PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO"

Transkript

1 PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z ) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla Místo, které pro mne ïáblové pøipravili Fatimské vidìní Montichiari 6 Poselství Panny Marie PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY 1 Zámìr ve zkratce Rozhodl jsem se, že zkusím, po svém, splnit pøání Panny Marie, kterou vyslovila pøed mnoha lety v jednom ze svých poselství. Mezi nì patøí i touha, abychom mluvili o pekle. Naplánoval jsem si, že mùj sešit dá prostor textùm z Katechismu katolické církve a církví uznaným poselstvím nebes. Mezitím jsem potkal kamaráda, který mì obdaroval svým pøíbìhem a pomohl mi brouzdat v cizojazyèných textech, v takzvaných poselstvích z roku 2011 a považuji za dùležité i z nich nìco tlumoèit. Budu je uvádìt jako èetl jsem". Základem textu této statì jsou texty pøítomné na tìchto internetových stránkách: Rozjímání z více stran Pøedstavme si planetu, kam se omylem zatouláš a potkáš tam zvláštní lidi. Každý každého se bojí, každý každého chce znièit. Voják vojensky tì chce zastøelit, kuchaø tì chce otrávit, bankéø ti chce sebrat životní minimum, politik si tì plete se zvíøetem, pekaø by tì nejradìji vidìl v horké peci, úøedník a právník by nespìchali, protože by chtìl na tobì dlouho parazitovat, vidìl bys, že tì do jednoho nesnášejí, všechno na tobì závidìjí, a jsou to tvoje vlasy dobøe rostlé, pravidelný oblièej, pìkné oèi a uši, atd. Vzájemnì se pomlouvají, proklínají, tìší se z bídy druhého. Upøimné a pravdivé slovo tam neuslyšíš. Všichni mluví jenom o své bídì a o snaze ji likvidovat chytøe promyšlenou lstí, násilím na druhých co nejrychleji a nejkrutìji. Všichni na sobì nosí obleèení ze zvláštního materiálu odolávajícího øíznutí nožem a kulkám støelných zbraní, protože se na potkání podøezávají a píchají bez dùvodu a bez varování. Nejbližší vzdálenost mezi sebou mají dva metry. Nikdy se víc k nikomu nepøiblíží. Nejstarší se cítí nejslavnìjší, ale je trnem v oku všem, protože mu všichni závidìjí, že se dožil tak vysokého vìku, až 45 rokù. Je toho o hodnì víc. A ptáme se, co to má znamenat? To je, prosím pìknì, peklo, které si lidé mezi sebou vybudovali svou vlastní vùlí zde na zemi. Ti kteøí se chtìli objímat a pomáhat druhým, již nepøežili.

2 Vlastnì se nìkteøí ani nedivíme této pøedstavì, protože tvrdíme, že nìkterá místa v rùzných mìstech ve vìtšinì státù jsou již velice blízko svou úrovní této vizi. S hrùzou èekají ti, kterým to nevyhovuje, zda tento stav se bude zhoršovat, nebo bude-li zázrak, který zapøíèiní nápravu. Již asi pøed dvaceti lety jsem nìkde èetl poselství nebes o této možné vyhlídce: Všechny systémy svìta se zhroutí, i mìnový systém. A to všechno proto, aby byl svìt pøipraven na pøíchod Anikristùv, na totální vládu Zla, na vládu tzv. mondialismu (se svìtoobèanstvím) pøipravovanou už po mnoho let zednáøskými lóžemi po celém svìtì. Právì proto jsou mnoha revolucemi rozrušovány existující politické struktury; vždy svìtovláda potøebuje zrušit státní i celní hranice, národní cítìní, a pøináležitost a z lidstva vytvoøit anonymní šedivou masu vykoøenìných, odnárodnìných, rodinného zázemí zbavených jedincù - redukovaných na pouhé statistické jednotky, ovládané mocnou totalitní policejní strukturou a manipulovaným zvrhlým kultem zla a neøesti." Jenom tiše poznamenám, kde se asi bude kdokoliv na svìtì stìžovat na svùj špatný osud, jestliže tresty bude rozdávat nìjaký nepostižitelný, šílený Amerièan, Rus èi Èíòan pøes satelit a pøes èipy v nás, které reagují na laserové paprsky a pøijímají signály urèené jako telepatický útok proti jednotlivci. Což prý potvrzují vìdci, že je technicky vyøešené a pøipravené k provozu. Útìchou nám mùže být to, že je zároveò øeèeno, že vláda totálního zla bude krátká (jen nìkolik rokù). Pøiznejme, to by bylo dokonalým podhoubím pro vytvoøení pekla z naší planety. Možná, mnohým se to bude zdát divné, ale zkusím-li hodnotit význam poèítaèové techniky pro souèasného èlovìka, musím konstatovat, že existuje možnost vytvoøit si poèítaèovou pamì svìta. Pamì, kde každý je dokumentován, evidován, popsán. Naše aktivity, vlastnosti, vše, co zajímá toho, který nás chce a dokáže sledovat. Dodejme, že zbavit nás majetku. Øekne se, onen svìt - andìlé, zlé duchy. Ale mnohým bývá tvrdým oøíškem pojem všudypøítomného a neviditelného Boha. (Prý se jeden takový, který chce hodnotit všechno oèima, odporoval, že chce vidìt Boha. Nìkdo mu øekl: Nemùžeš ho vidìt, protože je ti pøíliš blízko. Máš ho v sobì. Nauè se zahledìt správnì do sebe a uvidíš ho.") Mnozí sami sebe pøesvèdèují o nesmyslech, protože by nesnesli myšlenku, že když nikoho nevidíme kolem sebe, nás stále sledují. Není to žádná mánie jako nemoc. Je to uèení o Bohu, o existenci dobrých a zlých duchù. A je tu stálé napomínání, že budeme souzeni za každou špatnost. Ptají se, jak mohu být souzený za špatnosti, na které ani nevzpomínám. Z druhé strany, jakoby chtìli pøipustit - ano budiž andìlé jsou, ale jen tak, jaksi ve svém svìtì, který s námi nemá nic spoleèného. Pøedstava, že by mìli nám netušené vlastnosti a u sebe cokoliv, èemu my øíkáme kamera, fotoaparát, nahrávání zvukù, je vylouèeno. Pøitom tyto možnosti v podobì nám nepoznané a nepøedstavitelné podobì musí mít, musí tyto informace o nás stále nìkde ukládat a ejhle náš celý život je snadno zmapovatelný, je možnost dokazovat co jsme kdy dìlali dobøe èi špatnì. Špatnì proto, že i zlí duchové mají možnost nás usvìdèovat z toho, že jsme podlehli èasto velice ochotnì pokušením a dìlají to proto, aby získali naši duši pro vìènou záhubu. I svatý Augustin se dotýkal tìchto myšlenek a øekl: Všechno zlo, které špatní lidé páchají, je zaznamenáno, aniž o tom vìdí." Pøiznejme koneènì, že tento svìt zdaleka není tak dokonalý jak ten druhý, ten posmrtný. 3 Existence pekla (poselství z ) Èetl jsem" V tom pøípadì, že volíte lži podvodníkù, - což ve své podstatì sestává z toho, že popírají existenci Vìèného Otce, budete ztraceni. Co jste vlastnì doopravdy udìlali, svitne vám až tehdy, když pøekroèíte bránu pekel. Vìøte mi, milé dìti, kdybyste vidìli ten šok, ten hrùzostrašný pocit, jaký prožívají duše, když se pøed nimi po jejich smrti odkryje koneèná skuteènost, z tohoto utrpení byste nedokázali pøežít ani minutu. Kdybyste nyní mohli jen letmý pohled hodit na toto místo (peklo), které bude místem všech, kteøí volí cestu høíchu, namístì byste padli mrtví od obrovského strachu. Cesta vedoucí do pekel zpoèátku se zdá být rùžová, pøíjemná, vábící, plná zázrakù, ovšem v pùli cesty to všechno se zmìní, odtud postupujete smìrem dolù. Když se dostanete do pùli cesty, vlivem zmìn, pøed vašima oèima se objeví nespokojenosti. Tento pocit vzbuzující zvláštní prázdnotu a zklamání, vás bude provázet ve zbytku vaší cesty. Nebudete schopni pochopit proè vámi vládne tento pocit. V rozporu s vašimi oèekáváními, vaše vnìjší prožitky vás budou naplòovat velkou dávkou neklidu, a nepøíjemnými pocity, ke kterým se mísí hnìv, frustrace, samota a strach. Když už budete na konci cesty a setkáte se s modlou, kterou jste doteï následovali, a podíváte se do tìch smìšných oèí, teprve zaènete øvát od strachu až do onìmìní. V této poslední chvíli mì budete volat o pomoc. To už bude pozdì. Z tohoto stádia není cesty zpìt. Nyní a ještì v tomto životì musíte volit. Pro každou ztracenou duši budu ronit žalostné slzy ve svých nezmìrnì velkých bolestech, ovšem v tomto èase vás již nemohu zachránit. Vaše svobodná vùle, kterou si urèujete svoje osudy, mi bere veškerou mou moc. Prostøednictvím tohoto, trochu pøísného poselství, které dávám celému svìtu, s velkou láskou vás upozoròuji jako poslední varování. Dùraznì vás prosím, abyste koneènì dali na má slova, abyste si zachránili svou duši, pokud je èas. Váš milovaný Ježíš Kristus, Spasitel a Spravedlivý Soudce Dcera moje, moje vèerejší poselství bylo pøísné. Mnozí, kteøí to budou èíst, øeknou, že: Pán k nám

3 takto nemluví". Ovšem oni jak to mohou vìdìt? Mluvím o tìch mých dìtech, kteøí jsou vydáni všanc a trpí. Prostøednictvím svého milosrdenství mluvím k vám proto, abych byl nápomocen ve vaší záchranì, a také abychom se mohli stát jedinou Svatou Rodinou sjednocenou v Ráji. Nerad bych ztratil jedinou duši. Je stále naléhavìjší, abyste slyšeli mùj hlas. Tìžkosti nevìøících Chápu, že pro mnohé z mých dìtí, zvláštì nevìøícím je tìžké vìøit v posmrtný život. Oni se zabývají výluènì s problémy svìta, bojují o pøežití, mezitím až tak silnì zanedbávají duchovní život, že nedokáží vìøit v život, který po tomto bude následovat. Ti musí nyní vstoupit do sebe. Myslí si, že po tomto životì bude všeho konec, že tohle je jediný svìt kvùli kterému si musí dìlat starosti. Ó, jak moc se rmoutím pro tyto zatoulané duše! Kdyby jenom opravdu krátce mohli zahlédnout, co jim nabízí Ráj, pak veškeré své dny by strávili pouze modlitbami, chválou a vdìèností by velebili Mne i Nebeského Otce. Nový svìt je skuteènost, kterou jsem slíbil všem. Jsou požehnaní všichni ti, kteøí nezapomnìli na tuto Skuteènost, a kteøí do dnešního dne dennì se modlí ke Mne. Ó, jak miluji své vìøící! Pøesto tolik pro nì trpím! Tito zbožné duše udìlají vše pro to, aby i jiné pøesvìdèili o mé existenci. Pøesto se jim posmívají pro mé jméno. Jak silnì to drtí mé Srdce! Duše pøebývající na onom svìtì touží spatøit i ty, kteøí zde zanechali svou víru Kdybyste vìdìli, jak touží duše na onom svìtì spatøit ty, kteøí zanechali svou víru! Vaši pøíbuzní, kteøí se tìší z prožívání království míru nebeského Otce, stále se modlí a prosí za vás. Co nevíte, je toto: vyšetøíte-li èas k tomu, abyste promlouvali se mnou - svými vlastními slovy - a budete mì prosit, abych vás vedl, odpovím vám i v tom pøípadì, že vaše víra bude vlažná. Vy zase budete vìdìt, že jsem vám dal odpovìï já. Dìti moje, obra te se nyní

4 ke mne a svými vlastními slovy mì poproste, abych posílil vaši víru. Pozemský život je pouhá cesta èasem Váš pozemský život není nic jiného, než pouhá cesta èasem, která v sobì obsahuje lásku, radost, bolest, odmítání, strach, mstu, zoufalství, frustraci a smutek. Když se obrátíte ke mne, vaším bolestem se uleví. Jsou požehnaní trpící, zvláštì ti, kteøí trpí pro moje Jméno, protože oni budou oslaveni v království mého Otce. Jsou požehnaní i ti, kteøí se obrátí na správnou víru, potom bude vládnout v Nebi obrovská radost. Tolik tlumoèení od autora tohoto sešitu, jako výòatek z obrovského množství napomenutí a rad nebes proti nástrahám, (dávaných v letech 2010 až 2012) které budou èekat lidstvo v budoucnu. 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve KKC Šimon Petr zaujímá ve sboru dvanácti první místo. Ježíš mu svìøil jedineèné poslání. Díky zjevení od Otce Petr vyznal: Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." Náš Pán mu tehdy øekl: Ty jsi Petr; na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepøemohou" (Mt 16,18) Kristus živý kámen" (1 Petr 2,4), zajiš uje své církvi, postavené na Petrovi, vítìzství nad mocnostmi smrti. KKC Místo pobytu mrtvých, kam Kristus sestoupil, nazývá Písmo peklo", šeól" nebo hades", protože ti, kteøí tam jsou, jsou zbaveni patøení na Boha. Takový je totiž až do pøíchodu Vykupitele osud všech mrtvých, jak zlých, tak spravedlivých, tím ale není øeèeno, že jejich osud je stejný, jak to dokazuje Ježíšovo podobenství o chudáku Lazarovi, který byl vzat do klína Abramova". A právì duše tìchto spravedlivých, které oèekávaly Krista, osvobodil Ježíš, kdy sestoupil do pekel." Ježíš nesestoupil do pekel proto, aby vysvobodil zavržené, ani aby znièil peklo zavržení, nýbrž aby osvobodil spravedlivé, kteøí ho pøedešli. KKC Radostná zvìst byla hlásána i mrtvým..." (Petr 4,6). Sestoupení do pekel je úplné naplnìní evangelijní zvìsti o spáse. Je poslední fází Ježíšova mesiášského poslání; je to èasovì zhuštìná fáze, ale nesmírnì rozsáhlá svým skuteèným významem: je to rozšíøení vykupitelského díla na všechny lidi všech dob a všech míst, nebo všichni kteøí jsou spaseni, se stali úèastnými vykoupení. KKC Kristus tedy sestoupil do hlubiny smrti, aby mrtví uslyšeli hlas Božího Syna. Ti, kteøí uslyší, budou žít. Ježíš, Pùvodce života" (Sk 3,15), svou smrtí zbavil smrti toho, který má vládu nad smrtí, totiž ïábla", a tak vysvobodil všechny ty, kteøí byli po celý život drženi v otroctví strachem pøed smrtí" (Žid 2,14-15). Od nynìjška má vzkøíšený Kristus klíèe od smrti a podsvìtí" (Zj 1,18) a pøed Ježíšovým jménem se skloní každé koleno - na nebi - na zemi a i v podsvìtí" (Flp 2,10). KKC Kristus je Pánem vìèného života. Jako Vykupiteli svìta mu náleží plné právo definitivnì soudit skutky i srdce lidí. Toto právo totiž získal" svým køížem. Také Otec všechen soud odevzdal Synovi" (Jan 5,22). Avšak Syn nepøišel proto, aby soudil, nýbrž aby dával spásu a život, který je v nìm. Odmítáním milosti v nynìjším životì se každý již sám odsuzuje - dostane (odplatu) podle svých skutkù a mùže se odsoudit i k vìèné záhubì, jestliže odmítne Ducha lásky. KKC Nemùžeme být spojeni s Bohem, jestliže se svobodnì nerozhodneme milovat ho. Avšak nemùžeme milovat Boha, jestliže tìžce høešíme proti nìmu, proti svému bližnímu a proti sobì samým: Kdo nemiluje, zùstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah - a víte, že žádný vrah nemá v sobì trvalý vìèný život" (1 Jan 3,15). Náš Pán nás upozoròuje, že budeme od nìho oddìleni, jestliže nepøispìjeme na pomoc chudým a malièkým v jejich nouzi: jsou totiž jeho bratry. Zemøít ve smrtelném høíchu, aniž by byl smyt lítostí, a nepøijmout milosrdnou Boží lásku, to znamená zùstat navždy oddìleni od Boha v dùsledku našeho svobodného rozhodnutí. A tento stav koneèného sebevylouèení ze spoleèenství s Bohem a s blaženými je oznaèován slovem peklo". KKC Ježíš èasto mluví o pekle", o neuhasitelném ohni", vyhrazeném tomu, kdo až do konce života odmítá uvìøit a obrátit se, tam mohou zahynout jak duše, tak tìlo. Ježíš ohlašuje pøísnými slovy, že pošle své andìly, ti posbírají z jeho království... ty, kdo dìlají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece" (Mt 13,41-42), a že vynese rozsudek: Pryè ode mne, vy zloøeèené, do vìèného ohnì!" (Mt 25,41). KKC Církev ve svém uèení potvrzuje existenci pekla i jeho vìènost. Duše tìch, kteøí umírají ve stavu smrtelného høíchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí pekelné tresty, vìèný oheò". Hlavním trestem pekla je vìèné odlouèení od Boha, nebo pouze v Bohu mùže mít èlovìk život a štìstí pro které byl stvoøen a po nichž touží. KKC Výpovìdi Písma svatého a nauka církve o pekle jsou výzvou k odpovìdnosti, s níž má èlovìk užívat své svobody se zamìøením na svùj vìèný osud. Souèasnì jsou i naléhavou výzvou k obrácení: Vejdìte tìsnou branou. Nebo prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubì, a mnoho je tìch, kdo tamtudy vcházejí. Tak tìsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je tìch, kdo ji najdou" (Mt 7,13-14). KKC 1036/LG 48 - Protože však neznáme den ani hodinu, je tøeba, jak nás napomíná Pán, stále bdít, abychom si po skonèení svého jediného pozemského života zasloužili pøijít s ním ke svatební hostinì a pøidružit se

5 k požehnaným, a ne, aby nám bylo rozkázáno jako špatným a lenivým služebníkùm odejít do vìèného ohnì, do vnìjší temnoty, kde bude pláè a skøípení zubù." KKC Bùh nikoho pøedem neurèuje, že pùjde do pekla, to je následek svobodného odvrácení od Boha (smrtelný høích), v nìmž se setrvává až do konce. V eucharistické bohoslužbì a v každodenních modlitbách vìøících církev prosí o milosrdenství Boha, který nechce, aby nìkdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání" (2Petr 3,9). KKC Pøed Kristem, který je pravda, bude s koneènou platností odhalena pravda o vztahu každého èlovìka k Bohu. Poslední soud jasnì ukáže, až do nejmenších dùsledkù, dobro, které každý vykonal nebo opomenul vykonat bìhem svého pozemského života: Všechno zlo, které špatní lidé páchají, je zaznamenáno, aniž o tom vìdí." KKC Je tøeba si uvìdomit, že høích má dvojí následek. Tìžký høích nás zbavuje spoleèenství s Bohem, a tím nás èiní neschopnými dosáhnout vìèného života; být zbaven vìèného života se nazývá vìèný trest" za høích. Na druhé stranì každý høích, i všední, vyvolává zhoubné lpìní na tvorech, které musí být oèištìno, buï zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá oèistec. Toto oèiš ování zbavuje toho, co se nazývá èasný trest" za høích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nìjaký druh pomsty, kterou Bùh postihuje høíšníka zvenèí, nýbrž jako dùsledky vyplývající ze samé podstaty høíchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, mùže dosáhnout naprostého oèištìní høíšníka, takže už nezùstává žádný trest. KKC Odpuštìní høíchù a obnovení spoleèenství s Bohem pøinášejí prominutí vìèných trestù za høích. KKC Smrtelný høích je v radikální možnosti lidské svobody stejnì jako sama láska. Dùsledkem smrtelného høíchu je ztráta lásky a posvìcující milosti, totiž stavu milosti. Není-li høích napraven lítostí a Božím odpuštìním, zpùsobí vylouèení z Kristova království a vìènou smrt v pekle. Naše svoboda má vskutku moc udìlat definitivní nezvratná rozhodnutí. Nicménì úsudek o lidech musíme ponechat Boží spravedlnosti a milosrdenství, i když mùžeme usoudit, že nìjaký skutek je sám o sobì tìžkým høíchem. KKC Spáchat smrtelný høích znamená volit úmyslnì, to je vìdomì a dobrovolnì, skutek, který je ve vážném protikladu k Božímu zákonu a k poslednímu cíli èlovìka. Smrtelný høích v nás nièí lásku, bez níž je nemožná vìèná blaženost. Když høíšník tohoto høíchu nelituje, odsuzuje se k vìèné smrti. Místo, které pro mne ïáblové pøipravili (vize sv. Terezie od Ježíše) 5 Vize pekla Už hezkou dobu jsem dostávala tyto milosti a rùzné jiné daleko vìtší, když jsem byla jednoho dne náhle pøenesena do pekla, aniž jsem vìdìla jak. Pochopila jsem, že Bùh mi chtìl dát spatøit místo, které pro mne ïáblové pøipravili a jež jsem si zasloužila svými høíchy. Bylo to velmi krátké vidìní, ale zdá se mi, že na nì nebudu moci zapomenout, i kdybych žila mnoho let. Vchod se mi jevil jako velmi dlouhá a tìsná podzemní chodba, podobná nízké, temné a úzké peci; podlaha byla samé páchnoucí bahno a plná hnusných plazù. V pozadí ve zdi byla vykopaná jakási dutina jako výklenek a cítila jsem, že jsem byla do nìho zavøena. Co jsem tehdy vytrpìla, pøesahuje všechnu lidskou pøedstavivost, ani se mi nezdá možné nìjak to jen naznaèit, nebo jsou to vìci, jež se nedají popsat. Staèí jen vìdìt, že to, co jsem øekla, se mi jeví jako nìco rozkošného ve srovnání se skuteèností. -*- Cítila jsem v duši oheò, který neumím popsat, zatímco nesnesitelné bolesti trýznily tìlo. Ve svém životì jsem jich zakoušela velmi mnoho: ba ty nejtìžší, jakým podle lékaøù mùže nìkdo na zemi trpìt, nebo všechny mé nervy ztuhly, takže jsem byla celá zkroucená, a to nemluvím o mnoha jiných rùzného druhu, které mi zpùsobil zlý duch. Nicménì se nedají ani srovnat s onìmi, zvláštì pomyslím-li, že ta trýzeò mìla být bez konce a bez jakékoliv úlevy. Avšak i to bylo nièím proti smrtelnému zápasu duše. Byl to drtivý útlak, úzkost, hluboký smutek, tak živá a zoufalá bolest, že nevím jak to mám vyjádøit. Øíci, že èlovìk zakouší neustálý smrtelný zápas, je pøíliš málo, nebo aspoò ve smrti je nám vyrván život od jiných, zatímco zde se sama duše trhá na kusy. Ne, nedokáži najít výrazy ani jak vylíèit onen vnitøní oheò, ani jak dát pochopit zoufalství, jímž vrcholily ty údìsné trýznì. Nevidìla jsem, kdo mì trýznil, avšak cítila jsem pálena a drásána, i když daleko horšími mukami byl vnitøní oheò a zoufalství. -*- Bylo to morové místo, na nìmž nadìje neposilovala ani tam nebylo kde si sednout nebo se natáhnout; byla jsem zavøená v té díøe vyhloubené ve zdi. Její stìny na pohled vzbuzovaly hrùzu a tísnili mì na záda; zdálo se mi, že se udusím. Nebylo tam svìtlo, nýbrž neproniknutelná temnota. Pøesto však se vidìlo, když to mohlo pùsobit trýzeò, nedokázala jsem to pochopit. Tehdy mi Bùh nechtìl ukázat více, avšak pøi jiném vidìní jsem spatøila údìsná muka, mezi nimi zvláštì i tresty za nìkteré neøesti. Na pohled se zdály mnohem hroznìjší, ale nenahánìly mi takový strach, nebo jsem je

6 nezakoušela, zatímco ve vidìní, o nìmž mluvím, Pán chtìl, abych zakusila v duchu ona muka a soužení, jako bych je trpìla tìlesnì. Slyšet a hovoøit o pekle, to nic není. Cítíme-li soucit kvùli bolestem tohoto svìta, jež konec koncù skonèí, když ne jinak tedy smrtí, proè máme být lhostejní vùèi mukám jež budou vìèná, a vùèi velkému poètu duší, které ïábel každý den strhává s sebou? Fatimské vidìní (deníkový záznam Lucie) Naše Paní øekla: Obìtujte se pro høíšníky a øíkejte èasto, zejména tehdy, èiníte-li nìjakou obì : - Ó Ježíši, to je z lásky k Tobì, za obrácení høíšníkù a za nápravu høíchù spáchaných proti Neposkvrnìnému Srdci Mariinu." Jak øíkala tato poslední slova, rozevøela ruce stejnì jako za dvou pøedchozích mìsícù. Záblesk z jejích rukou jakoby pronikl zemí a my jsme spatøili oceán ohnì. V tomto ohni byli ponoøeni démoni a duše zatracených. Ty byly jako prùsvitné øeøavé uhlíky, èerné nebo spálené a mely lidskou podobu. Vznášely se v tomto požáru, pozvedány plameny, které vystupovaly z nich samotných s mraèny dýmu a na všech stranách padaly zase zpátky, podobny jiskrám pøi velkých požárech, bez tíhy a rovnováhy, s velikým køikem a øevem bolestí a zoufalství, který nahánìl strach a hrùzu. Démoni se od lidí odlišovali hrùznými a odpuzujícími podobami neznámých a zvláštních živoèichù, ale pøitom prùhledných a podobajících se øeøavým uhlíkùm. Montichiari (výòatek z vidìní Pieriny) Pocítila jsem, že jsem byla odnesena na jakési nezmìrnì veliké místo bez hranic, a tam jsem mìla strašné vidìní. Zvolala jsem: Ó, mùj Bože, co se zde dìje... Jak je peklo strašné! Pøipadala jsem si zcela bezmocná, bez ochrany. Pøede mnou leželo nezmìrné moøe plamenù. Cítila jsem ohavný zápach jakoby po síøe a strašné vedro. Pøestože jsem byla od ohnì pomìrnì daleko, obávala jsem se, že se udusím. Volala jsem k Pánu a Pannì Marii: Už to nevydržím! Slyšela jsem se, jak se modlím. V tomto nezmìrném moøi plamenù jsem vidìla obrovské zástupy ïáblù, kteøí všichni mìly køídla, a vidìla jsem i ty, kteøí mì pøedtím tak trýznili, ale kteøí tehdy køídla nemìli. Uprostøed plamenù jsem spatøila duše odsouzených jakoby prozáøené, a tak jsem mohla velmi dobøe rozeznat jejich odìv i tváø. Duše odsouzených byly rozdìleny do tøí rozdílných zástupù a podobaly se onìm tøem ïáblùm, kterí mì v poslední dobì tak hroznì týrali. K tìmto rozdílným zástupùm odsouzencù mi nìjaký neznámý hlas podal toto vysvìtlení: Pohleï na toto peklo! První zástup je vytváøen dušemi zaslíbenými Bohu, které zradily své povolání a nenapravily se, a proto byly odsouzeny. Druhý zástup pozùstává z duší zaslíbených Bohu, které zemøely ve smrtelném høíchu, a proto byly odsouzeny." Povšimla jsem si jedné èernì odìné øádové sestry, hroznì trpící a ponoøené do moøe plamenù. Plamen vycházel z jejích oèí, nosu, úst, uší. Kolem koneèkù jejích prstù byli omotáni hadi. Hlas pokraèoval: Tøetí zástup pozùstává z knìží - Jidášù!" Uprostøed obrovských plamenù jsem spatøila mnoho knìží. Mezi nimi jsem vidìla dva s mitrou, ale nemohu øíci, zda to byli biskupové nebo papeži. Ponìkud stranou od tohoto zástupu jsem spatøila jednu duši, celou ponoøenou do strašlivého ohnì. Plameny jí vždy uchopily, vynesly do velké výše a pak ji nechaly v hrozných mukách opìt dopadnout dolù. Všechny tyto duše se navzájem nenávidìly a byly stále pohlcovány strašlivými šelmami. A hlas vysvìtloval: Toto jsou duše, které našeho Pána vášnivì nenávidìly." Hlas pokraèoval: Je zapotøebí pokání, pokání, aby se tak zabraòovalo tomu, aby duše pøicházely do pekla." 6 Poselství Panny Marie v Modré knize" Mariánského knìžského hnutí - výòatky ~Žádám vás pøedevším nyní, abyste se modlili svatý rùženec horlivì a s radostí. Je zbraní, kterou dnes musíte používat v boji, abyste v této krvavé bitvì zvítìzili; rùženec je zlatý øetìz, který vás poutá k mému Srdci; je hromosvodem, který od vás a od vašich drahých odvrací oheò trestù; je jistým prostøedkem, abyste mne mìli vždycky ve své blízkosti. ~Vstupte do útoèištì, které vám pøipravila vaše nebeská Matka pro vaši záchranu a abyste v bezpeèí mého Neposkvrnìného Srdce mohli prožít dny velké bouøe, která již nastává. Toto je okamžik pro všechny, aby vyhledali útoèištì u mne, nebo já jsem archa nové úmluvy. Za èasù Noemových bezprostøednì pøed potopou vstupovali do archy ti, které Pán urèil, aby pøežili jeho strašný trest. Ve vaší dobì vyzývám všechny mé dìti ke vstupu do archy nové smlouvy, kterou jsem pøipravila ve svém Neposkvrnìném Srdci, abych vám mohla pomoci nést krvavou tíhu velké zkoušky, která pøedchází pøíchodu dne Pánì. Nedívejte se nikam jinam. Stane se to dnes jako v èase potopy. A nikdo nemyslí na to, co na vás èeká. Všichni jsou pøíliš zamìstnáni myšlenkami jen na sebe, na vlastní pozemské zájmy, na zábavu a na to, jak všemožnì uspokojit vlastní nezøízené vášnì. Jak málo je v církvi tìch, kteøí se starají o moje mateøská a velkou bolestí naplnìná volání.

7 7 Závìrem Nikdy nemùžeme dost pochopit, v jakých hloubkách se odvíjí náš život. Nikdy nemùžeme pochopit, jak nás dùkladnì vede ruka starostlivého Boha. Èasto pøehlížíme znamení, která dostáváme nad propastí, abychom se vèas obrátili. Bože, kdo je èlovìk, že se o nìho tak staráš?" Jeden øeholník, terciáø mi vyprávìl tento svùj pøíbìh: "Když jsem stál asi rok pøed èasnými sliby do øeholnického øádu, abych se stal terciáøem, nìkolik zkušených bratøí pøi rùzných pøíležitostech v klidném ústraní se ke mne pøitoèilo a tiše sdìlilo, abych poèítal s osobními tìžkostmi na úrovni napøíklad nemocí. Proè? Proto, že vstupuji do øádu a nìkdo má zájem mì zkoušet. Øekli to zkušení lidé, proto jsem musel by i na chvíli se rozhodovat, zda pøijdu ke slibu. Trval jsem na svém rozhodnutí. Neutekla dlouhá doba a vidìl jsem ve snu smrt, jak se ke mne blíží a zmizel až byl úplnì u mne. Z leknutí následovalo náhlé probuzení a pocit šoku. Minuly týdny a potkal jsem èlovìka, který chtìl mìnit mùj život, dal novou vizi mé budoucnosti. Považoval jsem tuto vizi za pøijatelnou s tou podmínkou, že tam byly drobné, nenápadné nedostatky, které jsem si pøál odstranit. Nyní musím øíci již známou vìtu: Cesta vedoucí do pekel zpoèátku se zdá být rùžová, pøíjemná, vábící, plná zázrakù." Štìstí pro mne bylo to, že jsem stále mluvil s Bohem, opakoval jsem mé milované nebeské Mamince, že poèítám s její pomocí. Vìdìl jsem, že lidé povrchnìjší, žijící více ve svìtì by mì považovali za pøitroublého, že mluvím nahlas s nìkým, koho nevidím. Vedla a chránila mì víra. Chodil jsem ke zpovìdi a konzultoval své poèínání se starými zpovìdníky františkánského øádu. Varovali mì. Ale pro mne ta cesta se zdála být pøíjemná, vábící, nadìjná a plná zázrakù. Vìøil jsem, že ty drobné chyby se odstraní a vše se napraví. Jenomže ty chyby stále rostly a množily se. I ty nové se zvìtšovali a vìdìl jsem, že pøerùstají moje možnosti ve snaze je likvidovat. Nyní musím øíci pokraèování známého varování:...v pùli cesty to všechno se zmìní, odtud postupujete smìrem dolù. Když se dostanete do pùli cesty, vlivem zmìn, pøed vašima oèima se objeví nespokojenosti. Tento pocit vzbuzující zvláštní prázdnotu a zklamání, vás bude provázet ve zbytku vaší cesty..." Pøišly pocity vzbuzující zvláštní prázdnotu a zklamání. Nehodlám popisovat co všechno mùže èlovìka potkat v dobì, když Bùh varuje v pozadí na takové zvláštní cestì. Napøíklad žasl jsem nad tím, jak se to mùže stát, že když je tma a mám zavøené oèi, nic nevidím a když normálnì koukám, jasnì vidím démona. Vidìl jsem ho a znepokojovalo mì to. V té hodinì jsem nespoèet krát zavíral a otevíral své oèi a stále se opakovalo to zrùdné vidìní. Pro mne bylo peklo i to, že jsem ve snu byl jakoby zazdìn do tìsného prostoru a ve zdi byla škvíra, za kterou bylo veliké svìtlo. To svìtlo nepronikalo do mé tmy, jenom mì vábilo, abych šel za svìtlem, a právì to nešlo. Nevìdìl jsem, co to má znamenat. Až za nìkolik minut v bdìlém stavu jsem dostal pocity z tohoto stavu, jakoby nábìh k šílenství. Nikdy jsem pøedtím neznal tento pocit. Musel jsem se modlit a pøestalo to ihned. Domnívám se, že kdybych dostal zároveò obraz i pocity, asi bych z toho zešílel. Stále hustìji jsem se modlil a prosil Boha a nebeskou Maminku o pomoc ve své nouzi, protože jsem cítil, že odtud bude cesta pouze dolù, skopce. Dolù podle již zmínìného varování: Plný nepøíjemnými pocity, ke kterým se mísí hnìv, frustrace, samota a strach." Vznikla kolem mne v jedné chvíli obrovská prázdnota a v ní nebyl Bùh. Tehdy jsem se zhroutil a øekl jsem jasnì a zøetelnì, že se vzdám všeho, co mì lákalo po této cestì za to, abych mohl opìt vlastnit Boha. V té chvíli se ve mne rozlil hluboký klid, mír a cítil jsem, jak mì Bùh vzal do své dlanì. Oddìlil mì od mého pekla a cítil jsem se vysvobozen. Takže v tom varování mých spolubratøí nebyla tìlesná nemoc ale nemoc høíchu. Litujeme-li náležitì své høíchy, Bùh je vždycky nablízku a odpustí. Ba ještì víc, zahrne nás svými dary pokoje a lásky. Až to všechno pominulo, tìsnì potom jsem v klidu dal Bohu své již dávno naèasované øádové sliby." Konec citace.

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA Eko konzult 2 3 PØEDMLUVA Láska je, jsme-li svìtlem lásky pro druhé a vše kolem nás. Kvìtiny milují tuto bytost, nebo ona miluje kvìtiny. Jen málo kvìtin zahyne

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Miloš Brom. Eko konzult

Miloš Brom. Eko konzult Miloš Brom Eko konzult Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI.

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI. BYLO ZRUŠENO MNOHO ZÁKONÙ A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. CO MI ZPÙSOBUJE SMUTEK OBZVLÁŠTÌ, JE PODÁVÁNÍ MÉ SVATÉ EUCHARISTIE LAIKY. NEDOSTATEK ÚCTY KE MNÌ A K MÉMU VÌÈNÉMU OTCI ZAVEDENÍM NOVÝCH

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É POSELSTVÍ TOLERANCE TOLERANCE OTÁZKY VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH PROROCTVÍ PROROCTVÍ O TOLERANCI NE H P C Ø Í I Ø JÍ H M Ý E N JT L E TE N R O M V S É JÍ Z U Á L K A O V N CH Y S K R, É TE

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie Kalendáø 1.4.2010 2.nedìlevelikonoèní nedìlebo ího milosrdenství Eíslo:5 Roeník:15 Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 19. sv. Ema 20. sv. Hugo FARNÍ MISÍENÍK w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PhDr. Tomáš Novák MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Gladys Davis a David Kahn Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Eko konzult Pøíbìh Gladys Davisové Edgar po chvíli zaèal hovoøit: Ano, máme zde tyto záznamy. Duše vstoupila do tìla veèer (Gladys

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO 1J 2J 3J Ju Zj PRVNÍ LIST JANÙV (1J) Kapitola 1 (1JAN) =Vstupní slovo 1,1-4= 1:Co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oèi vidìli,

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL Lidé jsou zlí, ale èlovìk je dobrý. Lion Feuchtwanger Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c

Více

ilustrace: Cosimo Musio

ilustrace: Cosimo Musio Slova života 2 ilustrace: Cosimo Musio Anna Maria Cànopi Evangelium radosti Radost, která zapaluje srdce PAOLINE Editoriale libri, Figlie di San Paolo - Milano 2001 Nakladatelství PAULÍNKY, 2001 Petrská

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM DRUHÝ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM Kapitola 1 (1. list) =Vstupní pozdrav a díkùvzdání 1,1-9= 1:Pavel, z vùle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 2:církvi

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více