III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek"

Transkript

1 III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č Součástí tohoto standardu jsou též postupy účtování drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a postupy účtování při pronájmu majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení dlouhodobého majetku a stanovení výše ceny pro jeho zařazení do této kategorie majetku je uvedeno ve vyhlášce ministerstva financí č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je financován výhradně ze zdroje, který je k tomu určen, a tím je u příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu (státní příspěvkové organizace) fond reprodukce majetku a u příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek investiční fond. Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem používají prostředků investičního fondu k financování investičních výdajů, popřípadě příspěvků, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček a k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloží. Dále mohou investičního fondu použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace. Peněžní prostředky na pořizování dlouhodobého majetku jsou uloženy na účtu Běžný účet, pokud se účetní jednotka rozhodne pro oddělené sledování těchto peněžních prostředků, použije účtu Ostatní běžné účty. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se financuje vždy z provozních prostředků a při nákupu se odpisuje přímo do nákladů. Technické zhodnocení (jeho částka se za kalendářní rok sčítá) dlouhodobého majetku se hradí z prostředků určených na pořizování dlouhodobého majetku vždy, pokud částka na jeho 51

2 pořízení celkem přesáhne 40 nebo 60 tisíc a je třeba o úhrn těchto částek zvýšit pořizovací cenu příslušného majetku a přepočítat odpisy. V opačném případě se technické zhodnocení hradí z provozních prostředků a účtuje se do nákladů na účet Jiné ostatní náklady. Nemůže být proto součástí tvorby fondu reprodukce majetku nebo investičního fondu. K vyřazení dlouhodobého majetku může dojít jeho prodejem, likvidací v důsledku opotřebení nebo škody, popřípadě bezúplatným převodem. Při prodeji majetku u příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem musí o možné tvorbě zdrojů investičního fondu z výnosů z prodeje majetku rozhodnout zřizovatel. Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu je povinna po připsání částky na její bankovní účet odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří, s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který nabyla darem nebo děděním. Obdobně v případech, kdy bude příspěvková organizace povinna předat majetek podle právních předpisů, odepíše pořizovací cenu ve prospěch příslušného majetkového účtu a na vrub účtu oprávek, zůstatkovou cenu potom ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub účtu Fond dlouhodobého majetku. Nelze provést vypořádání mezi zdroji krytí, neboť by docházelo k vysokým ztrátovým výsledkům hospodaření. Analytické účty vede účetní jednotka podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku a slouží k jeho bližší identifikaci. Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem vedou analytické účty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odděleně za majetek zřizovatele svěřený jim do užívání a majetek získaný darem nebo dědictvím. Na podrozvahových účtech se majetek sleduje podle Českého účetního standardu č Příklad č. 1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nákupem (v částce vyšší než Kč) Text tis.kč MD DAL 1. Faktura dodavatele za software Úhrada faktury za nakoupený DNM Zařazení DNM do užívání Převod zdrojů k profinancovanému DNM Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 20 52

3 Příspěvková organizace vykazuje k x počáteční zůstatky na účtech: Běžný účet Fond reprodukce majetku 100, které se uskutečnily do x 2. Sestavte rozvahu a účet výsledku hospodaření k x Rozvaha k x Aktiva tis.kč Pasiva tis.kč Aktiva celkem Pasiva celkem náklady VH výnosy Příklad č. 2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nákupem (v částce vyšší než Kč - účetní jednotka má otevřen zvláštní účet prostředků pro pořizování dlouhodobého majetku ) 1. Faktura dodavatele za software 2. Úhrada faktury za nakoupený DNM 3. Zařazení DNM do užívání 4. Převod zdrojů k profinancovanému DNM 5. Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 7. Převod prostředků ve výši zúčtovaných odpisů z běžného účtu na zvláštní účet Příspěvková organizace vykazuje k x počáteční zůstatky na účtech: Ostatní běžné účty Fond reprodukce majetku Běžný účet Fond oběžných aktiv 20 53

4 1. Použijte při nákupu částky z příkladu č Zaúčtujte účetní případy, které se uskutečnily do x 3. Sestavte rozvahu a účet výsledku hospodaření k x 4. Porovnejte finanční situaci příspěvkové organizace v obou příkladech a určete, kdy bude třeba požádat zřizovatele o finanční příspěvek Rozvaha k x Aktiva tis.kč Pasiva tis.kč Aktiva celkem Pasiva celkem náklady VH výnosy Příklad č. 3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem (v částce vyšší než Kč - související výdaje zvyšují pořizovací cenu DHM) Text tis.kč MD DAL 1. Faktura dodavatele Úhrada faktury za nakoupený DHM Faktura za přípravu instalace Úhrada faktury Zařazení DHM do užívání včetně instalace Převod zdrojů k profinancovaném DHM Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu 5 8. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 5 54

5 Příspěvková organizace vykazuje k x počáteční zůstatky na účtech: Běžný účet Fond reprodukce majetku Fond oběžných aktiv 20, které se uskutečnily v průběhu roku 2. Sestavte rozvahu a účet výsledku hospodaření k x Rozvaha k x Aktiva tis.kč Pasiva tis.kč Aktiva celkem Pasiva celkem náklady VH výnosy Příklad č. 4 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, u kterého nevznikají výdaje zvyšující pořizovací cenu 1. Faktura dodavatele 2. Úhrada faktury za nakoupený DHM 3. Převod zdrojů k profinancovanému DHM 4. Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu 5. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 55

6 , které se uskutečnily v průběhu roku Příklad č. 5 Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku Text tis.kč MD DAL 1. Vybavení objektu požárním signalizačním zařízením a systémem televizního dozoru - faktura Úhrada dodavatelské faktury Převod zdrojů k profinancovanému majetku Zvýšení pořizovací ceny Zúčtování nově vypočítaných odpisů ze zvýšené pořiz. ceny 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Příspěvková organizace vykazuje k x počáteční zůstatky na účtech: Běžný účet Fond reprodukce majetku Stavby Fond dlouhodobého majetku Oprávky ke stavbám Fond oběžných aktiv 20 Budovu má příspěvková organizace ve svém účetnictví 10 let a v odpisovém plánu je uvedeno, že životnost je stanovena na 60 let., které se uskutečnily v průběhu roku 2 Vypočítejte výši odpisů při zvýšení pořizovací ceny za předpokladu, že signalizační zařízení bylo uvedeno do provozu x, tj. po deseti letech zavedení pořizovací ceny budovy do účetnictví Příklad č. 6 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem - darováním Text tis.kč MD DAL 1. Bezúplatné převzetí DNM v reprodukční pořizovací ceně 2. Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 56

7 Příspěvková organizace dostala darem automobil. Pořizovací cena automobilu byla Kč. Technik ohodnotil současnou cenu automobilu na Kč. Zaúčtujte účetní případy s tím, že v odpisovém plánu je uvedeno, že automobil bude využíván ještě 3 roky. Datum zařazení do používání je x. Příklad č. 7 Protokolární převzetí dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (majetek není plně odepsaný) (od organizační složky státu nebo územního samosprávného celku) 1. Protokolární převzetí DNM a DHM a) pořizovací cena b) dopočítané oprávky b) zůstatková cena 2. Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z pořiz. ceny 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Zaúčtujte účetní případy a zjistěte, zda bude třeba požádat zřizovatele o dotaci na odpisy, aby výsledek hospodaření nebyl ztrátový. Doplňte potřebné účetní případy. Příklad č. 8 Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (např. v důsledku organizačních změn - cena je známa a jsou - li vedlejší pořizovací náklady) 1. Protokolární převzetí DHM a) pořizovací cena 100 b) dopočítané oprávky 80 b) zůstatková cena Vedlejší pořizovací náklady (montáž, dopravné) Úhrada nákladů 10 57

8 4. Zařazení do užívání Převod zdrojů krytí ve výši pořizovacích nákladů Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z nově vypočítané pořizovací ceny 7. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 2. Vypočítejte novou pořizovací cenu 3. Vypočítejte výši odpisů z nově vypočítané pořizovací ceny Příklad č. 9 Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (např. v důsledku organizačních změn - cena není známa - ocenění reprodukční pořizovací cenou - jsou - li vedlejší pořizovací náklady) 1. Protokolární převzetí DHM v tis. Kč a) pořizovací cena 100 b) dopočítané oprávky 80 b) zůstatková cena Vedlejší pořizovací náklady (montáž, dopravné) Úhrada nákladů Pokračování v odpisování podle odpis. plánu z pořiz. ceny 5. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 2. Vysvětlete a zdůvodněte zásadní rozdíl v účtování mezi příkladem 8 a 9 Příklad č. 10 Zmařený dlouhodobý majetek 1. Faktura za rozestavěný DHM 2. Úhrada faktury za rozestavěný DHM 3. Rozhodnutí o zrušení rozestavěného DHM (zmařený DHM) 58

9 4. Vyúčtování zdrojů ze zmařeného DHM 1. Zaúčtujte uvedené účetní případy 2. Posuďte, jaký bude výsledek hospodaření v případě zmařeného majetku Příklad č. 11 Pořízení programového vybavení software (cena vyšší než Kč) 1. Faktura za software 2. Úhrada faktury 3. Převod zdrojů k profinancovanému majetku 4. Zúčtování odpisů do nákladů dle odpisového plánu 5. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 6. V následujícím roce rozšíření programu o další modul (technické zhodnocení) 7. Úhrada faktury 8. Převod zdrojů 9. Zúčtování nově vypočítaných odpisů 10. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 11. Upgrade programu 3 tis. 12. Zakoupení nového programu 8 tis. 13. Zařazení do DDNM 8 tis. 14. Úhrada faktury 2. Vysvětlete rozdíl mezi nákupem dlouhodobého nehmotného majetku, technickým zhodnocením tohoto majetku a účtováním výdajů souvisejících s majetkem do nákladů. Příklad č. 12 Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (v částce Kč a vyšší ) Text tis.kč MD DAL 1. Faktura za nakoupený DDNM 8 2. Úhrada faktury z provozních prostředků 8 3. Zařazení DDNM do užívání 8 59

10 1. Zaúčtujte výše uvedené účetní případy, které se uskutečnily do x 2. Sestavte rozvahu a účet výsledku hospodaření k x 3. Zhodnoťte, jaký vliv má nákup DDNM na výsledek hospodaření 4. Sestavte rozvahu a účet výsledku hospodaření pokud předpokládáme, že počáteční zůstatky na účtu Běžný účet a účtu Fond oběžných aktiv jsou 10 tis. Kč. Rozvaha k x Aktiva tis.kč Pasiva tis.kč Aktiva celkem Pasiva celkem náklady VH výnosy Příklad č. 13 Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku ( v částce Kč a vyšší) 1. Faktura za nakoupený DDHM 2. Úhrada faktury z provozních prostředků 3. Zařazení DDHM do užívání Příklad č. 14 Technické zhodnocení, uskutečněné několikrát během roku 1. Faktura za první technické zhodnocení Úhrada dodavatelské faktury Faktura za druhé technické zhodnocení Úhrada dodavatelské faktury 30 60

11 5. Zvýšení pořizovací ceny majetku za souhrnnou částku technického zhodnocení Tvorba zdrojů k profinancovanému technickému zhodnocení Převod peněžních prostředků pokud má účetní jednotka zvláštní účet pro financování dlouhod. majetku Vyhodnoťte vliv technického zhodnocení na výsledek hospodaření příspěvkové organizace Příklad č. 15 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v případě, že je dotace poskytnuta prostřednictvím limitního bankovního účtu 1. Dodavatelská faktura 2. Úhrada faktury na základě oznámení banky 3. Převod zdrojů krytí 4. Zařazení dlouhodobého majetku do užívání 5. Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 7. Poskytnutí dotace na neinvestiční výdaje 8. Vyúčtování dotace na konci měsíce 2. Popište rozdíl mezi klasickým pořízením dlouhodobého majetku a formou limitního bankovního účtu Příklad č. 16 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prodejem (zřizovatel nežádá odvod tržeb za prodaný majetek do svého rozpočtu) 1. Vyřazení DNM a DHM v pořizovací ceně Zúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku Úprava zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny 20 61

12 4. Předpis faktury odběrateli za prodaný dlouhodobý majetek Úhrada faktury odběratelem Sestavte účet výsledku hospodaření náklady VH výnosy Příklad č. 17 Vyřazení nemovitého majetku (budovy, stavby, pozemky) prodejem (odvod do rozpočtu zřizovatele) 1. Vyřazení v pořizovací ceně a) pozemku b) budovy nebo stavby 2. Zúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku 3. Úprava zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny 4. Předpis faktury odběrateli za prodaný dlouhodobý majetek 5. Úhrada faktury odběratelem 6. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2. Stanovte výši výsledku hospodaření při použití údajů z předchozího příkladu Příklad č. 18 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku likvidací (není li plně odepsán) 1. Vyřazení DHM v pořizovací ceně Zúčtování zůstatkové ceny Tvorba zdrojů krytí 20 62

13 4. Získaný materiál a náhrad. díly (kompenzace odpisu zůst. ceny) 5 2. Sestavte účet výsledku hospodaření náklady VH výnosy Příklad č. 19 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v důsledku škody 1. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 2. Zúčtování škody ve výši zůstatkové ceny 3. Získaný materiál 4. Předpis škody viníkovi k úhradě 5. Úhrada škody viníkem 6. Náklady na odstranění škody 7. Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny 8. Vyřazení zcizeného DHM v pořiz. ceně 9. Zúčtování škody ve výši zůstatkové ceny 10. Případné pojistné plnění (cena je známa) 11. Přijetí pojistného plnění 12. Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny 13. Přijetí pojistného plnění na úhradu škod v příštím účetním období 14. Čerpání prostředků v příštím účetním období 15. Pojistné plnění (cena na konci účetného období není známa) 16. Přijetí pojistného plnění v příštím účetním období 63

14 Příklad č. 20 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bezúplatným převodem (ze zákona, např. restituce), není - li plně odepsán 1. Vyřazení DNM v pořizovací ceně 2. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 3. Zúčtování zůstatkové ceny DNM 4. Zúčtování zůstatkové ceny DHM 2. Vysvětlete, proč v těchto případech majetek vyřadíme pouze z majetkových účtů a nedochází k vyúčtování zdrojů krytí Příklad č. 21 Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1. Poskytnuté zálohy na pořízení DHM 2. Vyúčtování zdrojů k poskytnutým zálohám 3. Faktura od dodavatele za DHM 4. Vypořádání zálohy 5. Doplatek faktury (záloha byla nižší než faktura) 6. Tvorba zdrojů krytí 7. Vrácení přeplatku (záloha byla vyšší než faktura) 8. Tvorba zdrojů krytí 9. Zařazení dokončeného DHM do užívání Příklad č. 22 Finanční leasing (se souhlasem zřizovatele) 1. Úhrada první vyšší splátky (akontace) 64

15 2. Převzetí hmotného majetku na podrozvahové účty 3. Úhrada měsíčních splátek 4. Postupné rozpouštění částky uhrazené první splátky do nákladů (děleno počtem měsíců, na které byla uzavřena smlouva) 5. Po ukončení splátek odkoupení hmotného majetku 6. Zrušení zápisů na podrozvahových účtech 7. Zařazení do drobného dlouhodobého hmotného majetku 2. Vysvětlete princip finančního leasingu v příspěvkových organizacích a jeho vliv na rozpočet zřizovatele Příklad č. 23 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ze státní dotace 1. Přiznání dotace na pořízení DHM 2. Příjem dotace na bankovní účet Příklad č. 24 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku použitím dlouhodobého úvěru s přímým uhrazováním faktur z úvěrového účtu 1. Dodavatelská faktura za nákup DHM 2. Úhrada faktury 3. Zařazení DHM do užívání 4. Vyúčtované úroky bankou 5. Úhrada bankovních úroků 6. Částečná splátka dlouhodobého úvěru 7. Úprava zdrojů krytí ve výši splátky úvěru 2. Posuďte význam úvěru v příspěvkových organizacích a jeho případný vliv na rozpočet zřizovatele 65

16 2 Zúčtovací vztahy Účty pro zachycování zúčtovacích vztahů jsou soustředěny do účtové třídy 3 Zúčtovací vztahy, základní postupy jejich účtování jsou obsaženy v Českém účetním standardu č. 516 a základní ustanovení o zúčtovacích vztazích jsou vymezena v příslušných vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K účtové skupině 31 Pohledávky je nutné poznamenat, že zde jsou soustředěny účty pro sledování veškerých dlouhodobých i krátkodobých pohledávek za odběrateli a poskytnutých záloh dodavatelům s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek, které se zachycují na účtech účtové skupiny 05. Rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky je třeba zajistit analytickými účty. Ve smyslu ustanovení 54 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů se do finančních vztahů mezi organizační složkou státu a jí zřízenou příspěvkovou organizací zahrnují mimo jiné příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo odvod z provozu do státního rozpočtu a individuální a systémové dotace na financování programů a akcí. Nároky na dotace a jejich vypořádání se zúčtují na párových účtech 346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a 347 Vypořádání přeplatků, dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem. Vrácení dotace na provoz by se mělo uskutečnit ještě před sestavením roční účetní závěrky. Zachytí se na vrub účtu 691 a ve prospěch účtu 347. Oba typy příspěvkových organizací účtují o nároku na dotace na účtech 346 a 348 současně s úhradou. Ke dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je-li nárok právně doložen. Příklad č. 25 Dotace poskytnuté příspěvkové organizaci zřízené organizační složkou státu 1. Nárok na provozní dotaci 2. Příjem dotace ve výši zřizovatelem vystaveného čtvrtletního limitu 3. Provozní náklady (zkráceně) 4. Předpis odvodu části nevyčerpané účelové dotace (většinou před sestavením roční účetní závěrky) 5. Předpis vrácení části dotace, která vůbec nebyla použita, nebo byla použita v rozporu s daným účelem, případně zřizovatelem nařízený odvod z provozu v rámci schvalování výsledku hospodaření 66

17 6. Úhrada nevyčerpané dotace, nebo nařízeného odvodu 7. Příjem dotace ze zahraničí na provozní výdaje (o nároku na příspěvek se neúčtuje) 8. Dodavatelské faktury 9. Úhrady faktur 10. Čerpání dotace 11. Příjem dotace na dlouhodobý majetek ze zahraničí 12. Dodavatelské faktury 13. Úhrada faktur 14. Tvorba fondu dlouhodobého majetku ve výši profinancovaných faktur 15. Dotace ze státního rozpočtu na dlouhodobý majetek - otevření limitu 16. Faktura dodavatele 17. Úhrada faktury z limitu 18. Tvorba fondu dlouhodobého majetku 19. Předpis odvodu z odpisů 20. Úhrada odvodu z odpisů Příklad č. 26 Dotace poskytnuté příspěvkové organizaci zřízené územním samosprávným celkem 1. Nárok na provozní dotaci od územních samosprávných celků 2. Příjem dotace 3. Provozní dotace poskytnutá ministerstvem prostřednictvím ÚSC 4. Příjem dotace 5. Předpis odvodu nedočerpané dotace do státního rozpočtu - před koncem účetního období - začátkem příštího účetního období 6. Dotace od ÚSC na pořízení dlouhodobého majetku 7. Příjem dotace 8. Dotace ze státního rozpočtu na dlouhodobý majetek 67

18 prostřednictvím limitního bankovního účtu - otevření limitu 9. Dodavatelské faktury 10. Úhrada faktury za dlouhodobý majetek z čerpacího účtu 11. Tvorba fondu dlouhodobého majetku 12. Dotace ze státního rozpočtu na provozní výdaje prostřednictvím limitního bankovního účtu otevření limitu 13. Dodavatelská faktura 14. Úhrada faktury z čerpacího účtu 15. Zúčtování provozní dotace ve výši skutečně vynaložených nákladů na stanovený účel 16. Příjem dotace ze zahraničí na provozní výdaje (o nároku na příspěvek se neúčtuje) 17. Dodavatelské faktury 18. Úhrada faktur 19. Čerpání dotace 20. Příjem dotace na dlouhodobý majetek ze Státního fondu životního prostředí 21. Dodavatelské faktury 22. Úhrada faktur 23.Tvorba fondu dlouhodobého majetku 24. Předpis vrácení nedočerpané dotace 25. Úhrada odvodu 26. Příjem dotace na dlouhodobý majetek ze zahraničí 27. Dodavatelská faktura 28. Úhrada faktur 29. Tvorba fondu dlouhodobého majetku 2. Uveďte rozdíly v účtování obou typů příspěvkových organizací a vysvětlete je 68

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací

Více

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Vypracovala: Jana Horňáčková strana 1 vnitřní směrnice č.2/2009 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška Ministerstva financí ze dne 21. září 1998 č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011 SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 7/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více