CZ.1.04/3.3.05/ Strana 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2"

Transkript

1

2 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 2

3 Obsah 1. Úvodem Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., realizace vlastních projektů Popis projektu Trychtýř metodika komplexního systému nástrojů vedoucích k integraci osob sociálně vyloučených na trh práce Bilanční diagnostika Individuální poradenství Počítačové kurzy Rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované Rekvalifikační kurzy na základě příslibu zaměstnání nebo čestného prohlášení o zahájení samostatné výdělečné činnosti Vytvoření dotovaných pracovních míst Stručné představení neziskových organizací Azylový dům pro ženy středisko Sára Třinec Občanské sdružení Chewal Charita Český Těšín Sdružení maminek Sluníčko, o.s Charita Třinec Dobrovolnické centrum ADRA ANTHILL sociální rehabilitace + šatník Šifonér Rozhovory s osobami na dotovaných místech, jejich postřehy: Závěrečná prezentace projektu Trychtýř Shrnutí Závěrem...83 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 3

4 1. Úvodem Nezaměstnanost je nepochybně jedním z negativních jevů současné moderní společnosti, který má výrazný sociální, ekonomický a konečně i politický rozměr. Nezaměstnanost v rovině osobní představuje bolestnou a traumatizující zkušenost, která se zákonitě projeví ve všech oblastech lidského života. Člověk bez zaměstnání ztrácí své společenské postavení, určité sociální role, ztrácí síť svých společenských kontaktů. Naopak svou novou situaci spojenou s nezaměstnaností vnímá jako stigmatizující, diskreditující. S délkou nezaměstnanosti narůstá pocit zbytečnosti, marnosti a přichází rezignace. Na trhu práce existují určité skupiny osob, které mají kvůli objektivním hendikepům ztíženou pozici při hledání vhodného pracovního uplatnění a které jsou tím pádem výrazněji ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. Mezi osoby, které jsou na trhu práce obtížně umístitelné, patří jednoznačně osoby starší 50 let. Zaměstnavateli je na tuto skupinu uchazečů o práci pohlíženo jako na neperspektivní (ať již z důvodu určitých zdravotních potíží, které se pojí s věkem, či s horší schopností adaptability na nové pracovní podmínky). Do jaké míry jsou tyto obavy opodstatněné a do jaké míry jsou dílem předsudků a negativních stereotypů ze strany zaměstnavatelů, to zůstává otázkou. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 4

5 Obdobná situace panuje i u těch, kteří pečují o osoby blízké. I oni mají značně ztížené možnosti najít si práci, která by jim umožnila skloubit péči a pracovní uplatnění. I na ně je pohlíženo s určitou dávkou předpojatosti. Zaměstnavatelé chtějí u svých zaměstnanců plné nasazení, což u těch, kteří svůj čas věnují i péči o osoby blízké, shledávají nereálným. Projekt Trychtýř, jehož realizátorem je Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. a který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, je zaměřen na pomoc lidem, kteří hledají vhodné pracovní uplatnění a jsou starší 50 let nebo pečují o osoby blízké. Prostřednictvím cíleně zvolených poradenských a vzdělávacích aktivit, které byly koncipovány na základě potřeb a specifik daných cílových skupin, pomáhá tento projekt překročit limity, které do značné míry omezují možnosti uplatnění výše uvedených osob na trhu práce. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 5

6 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., byla založena v roce Zakladateli jsou Třinecké železárny, a. s., ZO OS KOVO Třinecké železárny a Město Třinec. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti včetně poskytování pomoci osobám ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím sena změnu zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti včetně podnikání. Služby společnosti jsou určeny zejména občanům mikroregionu Třinecka, Českotěšínska a Jablunkovska. Společnost je držitelem řady akreditací vydaných MPSV k realizaci kurzů zejména ze sociální oblasti a mimo jiné má také licenci k poskytování služeb agentury práce. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. v rámci své působnosti realizuje tyto aktivity: realizace vzdělávacích aktivit ve spolupráci s úřady práce a ostatními subjekty příprava a realizace vlastních projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů financovaných z prostředků EU, rozpočtu ČR a místních samospráv realizace vzdělávacích aktivit pro samoplátce a firmy provoz Internetového kabinetu činnost agentury práce vč. realizace přidělování zaměstnanců k uživatelům dle zákona o zaměstnanosti realizace akreditovaného rekvalifikačního kurzu Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované CZ.1.04/3.3.05/ Strana 6

7 realizace vzdělávacích aktivit a akreditovaných kurzů zaměřených na plánování rozvoje sociálních služeb v obcích Klienty obecně prospěšné společnosti jsou zejména: lidé nezaměstnaní lidé ohroženi ztrátou zaměstnání uchazeči o zaměstnání zájemci o zaměstnání klienti azylových domů senioři pracovníci obcí a měst žáci 8. a 9. tříd základních škol v MSK v rámci projektu První pomoc šance pro život V průběhu roku 2011 bylo v databázi uchazečů o zaměstnání Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. vedeno celkem 356 klientů, v I. pololetí roku 2012 to bylo 168 klientů. V Internetovém kabinetu bylo evidováno během roku návštěv klientů z řad cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání; v I. pololetí roku 2012 šlo o 198 návštěv. Klientům, kteří vyhledají pomoc Kvalifikační a personální agentury, o.p.s., jsou nabízeny tyto služby: poradenství při ztrátě zaměstnání nebo při ohrožení ztrátou zaměstnání poradenství při hledání nové profesní orientace poradenství a pomoc při výběru rekvalifikačních a vzdělávacích programů s cílem zvýšit zaměstnatelnost klientů vzdělávání zaměřené na získání dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce konzultace ve věci zaměstnanosti včetně vazebna činnosti úřadu práce zprostředkování zaměstnání CZ.1.04/3.3.05/ Strana 7

8 individuální poradenství při tvorbě životopisu, motivačních dopisů, založení ové schránky a pomoc se základní obsluhou PC vč. využívání internetu k vyhledávání volných pracovních míst. Všechny uvedené služby jsou koncipovány tak, aby zvyšovaly vzdělanostní a dovednostní úroveň klientů a aby tak byla posílena jejich konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu práce. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 8

9 3. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., realizace vlastních projektů A) GRANTY MĚSTA TŘINEC 1) Služby Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. včetně provozu Internetového kabinetu Cílová skupina projektu nezaměstnané osoby, maminky na rodičovské dovolené, osoby pečující o osobu blízkou, atd. (s trvalým pobytem v Třinci). Cíl projektu předcházet sociálnímu vyloučení či jeho prohlubování. Obsah projektu individuální i skupinové poradenství včetně aktivní podpory při efektivním hledání pracovního uplatnění, vzdělávací aktivity, bezplatný přístup k internetu. 2) PC kurzy pro seniory Cílová skupina senioři (s trvalým pobytem v Třinci). Cíl projektu posílit počítačovou gramotnost seniorů. Obsah projektu počítačové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé. 3) Volnočasové aktivity pro seniory Cílová skupina - senioři (s trvalým pobytem v Třinci) Cíl projektu nabídnout volnočasové aktivity seniorům Obsah projektu přednášky vhodné pro danou věkovou skupinu (např. zdravý životní styl, první pomoc, prevence nemocí a úrazů, sociální dávky, kvalita života ve stáří, dědické řízení, cvičení, canisterapie, trénink paměti, atd.). CZ.1.04/3.3.05/ Strana 9

10 B) PROJEKTY ESF: OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1) Jak pomáhat tvorba vzdělávacích programů pro osoby pečující o osobu blízkou Realizace projektu: 1. června února 2012 Cílová skupina osoby pečující o osobu blízkou. Cíl projektu vytvořit metodickou přípravu vzdělávacího programu pro cílovou skupinu osob pečujících o osobu blízkou a dílčích seminářů zaměřených na jednotlivé aspekty péče o osoby se sníženou soběstačností. Obsah projektu tvorba vzdělávacích programů. Připravované vzdělávací programy již byly předloženy k akreditaci MPSV a rovněž je získaly. Poté proběhlo pilotní ověření kurzu pro 12 osob z cílové skupiny. 2) Trychtýř komplexní systém nástrojů vedoucích k integraci osob sociálně vyloučených na trh práce Realizace projektu: 1. listopadu srpna 2012 Cílová skupina osoby starší 50-ti let a osoby pečujícío osobu blízkou. Cíl projektu posílit sociální a pracovní integraci osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených. Obsah projektu - poradenské a vzdělávací služby vedoucí k aktivizaci a motivaci účastníků, k vyhledávání pracovního místa anebo jeho udržení; umístění klientů z řad cílové skupiny do pracovního poměru formou nově vytvořených dotovaných pracovních míst. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 10

11 3) Pro inspiraci za hranice Projekt je realizován v rámci aktivity "Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení v ČR" a je zaměřen na výměnu zkušeností a přenos "dobré praxe" v oblasti začleňování osob se zdravotním postižením (dále OZP) na trh práce. Realizace projektu: 1. listopadu června Cílová skupina osoby se zdravotním postižením, úřady práce a nestátní neziskové organizace, které poskytují služby OZP při jejich začleňování do pracovního procesu. Cíl projektu načerpat v zahraničí využitelné zkušenosti a získat nové náměty, které budou následně zužitkovány při přípravě metodiky pro práci s OZP. Obsah projektu vytvoření metodiky, realizace pilotního motivačního a vzdělávacího programu zaměřeného za umístění či návrat OZP do zaměstnání, následné praktické ověření přímo na pracovišti vybraných zaměstnavatelů, kam bude část účastníků motivačního programu umístěna na měsíční bezplatnou praxi. Partnerství při realizaci tohoto projektu -EDLiT, s.r.o., Občanské sdružení Trianon, 2 polští partneři a 1 partner slovenský. 4) Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce Realizace projektu: 1. března února 2013 Cílová skupina uchazeči o zaměstnání, zájemcio zaměstnání. Cíl projektu zajistit poradenské a vzdělávací aktivity přímo v centru podhorského regionu Jablunkovsko; vytvořit 13 nových dotovaných pracovních míst. Obsah projektu poradenské a vzdělávací aktivity, individuální poradenství, bezplatný přístup k internetu. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 11

12 5) Krok do pracovního života Realizace projektu: 1. října září Cílová skupina mladistvé osoby a osoby do 25 let věku, které nemají žádnou kvalifikaci. Cíl projektu minimalizovat sociální vyloučení těchto osob, co nejúčinněji pomoci těmto osobám nalézt uplatnění na trhu práce. Obsah projektu individuální a skupinové poradenství, psychologická podpora, motivační a vzdělávací aktivity, rekvalifikace, dotovaná pracovní místa. C) PROJEKTY ESF: OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 6) První pomoc => šance pro život výuka první pomoci žáků ZŠ v MSK Realizace projektu: 1. července června 2012 Cílová skupina žáci osmých a devátých tříd základních škol v MSK. Cíl projektu ovlivnit mladou generaci systematickou výukou první pomoci. Obsah projektu předávání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro záchranu života, informování o možnostech a důležitosti protiúrazové prevence a to přímo na základních školách v MSK profesionálními zdravotníky. REALIZOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2011 a 2012 FINANČNĚ PODPOŘILI: Evropská unie, Česká republika, Třinecké železárny, a. s., Město Třinec, Krajský úřad Moravskoslezského kraje. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 12

13 4. Popis projektu Trychtýř metodika komplexního systému nástrojů vedoucích k integraci osob sociálně vyloučených na trh práce Projekt je nastaven tak, aby byla posílena sociálnía pracovní integrace osob, které jsou z důvodu kumulace svých hendikepů ohroženy jak dlouhodobou nezaměstnaností, tak i sociálním vyloučením. Při tvorbě projektového záměru byly brány v potaz psychologické i společenské aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti, přičemž hlavní důraz byl kladen na to, aby veškeré projektové aktivity vedly k aktivizaci a motivaci klientů, tj. k jejich efektivnímu zapojení do řešení vlastních problémů, hledání vhodného pracovního uplatnění a jeho následnému udržení. Projekt byl realizován v několika fázích, přičemž do každé další fáze postoupilo vždy o něco méně osob (systém trychtýř ). Aktivity probíhaly v období od do První fáze byla zaměřena na výběr vhodných klientů z přesně definovaných cílových skupin (fyzické osoby starší 50-ti let a osoby pečující o osobu blízkou). Výběry klientů probíhaly na základě prezentací projektových aktivit na zdejším úřadu práce, na městských úřadech a v sociálních zařízeních, případně byli klienti oslovováni přímo v sídle realizátora projektu (realizátor projektu se dlouhodobě věnuje problematice nezaměstnaných a jeho klienty jsou mimo jiné i osoby starší 50 let či ti, kteří pečují o osobu blízkou). Klienti, kteří o účast v projektu projevili zájem (a svůj zájem potvrdili uzavřením smlouvy o zařazení do projektu), absolvovali vstupní poradenský pohovor, jehož cílem byla diagnostika profesních možností CZ.1.04/3.3.05/ Strana 13

14 klienta a zhodnocení jeho uplatnitelnostna trhu práce. Klienti poté absolvovali skupinovou poradenskou aktivitu, tzv. Bilanční diagnostiku, která byla tvořena skupinovým poradenstvím a následnými individuálními konzultacemi. Na základě výstupů Bilanční diagnostiky byly klientům nabídnuty další projektové aktivity. Pouze tuto aktivitu museli absolvovat všichni klienti, ostatní aktivity si klienti vybírali sami. V druhé fázi bylo klientům nabídnuto absolvování kurzů, které byly zaměřeny na obsluhu osobního počítače a taktéž rekv. kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované. Třetí fáze nabízela externí odborné rekvalifikace na základě předloženého písemného příslibu zaměstnání či čestného prohlášení klienta o zahájení samostatně výdělečné činnosti po absolvování dané rekvalifikace. Čtvrtá fáze byla věnována zajištění práce na zkoušku a vytvoření dotovaných pracovních míst v místních neziskových organizacích. Popis jednotlivých klíčových aktivit projektu Trychtýř 4.1 BILANČNÍ DIAGNOSTIKA V počáteční fázi absolvovali účastníci projektu první z klíčových aktivit a tou byla tzv. Bilanční diagnostika. Podstatu této poradenské aktivity přesně vystihuje psycholožka Šárka Čípová, která se na realizaci bilanční diagnostiky podílela: Bilanční diagnostika jako součást pracovně-profesního poradenství CZ.1.04/3.3.05/ Strana 14

15 V rámci projektů se zařazením klíčové aktivity Bilanční diagnostika se tento nástroj poradenské činnosti řadí pod soubor psychologického poradenství a služeb, na jehož základě pomocí odborných metod a postupů doplňuje a prohlubuje poradenské postupy na úrovni poradenství pro trh práce. U klientů, u nichž před zařazením do projektu nedošlo k řešení situace v rámci poradenství ke zprostředkování práce a zhodnocení jejich možností, je určen specifický postupa metoda tzv. Bilanční diagnostika. Jejím výsledkem je: Pracovně-profesní bilance na základě psychologických testů a metod zaměřených na zjištění struktury schopností, osobních vlastností, zájmové orientace a úrovně motivace. Stanovení pracovně-právního profilu klienta s ohledem uplatnitelnosti na trhu práce. Psychologická bilanční diagnostika je tedy realizována třemi způsoby a to psychologickým komplexním vyšetřením, psychologickým poradenstvím při postupech a metodách uplatnění se v pracovní kariéře a krizovým poradenstvím. Cílem této služby je provádění bilance možností jedince směrem k optimálnímu uplatnění na trhu práce z hlediska momentální situace, ale i prognózy jeho další kariérové dráhy. Základní otázkou psychologické diagnostiky je, jakého výkonu je jedinec schopen a jaká je stabilita jeho výkonu a chování. Na rozdíl od krizové terapie, kdy cílem je pomoc při odstraňování příčin krizových stavů, je u diagnostiky základní otázkou, jakých výkonů dosahuje jedinec nebo jak se chová vzhledem k ostatní populaci, která je v činnosti úspěšná. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 15

16 Cílovou skupinou v projektu byli krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnaní, jež mají obtíže s hledáním pracovního místa, skupina lidí s různými handicapy a osoby vyžadující posouzení své vhodnosti pro konkrétní rekvalifikace. Použité metody byly ve formě baterie psychologických testů, dotazníků a projektivních technik. Testy však nejsou jediným nástrojem pro posouzení celkového potenciálu a je vždy potřeba používat i metodu rozhovoru a pozorování, další kvalitativní hodnocení k posouzení individuálního potenciálu, předpokladů pro zvládání překážek, frustraci,sociální adaptace a motivace. Výstupem byla závěrečná zpráva bilanční diagnostiky pro zadavatele KaPA o.p.s., Třinec se zhodnocením předpokladů pro určitou pracovní činnost či vzdělání a doporučením pro praxi. Jsem přesvědčena, že bilanční diagnostika má své nenahraditelné místo a měla by být součástí většiny projektů zaměřených na pomoc a péči dospělým osobám, při zátěžové situaci spojené se ztrátou zaměstnání (a to nejen z důvodů výše popsaných). Ze své dosavadní praxe vím, že sekundárním výstupem této činnosti je velmi často také poskytnutí krizové intervence, což je pro klienty neocenitelné a mnohé z nich to motivuje k osobnímu rozvoji. Mgr. Šárka Čípová psychoterapeut EFT CZ.1.04/3.3.05/ Strana 16

17 Šárka Čípová: Motivace uchazečů o zaměstnání z pohledu poradce Motivace patří k základním psychickým procesům každé osobnosti. Motivováni můžeme být vnějším prostředím, motivovat se můžeme také sami sebou. Pokaždé ale jde o to, jak velká je vnitřní motivace na konkrétní cíl a zda jdeme správným směrem. Pokaždé, když začínám pracovat s novou skupinou, snažím se nejdříve o rozeznání motivačních preferencí jednotlivých účastníků. Ptám se jich, co předcházelo tomu, že jsou tady. A co očekávají od skutečnosti, že jsou tady.položenými otázkami se dobírám k tomu, jaká je jejich životní perspektiva a míra naděje. Různými odpověďmi se účastníci rozdělí na jednotlivé skupinky. V první skupince se vyskytují lidé, kteří jsou zaměření na úspěch. Tito lidé mají ve svém systému (zde mám na mysli mozek) nastaveno přesvědčení, že neúspěchy, které je potkávají, mohou také sami napravovat. Jsou to lidé, kteří hledají způsob, tedy jak. Druhá skupinka se vyznačuje lidmi, kteří jsou zaměřeni na vyhýbaní se neúspěchu. Pro ně není nejdůležitější dosáhnout úspěchu, hlavní je pro ně, ať nemají neúspěch. Třetí skupinkou, nepoměrně větší, jsou lidé zaměření na neúspěch. Pro tuto skupinku lidí je charakteristická jejich představa, že k neúspěchu je vždy dovedou vnější okolnosti. Hledají důvod, co nebo kdo jiný za to může. V praxi se mi ověřuje, že skupinky zaměřené na neúspěch nebo na vyhýbání se neúspěchu se často velmi rychle vzdávají boje s lidmi zaměřenými na úspěch. Z jiného úhlu pohledu se na konci poradenského procesu skupina vydělí:za prvé na ty, které se podaří motivovat a pracovat na sobě více. Po nějaké době se ale vrátí zpět na starou známou cestu a zde pak motivace může začít znovu.za druhé na skupinku, kterou lektoři mají CZ.1.04/3.3.05/ Strana 17

18 rádi, protože práce s ní je smysluplná. Hovořím zde o lidech, u kterých je vnitřní naladění i výkon úplně stejný jako před poradenským procesem. Mají zájem, který po čase neupadá, motivují se zevnitř a školení jim jen přinese nové možnosti, znalosti, dovednosti i schopnosti. Za třetí se rovněž se vždy vyčlení skupinka těch lidí, kterým říkám pracovním názvem Ani obraz, ani zvuk. Jsou to lidé, kteří v sobě svou vnitřní motivaci mají cílenou jiným směrem, než by si lektoři, poradci či pracovníci úřadů práce přáli. Častěji je cílená nesprávným směrem, vedoucím k alkoholismu, drogám, k podílení se na šedé ekonomice a štědrému pobírání sociálních dávek. Jsou to neschopní lidé. A neschopné lidi bohužel, motivovat nelze. Přesto od nás, kteří s těmito lidmi pracujeme a snažíme se jim pomáhat, očekávají, že JE NAŠIM úkolem vykouzlit změnu jejich chování. Že my jsme tady od toho, abychom dali těmto lidem práci, snížili dluhy, zavírali oči před jejich nezodpovědností. A hlavně, abychom je brali vážně, protože oni za nic nemohou. To stát, to vláda, to zaměstnavatelé. Dovolím si zde vyslovit domněnku, že většina z vás, kteří pracujete s lidmi, jež mají malou vnitřní motivaci ať k učení nebo k hledání si zaměstnání, mi zřejmě dáte za pravdu, že je to často sisyfovská práce.věnujeme jim energii, věnujeme jim čas, věnujeme jim peníze a co potom? Nic, nestane se vůbec nic. Pro pomáhající profese je tato skutečnost jedna z nejčastějších příčin, vedoucí k získání syndromu vyhoření. Pracujeme s těmi, kteří jak přes kopírák uznávají přesvědčení, že jejich neúspěchy jsou způsobeny vnějšími okolnostmi a vnějšími nedostatky. A ty přece oni neovlivní za to nemohou s tím nic neudělají. Ruku v ruce s tímto přesvědčením pak jednají tak, že svobodně a dobrovolně nedělají nic navíc. Velmi často ani nevěří, že vlastní prací na sobě se mohou osobnostně posunout. Daleko raději jsou málo iniciativní, nechtějí se vzdělávat a hlavně čekají pomoc zvenčí. Z takového postoje vyplývá, že mají problémy se zvládáním změn, mají problémy s pochopením, že chce-li člověk uspět, musí se CZ.1.04/3.3.05/ Strana 18

19 vzdělávat po celý život. Za důležitá životní rozhodnutí nechtějí přebírat odpovědnost a spoléhají na to, že jejich problémy za ně vyřeší jiní. Spoléhají na ochranu zvenčí a to je důvod, proč se nemusí snažit a tak se nesnaží. Tak jako sázíme do své zahrádky kytky, zasadili si oni do svého mozku víru, že nedokážou nic změnit. To jim přináší neúspěch a ten zase další neúspěch nebo si alespoň vypěstují strach z neúspěchu. Jenže strach nám bere vnitřní sílu. Když nemáme sílu, nejsme schopni aktivity a aktivitu k úspěchu potřebujeme. Ocitáme se pak v bludném kruhu. A tak tito lidé raději nedělají nic. Sedí u televize nebo surfují po internetu a vnitřní jistotu, kterou nemají v sobě, hledají někde tam venku. Ale tam venku ji nikdy nenajdou. Je velkým omylem myslet si, že lze těmto lidem dát motivaci a oni pak začnou pracovat, aktivně si hledat zaměstnání, učit se novým věcem, snažit se osobnostně růst. Hodně lidí si ale myslí, že to jde. Nejde protože toto nefunguje. Protože lidé s nedostatečnou vnitřní motivací se nevěnují výzvám. A výzva je často velký úkol a oni se velkému úkolu vyhýbají. Pokud se vyhnout nemohou, alespoň se snaží málo, nebo pod podmínkou, kdy pokud vidí, že druzí se aktivně zapojují, pak začnou spolupracovat i oni, ale pokud možno, tak daleko méně. A tak nám lektorům, osobním poradcům, zprostředkovatelkám práce i sociálním pracovníkům často zbývá jen přesvědčování, aby tito lidé chtěli to, co chceme my sami. Tyto postupy ovšem dlouhodobě nefungují. V dnešní době je motivace velmi vděčné a oblíbené téma. Z internetových stránek se na nás ze všech stran valí slogany typu motivovaný pracovník rovná se výkonnější pracovník. Samozřejmě je to pravdivé, možné i reálné. Háček je pouze v tom, že je to vnější motivování na určitou oblast. Ať lektorem, koučem, trenérem či kýmkoliv jiným, lze být úspěšné za předpokladu, že je splněna základní CZ.1.04/3.3.05/ Strana 19

20 podmínka každého motivovaného jedince a tou je schopnost jeho vlastní vnitřní motivace. Takové lidi docela snadno poznáme. Mají vcelku jasnou představu o tom, co chtějí, i o tom, co nechtějí. Jsou aktivnější, jsou výkonnější. Mají touhu po seberealizaci a cestou k cíli se opírají o vlastnosti, jako jsou úsilí, disciplína a schopnost soustředění se na výsledek. Lidé se silnou vnitřní motivací, budou stále nespokojeni, je to právě nespokojenost, co je pohání k novým a novým cílům. Nespokojenost jako nerovnováha mysli je skvělá v tom, že děláme změny, abychom se zlepšili. Lidé se silnou vnitřní motivací mají o sobě jasno. A člověk by měl mít o sobě jasno. Hodně lidí to bohužel nezvládá. Když ale nevíme, kam kráčíme, jak tam můžeme dojít? Rozhodující je osobní přístup a zda je naše aktivita správná a smysluplná, nevybíjena tam, kde nevynikáme. Nikoho však nelze donutit, aby se rozvíjel. Jenže každé školení vždy znamená rozvíjení se změnu stavu z TEĎ a TAK na stav z POTOM a JINAK. Nám lidem je stereotypně a předsudečně dáno, že změnit se je velmi těžké a tak o to ani nestojíme. My lidé změny moc rádi nemáme. Jedinec je sám o sobě tvor spíše konzervativní a tíhnoucí k věcem, které zná. To nám dává pocit bezpečí a jistoty. A tak se často toho, co je nové, bojíme a nesouhlasíme s tím, zatímco o tom, co známe, rádi mluvíme. Lektor či poradce není ten, kdo jejich pohled na věci změní, to mohou jen oni sami, a pouze pokud chtějí. Pokud zájem projeví, trénují lektoři sociální inteligenci, s cílem zlepšit nebo změnit chování a jednání jedince. I zde však lze jen ukazovat, nikoliv učit. To, zda nabyté znalosti, dovednosti začne jedinec používat, je pouze na něm samotném. Co vlastně tedy můžeme a zmůžeme? Většina lidí opouští školení s určitou mírou nového poznání, cítí se namotivováni a odhodláni dělat CZ.1.04/3.3.05/ Strana 20

21 věci jinak a lépe. Některým se to nepodaří vůbec, jiní se po čase vrátí zpět k původnímu přístupu, ale je tady také část jedinců, kteří se rozhodnou, že po nové cestě půjdou dál a provedou skutečnou změnu. Jaro Křivohlavý ve své knize Pozitivní psychologie poukazuje na to, že lidé jsou svými vrozenými možnostmi předurčeni ke smysluplnému myšlení. Například u dětí není zapotřebí nutit je učit mluvit. Dělají to sami, z vlastní iniciativy. A tam, kde to nejde, vytvářejí si vlastní slova. A když něco nového poznají, hned to sdělují druhým. Ukazujme a věnujme se v projektech smysluplnosti života, jako schopnosti umět vytvářet ze zdánlivě nesouvisejících jednotlivých událostí a podnětů smysluplný celek. Je to naše charakteristická vlastnost mozku, tak ji využívejme více. Motivujme a věnujme se těm, kteří o to stojí, kteří se těší na možnost svého osobního posunu. Věnujme se těm, kteří vědí a jsou smířeni s tím, že žádná jistota není. Vědí ale také, že existuje svoboda, která souvisí se samostatností a tak se nenechají se ubít pocity ohrožení a úzkosti. Věnujme se těm, kteří nepotřebují věci tolik rozebírat, ale spíše mají snahu odstranit to, co se nepodařilo. Věnujme se těm, kteří v sobě mají cílevědomost, jsou schopni něco obětovat, mají radost z toho, co dělají a jde jim rovněž o výsledky. Úspěch pak zvyšuje sebevědomí a s tím znovu stoupá motivace k činnosti, ve které se nám daří. Věnujme se více duševním technikám a mentálním cvičením. Mají pozitivní vliv na trénované oblasti, je prokázáno především zlepšení motivace a tím spokojenosti lidí. Představivost pomáhá rozvíjet a utvářet dovednosti, mentální cvičení zlepšuje skutečný výkon (dle průzkumů až o 2/3).Proto se věnujme mentální práci, neboť duševní rovnováhu musíme najít v sobě, ne v okolí. Trénujme prožitkem. Učení prožitkem se zaměřuje na rozvoj postojů a dovedností. Hlavní důraz je zaměřen na procvičování v malých skupinkách a trénovat lze schopnosti zvládat konflikty, umění dojít za úspěchem přes emoce a pocity a práci na empatii jako CZ.1.04/3.3.05/ Strana 21

22 královské disciplíně.pracujme s tématy, jako jsou předsudky obecně i předsudky o sobě. Ty jsou daleko silnější, protože jako lidé se nedokážeme objektivně posoudit. Zde je důležité použít motivaci zvenku, pomocí oceňování a pochvaly. Ukazujme cestu k sebemotivaci, motivační strategie tlačením a taháním zde příliš neplatí. Musíme využít vnitřní motivaci těch, kteří ji v sobě mají. Zde musíme zjistit, co chtějí a způsob, jak jim to dát. Projekt účastníkům poskytnul prostřednictvím školených témat mimo nových znalostí a dovedností také možnosti konzultovat své negativní vlivy na životní pocity a duševní pohodu, což nezaměstnanost bezesporu přináší. Pravidelnou účastí na vzdělávání šlo mimo jiné i o narušení stereotypu člověka bez zaměstnání, bez možnosti pobytu v kolektivu. Poznali nové věcí a u některých došlo ke zjištění, že člověk je schopen náročné úkoly splnit. Zvýšením vlastní hodnoty se pozitivně upravoval obraz vlastního já. Dospělí se učili učit se, že abychom situace mohli řešit, člověk potřebuje mít jasné cíle, povědomí o tom, co je a co není dobré, a potřebuje mít jistotu, že jeho působení zde na světě je účinné. Pak nám může být dobře. Účinnost rovná se něco dělat. Teprve hodnocení toho, co člověk dělá, mu dává pocity uspokojení. Dostali do povědomí smysl celoživotního vzdělávání dnes jako naprostou nutnost průběžného učení dospělých jedinců po celý život.bez průběžného a efektivního vzdělávání a sebevzdělávání totiž není možné docílit dalšího růstu v ekonomice, není možné zvyšovat prosperitu, konkurenceschopnost a ani zvyšovat kvalitu života. Dovolte mi na závěr rozloučit se s Vámi krátkou pohádkou, kterou jsem si vypůjčila ze semináře Ivo Tomana a která pojednává o tom, JAK KDO UVAŽUJE CZ.1.04/3.3.05/ Strana 22

23 Představte si skálu, obrovskou skálu a na té skále je orlí hnízdo. Přišel velký vítr, který z hnízda odvane vejce. To se skutálí do údolí. V tom údolí je slepice a ta vejce uvidí co se stane? Vysedí vejce. Vysedí malého orlíka. Jak ho ale bude vychovávat, jak se bude malý orlík chovat? Bude chodit po dvorku, bude sbírat žížaly a zobat zrní a ani za plot nesmí, ani za ten plot. Jednoho krásného teplého letního dne se podívá nahoru do oblak. Uvidí obrovského orla a řekne si: to by bylo krásné, kdybych tak uměl lítat Orel ho uslyší a říká, však můžeš lítat. Ne, nemůžu, já musím chodit po dvorku, sbírat žížaly, zobat zrní a ani za plot nesmím Můžeš, máš přece křídla, tak to zkus. Já nevím, říká orlík mám tady to zrní a ten plot Rozhovor uslyší slepice a zavelí: tady budeš nikdo tu nelítá, jenom ty chceš Hmmm, orel říká, že může, slepice, že nemůže. Co udělá orlík? Poletí???? Konec pohádky, zbytek je na Vás Použita literatura:toman Ivo: Praha, 2010, vyd. Finidr s.r.o., Český Těšín Zpět k bilanční diagnostice: V první etapě projektu realizovala tuto poradenskou aktivitu firma SATIMA, s.r.o. zastoupena Petrem Křivým, následující běhy této aktivity byly v kompetenci Šárky Čípové. Výstupem této aktivity byla zpráva z bilanční diagnostiky, která obsahovala: - osobní, anamnestické a profesní údaje klienta - jeho vzdělání a kvalifikace - jeho zdravotní stav - závěr a konkrétní doporučení CZ.1.04/3.3.05/ Strana 23

24 - slabé a silné stránky klienta - doporučení pro řešení nezaměstnanosti daného klienta - datum zhotovení zprávy. V rámci projektu Bilanční diagnostiku absolvovalo celkem 74 osob, z toho 18 mužů a 56 žen. Svou osobní zkušenost s realizací bilanční diagnostiky popisuje také Dominika Schmidová, studentka FF Ostravské univerzity, katedry psychologie a sociálních věd: Vedení KaPY o.p.s. mi umožnilo podílet se na Bilanční diagnostice v rámci praxe v sociální oblasti. Děkuji za možnost podělit se s Vámi o osobní zkušenost. Využít při práci s nezaměstnanými osobami Bilanční diagnostiku je podle mého názoru velmi prospěšné právě pro ty, kteří se z různých důvodůocitli mimo trh prácea nejsou při výběru profese úspěšní. Bývají to lidé jak mladí absolventi, kteří vystudovali střední či vysoké školy, tak lidé bez potřebného vzdělání. Díky tomuto projektu mám nyní osobní zkušenost s lidmi středního věku, konkrétně ve věku nad 50 let, kteří mají mnohdy i zdravotní hendikep. Byli to lidé, kteří buď ztratili práci a jejich původní profese je na trhu práce málo žádánanebo lidé, kteří se starali o osobu blízkou, v některých případech se v podstatě velmi málo pohybovali na pracovním trhu. Silně na mě zapůsobila práce s klientkou, která při individuálním rozhovoru v rámci Bilanční diagnostiky prosila o radu, co a jak má udělat, aby byla perspektivní a úspěšná při hledání práce. Během dvou CZ.1.04/3.3.05/ Strana 24

25 měsíců nastaly v jejím životě zásadní změny, se kterými se neuměla vyrovnat. Zemřel jí manžel, přišla po dvaceti letech o práci a nemá nikoho, kdo by ji mohl podpořit a povzbudit. Děti žijí v jiném městě, čeká jí stěhování do menšího bytu a ona je celou situací ochromena - neví, co v životě dál.díky citlivému přístupu v komunikaci, společnému hledání základních životních opor a intenzivníindividuální pomoci se nám nakonec podařilo klientku dostatečně povzbudit, motivovat k aktivnímu přístupu a nasměrovat do nové životní etapy. Mimo jiné jsme ji doporučili vzdělávání a ona se rozhodla pro rekvalifikaci v jiném oboru. Začala se zajímat o to, jak na sobě dále pracovat a dnes žije s dcerou v úplně jiném městě. Jsem přesvědčena o tom, že i když se tato klientka poradenského procesu a diagnostikování bála, pak vše ocenila, protože jsme ji nastartovalik jinému, kvalitnějšímu životu. A to přece je ten největší smysl celého projektu i jakékoliv práce s lidmi. Smysl slova pomáhat. 4.2 INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ Podstatou individuálního poradenství je pomoci klientům reálně zhodnotit jejich vlastní situaci (jejich znalosti a dovednosti, pracovní zkušenosti apod.) a následně posoudit jejich možnosti uplatnění na trhu práce. Pojmenovat silné a slabé stránky, říci co člověk umí, co by mohl svému budoucímu zaměstnavateli nabídnout a naopak přiznat si své slabiny a hledat možnosti, jak tyto mínusy minimalizovat, je nejednou pro člověka hledajícího zaměstnání velmi těžké. Je-li mimo trh práce dlouhodobě, je to o to obtížnější. Úkolem poradce je tedy podpořit klienta v tom, aby se sám aktivně podílel nejen na samotném hledání vhodného zaměstnání, ale aby si v prvé řadě dokázal zodpovědět CZ.1.04/3.3.05/ Strana 25

26 základní otázky typu co umím, v čem jsem dobrý, co zvládnu a jaké mám na trhu práce možnosti. Poradce v tomto případě není ten, kdo říká, co se má dělat, jak problém řešit. Poradce nabízí možnosti, podporuje klientovu aktivitu a zejména podněcuje u klienta vědomí vlastní zodpovědnosti za svůj život. Poradce rovněž pomáhá sestavit vhodný životopis a motivační dopis, radí, jak se správně prezentovat u výběrových řízení apod. Bc. Aneta Nogawczyková, v projektu Trychtýř zastávající pozici administrativního pracovníka a poradce, své zkušenosti hodnotí takto: Do projektu Trychtýř jsem nastoupila téměř po roce jeho úspěšné realizace. Nahradila jsem tehdy kolegyni, která odešla na mateřskou dovolenou. S klienty prvního náboru jsem se setkala během osobních konzultací ihnedpo svém nástupu do zaměstnání. Nejvíce času jsem strávila s paní, která byla dlouhodobě mimo trh práce z důvodu péče o osobu blízkou. Tato paní poslední roky věnovala péči o své nemohoucí rodiče, o které se celodenně starala až do konce jejich života. Po smrti rodičů se klientka ocitla ve velmi svízelné životní situaci. Zůstala sama v rodinném domku, neměla ani práci ani příjem. Zaevidovala se na úřadu práce a pustila se do hledání zaměstnání. Klientka má sice vysokoškolské vzdělání v oboru uměleckém, ale pro svou nedostatečnou praxi a dlouhodobou absenci na trhu práce bylo pro ni značně komplikované, ne-li nemožné, právě v tomto oboru najít nějakou práci. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 26

27 Během našich poradenských pohovorů jsme se společně snažily hledat východisko z této obtížené situace. Pokoušely jsme se zařídit klientčinu výstavu ve zdejším kulturním domě, ale galerie je po dobu následujících dvou let plně obsazená. Co se týče vzdělávacích aktivit projektu Trychtýř, vybrala si tato klientka počítačový kurz (sama pociťovala nedostatečnou znalost obsluhy PC jako výrazný hendikep při hledání práce) a poté absolvovala i rekvalifikaci Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované. Pro svou dlouholetou zkušenost s péčí o osobu blízkou jsme měly naději, že by v tomto oboru mohla najít uplatnění. Bylo však zapotřebí mít zmíněný kurz. Po úspěšném absolvování těchto aktivit začala klientka vykonávat dobrovolnickou činnost v neziskové organizaci Anthill. Coby dobrovolnice lektorovala kurzy kresby a malby. Po určité době právě zde získala tzv. místo na zkoušku a tím tolik potřebnou alespoň krátkodobou praxi. Druhý nábor klientů do projektu proběhl v Jablunkově na podzim roku O účast v projektu projevilo zájem 11 osob. Všech těchto 11 osob absolvovalo počítačový kurz. Tři osoby pokračovaly v dalším vzdělávání, a to v rekvalifikačním kurzu Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované. Ostatní docházeli na pravidelné konzultace, kde jsem jim pomohla napsat životopisy, motivační dopisy a samozřejmě pomáhala hledat práci. Třetí nábor do projektu se konal v Třinci, kde svůj zájem o projektové aktivity projevilo 29 osob. Nejprve absolvovali Bilanční diagnostiku, následně počítačový kurz nebo rekvalifikaci Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované. Z tohoto náboru mne velice CZ.1.04/3.3.05/ Strana 27

28 zaujal příběh učitelky základní školy, která byla z pracovního poměru propuštěna pro nadbytečnost. Zanedlouho po opuštění zaměstnání jí zemřel manžel a již tak obtížná situace se ještě zhoršila. Klientka měla dvě dcery, obě vysokoškolské studentky, což pro ni představovalo obrovskou finanční zátěž. Klientka se o našem projektu dověděla na úřadu práce a naše služby vyhledala. V rámci projektu absolvovala počítačový kurz a kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na seniorya hendikepované. Příběh měl dobrý konec. Podařilo se nám společně najít pro ni práci v neziskové organizaci. Podmínkou sice bylo stěhování do nedalekého Frýdku-Místku, ale toto paní ochotně podstoupila. Poslední nábor do projektu probíhal na jaře 2012 a o účast v projektu projevilo zájem 19 osob. Opět všichni absolvovali Bilanční diagnostiku, poté si někteří vybrali počítačový kurz, jiní rekvalifikaci Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované. Zde mne nejvíce zaujal klient, který byl poživatelem invalidního důchodu 2. stupně a před svým propuštěním ze zaměstnání pracoval jako mistr na provoze v Třineckých železárnách. Projekt Trychtýř mu pomohl se vzděláním, absolvoval nejprve počítačový kurz a poté rekvalifikaci mzdového účetního. Nyní hledá práci právě v této oblasti. V rámci celého projektu klienti absolvovali rekvalifikace floristy, keramika, počítačovou rekvalifikaci se zkouškami ECDL nebo rekvalifikaci na vysokozdvižný vozík či řidičský průkaz. Obecně mohu říci, že spolupráce s klienty probíhala velmi dobře. Samozřejmě se čas od času vyskytly problémy, komplikace či výjimečně i určité nepříjemnosti, ale to k práci s lidmi vždyneodmyslitelně patří. Zkušenost s projektem byla pro mne obrovským přínosem. Díky lidem, se kterými jsem se setkala, mohu dnes konstatovat, že ti, kterým je nad CZ.1.04/3.3.05/ Strana 28

29 50 let, rozhodně nepatří do starého železa. Jsou to lidé, kteří mají obrovské zkušenosti, nadhled a chuť pracovat. Jen je jim třeba dát šanci! A stejně i těm, kteří dlouhé roky pečovali o své blízké a po jejich smrti musí čelit problému zvanému nezaměstnanost. Bc. Aneta Nogawczyková Halina Ciencialová Administrativní pracovník a poradce 4.3 POČÍTAČOVÉ KURZY Účastníci projektu, kteří v první fázi absolvovali Bilanční diagnostiku, mohli v následujících etapách pokračovat v dalších vzdělávacích aktivitách. S ohledem na nezbytnost osvojení určitých základních počítačových znalostí, které lze využít jak v každodenním životě, tak při hledání zaměstnání, byly jednou z nabízených aktivit právě počítačové kurzy. Obsahová náplň počítačových kurzů byla přizpůsobena jednak základním znalostem zájemců o tyto kurzy, jejich možnostem a dovednostem, a jednak obecným požadavkům, které jsou na absolventy těchto kurzů kladeny. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 29

30 Dostatečný prostor pro kvalitní výuku byl ze strany realizátora projektu zajištěn optimálním počtem účastníků kurzů (7 osob v jednom běhu). Kvalita kurzu byla samozřejmě dána i zkušeným lektorem. Tato vzdělávací aktivita probíhala ve školicí počítačové místnosti realizátora projektu, která je plně vybavena potřebnou technikou a školicími pomůckami. Účastníci počítačových kurzů měli možnost i po skončení výuky využívat v odpoledních hodinách bezplatný přístup na PC v Internetovém kabinetu příjemce za účelem procvičování učiva a plnění dalších úkolů zadaných v průběhu kurzu. Možnost využívat Internetový kabinet je aktuální i v současné době. První počítačový kurz probíhal v době od do a kurzu se účastnilo celkem 7 osob. Kurz byl realizován v Třinci, v sídle příjemce dotace. Po absolvování této vzdělávací aktivity získali klienti osvědčení a mimo to vyplnili hodnotící dotazníky, kde svými slovy hodnotili výuku, vybavení učebny a v neposlední řadě i kvalitu lektora. Zde jsou uvedena některá hodnocení kurzistů: Tento kurz doporučuji ostatním. Bála jsem se do kurzu nastoupit, ale byl to zbytečný strach, velmi se mi tam líbilo, prostě super. Lektorka umí výklad přizpůsobit věku a úrovni posluchačů. Dokáže velmi trpělivě vysvětlovat nepochopenou látkui několikrát za sebou. Tento kurz velice doporučuji, jsem zcela spokojená, získala jsem hodně znalostí při práci počítačem. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 30

31 V pořadí druhý počítačový kurz probíhal v době od do Celkem bylo proškoleno 12 osob, z toho 5 mužů a 7 žen. Tento počítačový kurz byl realizován na pobočce v Jablunkově a to z toho důvodu, že zájemci o tuto aktivitu byli právě z této oblasti. Vzhledem ke složitější dopravní obslužnosti v tomto mikroregionu klienti možnost absolvovat kurz v blízkosti trvalého bydliště (bez časově náročného dojíždění) velice pozitivně ocenili. Hodnocení kurzistů: Každý začátek je těžký, bylo to perfektní, výborná partaa lektorka. Na otázku, zda se počítačový kurz líbil, klient odpověděl: Určitě ano, zbavil jsem se strachu z PC. Byl jsem s tímto kurzem spokojen, doporučil bych ho známým, výklad učiva mi vyhovoval. Třetí počítačový kurz probíhal opět v Třinci, v termínu od do V tomto běhu absolvovalo pouze 6 osob, jelikož ze zdravotních a soukromých důvodů museli dva klienti odstoupit. Hodnocení kurzistů: Kdo nikdy nepracoval s počítačem, tak přestane mít strach, a ostatní si připomenou, co již zapomněli. Tento počítačový kurz bych doporučila známým. Naučila jsem se dost, ale chtěla bych mít více času. Kdo má zájem docházet, tak se naučí. Poslední počítačový kurz, v pořadí čtvrtý, probíhal v době od do I tento kurz byl realizován v Třinci. Celkem bylo proškoleno 7 osob, z toho 4 muži a 3 ženy. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 31

32 Osnova programu: 1. den: Technické a programové vybavení počítače Zahájení kurzu, uvítání, informace o čem bude kurz, seznámení, očekávání, vstupní test Technické a programové vybavení počítače, počítač v praxi, myš a klávesnice, program poznámkový blok a malování, počítačové sítě, viry a antiviry den: Pracovní prostředí Windows Opakování probraného učiva předcházející dne Základy ovládání systému, programy dodávané se systémem nástroje, zábava Okno programu a okno dialogové se systémem, systémové nástroje, zábava Kopírování a přesun, vyhledávání, základní uživatelská a systémová nastavení, ovladače a instalace nového hardwaru a přidávání programů, tisk den: Textový program WORD Opakování probraného učiva předcházejícího dne Textový editor, úprava základních nastavení, formáty textových souborů Základní operace, práce s pravítkem, formátování Dokončení dokumentu, pravopis a gramatika, příprava dokumentu pro tisk Hledání a nahrazování textu Jednoduchá tabulka, obrázky a grafické objekty, hromadná korespondence, procvičování a opakování den: Tabulkový program EXCEL Opakování probraného učiva předcházejícího dne CZ.1.04/3.3.05/ Strana 32

33 Tabulkový kalkulátor, základní operace pohyb v listu, zadávání dat Práce s buňkou, sloupce a řádkem, listem, kopírování, přesouvání a mazání, plnění buněk Základní aritmetické a logické funkce Práce s funkcemi, automatický formát, formát čísel, textu Zarovnání, ohraničení buňky, podmínění formátování, práce se seznamem Tvorba grafů, vkládání objektů, tisk tabulek, opakování a procvičování 8. den: Způsob práce s programem PowerPoint Práce s objekty v programu PowerPoint Animace prezentace Přechody snímků, efekty, tvorba prezentace Uspořádání objektů, šablony, procvičování a opakování 9. den: Základy práce s Internetem Opakování probraného učiva předcházejícího dne Internet vznik a struktura, možnosti připojení, služba www Práce s internetovým prohlížečem Hledání informací na internetu Elektronická pošta, odesílání a přijímání zpráv, organizace zpráv Opakování a procvičování 10. den: Závěrečná zkouška Závěrečné testování všech bloků kurzů, předání osvědčení, kontrola plnění očekávání, dotazníky Celkem se jedná o 60hodinovou výuku, tzn. 10 dní po 6 vyučovacích hodinách. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 33

34 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 34

35 Zhodnocení PC kurzů lektorkou p. Monikou Szkatulovou: V kurzu jsem pracovala se skupinou osob starších 50 let. Tato věková kategorie neměla možnost setkávat se s výpočetní technikou v době studia, ale nyní je bohužel nutností téměř v jakémkoli zaměstnání zvládat obsluhu osobního počítač. Nejspíš proto měli téměř všichni uchazeči PC kurzů opravdový zájem a snahu naučit se co nejlépe pracovat s počítačem. Výuka musela být vedena pomalu od úplného začátku a důkladně vysvětlena. Většina klientů zvládla kurzy na dobré úrovni, největší zájem měli o psaní textů a práci s internetem a fotografiemi. Samozřejmě bylo v kurzu i pár výjimek. Někteří šli do kurzu hlavně z důvodu doprovodných opatření (stravné), ale i tyvětšinou práce s PC začala nakonec bavit a zvládli alespoň základy. Z pohledu lektora byly tyto kurzy zajímavé a měly smysl, jelikož tato věková kategorie má při hledání zaměstnání velmi omezené možnosti a ze statistik vyplývá, že zaměstnavatelé vyžadují alespoň základní znalosti ovládání osobního počítače. Skupinky projektových účastníků byly v jednotlivých bězích velmi různorodé. V jedné skupině byli všichni uchazeči na stejné úrovni a velice dobře se s nimi pracovalo, měli opravdový zájem naučit se i podrobnější využití Wordu, Excelu a Internetu Bohužel byly i skupinky, se kterými nebyla až tak jednoduchá práce. Například pan M. měl problém s alkoholem, tudíž jeho výuka byla značně obtížná, nebyl schopný si nic zapamatovat. S pomocí zvládne pouze opsat text a trochu upravit písmo, to je vše. Dále paní A. měla velice nízkou inteligenci a byl pro ni problém pochopit rozdíl mezi pravým a levým CZ.1.04/3.3.05/ Strana 35

36 tlačítkem myši. Další paní neměla žádný zájem ani chuť se učit práci s počítači, tato klientka neměla totiž vůbec záměr nastoupit do zaměstnání, i s takovými klienty se občas setkáváme. Našli se i jedinci, kteří se odmítali přizpůsobit a stále si tvrdili své, i když neměli pravdu. Tyto osoby nebylo možné vůbec nic naučit, byli přesvědčeni o své pravdě a nebylo možno s nimi pracovat, tyto jedince jsem bohužel naučila velmi málo. Naštěstí většina klientů byla šikovná, vnímavá, po důkladném vysvětlení dobře pochopili látku. Na spoustu klientů tohoto projektu mám velice dobré vzpomínky. Monika Szkatulová lektorka PC kurzů 4.4 REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE SE ZAMĚŘENÍM NA SENIORY A HENDIKEPOVANÉ Účastníci projektu měli možnost kromě počítačových kurzů absolvovat také rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované. Klienti, kteří o tuto aktivitu projevili zájem (a dle výstupů Bilanční diagnostiky měli požadované předpoklady pro CZ.1.04/3.3.05/ Strana 36

37 výkon této profese), absolvovali potřebné zdravotní vyšetření, doložili výpis z trestního rejstříku a následně podstoupili očkování proti žloutence. Vše bylo hrazeno z prostředků projektu, stejně tak dopravné, stravné a zakoupení zdravotní obuvi účastníkům kurzu. Samotný rekvalifikační kurz probíhal ve školicích prostorách kulturního domu Trisia, a. s. v Třinci a to z důvodu zajištění dostatečného prostoru, který je pro kvalitní provedení rekvalifikačního kurzu potřeba. Praktické procvičování, ukázky kompenzačních pomůcek a jejich využití je na dostatek prostoru značně náročné. V těchto školících prostorách absolvovali účastníci kurzu teoretickou část rekvalifikace, a to v rozsahu 80 hodin. Absolvovali zde rovněž proškolení v BOZP s testováním. Druhou částí kurzu byla část praktická, kterou účastníci absolvovali přímo v sociálních zařízeních dle svého výběru nebo na základě dohody a porady s lektory a garantem kurzu. Třetí část kurzu tvořily závěrečné zkoušky. Realizátorem uvedeného rekvalifikačního kurzu je přímo příjemce dotace, jedná se o akreditovaný rekvalifikační kurz. I. Kurz realizován od (9 osob) II. Kurz realizován od (10 osob) III. Kurz realizován od (9 osob) CZ.1.04/3.3.05/ Strana 37

38 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 38

39 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 39

40 Harmonogram Rekvalifikačního kurzu Pracovníka sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované Den Obsahové téma Rozsah Komunikace a etika práce v sociálních službách Podpora zdraví a zdravotní výchova Pracovní rehabilitace 3. Výuka péče o domácnost a soběstačnost 6 h 4. Pečovatelství a rehabilitace Výuka péče o domácnost a soběstačnost 5. BOZP 5 h 6. Pečovatelství a rehabilitace Stárnutí a stáří 7. První pomoc 8 h První pomoc Stárnutí a stáří Praktické poznatky pro práci s pomůckami pro postižené Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba, jestliže toto jednání ohrožuje zdraví nebo život, pravidla šetrné sebeobrany 10. Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality Metody sociální práce a informace o veřejném zdravotnictví Úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie 11. Pečovatelství a rehabilitace 6 h 6 h 2 h 1 h 5 h 1 h 5 h 2 h 4 h 5 h 1 h 5 h 1 h 2 h 4 h 2 h 12. Základy prevence vzniku závislosti na sociální službě Úloha obce při péči o seniory a handicapované Krizová intervence Standardy služeb 1 h 2h 1h 1h 12. První pomoc 8 h Praxe 80 h 14. Zkoušky 5 h CZ.1.04/3.3.05/ Strana 40

41 Hodnocení účastníků: Nejzajímavější a k praxi nejvíce důležitá byla první pomoc, která byla velmi dobře vysvětlena. Doporučila bych to všem, kteří se starají o nemocného v domácí péči. Moc by mi to pomohlo, kdybych péči o nemocného znala, když jsem pečovala o maminku. Vzkaz pro všechny: nebát se toho a jít do toho. Děkuji za vstřícnost a profesionalitu. Nebát se, ale taky nepodceňovat, to se nevyplatí, protože znalosti uplatňujeme v i běžném životě. Doporučila bych, tento kurzy byl poučný a hodně se člověk dozvěděl, i když to byly u zkoušek hrozné nervy. Nebojte se a jděte do toho! Ano, kurz doporučuji mnoho informací, příklady z praxe, celková atmosféra, odbornost a vstřícnost lektorů. Poslouchat, zapisovat si i věci navíc pro vlastní potřebu, ptát se, aby člověk teoretické poznatky dokázal aplikovat v životě. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 41

42 4.5 REKVALIFIKAČNÍ KURZY NA ZÁKLADĚ PŘÍSLIBU ZAMĚSTNÁNÍ NEBO ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O ZAHÁJENÍ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI Účastníkům projektu, kteří předložili písemný příslib zaměstnání nebo čestné prohlášení o zahájení podnikání po úspěšném absolvování dané rekvalifikace, byly zajištěny požadované dovednosti v rámci externích rekvalifikačních kurzů. Na základě výběru byla oslovena vhodná vzdělávací zařízení, u nichž byly jednotlivé kurzy realizovány. Díky finanční podpoře ze strany projektu tak bylo možno realizovat tyto rekvalifikační kurzy: Keramik (1 osoba) Obsluha vysokozdvižného vozíku (1 osoba) Řidičské oprávnění skupiny B (1 osoba) Florista (6 osob) Mzdový účetní (1 osoba) Evropský počítačový řidičák ECDL (4 osoby) Rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované zajišťovaný realizátorem projekt (29 osob 1 osoba neuspěla) Úspěšní absolventi výše uvedených kurzů následně získali vhodné pracovní uplatnění, a to buď formou pracovního poměru nebo zahájením podnikání. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 42

43 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 43

44 4.6 VYTVOŘENÍ DOTOVANÝCH PRACOVNÍCH MÍST V rámci této klíčové aktivity byly osloveny nestátní neziskové organizace a byla jim nabídnuta možnost využít dotovaná pracovní místa. Jednotlivé organizace byly nejdříve seznámeny se zaměřením projektu, cílovými skupinami a s podmínkami čerpání finančních prostředků na mzdové náklady. Nově vytvořená dotovaná místa v NNO na pozicích: Slezská diakonie středisko Sára (azylový dům pro ženy) Pracovní pozice: pomocník 1 osoba plný úvazek Charita Třinec Pracovní pozice: pracovník pro příjem a výdej šatstva 2 osoby obě místa na 0,5 zkrácené úvazky Diakonický Institut středisko Anthill Třinec Pracovní pozice: pracovník v sociálních službách 1 osoba plný úvazek Chewal Bystřice Pracovní pozice: asistentka ošetřovatele koní 1 osoba plný úvazek CZ.1.04/3.3.05/ Strana 44

45 Mateřské centrum Sluníčko Karviná Pracovní pozice: asistentka lektora 1 osoba plný úvazek Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek Pracovní pozice: provozní pracovník charitativní burzy 1 osoba plný úvazek Charita Český Těšín středisko DPS Hnojník Pracovní pozice: pracovník sociální péče (přímá a nepřímá péče) 2 osoby plné úvazky CZ.1.04/3.3.05/ Strana 45

46 5. Stručné představení neziskových organizací 5.1 AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY STŘEDISKO SÁRA TŘINEC Kontaktní údaje Adresa: Hraniční 280, Třinec Telefon: , Internetová stránka: Vedoucí střediska: Bc. Stanislav Mrózek, DiS. Koordinátorka: Ing. Gabriela Ščuková Charakteristika uživatele Azylové domy dle 57 zákona o soc. službách Obecné informace Ženy ve věku od 18 do 65 let bez dětí: kteréz různých důvodů ztratily přístřeší s trvalým bydlištěm v Třinci a jeho okolí které nejsou pod vlivem alkoholu a drog, bez diagnostikovaného psychiatrického onemocnění, bez mentální retardace plně mobilní a ty, které nepotřebují pomoc jiné osoby Praktické informace Provozní doba: Bezbariérovost: Využívání služeb: nepřetržitě ne volně přístupné veřejnosti CZ.1.04/3.3.05/ Strana 46

47 Hodnocení projektu Trychtýř z hlediska přínosu pro organizaci Azylový dům pro ženy Sára Třinec Každý, komu oblast sociálních služeb není úplně cizí, je dobře obeznámen s nezáviděníhodnou situací, v jaké se ocitla drtivá většina poskytovatelů na počátku letošního roku. Proto taky pomoc agentury Kapa nemohla přijít ve vhodnější dobu. Díky tomu, že nám poskytla pracovnici v rámci projektu Trychtýř, byli jsme schopni personálně pokrýt službu Šifonér, kterou jsme převzali po jiné zaniklé organizaci. Paní Jarka, která k nám nastoupila jako pomocník, se dokázala velmi rychle zorientovat v problematice této služby a navíc sama přispěla vlastním tvořivým přístupem. Služba Šifonér je sběrnou použitého šatstva, které se následně třídí. Část zachovalého šatstva je použita k následnému prodeji za symbolické částky, které dále slouží k financování služby. Horší část je dále tříděná podle materiálů na odpad nebo k dalšímu zpracování, které spočívá v odřezávání zipů a knoflíků a řezání na menší kousky, které pak slouží jako utěrky či leštící hadříky pro průmyslové použití. Paní Jarka všechny tyto činnosti organizuje a dohlíží na práci uživatelek našeho Azylového domu, pro které je práce v šatníku vítanou pracovní aktivitou. Hladký a bezproblémový průběh služby svědčí o tom, že paní Jarka dokáže práci nejen zorganizovat, ale zároveň umí vytvořit příjemné pracovní prostředí pro uživatelky služby, které tak v Šifonéru pracují rády. Pro Azylový dům Sára je práce paní Jarky velkým přínosem a je skvělým příkladem dobré praxe. Organizaci Kapa jsme za tuto pomoc velice vděční, zejména proto, že toto není naše první dobrá zkušenost, a jak věříme, ani poslední, neboť prostoru a možností vzájemné spolupráce se jistě najde víc. Věříme, že projekt Trychtýř účinně pomáhá lidem jako je paní Jarka vstoupit na trh práce, neboť jim dává příležitost získat pracovní zkušenosti v novém oboru a rozšířit si tak možnosti dalšího pracovního uplatnění. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 47

48 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 48

49 5.2 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CHEWAL Kontaktní údaje Adresa: Bystřice 1280, Bystřice nad Olší Telefon: , , Internetová adresa: Předseda sdružení: Ing. Marcel Walaski Charakteristika uživatele Zdravotně postižené děti a dospělí. Poskytované služby Občanské sdružení CHEWAL vzniklo za účelem provozování hiporehabilitace. Hiporehabilitace je rehabilitace napravující zejména tělesná postižení a také léčebné pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ), které je zaměřeno na léčbu psychických a mentálních poruch, mozkových dysfunkcí. V průběhu roku 2001 sestavilo terapeutický tým, zajistilo výcvik prvních dvou koní a výstavbu areálu a na podzim přijalo prvních osm klientů. V sezóně 2002 již sloužilo cca 40 klientům. V současné době se sdružení ročně věnuje asi 300 klientům, z toho 82 je klientů stálých, kteří sdružení navštěvují pravidelně. Občanské sdružení CHEWAL se zaměřuje na hipoterapii, aktivity s využitím koní AVK, kombinaci obou metod a logopedii na koních. Jedná se o léčebnou metodu prováděnou pomocí jízdy na koni anebo kontaktu s koněm. Parajezdectví se sdružení vzhledem k věkovému složení svých klientů zvlášť nevěnuje, některé prvky využívá u konkrétních klientů. Praktické informace CZ.1.04/3.3.05/ Strana 49

50 Provozní doba: Pondělí, pátek hodin Čtvrtek hodin Hodnocení projektu Trychtýř z hlediska přínosu pro organizaci Občanské sdružení Chewal Díky spolupráci s Kvalifikační a personální agenturou, o. p. s., a MPSV, Odborem implementace fondů EU, nám bylo umožněno zaměstnat v rámci projektu Trychtýř na 6 měsíců uchazečku o zaměstnání nad 50 let a získat prostředkyna její mzdu. Paní O. nastoupila na nově vytvořené pracovní místo Asistent/ka ošetřovatelek koní a její pracovní poměr v naší organizaci bude ukončen ke Před zahájením činnosti absolvovala proškolení o pracovní činnosti a bezpečnosti práce. Pracovní náplň: 1) krmení koní; příprava krmení (mj. práce se senem) 2) vodění koní na pastvu a z pastvy 3) úklid areálu úklid kobylinců a hnoje z přístřešků, prostranství v jejich okolí, výběhů i pastvin; příležitostné opravy ohradníků; vyvážení hnoje do kontejnerů, zametání, příprava sena a slámy; udržování pořádku v přípravně krmiva 4) práce při navážení zásob sena, slámy, ovsa (nárazově 2 3krát za rok) 5) asistence klientům při hiporehabilitaci (doprovod a poskytování záchrany) 6) asistence ošetřovatelkám při přípravě koní nahiporehabilitaci CZ.1.04/3.3.05/ Strana 50

51 Vytvoření tohoto pracovního místa nám pomohlo efektivněji zorganizovat služby klientům stávající zaměstnankyně a externí spolupracovnice se mohly díky práci paní O. více zaměřit na přípravu koní na hiporehabilitaci i na samotnou práci s klienty (šlo i o časové rozvržení, hiporehabilitace se většinou koná odpoledne až v podvečer, je třeba však zajistit i ranní krmení, vodění na pastvu a úklid jeden pracovník nemůže být v práci od rána do večera a při hiporehabilitaci je jich zapotřebí více najednou). Velmi přínosná byla rovněž asistence paní O. při hiporehabilitaci, kterou jinak zajištují dobrovolníci, jejichž docházka nemusí být pravidelná. Paní O. se po počátečním seznamování se s novým pracovním prostředím zhostila svých povinností velmi dobře. Myslím, že můžeme konstatovat, že si kontakty s našimi klienty při hiporehabilitacii s koňmi a dalšími zvířaty velice oblíbila, a doufáme, že i pro ni byla tato práce zajímavá. Jsme s jejím pracovním výkonem spokojeni a pro organizaci byla jednoznačně přínosem. Děkujeme za možnost zapojení se do projektu Trychtýř a doufáme, že se nám podobná možnost naskytne i do budoucna pro neziskové organizace je to opravdu účinná pomoc. Alice Walaská, Bystřice CZ.1.04/3.3.05/ Strana 51

52 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 52

53 5.3 CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN Kontaktní údaje Adresa: Hrabinská 499/17, Český Těšín Telefon: , Internetová adresa: Ředitel: Mgr. Martin Hořínek Charakteristika uživatele Sociálně-zdravotní služby. Poskytované služby Charita Český Těšín byla zřízena diecézním biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem v roce 1993 jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou. Je nástupkyní Oblastní charity Český Těšín zřízené olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Charita Český Těšín se řídí ustanoveními Kodexu kanonického práva a Stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské. Charita Český Těšín je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské a svou činnost realizuje v severovýchodní části Moravskoslezského kraje, na území Karvinska, Havířovska a Českotěšínska. Charita Český Těšín je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba. Jejím posláním je pomáhat lidem v hmotné, sociální a duševní tísni, a to zejména prostřednictvím realizace sociálních a sociálnězdravotních služeb. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 53

54 Hlavním cílem Charity Český Těšín je pomoc a podpora osobám v tísni prostřednictvím aktuální nabídky sociálních a sociálně zdravotních a preventivních služeb. Druhotným cílem je vyvíjení a provozování aktivit směřujících k podpoře hlavního cíle. Organizačně se dělí na 6 útvarů, které zahrnují 9 středisek, jenžzajišťují realizaci jednotlivých sociálních služeb. Mezi zařízeními Charity Český Těšín se nachází domy a centra pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dům pro matky v tísni, pečovatelská, ošetřovatelská a asistenční služba, sociální rehabilitace, centrum sociální integrace a půjčovna pomůcek. Správní středisko pak zajišťuje vedení a správu Charity Český Těšín. Hodnocení projektu Trychtýř z hlediska přínosu pro organizaci Charita Český Těšín Charita Český Těšín byla jednou z organizací, která se podílela na realizaci projektu Trychtýř, lépe řečeno podílela se na tvorbě výstupů tohoto projektu a těžila z jeho dopadů. Po dobu jednoho roku jsme mohli díky tomuto projektu zaměstnat dvě pracovnice v sociálních službách jednu v přímé a druhou v nepřímé péči. Obě pracovnice jsme si vybrali sami a po roce můžeme říci, že jsme vybrali dobře. Obě dvě vykonávaly své pracovní povinnosti poctivě a svědomitě a plnohodnotně se zapojily do týmové práce středisek. Obě pracovnice měly kladný přístup k práci i empatický vztah ke klientům. Zadané úkoly plnily poctivě, obě byly schopny pracovat samostatně. Pro Charitu Český Těšín se sice nejednalo o obsazení klíčových pozic, ale díky dotovaným pracovním místům jsme opět kousek posunuli naše možnosti, a to jak uvnitř, tak také směrem ke klientům. Kromě přímých dopadů v podobě dotovaných pracovních míst měl projekt samozřejmě CZ.1.04/3.3.05/ Strana 54

55 pozitivní vedlejší dopady. Prohloubení spolupráce s Kvalifikační a personální agenturou nám pomohlo i v jiných oblastech a na některých střediscích jsme měli možnost vyzkoušet si také jiné modely práce. Jediný drobný otazník se vznáší nad udržením benefitů projektu. Vzhledem k finanční situaci poskytovatelů sociálních služeb způsobené nestabilní dotační situací není možné dopředu konstatovat, zda pracovní místa vytvořená v rámci projektu budou ještě za dva, za tři roky existovat. Krátkým shrnutím můžeme konstatovat, že Trychtýř byl pro Charitu Český Těšín úspěšný a prospěšný projekt a jsme rádi, že jsme se na jeho realizaci mohli podílet. Přejeme Kvalifikační a personální agentuře, která projekt vedla, mnoho dalších skvělých nápadů, úspěšně zrealizovaných projektů a spokojených klientů a partnerů. Mgr. Martin Hořínek ředitel Charit Český Těšín CZ.1.04/3.3.05/ Strana 55

56 5.4 SDRUŽENÍ MAMINEK SLUNÍČKO, O.S. Kontaktní údaje Adresa: Dolní Marklovice 232, Petrovice u Karviné Telefon: Internetová adresa: Statutární zástupce: Mgr. Lenka Kalniková Poskytované služby Centrum pro rodinu Sluníčko je jedinou organizací v Karviné, která poskytuje služby na podporu zdravé rodiny. Cílem je vést profesionální organizaci, která kvalitně poskytuje různorodé služby rodinám a která je schopna coby partner hájit zájmy rodiny na úrovni obce. Organizace pravidelně zjišťuje zájmy a potřeby rodin s malými dětmi a těmto potřebám se snaží přizpůsobit i své programy. Služby využívají rodiny s dětmi od narození do předškolního věku. Nezáleží na tom, který rodinný příslušník s dítětem přijde. Zejména se ale jedná o rodiče na mateřské dovolené, kteří takto pro sebe hledají možnost sociálních kontaktů (popovídat si s ostatními maminkami) a pro dítě společnost ostatních dětí. V poslední době také přibývají návštěvy tatínků. Občanské sdružení, Sdružení maminek Sluníčko o.s., je provozovatelem Centra pro rodinu Sluníčko. To v současné době provozuje dvě střediska: CZ.1.04/3.3.05/ Strana 56

57 Mateřské centrum Sluníčko pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let (jedná se o zařízení pro prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti do 6 let) Klub pro děti Bublina pro děti od 6 do 12 let (slouží k vytváření atraktivního prostředí k využití volného času a jako sociální prevence) Mateřské centrum je otevřeno každý pracovní den a to jak dopoledních tak odpoledních hodinách. Vizí organizace je, aby rodiče mohli přijít kdykoliv, když chtějí s dítětem někam zajít nebo se setkat s ostatními rodiči. V době letních prázdnin je pouze dopolední provoz. Základním posláním organizace je posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. Toto poslání naplňujeme provozováním Centra pro rodinu Sluníčko a Klubu Bublina, která jsou zařízením komunitního, multigeneračního, integračního centra a slouží jako sociální prevence. Centrum pro rodinu Sluníčko provozuje svou činnost v prostorách bývalé MŠ Jurkovičova (Karviná Nové Město, Jurkovičova 1547). Praktické informace Provozní doba: Pondělí pátek hodin hodin Hodnocení projektu Trychtýř z hlediska přínosu pro organizaci Sdružení maminek Sluníčko, o.s. Naše organizace Sdružení maminek Sluníčko o.s. je občanské sdružení, které se zaměřuje na poskytování služeb na podporu rodin. Ve městě Karviná jsme jedinou organizací s tímto zaměřením. Vzhledem k tomu, že se činnost snažíme dělat na nekomerčním základě, přestože se snažíme mít vlastní příjmy, jsme z velké míry závislí na dotacích a CZ.1.04/3.3.05/ Strana 57

58 darech. Dotované místo z projektu Trychtýř nám pomohlo zejména v těchto oblastech: Měli jsme příležitost poznat novu pracovnici (starší 50 let) a otestovat ji na více pracovních pozicích (zástupy), se kterou jsme byli spokojeni a uvažujeme o pokračování naší spolupráce na DPP. Rozšířením pracovního týmu jsme vyzkoušeli přerozdělení pracovních kompetencí, které jsme již dlouhodobě plánovali, ale na přijetí nového pracovníka (a jeho zaškolení) jsme neměli finance. Po tomto zkušebním provozu máme zájem v přerozdělení pokračovat přijetím pracovníka na DPP. V neposlední řadě nám pracovnice významně pomohla zajistit činnost jednotlivých aktivit organizace, které bychom v případě nemocenských a dovolených jen stěží zabezpečili. Děkujeme za možnost zapojení do projektu. Lenka Kalniková předsedkyně SM Sluníčko o.s. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 58

59 5.5 CHARITA TŘINEC Kontaktní údaje Adresa: Lidická 1272, Třinec Telefon: , Internetová adresa: Ředitelka charita: Marta Bezecná Poskytované služby Osobní asistence Charity Třinec Charita Třinec poskytuje osobní asistenci osobám nemocným, handicapovaným a seniorům a také spoluobčanům, kteří nechtějí opustit své domácí přirozené prostředía sami nezvládnou chod své domácnosti. Pomoc je zajišťována také rodinám pečujícímo svého rodinného příslušníka tak, že v době jejich nepřítomnosti (aby nemuseli opouštět své zaměstnání) je zastoupí vyškolená osobní asistentka. Půjčovna kompenzačních pomůcek Možnost krátkodobého i dlouhodobého zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek. Humanitární aktivity Sběr šatstva každé pondělí a středu od 9:00 do 16:00 hodin na Kamionce v Třinci, ul. Přátelství 1009 (bývalá pošta) v 1. poschodí. Pro děti a senioryze Zakarpatské Ukrajiny. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 59

60 Praktické informace Provozní doba: Pondělí hodin Úterý hodin Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek hodin Hodnocení projektu Trychtýř z hlediska přínosu pro organizaci Charita Třinec Charita Třinec se zapojila do realizace projektu Trychtýř, díky němuž se mohla zúčastnit humanitární akce Sběr obnošeného šatstva. Dvě pracovnice, které byly takto zaměstnány, šatstvo na kontaktním místě odebíraly a následně třídily. Největší část byla odvezena na ZAKARPATSKOU UKRAJINU (250 pytlů), část byla za symbolickou cenu prodávána našim spoluobčanům v BAZÁRKU, občanům v hmotné nouzi (na základě poukázky ze sociálního odboru města Třinec) bylo oblečení darováno a část si odvezla DIAKONIE BROUMOV, která šatstvo dále zpracovává (koberečky atd.). Projekt byl přínosem jednak pro Charitu Třinec tím, že bylo možno pomoci potřebným jak u nás tak na Ukrajině, taktéž pro samotné pracovnice, které byly alespoň část roku v pracovním poměru. Tato práce je tolik naplňovala, že po ukončení projektu chtějí obě pokračovat ve své práci i třeba jako dobrovolnice. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 60

61 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 61

62 5.6 DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA Kontaktní údaje Adresa: Radniční 1242, Frýdek-Místek Telefon: Internetová stránka: Vedoucí centra: B. Th. Michal Čančík Charakteristika uživatele Senioři, zdravotně postižení občané, mládež. Obecné informace Dobrovolnické centrum ADRA je pobočkou občanského sdružení ADRA. Naše pobočka byla založena v roce 2004 ve Frýdku-Místku. Postupně byla otevřena detašovaná pracoviště v Třinci, Ostravě, Havířově, Českém Těšíně a Novém Jičíně. V roce 2009 se pracoviště v Ostravě osamostatnilo a vzniklo Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava. Hlavním předmětem činnosti je realizace dobrovolnických programů v zařízeních pracujících s dětmi, mládeží, seniory či zdravotně postiženými. Dobrovolníci jsou vysíláni do nemocnic, domovů pro seniory, zařízení pro zdravotně postižené, dětských domovů, apod. Dobrovolník je společníkem uživatelů či pacientů a napomáhá při vyplnění volného času. Pro studenty středních a vysokých škol nabízí možnost zapojit se do Studentského dobrovolnického klubu ADRA. Vedle zmíněných aktivit zprostředkovává materiální pomoc ze sociálního šatníku, který je určen CZ.1.04/3.3.05/ Strana 62

63 pro sociálně-potřebné. Charitativní burza je projekt, který nabízí lidem nakoupit oblečení za velmi příznivé ceny a zároveň tímto obnosem pomoci dobré věci. Dlouhodobě podporuje služby dobrovolné hospicové sestry Andrey Radomské a provozuje půjčovnu polohovacích postelí. Dobrovolnické centrum se snaží propojovat dva světy. Svět lidí, kteří chtějí pomoci, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Praktické informace Provozní doba: Středa hodin (pro veřejnost) Hodnocení projektu Trychtýř z hlediska přínosu pro organizaci Dobrovolnické centrum ADRA Občanské sdružení ADRA Dobrovolnické centrum ADRA provozuje od podzimu 2010 sociální podnikání v podobě pravidelné charitativní burzy na Radniční 1242 ve Frýdku-Místku. Do ledna 2012 provoz této pravidelné burzy zabezpečovala placená koordinátorka na částečný úvazek a dobrovolníci. V souvislosti s postupným rozvojem charitativní burzy jsme vznímali nutnost vytvoření dalšího placeného pracovního místa, uvádí Michal Čančík, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA z Frýdku- Místku a nabídka spolupráce s o.p.s. KAPA a získání finančních prostředků z projektu Trychtýř na mzdové náklady pro období 7 měsíců, byla pro náš rozvoj klíčová. Během ledna proběhla výběrová řízení a od února byla přijata vybraná uchazečka na pozici provozního pracovníka v sociálním šatníku a CZ.1.04/3.3.05/ Strana 63

64 charitativní burze. Pracovní náplní člověka zastávajícího toto pracovní místo je kontakt s dárci, kontakt se zákazníky burzy, průběžné třízení získaných darů a doplňování zboží pro zákazníky burzy, zadávání práce dobrovolníkům, včetně kontroly při výkonu služby odvedené dobrovolníky. Autorka myšlenky této formy sociálního podnikání a placená koordinátorka paní Milena Čančíková doplňuje: Jsem velmi ráda, že jsme mohli vytvořit nové pracovní místo a poskytnout tak pracovní příležitost. Pro mne osobně byla tato skutečnost přínosná také v získání pracovního prostoru pro komunikaci s novými dárci, vytváření systému podpory věnované dobrovolníkům včetně hledání dalších možností rozvoje prodeje a zvyšování zisku. Během uplynulého období se nám podařilo rozšířit pravidelnou charitativní burzu do Havířova, zahájit výjezdní charitativní burzy ve Frýdku-Místku a blízkém okolí, otevřít první charitativní obchůdek ADRA ve Frýdlantu nad Ostravicí. V udržení určité podoby placeného pracovního místa provozního pracovníka či asistenta koordinátora v prostředí charitativní burzy bude Dobrovolnické centrum ADRA pokračovat i po ukončení tohoto projektu. Zpracovala: Bc. Lenka Hájková zástupce vedoucího DC ADRA CZ.1.04/3.3.05/ Strana 64

65 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 65

66 5.7 ANTHILL SOCIÁLNÍ REHABILITACE + ŠATNÍK ŠIFONÉR Kontaktní údaje Adresa: Míru 62, Třinec Telefon: , Internetová stránka: Ředitel: Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Koordinátor projektu: Bc. Marek Klus Charakteristika uživatele Sociální rehabilitace dle 70 zákona o soc. službách. Obecné informace Posláním služby sociální rehabilitace v Třinci je poskytnout podporu v nepříznivé sociální situaci nezaměstnaným osobám, které chtějí, ale nezvládnou tuto situaci samostatně řešit. Podporu poskytujeme podle jejich individuálních potřeb tak, aby klienti získali schopnosti a dovednosti potřebné k uplatnění se na trhu práce a mohly vést samostatný život. Služba je poskytována ambulantně prostřednictvím individuálních a skupinových nácviků. Cílem služby sociální rehabilitace je podporovat klienty služby, objevit, rozšířit a využít vlastní schopnosti a dovednosti vedoucí ke snížení rizik sociálního vyloučení klientů. Zapojení do námi nabízených aktivit umožňuje klientům: Získat nové znalosti (např. práce na PC, cizí jazyk, komunikativní techniky, tvůrčí techniky) Obnovit sebedůvěru (překonat cestu na úřad) CZ.1.04/3.3.05/ Strana 66

67 Podpořit samostatnost (samostatně splnit stanovený úkol) Získat kontakt s reálným pracovním prostředím (stáže u organizací a firem) Cílová skupina Osoby ve věku let, které: jsou nezaměstnané jsou na rodičovské dovolené jsou v invalidním důchodu nevyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby Činnosti služby Anthill Poradenství Zprostředkování a podávání informací, pomoc při vyhledávání dalších služeb. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Orientace v prostoru, v jízdních řádech, v dopravních prostředcích. Nácvik praktických dovedností Např. chod domácnosti, péče o děti, vyplňování formulářů, aj. Vzdělávací činnosti Práce na PC základní obsluha PC, MS Word, Excel, Power Point, internet, psaní všemi deseti, obchodní korespondence. Výuka cizích jazyků anglický jazyk, anglická konverzace. Doprovody Např. na úřady, k lékaři, do školy, do zaměstnání, aj. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 67

68 Zájmové aktivity Práce s keramikou Pedig pletení proutěných košů Šifonér Je jednou ze služeb Slezské diakonie. Občané Třince a okolí zde mohou bezplatně odevzdat použitý textil (dámské, pánské, dětské, letní i zimní) a také nenošenou, nepoškozenou obuv, lůžkoviny, ručníky, utěrky, kabelky, batohy, vše je po vytřídění bezplatně nabízeno lidem v nepříznivé sociální situaci. Praktické informace Provozní doba: Pondělí hodin Středa hodin Středisko Diakonického Institutu Anthill v Třinci k ukončilo svou činnost. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 68

69 6. Rozhovory s osobami na dotovaných místech, jejich postřehy: L.K. Proč jste se přihlásil(a) do projektu? Lepší než sedět doma, je to nový impuls do života. Co se Vám nejvíce líbilo v práci? Nejmenší děti a jejich otevřenost, různorodost práce, každý den nové zážitky a poznatky. Váš vzkaz: Nebojte se, zaučíte se, začátky jsou všude nejhorší. A.S. Proč jste se přihlásil(a) do projektu? Už mě nebavil stereotyp života, stále stejný koloběh. Co se Vám nejvíce líbilo v práci? Kolektiv, suprová šéfová a bezva klienti. Váš vzkaz: Jako osoba pečující o osobu blízkou znám úskalí a úzkost, pokud to jen trochu jde, využijte práci i kdyby jen brigádně. D.T. Proč jste se přihlásil(a) do projektu? Možnost zaměstnání, stálého zázemí, jistoty několikaměsíční práce. Co se Vám nejvíce líbilo v práci? Uspořádání, organizace práce, dobrý kolektiv, spoustu klientů a mnoho práce. Využití svých schopností a znalostí. Váš vzkaz: Doporučuji všem, kteří mají obavy i ve věku nad 55 let, využijte možnosti projektů. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 69

70 J.J. Proč jste se přihlásil(a) do projektu? Byla jsem dlouhodobě na úřadu práce a stále žádná příležitost nebo nabídka, až rekvalifikační kurz do sociální oblasti, který mě oslovil. Co se Vám nejvíce líbilo v práci? Můj nový pracovní kolektiv, který mě přijal a bral od prvního dne jako plnohodnotného kolegu, přijetí klientů ze sociální služby, komunikace se zákazníky v šatníku. Váš vzkaz: Jediný vzkaz je: využijte možnosti, které nyní jsou k dispozici, jděte do toho. I.K. Proč jste se přihlásil(a) do projektu? Pořád jsem chodila na výběrová řízení a stále samý neúspěch, v rámci projektu mi byla nabídnuta možnost bilanční diagnostiky a možnosti dotovaného místa. Co se Vám nejvíce líbilo v práci? Moje práce je spojená s komunikací s lidmi, osobami z řad bezdomovců, sociálně vyloučených, ale i osob, které mnohdy jsou na okraji společnosti a to z různých důvodů. Vděční jsou za pomoc, ale především za dobré slovo, které s nimi člověk prohodí. Váš vzkaz: Byla jsem zde, a stálo to za to. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 70

71 E.O. Proč jste se přihlásil(a) do projektu? Motivace získání peněz, alespoň na nějakou dobu. Co se Vám nejvíce líbilo v práci? Koně, koně, koně, ty jsou úžasné a dodávají energii, dále kolegyně a dobrovolníci, kteří se mnou pracovali při hippoterapii. Váš vzkaz: Nechť každý zkusí, jestli ano, nebo ne. M.K. Proč jste se přihlásil(a) do projektu? Již jsem nechtěla být izolována doma, být sama. Co se Vám nejvíce líbilo v práci? Lidi, pohovořit si, seznámit se s mnohými klienty, vytvořit si kamarádský vztah. Práce s šatstvem. Váš vzkaz: Ano, doporučuji, je to zkušenost k nezaplacení. V.M. Proč jste se přihlásil(a) do projektu? Byl jsem bez práce, chtěl jsem to prostě zkusit, nabídky se musí využívat, nepřichází totiž každý den. Co se Vám nejvíce líbilo v práci? Přínos pro lidi, který práce, kterou vykonávám, dává, uspokojení z dobře odvedené práce, kontakt s lidmi. Váš vzkaz: Zkuste to, je to OK. Příležitosti se mají využít. CZ.1.04/3.3.05/ Strana 71

72 V rámci projektu jsem se s účastníky na dotovaných místech setkávala od počátku realizace. Při náboru, sepisování dohod o vstupu do projektu, při kurzech a rekvalifikacích, výběrových řízeních na dotovaná místa a ve finále při rozhovorech k této brožurce. Musím konstatovat, že v samotných osobách z řad nových zaměstnanců na dotovaných místech jsem viděla od pláče na tvářích v začátcích až po široký úsměv, který je provází nyní, optimismus a hlavně sebevědomí, které i díky těm několika měsícůmv zaměstnání získali zpět. Ing. Jana Vavrošová odborný asistent CZ.1.04/3.3.05/ Strana 72

73 7. Závěrečná prezentace projektu Trychtýř CZ.1.04/3.3.05/ Strana 73

74 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 74

75 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 75

76 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 76

77 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 77

78 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 78

79 CZ.1.04/3.3.05/ Strana 79

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Třinec březen 2014 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/74.00182 Název projektu Cesta k práci Příjemce Občanské sdružení STUDNICE Datum

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Základní údaje o sídle společnosti Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Sídlo společnosti: Benecko 202, 512 37 Benecko email: info@mostkevzdelanieu

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Podnikatelské líhně ve Francii

Podnikatelské líhně ve Francii Podnikatelské líhně ve Francii Mgr. Martin Štainer, Ph.D. REGIONÁLNÍ CENTRUM POMOCI ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM CZ.04.1.03/1.1.03.4/0008 Unie líhní - historie r. 1995 začátek experimentu s líhněmi r. 2000

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 1 PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ 1) Hodnocení kvality vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více