Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008 / 2009

2 I. Charakteristika školy Název školy : Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace Adresa : ul. ČSA 4a, Hlučín www stránky : ouhlucin.wz.cz Právní forma : Příspěvková organizace IČO : Identifikátor ředitelství : IZO OU : IZO PrŠ : Zřizovatel : Moravskoslezský kraj Ředitel : Mgr. Jindřich Honzík Součásti školy : Odborné učiliště Praktická škola Školní jídelna Odloučená pracoviště odb. výcviku oboru Kuchařské práce, Pekařské práce (Hrnčířská 45, Hlučín)

3 Pracoviště odborného výcviku (Vlastní nebo smluvně zajištěna s vlastními učiteli odborného výcviku) 2 cvičné kuchyně OU 1 cvičné pracoviště pekárny OU Malířské a natěračské dílny OU (cvičné stěny a prostory) 1cvičná prodejna Další pracoviště : Školní jídelny : OU Hlučín ZŠ OKD Hlučín ZŠ Rovniny Hlučín Menza VŠB Ostrava Poruba Kuchyň Hutních Montáží Ostrava pracovišť v soukromých pekárnách různá pracoviště v okolí Hlučína (obor malíř natěrač) Interspar Ostrava Poruba Interspar Ostrava Dubina (obor Prodavačské práce) Organizace Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně má dlouholetou tradici, jejíţ kořeny sahají hluboko do historie regionu. Počátek výuky řemesel započal v září 1945 otevřením Učňovské školy v Hlučíně. OU a PrŠ (dále jen škola) byla zřízena MŠMT ČR jako samostatný právní subjekt k ve znění zřizovací listiny a ve své činnosti se řídí obecně platnými předpisy a předpisy MŠMT. Od je zřizovatelem Moravskoslezský kraj.

4 Základním posláním školy je učit a vychovávat zejména absolventy základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami ve schválených učebních oborech podle platných osnov a učebních plánů vydaných MŠMT ČR. Při organizaci vyučovacího procesu se vychází především z nového školského zákona č.561/2004 Sb., Vyhlášky č. 13/2005 o středním vzdělávání, Vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, Vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, Nařízení vlády č. 69/2004 Sb. o soustavě oborů, č.75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků, Vyhlášky č. 442/1991 Sb.a č. 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, Vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti a organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a dalších platných předpisů. Teoretická výuka probíhá v prostorách školní budovy, odborný výcvik je zajišťován převáţně na smluvně zajištěných pracovištích a ve školních dílnách. Součástí školy je školní jídelna, dvě cvičné kuchyně, jedna cvičná pekárna a cvičná prodejna, prostory školních malířských dílen. Vedlejší hospodářská činnost je prováděna v souladu se zřizovací listinou na základě ŢL hostinská činnost kromě ţáků a zaměstnanců se stravují i cizí strávníci. Škola je řízena prostřednictvím Odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. V čele školy je ředitel jmenovaný radou kraje. Ve školním roce 2008/ 2009 nastoupilo do 16 tříd OU 192 ţáků.. Obor Malířské a natěračské práce navštěvovalo 42 ţáků. Obor Kuchařské práce 88 ţáků, z toho 43 dívek. Obor Pekařské práce 40 ţáků, z toho 23 dívek. Obor Prodavačské práce 22 ţáků, z toho 18 dívek.

5 Kromě výše zmíněných pracovišť odborného výcviku má velký význam zbudovaná cvičná pekárna s etáţovou pekařskou pecí, hnětacím strojem a dalším zařízením, které výrazně pomáhá při výuce pekařů, zejména při pozdějším nástupu do provozů v soukromých pekárnách v rámci odborného výcviku. Ve cvičných malířských dílnách si učni nacvičují základní dovednosti a návyky jak v malířských činnostech, tak při nátěrech nebo při stříkacích postupech. Objekt je vyuţíván zejména prvními ročníky pro nácvik základních dovedností a při speciálních technikách, se kterými ţáci nepřijdou do styku na pracovištích v terénu a v zimním období, kdy nelze provádět např. nátěry oken. Ve cvičné prodejně se učí základním úkonům jako manipulovat s obaly různých produktů, obsluhovat pokladnu a balit a aranţovat zboţí.

6 II. Přehled schválených učebních dokumentů V současné době je škola institucí, která zajišťuje sluţby v resortu vzdělávání a výchovy mládeţe ve dvou a tříletých oborech vzdělání a dvouleté praktické škole. Poskytuje denní vzdělávání dle schválených učebních dokumentů v následujících oborech vzdělání: E/005 Malířské a natěračské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod. č.j / dne E/001 Kuchařské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/003 Prodavačské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/002 Pekařské práce Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne a od 1. září 2009 v nově schválených oborech vzdělání E/003 Cukrářské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/005 Pečovatelské práce, Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne E/001 Zednické práce. Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne Obor vzdělání C/002 Praktická škola dvouletá Učební dokumenty schváleny MŠMT ČR pod č.j / dne je určen zejména žákům ze základních škol speciálních.

7 III. Údaje o pracovnících školy Učitelé teoretického vyučování : Pedagogická způsobilost: 12 učitelů z toho 10 s VŠ vzděláním a 11 se speciální. ped. 1 důchodce s DPS a spec. pedagogikou (na zkr. prac. úvazek) Učitelé odborného výcviku oboru Kuchařské práce, (Pekařské práce, Prodavačské práce) 14 učitelek z toho 7 s VŠ vzděláním, všechny s maturitou a pedagog. vzděláním, 13 se spec. ped. a s výučním listem Učitelé odborného výcviku oboru Malířské a natěračské práce : 5 učitelů z nichž 3 jsou plně kvalifikováni Počet pedagogických pracovníků : 31 ( včetně důchodců na zkrácený úvazek ) Provozní zaměstnanci : 7 provozních zaměstnanců : hospodářka školy admin. pracovnice pomocná účetní školník řidič topič 3 uklízečky Pracovníci školní jídelny : vedoucí ŠJ (zkr. úvazek) vedoucí kuchařka kuchařka

8 IV. Údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Přehled za rok 2008/2009 A Počet podaných ţádostí o informace 0 B Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 C Opisy podstatných částí kaţdého rozsudku soudu 0 D Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 E Počet stíţností podaných podle 16a (na postup při vyřizování ţádosti o informace) 0 E Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona -

9 V. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008 / 2009 V tomto školním roce si doplňuje své vzdělání nebo svou kvalifikaci různými formami studia následující učitelé teoretického vyučování a učitelé odborného výcviku: učitel odb. výcviku : spec. ped. + učitelství odb. předmětů učitelka teoretické výuky : učitelství odbor. předmětů magisterské studium 2 učitelé odb. výcviku : rozšiřující studium speciální pedagogiky učitelka teoretické výuky: rozšiřující studium speciální pedagogiky učitel odb. výcviku : spec.ped. + učitelství odborných předmětů 2 vedoucí odbor. výcviku: spec.ped.-navazující magisterské studium učitel teoretické výuky: koordinátor informačních technologií rozšiřující studium učitelka odb. výcviku : spec.ped.-navazující magisterské studium.. V aktuálním školním roce ukončili úspěšně studium pedagogové teoretických i praktických předmětů: učitelka teoretické výuky : učitelka teoretické výuky : učitelka odborného výcviku : pedagogika soc. práce magister. studium učitelství odbor. předmětů bakalářské studium učitelství odbor. předmětů magisterské Účast na plánovaných tématických akcích DVPP se zaměřením: Soc. patologické jevy - 1pedagog Gastro semináře a akce pořádané pro vých. poradce - 1pedagog Školení pro koordinátory ŠVP - 3 pedagogové, tři cykly Školení tvorba projektů - 1pedagog Školení učitelů odb. výcviku-nové nátěrové hmoty - 5 pedagogů Školení - evidence pracovní doby- 1 pedagog

10 VI. Školská rada Dne na základě ustanovení 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se konaly volby členů školské rady, vzhledem k ukončení mandátu předcházející ŠR, který zaniká dle zákona po uplynutí tří let. Nová školská rada má devět členů. Dne schválila ŠR Výroční zprávu školy za šk. rok 2007/2008, seznámila se s průběhem voleb do ŠR a noví členové se vzájemně poznali. Proběhla volba předsedy a místopředsedy ŠR. Členové byli seznámeni s organizací školního roku 2007/2008. Dne byla ŠR seznámena se zprávou o hospodaření a plnění úkolů za rok 2008, dále pak s výsledky prospěchu a chování našich ţáků za uplynulé pololetí školního roku. ŠR vzala na vědomí informaci o koncepčních záměrech školy a schválení nových oborů, jejichţ výuka začíná

11 VII. Údaje o přijímacím řízení Přijato v 1. kole : 63 žáků Přijato ve 2. kole : 27 žáků (odvolání nebyla) C E L K E M : 90 žáků Počet přijetí v průběhu šk. roku : do 1.ročníku : 15 do 2.ročníku : 2 do 3.ročníku : 3 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Na konci druhého pololetí aktuálního školního roku prospělo 104 ţáků, prospělo s vyznamenáním 11 ţáků, neprospělo 28 ţáků, neklasifikováno pro omluvenou i neomluvenou absenci či zanechání studia 48 ţáků. Výsledky závěrečných zkoušek Třída Počet ž. Zkoušku Prospěli Prospěli Neprospěli konalo s vyznam nebylo připuštěno úspěšná oprava M3B K3A K3B P2B PRO Celkem

12 VIII. Inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2008 / 2009 nebyly provedeny ČŠI ţádné kontroly. Jiná kontrolní činnost Ve školním roce 2008 / 2009 nebyly provedeny jinými orgány ţádné kontroly.

13 IX. Akce, při kterých jsme se prezentovali na veřejnosti,: Velice úzce spolupracujeme s městem Hlučínem. V rámci odborného výcviku připravujeme rauty pro různé příleţitosti zahájení hudebního festivalu, vernisáţí, ve školní cvičné pekárně probíhá kurz pečení hlučínských koláčů. Ve spolupráci s internetovou televizí tvhlučín jsme natočili několik dílů pořadu mňamky o netradičních receptech. Také malíři a natěrači nezůstali pozadu a provedli několik zakázek pro městské instituce. Tak jako kaţdoročně se naši ţáci aktivně prezentovali při Dni otevřených dveří. Kromě výstavky jídel, pekařských výrobků a ukázek prací i techniky malířů bylo podáváno i pohoštění ve formě ochutnávek výrobků studené kuchyně a návštěvníci si opět pochutnali i na čerstvě připravených palačinkách. Zapojením žáků do sportovních soutěží nám umoţňuje vybrat vhodné adepty školy, kteří nás pak reprezentují v krajských kolech sportovních soutěží mezi odbornými učilišti Severní Moravy, kde dosahujeme velmi solidních výsledků. Úspěch v republikové profesní soutěži : 22. a 23. dubna proběhla celostátní soutěž v profesních dovednostech malířských učňů v Brně. Naši školu reprezentovali dva žáci. Ve velmi náročné soutěţi se ţák třetího ročníku umístil na druhém místě a ţák druhého ročníku na pátém místě. Ze čtyř ročníků této celostátní soutěţe, kterých se naši ţáci zúčastnili, obsadili jedno první, tři druhá a tři pátá místa. Svými úspěchy vynikajícím způsobem reprezentují své řemeslo, školu i region. Za to jim patří dík.

14 Přehled o dalších akcích konaných OU a PrŠ v Hlučíně Září 2008 Exkurze Historické malby a dekorativní techniky Zámek Bruntál Sportovní soutěž Závod všestrannosti Sv. Kopeček u Olomouce Druţstvo Ou a PrŠ Hlučín se umístilo na prvním místě Říjen 2008 Podzimní branné pochodové cvičení Spojeno s cvičným poţárním poplachem a soutěţí ve střelbě ze vzduchovky Loděnice Děhylov Soutěž malířů a natěračů v rámci výstavy Bům a byt Ostrava-výstaviště Černá Louka Druţstvo Ou a PrŠ Hlučín se umístilo na druhém místě. Účast v krajské soutěži odb. učilišť MSK v Ringo kroužcích Velký Újezd Umístění : 1.místo OU a PrŠ Hlučín Exkurze Gastrofestival Ostrava Černá Louka Exkurze Štramberk cementárna a vápenka Listopad 2008 Účast v krajské soutěži odb. učilišť MSK ve florbalu Havířov Umístění : 1. místo OU a PrŠ Hlučín 2. místo OU Kelč 3. místo OU a PrŠ Havířov

15 Prosinec 2008 Vánoční přehlídka zájmové umělecké činnosti učňů Pěvecká, taneční, dramatická vystoupení, prezentace zájmové činnosti Leden 2009 Beseda s městskou policií Hlučín Proběhla ve dvou etapách a v rámci prevence Téma - Problémy mladistvých v dopravě, přestupková řízení Únor Školní filmové představení Březen Burza práce Kulturní dům Hlučín Profesní soutěž kuchařů Klimkovice Vzhledem k velké konkurenci ţáků z H oborů a M oborů bez umístění Zorganizování krajské soutěže odborných učilišť MSK ve stolním tenise Umístění: Chlapci Dívky 1. OU a PrŠ Havířov OU Velké Heraltice 2. OU a PrŠ Hlučín OU Kelč 3. OU a PrŠ Nová Jičín OU a PrŠ V. Újezd Školní filmové představení Kino Mír Hlučín

16 Duben Beseda o trestní odpovědnosti Proběhla ve dvou termínech v rámci prevence ve spolupráci s Policií ČR Sportovní soutěž v nohejbalu Přátelské tradiční setkání v rámci projektu Beze zdí, kterého se zúčastňují druţstva výchovných a diagnostických ústavů Celostátní soutěž malířských učňů v Brně Naši ţáci se umístili na druhém a pátém místě Zájezd na Floru Olomouc Zájezdu se zúčastnili vybraní ţáci Květen Jarní branné a pochodové cvičení Spojeno s cvičným poţárním poplachem Krajská sportovní soutěž odborných učilišť ve vybíjené Nový Jičín umístění: 1. OU Velký Újezd, 2. OU a PrŠ Hlučín, 3. OU Kelč Organizace krajské sportovní soutěže odborných učilišť v kopané Za účasti druţstva druţební školy z polského Rybnika, místo konání Darkovice umístění: 1. Město Albrechtice, 2. OU a PrŠ Nový jičín, 3. OU Svatý Kopeček, 4. OU a PrŠ Hlučín Červen Exkurze do areálu Záchranářského sboru Hlučín Slavnostní vydávání výučních listů Obřadní síň města Hlučína za účasti pana starosty předání pamětních listů Turistické dopoledne buřtový den ˇHáj ve Slezsku Čertův Mlýn

17 X. Výsledky hospodaření za rok 2008 Příděl finančních prostředků: Přímé náklady na vzdělání ( MŠMT) Podpora romských žáků středních škol Neinvestiční dotace celkem K vráceno (vratka romské dotace při ročním finančním vypořádání) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Provozní náklady od zřizovatele (MSK) Čerpáno k ,- Kč ,- Kč Vlastní zdroje organizace za rok 2007 : Čerpání Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti ,46- Kč ,29- Kč ,83- Kč ,83- Kč Výsledek hospodaření za organizaci 7 100,- Kč

18 XI. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracován Minimální preventivní program ke sníţení sociálně patologických jevů na OU a PrŠ v Hlučíně, který vychází ze strategie řešení sociálně patologických jevů odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Hlavním našim cílem je sníţit počet negativních jevů u ţáků a vést je ke zdravému ţivotnímu stylu. Vzhledem k tomu, ţe jsme speciální učiliště, snaţíme se vést naše ţáky k posilování osobní zodpovědnosti za kvalitu svého ţivota, k získání většího sebevědomí a snaţíme se takto ochránit naše ţáky před neţádoucími a patologickými jevy, kterým jsou vystavováni. Ve všech výchovných předmětech se vyučující ve zvýšené míře zabývají takovými tematickými celky, které se týkají zdravého ţivotního stylu, etického a morálního chování a jednání. V hodinách českého jazyka, občanské i tělesné výchovy, se vyučující zaměřují ve zvýšené míře na problematiku alkoholismu, drog, šikany. Tyto patologické jevy jsou zakomponovány do učebních plánů učiliště. Na nástěnkách školy jsou vyvěšeny seznamy s adresami institucí, na které se mohou ţáci v případě vzniku problému či patologického jevu obrátit. Školní metodik prevence má vymezený časový prostor pro ţáky, kteří se mohou na něj obrátit o radu v případě problémů s alkoholem, návykovými látkami, šikanou nebo domácím násilím. I letos se nám podařilo zajistit exkurzi do vazební věznice pro skupinu problémových ţáků učiliště, coţ má podle našeho názoru značný výchovný efekt. Pravidelná je i spolupráce s Policií ČR. Zejména besedy na téma Trestní odpovědnost mládeţe má u našich ţáků velmi pozitivní odezvu. Také spolupracujeme s Městskou policií Hlučín formou besed. Na třídních schůzkách upozorňujeme přítomné rodiče o narůstajícím nebezpečí zneuţívání návykových látek a šikany. Současně dostávají informace, jak postupovat v případě výskytu těchto negativních jevů v rodině, jaké pravomoce má rodina a jaké škola. V rámci zdravého ţivotního stylu organizujeme sportovně branné akce pro všechny ţáky školy, coţ přispívá ke zlepšení celkového klimatu učiliště. Bohuţel se nám nedaří oslovit sponzory, kteří by mohli podpořit finančními prostředky naše aktivity ve sportovní oblasti nebo v odborných dovednostech našich ţáků. Vzhledem k tomu, ţe naši ţáci jsou převáţně ze sociálně velmi slabých rodin, nedaří se nám sehnat takové finanční prostředky, abychom v rámci vytvoření a zlepšení vztahů mezi ţáky 1.ročníků mohli zorganizovat adaptační kurz na začátku školního roku. Řešíme to tedy celoškolními akcemi, sportovními a turistickými dopoledními, kdy ţáci jsou spolu mimo prostředí školy. V aktuálním školním roce k výrazným neţádoucím jevům nedošlo, pokud nepočítáme běţné přestupky jako je porušení zákazu kouření.velkým problémem, a myslím, že nejen na naší škole, je neomluvená absence, ať už otevřená nebo skrytá.

19 XII. Další údaje o škole Činnost výchovného poradce : - zajištění výchovných komisí při řešení výchovných a výukových problémů ţáků - průběţná řešení výchovných problémů ve škole ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky - písemná spolupráce s odbory soc. věcí ( posudky na nezletilé v rámci výchovných opatření dohledů ) - spolupráce s kurátory pro mládeţ ( aktuální informace o chování, prospěchu a dalších výchovných problémech ) - řešení pohledávek školy vůči problémovým ţákům, kteří opustili školu ( prostřednictvím kurátorů ) - spolupráce s policií ČR a soudy ( sdělení o chování, prospěchu a dalších poţadovaných skutečnostech ) - účast na jednání výchovných poradců středních škol - spolupráce s úřadem práce ( odborné kazety, návštěva ÚP s ţáky ) - průběţná jednání s rodiči především problémových ţáků - zjišťování referencí o ţácích nastupujících v průběhu školního roku (přestupy z jiných škol ). Spolupráce na regionální úrovni : Besedy o trestní odpovědnosti ţáků s příslušníky policie ČR Opava. Beseda se zástupcem Úřadu práce Hlučín, beseda s příslušníky místní městské police. Zajištění cateringových sluţeb a rautů pro instituce v regionu Hlučínsko a Opava v rámci výuky odborného výcviku. Provádění maleb a nátěrů pro město Hlučín a další instituce, jako jsou místní školy, zařízení Klokánek v Dolním Benešově. V rámci příhraniční spolupráce pořádáme sportovní a profesní akce za účasti polských přátel ze speciální střední školy v Rybniku

20 Správní řízení : Rozhodnutí počet počet odvolání o přijetí (nepřijetí) ke studiu o vyloučení ze studia (ukončení) 15 0 o podmínečném vyloučení 28 0 o přerušení studia 3 0 o opakování ročníku 6 0 V Hlučíně dne Zpracoval : Mgr. Jindřich Honzík Obsah Výroční zprávy schválila školská rada dne Poznámka : V průběhu školního roku odešel do důchodu pan ředitel Mgr. Mojmír Pokluda ke dni Od byl jmenován novým ředitelem Mgr. Jindřich Honzík.

21 P ř í l o h y Interiér školy Výrobky kuchařů a pekařů, kterými se prezentují na rautech Děkovný dopis za spolupráci Článek z tisku Diplomy

22

23

24

25

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 je zpracovaná podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108,příspěvková organizace Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více