PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO"

Transkript

1 PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z ) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla Místo, které pro mne ïáblové pøipravili Fatimské vidìní Montichiari 6 Poselství Panny Marie PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY 1 Zámìr ve zkratce Rozhodl jsem se, že zkusím, po svém, splnit pøání Panny Marie, kterou vyslovila pøed mnoha lety v jednom ze svých poselství. Mezi nì patøí i touha, abychom mluvili o pekle. Naplánoval jsem si, že mùj sešit dá prostor textùm z Katechismu katolické církve a církví uznaným poselstvím nebes. Mezitím jsem potkal kamaráda, který mì obdaroval svým pøíbìhem a pomohl mi brouzdat v cizojazyèných textech, v takzvaných poselstvích z roku 2011 a považuji za dùležité i z nich nìco tlumoèit. Budu je uvádìt jako èetl jsem". Základem textu této statì jsou texty pøítomné na tìchto internetových stránkách: Rozjímání z více stran Pøedstavme si planetu, kam se omylem zatouláš a potkáš tam zvláštní lidi. Každý každého se bojí, každý každého chce znièit. Voják vojensky tì chce zastøelit, kuchaø tì chce otrávit, bankéø ti chce sebrat životní minimum, politik si tì plete se zvíøetem, pekaø by tì nejradìji vidìl v horké peci, úøedník a právník by nespìchali, protože by chtìl na tobì dlouho parazitovat, vidìl bys, že tì do jednoho nesnášejí, všechno na tobì závidìjí, a jsou to tvoje vlasy dobøe rostlé, pravidelný oblièej, pìkné oèi a uši, atd. Vzájemnì se pomlouvají, proklínají, tìší se z bídy druhého. Upøimné a pravdivé slovo tam neuslyšíš. Všichni mluví jenom o své bídì a o snaze ji likvidovat chytøe promyšlenou lstí, násilím na druhých co nejrychleji a nejkrutìji. Všichni na sobì nosí obleèení ze zvláštního materiálu odolávajícího øíznutí nožem a kulkám støelných zbraní, protože se na potkání podøezávají a píchají bez dùvodu a bez varování. Nejbližší vzdálenost mezi sebou mají dva metry. Nikdy se víc k nikomu nepøiblíží. Nejstarší se cítí nejslavnìjší, ale je trnem v oku všem, protože mu všichni závidìjí, že se dožil tak vysokého vìku, až 45 rokù. Je toho o hodnì víc. A ptáme se, co to má znamenat? To je, prosím pìknì, peklo, které si lidé mezi sebou vybudovali svou vlastní vùlí zde na zemi. Ti kteøí se chtìli objímat a pomáhat druhým, již nepøežili.

2 Vlastnì se nìkteøí ani nedivíme této pøedstavì, protože tvrdíme, že nìkterá místa v rùzných mìstech ve vìtšinì státù jsou již velice blízko svou úrovní této vizi. S hrùzou èekají ti, kterým to nevyhovuje, zda tento stav se bude zhoršovat, nebo bude-li zázrak, který zapøíèiní nápravu. Již asi pøed dvaceti lety jsem nìkde èetl poselství nebes o této možné vyhlídce: Všechny systémy svìta se zhroutí, i mìnový systém. A to všechno proto, aby byl svìt pøipraven na pøíchod Anikristùv, na totální vládu Zla, na vládu tzv. mondialismu (se svìtoobèanstvím) pøipravovanou už po mnoho let zednáøskými lóžemi po celém svìtì. Právì proto jsou mnoha revolucemi rozrušovány existující politické struktury; vždy svìtovláda potøebuje zrušit státní i celní hranice, národní cítìní, a pøináležitost a z lidstva vytvoøit anonymní šedivou masu vykoøenìných, odnárodnìných, rodinného zázemí zbavených jedincù - redukovaných na pouhé statistické jednotky, ovládané mocnou totalitní policejní strukturou a manipulovaným zvrhlým kultem zla a neøesti." Jenom tiše poznamenám, kde se asi bude kdokoliv na svìtì stìžovat na svùj špatný osud, jestliže tresty bude rozdávat nìjaký nepostižitelný, šílený Amerièan, Rus èi Èíòan pøes satelit a pøes èipy v nás, které reagují na laserové paprsky a pøijímají signály urèené jako telepatický útok proti jednotlivci. Což prý potvrzují vìdci, že je technicky vyøešené a pøipravené k provozu. Útìchou nám mùže být to, že je zároveò øeèeno, že vláda totálního zla bude krátká (jen nìkolik rokù). Pøiznejme, to by bylo dokonalým podhoubím pro vytvoøení pekla z naší planety. Možná, mnohým se to bude zdát divné, ale zkusím-li hodnotit význam poèítaèové techniky pro souèasného èlovìka, musím konstatovat, že existuje možnost vytvoøit si poèítaèovou pamì svìta. Pamì, kde každý je dokumentován, evidován, popsán. Naše aktivity, vlastnosti, vše, co zajímá toho, který nás chce a dokáže sledovat. Dodejme, že zbavit nás majetku. Øekne se, onen svìt - andìlé, zlé duchy. Ale mnohým bývá tvrdým oøíškem pojem všudypøítomného a neviditelného Boha. (Prý se jeden takový, který chce hodnotit všechno oèima, odporoval, že chce vidìt Boha. Nìkdo mu øekl: Nemùžeš ho vidìt, protože je ti pøíliš blízko. Máš ho v sobì. Nauè se zahledìt správnì do sebe a uvidíš ho.") Mnozí sami sebe pøesvèdèují o nesmyslech, protože by nesnesli myšlenku, že když nikoho nevidíme kolem sebe, nás stále sledují. Není to žádná mánie jako nemoc. Je to uèení o Bohu, o existenci dobrých a zlých duchù. A je tu stálé napomínání, že budeme souzeni za každou špatnost. Ptají se, jak mohu být souzený za špatnosti, na které ani nevzpomínám. Z druhé strany, jakoby chtìli pøipustit - ano budiž andìlé jsou, ale jen tak, jaksi ve svém svìtì, který s námi nemá nic spoleèného. Pøedstava, že by mìli nám netušené vlastnosti a u sebe cokoliv, èemu my øíkáme kamera, fotoaparát, nahrávání zvukù, je vylouèeno. Pøitom tyto možnosti v podobì nám nepoznané a nepøedstavitelné podobì musí mít, musí tyto informace o nás stále nìkde ukládat a ejhle náš celý život je snadno zmapovatelný, je možnost dokazovat co jsme kdy dìlali dobøe èi špatnì. Špatnì proto, že i zlí duchové mají možnost nás usvìdèovat z toho, že jsme podlehli èasto velice ochotnì pokušením a dìlají to proto, aby získali naši duši pro vìènou záhubu. I svatý Augustin se dotýkal tìchto myšlenek a øekl: Všechno zlo, které špatní lidé páchají, je zaznamenáno, aniž o tom vìdí." Pøiznejme koneènì, že tento svìt zdaleka není tak dokonalý jak ten druhý, ten posmrtný. 3 Existence pekla (poselství z ) Èetl jsem" V tom pøípadì, že volíte lži podvodníkù, - což ve své podstatì sestává z toho, že popírají existenci Vìèného Otce, budete ztraceni. Co jste vlastnì doopravdy udìlali, svitne vám až tehdy, když pøekroèíte bránu pekel. Vìøte mi, milé dìti, kdybyste vidìli ten šok, ten hrùzostrašný pocit, jaký prožívají duše, když se pøed nimi po jejich smrti odkryje koneèná skuteènost, z tohoto utrpení byste nedokázali pøežít ani minutu. Kdybyste nyní mohli jen letmý pohled hodit na toto místo (peklo), které bude místem všech, kteøí volí cestu høíchu, namístì byste padli mrtví od obrovského strachu. Cesta vedoucí do pekel zpoèátku se zdá být rùžová, pøíjemná, vábící, plná zázrakù, ovšem v pùli cesty to všechno se zmìní, odtud postupujete smìrem dolù. Když se dostanete do pùli cesty, vlivem zmìn, pøed vašima oèima se objeví nespokojenosti. Tento pocit vzbuzující zvláštní prázdnotu a zklamání, vás bude provázet ve zbytku vaší cesty. Nebudete schopni pochopit proè vámi vládne tento pocit. V rozporu s vašimi oèekáváními, vaše vnìjší prožitky vás budou naplòovat velkou dávkou neklidu, a nepøíjemnými pocity, ke kterým se mísí hnìv, frustrace, samota a strach. Když už budete na konci cesty a setkáte se s modlou, kterou jste doteï následovali, a podíváte se do tìch smìšných oèí, teprve zaènete øvát od strachu až do onìmìní. V této poslední chvíli mì budete volat o pomoc. To už bude pozdì. Z tohoto stádia není cesty zpìt. Nyní a ještì v tomto životì musíte volit. Pro každou ztracenou duši budu ronit žalostné slzy ve svých nezmìrnì velkých bolestech, ovšem v tomto èase vás již nemohu zachránit. Vaše svobodná vùle, kterou si urèujete svoje osudy, mi bere veškerou mou moc. Prostøednictvím tohoto, trochu pøísného poselství, které dávám celému svìtu, s velkou láskou vás upozoròuji jako poslední varování. Dùraznì vás prosím, abyste koneènì dali na má slova, abyste si zachránili svou duši, pokud je èas. Váš milovaný Ježíš Kristus, Spasitel a Spravedlivý Soudce Dcera moje, moje vèerejší poselství bylo pøísné. Mnozí, kteøí to budou èíst, øeknou, že: Pán k nám

3 takto nemluví". Ovšem oni jak to mohou vìdìt? Mluvím o tìch mých dìtech, kteøí jsou vydáni všanc a trpí. Prostøednictvím svého milosrdenství mluvím k vám proto, abych byl nápomocen ve vaší záchranì, a také abychom se mohli stát jedinou Svatou Rodinou sjednocenou v Ráji. Nerad bych ztratil jedinou duši. Je stále naléhavìjší, abyste slyšeli mùj hlas. Tìžkosti nevìøících Chápu, že pro mnohé z mých dìtí, zvláštì nevìøícím je tìžké vìøit v posmrtný život. Oni se zabývají výluènì s problémy svìta, bojují o pøežití, mezitím až tak silnì zanedbávají duchovní život, že nedokáží vìøit v život, který po tomto bude následovat. Ti musí nyní vstoupit do sebe. Myslí si, že po tomto životì bude všeho konec, že tohle je jediný svìt kvùli kterému si musí dìlat starosti. Ó, jak moc se rmoutím pro tyto zatoulané duše! Kdyby jenom opravdu krátce mohli zahlédnout, co jim nabízí Ráj, pak veškeré své dny by strávili pouze modlitbami, chválou a vdìèností by velebili Mne i Nebeského Otce. Nový svìt je skuteènost, kterou jsem slíbil všem. Jsou požehnaní všichni ti, kteøí nezapomnìli na tuto Skuteènost, a kteøí do dnešního dne dennì se modlí ke Mne. Ó, jak miluji své vìøící! Pøesto tolik pro nì trpím! Tito zbožné duše udìlají vše pro to, aby i jiné pøesvìdèili o mé existenci. Pøesto se jim posmívají pro mé jméno. Jak silnì to drtí mé Srdce! Duše pøebývající na onom svìtì touží spatøit i ty, kteøí zde zanechali svou víru Kdybyste vìdìli, jak touží duše na onom svìtì spatøit ty, kteøí zanechali svou víru! Vaši pøíbuzní, kteøí se tìší z prožívání království míru nebeského Otce, stále se modlí a prosí za vás. Co nevíte, je toto: vyšetøíte-li èas k tomu, abyste promlouvali se mnou - svými vlastními slovy - a budete mì prosit, abych vás vedl, odpovím vám i v tom pøípadì, že vaše víra bude vlažná. Vy zase budete vìdìt, že jsem vám dal odpovìï já. Dìti moje, obra te se nyní

4 ke mne a svými vlastními slovy mì poproste, abych posílil vaši víru. Pozemský život je pouhá cesta èasem Váš pozemský život není nic jiného, než pouhá cesta èasem, která v sobì obsahuje lásku, radost, bolest, odmítání, strach, mstu, zoufalství, frustraci a smutek. Když se obrátíte ke mne, vaším bolestem se uleví. Jsou požehnaní trpící, zvláštì ti, kteøí trpí pro moje Jméno, protože oni budou oslaveni v království mého Otce. Jsou požehnaní i ti, kteøí se obrátí na správnou víru, potom bude vládnout v Nebi obrovská radost. Tolik tlumoèení od autora tohoto sešitu, jako výòatek z obrovského množství napomenutí a rad nebes proti nástrahám, (dávaných v letech 2010 až 2012) které budou èekat lidstvo v budoucnu. 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve KKC Šimon Petr zaujímá ve sboru dvanácti první místo. Ježíš mu svìøil jedineèné poslání. Díky zjevení od Otce Petr vyznal: Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." Náš Pán mu tehdy øekl: Ty jsi Petr; na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepøemohou" (Mt 16,18) Kristus živý kámen" (1 Petr 2,4), zajiš uje své církvi, postavené na Petrovi, vítìzství nad mocnostmi smrti. KKC Místo pobytu mrtvých, kam Kristus sestoupil, nazývá Písmo peklo", šeól" nebo hades", protože ti, kteøí tam jsou, jsou zbaveni patøení na Boha. Takový je totiž až do pøíchodu Vykupitele osud všech mrtvých, jak zlých, tak spravedlivých, tím ale není øeèeno, že jejich osud je stejný, jak to dokazuje Ježíšovo podobenství o chudáku Lazarovi, který byl vzat do klína Abramova". A právì duše tìchto spravedlivých, které oèekávaly Krista, osvobodil Ježíš, kdy sestoupil do pekel." Ježíš nesestoupil do pekel proto, aby vysvobodil zavržené, ani aby znièil peklo zavržení, nýbrž aby osvobodil spravedlivé, kteøí ho pøedešli. KKC Radostná zvìst byla hlásána i mrtvým..." (Petr 4,6). Sestoupení do pekel je úplné naplnìní evangelijní zvìsti o spáse. Je poslední fází Ježíšova mesiášského poslání; je to èasovì zhuštìná fáze, ale nesmírnì rozsáhlá svým skuteèným významem: je to rozšíøení vykupitelského díla na všechny lidi všech dob a všech míst, nebo všichni kteøí jsou spaseni, se stali úèastnými vykoupení. KKC Kristus tedy sestoupil do hlubiny smrti, aby mrtví uslyšeli hlas Božího Syna. Ti, kteøí uslyší, budou žít. Ježíš, Pùvodce života" (Sk 3,15), svou smrtí zbavil smrti toho, který má vládu nad smrtí, totiž ïábla", a tak vysvobodil všechny ty, kteøí byli po celý život drženi v otroctví strachem pøed smrtí" (Žid 2,14-15). Od nynìjška má vzkøíšený Kristus klíèe od smrti a podsvìtí" (Zj 1,18) a pøed Ježíšovým jménem se skloní každé koleno - na nebi - na zemi a i v podsvìtí" (Flp 2,10). KKC Kristus je Pánem vìèného života. Jako Vykupiteli svìta mu náleží plné právo definitivnì soudit skutky i srdce lidí. Toto právo totiž získal" svým køížem. Také Otec všechen soud odevzdal Synovi" (Jan 5,22). Avšak Syn nepøišel proto, aby soudil, nýbrž aby dával spásu a život, který je v nìm. Odmítáním milosti v nynìjším životì se každý již sám odsuzuje - dostane (odplatu) podle svých skutkù a mùže se odsoudit i k vìèné záhubì, jestliže odmítne Ducha lásky. KKC Nemùžeme být spojeni s Bohem, jestliže se svobodnì nerozhodneme milovat ho. Avšak nemùžeme milovat Boha, jestliže tìžce høešíme proti nìmu, proti svému bližnímu a proti sobì samým: Kdo nemiluje, zùstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah - a víte, že žádný vrah nemá v sobì trvalý vìèný život" (1 Jan 3,15). Náš Pán nás upozoròuje, že budeme od nìho oddìleni, jestliže nepøispìjeme na pomoc chudým a malièkým v jejich nouzi: jsou totiž jeho bratry. Zemøít ve smrtelném høíchu, aniž by byl smyt lítostí, a nepøijmout milosrdnou Boží lásku, to znamená zùstat navždy oddìleni od Boha v dùsledku našeho svobodného rozhodnutí. A tento stav koneèného sebevylouèení ze spoleèenství s Bohem a s blaženými je oznaèován slovem peklo". KKC Ježíš èasto mluví o pekle", o neuhasitelném ohni", vyhrazeném tomu, kdo až do konce života odmítá uvìøit a obrátit se, tam mohou zahynout jak duše, tak tìlo. Ježíš ohlašuje pøísnými slovy, že pošle své andìly, ti posbírají z jeho království... ty, kdo dìlají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece" (Mt 13,41-42), a že vynese rozsudek: Pryè ode mne, vy zloøeèené, do vìèného ohnì!" (Mt 25,41). KKC Církev ve svém uèení potvrzuje existenci pekla i jeho vìènost. Duše tìch, kteøí umírají ve stavu smrtelného høíchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí pekelné tresty, vìèný oheò". Hlavním trestem pekla je vìèné odlouèení od Boha, nebo pouze v Bohu mùže mít èlovìk život a štìstí pro které byl stvoøen a po nichž touží. KKC Výpovìdi Písma svatého a nauka církve o pekle jsou výzvou k odpovìdnosti, s níž má èlovìk užívat své svobody se zamìøením na svùj vìèný osud. Souèasnì jsou i naléhavou výzvou k obrácení: Vejdìte tìsnou branou. Nebo prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubì, a mnoho je tìch, kdo tamtudy vcházejí. Tak tìsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je tìch, kdo ji najdou" (Mt 7,13-14). KKC 1036/LG 48 - Protože však neznáme den ani hodinu, je tøeba, jak nás napomíná Pán, stále bdít, abychom si po skonèení svého jediného pozemského života zasloužili pøijít s ním ke svatební hostinì a pøidružit se

5 k požehnaným, a ne, aby nám bylo rozkázáno jako špatným a lenivým služebníkùm odejít do vìèného ohnì, do vnìjší temnoty, kde bude pláè a skøípení zubù." KKC Bùh nikoho pøedem neurèuje, že pùjde do pekla, to je následek svobodného odvrácení od Boha (smrtelný høích), v nìmž se setrvává až do konce. V eucharistické bohoslužbì a v každodenních modlitbách vìøících církev prosí o milosrdenství Boha, který nechce, aby nìkdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání" (2Petr 3,9). KKC Pøed Kristem, který je pravda, bude s koneènou platností odhalena pravda o vztahu každého èlovìka k Bohu. Poslední soud jasnì ukáže, až do nejmenších dùsledkù, dobro, které každý vykonal nebo opomenul vykonat bìhem svého pozemského života: Všechno zlo, které špatní lidé páchají, je zaznamenáno, aniž o tom vìdí." KKC Je tøeba si uvìdomit, že høích má dvojí následek. Tìžký høích nás zbavuje spoleèenství s Bohem, a tím nás èiní neschopnými dosáhnout vìèného života; být zbaven vìèného života se nazývá vìèný trest" za høích. Na druhé stranì každý høích, i všední, vyvolává zhoubné lpìní na tvorech, které musí být oèištìno, buï zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá oèistec. Toto oèiš ování zbavuje toho, co se nazývá èasný trest" za høích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nìjaký druh pomsty, kterou Bùh postihuje høíšníka zvenèí, nýbrž jako dùsledky vyplývající ze samé podstaty høíchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, mùže dosáhnout naprostého oèištìní høíšníka, takže už nezùstává žádný trest. KKC Odpuštìní høíchù a obnovení spoleèenství s Bohem pøinášejí prominutí vìèných trestù za høích. KKC Smrtelný høích je v radikální možnosti lidské svobody stejnì jako sama láska. Dùsledkem smrtelného høíchu je ztráta lásky a posvìcující milosti, totiž stavu milosti. Není-li høích napraven lítostí a Božím odpuštìním, zpùsobí vylouèení z Kristova království a vìènou smrt v pekle. Naše svoboda má vskutku moc udìlat definitivní nezvratná rozhodnutí. Nicménì úsudek o lidech musíme ponechat Boží spravedlnosti a milosrdenství, i když mùžeme usoudit, že nìjaký skutek je sám o sobì tìžkým høíchem. KKC Spáchat smrtelný høích znamená volit úmyslnì, to je vìdomì a dobrovolnì, skutek, který je ve vážném protikladu k Božímu zákonu a k poslednímu cíli èlovìka. Smrtelný høích v nás nièí lásku, bez níž je nemožná vìèná blaženost. Když høíšník tohoto høíchu nelituje, odsuzuje se k vìèné smrti. Místo, které pro mne ïáblové pøipravili (vize sv. Terezie od Ježíše) 5 Vize pekla Už hezkou dobu jsem dostávala tyto milosti a rùzné jiné daleko vìtší, když jsem byla jednoho dne náhle pøenesena do pekla, aniž jsem vìdìla jak. Pochopila jsem, že Bùh mi chtìl dát spatøit místo, které pro mne ïáblové pøipravili a jež jsem si zasloužila svými høíchy. Bylo to velmi krátké vidìní, ale zdá se mi, že na nì nebudu moci zapomenout, i kdybych žila mnoho let. Vchod se mi jevil jako velmi dlouhá a tìsná podzemní chodba, podobná nízké, temné a úzké peci; podlaha byla samé páchnoucí bahno a plná hnusných plazù. V pozadí ve zdi byla vykopaná jakási dutina jako výklenek a cítila jsem, že jsem byla do nìho zavøena. Co jsem tehdy vytrpìla, pøesahuje všechnu lidskou pøedstavivost, ani se mi nezdá možné nìjak to jen naznaèit, nebo jsou to vìci, jež se nedají popsat. Staèí jen vìdìt, že to, co jsem øekla, se mi jeví jako nìco rozkošného ve srovnání se skuteèností. -*- Cítila jsem v duši oheò, který neumím popsat, zatímco nesnesitelné bolesti trýznily tìlo. Ve svém životì jsem jich zakoušela velmi mnoho: ba ty nejtìžší, jakým podle lékaøù mùže nìkdo na zemi trpìt, nebo všechny mé nervy ztuhly, takže jsem byla celá zkroucená, a to nemluvím o mnoha jiných rùzného druhu, které mi zpùsobil zlý duch. Nicménì se nedají ani srovnat s onìmi, zvláštì pomyslím-li, že ta trýzeò mìla být bez konce a bez jakékoliv úlevy. Avšak i to bylo nièím proti smrtelnému zápasu duše. Byl to drtivý útlak, úzkost, hluboký smutek, tak živá a zoufalá bolest, že nevím jak to mám vyjádøit. Øíci, že èlovìk zakouší neustálý smrtelný zápas, je pøíliš málo, nebo aspoò ve smrti je nám vyrván život od jiných, zatímco zde se sama duše trhá na kusy. Ne, nedokáži najít výrazy ani jak vylíèit onen vnitøní oheò, ani jak dát pochopit zoufalství, jímž vrcholily ty údìsné trýznì. Nevidìla jsem, kdo mì trýznil, avšak cítila jsem pálena a drásána, i když daleko horšími mukami byl vnitøní oheò a zoufalství. -*- Bylo to morové místo, na nìmž nadìje neposilovala ani tam nebylo kde si sednout nebo se natáhnout; byla jsem zavøená v té díøe vyhloubené ve zdi. Její stìny na pohled vzbuzovaly hrùzu a tísnili mì na záda; zdálo se mi, že se udusím. Nebylo tam svìtlo, nýbrž neproniknutelná temnota. Pøesto však se vidìlo, když to mohlo pùsobit trýzeò, nedokázala jsem to pochopit. Tehdy mi Bùh nechtìl ukázat více, avšak pøi jiném vidìní jsem spatøila údìsná muka, mezi nimi zvláštì i tresty za nìkteré neøesti. Na pohled se zdály mnohem hroznìjší, ale nenahánìly mi takový strach, nebo jsem je

6 nezakoušela, zatímco ve vidìní, o nìmž mluvím, Pán chtìl, abych zakusila v duchu ona muka a soužení, jako bych je trpìla tìlesnì. Slyšet a hovoøit o pekle, to nic není. Cítíme-li soucit kvùli bolestem tohoto svìta, jež konec koncù skonèí, když ne jinak tedy smrtí, proè máme být lhostejní vùèi mukám jež budou vìèná, a vùèi velkému poètu duší, které ïábel každý den strhává s sebou? Fatimské vidìní (deníkový záznam Lucie) Naše Paní øekla: Obìtujte se pro høíšníky a øíkejte èasto, zejména tehdy, èiníte-li nìjakou obì : - Ó Ježíši, to je z lásky k Tobì, za obrácení høíšníkù a za nápravu høíchù spáchaných proti Neposkvrnìnému Srdci Mariinu." Jak øíkala tato poslední slova, rozevøela ruce stejnì jako za dvou pøedchozích mìsícù. Záblesk z jejích rukou jakoby pronikl zemí a my jsme spatøili oceán ohnì. V tomto ohni byli ponoøeni démoni a duše zatracených. Ty byly jako prùsvitné øeøavé uhlíky, èerné nebo spálené a mely lidskou podobu. Vznášely se v tomto požáru, pozvedány plameny, které vystupovaly z nich samotných s mraèny dýmu a na všech stranách padaly zase zpátky, podobny jiskrám pøi velkých požárech, bez tíhy a rovnováhy, s velikým køikem a øevem bolestí a zoufalství, který nahánìl strach a hrùzu. Démoni se od lidí odlišovali hrùznými a odpuzujícími podobami neznámých a zvláštních živoèichù, ale pøitom prùhledných a podobajících se øeøavým uhlíkùm. Montichiari (výòatek z vidìní Pieriny) Pocítila jsem, že jsem byla odnesena na jakési nezmìrnì veliké místo bez hranic, a tam jsem mìla strašné vidìní. Zvolala jsem: Ó, mùj Bože, co se zde dìje... Jak je peklo strašné! Pøipadala jsem si zcela bezmocná, bez ochrany. Pøede mnou leželo nezmìrné moøe plamenù. Cítila jsem ohavný zápach jakoby po síøe a strašné vedro. Pøestože jsem byla od ohnì pomìrnì daleko, obávala jsem se, že se udusím. Volala jsem k Pánu a Pannì Marii: Už to nevydržím! Slyšela jsem se, jak se modlím. V tomto nezmìrném moøi plamenù jsem vidìla obrovské zástupy ïáblù, kteøí všichni mìly køídla, a vidìla jsem i ty, kteøí mì pøedtím tak trýznili, ale kteøí tehdy køídla nemìli. Uprostøed plamenù jsem spatøila duše odsouzených jakoby prozáøené, a tak jsem mohla velmi dobøe rozeznat jejich odìv i tváø. Duše odsouzených byly rozdìleny do tøí rozdílných zástupù a podobaly se onìm tøem ïáblùm, kterí mì v poslední dobì tak hroznì týrali. K tìmto rozdílným zástupùm odsouzencù mi nìjaký neznámý hlas podal toto vysvìtlení: Pohleï na toto peklo! První zástup je vytváøen dušemi zaslíbenými Bohu, které zradily své povolání a nenapravily se, a proto byly odsouzeny. Druhý zástup pozùstává z duší zaslíbených Bohu, které zemøely ve smrtelném høíchu, a proto byly odsouzeny." Povšimla jsem si jedné èernì odìné øádové sestry, hroznì trpící a ponoøené do moøe plamenù. Plamen vycházel z jejích oèí, nosu, úst, uší. Kolem koneèkù jejích prstù byli omotáni hadi. Hlas pokraèoval: Tøetí zástup pozùstává z knìží - Jidášù!" Uprostøed obrovských plamenù jsem spatøila mnoho knìží. Mezi nimi jsem vidìla dva s mitrou, ale nemohu øíci, zda to byli biskupové nebo papeži. Ponìkud stranou od tohoto zástupu jsem spatøila jednu duši, celou ponoøenou do strašlivého ohnì. Plameny jí vždy uchopily, vynesly do velké výše a pak ji nechaly v hrozných mukách opìt dopadnout dolù. Všechny tyto duše se navzájem nenávidìly a byly stále pohlcovány strašlivými šelmami. A hlas vysvìtloval: Toto jsou duše, které našeho Pána vášnivì nenávidìly." Hlas pokraèoval: Je zapotøebí pokání, pokání, aby se tak zabraòovalo tomu, aby duše pøicházely do pekla." 6 Poselství Panny Marie v Modré knize" Mariánského knìžského hnutí - výòatky ~Žádám vás pøedevším nyní, abyste se modlili svatý rùženec horlivì a s radostí. Je zbraní, kterou dnes musíte používat v boji, abyste v této krvavé bitvì zvítìzili; rùženec je zlatý øetìz, který vás poutá k mému Srdci; je hromosvodem, který od vás a od vašich drahých odvrací oheò trestù; je jistým prostøedkem, abyste mne mìli vždycky ve své blízkosti. ~Vstupte do útoèištì, které vám pøipravila vaše nebeská Matka pro vaši záchranu a abyste v bezpeèí mého Neposkvrnìného Srdce mohli prožít dny velké bouøe, která již nastává. Toto je okamžik pro všechny, aby vyhledali útoèištì u mne, nebo já jsem archa nové úmluvy. Za èasù Noemových bezprostøednì pøed potopou vstupovali do archy ti, které Pán urèil, aby pøežili jeho strašný trest. Ve vaší dobì vyzývám všechny mé dìti ke vstupu do archy nové smlouvy, kterou jsem pøipravila ve svém Neposkvrnìném Srdci, abych vám mohla pomoci nést krvavou tíhu velké zkoušky, která pøedchází pøíchodu dne Pánì. Nedívejte se nikam jinam. Stane se to dnes jako v èase potopy. A nikdo nemyslí na to, co na vás èeká. Všichni jsou pøíliš zamìstnáni myšlenkami jen na sebe, na vlastní pozemské zájmy, na zábavu a na to, jak všemožnì uspokojit vlastní nezøízené vášnì. Jak málo je v církvi tìch, kteøí se starají o moje mateøská a velkou bolestí naplnìná volání.

7 7 Závìrem Nikdy nemùžeme dost pochopit, v jakých hloubkách se odvíjí náš život. Nikdy nemùžeme pochopit, jak nás dùkladnì vede ruka starostlivého Boha. Èasto pøehlížíme znamení, která dostáváme nad propastí, abychom se vèas obrátili. Bože, kdo je èlovìk, že se o nìho tak staráš?" Jeden øeholník, terciáø mi vyprávìl tento svùj pøíbìh: "Když jsem stál asi rok pøed èasnými sliby do øeholnického øádu, abych se stal terciáøem, nìkolik zkušených bratøí pøi rùzných pøíležitostech v klidném ústraní se ke mne pøitoèilo a tiše sdìlilo, abych poèítal s osobními tìžkostmi na úrovni napøíklad nemocí. Proè? Proto, že vstupuji do øádu a nìkdo má zájem mì zkoušet. Øekli to zkušení lidé, proto jsem musel by i na chvíli se rozhodovat, zda pøijdu ke slibu. Trval jsem na svém rozhodnutí. Neutekla dlouhá doba a vidìl jsem ve snu smrt, jak se ke mne blíží a zmizel až byl úplnì u mne. Z leknutí následovalo náhlé probuzení a pocit šoku. Minuly týdny a potkal jsem èlovìka, který chtìl mìnit mùj život, dal novou vizi mé budoucnosti. Považoval jsem tuto vizi za pøijatelnou s tou podmínkou, že tam byly drobné, nenápadné nedostatky, které jsem si pøál odstranit. Nyní musím øíci již známou vìtu: Cesta vedoucí do pekel zpoèátku se zdá být rùžová, pøíjemná, vábící, plná zázrakù." Štìstí pro mne bylo to, že jsem stále mluvil s Bohem, opakoval jsem mé milované nebeské Mamince, že poèítám s její pomocí. Vìdìl jsem, že lidé povrchnìjší, žijící více ve svìtì by mì považovali za pøitroublého, že mluvím nahlas s nìkým, koho nevidím. Vedla a chránila mì víra. Chodil jsem ke zpovìdi a konzultoval své poèínání se starými zpovìdníky františkánského øádu. Varovali mì. Ale pro mne ta cesta se zdála být pøíjemná, vábící, nadìjná a plná zázrakù. Vìøil jsem, že ty drobné chyby se odstraní a vše se napraví. Jenomže ty chyby stále rostly a množily se. I ty nové se zvìtšovali a vìdìl jsem, že pøerùstají moje možnosti ve snaze je likvidovat. Nyní musím øíci pokraèování známého varování:...v pùli cesty to všechno se zmìní, odtud postupujete smìrem dolù. Když se dostanete do pùli cesty, vlivem zmìn, pøed vašima oèima se objeví nespokojenosti. Tento pocit vzbuzující zvláštní prázdnotu a zklamání, vás bude provázet ve zbytku vaší cesty..." Pøišly pocity vzbuzující zvláštní prázdnotu a zklamání. Nehodlám popisovat co všechno mùže èlovìka potkat v dobì, když Bùh varuje v pozadí na takové zvláštní cestì. Napøíklad žasl jsem nad tím, jak se to mùže stát, že když je tma a mám zavøené oèi, nic nevidím a když normálnì koukám, jasnì vidím démona. Vidìl jsem ho a znepokojovalo mì to. V té hodinì jsem nespoèet krát zavíral a otevíral své oèi a stále se opakovalo to zrùdné vidìní. Pro mne bylo peklo i to, že jsem ve snu byl jakoby zazdìn do tìsného prostoru a ve zdi byla škvíra, za kterou bylo veliké svìtlo. To svìtlo nepronikalo do mé tmy, jenom mì vábilo, abych šel za svìtlem, a právì to nešlo. Nevìdìl jsem, co to má znamenat. Až za nìkolik minut v bdìlém stavu jsem dostal pocity z tohoto stavu, jakoby nábìh k šílenství. Nikdy jsem pøedtím neznal tento pocit. Musel jsem se modlit a pøestalo to ihned. Domnívám se, že kdybych dostal zároveò obraz i pocity, asi bych z toho zešílel. Stále hustìji jsem se modlil a prosil Boha a nebeskou Maminku o pomoc ve své nouzi, protože jsem cítil, že odtud bude cesta pouze dolù, skopce. Dolù podle již zmínìného varování: Plný nepøíjemnými pocity, ke kterým se mísí hnìv, frustrace, samota a strach." Vznikla kolem mne v jedné chvíli obrovská prázdnota a v ní nebyl Bùh. Tehdy jsem se zhroutil a øekl jsem jasnì a zøetelnì, že se vzdám všeho, co mì lákalo po této cestì za to, abych mohl opìt vlastnit Boha. V té chvíli se ve mne rozlil hluboký klid, mír a cítil jsem, jak mì Bùh vzal do své dlanì. Oddìlil mì od mého pekla a cítil jsem se vysvobozen. Takže v tom varování mých spolubratøí nebyla tìlesná nemoc ale nemoc høíchu. Litujeme-li náležitì své høíchy, Bùh je vždycky nablízku a odpustí. Ba ještì víc, zahrne nás svými dary pokoje a lásky. Až to všechno pominulo, tìsnì potom jsem v klidu dal Bohu své již dávno naèasované øádové sliby." Konec citace.

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT OBSAH 1/ O høíchu, který zraòuje Srdce Boží i Panny Marie 2/ O køíži mého Syna, kterým vám získává spásu 3/ Zemský Ráj 4/ O nebi, kté na vás èeká 5/ O oèistci 6/ O pekle,

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Aktuální zprávy o nebi

Aktuální zprávy o nebi Aktuální zprávy o nebi MIMOØÁDNÌ DÙLEŽITÉ INFORMACE PRO ÈLOVÌKA TÉTO DOBY OBSAH 1/ Mnozí se pøíliš bojí pøemýšlet o životì po smrti 2/ Nový Ráj: Budete z èistého tìla, které nepodléhá zkáze, odolává nemocem,

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 6. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 6. DÍL Poselství od 1. prosince 2011 do 31. ledna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Deník duchovních cvičení

Deník duchovních cvičení Třetí meditace: Horské kázání. Bylo nutné omezit námět této meditace. Horské kázání je nepochybně nejvznešenějším projevem mravní a náboženské pravdy, jaký lidstvo zná. Vždyť je to dílo Ježíše Krista!

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA Eko konzult 2 3 PØEDMLUVA Láska je, jsme-li svìtlem lásky pro druhé a vše kolem nás. Kvìtiny milují tuto bytost, nebo ona miluje kvìtiny. Jen málo kvìtin zahyne

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více