č.1 Země jako vesmírné těleso

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.1 Země jako vesmírné těleso"

Transkript

1 č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce a Měsíce Tvar Země, základní rozměry Krasovského elipsoidu Pojmy: vesmír, galaxie, kosmická tělesa, hvězda, planeta, planetka, kometa Benelux a Dánska Poloha, přírodní podmínky a zdroje Beneluxu a Dánska Obyvatelstvo, sídelní systém, jádrové oblasti Hospodářská charakteristika, doprava Začlenění do evropských hospodářských a politických struktur Komplexní geografická charakteristika vybraného státu

2 č.2 Pohyby Země a jejich důsledky Oběh Země kolem Slunce a jeho důsledky Důsledky rotačního pohybu Země, měření času Slapové jevy a jejich důsledky Praktické úkoly (výpočet výšky Slunce nad obzorem, určení místního a pásmového času, určení zeměpisných souřadnic bodu) Pojmy: ekliptika, místní čas, světový čas, pásmový čas, datová hranice, pravý a střední sluneční den Rusko Přírodní podmínky Ruska Obyvatelstvo, národnostní různorodost (oblasti konfliktů) Sektorová struktura ruského průmyslu a územní rozložení Sociálně-ekonomické makroregiony Ruska Zaměření zemědělství podle oblastí Hlavní dopravní osy a uzly Komplexní charakteristika modelové oblasti Mezinárodní postavení Ruska (politické, ekonomické) 2

3 č.3 Význam map při studiu zemského povrchu Mapa, měřítko mapy Topografická průmětna, kartografická zobrazení Dělení map Vývoj mapování a map Česka Obsah mapy, generalizace obsahu Metody kartografické interpretace "Islámská" Afrika Přírodní podmínky "islámské" Afriky Obyvatelstvo, vliv náboženství, sociální a politické problémy Postavení makroregionu ve světě Komplexní charakteristika modelové oblasti (státu) 3

4 č.4 Vznik původní mapy, práce s mapou Vznik původní mapy - astronomické, geodetické a topografické práce Význam leteckého a družicového snímkování pro kartografii Měření na mapách a v terénu Práce s mapou (určení nadmořské výšky bodu, orientace mapy, určování azimutu) Státy Balkánského poloostrova Přírodní podmínky Hospodářská základna a její přeměna Sociální a politické problémy, národnostní konflikty, střet náboženství Hlavní hospodářské oblasti a střediska, jádra a periférie Charakteristika modelové oblasti (státu) 4

5 č.5 Základní poznatky o atmosféře Složení a stavba atmosféry Rozdělení teplot a srážek na Zemi Cirkulace vzduchu - pravidelná roční, sezónní, místní Vzduchové hmoty, atmosférické fronty, cyklony, anticyklony Předpověď počasí, synoptická mapa Geografie průmyslu České republiky Transformace české ekonomiky Lokalizační faktory rozmístění průmyslu, vývoj a současný stav Surovinová základna Odvětví průmyslu - oblasti a střediska, odvětvová struktura Hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti 5

6 č.6 Vodstvo pevnin Základní hydrologické pojmy a charakteristiky řek Typologie řek podle režimu odtoku Jezera, rybníky, přehradní nádrže Pevninské a horské ledovce Mokřady Podpovrchové vody Společenství nezávislých států (SNS vyjma Rusko), Pobaltí Vznik SNS, členské státy, perspektivy spolupráce Přírodní podmínky států SNS Hospodářské, sociální a politické problémy Surovinová základna, hlavní hospodářské oblasti a střediska Typy zemědělské produkce Charakteristika modelové oblasti (státu) 6

7 č.7 Podnebné pásy Země Alisovova klasifikace klimatu Činitelé klimatu Charakteristika jednotlivých podnebných pásů Vysvětlení zvláštností podnebí klimatických oblastí světa Interpretace klimogramů a klimadiagramů Jižní Asie Poloha, přírodní podmínky a přírodní zdroje jižní Asie Obyvatelstvo Hospodářská charakteristika oblasti Hospodářská typologie států jižní Asie Začlenění do mezinárodního obchodu 7

8 č.8 Světový oceán Regionalizace světového oceánu Vliv světového oceánu na klima Teplota a salinita oceánské vod Pohyb vody v oceánech a mořích, oceánské proudy Hospodářské využití světového oceánu Doprava České republiky Význam dopravy, lokace dopravních uzlů Dopravní síť Dopravní výkon, dopravní objem Dopravní druhy (hlavní přepravní trasy, objem, výkon, perspektiva vývoje, ekologické aspekty) 8

9 č.9 Bioklimatické pásy Země Bioklimatická charakteristika jednotlivých vegetačních pásem: vlhkých tropů, střídavě vlhkých tropů, pouští tropů a subtropů, subtropů se zimním obdobím dešťů, subtropů s letním obdobím dešťů, stepí a pouští mírného pásu, pásu lesů mírných šířek, subpolární a polární oblasti Vliv člověka na rozšíření rostlinstva a živočišstva na Zemi Zemědělství České republiky Klimatické podmínky zemědělské výroby v ČR Zemědělské oblasti Zemědělská výroba, vliv na krajin Vývoj zemědělství a jeho vazby Zaměření zemědělství v našem okrese 9

10 č.10 Endogenní pochody a utváření tektonického georeliéfu Georeliéf a pochody, které jej utvářejí Klasifikace georeliéfu Charakteristika jednotlivých druhů tektonického georeliéfu Pevninský a oceánský georeliéf Východní Asie Přírodní podmínky východní Asie Obyvatelstvo, sociální a politické podmínky Surovinové bohatství a hospodářská střediska Zaměření zemědělské produkce, hospodář. typologie států východní Asie Charakteristika modelové oblasti (např. Číny) 10

11 č.11 Exogenní georeliéf Fyzikální a chemické zvětrávání Geomorfologický a horninotvorný cyklus Exogenní pochody a tvary reliéfu jimi vytvořené Charakteristika jednotlivých typů exogenního georeliéfu USA Přírodní podmínky USA Osídlování Severní Ameriky, vznik USA, migrační vlny, obyvatelstvo USA Skladba a rozmístění surovinových zdrojů, průmyslu, zemědělství Postavení USA ve světovém politickém a hospodářském životě Hospodářské oblasti a střediska Doprava a zahraniční obchod Politická a hospodářská spolupráce USA a České republiky 11

12 č.12 Funkce pedosféry v kulturní krajině Složení půdy, chemická reakce půdy, úrodnost půdy Druhy půd Půdotvorný pochod a jeho činitelé, hlavní půdní typy Země Zonálnost a azonálnost pedosféry Půdní a vegetační typy v místním regionu Alpské země Přírodní podmínky "alpských zemí" Politické a hospodářské postavení v Evropě Obyvatelstvo, sociální základna Hospodářské oblasti a střediska Komplexní geografická charakteristika vybraného státu 12

13 č.13 Stavba a složení pevného tělesa Země Geosféry pevného tělesa Země Typy zemské kůry a jejich vlastnosti Prvek, nerost, hornina Dělení hornin podle původu, jejich zastoupení v zemské kůře Teorie deskové tektoniky a teorie kontinentálního driftu Terciérní sféra České republiky Služby Cestovní ruch Vnější vztahy - zahraniční obchod - zahraniční politika 13

14 č.14 Kulturní krajina a životní prostředí, globální problémy Přírodní a kulturní krajina Typy krajiny z hlediska jejího využití Civilizační rizika změny v krajině vyvolané činností člověka Ochrana a tvorba krajiny Trvale udržitelný rozvoj Hlavní okruhy současných globálních problémů Analýza místního regionu z hlediska typů krajiny podle jejího využití a problémů životního prostředí Černá Afrika Přírodní podmínky "černé" Afriky Sociální a politické problémy Obyvatelstvo, srovnání demografických údajů s ostatními makroregiony světa Surovinové bohatství Hospodářská charakteristika oblastí a typologie států Postavení v globálním světě Charakteristika modelové oblasti (státu) 14

15 č.15 Struktura světové populace Složení obyvatelstva podle věku, pohlaví, ras Národnostní a jazykové složení obyvatelstva Složení obyvatelstva podle náboženství a ekonomického začlenění Státy unie NAFTA Význam a obecná charakteristika hospodářské unie NAFTA Přírodní podmínky zemí unie se zaměřením na Kanadu a Mexiko Obyvatelstvo a jeho struktura Hospodářská charakteristika, oblasti, střediska 15

16 č.16 Typy krajin České republiky, chráněná území Typy krajin - stručná charakteristika, lokace, hospodářské využití: údolních niv, sníženin, pahorkatin, vrchovin, hornatin Kategorie chráněných území, význam Národní parky Chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, biosférické rezervace Severní Evropa Přírodní podmínky severní Evropy Začlenění států severní Evropy do evropských hospodářských a politických struktur Obyvatelstvo Hospodářská charakteristika, oblasti, střediska Komplexní geografická charakteristika vybraného státu 16

17 č.17 Vývoj světové populace, územní rozložení obyvatelstva Vývoj počtu obyvatelstva světa, prognóza dalšího vývoje Demografická revoluce Obecné zákonitosti v územním rozložení obyvatelstva Hustota zalidnění - srovnání vybraných oblastí světa Hlavní světové koncentrace osídlení Jádrové a periferní oblasti (vztah jádra a periferie) Postkomunistické státy střední Evropy Přírodní podmínky Hospodářská základna a její přeměna Sociální a politické problémy Hlavní hospodářské oblasti a střediska, jádra a periférie Charakteristika modelové oblasti (státu) 17

18 č.18 Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva Základní demografické charakteristiky, srovnání oblastí světa Demografické stárnutí Typy územního pohybu obyvatelstva Migrace, hlavní proudy mezikontinentálních a mezistátních migrací v současnosti i v minulosti. Důvody migrace Problémy spojené s migrací obyvatelstva Dojížďka za prací, ekonomické hledisko Jihovýchodní Asie Vymezení regionu JV Asie Poloha, přírodní podmínky a zdroje Obyvatelstvo - mozaika kultur, etnik a náboženství Hospodářská charakteristika, hlavní vývozní plodiny Integrační tendence zemí JV Asie 18

19 č.19 Geopolitika, politické uspořádání států světa Geopolitika jako zeměpisná disciplína Vymezení hranice státu, tvar státního území Geografická poloha státu Rozdělení kontinentů na státní útvary, nezávislé a závislé státy Členění států světa podle různých kritérií Střední Amerika Poloha, přírodní podmínky a zdroje států Střední Ameriky Obyvatelstvo, charakter územního rozložení Zaměření ekonomiky, vývozní plodiny Komplexní geografická charakteristika vybraného státu 19

20 č.20 Vývoj světového hospodářství, průmyslové oblasti světa Vývojová období světového hospodářství Hlavní průmyslové oblasti světa Socioekonomické faktory ovlivňující rozmístění obyvatelstva Ostrovní státy Evropy Poloha a přírodní podmínky ostrovních států Evropy Obyvatelstvo, základní demografická charakteristika Surovinové zdroje, hospodářská charakteristika Začlenění do evropských politických a hospodářských struktur Komplexní geografická charakteristika vybraného státu 20

21 č.21 Politické a hospodářské integrace a organizace Příčiny a průběh integračních procesů (NATO, RVHP, Varšavská smlouva) Evropská unie OSN, Rada Evropy Regionální hospodářské a politické organizace Komplexní geografická charakteristika východočeského regionu Poloha, přírodní podmínky a přírodní zdroje východočeského regionu Zaměření průmyslu a zemědělství, oblasti, střediska Dopravní systém Obslužná sféra 21

22 č.22 Těžba surovin a energetika Průmyslová struktura Energetický průmysl, skladba, vývoj Energetické zdroje, vztah mezi místem těžby a místem spotřeby Těžba metalurgických surovin, vztah těžba - spotřeba Chemické suroviny a vzácné kovy Jihozápadní Asie Vymezení regionu JZ Asie Poloha, přírodní podmínky a přírodní zdroje Obyvatelstvo, hlavní střediska osídlení Střet náboženství Hospodářská charakteristika středomořské Asie Hospodářská charakteristika států Perského zálivu 22

23 č.23 Zpracovatelský průmysl Hutnictví, hlavní světové oblasti, střediska Strojírenství, hlavní světové oblasti, střediska Chemický průmysl, hlavní světové oblasti, střediska Spotřební průmysl, struktura, hlavní světové oblasti Francie a Německo Poloha, přírodní podmínky a zdroje Obyvatelstvo, jádrové oblasti Hospodářská charakteristika, dopravní systém Zapojení do evropských integračních procesů Mezinárodní obchod a zapojení Německa (Francie) do světové ekonomiky Postavení Německa a Francie v mezinárodních organizacích a v EU 23

24 č.24 Místo a mikroregion Regionalizace, typy regionů Teorie centrálních míst (jádro a zázemí) Mikroregion, strategie rozvoje mikroregionu Územní plán, význam Typy územních plánů: územní plán velkého územního celku, územní plán obce, regulační územní plán Obyvatelstva a sídla České republiky, regionalizace ČR Složení obyvatelstva České republiky Základní demografické údaje ČR, jejich vývoj a srovnání s ostatními oblastmi světa Sídelní síť a sídelní struktura ČR, funkce sídel Klasifikace územních statistických jednotek, tzv. CZ-NUTS Srovnání regionů Česka z hlediska hospodářského využití Problémové regiony (zhodnocení možností rozvoje) 24

25 č.25 Typy zemědělství Hlavní a vedlejší úloha zemědělství Přírodní podmínky, hospodářská vyspělost státu a jejich vztah k charakteru zemědělství Typy zemědělství podle oblastí světa Charakterizujte pěstování těchto plodin: pšenice, rýže, kukuřice, cukrová řepa, cukrová třtina, sója, slunečnice, bavlník, čajovník, kávovník, kakaovník Charakterizujte chov skotu, prasat, ovcí a drůbeže Andské země Poloha a přírodní podmínky Obyvatelstvo, základní demografická charakteristika Surovinové zdroje, hospodářská charakteristika Začlenění do evropských politických a hospodářských struktur Komplexní geografická charakteristika vybraného státu 25

26 č.26 Doprava - základ moderní společnosti Základní pojmy: uzel, síť, hustota dopravní sítě, dopravní objem, dopravní výkon Úloha železnic v suchozemské dopravě Typické znaky automobilové dopravy světa Hlavní proudy námořní přepravy ve světovém oceánu Charakterizujte říční, potrubní a leteckou dopravu Nové netradiční druhy dopravy Japonsko a "asijští draci Poloha, přírodní podmínky a zdroje Japonska a "asijských draků" Obyvatelstvo, jádrové oblasti Hospodářská charakteristika, doprava Postavení v mezinárodním obchodu Komplexní geografická charakteristika Japonska 26

27 č.27 Přírodní podmínky České republiky Vývoj hranic, poloha a rozloha České republiky Geologický a geomorfologický vývoj ČR Přírodní zdroje Klimatické a hydrologické poměry Půdní poměry Typy krajin Brazílie a Argentina Poloha a přírodní podmínky Brazílie a Argentiny Obyvatelstvo Hospodářská charakteristika Brazílie - země protikladů Argentina - Chaco, Pampa, Patagonie Zapojení do mezinárodního obchodu 27

28 č.28 Vývoj politické mapy světa, problémové oblasti Vývoj politické mapy světa v průběhu 20. století Politická mapa světa po roce 1990 a současný stav Rozdělení kontinentů na státní útvary, nezávislé a závislé státy Politicky problémové oblasti současného světa Jižní Afrika Přírodní podmínky jižní Afriky Sociální a politické problémy Obyvatelstvo, srovnání demografických údajů s ostatními makroregiony světa Surovinové bohatství Hospodářská charakteristika oblastí a typologie států Postavení v globálním světě Charakteristika JAR 28

29 č.29 Sídla, sídelní systémy. Venkovská sídla - typy a funkce Městská sídla - typy a funkce Struktura měst Sídelní síť Geografická poloha sídla Austrálie a Oceánie Poloha, přírodní podmínky a přírodní zdroje Austrálie a Oceánie Vznik australského národa, obyvatelstvo Hospodářská charakteristika Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie Zapojení do mezinárodního obchodu 29

30 č.30 Metody hodnocení fyzickogeografické a socioekonomické sféry Zdroje informací v geografii Geografický informační systém (GIS), dálkový průzkum Země Metody výzkumu a hodnocení ve fyzické geografii Metody výzkumu a hodnocení v socioekonomické geografii Jižní Evropa Poloha, přírodní podmínky a přírodní zdroje jižní Evropy Obyvatelstvo a sídla Hospodářská charakteristika, oblasti a střediska Začlenění do mezinárodního obchodu, zapojení do evropských poltických a ekonomických struktur 30

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Regionální geografie střední Evropy a České republiky

Regionální geografie střední Evropy a České republiky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie střední Evropy a České republiky Tercie 1 hodina týdně ACTIV Board Evropa na mapě světa Vytvoří schématickou mapu Evropy

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Regionální geografie světa

Regionální geografie světa Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie světa Sekunda 2 hodiny týdně ACTIV Board Austrálie úvod a objevování Popíše postavení kontinentu v rámci celého světa Zhotoví

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Geografie cestovního ruchu. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Geografie cestovního ruchu. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Geografie cestovního ruchu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 7. 11. 2006 Poslední aktualizace: 7. 5. 2013 Cestovní

Více

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22 Autoři: 1 Teoretické přístupy k řešení regionálních disparit Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc., Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. 2 Stručná charakteristika přírodních podmínek antropogenně postižené Chomutovsko

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel listopad 2007 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území MAS... 4

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ PŘÍRUČKA k učebnici zeměpisu PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ Pavel Červinka Josef Herink Milan Holeček Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1 tel.: 224 933 996, 603

Více