1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO IZO Vedení školy Rada školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO IZO Vedení školy Funkce Jméno, příjmení, titul telefon Ředitel Ivan Šlemín, Ing Stat.zástupce Ladislav Šíma Zástupce SPgŠ Dalibor Hejda, Mgr Zástupce OA+ JŠ Vlasta Havránková, Mgr Vedoucí ekonom. od. Iva Kutová Vedoucí školní jídelny Libuše Berdychová Vedoucí vych.dom.ml. Jaroslava Bonková Rada školy Funkce Jméno, příjmení, titul zastupuje Předseda Ladislav Šíma Pedagogové SPgŠ Beroun Člen Antonín Podzimek Středočeský kraj - zřizovatel Člen Richard Dolejš Středočeský kraj - zřizovatel Člen Jiří Kadeřábek Zástupce rodičů a zletilých žáků OA Beroun Člen Markéta Dvořáková Zástupce rodičů a zletilých žáků SPgŠ Beroun Člen Vlasta Havránková,Mgr. Zástupce pedagogů OA Beroun 1.4.Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol: Čj / MŠMT posoudilo žádost Středočeského kraje o změnu zařazení a zařadilo Obchodní akademii a Střední pedagogickou školu s účinností od 6.října 2005 do školského rejstříku jako Střední odbornou školu. Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 2. Charakteristika školy 2.1. Hlavní činnost školy. strana 2 / 40 Po sloučení dvou tradičních berounských škol do jednoho právnického subjektu zabezpečuje škola výuku ve třech oborech vzdělání. Obchodní akademie, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum. Součástí školy je Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Dále škola zajišťuje stravování žáků a svých zaměstnanců a ubytování žáků na Domově mládeže Materiální podmínky. Materiální podmínky pro výuku jsou velmi dobré. Veškerý majetek je vlastnictvím Středočeského kraje. Prostorové zabezpečení výuky odpovídá počtu tříd a má ještě malé rezervy pro předpokládaný nárůst počtu žáků pedagogické školy od školního roku 2008/2009. Škola má například 4 vybavené učebny informační technologií, učebnu psaní na stroji, 6 odborných učeben pro výuku cizích jazyků. Má dalších 9 odborných učeben včetně reprezentativních sálů pro dramatickou, hudební a výtvarnou výchovu, keramické a grafické dílny. Odborné učebny, které slouží Obchodní akademii a pedagogické škole jsou vyvážené. Škola má vlastní tělocvičnu, gymnastický sál a bazén. V sousedství školy je atletický areál, hala a tělocvična Sokola, kde realizujeme výuku a další sportovní aktivity, které není možné zajistit přímo ve škole. Spolupráce s těmito organizacemi je na velmi dobré úrovni Vzdělávací program školy. V současné době stále vyučujeme podle platných učebních dokumentů ( MŠMT). Rámcové vzdělávací programy pro naše obory vzdělání (Obchodní akademie, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum) nejsou připravené a tak nelze zpracovávat školní vzdělávací programy.to brzdí zavádění nových forem studia ( zkrácené studium, celoživotní vzdělávání a podobně), o které je mimořádný zájem. Předpokládáme, že školní vzdělávací program pro obor vzdělání Obchodní akademie by mohl být zpracován v roce 2007, pro zbývající dva obory v roce 2008 s tím, že výuka podle nich by byla zahájena vždy od září následujícího školního roku Základní cíle školy. Základními cíli výchovně-vzdělávacího procesu je příprava na další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách, v případě oborů vzdělání Obchodní akademie a Předškolní a mimoškolní pedagogika pak uplatnitelnost na trhu práce. Zvýšením podílu lyceálního studia chceme vytvořit předpoklady celoživotního vzdělávání a zvýšit rozsah možností vysokoškolského studia. 3. Součásti školy I. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k )

3 strana 3 / 40 IZO a název součásti (druh/typ školy) Střední odborná škola Nejvyšší povolený počet žáků Skutečný počet žáků Počet žáků v denním studiu Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na přepočtený počet ped. pracovníků ,51 11 Komentář: Rozdíl mezi kapacitou školy a současným počtem žáků ( - 106) žáků není způsoben ani současným poklesem počtu žáků vycházejících ze základních škol, ani jejich nezájmem o naše obory vzdělání. Byl způsoben restriktivními opatřeními proti pedagogické škole v letech , kdy byla této škole snížena kapacita. Od školního roku 2008/2009 by celková kapacita měla být naplněna přijetím 3 tříd 1.ročníků za jeden odcházející čtvrtý ročník oboru vzdělání Pedagogické lyceum. Maximální kapacity bychom mohli dosáhnout zavedením nového oboru vzdělání Pedagogický asistent. Tím se dále zvýší efektivnost vložených prostředků a vyšší finanční příspěvek výrazným způsobem zlepší možnosti školy v ekonomické oblasti. ( Vybavení základními prostředky -lavice, židle,tabule). II. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) IZO a název součásti Domov mládeže Školní jídelna Jazyková škola Nejvyšší povolený počet žáků/ubyt./stráv/klientů Počet žáků/ubyt/stráv/ klientů Z toho cizích , Přepočtený Počet pracovníků Komentář: Počet žáků, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže každoročně mírně klesá. To je způsobeno především tím, že se snížil počet tříd Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Žáci tohoto oboru byli většinou ze vzdálenějších okresů ( Mladá Boleslav, Benešov, Domažlice, Mělník, Rakovník). Domov mládeže by měl být naplněn od září 2008, kdy pedagogická škola přijme navíc 60 žáků. Předpoklad je, že minimálně1/3 bude ubytována na Domově mládeže. Také v Jazykové škole se snižuje počet přihlášených klientů především vlivem velké konkurence v Berouně. 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř.

4 strana 4 / M/004 Obchodní akademie , M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika , M/003 Pedagogické lyceum , L/501 Vychovatelství pro Ústavy sociální péče Celkem ,04 Komentář: Obor vzdělání L / 501 Vychovatelství pro Ústavy sociální péče byl otevřen naposledy v roce 1999, protože v dalších letech nebyly splněny podmínky pro přijímání žáků. Jednalo se o nástavbové studium v rozsahu 3 let. II. Počet tříd a žáků SŠ v ostatních formách studia podle oborů vzdělání (k ) Komentář: Na škole se nevyskytují jiné formy studia nežli denní. 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení Počet integrovaných SŠ Mentální postižení 0 Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 Souběžné postižení více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování 11 Komentář: Škola nezjišťuje žáky s vadami řeči. Do studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika nemohou být přijímáni žáci s vadami řeči. Ověření této skutečnosti probíhá při ověření talentu z jazykové výchovy v rámci přijímacího řízení. Individuální studijní plán měli 3 žáci (sportovní činnost na ligové úrovni) a 2 žákyně z důvodu těhotenství. Žádný žák se zdravotním postižením nežádal o individuální studijní plán. Škola vede evidenci žáků s vývojovými poruchami učení. Vyučující ve spolupráci s třídními učiteli vytvářejí podmínky pro tyto žáky především při ověřování znalostí ( písemné testy, prodloužená doba přípravy a zpracování). 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ

5 strana 5 / Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2006/2007 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet podaných kladn ě vyříz. Počet tříd 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M / Obchodní akademie M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika M/003 Pedagogické lyceum Celkem Komentář: Přijímací řízení na obor vzdělání Obchodní Akademie. Pořadí přijatých žáků bylo stanoveno podle výsledků testů SCIO, prospěchu na základní škole a hodnocení školy. Přijímací řízení na studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Pořadí přijatých žáků bylo stanoveno podle následujících kriterií: Součet bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky ( český jazyk maximálně 34 bodů, hudební výchova 20 bodů,výtvarná výchova 20 bodů, tělesná výchova 20 bodů, jazyková výchova 15 bodů, výsledné hodnocení žáky ze základní školy 5 bodů, průměr známek z profilových předmětů na základní škole 15 bodů). Přijímací řízení na studijní obor Pedagogické lyceum. Pořadí přijatých žáků bylo stanoveno podle následujících kriterií: Součet bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky. Český jazyk maximálně 66 bodů, vybraná specializace 34 bodů ( HV,VV,TV,DV) výstupní hodnocení žáky ze základní školy 5 bodů, průměr známek z profilových předmětů na základní škole 15 bodů. 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků k ) Prospěch a docházka žáků všech ročníků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Žáci celkem 656

6 strana 6 / 40 Prospěli s vyznamenáním 72 Prospěli 521 Nebyli klasifikováni 36 Neprospěli 27 - z toho opakující ročník 4 Průměrný prospěch žáků 2,12 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 61/ 0,7 Komentář: V klasifikačním řádu školy, který je součástí školního řádu, není uvedeno slovní hodnocení jako varianta k numerickému hodnocení. Komisionální zkoušky (opravné zkoušky) počet žáků, ročník, obor vzdělání, předmět, výsledky Ročník Obor Předmět Počet žáků Výsledky Poznámka 1 Pedagog.lyceum fyzika 1 1x dostatečný 1 Pedagog. Lyceum matematika 3 3 x dostatečný 1 Pedagog.lyceum chemie 2 2 x dostatečný 1 Obchodní akademieanglický jazyk 1 1x dostatečný 1 Obchodní akademiematematika 2 2x dostatečný 1 Obchodní akademiečeský jazyk 1 1x nedostatečný 2 Obchodní akademiestatistika 2 2x dostatečný 2 Obchodní akademieněmecký jazyk 2 1x nedostatečný 2 Obchodní akademiečeský jazyk 1 1 x dostatečný 2 Obchodní akademieruský jazyk 1 1x dostatečný 3 Pedagog. Lyceum Anglický jazyk 1 1 x nedostatečný Procházková 3 PMP Anglický jazyk 11 1 x dostatečný Soprová 3 Pedagog.lyceum Jirušková 3 Obchodní akademieúčetnictví 1 1x dostatečný 3 Obchodní akademieinformační techn.1 1x dostatečný 3 Obchodní akademieanglický jazyk 2 2x dostatečný 3 Obchodní akademiematematika 1 1 x dostatečný 4 Obchodní akademieúčetnictví 1 1x dostatečný

7 strana 7 / 40 Celekm 25 3x nedostatečný II.Výsledky maturitních zkoušek, jednotlivých zkoušek Kód a název oboru Maturitní zkouška: Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěl i M/004 Obchodní akademie M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika M/003 Pedagogické lyceum Celkem Komentář : V podzimním termínu konali na Obchodní akademii maturitní zkoušku 4 žákyně. 1 nebyla na konci druhého pololetí klasifikována, 2 nekonaly maturitní zkoušku ze zdravotních důvodů, 1 žákyně konala opravnou zkoušku. Všechny žákyně u maturitní zkoušky uspěly. Na Střední pedagogické škole konaly maturitu v podzimním termínu 2 žákyně. Jedna konala celou maturitní zkoušku, protože nebyla klasifikována, jedna žákyně konala opravnou zkoušku z anglického jazyka. Obě žákyně uspěly. Dále konalo 7 uchazečů jednotlivou část maturitní zkoušky ze speciální pedagogiky. V jarním termínu konalo jednotlivou část maturitní zkoušky ze speciální pedagogiky celkem 51 uchazečů. Celkem 50 uchazečů zkoušku složilo, jedna neprospěla. 8. Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Komentář: Celkem 5 žáků dostalo na konci pololetí snížený stupeň z chování za neomluvené hodiny a záškoláctví. Za školní rok bylo uděleno celkem 17 ředitelských důtek za prohřešky proti školnímu řádu ( opět většinou neomluvené hodiny). Ze studia bylo vyloučeno celkem 5 žáků za záškoláctví a vysoký počet neomluvených hodin. 9 žáků ukončilo studium z následujících důvodů : 1 x na vlastní žádost, 1 x z důvodu těhotenství, 5 x kvůli neprospěchu, 2 x kvůli prokázané krádeži. Během školního roku bylo uděleno 26 ředitelských pochval a 77 pochval třídního

8 strana 8 / 40 učitele. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou. Druh/typ školy M/004 Obchodní akademie M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika M/003 Pedagogické lyceum Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Komentář: Od roku 2004 se začíná projevovat nedostatek aprobovaných učitelek mateřských škol. Situaci značně zhoršil nedomyšlený Zákon o pedagogických pracovnících, který znevýhodnil pracovnice se studijním oborem Vychovatelství. V kraji v současné době odchází po maturitě z pedagogických škol přibližně 55 žákyň ročně. Z nich odchází 1/3 na vysoké školy, 1/3 do praxe a 1/3 mimo pedagogickou profesi z důvodů nízkého finančního ohodnocení. V letech navíc odejde do důchodu přibližně ¼ aprobovaných učitelek mateřských škol. Předpokládáme, že od roku 2008 bude škola donucena zvýšit kapacitu přijímaných žákyň do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika ze současných 30 žákyň na 60 a dále otevřít zkrácené formy studia pro absolventy jiných středních škol s maturitou. Během školního roku Odchody žáků ze školy během školního roku, důvody, počet žáků, kteří přešli do běžných škol. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2004/ M/004 Obchodní akademie M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika M/003 Pedagogické lyceum 53 2 Z nich počet nezaměstnaných duben 2006

9 strana 9 / 40 Celkem Komentář: Vzhledem ke skutečnosti, že absolventi se počítají za poslední 2 roky po absolvování studia, je nezaměstnanost velice nízká. V oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika 0%, v oboru Pedagogické lyceum absolvovalo za dva roky 79 absolventů, to znamená, že nezaměstnanost je 2,53 %. V oboru Obchodní akademie absolvovalo za dva roky 156 absolventů, takže zaměstnanost je 4,58 %. Takováto nízká nezaměstnanost absolventů se vyskytuje zcela mimořádně a svědčí jednak o vysoké uplatnitelnosti studentů při studiu i na trhu práce i o dobré úrovni vzdělání na škole. 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický jazyk 11/14 23/20 14,53 359/ OA/SPgŠ Německý jazyk 11/12 19/21 17,56 251/ OA/SPgŠ Francouzský 10/7 18/17 10,12 jazyk OA/SPgŠ 68/94 16 Ruský jazyk OA ,3 Komentář: Údaje v tabulce s lomítkem znamenají počty žáků v jednotlivých skupinách na obou školách. Na prvním místě jsou uvedeni žáci OA Beroun, za lomítkem žáci pedagogické školy. Nejvíce je žáků v jednom oddělení anglického jazyka na OA ( 23), nejméně v jednom oddělení francouzského jazyka na pedagogické škole( 7). Počty žáků odpovídají předpisům a možnostem školy. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet Kvalifikace vyučujících Rodilí učitelů pedagogická mluvčí celkem částečná žádná i odborná Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Komentář : Výuka cizích jazyků je jednou z priorit jak na Obchodní akademii, tak na Střední pedagogické škole. Škola postupně provádí nejrůznější opatření ke zlepšení úrovně výuky. Po sloučení škol se uskutečnila společná schůzka předmětové komise

10 strana 10 / 40 cizích jazyků. Z jednání vzešly následující závěry: 1. Je bezpodmínečně nutné sjednocení učebnic, podle kterých se bude vyučovat na obou školách od školního roku 2005/2006 počínaje prvním ročníkem. Pro výuku angličtiny bude používána učebnice Time to Talk, němčiny Sprechen sie Deutsch, francouzštiny On y va, ruštiny Raduga.Jednotný bude rovněž odběr časopisů; pro angličtinu Bridge, pro němčinu Freundschaft, pro francouzštinu L Amitié, vždy počínaje druhým ročníkem. Roztříštěnost v používání učebnic přetrvává od 90.let. S blížícími se státními maturitami i nutností vlastní autoevaluace školy je nutné postupně sjednotit nejen počty odučených hodin, ale zároveň i objem a obsah učiva. 2. Byl zpracován materiál k vnitřní evaluaci školy v oblasti cizích jazyků. zpřesnily se a ujasnily podmínky pro konání hodnotících testů v červnu roku 2006 pro ročníky. 3. Vyučující doporučili účast žáků čtvrtých ročníků v projektu Maturita nanečisto v předmětech anglický, německý a francouzský jazyk. 4. Byl schválen záměr vedení školy provést vstupní testy pro žáky prvního ročníku Od září školního roku 2006/2007 tak, aby mohla být postupně sledována přidaná hodnota ve výuce. 5. Členové komise doporučily vedení školy snížit počty žáků ve skupinách anglického jazyka ve třídách Pedagogického lycea. 6. Je nutné zajistit družební školy pro výměnné zájezdy žáků. 7. Zlepšit podmínky pro výuku ( slovníky, mapy, audio, videokazety). Vedení školy si uvědomuje, že aprobovanost ( odborná i pedagogická) výuky v anglickém i německém jazyce je poměrně na nízké úrovni. Tato skutečnost je však dána geografickou polohou Berouna mezi průmyslovou zónou Žebráka a Prahou. Získat aprobovaného učitele těchto jazyků za stávajících finančních podmínek a udržet ho na škole delší dobu je velmi obtížné. Řešením je získání plné odborné a pedagogické kvalifikace současných vyučujících v dalším studiu. V červnu proběhlo testování úrovně jazykových znalostí 1. a 2. ročníku obchodní akademie a ročníku pedagogické školy. Závěrečné testy se skládaly z následujících součástí: 1. Lexikální jednotky 2. Poslech s porozuměním 3. Čtení s porozuměním 4. Volné téma 5.Gramatický test Prokázalo se, že nejslabším článkem je slovní zásoba a gramatické jevy, což se projevilo jak v lexikálních jednotkách, tak při zpracování volného tématu. Velmi Dobré výsledky byly naopak v poslechu s porozuměním. Výsledky byly obodovány a převedeny na procenta. třída Anglický j. Německý j. Francouzský j. Ruský j. 1.A. 70% B. 59% 74% C. 61% 69%

11 strana 11 / 40 1P. 44% 64% LA. 75% 79% 85% LB. 63% 65% 68% A. 55% 72% B. 63% 40% % 2.C. 57% 63% L. 66% 78% 70% B % 3.P. 51% 56% L. 56% 61% 55% Testování splnilo svůj cíl, poskytlo přehled o úrovni jednotlivých tříd i srovnání mezi jednotlivými žáky. Domníváme se, že zveřejněné výsledky budou mít značný motivační náboj. Žáci čtvrtých ročníků absolvovali testování v rámci projektu Maturita na nečisto. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Na OA, SPgŠ a JŠ Beroun jsou v současné době čtyři plně vybavené počítačové učebny. Jedna je určena pro výuku Písemné a elektronické komunikace, zbývající tři jsou pak využívány pro výuku Informatiky, Ekonomických cvičení a dalších odborných předmětů. Současná konfigurace počítačové sítě je následující: 70 PC v učebnách výpočetní techniky (OS Windows 2000, MS Office 2003 a další potřebné programy grafické, účetní apod.). Jejich konfigurace je v současné době Pentium III Pentium 4, 256 MB RAM, cca 20 GB HDD. 35 PC v kabinetech a administrativních pracovištích školy V každé učebně a kabinetu je instalována tiskárna (laserové nebo inkoustové podle množství tisků) Celá síť (100 Mbps) je připojena k Internetu přes pevnou linku (v současné době 3,5 Mbps) Ve třech učebnách výpočetní techniky je instalován dataprojektor a scanner Učebny mají multimediální vybavení (CD-ROM, zvukové karty, reproduktory, mikrofon ) Ve školní síti pracují třia servery o Internetová brána a poštovní server (Linux) o Doménový server na bázi Windows 2000 Server o Souborový server na bázi Windows 2003Server V současné době je logicky podstatně vyšší využití informačních technologií na Obchodní akademii, kde je využití ve více předmětech. Také dostupnost internetu je pro vyučující OA ( v kabinetech), vyučující pedagogické školy mohou využívat pouze učebny výpočetní techniky, pokud zde neprobíhá vyučování. Žáci mohou využívat učebny výpočetní techniky ( včetně internetu) v době mimo vyučování. V současné době je vypracován projekt moderního propojení všech kabinetů a učeben tak, aby ve všech učebnách a kabinetech bylo připojení jak k internetu, tak k vnitřní

12 síti. Tento projekt však zatím nebyl realizován vzhledem k velkým nákladům na zasíťování školy( kolem 2 milionů korun). Cílem vedení školy je realizovat tuto záležitost do začátku školního roku 2007/2008. Školení Z Školení P Moduly OA SPgŠ strana 12 / 40 Vyučující postupně procházejí jednotlivými školeními podle potřeby své pedagogické práce. V příštím školním roce budou zakoupeny 2 interaktivní tabule. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený Počet pracovníků Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. nepedagogických pedagogických pedagogických způsobilost fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený pedagog. a odborná 95/88,36 29/26,85 66/61, Komentář: Škola se v posledních dvou letech snaží snižovat počet hodin odučených externími pracovníky, případně důchodci. Dlouhodobý záměr rozvoje školy počítá s nárůstem počtu pracovníků od školního roku 2008/2009 v souvislosti ze zvýšenou kapacitou pedagogické školy ( nárůst o dvě třídy). II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. praxe Šlemín Ivan ředitel VŠE učitel ekonomických 3 odborných předmětů pro 2.cyklus Ing. 34 Šíma Ladislav zástupce FTVS UK-učitel všeobecněvzdělávacích předmětů-komb.tv-g 6 ředitele 28 Havránková PF Palackého Univerzity Olomouc zástupce Vlasta 9 školy 1.cyklu ČJ,NJ, postgraduál ředitele ON pro 2.cyklus Mgr. 34 Hejda Dalibor MF Fakulta UK Praha- učitelství zástupce 8 pro školy 2.cyklu komb. Mat - ředitele Fyz Mgr. 30 Balvínová Jitka Učitelství všeobecně-vzdělávacích učitelka 26 Předmětů ČJ - HV Mgr. 16 Beranová Ivana Učitelství všeobecně- vzdělávacích učitelka 22 předmětů komb. RJ - HV Mgr. 25 Čopáková Zuzana FF UK Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů RJ-NJ-AJ učitelka 18 Mgr. 2 Drvotová Bohuslava učitelka Učitelství všeobecně-vzdělávacích 22 předmětů aprobace ČJ PS + 28 odborné poradenství Dvořáková učitelka 21 PF Plzeň Učitelství všeobecně PaedDr. 30

13 strana 13 / 40 Dagmar vzdělávacích předmětů ČJ,-RJ Fechtnerová Hana učitelka 25 Fürbacher Richard Garkischová Marie HendrychováOlga Hošek Karel Hrubeš Roman Janík Jaroslav učitel 8 učitelka 22 učitelka učitel učitel učitel Janíková Svatava učitelka 24 Jindráková Lenk. učitelka 22 Juklíčková Miluše učitelka 22 Kašperová Lucie učitelka 22 Kohoutová Blanka Korbová Magdalena Luxová Lucie učitelka učitelka 6 22 učitelka 21 PF Plzeň Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ČJ,D postgraduál ON Vzdělávání v Anglii a Kanadě na úrovni Vyšší odborné školy FF UK Učitelství pro školy 2.cyklu Kombinace ĆJ - DĚJ Učitelství ekonomických předmětů pro školy 2.cyklu FTVS UK-učitel všeobecněvzdělávacích předmětů-komb.tv-g PF ZČU Plzeň učitelství pro střední školy TV - AJ FF UK Učitelství pro školy 2.cyklu komb. PG-VV FTVS UK-učitel všeobecně-vzděl. předmětů kombinace TV-ČJ VŠE učitel ekonomických odborných předmětů pro 2.cyklus FTVS UK-učitel všeobecně-vzděl. předmětů kombinace TV-ČJ PřF UK učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů Mat - Bi Pedagogický institut RJ TV pro 6-9 ročník FF UK Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů ČJ - AJ PF UK Praha Učitelství pro 2.stupeň základní školy a střední stupeň PaedDr Ing. 29 Mgr. 24 Mgr Ing Mgr. 9 Mgr. 41 PhDr. 21 Mgr. 2 Mejstřík Jan učitel 20 Střední škola ekonomická 6 Mikolášová Lucie FF UK Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů ČJ - NJ učitelka 21 Mgr. 2 Mottlová Henrietta učitelka PF Univerzity Pavla Josefa 11 Štefánika Košice komb.rj-vv PaedDr. 22 Musil Roman učitel 22 FF UK - pedagogika Mgr. 14 Mužík Vladimír učitel PF ZČU Plzeň učitelství 26 všeobecně-vzdělávacích předmětů Mgr. 15 ČJ-HV Nekvindová Soňa učitelka 24 Učitelství pro základní školy Mgr. 10 Pachner Jiří ZČU Plzeň - Učitelství NJ pro učitel 24 základní školy Bc. 6 Palečková Jana VŠE-Učitelství odborných učitelka 24 ekonomických předmětů Ing. 15 Paterová Jiřina VŠE učitel ekonomických učitelka 26 odborných předmětů pro 2.cyklus Ing. 20 Pavlásek Pavel FTVS UK-učitel všeobecně-vzděl. učitel 25 předmětů kombinace TV - G Mgr. 15 Petrášová Marta VŠE učitel ekonomických učitelka 23 odborných předmětů pro 2.cyklus Ing. 19 Pintová Kateřina Z ČU Plzeň - Učitelství pro učitelka 21 základní školy - FJ Mgr. 8 Pošmurná Hana FF UK obor pedagogika učitelka 21 Humboldtova univerzita - NJ Mgr. 8 Růzha Jaromír ČVUT Praha stavební učitel 12 inženýrstvíkonstrukce + materiály Pedagogická odbornost Ing. 5

14 strana 14 / 40 Skružná Marie VŠE učitel ekonomických učitelka 10 odborných předmětů pro 2.cyklu Ing. 37 Stodůlková Eva FF UK Učitelství pro školy 2.cyklu učitelka 23 Pg - Ps 32 Svatoš Jan FF UK učitelství pro školy 2.cyklu učitel Pg Ps Svobodová Marie učitelka 26 Berlitz School of London, SEŠ 16 Svobodová Věra učitelka PF Plzeň učitelství všeobecněvzdělávac.předmětů- MAT- CHEM 26 Mgr. 17 Šebek Pavel učitel VŠE učitel ekonomických 23 odborných předmětů pro 2.cyklus Ing. 30 Šebková Helena učitelka Př.F UK Učitelství pro školy 26 2.cyklu komb. Bi - Che 27 Šibravová Marie FF UK Praha učitelka 26 Učitelství pro školy 2.cyklu ČJ FJ PhDr. 29 Šturc Jaroslav učitel VŠE učitel ekonomických 23 odborných předmětů pro 2.cyklus Švehla Josef učitel VŠE učitel ekonomických 22 odborných předmětů pro 2.cyklus Tučková Iva učitelka Př.F.UK Praha učitel všeobecně 21 vzdělávacích předmětů MAT-BI Urešová Alena učitelka VŠE učitel ekonomických 23 odborných předmětů pro 2.cyklus Vaněk Jaroslav učitel FTVS UK-učitel všeobecně-vzděl. 24 předmětů -kombinace TV- BV FF UK Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů- kombinace Vildmonová učitelka 21 RJ- bulharský jazyk- rozšiřující studium Český jazyk Veverka Jiří učitel Učitelství všeobecně vzdělávacích 22 předmětů CH,BI, AJ Vydrová Eva učitelka FF UK Učitelství všeobecně- 22 vzdělávacích předmětů ČJ - HV Zapletalová Eliška Žabinský Viktor Filipová Ludmila Haklová Jitka Holubová Helena Senkevičová Jitka Bonková Jaroslava Bělohoubková Anna učitelka 21 učitel 22 učitelka učitelka učitelka učitelka 4 Ext 4 Ext 2 Ext 4 Ext PF UK Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů PG- ON AVU Praha absolvováním získal l aprobaci pro vyučování na středních školách - FTVS UK-učitel všeobecně vzděl. předmětů - kombinace TV AMU Praha divadelní fakulta výchovná dramatika Ing. 18 Ing. 28 Mgr. 24 Ing Mgr Mgr. 31 PhDr. 26 Akadem. malíř Mgr. 31 Konzervatoř Praha- hra na klavír 12 Konzervatoř Praha hra na klavír 48 vychovatelka 32 SPgŠ Beroun - Vychovatelství 23 vychovatelka 32 SPgŠ Beroun - Vychovatelství 33 Beznosková Olga vychovatelka 32 SPgŠ Beroun - Vychovatelství 33 Doležalová Hana vychovatelka 32 SPgŠ Beroun - Vychovatelství 40

15 strana 15 / 40 Krejčová Edita vychovatelka 32 SPgŠ Beroun - Vychovatelství 19 Šmídová vychovatelka 32 SPgŠ Beroun - Vychovatelství 40 Tvrzová Miroslava vychovatelka 32 Gymnázium Beroun,SPgŠspec.pedagogika Komentář: Škola nezaměstnává žádné sociální ani pedagogické asistenty. 9 III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag nad 60 Z toho Prům. do 30 let Pracovníků let let let let důchodci věk Celkem z toho žen Komentář: Přestože se podařilo v posledních dvou letech získat několik vyučujících po absolvování vysoké škole, průměrný věk vyučujících se stále zvyšuje. Vedení školy si vede evidenci případných zájemců o působení na škole a postupně se snaží nahrazovat mladými vyučujícími tak, aby kontinuita vzdělávání zůstala zachována. Varující je také 81 % podíl žen ve věkové hranici let. IV. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový Celkový počet Z toho Z toho počet hodin hodin odučených odučených odučených odučených aprobovaně aprobovaně týdně OA týdně na SPgŠ Český jazyk a literatura 48 48(100%) 41 41(100%) Vybrané kapitoly z českého jazyka (100%) Jazykové a literární praktikum (100%) Anglický jazyk 80 42(52.5%) 52 31(56,4%) Konverzace v anglickém jazyce 14 4( 28,6) Anglická konverzace (100%) Německý jazyk 50 7 (14%) 26 26(100%) Konverzace v německém jazyce 8 2( 25%) Francouzský jazyk 15 15(100%) 15 15(100%) Ruský jazyk 9 9(100%) Specializace živé jazyky (100%)

16 Dějepis 6 6(100%) 12 12(100%) Hospodářs.zeměpis 12 12(100%) Zeměpis 8 8(100%) Matematika 36 32(88,9%) 24 24(100%) Matematický seminář 9 9(100%) Tělesná výchova 32 32(100%) 20 20(100%) Tělesná výchova s (100%) metodikou Specializace tělesná výchova (100%) Fyzika (100%) Chemie (100%) Biologie (100%) Biologie a hygiena (100%) Přírodovědný seminář (100%) Praxe Pedagogická praxe (100%) Zbožíznalství 12 12(100%) Ekonomika 51 51(100%) Ekonomie 6 6(100%) Účetnictví 66 66( 100%) Ekonomická cvičení 12 12(100%) Právo 9 9(100%) Výpočetní technika (100%) Informační technologie 36 8(22,2%) Informační technologie - 2 0(0%) seminář Statistika 6 6(100%) Písemná a elektrotechnická 48 48(100%) komunikace Občanská nauka 9 9 (00%) 8 8(100%) Pedagogika (100%) Seminář z pedagogiky (100%) Speciální pedagogika (100%) Psychologie 14 14(100%) Aplikovaná psychologie (100%) Hudební výchova (100%) Hudební výchova s metodikou (100%) Specializace hudební výchova (100%) strana 16 / 40

17 Hra na hudební nástroj (100%) Výtvarná výchova (100%) Výtvarná výchova s metodikou (100%) Specializace výtvarná výchova (100%) Vybrané kapitoly z dějin kultury (100%) Dramatická výchova (100%) Osobnostní a dram. výchova (100%) Spec. dramatická výchova (100%) Společensko-vědní seminář 9 9(100%) 2 2(100%) Biologické praktikum (100%) Celkem (74%) ( 95,9%) Nepovinné předměty Sborový zpěv (100%) Výtvarné praktikum (100%) Komentář: Ve školním roce přišli na školu 3 pedagogičtí pracovníci 2 učitelé strana 17 / 40 jako zástup za mateřskou dovolenou a jedna vychovatelka za pracovnici odcházející do důchodu. Z osobních důvodů odešla jedna učitelka. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 14.1.Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů. Dva vyučující úspěšně zakončili své studium. Ing. Růzha získal na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT pedagogickou kvalifikace. Prof. Čopáková dokončila studium na Filosofické fakultě UK učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, kombinace RJ- AJ Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 14.3.Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium a) počet jednodenních a dvoudenních akcí b) počet vícedenních akcí - vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných 1) Účast na 13. kongresu Sexuální a rodinné výchovy pořádaném Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, říjen 2005 Pardubice. 2) Členové komise PED-PSY Eva Stodůlková a Jan Svatoš se zúčastnili Mezinárodní konference pořádané na Paměť dr. Z. Matějčka - významného dětského psychologa. Místo konání konference FFUK Praha,

18 strana 18 / Vedení školy vytvořilo všem pedagogickým pracovníkům maximální podmínky pro samostudium. Pedagogičtí pracovníci vyčerpali všech 12 dnů volna na samostudium Finanční náklady vynaložené na DVPP činily , Kč. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Environmentální vzdělávání a výchova V rámci environmentální výchovy jsme i nadále pokračovali ve výchově studentů k péči o životní prostředí. K tomu jsme využili nejen tradičních výukových hodin chemie a biologie, ale uspořádali jsme exkurze na odborná pracoviště v Praze a do Českého krasu. Dále se studenti účastnili přednášek, které pořádalo Muzeum Českého krasu v Berouně, s tématikou ochrany přírody. Naši studenti si vedli úspěšně v celostátní soutěže, která byla zaměřená na třídění odpadu. Environmentální výchova je na SPgŠ vyučována především v předmětu biologie /obor - pedagogické lyceum/ a v předmětu biologie a hygiena /obor - předškolní a mimoškolní pedagogika/. Na OA je environmentální výchova zařazena do učebních osnov předmětu zbožíznalství. Otázky životního prostředí prolínají učebními osnovami ostatních vyučovacích předmětů zvláště pak občanské nauky, pedagogiky, zeměpisu, pedagogické praxe, biologického semináře a přírodovědného praktika. V rámci předmětu biologie bylo vypracováno 13 ročníkových prací. Všechny měly velmi dobrou úroveň jak po stránce odborné, tak i formálního zpracování. Jejich veřejnosti prezentované obhajoby se setkaly většinou s velkým zájmem studentů jak současných tak i bývalých. Studenti byli vedeni k tomu, aby si uvědomili vztahy mezi jednotlivými jevy v přírodě, aby uměli zhodnotit dopady lidské činnosti na životní prostředí a aby si uvědomili nutnost ochrany životního prostředí jako nejcennějšího bohatství naší planety. Ke splnění těchto cílů žáci využívali : 1. učebnice a odborné časopisy zaměřené na ekologii a ochranu životního prostředí 2. materiály zasílané Středočeským krajem /př. Plán odpadního hospodářství, který detailně mapuje zpracování odpadů na území kraje / 3. internetové stránky ziskových a neziskových organizací, které se zabývají otázkami životního prostředí 4. exkurze na odborná pracoviště /př. Zmrzlík ekologický chov zvířat/ 5. výstavy, které byly pořádané v prostorách Muzea Českého krasu v Berouně /př. Květena CHKO Český kras/ 6. přednášky a besedy s odborníky na téma ochrany přírody v prostorách Muzea Českého krasu

19 strana 19 / ekologické vycházky do CHKO Český kras a do okolí města /př. naučná stezka Talichovým údolím/ 8. třídění odpadu, při kterém se studenti aktivně zapojili do zlepšování životního prostředí 9. ročníkové prezentační práce 4.ročníků s tématikou životního prostředí 10. praxe studentek a studentů na SPgŠ, kdy ekologickou problematiku řešili společně s dětmi na MŠ a ZŠ. K tomu byl využit učební text Ekologická výchova na MŠ Žáci OA velmi rádi diskutují o dané problematice, poukazují na nedostatky v legislativě. Uvědomují si, že jako budoucí ekonomové budou moci některé problémy řešit v rámci firemních aktivit, případně v rámci fungování ekologických firem přímo. Žáci by si měli být vědomi úzké vazby ekonomika ekologie. Žáci pedagogické školy by měli odcházet do praxe jako vědomí nositelé nových environmentálních metod a přístupů, měli by umět využívat nabytých vědomostí a dovedností. Proto musí být environmentální výchova běžnou a denní záležitostí veškeré výuky a života školy Státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici. Státní zkoušky se konaly ve čtvrtek 4.května 2006 od 8:00 15:00 střídavě v učebnách EKC 2 a OBK 1 ( podle přání žáků) ve třech skupinách. Zkušebním komisařem byl jmenován ředitel těsnopisného ústavu Ing. Konopek. Celkem se zúčastnilo 39 žáků a žákyň ze 3.a 4. ročníků Obchodní akademie. Po organizační stránce nevznikly žádné problémy, technika fungovala bez problémů. Všechny skupiny psaly stejné varianty : reklamaci a objednávku. Tabulka měla složité záhlaví, ale nebyla obtížná. Výsledky zpracoval TÚ. Předepsanou rychlost 200 čistých úhozů za minutu Nezvládlo 8 žáků, úspěšnost státních zkoušek byla 79,5 % Exkurze Spolupráce se Státní pedagogickou knihovnou J. A. Komenského v Praze (návštěva třídy 4.P) Návštěva firmy Aurednik v Trubíně exkurze 3.P za účelem získání informací o pomůckách, vybavení a materiálech vhodných pro mateřské školy, školní družiny a ostatní výchovně vzdělávací zařízení Exkurze pro žákyně 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika do Ústavu sociální péče v Lochovicích (třída 3.LB.) a do Informačního centra EU v Praze (třída 4.P) Na obchodní akademii se uskutečnilo celkem 21 exkurzí. Z toho bylo celkem 18 odborných a 3 exkurze kulturně výchovné.

20 strana 20 / Exkurze do Státní pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze (třída 4.P) Sportovní akce Komise tělesné výchovy uspořádala celkem 5 kurzů ( 1 lyžařský Pec pod Sněžkou 44 žáků ), 1 cykloturistický ( Velké Žernoseky 16 žáků), 1 sportovně- turistický ( Rakovice u Čimelic 34 žáků, 2 vodácké kurzy (Berounka 34 žáků) a navíc dva vodácké třídní výlety ( Berounka 28 žáků) Družstvo Obchodní akademie zvítězilo v okresním kole soutěže škol ve florbalu, postoupilo do krajského finále, kde skončilo na druhém místě a postoupili do mezikrajské kvalifikace ve Slaném. Tuto opět vyhrálo. Celostátní finále se uskutečnilo v Jedovnici. Po kvalitních výkonech náš tým postoupil do finále, kde podlehl Brnu až po samostatných nájezdech. 2. místo v České republice Další umístění v turnajích: Florbal dívky - 2.místo okres Volejbal chlapci 1.místo okres, 4.místo kraj ( Neratovice) Volejbal - dívky 4.místo - okres Sálová kopaná - 3.místo okres Stolní tenis dívky 1 místo chlapci postup do kraje, zde z důvodu nemoci absence Šachy krajská soutěž - Neratovice Projekty. Programy. Škola se zúčastnila mezinárodního projektu londýnské školy, který probíhal dva roky a vyvrcholil společným setkáním v Londýně v říjnu roku Projektu se zúčastnilo 8 škol ze 7 zemí( Anglie, Itálie, Polsko, Rakousko, ČR, Litva a Polsko). Za naši školu se zúčastnilo 10 dívek čtvrtého ročníku specializace dramatická výchova a 2 vyučující ( Mgr.Hrubeš a Mgr.Musil). Žáci předvedli dvě vystoupení jedno vlastní a druhé jako reakci na představení pořádající anglické školy. Naši žáci uspěli s představením živé sochy. Součástí akce byly také workshopy a přátelská setkání s delegacemi ostatních zemí. d) zapojení školy do rozvojových programů MŠMT (SIPVZ, Prevence sociálně patologických jevů atd.) e) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem f) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty - vyhlašovatel programu (projektu), název a stručná charakteristika podaného (schváleného) projektu, schválená finanční podpora, finanční spoluúčast kraje, vlastní či jiné finanční zdroje, průběh realizace, čerpané finanční prostředky; v případě, že byl projekt ukončen, stručně zhodnoťte jeho přínos a uveďte jeho výsledky třídní miniprojekty Co děláme na průběžné pedagogické praxi,

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více