Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming"

Transkript

1 Početnost ptáků zemědělské krajiny v podmínkách šetrného a konvenčního hospodaření Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming Martina Štefanová & Miroslav Šálek Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, katedra ekologie, Kamýcká 129, CZ Praha 6; Štefanová M. & Šálek M. 2012: Početnost ptáků zemědělské krajiny v podmínkách šetrného a konvenčního hospodaření. Sylvia 48: Intenzifikace zemědělské výroby negativně ovlivňuje početnost mnoha druhů ptáků otevřené krajiny. Novodobě prosazovaná změna stylu zemědělského hospodaření směrem k šetrnějším (integrovaným) postupům s mírnějšími dopady na životní prostředí je místy uplatňována i v České republice. Vliv na ptačí společenstva zde však nebyl dosud studován. V této práci jsme porovnávali počty druhů a abundance ptáků na 64 sčítacích bodech dvou lokalit v ČR. Rozlišovali jsme čtyři typy ploch podle pěstované kultury a množství aplikovaných hnojiv a pesticidů: konvenční pole a louky a šetrná pole a louky. Z 16 nejčastěji se vyskytujících druhů byl nejpočetnější skřivan polní, strnad obecný, linduška luční a křepelka polní. Druhově nejbohatší byly šetrné louky, mezi ostatními kategoriemi nebyl zjištěn výrazný rozdíl. Šetrné louky v porovnání s konvenčními hostily více lindušek lučních, křepelek polních a při jejich okrajích bylo i více kukaček obecných, na šetrných polích byla průkazně početnější pouze linduška luční a cvrčilka zelená, naopak čejka chocholatá a skřivan polní byli početnější na konvenčních polích. Získané výsledky poukazují na nejednoznačné trendy u různých druhů a tyto nekonzistentní výsledky diskutujeme. Doporučujeme opakování podobných studií na větším množství lokalit, zejména se zohledněním vlivu biotopové heterogenity, který nebyl v této práci uvažován, ačkoliv může v součinnosti s intenzitou hospodaření zásadně ovlivňovat strukturu ptačích společenstev zemědělské krajiny. Agricultural intensification negatively influences numbers of many farmland bird species. The recently promoted change of farming style towards environment-friendly (integrated) practices with moderate impacts on environment is locally applied in the Czech Republic but the effect of organic farming on bird communities has not been studied in the country so far. In this study, we compared bird species richness and abundances on 64 census points at two sites within four plots categories, organic or conventional fields or meadows depending on the dosage of fertilizers and pesticides. Out of the 16 bird species recorded in this study, the Eurasian Skylark, Yellowhammer, Meadow Pipit and Common Quail were the most numerous. Organic meadows showed the highest species richness whereas the three remaining categories did not differ markedly. The results showed ambiguous trends in different species in organic fields and meadows compared with the conventional sites. Possible reasons of these inconsistent results are discussed. We recommend similar studies to be performed in other types of landscapes, taking account of habitat heterogeneity, which was not considered in this study. Keywords: bird communities, biodiversity, environment-friendly versus conventional agriculture. 25

2 Štefanová M. & Šálek M. / Ptáci a zemědělství ÚVOD Intenzifikace zemědělství ve 20. století měla dalekosáhlý dopad na celkovou biodiverzitu zemědělské krajiny (Kropáč & Nejedlá 1956, Chamberlain et al. 2000, Tilman et al. 2001, Hora et al. 2003, Báldi et al. 2005). Masivní používání herbicidů a insekticidů snížilo diverzitu rostlinných společenstev a celkovou abundanci hmyzu, které představují potravní základnu většiny ptačích druhů zemědělské krajiny (např. Potts 1997, Wilson et al. 1999, Šálek 2000, Vickery et al. 2002, Rusek 2003, Václavík 2006). Významnou negativní úlohu zde sehrála také zdokonalující se technika čištění osiva, důslednější obdělávání půdy, postupné zvyšování dávek minerálních hnojiv a vápnění (Kropáč & Nejedlá 1956, Freemark 1995, Fuller et al. 1995, Chamberlain et al. 2000). Z krajiny se zároveň vytratily biotopy (meze, remízky, polní cesty aj.), které představují útočiště pro četné druhy. Tím došlo k obrovskému poklesu strukturální heterogenity jak na úrovni biotopů, tak i na úrovni velkých krajinných celků (Andreska 1990, Elzakker 1991, Potts 1997, Šarapatka & Zídek 2005). Ubývání ptačích druhů zemědělské krajiny v souvislosti s masivní intenzifikací zemědělství je dokumentováno po celém světě (Newton 2004, Báldi & Faragó 2007). I v České republice došlo vlivem zemědělské činnosti k dramatickému úbytku řady ptačích druhů (Andreska 1990, Hudec et al. 2000, Reif et al. 2006, Václavík 2006, Reif et al. 2008, Voříšek et al. 2009), přičemž proces snižování početnosti se neustále urychluje. K nejvýrazněji ubývajícím druhům patří skřivan polní a čejka chocholatá, jejichž úbytek odpovídá rostoucí úrovni intenzity hospodaření (Šťastný et al. 2006). Problém se snaží částečně řešit systém agro-environmentálních programů využívajících různých alternativních prvků v zemědělství, které jsou mnohdy účinné především v lokálním měřítku. Nedávné zahraniční studie hodnotící účinnost těchto programů však předkládají poměrně skeptické výsledky. Zdá se, že některé již zmíněné ptačí druhy zemědělské krajiny (např. skřivan polní a strnad obecný) mají i přes veškerá provedená opatření stále klesající trendy početnosti (Flohre et al. 2011, Geiger et al. 2010). Negativní roli zde může sehrát relativně krátká doba od realizace opatření a/ nebo nedostatečný rozsah těchto opatření (např. Kleijn et al. 2001). V posledním desetiletí se však objevují i studie, které ukazují, že také změna stylu zemědělského hospodaření směrem k alternativním a šetrnějším postupům může mít méně drastické dopady na životní prostředí, a to i bez uplatnění agro-environmentálních programů (Woese et al. 1997, Šarapatka & Zídek 2005). Tyto přístupy mohou být prospěšné různým ptačím druhům se současnou podporou vyšší diverzity společenstev i ve velmi narušené zemědělské krajině (Batáry et al. 2010). Alternativní formy hospodaření se vedle tradičního (konvenčního) způsobu hospodaření místy objevují i v České republice. Existují ovšem v řadě podob lišících se svým účelem, dobou vzniku nebo uplatňovanými opatřeními (Petr & Dlouhý 1992). V této práci se zaměřujeme na šetrný (tzv. integrovaný) způsob hospodaření, který má velice blízko k hospodaření ekologickému. Ekologické zemědělství (které zaujímá celkem 10,55 % z celkové rozlohy zemědělské půdy v ČR; Anonym 2011) je certifikováno a musí splňovat řadu kritérií dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, 26

3 které je závazné pro všechny členské země EU. Pro tento způsob hospodaření je charakteristické omezení či úplný zákaz používání umělých hnojiv a pesticidů, dodržování osevních postupů, zelené hnojení a množství dalších opatření (Šarapatka & Zídek 2005). Je tedy přesně definováno, zatímco šetrné hospodaření nemá přesně vymezené limity pro aplikaci jednotlivých látek a pro postupy v obdělávání (Kohout 2002, Genghini et al. 2006). Lze ho rovněž charakterizovat jako přírodě blízký způsob hospodaření s nižšími dávkami hnojiv a ochranných látek. Pokud jsou aplikovány pesticidy, tak pouze lokálně a v minimální míře. Významnou roli zde hraje velikost jednotlivých ploch, která se pohybuje do 15 ha. Díky tomu se zvyšuje strukturální pestrost zemědělské krajiny, která je v případě konvenčního hospodaření naopak obvykle velmi jednotvárná. Výzkumy prováděné na farmách ve Velké Británii, Německu, Finsku a USA dokazují pozitivní vliv ekologického i šetrného způsobu hospodaření na druhovou diverzitu, a to zejména u hmyzožravých druhů ptáků (Wilson et al. 1997, Freemark & Kirk 2001, Genghini et al. 2006, Piha et al. 2007). Je otázkou, nakolik mohou být tyto dva přístupy k hospodaření prospěšné pro ptáky zemědělské krajiny. Nebyla však dosud publikována žádná studie, která by porovnávala krátkodobý vliv různých způsobů zemědělského hospodaření na ptačí společenstva v zemědělské krajině v ČR. Tato práce porovnává druhovou pestrost a abundanci ptáků běžné zemědělské krajiny na plochách obhospodařovaných šetrným způsobem v rámci integrovaného zemědělství (zkráceně šetrné plochy ) s plochami konvenčně obhospodařovanými ( konvenční plochy ) na dvou vybraných lokalitách v České republice. MATERIÁL A METODIKA Zájmové území Lokalita Mezensko leží v jižních Čechách (49 15'N, 14 48'E) poblíž města Soběslav v okrese Tábor, lokalita Zručsko leží ve středních Čechách (49 44'N, 15 06'E) u města Zruč nad Sázavou v okrese Kutná Hora. Obě lokality jsou součástí Středočeské pahorkatiny (Culek 1996) s nadmořskými výškami m n. m. a m n. m. Klimaticky spadají do teplé až mírně teplé oblasti, průměrná roční teplota dosahuje 7,6 8,5 C a průměrný roční úhrn srážek se pohybuje okolo 575 mm (Klabzuba 1995). Podle půdních, klimatických a ekonomických podmínek jsou obě lokality zařazeny do obilnářské a obilnářsko-řepařské oblasti (Šnobl & Pulkrábek 1999). Výběr ploch a sčítacích bodů Zájmové plochy čtyř typů konvenční pole, konvenční louka, šetrné pole a šetrná louka byly vylišeny po konzultacích s místními zemědělci a na základě vyhodnocení jimi vyplněných dotazníků. Součástí dotazníků byly informace týkající se způsobu hospodaření, rozloh jednotlivých pozemků, množství a druhů použitých hnojiv a ochranných látek (pesticidů). Rozhodujícím kritériem pro rozdělení farem (viz dále) byly sumární hodnoty aplikovaných látek uvedené po uplynutí sezóny (přelom srpna a září) jednotlivými farmáři. V analýze mohly být rozlišovány pouze kategorie ploch šetrná a konvenční podle příslušnosti ke konkrétní farmě s prvým či druhým přístupem bez kvantifikace látek pro každou jednotlivou plochu, kterou většina farmářů nedisponuje. Celkem jsme vybrali 11 zemědělských subjektů, jejichž způsob hospodaření odpovídal buď konvenčnímu, nebo integrovanému způsobu hospodaření. Do kategorie konvenčně hospodařících 27

4 Štefanová M. & Šálek M. / Ptáci a zemědělství subjektů jsme zařadili ty, kde byly plochy ošetřovány umělými hnojivy v kombinaci se statkovými hnojivy, močůvkou (pole i louky) a pesticidy v celkovém množství desítek tun látek ha -1. Do kategorie integrovaného hospodaření jsme zahrnuli subjekty s plochami ošetřovanými na podzim statkovými hnojivy (pouze pole, louky jsou celoročně bez přihnojování) s případným (výjimečným) jarním přihnojováním v celkovém množství do 10 tun ha -1. Někteří zemědělci využili i zeleného hnojení; umělá hnojiva a pesticidy zde byly naopak použity pouze lokálně a v omezeném množství. Rozdíly v aplikaci pesticidů i hnojiv byly vysoce průkazné (Mann- Whitheyův test mediánů pro pesticidy, Z = 3,96, N 1 = N 2 = 11, P < 0,0001 a pro hnojiva Z = 3,94, N 1 = N 2 = 11, P < 0,0001). Zatímco na konvenčních plochách bylo ročně aplikováno 34,8 + 2,75(SE) kg pesticidů ha -1 (medián 37 kg), na šetrných to bylo pouze 2,8 + 0,71(SE) kg ha -1 (medián 1,5 kg). V případě hnojiv (vyjma slámy a hnoje) připadlo na konvenční plochy 9,3 + 0,53(SE) tun ha -1 (medián 9 t), zatímco na šetrné pouze 3,4 + 0,43(SE) t s mediánem 3,5 t. Zemědělské subjekty v integrovaném režimu hospodaření fungují nejméně od roku Na každé ze dvou lokalit jsme vytipovali 16 ploch obhospodařovaných konvenčním a 16 integrovaným způsobem, z nichž bylo vždy 10 luk a 22 polí s obilninou (ozim či jařina, pšenice nebo ječmen). Celkem tak bylo na každé lokalitě vybráno 32 ploch s minimální vzdáleností 500 m mezi nejbližšími sousedními pozemky s cílem pokrýt co největší rozlohu lokalit. Snahou bylo rovněž omezit sousedství stejného typu ploch ve prospěch kombinace různých typů v mozaice střídajících se konvenčně a šetrně obhospodařovaných pozemků (obr. 1). Vzhledem k předchozí neznalosti ptačích společenstev v místních podmínkách byl výběr sčítacích ploch z hlediska výskytu ptáků víceméně náhodný. Sčítací body byly vymezeny ve dvojicích v rámci každé vybrané plochy. Jeden (okrajový) bod byl situován 100 m od okraje plochy, druhý (vnitřní) byl umístěn uvnitř plochy 250 m od prvního Obr. 1. Rozmístění 64 sčítacích bodů ve studijních oblastech na Mezensku (vlevo) a Zručsku (vpravo). Symboly: plný černý trojúhelník konvenční pole, plné černé kolečko konvenční louka, prázdný trojúhelník šetrné pole, prázdné kolečko šetrná louka. Fig. 1. Distribution of 64 census points in the study areas of Mezná (left) and Zruč (right). Symbols: filled black triangles conventional fields, filled black circles conventional meadows, open triangles organic fields, open circles organic meadows. 28

5 bodu ve snaze eliminovat opakovanou registraci ptáků. Některé zájmové plochy však byly menší, v takových případech byly vybrány vhodné stejné sousední plochy, kde jedna poskytla bod při okraji a druhá uvnitř. Sběr a analýza dat Popis ploch byl proveden první autorkou na přelomu srpna a září V okruhu do 50 m okolo každého bodu byla zaznamenávána přítomnost keřů, stromů, okrajů cest, vodních ploch a kanálů, mezí a lad pro kontrolu, zda se vybrané konvenční a šetrné plochy nelišily ve struktuře těchto základních biotopových atributů. Žádná z měřených charakteristik neměla převahu v některé z porovnávaných kombinací pole versus louka a konvenční versus šetrný způsob hospodaření (cesta: χ 2 = 2,38, P = 0,50; křoviny: χ 2 = 0,80, P = 0,85; mez: χ 2 = 2,43, P = 0,49; lada: χ 2 = 1,27, P = 0,74; příkop: χ 2 = 3,58, P = 0,31; strom: χ 2 = 3,45, P = 0,33) a tyto charakteristiky proto nebyly v dalších analýzách zohledňovány. Pro mapování ptačích společenstev jsme zvolili metodu bodového sčítání (Janda & Řepa 1986, Bibby 1992). Ptáky sčítala vždy první autorka na obou lokalitách na každém bodě během tří kontrol v březnu (5:00 9:00 SEČ), v dubnu a v květnu (4:00 9:00 SEČ) Každé sčítání probíhalo po dobu tří dnů. Pořadí sčítaných ploch se střídavě měnilo (tam, kde se při prvním sčítání začínalo, se při druhém sčítání končilo). Slyšení a vidění ptáci byli zaznamenáváni vždy po dobu 5 minut v okruhu 50 m okolo bodu (tj. na rozloze 0,785 ha). Ptáci byli registrováni vizuálně i akusticky, pro analýzu byla zvolena vždy nejvyšší hodnota ze tří zjištěných pro každý druh. Vynecháni byli jedinci, kteří neměli k okolí bodu bezprostřední vztah, tj. nad bodem pouze přelétali. Z druhů nezařazených do analýzy jde o kachnu divokou (Anas platyrhynchos), káni lesní (Buteo buteo), poštolku obecnou (Falco tinnunculus) a žluvu hajní (Oriolus oriolus). Vzhledem k narušení normality dat jsme rozdíly v počtech druhů na bodech mezi šetrně a konvenčně obhospodařovanými plochami testovali neparametrickým Kruskal-Wallisovým testem. Následně jsme posuzovali trendy v početnostech jednotlivých druhů mezi porovnávanými stanovišti. K výpočtu jsme využili program R (ver ; R Development Core Team 2010). VÝSLEDKY Z 16 zjištěných druhů zahrnutých do hodnocení dosáhli nejvyšší celkové abundance skřivan polní a strnad obecný následováni linduškou luční a křepelkou polní (tab. 1). Počty druhů se průkazně lišily mezi porovnávanými biotopy (Kruskal- Wallisův test mediánů, χ 2 = 8.26, df = 3, P = 0.041). Na šetrně obhospodařovaných loukách byla druhová diverzita zřetelně nejvyšší v porovnání s ostatními biotopy, které se v počtech druhů překrývaly (obr. 2). Šetrně obhospodařované louky v porovnání s konvenčními loukami hostily více strnadů obecných, lindušek lučních, křepelek polních a také kukaček obecných, vázaných na okolní křoviny, naopak na konvenčních loukách bylo pozorováno průkazně více skřivanů polních, pěnic hnědokřídlých, cvrčilek zelených a také čejek chocholatých (obr. 3). Na šetrně obhospodařovaných polích byly průkazně početnější linduška luční, křepelka polní, koroptev polní a cvrčilka zelená, naopak bažant obecný a čejka chocholatá byli početnější na konvenčně obhospodařovaných polích (obr. 4). U ostatních druhů nebyly shledány výraznější trendy v preferenci šetrné či konvenční kategorie ploch. 29

6 Štefanová M. & Šálek M. / Ptáci a zemědělství Tab. 1. Početnost ptáků (± SE) na sčítacích bodech celkově a na loukách a v polích. Seřazeno sestupně podle absolutního počtu jedinců (průměrné počty jedinců na jednotlivých sčítacích bodech). Table 1. Species abundances (± SE) in total and on census points in meadows and fields (mean number of individuals is given in each census point). celková abundance / total abundance louky / meadows pole / fields druh / species počet / numbers průměr / mean SE průměr / mean SE průměr / mean Alauda arvensis skřivan polní 247 2,4 0,13 1,2 0,23 2,8 0,13 Emberiza strnad obecný 174 1,7 0,12 2,0 0,22 1,6 0,14 citrinella Anthus pratensis linduška luční 51 0,5 0,08 0,6 0,18 0,5 0,09 Coturnix coturnix křepelka polní 45 0,4 0,10 0,4 0,19 0,4 0,11 Sylvia communis pěnice 40 0,4 0,08 0,6 0,21 0,3 0,08 hnědokřídlá Phasianus bažant obecný 37 0,4 0,07 0,8 0,19 0,2 0,06 colchicus Locustella naevia cvrčilka zelená 20 0,2 0,06 0,3 0,14 0,2 0,06 Perdix perdix koroptev polní 19 0,2 0,06 0,1 0,09 0,2 0,07 Cuculus canorus kukačka obecná 19 0,2 0,05 0,3 0,14 0,2 0,05 Vanellus vanellus čejka chocholatá 18 0,2 0,06 0,2 0,13 0,2 0,06 Motacilla alba konipas bílý 17 0,2 0,05 0,3 0,14 0,1 0,05 Luscinia slavík obecný 9 0,1 0,03 0,0 0,04 0,1 0,04 megarhynchos Pica pica straka obecná 6 0,1 0,03 0,2 0,10 0,1 0,02 Streptopelia hrdlička divoká 4 0,0 0,02 0,1 0,09 0,1 0,01 turtur Motacilla flava konipas luční 3 0,0 0,02 0,1 0,07 0,0 0,00 Acrocephalus palustris rákosník zpěvný 3 0,0 0,02 0,1 0,08 0,1 0,01 SE DISKUSE Předložená studie jako první v České republice porovnává strukturu ptačích společenstev s ohledem na intenzitu zátěže stanoviště pesticidy a hnojivy na úrovni nejjemnější škály v polních a lučních biotopech. Ačkoliv byla realizována na relativně malém území a podchytila pouze omezený počet ptačích druhů, naznačila, že intenzita aplikace pesticidů a hnojiv může být jednou z významných charakteristik, které mohou ovlivňovat diverzitu i druhovou skladbu ptáků v podmínkách zemědělské krajiny ČR. Z hlediska spektra druhů nebyl zjištěn výrazný rozdíl mezi poli a loukami s výjimkou vzácně zaznamenaných druhů (slavík obecný při okraji pole nezjištěný v louce, naopak straka a konipas luční pozorovaní pouze v loukách). Z hlediska průměrného počtu druhů na lokalitách (jako možného kriteria druhové diverzity) se pozitivní vliv šetrného hospodaření zřetelně projevil na loukách. Tento výsledek je v souladu s podobnou 30

7 7 počet druhů / Species richness biotop / habitat Obr. 2. Počty druhů ptáků zjištěných na loukách (1 = konvenčně a 2 = šetrně obhospodařovaných) a na polích (3 = konvenční, 4 = šetrné). Tučnou čarou medián, box dolní a horní kvartil (25 % / 75 % hodnot měření), přerušované úsečky 1,5 násobek výšky boxu, kroužky odlehlé hodnoty. Překryvy zářezů indikují nesignifikantní rozdíl mezi biotopy. Fig. 2. Bird species richness found in meadows (1 = conventional and 2 = organic) and fields (3 = conventional and 4 = organic). Bold line median, box lower and upper quartile (25% / 75% values), whiskers 1.5times box height, dots outliers. Notch overlaps refer to nonsignificant differences between habitats. Emberiza citrinella Alauda arvensis Phasianus colchicus Sylvia communis Anthus pratensis Coturnix coturnix Locustella neavia Motacilla alba Cuculus canorus Vanellus vanellus Pica pica Streptopelia turtur Perdix perdix Motacilla flava Acrocephalus palustris Luscinia megarhynchos 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 početnost / abundance Obr. 3. Průměrná početnost ptáků na bodech na šetrně (tmavé sloupce) a v konvenčně (šedé sloupce) obhospodařovaných loukách. Úsečky znázorňují střední chyby průměrů (SE). Fig. 3. Mean bird abundance (number of individuals on census points) on organic (dark bars) and conventional (grey bars) meadows. Standard errors (SE) are indicated. 31

8 Štefanová M. & Šálek M. / Ptáci a zemědělství Alauda arvensis Emberiza citrinella Anthus pratensis Coturnix coturnix Sylvia communis Phasianus colchicus Perdix perdix Vanellus vanellus Cuculus canorus Locustella naevia Motacilla alba Luscinia megarhynchos Pica pica Acrocephalus palustris Streptopelia turtur 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 početnost / abundance Obr. 4. Průměrná početnost ptáků na bodech na šetrně (tmavé sloupce) a v konvenčně (šedé sloupce) obhospodařovaných polích. Úsečky znázorňují střední chyby průměrů. Fig. 4. Mean bird abundance (number of individuals on census points) on organic (dark bars) and conventional (grey bars) fields. Standard errors are indicated. studií realizovanou v Německu (Batáry et al. 2010). Již dříve bylo prokázáno, že v konvenčně a silně hnojených loukách výrazně narůstá podíl několika dominantních druhů trav na úkor ostatních rostlin (např. Vickery et al. 2001), což se projevuje zřetelnější homogenizací a houstnutím porostů a následně i sníženou atraktivitou pro některé druhy ptáků, v našem případě zejména pro strnada obecného, křepelku polní a lindušku luční. Naopak nebyl prokázán rozdíl mezi počtem druhů v šetrně a konvenčně ošetřovaných obilovinách. Zde mohlo být důvodem právě to, že byl sledován pouze výsek obilného pole bez zohlednění jeho nejbližšího okolí, a tedy velmi omezený, i když převládající typ habitatu v současné zemědělské krajině. Některé studie (např. Kragten et al. 2008, Batáry et al. 2010) naznačují, že z hlediska posuzování jejich významu pro ptáky nelze oddělovat tyto samotné uniformně strukturované plochy od jejich bezprostředního okolí. Atraktivita těchto ploch pro ptáky totiž nemusí být primárně určována množstvím aplikovaných pesticidů a hnojiv, protože struktura samotného (vždy uniformního) porostu je jimi ovlivněna podstatně méně, než je tomu u luk. Ptáci tyto plochy využívají jako doplňková, nikoliv hlavní hnízdní, potravní či odpočinková stanoviště. Důsledky intenzivní chemizace se jistě mohou projevit například zvýšenou mortalitou v důsledku otrav nebo v dlouhodobém a v hrubším krajinném měřítku, to však nebylo možno postihnout metodikou užitou v této studii (Awkerman et al. 2011, McKenzie et al. 2011). Ačkoliv řada druhů vykazovala vyšší početnost na šetrných plochách, v případě skřivana polního, čejky chocholaté a bažanta obecného, tj. druhů bezprostředně vázáných na otevřené plochy, bylo dokonce více ptáků zjištěno na konvenčně obhospodařovaných pozemcích. To je v rozporu s výsledky Batáry et al. (2010), jejichž závěrem je, že početnost skřivanů polních je pozitivně ovlivněna právě ekologickým zemědělstvím. Naše odlišné výsledky mohou 32

9 pramenit z vlivu mnoha faktorů, které nebyly v analýzách zohledněny. Např. u skřivana polního mohla významnou roli sehrát atraktivita sousedních ploch; hnízdní okrsky skřivanů mívají až tisíce m 2 (Šťastný & Hudec 2011) a mohou proto zahrnovat i méně atraktivní biotop v rámci intenzivně obhospodařovaných pozemků. Čejka chocholatá upřednostňuje vlhčí stanoviště (Šťastný et al. 2006, Šálek 2000) a ani faktor vlhkosti ploch nebyl v práci zahrnut. Nezanedbatelným faktorem může být i doba, po kterou jsou pozemky daným způsobem obdělávány. Je možné, že období v řádu jedné dekády, po kterou existuje většina sledovaných farem, je příliš krátká doba na to, aby významně ovlivnila strukturu ptačího společenstva. Je rovněž dobře známo, že strukturu ptačích společenstev v zemědělské krajině významně ovlivňuje velikost, prostorové uspořádání a biotopová heterogenita pozemků (Kleijn et al. 2006, Piha et al. 2007, Romero et al. 2008), charakter navazujícího prostředí včetně okrajového jevu (Batáry & Báldi 2004) a podíl rozptýlené zeleně (Freemark & Kirk 2001) aj. Výše zmíněné studie sice poukazují na to, že celková heterogenita prostředí hraje klíčovou roli, ale naznačují také, že je tomu tak zejména na pozemcích, které jsou v konvenčním režimu obdělávání, zatímco na pozemcích v integrovaném a organickém režimu hospodaření mohou být tyto ukazatele méně podstatné. Naše práce soustředící se výhradně na vliv množství aplikovaných látek však nemůže fenomén diverzity okolního prostředí spolehlivě posoudit. Je možné, že celková biotopová heterogenita v okolí všech našich studijních ploch a s ní spojená diverzita ptačích společenstev byla poměrně vysoká na to, aby stačila potlačit bezprostřední vliv aplikovaného množství chemických látek a hnojiv, zejména v polních kulturách. Je dále možné, že pozitivní vliv organického způsobu hospodaření na společenstva ptáků bude mnohem zřetelnější ve více homogenizované krajině (Smith et al. 2010), v níž jsou hnízdní, potravní a úkrytové zdroje mnohem omezenější a kde se proto výrazněji projeví jakékoliv mírné snížení celkové environmentální zátěže. Zajímavé výsledky by tak mohla poskytnout rozsáhlejší studie mapující vliv způsobu hospodaření na ptačí společenstva v širším měřítku v rámci ČR se zahrnutím různých typů krajin včetně vrchovin a podhorských oblastí, kde si zemědělská krajina zachovala vyšší heterogenitu v porovnání s převládající uniformní krajinou v nížinách s rozsáhlými plochami monokultur (Jelínek 1999, Lipský 2000). Výsledky této práce naznačují, že pouhá změna způsobu užívání pozemků na lokální úrovni ve smyslu omezení hnojení a užívání pesticidů v polních kulturách nemusí bezprostředně ovlivnit druhovou pestrost ptačího společenstva a abundanci některých druhů ptáků. Je možné, že kromě změny ve stylu hospodaření je nutno připojit i další úpravy biotopů směrem k celkovému zvýšení strukturální pestrosti biotopové mozaiky (Fischera et al. 2011). Není ale rovněž vyloučeno, že se pozitivní vliv snížených dávek pesticidů a hnojiv projeví teprve při uplatňování šetrného hospodaření v mnohem větším měřítku než je realizováno v současnosti. Považujeme proto za užitečné a velmi žádoucí provést více podobných studií a se zahrnutím dalších faktorů včetně různých habitatových charakteristik, které by umožnily správně interpretovat naše dosavadní poněkud rozporné výsledky a poskytly tím argumenty pro odpovídající uplatnění vhodných forem šetrného způsobu hospodaření v zemědělské praxi v různých typech zemědělských ploch v zájmu posílení druhové diverzity a zvýšení 33

10 Štefanová M. & Šálek M. / Ptáci a zemědělství početnosti ubývajících druhů v zemědělské krajině. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za cenné rady a připomínky oběma anonymním recenzentům. Za pomoc v terénu patří dík M. Brožovi a D. Princovi. Studie byla finančně podpořena grantem IGA ČZU SUMMARY Agricultural intensification including increased dosage of fertilizers and pesticides negatively influenced biodiversity in agricultural landscapes across Europe throughout the 20th century (Chamberlain et al. 2000, Tilman et al. 2001, Hora et al. 2003, Báldi et al. 2005). Declining trends of farmland birds due to this intensification are documented in most European countries (Newton 2004, Báldi & Faragó 2007) including the Czech Republic (e.g., Andreska 1990, Reif et al. 2006, Reif et al. 2008, Voříšek et al. 2009). Some recent studies suggest that the change of farming management towards more environment-friendly (integrated) approaches may mitigate the negative impact of agricultural practices on environment (Woese et al. 1997, Batáry et al. 2010). Even though these alternative approaches have been scarcely introduced in the Czech Republic, their effect on bird communities has not yet been studied in the country. In this study, we compared bird species richness and abundances on study plots in two areas in the Czech Republic, in southern Bohemia (the Mezná area, 49 15'N, 14 48'E, m a.s.l.) and central Bohemia (the Zruč area, 49 44'N, 15 06'E, m a.s.l.). We defined 64 census points distributed among 11 subjects (farms) and four plot categories including fields (spring cereal or winter wheat) and meadows with either organic or conventional management, depending on the dosage of fertilizers and pesticides. Conventional farms were treated with artificial fertilizers and pesticides in the total amounts of substances in tens of tonnes ha -1, whereas integrated farms were characterized by the absence or low doses of pesticides and manure in the total quantity of up to 10 tonnes ha -1. The differences in the applications were significant for both pesticides (all in kg ha -1 : [SE] on conventional plots versus [SE] on organic plots, Mann-Whitney test of medians: Z = 3.96, N 1 = N 2 = 11, P < ) and fertilizers ( [SE] versus [SE], Z = 3.94, N 1 = N 2 = 11, P < , respectively). In each of the two areas we selected 32 plots (with a minimum distance of 500 m between any two plots and alternating spatial pattern, if possible; Fig. 1) as follows: 5 organic meadows, 5 conventional meadows, 11 organic fields and 11 conventional fields. Two census points were placed in each plot, representing field edge (100 m from the entire edge) and internal habitat (250 m apart from the previous point). The birds were registered by the first author using the point count method (Bibby 1992) up to 50 m around each point three times during the breeding season 2009 (fiveminute recording in March, April and May, the maximum value from these three visits was used in the analysis). Besides birds, presence of field roads, field margin, shrub cover, bounds, trees, idle field and ditch or other water bodies were recorded in order to check for other possible differences between habitats in the four compared categories. In fact, we did not find significant differences (field road: χ 2 = 2.38, P = 0.50; field margin: 3 χ 2 = 2.43, P = 0.49; shrub cover: 3 χ2 = , P = 0.85; trees: χ 2 = 3.45, P = 0.33; 3 idle field: χ 2 = 1.27, P = 0.74; ditch or 3 34

11 other water bodies: χ 2 = 3.58, P = 0.31) 3 and thus did not consider them in further analyses. Out of the 16 bird species recorded in this study, the Eurasian Skylark, Yelowhammer, Meadow Pipit and Common Quail were the most numerous species (Table 1). Species richness significantly differed among the habitats (Kruskal-Wallis test of medians, χ 2 = 8.26, 3 P = 0.041): organic meadows showed the highest species richness whereas the three remaining categories did not differ significantly (Fig. 2). Except for the generally positive effect of organic farming in meadows (similar e.g. to Batáry et al. 2010), some species showed ambiguous trends in organic meadows (Fig. 3) and fields (Fig. 4) compared with the conventional sites. Possible reasons (e.g., time elapsed from the beginning of this kind of farming) for these inconsistent results are discussed. We recommend similar studies to be performed in other types of landscapes (e.g., foothills and lowlands) and with consideration of variation in habitat heterogeneity combined with exact doses of fertilizers and pesticides, which could not be taken into account in this study. LITERATURA Andreska J. 1990: Změny složení avifauny polní krajiny v důsledku změn vegetace v letech In: Ptáci v kulturní krajině Sborník přednášek z II. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 25. a 26. února 1989 v Českých Budějovicích, díl 1: 1 6. Anonym 2011: Zvyšuje se podíl zemědělské půdy obhospodařované ekologicky? php?id=1606. citováno Awkerman J. A., Marshall M. R., Williams A. B., Gale G. A., Cooper R. J. & Raimondo S. 2011: Assessment of indirect pesticide effects on wormeating warbler populations in a managed forest ecosystem. Environmental Toxicology and Chemistry 30: Báldi A., Batáry P. & Erdös S. 2005: Effects of grazing intensity on bird assemblages and populations of Hungarian grasslands. Agriculture, Ecosystems and Environment 108: Báldi A. & Faragó S. 2007: Long-term changes of farmland game populations in a postsocialist country (Hungary). Agriculture, Ecosystems and Environment 118: Batáry P. & Báldi A. 2004: Evidence of an edge effect on avian nest success. Conservation Biology 18: Batáry P., Matthiesen T. & Tscharntke T. 2010: Landscape-moderated importance of hedges in conserving farmland bird diversity of organic vs. conventional croplands and grasslands. Biological Conservation 143: Bibby C. J., Burgess, N. D. & Hill D. A.1992: Bird Census Techniques. Academic Press, London. Culek M. (ed) 1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. Elzakker B. 1991: Alternativní zemědělství v Československu. Mze ČR, Praha. Fischera C., Flohre A., Clement L. W., Batáry P., Weisser W. W., Tscharntke T. & Thies C. 2011: Mixed effects of landscape structure and farming practice on bird diversity. Agriculture, Ecosystems and Environment 141: Flohre A., Rudnick M., Traser G., Tscharntke T. & Eggers T. 2011: Does soil biota benefit from organic farming in complex vs. simple landscapes? Agriculture, Ecosystems and Environment 141: Freemark K. E. 1995: Assessing effects of agriculture on terrestrial wildlife: developing a hierarchical approach for the US EPA. Landscape and Urban Planning 31: Freemark K. E. & Kirk D. A. 2001: Birds on organic and conventional farms in Ontario: partitioning effects of habitat and practices on species composition and abundance. Biological Conservation 101: Fuller R. J., Gregory R. D., Gibbons D. W., 35

12 Štefanová M. & Šálek M. / Ptáci a zemědělství Marchant J. H., Wilson J. D., Baillie S. R. & Carter N. 1995: Population declines and range contraction among lowland farmland birds in Britain. Conservation Biology 9: Geiger F., Bengtsson J., Berendse F., Weisser W. W., Emmerson M., Morales M. B., Ceryngier P., Liira J., Tscharntke T., Winqvist C., Eggers S., Bommarco R., Pärt T., Bretagnolle V., Plantegenest M., Clement L. W., Dennis C., Palmer C., Ońate J. J., Guerrero I., Hawro V., Aavik T., Thies C., Flohre A., Hänke S., Fischer C., Goedhart P. W. & Inchausti P. 2010: Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and biological control potential on European farmland. Basic and Applied Ecology 11: Genghini M., Gellini S. & Gustin M. 2006: Organic and integrated agriculture: the effects on bird communities in orchard farms in northern Italy. Biodiversity and Conservation 15: Hora J., Marhoul P. & Zámečník V. 2003: Chráníme polní a luční ptáky. ČSO, Třeboň. Hudec K., Šťastný K. & Bejček V. 2000: Vývoj hnízdní avifauny ČR ve 20. století. Sylvia 36: 2 5. Chamberlain D. E., Wilson J. D., Fuller R. J., Bunce R. G. H., Duckworth J. C. & Shrubb M. 2000: Changes in the abundance of farmland birds in relation to the intensity of agricultural intensification in England and Wales. Journal of Applied Ecology 37: Janda J. & Řepa P. 1986: Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského, Moravské ornitologické sdružení v Přerově, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Ostrava, Praha. Jelínek F. (ed) 1999: Nedoceněné bohatství. MŽP, Praha. Klabzuba J. 1995: Agrometeorologické hodnocení roků ve středočeské oblasti. ČZU, Praha. Kleijn D., Baquero R. A., Clough Y., Díaz M., De Esteban J., Fernández F., Gabriel D., Herzog F., Holzschuh A., Jöhl R., Knop E., Kruess A., Marshall E. J. P., Stefan- Dewenter I., Tscharntke T., Verhulst J., West T. M. & Yela J. L. 2006: Mixed biodiversity benefits of agro-environment schemes in five European countries. Ecology Letters 9: Kleijn D., Berendse F., Smit R. & Gilissen N. 2001: Agri-environment schemes do not effectively protect biodiversity in Dutch agricultural landscape. Nature 413: Kohout V. (ed) 2002: Zemědělské soustavy. ČZU, Praha. Kragten S., Trimbos K. B. & de Snoo G. R. 2008: Breeding skylarks (Alauda arvensis) on organic and conventional arable farms in The Netherlands. Agriculture, Ecosystems and Environment 126: Kropáč Z. & Nejedlá M. (eds) 1956: Klíční rostliny našich plevelů. SZN, Praha. Lipský Z. (ed) 2000: Sledování změn v kulturní krajině. ČZU Praha v nakladatelství Lesnická práce, Praha. McKenzie A. J., Vickery J. A., Leifert C., Shotton P. & Whittingham M. J. 2011: Disentangling the effects of fertilisers and pesticides on winter stubble use by farmland birds. Basic and Applied Ecology 12: Newton I. 2004: The recent declines of farmland bird populations in Britain: an appraisal of causal factors and conservation actions. Ibis 146: Petr J. & Dlouhý J. (eds) 1992: Ekologické zemědělství. Brázda, Praha. Piha M., Tiainen J., Holopainen J. & Vepsalainen V. 2007: Effects of land-use and landscape characteristics on avian diversity and abundance in boreal agricultural landscape with organic and conventional farms. Biological Conservation 140: Potts G. R. (ed) 1997: Cereal farming, pesticides, predation and conservation. Collins, London. R Development Core Team 2010: R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. citováno Reif J., Voříšek P., Šťastný K. & Bejček V. 2006: Trendy početnosti ptáků v České republice v letech Sylvia 42: Reif J., Voříšek P., Šťastný K., Bejček V. & Petr J. 2008: Agricultural intensification and farmland birds: new insights from a central European country. Ibis 150:

13 Romero A., Chamorro L. & Xaver-Sans F. 2008: Weed diversity in crop edges and inner fields of organic and conventional dryland winter cereal crops in NE Spain. Agriculture, Ecosystems and Environment 124: Rusek J. 2003: Záplavy, půda, globální změny a další souvislosti III. Živa 5/2003: Smith G. H., Dänhardt J., Lindström A. & Rundlöf M. 2010: Consequences of organic farming and landscape heterogeneity for species richness and abundance of farmland birds. Oecologia 162: Šálek M. 2000: Aktuální problémy ochrany ptáků a jejich prostředí v ČR. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Sylvia 36: Šarapatka B. & Zídek T. (eds) 2005: Šetrné formy zemědělského hospodaření v krajině a agroenvironmentální programy. MZe ČR, Praha. Šnobl J. & Pulkrábek J. (eds) 1999: Základy rostlinné produkce. ČZU, Praha. Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice H & H, Jinočany. Šťastný K. & Hudec K. (eds) 2011: Fauna ČR. Ptáci III/1. Academia, Praha. Tilman D., Fargione J., Wolff B., D Antonio C., Dobson A., Howart R., Schindler D., Schlesinger W. H., Simberloff D. & Swackhamer D. 2001: Forecasting agriculturally driven global environmental change. Science 292: Václavík T. (ed) 2006: Ekologické zemědělství a biodiverzita. MZe ČR, Praha. Vickery J. A., Tallowin J. R., Feber R. E., Asteraki E. J., Atkinson P. W., Fuller R. J. & Brown V. K. 2001: The management of lowland neutral grasslands in Britain: effects of agricultural practices on birds and their food resources. Journal of Applied Ecology 38: Vickery J., Carter N. & Fuller R. J. 2002: The potential value of managed cereal field margins as foraging habitats for farmland birds in the UK. Agriculture, Ecosystems and Environment 89: Voříšek P., Klvaňová A., Brinke T., Cepák J., Flousek J., Hora J., Reif J., Šťastný K. & Vermouzek Z. 2009: Stav ptactva České Republiky Sylvia 45: Wilson J. D., Evans J. Browne S. J. & King J. R. 1997: Territory distribution and breeding success of Skylarks (Alauda arvensis) on organic and intensive farmland in southern England. Journal of Applied Ecology 34: Wilson J. D., Morris A. J., Arroyo B. E., Clark S. C. & Bradbury R. B. 1999: A review of the abundance and diversity of invertebrate and plant foods of granivorous birds in northern Europe in relation to agricultural change. Agriculture, Ecosystems and Environment 75: Woese K. D., Lange C. & Bogl K. W. 1997: A comparison of organically and conventionally grown foods results of review of the relevant literature. Journal of the Science of Food & Agriculture 74: Došlo 30. července 2012, přijato 1. října Received 30 July 2012; accepted 1 October Editor: P. Adamík 37

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Petr Voříšek Česká společnost ornitologická Pan-European Common Bird Monitoring Scheme Proč běžné druhy ptáků? common birds shape

Více

Ptáci agrocenóz a jejich reprodukce

Ptáci agrocenóz a jejich reprodukce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie Ptáci agrocenóz a jejich reprodukce Ivana Petrová Bakalářská práce předložená na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity

Více

David Lacina, AOPK ČR

David Lacina, AOPK ČR Ptáci zemědělské krajiny význam, ohrožení, opatření David Lacina, AOPK ČR chřástal a bahňáci chřástal polní Crex crex Celosvětově ohrožený druh stěhovavý louky, (pole) potravou hmyz, bezobratlí, semena

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

(in quadrate network)

(in quadrate network) Krosklasifikační analýza indexů struktury zemědělské půdy v okresech UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE České republiky ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Crossclasification

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Srovnání ptačích společenstev konvečního a ekologického zemědělství

Srovnání ptačích společenstev konvečního a ekologického zemědělství UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ZOOLOGIE Srovnání ptačích společenstev konvečního a ekologického zemědělství DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Ivana Petrová N1501 Zoologie prezenční

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

Chráněná území. Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016

Chráněná území. Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016 Chráněná území Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016 3 úrovně globální evropská (EU) národní První chráněná území na světě: 4 území s horkými prameny v Arkansas/USA (1832): Hot Springs National Park Nejstarší

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

SEMENÁŘSKÁ KVALITA OSIVA ODRŮD PŠENICE JARNÍ

SEMENÁŘSKÁ KVALITA OSIVA ODRŮD PŠENICE JARNÍ SEMENÁŘSKÁ KVALITA OSIVA ODRŮD PŠENICE JARNÍ Seed Quality of Spring Wheat Varieties Jan Šťastný 1), Václav Hosnedl 2) 1) Selgen a.s. 2) Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract Seed quality is influenced

Více

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT VLIV LESNÍCH VEGETAČNÍCH STUPŇŮ NA KVALITU SEMEN JEDLE BĚLOKORÉ (ABIES ALBA MILL.) FOREST VEGETATION ZONES INFLUENCE ON SEED QUALITY OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.).) JANA STEJSKALOVÁ, IVO KUPKA ABSTRACT

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES IN PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME EUROPEAN

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 251 255 Srní. 7. října 2 Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy The influence of different grassland management on soil temperature Renata Duffková*,

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ GRAS PRODUCTION RATE FOR ENERGY UTILIZATION J. Frydrych -,D.Andert -2, D.Juchelková ) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov Zubří

Více

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky Methods for inventory and biodiversity evaluation of tree layer SBORNÍK ZE

Více

1 ÚVOD. Zbyněk Šafránek 73 ABSTRAKT:

1 ÚVOD. Zbyněk Šafránek 73 ABSTRAKT: OVĚŘENÍ PŘESNOSTI VÝBĚROVÝCH METOD POUŽITÝCH PŘI HODNOCENÍ ŠKOD ZVĚŘÍ OKUSEM VERIFYING OF THE ACCURACY OF SELECTION METHODS USED FOR THE EVALUATION OF BROWSING DAMAGES CAUSED BY GAME ABSTRAKT: Zbyněk Šafránek

Více

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol. Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz 54 % of arable land - problems with water erosion velikost pozemků

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní Panurus 21 (2012): 63 72 63 Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní The decrease in numbers of tits (Paridae) roosting in artificial cavities placed

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Effect of ph on the denitrifying enzyme activity in pasture soils in relation to the intrinsic differences in denitrifier communities

Effect of ph on the denitrifying enzyme activity in pasture soils in relation to the intrinsic differences in denitrifier communities University of South Bohemia in České Budějovice Faculty of Science Effect of ph on the denitrifying enzyme activity in pasture soils in relation to the intrinsic differences in denitrifier communities

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Biodiverzita. Tomáš Kopta Zahradnická fakulta MENDELU. Biodiverzita (biologická rozmanitost)

Biodiverzita. Tomáš Kopta Zahradnická fakulta MENDELU. Biodiverzita (biologická rozmanitost) Biodiverzita Tomáš Kopta Zahradnická fakulta MENDELU Biodiverzita (biologická rozmanitost) druhová rozmanitost živých organismů na určitém území v určitém čase rozmanitost uvnitř druhů, mezi druhy i rozmanitost

Více

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS Šafář J. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno,

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Metodické vysvětlivky Komentář Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2014 porovnání s výsledky v roce 2013 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves,

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK. cz

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK.  cz SCHEME OF WORK Subject: Mathematics Year: first grade, 1.X School year:../ List of topisc # Topics Time period Introduction, repetition September 1. Number sets October 2. Rigtht-angled triangle October,

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly

Více

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ 2002 Soil temperature and moisture on the territory of the Czech Republic in 2000-2002 Možný Martin, Kott Ivan Český hydrometeorologický ústav Praha

Více

Krajinná ekologie jako vědní disciplína. definice a principy, historie, základní úkoly, vztah k dalším vědním oborům

Krajinná ekologie jako vědní disciplína. definice a principy, historie, základní úkoly, vztah k dalším vědním oborům Krajinná ekologie jako vědní disciplína definice a principy, historie, základní úkoly, vztah k dalším vědním oborům 1 Co je KRAJINA? 2 Co je KRAJINA? Heterogenní část zemského povrchu, skládající se ze

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, Geografický ústav, Brno, Kotlářská 2,

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, Geografický ústav, Brno, Kotlářská 2, KLAPKA P. 2004: Krajinné mikrochory Krkonoš. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad 2003, Szklarska Poręba. Opera

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Panurus, 10 (2000): 89-96 ISBN: 80-86046-43-5 Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Winter Waterfowl Observations on Labe river in Pardubice in 1998/1999 and

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky

Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky Tomáš Kvítek 1,2, Pavel Žlábek 2, Václav Bystřický 2, Petr Fučík 1, Jana Moravcová 2,

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

RELATIONSHIP OF PHENO & CLIMA-DATA IN NORTH BOHEMIA REGION

RELATIONSHIP OF PHENO & CLIMA-DATA IN NORTH BOHEMIA REGION VZTAH FENOLOGICKÝCH A KLIMATICKÝCH DAT SEVERNÍCH ČECH RELATIONSHIP OF PHENO & CLIMA-DATA IN NORTH BOHEMIA REGION Hájková, Lenka - Nekovář, Jiří (Czech Hydrometeorological Institute) In the work is performed

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Petr Kjučukov ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Katedra ekologie lesa Kašperské Hory 19.5.2016 Biodiversita

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT Kocurek V., Smutný V. Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Soubor map - Porostní charakteristiky horských smr in na trvalých zkusných plochách v lokalit Calimani v Rumunsku

Soubor map - Porostní charakteristiky horských smr in na trvalých zkusných plochách v lokalit Calimani v Rumunsku Soubor map - Porostní charakteristiky horských smrin na trvalých zkusných plochách v lokalit Calimani v Rumunsku Autoi: Ing. Pavel Janda, Ph.., oc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.., Ing. Radek Bae, Ph.. Tento

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

Úvod. D. Andert, V. Mayer Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Úvod. D. Andert, V. Mayer Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha TECHNIKA PRO MULČOVÁNÍ TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH PODMÍNKÁCH TECHNIC FOR MULCHING OF PERMANENT GRASSLAND IN MOUNTAIN AND FOOTHILL AREAS D. Andert, V. Mayer Výzkumný ústav zemědělské

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod

Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod Habitat preferences and nesting density of the Common Swift (Apus apus) in Havlíčkův Brod and its suburbs

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 RENATA DAŇKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Druhová diverzita

Více

Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V.

Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V. Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V. Štícha Mapa struktury porostu na TVP 1 v NPR Velká Pleš v CHKO Křivoklátsko

Více

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU Influence of Residual Effect of Herbicides on Consequently Sown Spring Barley and Winter Rapeseed David BEČKA, Ondřej

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Jilská 1, CZ Praha 1; 2

Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Jilská 1, CZ Praha 1;   2 Vliv použití dvou modifikací bodového sčítání na zachycení diverzity v ptačích společenstvech: efekt odhadu vzdálenosti zjištěných jedinců a rozlišování zpívajících a nezpívajících ptáků Differences in

Více

Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava

Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava Vacek S., Remeš J., Bílek L., Vacek Z., Ulbrichová I. Soubor map: Mapa struktury porostu na TVP 12 v gradientu hory Plechý

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ

VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ The Influence of Certified and Farmer Seed Potatoes on the Yield and its Formation in Ecological Farming Jiří

Více

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 442-447 ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Filip

Více

DYNAMICKÝ VÝVOJ NA EVROPSKÉM TRHU EKOLOGICKÝMI POTRAVINAMI DYNAMIC DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN MARKET WITH ECOLOGICAL FOOD

DYNAMICKÝ VÝVOJ NA EVROPSKÉM TRHU EKOLOGICKÝMI POTRAVINAMI DYNAMIC DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN MARKET WITH ECOLOGICAL FOOD DYNAMICKÝ VÝVOJ NA EVROPSKÉM TRHU EKOLOGICKÝMI POTRAVINAMI DYNAMIC DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN MARKET WITH ECOLOGICAL FOOD Ivana Brožová Anotace: Ekologické zemědělství je zvláštním způsobem zemědělského

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Radek Brázda Souhrn Rozšíření informačních a komunikačních technologií, včetně

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Vacek S., Remeš J., Bílek L., Vacek Z., Ulbrichová I. Soubor map: Mapa struktury porostu na TVP 1 v oblasti Modravy v Národním

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více