Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek"

Transkript

1 Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

2 Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání (DHM a DNM) či jeho zhodnocení (DFM) DHM a DNM umožňuje, usnadňuje a rozšiřuje existující podnikatelskou činnost a není primárně určen k prodeji DFM není pořizován s účelem používat ho, nýbrž získávat výnosy z jeho držby (např. v podobě úroků, dividend, kapitálového zhodnocení)

3 Členění DA podle fyzické podstaty: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek podle odpisovatelnosti: majetek odpisovaný majetek neodpisovaný

4 Dlouhodobý hmotný majetek nachází se v účtových třídách 02 (odpisovaný majetek) a 03 (neodpisovaný majetek) charakteristické rysy: fyzická podstata dlouhodobé používání jistá výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka s ohledem na zásadu významnosti

5 Odpisovaný DHM stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí pěstitelské celky trvalých porostů základní stádo a tažná zvířata nedokončený DHM ostatní

6 Neodpisovaný DHM pozemky předměty z drahých kovů umělecká díla

7 Dlouhodobý nehmotný majetek zobrazen v účtové skupině 01 charakteristické znaky: nehmotná podstata doba používání delší než 12 měsíců jistá výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka s ohledem na zásadu významnosti

8 Účtování skupina 01 zřizovací výdaje (souhrn výdajů souvisejících se založením podniku) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje software ocenitelná práva (duševní vlastnictví, patenty, licence) nedokončený DNM ostatní DNM

9 Dlouhodobý finanční majetek pořízen s cílem dlouhodobě investovat volné peněžní prostředky účtování v účtové skupině 06 patří sem: akcie a jiné majetkové účasti ostatní majetkové cenné papíry (podílové listy) dluhové cenné papíry poskytnuté půjčky termínované vklady peněžních prostředků a jiné

10 Oceňování DHM a HNM při pořízení pořizovací cenou (cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady souvisejí s jeho pořízením) vlastními náklady (přímé náklady vynaložené na výrobu DHM či DNM a nepřímé náklady, které se k této výrobě vztahují) reprodukční pořizovací cenou (cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje)

11 Pořizovací cena DHM a DNM (dle 47 vyhlášky pro podnikatele) do pořizovací ceny DHM a DNM vstupují: náklady na přípravu a zabezpečení (odměny za poradenské služby, expertízy, zprostředkování, správní poplatky, licence a patenty využitá při pořizování majetku) úroky z úvěru, z kterého je majetek pořizován, pokud o tom účetní jednotka rozhodne náklady na zkoušky před uvedením do používání do pořizovací ceny DHM a DNM nevstupují: náklady na opravy a údržbu kursové rozdíly smluvní pokuty a úroky z prodlení

12 Způsob pořízení DHM a DNM v hotovosti na obchodní úvěr (na fakturu) pomocí bankovního úvěru dotací z veřejných rozpočtů na leasing

13 Příklad na pořízení DHM PZ na BÚ 60, PZ v pokladně 10 účetní operace: 1) faktura od dodavatele za stroj 100 2) banka poskytla úvěr na pořízení stroje 80 3) hotově zaplaceno za dopravu stroje 8 4) faktura za montáž stroje 10 5) faktura za proškolení zaměstnanců 10 6) úrok z úvěru do okamžiku zařazení stroje do používání 2 (dle rozhodnutí účetní jednotky vstupuje do pořizovací ceny) 7) zařazení stroje do používání 8) zaplacení všech faktur z běžného účtu 9) úrok z úvěru za období po zařazení stroje do používání 5

14 1) 042/321 2) 221/461 3) 042/211 4) 042/321 5) 518/321 6) 042/221 7) 022/042 8) 321/221 9) 562/221 Řešení

15 Oceňování DHM a DNM k datu ÚZ ocenění na bázi historické pořizovací ceny sníženou o kumulovanou výši odpisů (tzv. oprávky) a sníženou o kumulovanou výši vytvořených opravných položek odpis během účetního období vyjadřuje způsob čerpání prospěchu z dlouhodobého aktiva a ústí ve snížení hodnoty aktiva v rozvaze a vzniku nákladu ve výsledovce opravné položky jsou výrazem zásady opatrnosti

16 Opravné položky tvoření OP snižuje hospodářský výsledek a rozpouštění HV zvyšuje účel spočívá v zachycení věrného a poctivého obrazu finanční situace zachycujeme tak přechodné snížení hodnoty majetku snížení hodnoty majetku se účtuje nepřímo (prostřednictvím opravného účtu) nelze tvořit OP na zvýšení hodnoty aktiva účet OP nemůže mít aktivní zůstatek tvorbu se účtuje na vrub nákladů ve skupině 55 a ve prospěch účtů ze skupiny 09 jejich snížení se proúčtuje obráceně o tvorbě OP se rozhoduje během inventarizace, kdy se porovnává účetní hodnota aktiv s jejich tržní hodnotu pokud účetní hodnota je nižší než tržní a tento pokles je přechodného rázu, vytvoří se OP v dalších obdobích se posuzuje výše a odůvodněnost opravné položky

17 Příklad předpokládejte dostatečné PZ zaúčtujte účetní operace: 1) faktura za nákup nákladního automobilu 795 2) zaplacen hotově správní poplatek za registraci vozu 5 3) automobil zařazen do používání 4) z běžného účtu zaplacena faktura za automobil 5) odpis automobilu za první rok 100 6) ke konci účetního období zjištěno přechodné snížení hodnoty vozu na 670 7) odpis automobilu v druhém roce 100 8) tržní hodnota automobilu ke konci druhého roku 610

18 Řešení 042/ / / / / /092 (částka 30) 551/ /559 (částka 30)

19 Odpisování odpisováním přenášíme část pořizovací ceny do nákladů odpis vyjadřuje postupné čerpání prospěchu dlouhodobého aktiva při jeho používání při dosahování výnosů odpisový plán by tedy měl být sestaven tak, aby odpovídal co nejvěrněji náběhu výnosů odpis je pouhým odhadem, mění-li se podmínky, ze kterých vycházel původní odpisový plán, je nutné tento plán revidovat a upravit

20 Základní termíny pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady zbytková hodnota odhadovaná hodnota, kterou bude mít aktivum na konci doby životnosti (v ČR se příliš nepoužívá) odpisová základna = PC ZH (částka, která se odepíše v průběhu doby životnosti aktiva) oprávky = kumulované odpisy zůstatková cena = PC oprávky korekce = oprávky + opravné položky hodnota netto = PC - korekce

21 Odpisové metody výběr odpisové metody by měl co nejvěrněji kopírovat náběh výnosů z používání majetku metody odpisování založeny na: výkonu faktoru času přesnější jsou výkonové odpisy, ne vždy se podaří či vyplatí zjišťovat časové odpisy mohou být lineární či zrychlené neplést účetní odpisy s odpisy daňovými

22 Vyřazení dlouhodobého majetku dlouhodobý majetek se pořizuje, používá a též vyřazuje důvodem pro jeho vyřazení může být: 1) vyřazení z důvodu opotřebování nad rámec odpisového plánu 2) likvidace majetku 3) škoda na majetku obvyklá 4) mimořádná škoda 5) prodej majetku 6) darování 7) převod do osobního vlastnictví podnikatele fyzické osoby

23 Zúčtování zůstatkové ceny při vyřazení dlouhodobého majetku se zúčtování zůstatkové ceny liší na základě toho, jakým způsobem byl majetek vyřazen k okamžiku vyřazení majetku z používání je nutné i vyřadit majetek z účetní evidence (zápis MD-Oprávky/D- Majetek) účtování v případě stroje (důvody viz předchozí snímek): 1) 551/082 2) 551/082 3) 548/082 4) 582/082 5) 541/082 6) 543/082 7) 491/082

24 Příklad účetní jednotka má tento dlouhodobý majetek: software 100 (oprávky 80) stroj 450 (oprávky 450) automobil osobní 250 (oprávky 200) automobil nákladní 800 (oprávky 300) zaúčtujte následující operace: z důvodu přechodu na nový SW byl starý vyřazen (odinstalován) vyřazení odepsaného stroje z používání prodej osobního automobilu za 40 v hotovosti vyřazení nákladního automobilu z důvodu havárie; pojišťovna uhradila na účet 400

25 Řešení odpis zůstatkové ceny SW: 551/073 (částka 20) vyřazení SW z užívání: 073/013 (částka 100) vyřazení stroje z užívání: 082/022 (částka 450) výnos z prodeje automobilu: 211/641 (částka 40) odpis zůstatkové ceny: 541/082 (částka 50) vyřazení automobilu z užívání: 082/022 (částka 250) odpis zůstatkové ceny: 549/082 (částka 500) náhrada od pojišťovny: 221/648 (částka 400) vyřazení automobilu z užívání: 082/022 (částka 800)

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

4. přednáška Finanční účetnictví

4. přednáška Finanční účetnictví 4. přednáška Finanční účetnictví Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní směrnice č: 3/2005 Obec: Malá Štáhle Adresa: Malá Štáhle 27,795 01 Rýmařov IČO: 00575968 Datum zpracování: 31.července 2005 Schváleno zastupitelstvem obce

Více

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Vypracovala: Jana Horňáčková strana 1 vnitřní směrnice č.2/2009 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Pavel Novotný. Finanční účetnictví

Pavel Novotný. Finanční účetnictví Finanční účetnictví Pavel Novotný Finanční účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2007 Úvod Předmět Finanční účetnictví navazuje na obor Základy účetnictví, jehož znalosti jsou východiskem,

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depriciation of fixed asset from accounting and taxation perspective Veronika

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady.

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady. Účetnictví: je nejdůležitější podnikový, úplný informatický, chronologicky relativně uzavřený systém, v jeho obsahu jsou zaznamenány všechny procesy, které byly uskutečněny, má vytvořený právní, obsahový

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více