Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008 / 2009

2 I. Charakteristika školy Název školy : Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace Adresa : ul. ČSA 4a, Hlučín www stránky : ouhlucin.wz.cz Právní forma : Příspěvková organizace IČO : Identifikátor ředitelství : IZO OU : IZO PrŠ : Zřizovatel : Moravskoslezský kraj Ředitel : Mgr. Jindřich Honzík Součásti školy : Odborné učiliště Praktická škola Školní jídelna Odloučená pracoviště odb. výcviku oboru Kuchařské práce, Pekařské práce (Hrnčířská 45, Hlučín)

3 Pracoviště odborného výcviku (Vlastní nebo smluvně zajištěna s vlastními učiteli odborného výcviku) 2 cvičné kuchyně OU 1 cvičné pracoviště pekárny OU Malířské a natěračské dílny OU (cvičné stěny a prostory) 1cvičná prodejna Další pracoviště : Školní jídelny : OU Hlučín ZŠ OKD Hlučín ZŠ Rovniny Hlučín Menza VŠB Ostrava Poruba Kuchyň Hutních Montáží Ostrava pracovišť v soukromých pekárnách různá pracoviště v okolí Hlučína (obor malíř natěrač) Interspar Ostrava Poruba Interspar Ostrava Dubina (obor Prodavačské práce) Organizace Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně má dlouholetou tradici, jejíţ kořeny sahají hluboko do historie regionu. Počátek výuky řemesel započal v září 1945 otevřením Učňovské školy v Hlučíně. OU a PrŠ (dále jen škola) byla zřízena MŠMT ČR jako samostatný právní subjekt k ve znění zřizovací listiny a ve své činnosti se řídí obecně platnými předpisy a předpisy MŠMT. Od je zřizovatelem Moravskoslezský kraj.

4 Základním posláním školy je učit a vychovávat zejména absolventy základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami ve schválených učebních oborech podle platných osnov a učebních plánů vydaných MŠMT ČR. Při organizaci vyučovacího procesu se vychází především z nového školského zákona č.561/2004 Sb., Vyhlášky č. 13/2005 o středním vzdělávání, Vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, Vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, Nařízení vlády č. 69/2004 Sb. o soustavě oborů, č.75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků, Vyhlášky č. 442/1991 Sb.a č. 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, Vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti a organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a dalších platných předpisů. Teoretická výuka probíhá v prostorách školní budovy, odborný výcvik je zajišťován převáţně na smluvně zajištěných pracovištích a ve školních dílnách. Součástí školy je školní jídelna, dvě cvičné kuchyně, jedna cvičná pekárna a cvičná prodejna, prostory školních malířských dílen. Vedlejší hospodářská činnost je prováděna v souladu se zřizovací listinou na základě ŢL hostinská činnost kromě ţáků a zaměstnanců se stravují i cizí strávníci. Škola je řízena prostřednictvím Odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. V čele školy je ředitel jmenovaný radou kraje. Ve školním roce 2008/ 2009 nastoupilo do 16 tříd OU 192 ţáků.. Obor Malířské a natěračské práce navštěvovalo 42 ţáků. Obor Kuchařské práce 88 ţáků, z toho 43 dívek. Obor Pekařské práce 40 ţáků, z toho 23 dívek. Obor Prodavačské práce 22 ţáků, z toho 18 dívek.

5 Kromě výše zmíněných pracovišť odborného výcviku má velký význam zbudovaná cvičná pekárna s etáţovou pekařskou pecí, hnětacím strojem a dalším zařízením, které výrazně pomáhá při výuce pekařů, zejména při pozdějším nástupu do provozů v soukromých pekárnách v rámci odborného výcviku. Ve cvičných malířských dílnách si učni nacvičují základní dovednosti a návyky jak v malířských činnostech, tak při nátěrech nebo při stříkacích postupech. Objekt je vyuţíván zejména prvními ročníky pro nácvik základních dovedností a při speciálních technikách, se kterými ţáci nepřijdou do styku na pracovištích v terénu a v zimním období, kdy nelze provádět např. nátěry oken. Ve cvičné prodejně se učí základním úkonům jako manipulovat s obaly různých produktů, obsluhovat pokladnu a balit a aranţovat zboţí.

6 II. Přehled schválených učebních dokumentů V současné době je škola institucí, která zajišťuje sluţby v resortu vzdělávání a výchovy mládeţe ve dvou a tříletých oborech vzdělání a dvouleté praktické škole. Poskytuje denní vzdělávání dle schválených učebních dokumentů v následujících oborech vzdělání: E/005 Malířské a natěračské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod. č.j / dne E/001 Kuchařské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/003 Prodavačské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/002 Pekařské práce Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne a od 1. září 2009 v nově schválených oborech vzdělání E/003 Cukrářské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/005 Pečovatelské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/001 Zednické práce. Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne Obor vzdělání C/002 Praktická škola dvouletá Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne je určen zejména žákům ze základních škol speciálních.

7 III. Údaje o pracovnících školy Učitelé teoretického vyučování : Pedagogická způsobilost: 12 učitelů z toho 10 s VŠ vzděláním a 11 se speciální. ped. 1 důchodce s DPS a spec. pedagogikou (na zkr. prac. úvazek) Učitelé odborného výcviku oboru Kuchařské práce, (Pekařské práce, Prodavačské práce) 14 učitelek z toho 7 s VŠ vzděláním, všechny s maturitou a pedagog. vzděláním, 13 se spec. ped. a s výučním listem Učitelé odborného výcviku oboru Malířské a natěračské práce : 5 učitelů z nichž 3 jsou plně kvalifikováni Počet pedagogických pracovníků : 31 ( včetně důchodců na zkrácený úvazek ) Provozní zaměstnanci : 7 provozních zaměstnanců : hospodářka školy admin. pracovnice pomocná účetní školník řidič topič 3 uklízečky Pracovníci školní jídelny : vedoucí ŠJ (zkr. úvazek) vedoucí kuchařka kuchařka

8 IV. Údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Přehled za rok 2008/2009 A Počet podaných ţádostí o informace 0 B Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 C Opisy podstatných částí kaţdého rozsudku soudu 0 D Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 E Počet stíţností podaných podle 16a (na postup při vyřizování ţádosti o informace) 0 E Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona -

9 V. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008 / 2009 V tomto školním roce si doplňuje své vzdělání nebo svou kvalifikaci různými formami studia následující učitelé teoretického vyučování a učitelé odborného výcviku: učitel odb. výcviku : spec. ped. + učitelství odb. předmětů učitelka teoretické výuky : učitelství odbor. předmětů magisterské studium 2 učitelé odb. výcviku : rozšiřující studium speciální pedagogiky učitelka teoretické výuky: rozšiřující studium speciální pedagogiky učitel odb. výcviku : spec.ped. + učitelství odborných předmětů 2 vedoucí odbor. výcviku: spec.ped.-navazující magisterské studium učitel teoretické výuky: koordinátor informačních technologií rozšiřující studium učitelka odb. výcviku : spec.ped.-navazující magisterské studium.. V aktuálním školním roce ukončili úspěšně studium pedagogové teoretických i praktických předmětů: učitelka teoretické výuky : učitelka teoretické výuky : učitelka odborného výcviku : pedagogika soc. práce magister. studium učitelství odbor. předmětů bakalářské studium učitelství odbor. předmětů magisterské Účast na plánovaných tématických akcích DVPP se zaměřením: Soc. patologické jevy - 1pedagog Gastro semináře a akce pořádané pro vých. poradce - 1pedagog Školení pro koordinátory ŠVP - 3 pedagogové, tři cykly Školení tvorba projektů - 1pedagog Školení učitelů odb. výcviku-nové nátěrové hmoty - 5 pedagogů Školení - evidence pracovní doby- 1 pedagog

10 VI. Školská rada Dne na základě ustanovení 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se konaly volby členů školské rady, vzhledem k ukončení mandátu předcházející ŠR, který zaniká dle zákona po uplynutí tří let. Nová školská rada má devět členů. Dne schválila ŠR Výroční zprávu školy za šk. rok 2007/2008, seznámila se s průběhem voleb do ŠR a noví členové se vzájemně poznali. Proběhla volba předsedy a místopředsedy ŠR. Členové byli seznámeni s organizací školního roku 2007/2008. Dne byla ŠR seznámena se zprávou o hospodaření a plnění úkolů za rok 2008, dále pak s výsledky prospěchu a chování našich ţáků za uplynulé pololetí školního roku. ŠR vzala na vědomí informaci o koncepčních záměrech školy a schválení nových oborů, jejichţ výuka začíná

11 VII. Údaje o přijímacím řízení Přijato v 1. kole : 63 žáků Přijato ve 2. kole : 27 žáků (odvolání nebyla) C E L K E M : 90 žáků Počet přijetí v průběhu šk. roku : do 1.ročníku : 15 do 2.ročníku : 2 do 3.ročníku : 3 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Na konci druhého pololetí aktuálního školního roku prospělo 104 ţáků, prospělo s vyznamenáním 11 ţáků, neprospělo 28 ţáků, neklasifikováno pro omluvenou i neomluvenou absenci či zanechání studia 48 ţáků. Výsledky závěrečných zkoušek Třída Počet ž. Zkoušku Prospěli Prospěli Neprospěli konalo s vyznam nebylo připuštěno úspěšná oprava M3B K3A K3B P2B PRO Celkem

12 VIII. Inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2008 / 2009 nebyly provedeny ČŠI ţádné kontroly. Jiná kontrolní činnost Ve školním roce 2008 / 2009 nebyly provedeny jinými orgány ţádné kontroly.

13 IX. Akce, při kterých jsme se prezentovali na veřejnosti,: Velice úzce spolupracujeme s městem Hlučínem. V rámci odborného výcviku připravujeme rauty pro různé příleţitosti zahájení hudebního festivalu, vernisáţí, ve školní cvičné pekárně probíhá kurz pečení hlučínských koláčů. Ve spolupráci s internetovou televizí tvhlučín jsme natočili několik dílů pořadu mňamky o netradičních receptech. Také malíři a natěrači nezůstali pozadu a provedli několik zakázek pro městské instituce. Tak jako kaţdoročně se naši ţáci aktivně prezentovali při Dni otevřených dveří. Kromě výstavky jídel, pekařských výrobků a ukázek prací i techniky malířů bylo podáváno i pohoštění ve formě ochutnávek výrobků studené kuchyně a návštěvníci si opět pochutnali i na čerstvě připravených palačinkách. Zapojením žáků do sportovních soutěží nám umoţňuje vybrat vhodné adepty školy, kteří nás pak reprezentují v krajských kolech sportovních soutěží mezi odbornými učilišti Severní Moravy, kde dosahujeme velmi solidních výsledků. Úspěch v republikové profesní soutěži : 22. a 23. dubna proběhla celostátní soutěž v profesních dovednostech malířských učňů v Brně. Naši školu reprezentovali dva žáci. Ve velmi náročné soutěţi se ţák třetího ročníku umístil na druhém místě a ţák druhého ročníku na pátém místě. Ze čtyř ročníků této celostátní soutěţe, kterých se naši ţáci zúčastnili, obsadili jedno první, tři druhá a tři pátá místa. Svými úspěchy vynikajícím způsobem reprezentují své řemeslo, školu i region. Za to jim patří dík.

14 Přehled o dalších akcích konaných OU a PrŠ v Hlučíně Září 2008 Exkurze Historické malby a dekorativní techniky Zámek Bruntál Sportovní soutěž Závod všestrannosti Sv. Kopeček u Olomouce Druţstvo Ou a PrŠ Hlučín se umístilo na prvním místě Říjen 2008 Podzimní branné pochodové cvičení Spojeno s cvičným poţárním poplachem a soutěţí ve střelbě ze vzduchovky Loděnice Děhylov Soutěž malířů a natěračů v rámci výstavy Bům a byt Ostrava-výstaviště Černá Louka Druţstvo Ou a PrŠ Hlučín se umístilo na druhém místě. Účast v krajské soutěži odb. učilišť MSK v Ringo kroužcích Velký Újezd Umístění : 1.místo OU a PrŠ Hlučín Exkurze Gastrofestival Ostrava Černá Louka Exkurze Štramberk cementárna a vápenka Listopad 2008 Účast v krajské soutěži odb. učilišť MSK ve florbalu Havířov Umístění : 1. místo OU a PrŠ Hlučín 2. místo OU Kelč 3. místo OU a PrŠ Havířov

15 Prosinec 2008 Vánoční přehlídka zájmové umělecké činnosti učňů Pěvecká, taneční, dramatická vystoupení, prezentace zájmové činnosti Leden 2009 Beseda s městskou policií Hlučín Proběhla ve dvou etapách a v rámci prevence Téma - Problémy mladistvých v dopravě, přestupková řízení Únor Školní filmové představení Březen Burza práce Kulturní dům Hlučín Profesní soutěž kuchařů Klimkovice Vzhledem k velké konkurenci ţáků z H oborů a M oborů bez umístění Zorganizování krajské soutěže odborných učilišť MSK ve stolním tenise Umístění: Chlapci Dívky 1. OU a PrŠ Havířov OU Velké Heraltice 2. OU a PrŠ Hlučín OU Kelč 3. OU a PrŠ Nová Jičín OU a PrŠ V. Újezd Školní filmové představení Kino Mír Hlučín

16 Duben Beseda o trestní odpovědnosti Proběhla ve dvou termínech v rámci prevence ve spolupráci s Policií ČR Sportovní soutěž v nohejbalu Přátelské tradiční setkání v rámci projektu Beze zdí, kterého se zúčastňují druţstva výchovných a diagnostických ústavů Celostátní soutěž malířských učňů v Brně Naši ţáci se umístili na druhém a pátém místě Zájezd na Floru Olomouc Zájezdu se zúčastnili vybraní ţáci Květen Jarní branné a pochodové cvičení Spojeno s cvičným poţárním poplachem Krajská sportovní soutěž odborných učilišť ve vybíjené Nový Jičín umístění: 1. OU Velký Újezd, 2. OU a PrŠ Hlučín, 3. OU Kelč Organizace krajské sportovní soutěže odborných učilišť v kopané Za účasti druţstva druţební školy z polského Rybnika, místo konání Darkovice umístění: 1. Město Albrechtice, 2. OU a PrŠ Nový jičín, 3. OU Svatý Kopeček, 4. OU a PrŠ Hlučín Červen Exkurze do areálu Záchranářského sboru Hlučín Slavnostní vydávání výučních listů Obřadní síň města Hlučína za účasti pana starosty předání pamětních listů Turistické dopoledne buřtový den ˇHáj ve Slezsku Čertův Mlýn

17 X. Výsledky hospodaření za rok 2008 Příděl finančních prostředků: Přímé náklady na vzdělání ( MŠMT) Podpora romských žáků středních škol Neinvestiční dotace celkem K vráceno (vratka romské dotace při ročním finančním vypořádání) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Provozní náklady od zřizovatele (MSK) Čerpáno k ,- Kč ,- Kč Vlastní zdroje organizace za rok 2007 : Čerpání Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti ,46- Kč ,29- Kč ,83- Kč ,83- Kč Výsledek hospodaření za organizaci 7 100,- Kč

18 XI. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracován Minimální preventivní program ke sníţení sociálně patologických jevů na OU a PrŠ v Hlučíně, který vychází ze strategie řešení sociálně patologických jevů odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Hlavním našim cílem je sníţit počet negativních jevů u ţáků a vést je ke zdravému ţivotnímu stylu. Vzhledem k tomu, ţe jsme speciální učiliště, snaţíme se vést naše ţáky k posilování osobní zodpovědnosti za kvalitu svého ţivota, k získání většího sebevědomí a snaţíme se takto ochránit naše ţáky před neţádoucími a patologickými jevy, kterým jsou vystavováni. Ve všech výchovných předmětech se vyučující ve zvýšené míře zabývají takovými tematickými celky, které se týkají zdravého ţivotního stylu, etického a morálního chování a jednání. V hodinách českého jazyka, občanské i tělesné výchovy, se vyučující zaměřují ve zvýšené míře na problematiku alkoholismu, drog, šikany. Tyto patologické jevy jsou zakomponovány do učebních plánů učiliště. Na nástěnkách školy jsou vyvěšeny seznamy s adresami institucí, na které se mohou ţáci v případě vzniku problému či patologického jevu obrátit. Školní metodik prevence má vymezený časový prostor pro ţáky, kteří se mohou na něj obrátit o radu v případě problémů s alkoholem, návykovými látkami, šikanou nebo domácím násilím. I letos se nám podařilo zajistit exkurzi do vazební věznice pro skupinu problémových ţáků učiliště, coţ má podle našeho názoru značný výchovný efekt. Pravidelná je i spolupráce s Policií ČR. Zejména besedy na téma Trestní odpovědnost mládeţe má u našich ţáků velmi pozitivní odezvu. Také spolupracujeme s Městskou policií Hlučín formou besed. Na třídních schůzkách upozorňujeme přítomné rodiče o narůstajícím nebezpečí zneuţívání návykových látek a šikany. Současně dostávají informace, jak postupovat v případě výskytu těchto negativních jevů v rodině, jaké pravomoce má rodina a jaké škola. V rámci zdravého ţivotního stylu organizujeme sportovně branné akce pro všechny ţáky školy, coţ přispívá ke zlepšení celkového klimatu učiliště. Bohuţel se nám nedaří oslovit sponzory, kteří by mohli podpořit finančními prostředky naše aktivity ve sportovní oblasti nebo v odborných dovednostech našich ţáků. Vzhledem k tomu, ţe naši ţáci jsou převáţně ze sociálně velmi slabých rodin, nedaří se nám sehnat takové finanční prostředky, abychom v rámci vytvoření a zlepšení vztahů mezi ţáky 1.ročníků mohli zorganizovat adaptační kurz na začátku školního roku. Řešíme to tedy celoškolními akcemi, sportovními a turistickými dopoledními, kdy ţáci jsou spolu mimo prostředí školy. V aktuálním školním roce k výrazným neţádoucím jevům nedošlo, pokud nepočítáme běţné přestupky jako je porušení zákazu kouření.velkým problémem, a myslím, že nejen na naší škole, je neomluvená absence, ať už otevřená nebo skrytá.

19 XII. Další údaje o škole Činnost výchovného poradce : - zajištění výchovných komisí při řešení výchovných a výukových problémů ţáků - průběţná řešení výchovných problémů ve škole ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky - písemná spolupráce s odbory soc. věcí ( posudky na nezletilé v rámci výchovných opatření dohledů ) - spolupráce s kurátory pro mládeţ ( aktuální informace o chování, prospěchu a dalších výchovných problémech ) - řešení pohledávek školy vůči problémovým ţákům, kteří opustili školu ( prostřednictvím kurátorů ) - spolupráce s policií ČR a soudy ( sdělení o chování, prospěchu a dalších poţadovaných skutečnostech ) - účast na jednání výchovných poradců středních škol - spolupráce s úřadem práce ( odborné kazety, návštěva ÚP s ţáky ) - průběţná jednání s rodiči především problémových ţáků - zjišťování referencí o ţácích nastupujících v průběhu školního roku (přestupy z jiných škol ). Spolupráce na regionální úrovni : Besedy o trestní odpovědnosti ţáků s příslušníky policie ČR Opava. Beseda se zástupcem Úřadu práce Hlučín, beseda s příslušníky místní městské police. Zajištění cateringových sluţeb a rautů pro instituce v regionu Hlučínsko a Opava v rámci výuky odborného výcviku. Provádění maleb a nátěrů pro město Hlučín a další instituce, jako jsou místní školy, zařízení Klokánek v Dolním Benešově. V rámci příhraniční spolupráce pořádáme sportovní a profesní akce za účasti polských přátel ze speciální střední školy v Rybniku

20 Správní řízení : Rozhodnutí počet počet odvolání o přijetí (nepřijetí) ke studiu o vyloučení ze studia (ukončení) 15 0 o podmínečném vyloučení 28 0 o přerušení studia 3 0 o opakování ročníku 6 0 V Hlučíně dne Zpracoval : Mgr. Jindřich Honzík Obsah Výroční zprávy schválila školská rada dne Poznámka : V průběhu školního roku odešel do důchodu pan ředitel Mgr. Mojmír Pokluda ke dni Od byl jmenován novým ředitelem Mgr. Jindřich Honzík.

21 P ř í l o h y Interiér školy Výrobky kuchařů a pekařů, kterými se prezentují na rautech Děkovný dopis za spolupráci Článek z tisku Diplomy

22

23

24

25

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, K Valše 38 Charakteristika školy: Střední

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2015 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více