Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 EKONOMIKA Třídy 4.A, 4.C Základní ekonomické pojmy Makroekonomie Finanční trh Bankovní soustava Pojišťovnictví Podnik, podnikání, podnikatelské subjekty Hlavní činnost podniku Daně přímé Daně nepřímé Management Zaměstnanci a zaměstnavatelé Dlouhodobý majetek Marketing Obchodní společnosti kapitálové Obchodní společnosti osobní, družstva, státní podniky Činnosti podniku Založení, hospodaření, zánik podniku Oběžný majetek Financování podniku Obchodně závazkové vztahy Národní hospodářství Hospodářská politika Pracovně právní vztahy Tržní hospodářství Živnostenské podnikání

2 Třída 4. B Management Zrušení a zánik právních forem podnikání Živnostenské podnikání Obchodní společnosti kapitálové Obchodní společnosti osobní, státní podnik Pracovně právní vztahy Bankovní soustava Kapitálový trh Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Zahraniční obchod Marketing Právní postavení majetku při podnikatelské činnosti Hospodaření podniku Hospodářská politika Makroekonomie Personální činnost podniku Podnik, podnikání Národní hospodářství Tržní ekonomika Družstvo Hlavní činnost podniku poskytování služeb Daňová soustava Obchodní závazkové vztahy Pojišťovnictví Třída 4. D Základní ekonomické pojmy Makroekonomie Finanční trh Bankovní soustava Pojišťovnictví Podnik, podnikání, podnikatelské subjekty

3 Hlavní činnost podniku Daně přímé Daně nepřímé Management Zaměstnanci a zaměstnavatelé Dlouhodobý majetek Marketing Obchodní společnosti kapitálové Obchodní společnosti osobní, družstva, státní podniky Činnosti podniku Založení, hospodaření, zánik podniku Oběžný majetek Financování podniku Obchodně závazkové vztahy Národní hospodářství Hospodářská politika Pracovně právní vztahy Tržní hospodářství Živnostenské podnikání

4 ÚČETNICTVÍ Třídy 4. A, 4. B, 4. C Právní úprava účetnictví, Účtování mezd Účetní dokumentace, Opravné položky k zásobám Účtová osnova pro podnikatele, Výnosy příštích období Zásoby a jejich oceňování, Provozní zálohy Dlouhodobý majetek a jeho oceňování, Daň z příjmů právnických osob Účetní uzávěrka, Náklady příštích období Účetní závěrka, Evidence zásob způsobem B Účtování zásob, Směnky k inkasu Inventarizace majetku a závazků, Prodej dlouhodobého majetku Kapitálové účty, Pořízení dlouhodobého majetku dodavatelským způsobem Náklady, Účtování pohledávek a závazků v cizí měně Vztah účetní jednotky k finančnímu úřadu, Účtování výrobků a zboží Účtování o dlouhodobém majetku, Účtování rezerv Zúčtovací vztahy, Peníze na cestě Zjišťování výsledku hospodaření, Zálohy na pracovní cesty Kalkulace, Účtování dohadných položek Rozpočty, Ceniny Výnosy, Směnky k úhradě Zúčtování se zaměstnanci, Rozdělení výsledku hospodaření Účtová skupina 38 Přechodné účty aktiv a pasiv, Vztah účetní jednotky k finančnímu úřadu - DPH Rozdělení disponibilního zisku, úhrada ztráty, Inventarizační rozdíly materiálu Účetnictví, účetní technika a organizace, Odpisy dlouhodobého majetku Rozvaha, Uzávěrkové operace v evidenci materiálu Finanční účty, Sestavení předběžné kalkulace Vnitropodnikové účetnictví, Propočty v oblasti mezd Třída 4. D Právní úprava účetnictví, Vyřazení hmotného dlouhodobého majetku prodejem Účetní dokumentace, Nákup a zařazení hmotného dlouhodobého majetku do používání Účtové osnovy, účtová osnova pro podnikatele, Proúčtování rozdělení disponibilního zisku

5 Zásoby a jejich oceňování, Účtování cenin Dlouhodobý majetek, jeho oceňování a opotřebení, Účtování zásob vlastní výroby a jejich prodej Účetní uzávěrka, Nákup materiálu ze zahraničí Účetní závěrka, Evidence zásob způsobem B Materiálové zásoby, charakteristika, členění, Výpočet daňových odpisů Inventarizace majetku a závazků, Cestovné a jeho proúčtování Kapitálové účty, Účtování přímých daní Náklady,Účtování pohledávek a závazků v cizí měně Vztah účetní jednotky k finančnímu úřadu, Účtování výrobků a zboží Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku, Účtování rezerv Zúčtovací vztahy, Peníze na cestě Zjišťování výsledku hospodaření, úprava na daňový základ, Zálohy na pracovní cesty Kalkulace, Účtování dohadných položek Rozpočty, Účtování nepřímých daní Výnosy, Fondy tvořené ze zisku Mzdy a zaměstnanci, Rozdělení výsledku hospodaření Krátkodobý finanční majetek, Vztah účetní jednotky k finančnímu úřadu - DPH Rozdělení disponibilního zisku, úhrada ztráty, Inventarizační rozdíly u materiálu Účetnictví, účetní technika a organizace, Odpisy dlouhodobého majetku Rozvaha, Uzávěrkové operace v evidenci materiálu Finanční účty, Sestavení předběžné kalkulace Vnitropodnikové účetnictví, Propočty v oblasti mezd

6 RUSKÝ JAZYK Třídy 4.B, 4.C Můj životopis, moje rodina, plány do budoucna, časování sloves, slovesa se změnou kmenové souhlásky Bydlení, slovesné vazby odlišné od češtiny Studium, naše škola, vzdělávací systém v Rusku a u nás, základní číslovky, datum Popis osoby, vlastnosti, můj nejlepší přítel, řadové číslovky, datum Město, ve kterém žiji a jeho okolí, určování času, přibližnost Stravování, ruská a česká národní kuchyně, skloňování podst.jm. rodu mužského v sg. Doprava, role dopravy v cestovním ruchu, skloňování podst.jm. rodu ženského v sg. Česká republika, práce s mapou, skloňování podst.jm. rodu středního v sg. Praha, centrum turistického ruchu, historie, současnost, skloňování podst.jm. rodu mužského v pl. Roční období, počasí, skloňování podst.jm. rodu ženského v pl. Lázeňský trojúhelník, skloňování podst.jm. rodu středního v pl. Ruská federace, skloňování příd. jm. podle vzoru новый, молодой v sg. Svátky, kalendář, skloňování příd. jm. podle vzoru синий v sg. Moskva, centrum historického ruchu, historie, současnost, skloňování příd. jm. podle vzoru новый v pl. Petrohrad, historie, současnost, skloňování příd. jm. podle vzoru синий v pl. Kultura, umění a literatura v České republice a Ruské federaci, vyjádření možnosti (nemožnosti), nutnosti, potřebnosti Hotely, kategorie hotelů, cestování, ubytování, stupňování přídavných jmen Životní styl, péče o zdraví, rozkazovací způsob Volný čas, zájmy, záliby, ли х если, věta podmínková Příprava třídenního zájezdu po České republice, neurčitá zájmena (-то, -нибудь) Ekologie ochrana životního prostředí, problémy dneška, podmiňovací způsob Karlovy Vary světově proslulé lázně, léčení, nemoci, skloňování osobních zájmen Sport, aktivity, soutěže, skloňování přivlastňovacích zájmen Má oblíbená činnost, jak trávím prázdniny, záporná zájmena Úřední a osobní korespondence, hodiny, datum, letopočet

7 ANGLICKÝ JAZYK Třídy 4.B, 4.D Praha Spojené království, Londýn Spojené státy americké, New York Kanada Další anglicky mluvící země Česká republika Karlovy Vary Zaměstnání Fáze života a změny v sociálních rolích Bydlení Cestování Rodina, přátelé a volný čas Problémy světa Škola a vzdělání Životní prostředí Kultura Festivaly, svátky a zvyky Zločin Zdraví a zdravotní péče, lidské tělo Oblečení, móda a nakupování Jídlo a stravování Sporty a hry Příroda, počasí a roční období Obchodní korespondence Marketing a reklama

8 MATEMATIKA Třídy 4. A, C, Množiny a výroková logika Mnohočleny a výrazy Mocniny a odmocniny Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy Kvadratické rovnice a jejich soustavy, kvadratické nerovnice Iracionální rovnice Lineární a kvadratické rovnice s parametrem Důkazy v matematice Vztahy mezi goniometrickými funkcemi, goniometrické rovnice Řešení pravoúhlého a obecného trojúhelník Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice Mocninné funkce Rovnice s faktoriálem a kombinačními čísly Kombinatorika Základy počtu pravděpodobnosti Aritmetická posloupnost, vlastnosti posloupností Geometrická posloupnost a její užití Kružnice v analytické geometrii Elipsa v analytické geometrii Hyperbola v analytické geometrii Parabola v analytické geometrii Analytické geometrie lineárních útvarů v rovině Povrch a objem těles Komplexní čísla Absolutní hodnota lineární funkce a rovnice s absolutní hodnotou

9 FRANCOUZSKÝ JAZYK Třída 4. B Škola, vzdělávání, studium Zábava, volný čas, každodenní život Rodina, přátelé, osobní charakteristika, mezilidské vztahy Domov a bydlení Nakupování, služby, peníze Práce a povolání, životopis Doprava, dopravní prostředky Cestovní ruch a prázdniny Sport, zdravý životní styl, sportovní osobnosti Zdraví, hygiena, lidské tělo, nemoci Móda a oblékání Jídlo, stravování, restaurace Kultura a kulturní život Svátky a tradice Média Země,krajiny, národy, Evropa Příroda, životní prostředí, ekologie Reklama Moderní technologie Francie Paříž Frankofonie, francouzština ve světě Francouzské osobnosti, život a dílo slavných Česká Republika, Praha Turistické zajímavosti regionu, Karlovy Vary

10 NĚMECKÝ JAZYK Třída: 4.D Karlovy Vary Školství a vzdělání Německo Sport Švýcarsko Rakousko Zdraví, péče o zdraví, lidské tělo Kulturní život a umění Denní režim Nákupy a služby Česká republika Společná budoucnost, globalizace Stravování Dovolená, prázdniny, Doprava Praha Cestování Volný čas, koníčky Móda, oblečení, počasí Člověk a příroda Moderní bydlení Svátky, zvyky, tradice Mezilidské vztahy, rodina, charakteristika Životopis, práce, povolání Média, moderní informační technologie Třída 4.C Karlovy Vary Školství a vzdělání Německo Sport

11 Švýcarsko Rakousko Zdraví, péče o zdraví, lidské tělo Kulturní život a umění Denní režim Nákupy a služby Česká republika Globalizovaný svět Stravování Dovolená, prázdniny, cestování Doprava Praha Počasí, čtyři roční doby Volný čas, koníčky Móda, trendy v oblékání Člověk a příroda Moderní bydlení Svátky, zvyky, tradice Mezilidské vztahy, rodina, charakteristika Životopis, práce, povolání Média, moderní informační technologie

12 ŠPANĚLSKÝ JAZYK Třída 4.C Madrid a Barcelona Španělsko Latinská Amerika Úřady, banky, pošta, peníze Praha Karlovy Vary Česká Republika Cestování, turistické destinace Školy, vzdělání, studium Lidské tělo, zdraví Sport Životopis, osobní údaje Rodina Svátky, oslavy Restaurace, potraviny, jídlo Hromadné sdělovací prostředky Kultura Příroda, ekologie, globální oteplování Každodenní život, volný čas, zábava Doprava, dopravní prostředky Domov a bydlení Reklama Nákupy Moderní technologie Evropská unie

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Příloha č. 2 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Seznamy a témata maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Školní seznam

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY pro jarní a podzimní termín 2014/2015 MATURITNÍ OKRUHY 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Podnikání 64 41 L/51 Předmět / ročník I II III RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura 26 26 26 78 Cizí jazyk

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2014/2015 Zahraniční exkurze Téma Počet dní Vedoucí úkolu Krásy jižní Anglie a Walesu

Více

TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Školní rok 2013-2014 OBOR: CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2013/2014

TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Školní rok 2013-2014 OBOR: CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2013/2014 TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2013/2014 Zahraniční exkurze Téma Počet dní Vedoucí úkolu Polská historie v kontextu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 89/2014-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více