III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek"

Transkript

1 III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č Součástí tohoto standardu jsou též postupy účtování drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a postupy účtování při pronájmu majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení dlouhodobého majetku a stanovení výše ceny pro jeho zařazení do této kategorie majetku je uvedeno ve vyhlášce ministerstva financí č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je financován výhradně ze zdroje, který je k tomu určen, a tím je u příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu (státní příspěvkové organizace) fond reprodukce majetku a u příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek investiční fond. Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem používají prostředků investičního fondu k financování investičních výdajů, popřípadě příspěvků, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček a k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloží. Dále mohou investičního fondu použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace. Peněžní prostředky na pořizování dlouhodobého majetku jsou uloženy na účtu Běžný účet, pokud se účetní jednotka rozhodne pro oddělené sledování těchto peněžních prostředků, použije účtu Ostatní běžné účty. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se financuje vždy z provozních prostředků a při nákupu se odpisuje přímo do nákladů. Technické zhodnocení (jeho částka se za kalendářní rok sčítá) dlouhodobého majetku se hradí z prostředků určených na pořizování dlouhodobého majetku vždy, pokud částka na jeho 51

2 pořízení celkem přesáhne 40 nebo 60 tisíc a je třeba o úhrn těchto částek zvýšit pořizovací cenu příslušného majetku a přepočítat odpisy. V opačném případě se technické zhodnocení hradí z provozních prostředků a účtuje se do nákladů na účet Jiné ostatní náklady. Nemůže být proto součástí tvorby fondu reprodukce majetku nebo investičního fondu. K vyřazení dlouhodobého majetku může dojít jeho prodejem, likvidací v důsledku opotřebení nebo škody, popřípadě bezúplatným převodem. Při prodeji majetku u příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem musí o možné tvorbě zdrojů investičního fondu z výnosů z prodeje majetku rozhodnout zřizovatel. Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu je povinna po připsání částky na její bankovní účet odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří, s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který nabyla darem nebo děděním. Obdobně v případech, kdy bude příspěvková organizace povinna předat majetek podle právních předpisů, odepíše pořizovací cenu ve prospěch příslušného majetkového účtu a na vrub účtu oprávek, zůstatkovou cenu potom ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub účtu Fond dlouhodobého majetku. Nelze provést vypořádání mezi zdroji krytí, neboť by docházelo k vysokým ztrátovým výsledkům hospodaření. Analytické účty vede účetní jednotka podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku a slouží k jeho bližší identifikaci. Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem vedou analytické účty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odděleně za majetek zřizovatele svěřený jim do užívání a majetek získaný darem nebo dědictvím. Na podrozvahových účtech se majetek sleduje podle Českého účetního standardu č Příklad č. 1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nákupem (v částce vyšší než Kč) Text tis.kč MD DAL 1. Faktura dodavatele za software Úhrada faktury za nakoupený DNM Zařazení DNM do užívání Převod zdrojů k profinancovanému DNM Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 20 52

3 Příspěvková organizace vykazuje k x počáteční zůstatky na účtech: Běžný účet Fond reprodukce majetku 100, které se uskutečnily do x 2. Sestavte rozvahu a účet výsledku hospodaření k x Rozvaha k x Aktiva tis.kč Pasiva tis.kč Aktiva celkem Pasiva celkem náklady VH výnosy Příklad č. 2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nákupem (v částce vyšší než Kč - účetní jednotka má otevřen zvláštní účet prostředků pro pořizování dlouhodobého majetku ) 1. Faktura dodavatele za software 2. Úhrada faktury za nakoupený DNM 3. Zařazení DNM do užívání 4. Převod zdrojů k profinancovanému DNM 5. Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 7. Převod prostředků ve výši zúčtovaných odpisů z běžného účtu na zvláštní účet Příspěvková organizace vykazuje k x počáteční zůstatky na účtech: Ostatní běžné účty Fond reprodukce majetku Běžný účet Fond oběžných aktiv 20 53

4 1. Použijte při nákupu částky z příkladu č Zaúčtujte účetní případy, které se uskutečnily do x 3. Sestavte rozvahu a účet výsledku hospodaření k x 4. Porovnejte finanční situaci příspěvkové organizace v obou příkladech a určete, kdy bude třeba požádat zřizovatele o finanční příspěvek Rozvaha k x Aktiva tis.kč Pasiva tis.kč Aktiva celkem Pasiva celkem náklady VH výnosy Příklad č. 3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem (v částce vyšší než Kč - související výdaje zvyšují pořizovací cenu DHM) Text tis.kč MD DAL 1. Faktura dodavatele Úhrada faktury za nakoupený DHM Faktura za přípravu instalace Úhrada faktury Zařazení DHM do užívání včetně instalace Převod zdrojů k profinancovaném DHM Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu 5 8. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 5 54

5 Příspěvková organizace vykazuje k x počáteční zůstatky na účtech: Běžný účet Fond reprodukce majetku Fond oběžných aktiv 20, které se uskutečnily v průběhu roku 2. Sestavte rozvahu a účet výsledku hospodaření k x Rozvaha k x Aktiva tis.kč Pasiva tis.kč Aktiva celkem Pasiva celkem náklady VH výnosy Příklad č. 4 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, u kterého nevznikají výdaje zvyšující pořizovací cenu 1. Faktura dodavatele 2. Úhrada faktury za nakoupený DHM 3. Převod zdrojů k profinancovanému DHM 4. Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu 5. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 55

6 , které se uskutečnily v průběhu roku Příklad č. 5 Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku Text tis.kč MD DAL 1. Vybavení objektu požárním signalizačním zařízením a systémem televizního dozoru - faktura Úhrada dodavatelské faktury Převod zdrojů k profinancovanému majetku Zvýšení pořizovací ceny Zúčtování nově vypočítaných odpisů ze zvýšené pořiz. ceny 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Příspěvková organizace vykazuje k x počáteční zůstatky na účtech: Běžný účet Fond reprodukce majetku Stavby Fond dlouhodobého majetku Oprávky ke stavbám Fond oběžných aktiv 20 Budovu má příspěvková organizace ve svém účetnictví 10 let a v odpisovém plánu je uvedeno, že životnost je stanovena na 60 let., které se uskutečnily v průběhu roku 2 Vypočítejte výši odpisů při zvýšení pořizovací ceny za předpokladu, že signalizační zařízení bylo uvedeno do provozu x, tj. po deseti letech zavedení pořizovací ceny budovy do účetnictví Příklad č. 6 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem - darováním Text tis.kč MD DAL 1. Bezúplatné převzetí DNM v reprodukční pořizovací ceně 2. Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 56

7 Příspěvková organizace dostala darem automobil. Pořizovací cena automobilu byla Kč. Technik ohodnotil současnou cenu automobilu na Kč. Zaúčtujte účetní případy s tím, že v odpisovém plánu je uvedeno, že automobil bude využíván ještě 3 roky. Datum zařazení do používání je x. Příklad č. 7 Protokolární převzetí dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (majetek není plně odepsaný) (od organizační složky státu nebo územního samosprávného celku) 1. Protokolární převzetí DNM a DHM a) pořizovací cena b) dopočítané oprávky b) zůstatková cena 2. Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z pořiz. ceny 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Zaúčtujte účetní případy a zjistěte, zda bude třeba požádat zřizovatele o dotaci na odpisy, aby výsledek hospodaření nebyl ztrátový. Doplňte potřebné účetní případy. Příklad č. 8 Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (např. v důsledku organizačních změn - cena je známa a jsou - li vedlejší pořizovací náklady) 1. Protokolární převzetí DHM a) pořizovací cena 100 b) dopočítané oprávky 80 b) zůstatková cena Vedlejší pořizovací náklady (montáž, dopravné) Úhrada nákladů 10 57

8 4. Zařazení do užívání Převod zdrojů krytí ve výši pořizovacích nákladů Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z nově vypočítané pořizovací ceny 7. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 2. Vypočítejte novou pořizovací cenu 3. Vypočítejte výši odpisů z nově vypočítané pořizovací ceny Příklad č. 9 Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (např. v důsledku organizačních změn - cena není známa - ocenění reprodukční pořizovací cenou - jsou - li vedlejší pořizovací náklady) 1. Protokolární převzetí DHM v tis. Kč a) pořizovací cena 100 b) dopočítané oprávky 80 b) zůstatková cena Vedlejší pořizovací náklady (montáž, dopravné) Úhrada nákladů Pokračování v odpisování podle odpis. plánu z pořiz. ceny 5. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 2. Vysvětlete a zdůvodněte zásadní rozdíl v účtování mezi příkladem 8 a 9 Příklad č. 10 Zmařený dlouhodobý majetek 1. Faktura za rozestavěný DHM 2. Úhrada faktury za rozestavěný DHM 3. Rozhodnutí o zrušení rozestavěného DHM (zmařený DHM) 58

9 4. Vyúčtování zdrojů ze zmařeného DHM 1. Zaúčtujte uvedené účetní případy 2. Posuďte, jaký bude výsledek hospodaření v případě zmařeného majetku Příklad č. 11 Pořízení programového vybavení software (cena vyšší než Kč) 1. Faktura za software 2. Úhrada faktury 3. Převod zdrojů k profinancovanému majetku 4. Zúčtování odpisů do nákladů dle odpisového plánu 5. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 6. V následujícím roce rozšíření programu o další modul (technické zhodnocení) 7. Úhrada faktury 8. Převod zdrojů 9. Zúčtování nově vypočítaných odpisů 10. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 11. Upgrade programu 3 tis. 12. Zakoupení nového programu 8 tis. 13. Zařazení do DDNM 8 tis. 14. Úhrada faktury 2. Vysvětlete rozdíl mezi nákupem dlouhodobého nehmotného majetku, technickým zhodnocením tohoto majetku a účtováním výdajů souvisejících s majetkem do nákladů. Příklad č. 12 Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (v částce Kč a vyšší ) Text tis.kč MD DAL 1. Faktura za nakoupený DDNM 8 2. Úhrada faktury z provozních prostředků 8 3. Zařazení DDNM do užívání 8 59

10 1. Zaúčtujte výše uvedené účetní případy, které se uskutečnily do x 2. Sestavte rozvahu a účet výsledku hospodaření k x 3. Zhodnoťte, jaký vliv má nákup DDNM na výsledek hospodaření 4. Sestavte rozvahu a účet výsledku hospodaření pokud předpokládáme, že počáteční zůstatky na účtu Běžný účet a účtu Fond oběžných aktiv jsou 10 tis. Kč. Rozvaha k x Aktiva tis.kč Pasiva tis.kč Aktiva celkem Pasiva celkem náklady VH výnosy Příklad č. 13 Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku ( v částce Kč a vyšší) 1. Faktura za nakoupený DDHM 2. Úhrada faktury z provozních prostředků 3. Zařazení DDHM do užívání Příklad č. 14 Technické zhodnocení, uskutečněné několikrát během roku 1. Faktura za první technické zhodnocení Úhrada dodavatelské faktury Faktura za druhé technické zhodnocení Úhrada dodavatelské faktury 30 60

11 5. Zvýšení pořizovací ceny majetku za souhrnnou částku technického zhodnocení Tvorba zdrojů k profinancovanému technickému zhodnocení Převod peněžních prostředků pokud má účetní jednotka zvláštní účet pro financování dlouhod. majetku Vyhodnoťte vliv technického zhodnocení na výsledek hospodaření příspěvkové organizace Příklad č. 15 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v případě, že je dotace poskytnuta prostřednictvím limitního bankovního účtu 1. Dodavatelská faktura 2. Úhrada faktury na základě oznámení banky 3. Převod zdrojů krytí 4. Zařazení dlouhodobého majetku do užívání 5. Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 7. Poskytnutí dotace na neinvestiční výdaje 8. Vyúčtování dotace na konci měsíce 2. Popište rozdíl mezi klasickým pořízením dlouhodobého majetku a formou limitního bankovního účtu Příklad č. 16 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prodejem (zřizovatel nežádá odvod tržeb za prodaný majetek do svého rozpočtu) 1. Vyřazení DNM a DHM v pořizovací ceně Zúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku Úprava zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny 20 61

12 4. Předpis faktury odběrateli za prodaný dlouhodobý majetek Úhrada faktury odběratelem Sestavte účet výsledku hospodaření náklady VH výnosy Příklad č. 17 Vyřazení nemovitého majetku (budovy, stavby, pozemky) prodejem (odvod do rozpočtu zřizovatele) 1. Vyřazení v pořizovací ceně a) pozemku b) budovy nebo stavby 2. Zúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku 3. Úprava zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny 4. Předpis faktury odběrateli za prodaný dlouhodobý majetek 5. Úhrada faktury odběratelem 6. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2. Stanovte výši výsledku hospodaření při použití údajů z předchozího příkladu Příklad č. 18 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku likvidací (není li plně odepsán) 1. Vyřazení DHM v pořizovací ceně Zúčtování zůstatkové ceny Tvorba zdrojů krytí 20 62

13 4. Získaný materiál a náhrad. díly (kompenzace odpisu zůst. ceny) 5 2. Sestavte účet výsledku hospodaření náklady VH výnosy Příklad č. 19 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v důsledku škody 1. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 2. Zúčtování škody ve výši zůstatkové ceny 3. Získaný materiál 4. Předpis škody viníkovi k úhradě 5. Úhrada škody viníkem 6. Náklady na odstranění škody 7. Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny 8. Vyřazení zcizeného DHM v pořiz. ceně 9. Zúčtování škody ve výši zůstatkové ceny 10. Případné pojistné plnění (cena je známa) 11. Přijetí pojistného plnění 12. Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny 13. Přijetí pojistného plnění na úhradu škod v příštím účetním období 14. Čerpání prostředků v příštím účetním období 15. Pojistné plnění (cena na konci účetného období není známa) 16. Přijetí pojistného plnění v příštím účetním období 63

14 Příklad č. 20 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bezúplatným převodem (ze zákona, např. restituce), není - li plně odepsán 1. Vyřazení DNM v pořizovací ceně 2. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 3. Zúčtování zůstatkové ceny DNM 4. Zúčtování zůstatkové ceny DHM 2. Vysvětlete, proč v těchto případech majetek vyřadíme pouze z majetkových účtů a nedochází k vyúčtování zdrojů krytí Příklad č. 21 Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1. Poskytnuté zálohy na pořízení DHM 2. Vyúčtování zdrojů k poskytnutým zálohám 3. Faktura od dodavatele za DHM 4. Vypořádání zálohy 5. Doplatek faktury (záloha byla nižší než faktura) 6. Tvorba zdrojů krytí 7. Vrácení přeplatku (záloha byla vyšší než faktura) 8. Tvorba zdrojů krytí 9. Zařazení dokončeného DHM do užívání Příklad č. 22 Finanční leasing (se souhlasem zřizovatele) 1. Úhrada první vyšší splátky (akontace) 64

15 2. Převzetí hmotného majetku na podrozvahové účty 3. Úhrada měsíčních splátek 4. Postupné rozpouštění částky uhrazené první splátky do nákladů (děleno počtem měsíců, na které byla uzavřena smlouva) 5. Po ukončení splátek odkoupení hmotného majetku 6. Zrušení zápisů na podrozvahových účtech 7. Zařazení do drobného dlouhodobého hmotného majetku 2. Vysvětlete princip finančního leasingu v příspěvkových organizacích a jeho vliv na rozpočet zřizovatele Příklad č. 23 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ze státní dotace 1. Přiznání dotace na pořízení DHM 2. Příjem dotace na bankovní účet Příklad č. 24 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku použitím dlouhodobého úvěru s přímým uhrazováním faktur z úvěrového účtu 1. Dodavatelská faktura za nákup DHM 2. Úhrada faktury 3. Zařazení DHM do užívání 4. Vyúčtované úroky bankou 5. Úhrada bankovních úroků 6. Částečná splátka dlouhodobého úvěru 7. Úprava zdrojů krytí ve výši splátky úvěru 2. Posuďte význam úvěru v příspěvkových organizacích a jeho případný vliv na rozpočet zřizovatele 65

16 2 Zúčtovací vztahy Účty pro zachycování zúčtovacích vztahů jsou soustředěny do účtové třídy 3 Zúčtovací vztahy, základní postupy jejich účtování jsou obsaženy v Českém účetním standardu č. 516 a základní ustanovení o zúčtovacích vztazích jsou vymezena v příslušných vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K účtové skupině 31 Pohledávky je nutné poznamenat, že zde jsou soustředěny účty pro sledování veškerých dlouhodobých i krátkodobých pohledávek za odběrateli a poskytnutých záloh dodavatelům s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek, které se zachycují na účtech účtové skupiny 05. Rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky je třeba zajistit analytickými účty. Ve smyslu ustanovení 54 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů se do finančních vztahů mezi organizační složkou státu a jí zřízenou příspěvkovou organizací zahrnují mimo jiné příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo odvod z provozu do státního rozpočtu a individuální a systémové dotace na financování programů a akcí. Nároky na dotace a jejich vypořádání se zúčtují na párových účtech 346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a 347 Vypořádání přeplatků, dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem. Vrácení dotace na provoz by se mělo uskutečnit ještě před sestavením roční účetní závěrky. Zachytí se na vrub účtu 691 a ve prospěch účtu 347. Oba typy příspěvkových organizací účtují o nároku na dotace na účtech 346 a 348 současně s úhradou. Ke dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je-li nárok právně doložen. Příklad č. 25 Dotace poskytnuté příspěvkové organizaci zřízené organizační složkou státu 1. Nárok na provozní dotaci 2. Příjem dotace ve výši zřizovatelem vystaveného čtvrtletního limitu 3. Provozní náklady (zkráceně) 4. Předpis odvodu části nevyčerpané účelové dotace (většinou před sestavením roční účetní závěrky) 5. Předpis vrácení části dotace, která vůbec nebyla použita, nebo byla použita v rozporu s daným účelem, případně zřizovatelem nařízený odvod z provozu v rámci schvalování výsledku hospodaření 66

17 6. Úhrada nevyčerpané dotace, nebo nařízeného odvodu 7. Příjem dotace ze zahraničí na provozní výdaje (o nároku na příspěvek se neúčtuje) 8. Dodavatelské faktury 9. Úhrady faktur 10. Čerpání dotace 11. Příjem dotace na dlouhodobý majetek ze zahraničí 12. Dodavatelské faktury 13. Úhrada faktur 14. Tvorba fondu dlouhodobého majetku ve výši profinancovaných faktur 15. Dotace ze státního rozpočtu na dlouhodobý majetek - otevření limitu 16. Faktura dodavatele 17. Úhrada faktury z limitu 18. Tvorba fondu dlouhodobého majetku 19. Předpis odvodu z odpisů 20. Úhrada odvodu z odpisů Příklad č. 26 Dotace poskytnuté příspěvkové organizaci zřízené územním samosprávným celkem 1. Nárok na provozní dotaci od územních samosprávných celků 2. Příjem dotace 3. Provozní dotace poskytnutá ministerstvem prostřednictvím ÚSC 4. Příjem dotace 5. Předpis odvodu nedočerpané dotace do státního rozpočtu - před koncem účetního období - začátkem příštího účetního období 6. Dotace od ÚSC na pořízení dlouhodobého majetku 7. Příjem dotace 8. Dotace ze státního rozpočtu na dlouhodobý majetek 67

18 prostřednictvím limitního bankovního účtu - otevření limitu 9. Dodavatelské faktury 10. Úhrada faktury za dlouhodobý majetek z čerpacího účtu 11. Tvorba fondu dlouhodobého majetku 12. Dotace ze státního rozpočtu na provozní výdaje prostřednictvím limitního bankovního účtu otevření limitu 13. Dodavatelská faktura 14. Úhrada faktury z čerpacího účtu 15. Zúčtování provozní dotace ve výši skutečně vynaložených nákladů na stanovený účel 16. Příjem dotace ze zahraničí na provozní výdaje (o nároku na příspěvek se neúčtuje) 17. Dodavatelské faktury 18. Úhrada faktur 19. Čerpání dotace 20. Příjem dotace na dlouhodobý majetek ze Státního fondu životního prostředí 21. Dodavatelské faktury 22. Úhrada faktur 23.Tvorba fondu dlouhodobého majetku 24. Předpis vrácení nedočerpané dotace 25. Úhrada odvodu 26. Příjem dotace na dlouhodobý majetek ze zahraničí 27. Dodavatelská faktura 28. Úhrada faktur 29. Tvorba fondu dlouhodobého majetku 2. Uveďte rozdíly v účtování obou typů příspěvkových organizací a vysvětlete je 68

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Pořízení dlouhodobého majetku ÚSC i PO pořizuje majetek: nákupem zhotovením vlastní činností bezúplatným převodem (darováním) převodem podle zvláštních předpisů

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

5/3 PŘÍSPĚVKY A DOTACE POSKYTOVANÉ PODLE ČÚS 703 TRANSFERY

5/3 PŘÍSPĚVKY A DOTACE POSKYTOVANÉ PODLE ČÚS 703 TRANSFERY str. 1 O ŘÍSĚVKY A DOACE OSKYOVANÉ ODLE ČÚS 703 RANSFERY ransfer je poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, včetně prostředků ze zahraničí, z rozpočtů ÚSC, ze státních fondů s výjimkou daní,

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 273147 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Obec Kramolna Kramolna čp. 172, 547 01 Kramolna Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (Obec), verze: 2010.12 1 z 16 A.1. Informace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II, č.1401, 141 31 Praha 4, IČO:68378289 Směrnice č.3 Pro evidenci, účtování, oceňování a odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a evidenci a

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 653497 Obec Vysokov Vysokov čp. 108, 547 01 Vysokov sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.3.2014 15:15:47 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška Ministerstva financí ze dne 21. září 1998 č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název:

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více