Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008 / 2009

2 I. Charakteristika školy Název školy : Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace Adresa : ul. ČSA 4a, Hlučín www stránky : ouhlucin.wz.cz Právní forma : Příspěvková organizace IČO : Identifikátor ředitelství : IZO OU : IZO PrŠ : Zřizovatel : Moravskoslezský kraj Ředitel : Mgr. Jindřich Honzík Součásti školy : Odborné učiliště Praktická škola Školní jídelna Odloučená pracoviště odb. výcviku oboru Kuchařské práce, Pekařské práce (Hrnčířská 45, Hlučín)

3 Pracoviště odborného výcviku (Vlastní nebo smluvně zajištěna s vlastními učiteli odborného výcviku) 2 cvičné kuchyně OU 1 cvičné pracoviště pekárny OU Malířské a natěračské dílny OU (cvičné stěny a prostory) 1cvičná prodejna Další pracoviště : Školní jídelny : OU Hlučín ZŠ OKD Hlučín ZŠ Rovniny Hlučín Menza VŠB Ostrava Poruba Kuchyň Hutních Montáží Ostrava pracovišť v soukromých pekárnách různá pracoviště v okolí Hlučína (obor malíř natěrač) Interspar Ostrava Poruba Interspar Ostrava Dubina (obor Prodavačské práce) Organizace Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně má dlouholetou tradici, jejíţ kořeny sahají hluboko do historie regionu. Počátek výuky řemesel započal v září 1945 otevřením Učňovské školy v Hlučíně. OU a PrŠ (dále jen škola) byla zřízena MŠMT ČR jako samostatný právní subjekt k ve znění zřizovací listiny a ve své činnosti se řídí obecně platnými předpisy a předpisy MŠMT. Od je zřizovatelem Moravskoslezský kraj.

4 Základním posláním školy je učit a vychovávat zejména absolventy základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami ve schválených učebních oborech podle platných osnov a učebních plánů vydaných MŠMT ČR. Při organizaci vyučovacího procesu se vychází především z nového školského zákona č.561/2004 Sb., Vyhlášky č. 13/2005 o středním vzdělávání, Vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, Vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, Nařízení vlády č. 69/2004 Sb. o soustavě oborů, č.75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků, Vyhlášky č. 442/1991 Sb.a č. 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, Vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti a organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a dalších platných předpisů. Teoretická výuka probíhá v prostorách školní budovy, odborný výcvik je zajišťován převáţně na smluvně zajištěných pracovištích a ve školních dílnách. Součástí školy je školní jídelna, dvě cvičné kuchyně, jedna cvičná pekárna a cvičná prodejna, prostory školních malířských dílen. Vedlejší hospodářská činnost je prováděna v souladu se zřizovací listinou na základě ŢL hostinská činnost kromě ţáků a zaměstnanců se stravují i cizí strávníci. Škola je řízena prostřednictvím Odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. V čele školy je ředitel jmenovaný radou kraje. Ve školním roce 2008/ 2009 nastoupilo do 16 tříd OU 192 ţáků.. Obor Malířské a natěračské práce navštěvovalo 42 ţáků. Obor Kuchařské práce 88 ţáků, z toho 43 dívek. Obor Pekařské práce 40 ţáků, z toho 23 dívek. Obor Prodavačské práce 22 ţáků, z toho 18 dívek.

5 Kromě výše zmíněných pracovišť odborného výcviku má velký význam zbudovaná cvičná pekárna s etáţovou pekařskou pecí, hnětacím strojem a dalším zařízením, které výrazně pomáhá při výuce pekařů, zejména při pozdějším nástupu do provozů v soukromých pekárnách v rámci odborného výcviku. Ve cvičných malířských dílnách si učni nacvičují základní dovednosti a návyky jak v malířských činnostech, tak při nátěrech nebo při stříkacích postupech. Objekt je vyuţíván zejména prvními ročníky pro nácvik základních dovedností a při speciálních technikách, se kterými ţáci nepřijdou do styku na pracovištích v terénu a v zimním období, kdy nelze provádět např. nátěry oken. Ve cvičné prodejně se učí základním úkonům jako manipulovat s obaly různých produktů, obsluhovat pokladnu a balit a aranţovat zboţí.

6 II. Přehled schválených učebních dokumentů V současné době je škola institucí, která zajišťuje sluţby v resortu vzdělávání a výchovy mládeţe ve dvou a tříletých oborech vzdělání a dvouleté praktické škole. Poskytuje denní vzdělávání dle schválených učebních dokumentů v následujících oborech vzdělání: E/005 Malířské a natěračské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod. č.j / dne E/001 Kuchařské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/003 Prodavačské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/002 Pekařské práce Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne a od 1. září 2009 v nově schválených oborech vzdělání E/003 Cukrářské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/005 Pečovatelské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/001 Zednické práce. Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne Obor vzdělání C/002 Praktická škola dvouletá Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne je určen zejména žákům ze základních škol speciálních.

7 III. Údaje o pracovnících školy Učitelé teoretického vyučování : Pedagogická způsobilost: 12 učitelů z toho 10 s VŠ vzděláním a 11 se speciální. ped. 1 důchodce s DPS a spec. pedagogikou (na zkr. prac. úvazek) Učitelé odborného výcviku oboru Kuchařské práce, (Pekařské práce, Prodavačské práce) 14 učitelek z toho 7 s VŠ vzděláním, všechny s maturitou a pedagog. vzděláním, 13 se spec. ped. a s výučním listem Učitelé odborného výcviku oboru Malířské a natěračské práce : 5 učitelů z nichž 3 jsou plně kvalifikováni Počet pedagogických pracovníků : 31 ( včetně důchodců na zkrácený úvazek ) Provozní zaměstnanci : 7 provozních zaměstnanců : hospodářka školy admin. pracovnice pomocná účetní školník řidič topič 3 uklízečky Pracovníci školní jídelny : vedoucí ŠJ (zkr. úvazek) vedoucí kuchařka kuchařka

8 IV. Údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Přehled za rok 2008/2009 A Počet podaných ţádostí o informace 0 B Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 C Opisy podstatných částí kaţdého rozsudku soudu 0 D Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 E Počet stíţností podaných podle 16a (na postup při vyřizování ţádosti o informace) 0 E Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona -

9 V. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008 / 2009 V tomto školním roce si doplňuje své vzdělání nebo svou kvalifikaci různými formami studia následující učitelé teoretického vyučování a učitelé odborného výcviku: učitel odb. výcviku : spec. ped. + učitelství odb. předmětů učitelka teoretické výuky : učitelství odbor. předmětů magisterské studium 2 učitelé odb. výcviku : rozšiřující studium speciální pedagogiky učitelka teoretické výuky: rozšiřující studium speciální pedagogiky učitel odb. výcviku : spec.ped. + učitelství odborných předmětů 2 vedoucí odbor. výcviku: spec.ped.-navazující magisterské studium učitel teoretické výuky: koordinátor informačních technologií rozšiřující studium učitelka odb. výcviku : spec.ped.-navazující magisterské studium.. V aktuálním školním roce ukončili úspěšně studium pedagogové teoretických i praktických předmětů: učitelka teoretické výuky : učitelka teoretické výuky : učitelka odborného výcviku : pedagogika soc. práce magister. studium učitelství odbor. předmětů bakalářské studium učitelství odbor. předmětů magisterské Účast na plánovaných tématických akcích DVPP se zaměřením: Soc. patologické jevy - 1pedagog Gastro semináře a akce pořádané pro vých. poradce - 1pedagog Školení pro koordinátory ŠVP - 3 pedagogové, tři cykly Školení tvorba projektů - 1pedagog Školení učitelů odb. výcviku-nové nátěrové hmoty - 5 pedagogů Školení - evidence pracovní doby- 1 pedagog

10 VI. Školská rada Dne na základě ustanovení 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se konaly volby členů školské rady, vzhledem k ukončení mandátu předcházející ŠR, který zaniká dle zákona po uplynutí tří let. Nová školská rada má devět členů. Dne schválila ŠR Výroční zprávu školy za šk. rok 2007/2008, seznámila se s průběhem voleb do ŠR a noví členové se vzájemně poznali. Proběhla volba předsedy a místopředsedy ŠR. Členové byli seznámeni s organizací školního roku 2007/2008. Dne byla ŠR seznámena se zprávou o hospodaření a plnění úkolů za rok 2008, dále pak s výsledky prospěchu a chování našich ţáků za uplynulé pololetí školního roku. ŠR vzala na vědomí informaci o koncepčních záměrech školy a schválení nových oborů, jejichţ výuka začíná

11 VII. Údaje o přijímacím řízení Přijato v 1. kole : 63 žáků Přijato ve 2. kole : 27 žáků (odvolání nebyla) C E L K E M : 90 žáků Počet přijetí v průběhu šk. roku : do 1.ročníku : 15 do 2.ročníku : 2 do 3.ročníku : 3 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Na konci druhého pololetí aktuálního školního roku prospělo 104 ţáků, prospělo s vyznamenáním 11 ţáků, neprospělo 28 ţáků, neklasifikováno pro omluvenou i neomluvenou absenci či zanechání studia 48 ţáků. Výsledky závěrečných zkoušek Třída Počet ž. Zkoušku Prospěli Prospěli Neprospěli konalo s vyznam nebylo připuštěno úspěšná oprava M3B K3A K3B P2B PRO Celkem

12 VIII. Inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2008 / 2009 nebyly provedeny ČŠI ţádné kontroly. Jiná kontrolní činnost Ve školním roce 2008 / 2009 nebyly provedeny jinými orgány ţádné kontroly.

13 IX. Akce, při kterých jsme se prezentovali na veřejnosti,: Velice úzce spolupracujeme s městem Hlučínem. V rámci odborného výcviku připravujeme rauty pro různé příleţitosti zahájení hudebního festivalu, vernisáţí, ve školní cvičné pekárně probíhá kurz pečení hlučínských koláčů. Ve spolupráci s internetovou televizí tvhlučín jsme natočili několik dílů pořadu mňamky o netradičních receptech. Také malíři a natěrači nezůstali pozadu a provedli několik zakázek pro městské instituce. Tak jako kaţdoročně se naši ţáci aktivně prezentovali při Dni otevřených dveří. Kromě výstavky jídel, pekařských výrobků a ukázek prací i techniky malířů bylo podáváno i pohoštění ve formě ochutnávek výrobků studené kuchyně a návštěvníci si opět pochutnali i na čerstvě připravených palačinkách. Zapojením žáků do sportovních soutěží nám umoţňuje vybrat vhodné adepty školy, kteří nás pak reprezentují v krajských kolech sportovních soutěží mezi odbornými učilišti Severní Moravy, kde dosahujeme velmi solidních výsledků. Úspěch v republikové profesní soutěži : 22. a 23. dubna proběhla celostátní soutěž v profesních dovednostech malířských učňů v Brně. Naši školu reprezentovali dva žáci. Ve velmi náročné soutěţi se ţák třetího ročníku umístil na druhém místě a ţák druhého ročníku na pátém místě. Ze čtyř ročníků této celostátní soutěţe, kterých se naši ţáci zúčastnili, obsadili jedno první, tři druhá a tři pátá místa. Svými úspěchy vynikajícím způsobem reprezentují své řemeslo, školu i region. Za to jim patří dík.

14 Přehled o dalších akcích konaných OU a PrŠ v Hlučíně Září 2008 Exkurze Historické malby a dekorativní techniky Zámek Bruntál Sportovní soutěž Závod všestrannosti Sv. Kopeček u Olomouce Druţstvo Ou a PrŠ Hlučín se umístilo na prvním místě Říjen 2008 Podzimní branné pochodové cvičení Spojeno s cvičným poţárním poplachem a soutěţí ve střelbě ze vzduchovky Loděnice Děhylov Soutěž malířů a natěračů v rámci výstavy Bům a byt Ostrava-výstaviště Černá Louka Druţstvo Ou a PrŠ Hlučín se umístilo na druhém místě. Účast v krajské soutěži odb. učilišť MSK v Ringo kroužcích Velký Újezd Umístění : 1.místo OU a PrŠ Hlučín Exkurze Gastrofestival Ostrava Černá Louka Exkurze Štramberk cementárna a vápenka Listopad 2008 Účast v krajské soutěži odb. učilišť MSK ve florbalu Havířov Umístění : 1. místo OU a PrŠ Hlučín 2. místo OU Kelč 3. místo OU a PrŠ Havířov

15 Prosinec 2008 Vánoční přehlídka zájmové umělecké činnosti učňů Pěvecká, taneční, dramatická vystoupení, prezentace zájmové činnosti Leden 2009 Beseda s městskou policií Hlučín Proběhla ve dvou etapách a v rámci prevence Téma - Problémy mladistvých v dopravě, přestupková řízení Únor Školní filmové představení Březen Burza práce Kulturní dům Hlučín Profesní soutěž kuchařů Klimkovice Vzhledem k velké konkurenci ţáků z H oborů a M oborů bez umístění Zorganizování krajské soutěže odborných učilišť MSK ve stolním tenise Umístění: Chlapci Dívky 1. OU a PrŠ Havířov OU Velké Heraltice 2. OU a PrŠ Hlučín OU Kelč 3. OU a PrŠ Nová Jičín OU a PrŠ V. Újezd Školní filmové představení Kino Mír Hlučín

16 Duben Beseda o trestní odpovědnosti Proběhla ve dvou termínech v rámci prevence ve spolupráci s Policií ČR Sportovní soutěž v nohejbalu Přátelské tradiční setkání v rámci projektu Beze zdí, kterého se zúčastňují druţstva výchovných a diagnostických ústavů Celostátní soutěž malířských učňů v Brně Naši ţáci se umístili na druhém a pátém místě Zájezd na Floru Olomouc Zájezdu se zúčastnili vybraní ţáci Květen Jarní branné a pochodové cvičení Spojeno s cvičným poţárním poplachem Krajská sportovní soutěž odborných učilišť ve vybíjené Nový Jičín umístění: 1. OU Velký Újezd, 2. OU a PrŠ Hlučín, 3. OU Kelč Organizace krajské sportovní soutěže odborných učilišť v kopané Za účasti druţstva druţební školy z polského Rybnika, místo konání Darkovice umístění: 1. Město Albrechtice, 2. OU a PrŠ Nový jičín, 3. OU Svatý Kopeček, 4. OU a PrŠ Hlučín Červen Exkurze do areálu Záchranářského sboru Hlučín Slavnostní vydávání výučních listů Obřadní síň města Hlučína za účasti pana starosty předání pamětních listů Turistické dopoledne buřtový den ˇHáj ve Slezsku Čertův Mlýn

17 X. Výsledky hospodaření za rok 2008 Příděl finančních prostředků: Přímé náklady na vzdělání ( MŠMT) Podpora romských žáků středních škol Neinvestiční dotace celkem K vráceno (vratka romské dotace při ročním finančním vypořádání) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Provozní náklady od zřizovatele (MSK) Čerpáno k ,- Kč ,- Kč Vlastní zdroje organizace za rok 2007 : Čerpání Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti ,46- Kč ,29- Kč ,83- Kč ,83- Kč Výsledek hospodaření za organizaci 7 100,- Kč

18 XI. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracován Minimální preventivní program ke sníţení sociálně patologických jevů na OU a PrŠ v Hlučíně, který vychází ze strategie řešení sociálně patologických jevů odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Hlavním našim cílem je sníţit počet negativních jevů u ţáků a vést je ke zdravému ţivotnímu stylu. Vzhledem k tomu, ţe jsme speciální učiliště, snaţíme se vést naše ţáky k posilování osobní zodpovědnosti za kvalitu svého ţivota, k získání většího sebevědomí a snaţíme se takto ochránit naše ţáky před neţádoucími a patologickými jevy, kterým jsou vystavováni. Ve všech výchovných předmětech se vyučující ve zvýšené míře zabývají takovými tematickými celky, které se týkají zdravého ţivotního stylu, etického a morálního chování a jednání. V hodinách českého jazyka, občanské i tělesné výchovy, se vyučující zaměřují ve zvýšené míře na problematiku alkoholismu, drog, šikany. Tyto patologické jevy jsou zakomponovány do učebních plánů učiliště. Na nástěnkách školy jsou vyvěšeny seznamy s adresami institucí, na které se mohou ţáci v případě vzniku problému či patologického jevu obrátit. Školní metodik prevence má vymezený časový prostor pro ţáky, kteří se mohou na něj obrátit o radu v případě problémů s alkoholem, návykovými látkami, šikanou nebo domácím násilím. I letos se nám podařilo zajistit exkurzi do vazební věznice pro skupinu problémových ţáků učiliště, coţ má podle našeho názoru značný výchovný efekt. Pravidelná je i spolupráce s Policií ČR. Zejména besedy na téma Trestní odpovědnost mládeţe má u našich ţáků velmi pozitivní odezvu. Také spolupracujeme s Městskou policií Hlučín formou besed. Na třídních schůzkách upozorňujeme přítomné rodiče o narůstajícím nebezpečí zneuţívání návykových látek a šikany. Současně dostávají informace, jak postupovat v případě výskytu těchto negativních jevů v rodině, jaké pravomoce má rodina a jaké škola. V rámci zdravého ţivotního stylu organizujeme sportovně branné akce pro všechny ţáky školy, coţ přispívá ke zlepšení celkového klimatu učiliště. Bohuţel se nám nedaří oslovit sponzory, kteří by mohli podpořit finančními prostředky naše aktivity ve sportovní oblasti nebo v odborných dovednostech našich ţáků. Vzhledem k tomu, ţe naši ţáci jsou převáţně ze sociálně velmi slabých rodin, nedaří se nám sehnat takové finanční prostředky, abychom v rámci vytvoření a zlepšení vztahů mezi ţáky 1.ročníků mohli zorganizovat adaptační kurz na začátku školního roku. Řešíme to tedy celoškolními akcemi, sportovními a turistickými dopoledními, kdy ţáci jsou spolu mimo prostředí školy. V aktuálním školním roce k výrazným neţádoucím jevům nedošlo, pokud nepočítáme běţné přestupky jako je porušení zákazu kouření.velkým problémem, a myslím, že nejen na naší škole, je neomluvená absence, ať už otevřená nebo skrytá.

19 XII. Další údaje o škole Činnost výchovného poradce : - zajištění výchovných komisí při řešení výchovných a výukových problémů ţáků - průběţná řešení výchovných problémů ve škole ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky - písemná spolupráce s odbory soc. věcí ( posudky na nezletilé v rámci výchovných opatření dohledů ) - spolupráce s kurátory pro mládeţ ( aktuální informace o chování, prospěchu a dalších výchovných problémech ) - řešení pohledávek školy vůči problémovým ţákům, kteří opustili školu ( prostřednictvím kurátorů ) - spolupráce s policií ČR a soudy ( sdělení o chování, prospěchu a dalších poţadovaných skutečnostech ) - účast na jednání výchovných poradců středních škol - spolupráce s úřadem práce ( odborné kazety, návštěva ÚP s ţáky ) - průběţná jednání s rodiči především problémových ţáků - zjišťování referencí o ţácích nastupujících v průběhu školního roku (přestupy z jiných škol ). Spolupráce na regionální úrovni : Besedy o trestní odpovědnosti ţáků s příslušníky policie ČR Opava. Beseda se zástupcem Úřadu práce Hlučín, beseda s příslušníky místní městské police. Zajištění cateringových sluţeb a rautů pro instituce v regionu Hlučínsko a Opava v rámci výuky odborného výcviku. Provádění maleb a nátěrů pro město Hlučín a další instituce, jako jsou místní školy, zařízení Klokánek v Dolním Benešově. V rámci příhraniční spolupráce pořádáme sportovní a profesní akce za účasti polských přátel ze speciální střední školy v Rybniku

20 Správní řízení : Rozhodnutí počet počet odvolání o přijetí (nepřijetí) ke studiu o vyloučení ze studia (ukončení) 15 0 o podmínečném vyloučení 28 0 o přerušení studia 3 0 o opakování ročníku 6 0 V Hlučíně dne Zpracoval : Mgr. Jindřich Honzík Obsah Výroční zprávy schválila školská rada dne Poznámka : V průběhu školního roku odešel do důchodu pan ředitel Mgr. Mojmír Pokluda ke dni Od byl jmenován novým ředitelem Mgr. Jindřich Honzík.

21 P ř í l o h y Interiér školy Výrobky kuchařů a pekařů, kterými se prezentují na rautech Děkovný dopis za spolupráci Článek z tisku Diplomy

22

23

24

25

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 7 III. Rámcový popis

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9 III. Rámcový popis personálního zabezpečení 10 IV. Údaje o přijímacím řízení 11 V. Údaje o výsledcích vzdělávání 12 VI. Údaje o prevenci

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 7 ROZPRACOVÁNÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více