ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

2 1. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 a) NÁZEV - Svět kolem nás - školní vzdělávací program pro mateřskou školu 1 b) PŘEDKLADATEL A ZŘIZOVATEL Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Adresa školy: Vodárenská 2472, Kladno Ředitel školy: PaedDr. Zuzana Holečková telefon školy: telefon MŠ: IČ: Identifikátor: Zřizovatel školy: Statutární město Kladno Adresa: nám. Starosty Pavla 44, Kladno telefon : IČ: DIČ: CZ Zpracovatel: Koordinátor: Dagmar Semencová Radmila Neumanová Eliška Zedínková 1 c) PLATNOST DOKUMENTU: od ŠVP byl schválen Pedagogickou radou a projednán s odborovou organizací dne PaedDr. Zuzana Holečková ředitelka školy

3 2. 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Typ školy: Mateřská škola celodenní Provozní doba: 6,30 16,30 hod. Kapacita dětí: 100 Počet tříd: 4 Počet učitelů: 7 Počet provozních zaměstnanců: 7 Budova mateřské školy je dvou podlažní, 2 třídy jsou umístěny v přízemí a 2 třídy jsou v patře budovy. MŠ je umístěna uprostřed městského sídliště a náleží k ní rozlehlá školní zahrada, která je oplocená a vybavená pro tělovýchovné aktivity i odpočinek dětí, včetně pískovišť, hracího domečku se skluzavkou, dřevěné mašinky, venkovní tabule na malování, mlhoviště a bazénu pro děti. Škola je esteticky i funkčně vybavena, prostorové podmínky jsou dostačující, třídy jsou standardně a účelově vybavené pro spontánní i řízené činnosti dětí. Děti mají k dispozici manipulační, didaktické a mechanické hračky, stavebnice, společenské hry sportovní náčiní. Velký význam a přínos pro děti i rodiče má sloučení MŠ se základní školou. Děti a rodiče mají možnost seznamovat se s prostředím a atmosférou ZŠ prostřednictvím vzájemných kulturních, sportovních a společenských vystoupení, návštěv dětí v 1. třídách ZŠ. Také pedagogové úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti a ředitelka školy se sama zúčastňuje besídek a třídních schůzek v MŠ a informuje rodiče o vstupu dětí do 1. ročníku ZŠ. Díky této spolupráci je zajištěn hladký a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ. Vedení ZŠ zajišťuje pro zaměstnance MŠ zdravotní prohlídky, školení BOZP a PO, veškeré povinné revize. Zúčastňuje se schůzek s rodiči. Zajišťuje vedení účetnictví. Vedoucí MŠ předkládá podklady pro mzdy, plány a čerpání dovolených, podílí se na zpracování povinné školní dokumentace, řádů, plánů. Hlásí nepřítomnost na pracovišti, úrazy a závady. Projednává s vedením ZŠ čerpání a nákup pracích a mycích prostředků, pomůcek, vybavení mateřské školy. Dále projednává personální obsazení mateřské školy. Vedení pravidelně navštěvuje mateřskou školu a kontroluje, zda je vše v pořádku. Spolupráce je velmi dobrá a vedení ZŠ je vždy a včas o všem informováno.

4 3. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika a uspořádání tříd: V MŠ jsou 4 třídy po 25 dětech věkově homogenní, jsou rozděleny od nejmladších až po nejstarší děti. 1. třída nejmladší věkové složení, třída je zaměřena především na adaptaci dětí v MŠ, na začlenění dětí do kolektivu, seznamování s novým prostředím, na osvojení základních prvků sebeobsluhy, potřeb, poznatků, vědomostí, návyků. Ve třídě je dostatek hraček, stavebnic, pomůcek, herních koutů, nábytku, audiovizuální techniky, klavír. Vše je dostupné a vhodné pro nejmladší věkovou skupinu. 2. třída- věkové složení dětí 3,5 4,5, děti navazují na poznatky, vědomosti, získané v předchozí třídě a rozšiřují si je. Třída je zaměřena především na schopnosti komunikovat navzájem mezi sebou a i s dospělou osobou, na dobré vztahy mezi dětmi, začlenění dětí do všech činností. Děti se zde seznamují s netradičními výtvarnými materiály a pracují s nimi. Třída je vybavena, nábytkem, audiovizuální technikou, klavírem, hracími kouty, dostupnými hračkami a pomůckami. 3. a 4. třída obě třídy jsou předškolní, pracuje se zde i s dětmi s odloženou školní docházkou. Třídy jsou zaměřeny především na přípravu dětí do základní školy, na sportovní, hudební a výtvarné činnosti, na osvojování a získávání poznatků v širších oblastech, vše probíhá v přirozených souvislostech /pozorování, naslouchání o objevování /, získávání větší slovní zásoby, schopnosti komunikace s dospělou osobou. Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou, klavírem, nábytkem vhodným pro věkové složení tříd, pomůckami, hračkami, hracími a výtvarnými kouty, dostatečným sportovním náčiním. Máme objednanou interaktivní tabuli. Třídy jsou zaměřeny na zdravý životní styl, zdravou výživu, ekologickou výchovu, sportovní činnosti. a) Věcné podmínky MŠ má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny počtu dětí a jsou nezávadné, bezpečné a estetického vzhledu. Budeme se snažit dokoupit ještě nové deky a polštáře na spaní. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku a je průběžně obnovováno a doplňováno. Podstatná část pomůcek a hraček je umístěna tak, aby je děti mohly samostatně využívat. Děti se podílejí svými výtvory také na výzdobě a úpravě interiéru školy, vnitřní uspořádání tříd a jejich materiální vybavení je účelné, vyhovující řízeným i spontánním činnostem, k námětovým a tvořivým hrám využívají dětí hrací kouty. MŠ je vybavena kvalitně pro pohybové, hudební, výtvarné a pracovní aktivity dětí. Pro doplnění výchovných záměrů má škola dostatek metodických a didaktických souborů i odborné literatury, která se stále doplňuje. Dalším plánem je

5 4. zakoupení interaktivní tabule pro děti. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada a hřiště. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity např. florbal, fotbal, základy atletiky. Dokoupili jsme dětský hrad se skluzavkou a tabuli pro výtvarné aktivity dětí. Máme v plánu zajistit další prvky pro sportovní činnosti (šplh, ručkování). Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ (školní zahrada a bazén) splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, osvětlení aj.) b) Životospráva V denním programu MŠ jsou zohledněny psychofyziologické zvláštnosti dětí předškolního věku, je respektována individuální potřeba aktivity, spánku i odpočinku. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin a mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Obvyklý denní program začíná ve všech třídách nástupem od 6.30 h, spontánní hry a činnosti řízené pedagogem se střídají během dopoledne až do deseti hodin, pak následuje dostatek pohybu venku, program je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti odchází na pobyt venku za každého počasí (vyjma prudkého deště, velkých mrazů a při špatné kvalitě ovzduší). Dále odpolední odpočinek podle individuálních potřeb dítěte a hry a zájmové činnosti až do skončení provozní doby, tj h. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. Stravování 3x denně (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) v pravidelných intervalech včetně pitného režimu v průběhu dne podle potřeb dětí zajišťuje stravovna (viz. Provozní řád). Učitelka nabízí a motivuje děti, aby ochutnaly jídlo, které nemají rády, ale v žádném případě je do toho nenutí. c) Psychosociální podmínky Naším cílem je, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, jistě, spokojeně a bezpečně. Ve škole panuje klidná atmosféra, učitelky se snaží být pohodové, veselé, přátelské, děti mají možnost vidět i příznivou atmosféru a zdvořilé jednání mezi ředitelkou, učitelkami, rodiči i provozními zaměstnanci. Děti mají možnost se obracet se svým přáním na všechny zaměstnance a mohou bez obav říci, že něco nechtějí. /jíst, dělat/. Proto se také těší na druhý den do MŠ. Nové dítě má vždy možnost se adaptovat na nové prostředí a rodiče téměř vždy využívají procesu adaptace. Všechny děti mají rovnocenné postavení, není zde žádné znevýhodňování, nebo podceňování a zesměšňování není přípustné. Volnost a svoboda dětí je dobře vyvážena s nutností v nezbytné míře dodržovat řád a učit se pravidlům soužití. Děti mají možnost se podílet na tvorbě pravidel soužití. Ve třídách jsou pravidla viditelně vyvěšená. Učitelka projevuje všem dětem emoční vřelost a uplatňuje pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, dává dětem jasné a srozumitelné pokyny, ve vztazích mezi dospělými a mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemná podpora a pomoc. Pedagog se programově věnuje

6 5. neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany). 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ a) Organizace Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje aktuální změny. Do programu jsou zařazovány pravidelně řízené zdravotně preventivní aktivity. Učitelka během dne organizuje řízené činnosti, tak, aby si z nich mohly děti vybírat. Plánování činností vychází z potřeb, zájmů a spontánních činností dětí. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých i větších skupinách. Jsou vytvořeny oddělené herní kouty. Je dostatečně dbáno na bezpečí a soukromí dětí. WC mají oddělené boxy. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim, je dostatečně dlouhý a může probíhat i ve společnosti rodiče, tak dlouho, jak potřebuje. Při realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. b) Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny, všichni zaměstnanci znají své kompetence a jsou obsaženy v Pracovních náplních. Je vytvořen funkční informační systém / uvnitř i navenek mateřské školy/. Při vedení zaměstnanců vytváří vedoucí MŠ ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje pracovníky do řízení MŠ, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Motivuje a podporuje spoluúčast všech pedagogů na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Vedoucí vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně je motivuje. Vedoucí využívá jasná kritéria finančního ohodnocení pracovníků, která jsou zveřejněna. Vedoucí pravidelně provádí hospitační činnost na základě předem stanovených kritérií. Rozbor práce po hospitaci je veden konstruktivně. Řešení konfliktů řeší vedoucí včas a kultivovaně. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční a opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Pedagogové se pravidelně setkávají na pedagogických poradách, kde pracují na tvorbě ŠVP, vyhodnocují svoji práci, vzájemně konzultují. Vedoucí vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou užitečné. Jsou podkladem pro další práci. Vedoucí vytváří kontrolní a hodnotící systém, který poskytuje konkrétní koncepční záměry a plány školy. Učitelky se vzájemně informují a domlouvají na požadavcích, které mají na chování, pracovní postupy, vytváření návyků dětí. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se svojí kmenovou základní školou, s odborníky, kteří poskytují pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

7 6. Vedoucí zajišťuje vnější informační systém pro rodiče a veřejnost. Velmi úzce spolupracuje se ZŠ, návštěvy školy, vzájemné předávaní zkušeností a informací, třídní schůzky, zápisy dětí, vzdělávací program ZŠ a naopak. c) Personální a pedagogické zajištění MŠ Všichni pedagogové v mateřské škole mají předepsanou odbornou kvalifikaci, sebevzdělávají se, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Pravidelně čtou odbornou literaturu, účastní se odborných seminářů na základě plánu (osobních potřeb), učitelka přenáší své poznatky z dalšího vzdělávání do praxe. Vedoucí umožňuje vzdělání všem, vzdělává se a snaží se jít příkladem. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech dětem zajištěna optimální péče. Pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. (Řád školy, provozní řád, Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, nástěnky). Pedagogické a provozní porady Pedagogické porady se pořádají podle harmonogramu / nejméně 4 x do roka /, na pedagogických poradách se řeší nejen předem připravený program, ale především aktuální problémy, nápady, dění v MŠ, individuální pomoc dětem, reakce rodičů na pedagogickou práci, včetně dalšího opatření. Provozní porady probíhají podle aktuálních potřeb školy. d) Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, mohou volně vstupovat do tříd. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se ve škole děje. Mohou se spolupodílet na tvorbě základních dokumentů. Ve školních dokumentech jsou vytyčena práva a povinnosti rodičů. Rodiče se nebojí otevřeně jednat, mít připomínky k chodu MŠ. Pro rodiče jsou pořádány schůzky, individuální konzultace, mají možnost se zúčastnit různých aktivit dětí. Učitelka poskytuje rodičům informace o pokrocích ve vývoji a a vzdělání dítěte, o jeho chování. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, nabízí rodičům poradenský servis, odborné přednášky, schůzky s učiteli a ředitelkou základní školy a pomáhá rodičům v péči o dítě. MŠ získává od rodičů informace otevřeným dialogem nebo prostřednictvím anonymních dotazníků. Veškeré informace o dětech a rodině jsou důvěrné. e) Zápis a přijímání dětí Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy. Následující oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým. Zápis provádí ředitelka sama nebo její zástupce.

8 Kritéria pro zápis dětí do mateřských škol zřízených Statutárním městem Kladnem 7. Do mateřských škol budou přednostně přijímány děti, které v daném kalendářním roce dosáhnou tří let věku, jejichž rodiče jsou v pracovním poměru a mají trvalé bydliště na území města Kladna. Dále budou do mateřských škol vybírány děti za následujících podmínek: 1. Děti s odloženou školní docházkou a děti rok před zahájením povinné školní docházky (předškoláci). 2. Děti samoživitelů, kteří studují nebo jsou v pracovním či jiném obdobném poměru. 3. Děti, jejichž oba rodiče studují nebo jsou v pracovním či jiném obdobném poměru. 4. Děti, jejichž sourozenci již navštěvují danou mateřskou školu. 5. Děti s bližší vzdáleností mateřské školy od místa bydliště. V případě, že škola umístí všechny tříleté děti, jejichž bydliště je na území města Kladna, může případně přijmout i děti, jejichž matka je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo je na rodičovské dovolené, děti mladší tří let a děti s bydlištěm mimo město Kladno za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 o školských zařízeních. ZÁPIS A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Přijímací řízení 1. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v březnu v kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. 2. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 3. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 4. Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k doplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

9 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 8. Mateřská škola představuje jednu z možností, která nabízí předškolnímu dítěti všestranně zdravé prostředí i vhodné rozvojové podmínky a která pomáhá rodině dítěte obohacovat v průběhu předškolních let jeho denní program. Mateřská škola ve své výchovné a vzdělávací práci usiluje o to, aby první zkušenosti byly stavěny na promyšleném, odborném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Základ pro výchovně vzdělávací práci tvoří Školní vzdělávací program s ústředním názvem Svět kolem nás, který vychází z veřejně zpracovaného programu Barevné kamínky, Kurikulum podpory zdraví, projekt Zdravá školka (projekt podporovaný zdravotní pojišťovnou MA), ekologický projekt Mrkvička a dále jeho součástí je také sportovní aktivita dětí. (základy atletiky, fotbalu, hokejbalu, florbalu, aerobiku). Jeho cílem je vytvoření co nejpestřejší skladby vzájemně se ovlivňujících a prolínajících se oblastí vedoucí k probuzení aktivního zájmu dítěte a chutí dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a napomáhat v utváření komplexní osobnosti dítěte předškolního věku. I. ZÁMĚRY: - rozvíjet dítě a jeho schopnosti učení - osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost - získat osobní samostatnost, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost - respektovat individuální potřeby a možnosti dítěte ŠVP má zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání, a učení. - oblast biologická - oblast psychologická - oblast interpersonální - oblast sociálně kulturní - oblast environmentální OBLASTI a ) Oblast: BIOLOGICKÁ Dílčí záměry: Stimulovat a podporovat růst a tělesný vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům.

10 9. b) Oblast: PSYCHOLOGICKÁ Dílčí záměry: Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebevyjádření c) Oblast: INTERPERSONÁLNÍ Dílčí záměry: Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. d) Oblast: SOCIÁLNĚ KULTURNÍ Dílčí záměry: Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. e) Oblast: ENVIRONMENTÁLNÍ Dílčí záměry: Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím až po globální problémy celosvětového dosahu. Vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Formy a metody Formy vzdělávání se uskutečňují během celého dne ve všech činnostech a situacích v MŠ, jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších i větších skupinách, vycházejí z dětské volby a zvídavosti a potřeby objevovat. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat a objevovat.

11 10. Metody výchovné (stimulační metody aktivizují a motivují dítě) - vysvětlení - povzbuzení - hodnocení - cvičení - příklad - pochvala Metody didaktické - pozorování - pokusy - předvádění - předčítání - návod - popis - experiment - výklad - konstruování - sestavování - cvičení a procvičování - praktické řešení konkrétních situací - pracovní činnosti různého druhu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Školní vzdělávací program je sestaven do deseti integrovaných bloků s tematickými celky, zpracovanými podle jednotlivých měsíců, podle podmínek třídy a s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Při zpracování tematických celků byly respektovány požadavky na: a) Rozvoj osobnosti dítěte - rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho - posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti - vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi - stimuluje rozvoj řeči - seznamuje děti se vším, co je důležité pro život - zdůrazňuje význam vlastních aktivit - vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne b) Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole - usiluje o partnerské vztahy s rodiči - odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě - umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení - vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech

12 11. c) Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost - informace o dětech, co zvládnou, co se podařilo, co umí - vede individuální záznamy o dětech Integrované bloky: ZÁŘÍ : Mám nové kamarády Zážitky z prázdnin ŘÍJEN : Objevujeme podzim LISTOPAD : Když padá listí PROSINEC : Vánoce přicházejí LEDEN : Přišla zima mezi nás Příprava na školu a spolupráce se ZŠ ÚNOR : Poznáváme celý svět Kde bydlí zvířátka BŘEZEN : Probouzení jara Poznáváme celý svět DUBEN : Kde bydlí zvířátka Probouzení jara KVĚTEN : Když všechno kvete ČERVEN: Prázdniny volají Jednotlivá témata jsou dále pedagogem rozpracována podle věku, schopnosti dětí ve třídách.

13 Blok: 1. MÁM NOVÉ KAMARÁDY ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN 12. a) Vyprávění o prázdninách b) Naše třída umíme si spolu hrát c) Škola je můj druhý domov d) Dům, ve kterém žiji Kdo čeká doma (zvířata) Charakteristika bloku: Na začátku roku se budeme snažit o plynulý přechod dítěte z rodiny do mateřské školy, aby dítě dobře zvládlo adaptaci na nové prostředí. Budeme vytvářet pohodové a klidné prostředí, které přispěje ke snadnému začlenění do kolektivu dětí. Děti se seznámí s prostředím třídy, školy, zahradou, hračkami, pravidly chování, organizací dne. Budeme se snažit u dětí získat důvěru, pocit bezpečí a jistoty. Blok: 2. OBJEVUJEME PODZIM a) Jak se příroda změnila b) Na zahradě c) Na poli d) V lese e) Voda, znamená život Charakteristika bloku: Budeme pokračovat v adaptaci dětí, zapojovat je více do různých činností a aktivit, rozvíjet jejich zájmy. Připomeneme si sled ročních období, přiblížíme si podzimní období, stručnou charakteristiku. Budeme sledovat změny v přírodě, počasí, využijeme přírodniny ke hrám i k dalším činnostem, budeme třídit odpad. Ochutnáme plody ze zahrad a polí, zavítáme do lesa, projekt O starém stromu, seznámíme se s vodou a její významem, budeme provádět pokusy, zahájíme sportovní činnosti. Blok: 3. KDYŽ PADÁ LISTÍ a) Co umí vítr a déšť b) Podzim v lese zvířátka si dělají zásoby c) Můj kamarád stůně tělo a zdraví d) Hrajeme si doma Charakteristika bloku: Budeme pokračovat v pozorování změn v přírodě a počasí, seznámíme se životem zvířat v lese před zimou. Děti se budou seznamovat s lidským tělem, významem zdraví a zdravou životosprávou. Dále s významem otužování, upevňování zdraví a využití sportu pro zdraví. Pokračujeme s ekologickou výchovou v životním prostředí. Budou zvyšovány nároky na hygienické návyky dětí a návyky stolování. Budeme posilovat sociální chování dětí ve skupině.

14 13. DÍLČÍ VÝSTUPY STANOVENÉ PEDAGOGEM I. čtvrtletí: Podzimní hry a činnosti 1. Rozvíjet pohybové schopnosti dítěte, vést dítě k vytvoření návyku potřeby pravidelného pohybu cvičení. Posilovat smyslové vnímání, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, vyjadřovací schopnosti, výslovnost, myšlení, pěvecké a výtvarné schopnosti pomocí námětů z podzimní přírody. Z prožívání činností a her během celého dne navozovat radostné pocity dítěte ze života mateřské školy. 2. Rozvíjet poznatky o hodnotách přátelství, o chování kamarádů k sobě navzájem. Stanovením pravidel chování dítěte ve třídě usnadnit adaptaci na nové prostředí. Posilovat vztah dítěte k přírodě a k jejím proměnám v souvislosti s ročními dobami. Probouzet úctu k rodině, k domovu, ke všem živým tvorům kolem nás. Organizovat pravidelně setkání rodinných příslušníků v mateřské škole a umožnit jim podílet se na společných činnostech s dětmi a posilovat tak vztah dítěte k rodině i k životu v mateřské škole. 3. Posilovat osobnost dítěte, jeho prosocionální postoje k ostatním dětem, k rodině i k ostatním dospělým v mateřské škole. Pověřovat děti podle jejich přání a výběru samostatnými úkoly i úkoly ve dvojici a umožnit jim seberealizaci v plnění zadaných úkolů. Blok: 4. VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ a) Přijde k nám Mikuláš b) Svátky a lidové zvyklosti c) Z pohádky do pohádky d) Rozdáváme dárky je Štědrý den Charakteristika bloku: Děti se budou připravovat na příchod Mikuláše a jeho skupiny, dále si vyzdobí mateřskou školu, třídy, zavítají do obchodů, kde budou pozorovat výzdobu. Budeme vyrábět přáníčka a dárky pro naše nejbližší. Připravuje se také program na vánoční besídku, seznamujeme se s vánočními zvyky, tradicemi. Navštívíme naší základní školu. Děti se učí šetrně zacházet s novými hračkami, knihami, zvyšujeme nároky na úklid. Povídáme si také o zvycích v rodině, jak doma můžeme pomáhat, čteme si klasické pohádky. Upevňujeme citové pouto k rodině.

15 Blok: PŘÍPRAVA NA ŠKOLU, SPOLUPRÁCE SE ZŠ - PŘIŠLA ZIMA MEZI NÁS a) Kam se všechno schovalo příroda, sníh, mráz b) Zimní sporty a radovánky c) Musíme se teple oblékat d) Z čeho se co vyrábí Charakteristika bloku: Přiblížení ročního období, srovnání s podzimním obdobím. Změny v přírodě, v počasí, přírodní jevy, vlastnosti sněhu, ledu, vody pokusy. Péče o zvířata v lese, krmení ptáků. Rozvíjení poznatků o jejich přezimování. Vliv počasí na oblékání dětí, zařazování dalších sportovních aktivit, sáňkování, hry se sněhem. Zimní sporty kolem nás, dodržování bezpečnosti. Navštívíme naší základní školu, uvidíme práci 1. tříd. Seznamování s různými druhy materiálů. Blok: 6. POZNÁVÁME CELÝ SVĚT a) Co děláme celý den a celý rok, škola hrou b) Čím cestujeme c) Co dělá maminka a tatínek d) Zima kolem nás zimní sporty Charakteristika bloku Využíváme přirozené dětské hravosti, představivosti, paměti a pozornosti v těsném spojení řeči a potřebou dítěte poznávat a neustále řešit nějaké hádanky. Prostřednictvím poslechu si děti rozšiřují slovní zásobu, zdokonalují vyjadřování, myšlení, rozvíjí fantazii. Proběhne zápis nanečisto. Vytváříme kladný vztah k domovu, práci dospělých, rodičů. Zaměřujeme se na další sportovní aktivity dětí. Dílčí výstupy: II. čtvrtletí: zimní hry a činnosti 1. Zdokonalovat pohybové schopnosti dítěte, organizovat hry dětí se sněhem na sněhu a na ledu. Utvářet vztah k zimním sportům a sportování vůbec. Rozvíjet rozlišovací schopnosti a tím i vnímání všemi smysly. Objevovat vlastnosti sněhu, ledu a probouzet zájem dětí o zimní hry a činnosti. Probouzet zájem dítěte o psanou podobu jazyka osvojováním si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci vhodnými pomůckami.

16 Vést dítě k poznání hodnoty vztahů k rodině, ke svým nejbližším, ke kamarádům v mateřské škole. Připravovat pro ně v období vánoc dárky a překvapení. Posilovat vztah dítěte ke všem živým tvorům v zimním období jednoduchou péčí o ně ve svém okolí (krmítka pro zvěř mrkev, kaštany, bukvice a pro ptáčky ptačí budky). 3. Podporovat u dítěte rozvoj schopností chovat se autenticky, prosociálně a aktivně se podílet na společném životě třídy. Vytvářet prostředí pro iniciativní jednání dítěte. Blok: 7. PROBOUZENÍ JARA a) Když jaro zaťuká b) Jaro na zahradě c) Koho jaro probudilo d) Těšíme se na velikonoce Charakteristika bloku: Blok je zaměřen na poznávání přírody. Opět porovnává jednotlivá roční období, vyzdvihuje znaky jara. Klade důraz na bezprostřední kontakt s živou a neživou přírodou a její poznávání. Přináší poznatky za života živočichů. Rozvíjí výtvarnou, pracovní a hudební tvořivost a fantazii. Děti jsou seznamovány s dalšími tradicemi a zvyky Velikonoce. Podporuje získávání vědomostí o přírodě, práci na zahradě. Blok: 8. KDE BYDLÍ ZVÍŘÁTKA a) Domácí zvířata a jejich mláďata b) Zvířata ve volné přírodě c) Ohrožená a nemocná zvířata, péče o ně d) Zvířata v ZOO e) Doprava, znalost pravidel a chování na ulici Charakteristika bloku: Děti se zde seznamují se všemi druhy zvířat, porovnávají rozdíly mezi různě žijícími zvířaty. Získávají vztah ke zvířatům, učí se pomáhat nemocným a ohroženým zvířatům. Pokračují v upevňování poznatků o ekologii. Učí se chránit bezpečí své a i druhých. Seznamují se základními pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě, získávají znalosti o dopravě, dopravních prostředcích a značkách.

17 16. Dílčí výstupy: III. čtvrtletí: jarní hry a činnosti 1. Všímat si změn v přírodě. Rozvíjet city dítěte působením krás přírody a probouzejícího se jara. Získávat vztah ke zvířátkům a k jejich mláďatům. Učit se chovat ekologicky a všímat si významu zeleně a čistoty prostředí. 2. Posilovat prosociální chování dítěte, kooperativní dovednosti a citový vztah k rodině, k mamince. Dozvědět se o záchranných systémech: hasiči, záchranáři, o chování dětí v případě nebezpečí a ohrožení zdraví nebo života, o přivolání pomoci. 3. Vědět o existenci dopravních značek a základních pravidel chování v silničním provozu pro vlastní bezpečnost a ochranu svého zdraví i zdraví a bezpečnost druhých (o chování chodců v silničním provozu, o významu přechodů pro chodce, o zádržných systémech, o významu přilby při jízdě na kole, bruslích a lyžích). Blok: 9. KDYŽ VŠECHNO KVETE a) Naše maminka má svátek b) Všechno v přírodě má svoji barvu c) Historie vlasti, květnové oslavy d) Praha hlavní město Charakteristika bloku: Prohlubujeme citový vztah k rodině mamince, k domovu. Získáváme nové poznatky o naší historii, zemi, o hlavním městě. Zaměříme se na květnové oslavy. Poznáváme a pojmenováváme květiny, rostliny, péče o ně. Pokračujeme v dalších sportovních aktivitách, rozvíjíme paměť. Zaměřujeme se na hudební a taneční aktivity. Blok: 10. PRÁZDNINY VOLAJÍ a) Všechny děti mají svátek b) Co už umím všechno je v knihách c) Kde leží naše země světadíly, vesmír, planety d) Hurá na prázdniny Charakteristika bloku: Blok je inspirován zážitky dětí z cestování a výletů, zaměřený na spolupráci a vyjádření prožitku. Děti se seznamují s cizím prostředím, cizími zeměmi, světadíly, vesmírem, planetami. Získávají povědomí o pestrosti světa, odlišnostech kultury, obyvatel, flóry, fauny. Rozvíjíme další pohybové dovednosti, obratnosti, podporujeme zdravou soutěživost. Užívat si výjimečných slavnostních dnů, okusit pocity vítězů i poražených.

18 Dílčí výstupy: 17. IV. čtvrtletí: letní hry a činnosti 1. Získávat elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky. Rozvíjet multikulturní výchovu k dětem a lidem na celém světě, bez rozdílu barev pleti a jiných odlišností. 2. Vytvářet vztah ke své obci, městu, zemi. Všímat si úlohy barev v našem životě, zeleně a architektonických záměrů pro život člověka, všímat si dění i problémů v bezprostředním okolí. 3. Vědět, že každé povolání člověka je prospěšné, chápat význam celoživotního učení pro každého z nás. Posilovat smysl pro povinnost a vážit si úsilí druhých. Využívat informace z knih, encyklopedie, počítače. Zacházet s komunikační technikou. Vytvářet osobní předpoklady pro radostný vstup do základní školy. Dílčími výstupy dojdeme ke kompetencím.

19 18. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Kompetence k učení - soustředit se - získávat vztah k učení - dokončit práci - pamatovat si báseň - třídit tvary - znát barvy - snadno chápat - zvládat hrubou motoriku Kompetence k řešení problému - požádat o pomoc - být iniciativní - užívat číselných a matematických pojmů - chápat pokyny Kompetence komunikativní - mluvit srozumitelně - umět vyjádřit myšlenky - získat bohatou slovní zásobu Kompetence sociální a personální - sebeovládat se a přizpůsobit se - samostatně se vyjadřovat - mít dobrý vztah k dětem - mít dobrý vztah k dospělým - navázat kontakt, zdravit - spolupodílet se na společných rozhodnutích Kompetence činnostní a občanské - společné hraní - zajímat se o hru a společné hraní - zajímat se o prostředí kolem sebe - dbát na osobní zdraví a bezpečnost Podrobně jsou zpracovány tyto kompetence dětí ve třídních plánech podle věkových a individuálních zvláštností.

20 19. Výtvarné soutěže a projekty: - Vánoční přání - Hasiči očima dětí - Sport očima dětí - Zdravá školka - program se zdravotní pojišťovnou ČPZP / MA/ - Medvídek Nivea - Mrkvička celoroční ekologický projekt Zařazování doplňkových aktivit Kromě základních aktivit, které nabízí ŠVP, zpestřujeme nabídku také o doplňkové aktivity, které se pravidelně opakují v průběhu jednotlivých měsíců školního roku. Jsou to např. - Plavecký výcvik dětí - Základy sportovních činností atletiky, fotbalu, florbalu, míčových her - Škola v přírodě, jednodenní výlety - Zápis dětí do MŠ spojený s prohlídkou MŠ - Schůzka s rodiči na začátku školního roku - Soutěž o nejhezčího draka - Maškarní, diskotéka, módní přehlídka - Den pro zdraví - Sportovní den - Dětský den - Cyklistická časovka - Soutěže výtvarných prací - Slavnosti jara, loučení se zimou - Společná brigáda na zahradě - Spolupráce s Hasičským sborem Kladno ukázka: Hasiči v akci - Spolupráce s Policií ČR- ukázka práce se psy, policejní akce - Vánoční besídka pro rodiče - Besídka na konci školního roku a slavnostní vyřazení absolventů V rámci spolupráce se ZŠ se již tradičně uskutečňuje: - Návštěva vedení školy a pedagogických pracovníků na schůzce s rodiči v září - Společná Mikulášská oslava - Kytarové vystoupení žáků 2. stupně ZŠ pro děti v MŠ - Divadelní vystoupení žáků 1. stupně ZŠ pro děti v MŠ - Návštěva dětí z MŠ ve škole, ukázka práce dětí z 1. tříd - ZŠ připravuje Dny otevřených dveří pro děti z MŠ a jejich rodiče - Zápis pro děti z MŠ tzv.: Nanečisto - 4. ročník atletických her - 4. ročník cyklistické časovky - Stálá výstava výtvarných prací žáků ZŠ v prostorách MŠ - Spolupráce se spřátelenými státy Polska, Irska a V. Británii

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více