikační technologie (žák využívá v matematice prostředky IKT k získávání informací a k prezentaci vlastní práce). 2) a kompetence 1. ročník, 4 hodiny týdně, 34 týdnů, celkem 136 hodin - utřídí si a doplní znalosti ze základní školy - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - užívá základní množinové pojmy - používá absolutní hodnotu - zapíše a znázorní interval, provádí operace s intervaly (sjednocení, průnik) - řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu, trojčlenky - dosadí do výrazu a určí hodnotu výrazu - určuje definiční obor lomeného výrazu - provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny - provádí operace s mocninami a odmocninami - zapíše číslo ve tvaru a. 10 n a používá ho při výpočtech 1. Opakování a rozšíření učiva základní školy Množiny Přirozená, racionální a iracionální čísla Zaokrouhlování čísel Reálná čísla, jejich vlastnosti a operace s reálnými čísly Absolutní hodnota reálného čísla Intervaly Úměry, trojčlenka Procentový a úrokový počet 2. Algebraické výrazy Hodnota výrazu, nulový bod výrazu Početní operace s mnohočleny Rozklady mnohočlenů na součin vytýkáním a pomocí vzorců Početní operace s lomenými výrazy Definiční obor lomeného výrazu 3. Mocniny a odmocniny Mocniny s celočíselným mocnitelem Zápis čísla ve tvaru a.10 n, řád čísel n-tá odmocnina, věty pro počítání s odmocninami Mocniny s racionálním mocnitelem Operace s výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny 53

3 - řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti rovinných útvarů, používá správné značení - aplikuje Pythagorovu větu, Euklidovy věty a Thaletovu větu při konstrukci odmocniny čísla - užívá věty o shodnosti a podobnosti v početních i konstrukčních úlohách - používá Pythagorovu větu a goniometrické funkce při řešení neznámého prvku v pravoúhlém trojúhelníku - rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí jejich obvod a obsah - používá získané znalosti při řešení úloh z praxe. - zavede souřadnicový systém, sestrojí body pomocí souřadnic - sestrojí graf funkce - z parametrů funkce určí její vlastnosti - rozlišuje lineární rovnice a nerovnice - provádí ekvivalentní a neekvivalentní úpravy rovnic a nerovnic - posuzuje vhodnost pořadí matematických operací, diskutuje o počtu řešení a kontroluje výsledky zkouškou - řeší soustavy rovnic, zvolí nejvhodnější metodu - u nerovnic vyznačí řešení na číselné ose a řešení zapíše intervalem - užívá definici absolutní hodnoty při řešení rovnic a nerovnic - sestrojí graf lineární funkce s absolutní hodnotou - posoudí výběr vhodné metody řešení soustavy rovnic a soustavu vyřeší, určí počet řešení. 4. Planimetrie Základní pojmy, jejich vztahy Trojúhelníky a mnohoúhelníky, základní pojmy a vlastnosti Množiny všech bodů dané vlastnosti Věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních i konstrukčních úlohách Věty Euklidovy a věta Pythagorova Definice goniometrických funkcí ostrého úhlu, řešení pravoúhlého trojúhelníku Obsahy a obvody rovinných obrazců, řešení úloh z technické praxe a běžného života 5. Lineární funkce, rovnice a nerovnice Lineární a konstantní funkce, jejich grafy Přímá úměrnost, graf Lineární rovnice o jedné neznámé Vyjádření neznámé z technického vzorce Užití rovnic při řešení slovních úloh Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, jejich početní i grafické řešení Lineární nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy Lineární nerovnice v součinovém a podílovém tvaru Lineární funkce, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 2. ročník, 3 hodiny týdně, 34 týdnů, celkem 102 hodin - sestrojí graf funkce - z parametrů funkce určí její vlastnosti - vypočítá souřadnice vrcholu paraboly - prokáže znalost vzorce pro řešení kvadratické rovnice - podle hodnoty diskriminantu rozhodne o počtu řešení - vhodně používá Viètovy vzorce při řešení jednoduchých kvadratických rovnic - rozloží kvadratický trojčlen v součin - používá algoritmus řešení rovnic a nerovnic v součinovém tvaru - vyřeší kvadratickou nerovnici početně i graficky, výsledek zapíše intervalem - třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní - definuje goniometrické funkce obecného úhlu na základě jednotkové kružnice - sestrojí grafy goniometrických funkcí - používá jejich vlastností a vztahů při řešení jednoduchých goniometrických rovnic - uvede základní goniometrické vzorce - používá sinovou a kosinovou větu k řešení úloh z praxe 1. Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice Kvadratická funkce a její graf Řešení neúplné a úplné kvadratické rovnice, diskriminant Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice Rozklad kvadratického trojčlenu Užití kvadratických rovnic při řešení slovních úloh Soustava lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých Kvadratická nerovnice, její početní a grafické řešení Iracionální rovnice 2. Goniometrie a trigonometrie Orientovaný úhel a jeho hodnoty v míře obloukové a stupňové Goniometrické funkce v oboru reálných čísel, jejich základní vlastnosti a grafy Některé goniometrické vzorce, úpravy goniometrických výrazů Základní goniometrické rovnice Věta sinová a kosinová Řešení obecného trojúhelníku 54

4 - rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti; - definuje logaritmus a užívá ho při výpočtech - uplatňuje získané znalosti k řešení jednoduchých exponenciálních a logaritmických rovnic - určuje vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, vzdálenost bodu od roviny - ve volném rovnoběžném promítání určí jednoduchý řez hranolu a jehlanu - určuje povrch a objem základních těles s využitím funkčních vztahů a trigonometrie 3. Funkce Pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, hodnota funkce v bodě, graf funkce Některé vlastnosti funkcí Shrnutí poznatků o dosud probraných funkcích Funkce lineární lomená, nepřímá úměrnost Funkce mocninné Funkce inverzní Funkce exponenciální a funkce logaritmická Vlastnosti logaritmů, věty o počítání s logaritmy Jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice 4. Stereometrie Polohové a metrické vlastnosti bodů, přímek a rovin Konstrukce rovinných řezů hranolu a jehlanu Povrchy a objemy těles: základních a komolých, koule a jejích částí Řešení úloh z praxe 3. ročník, 2 hodiny týdně, 34 týdnů, celkem 68 hodin - používá pravidlo součinu při řešení jednoduchých úloh - v úlohách vhodně vybírá variace, permutace či kombinace - užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací bez opakování - počítá s faktoriály a kombinačními čísly - pomocí binomické věty rozepíše libovolnou mocninu dvojčlenu - rozlišuje náhodný jev a náhodný pokus - používá znalosti z kombinatoriky při výpočtu pravděpodobnosti náhodného jevu - užívá pojmy statistický soubor, absolutní a relativní četnost, variační rozpětí, aritmetický průměr - čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se statistickými údaji - vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce - určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky - rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost - používá aritmetickou a geometrickou posloupnost pro příklady z praxe - provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se v základních pojmech finanční matematiky - orientuje se v kartézské soustavě souřadnic, znázorní bod, vektor - provádí početní i grafické operace s vektory (součet a rozdíl vektorů), násobí vektory reálným číslem, skalární součin vektorů 1. Kombinatorika a pravděpodobnost Variace, permutace a kombinace Počítání s faktoriály a kombinačními čísly Pascalův trojúhelník, binomická věta Náhodný jev, jev opačný Pravděpodobnost náhodného jevu, průniku a sjednocení 2. Statistika Pravděpodobnost náhodného jevu, průniku a sjednocení Statistický soubor, jednotka, znak Absolutní a relativní četnost Charakteristiky polohy a variability průměry, modus, medián, rozptyl, směrodatná odchylka Vyhledávání a vyhodnocování statistických dat v grafech a tabulkách 3. Posloupnosti a finanční matematika Definice posloupnosti, její vlastnosti, graf Aritmetická posloupnost Geometrická posloupnost Základy finanční matematiky; jednoduché a složené úrokování 4. Vektorová algebra Soustava souřadnic na přímce, v rovině a v prostoru Vzdálenost dvou bodů, střed úsečky Vektor a jeho velikost Operace s vektory: součet a rozdíl vektorů, vektor opačný, násobení vektoru reálným číslem 55

5 - aplikuje znalosti z odborných předmětů při skládání vektorů - užívá různá analytická vyjádření přímky - řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek; Skalární součin vektorů, úhel dvou vektorů 5. Analytická geometrie lineárních útvarů Vyjádření přímky v rovině (rovnice parametrická, obecná, směrnicový tvar) Dvě přímky v rovině (vzájemná poloha, odchylka, kolmost) Vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžných přímek 4. ročník, 3 hodiny týdně, 30 týdnů, celkem 90 hodin 1. Analytická geometrie kvadratických útvarů - definuje jednotlivé kuželosečky, uvede jejich v rovině základní parametry Kružnice - z vypsaných parametrů kuželosečku načrtne Vzájemná poloha kružnice a přímky - sestaví a užije obecnou i středovou (vrcholovou) Elipsa rovnici kuželosečky Vzájemná poloha elipsy a přímky - řeší úlohy o vzájemné poloze přímky a kuželosečky Hyperbola Vzájemná poloha hyperboly a přímky Parabola - objasní základní pojmy matematiky - používá základní vztahy pro zjednodušení a urychlení výpočtů - z navrhovaných způsobů řešení vybírá nejvhodnější a svou volbu dokáže obhájit na úlohách z praxe, používá poznatků z různých oblastí matematiky - efektivně používá kalkulátor. Vzájemná poloha hyperboly a přímky 2. Shrnutí, doplnění a systematizace poznatků 56

Matematika Ekonomické lyceum. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika Ekonomické lyceum. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 7.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání: Ekonomické lyceum Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy Žák určuje číselný obor daného čísla (N, Z, Q, R) a rozlišuje základní vlastnosti číselných oborů pracuje

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci Nového PORGu. Těžiště výuky spočívá v

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl. Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium,

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156,

Více

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 VÝSTUP 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více