Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky"

Transkript

1 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. 2007

2 Cíl kapitoly Student Objasní pojmy elektrické napětí, elektrický proud a elektrická práce. Vysvětlí Ohmův zákon pro část obvodu i pro uzavřený obvod, napíše důležité veličiny a vztahy. Objasní funkci reostatu a potenciometru a nakreslí zapojení těchto prvků do obvodu. Vysvětlí Kirchhoffovy zákony a napíše matematické vztahy, které platí. Na konkrétním příkladu elektrické sítě ukáže postup při použití Kirchhoffových zákonů. Objasní pojmy: elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu a napíše důležité matematické vztahy. Vysvětlí rozdíl mezi kovem a polovodičem. Objasní princip činnosti polovodičové diody, nakreslí její zapojení do obvodu a uvede příklady jejího využití v obvodech. Objasní princip fotodiody. Vysvětlí pojmy:unipolární a bipolární tranzistor. Nakreslí jejich schematické značky a uvede příklady jejich využití v obvodech. Nakreslí zapojení bipolárního tranzistoru se společným emitorem, vysvětlí výhody tohoto zapojení, napíše důležité vztahy a objasní pojem: proudový zesilovací činitel. Objasní princip funkce tyristoru, triaku a diaku. Nakreslí jejich schematická značení, základní zapojení do obvodu a uvede příklad jeich využití v obvodech.

3 Předložený studijní materiál začínáme touto kapitolou proto, že ke studiu elektroniky je třeba zvládnout základní poznatky o vedení elektrického proudu, které jsou probírány ve fyzice na střední škole. 1. Elektrický proud jako děj a jako veličina Uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem nazýváme elektrický proud. Těmito částicemi mohou být elektrony (v kovech), nebo kladné i záporné ionty (v elektrolytech). Volné elektrony se pohybují ve vodiči od záporného pólu zdroje ke kladnému. Elektrický proud může být tvořen uspořádaným pohybem kladně nabitých částic nebo částic obojího znaménka. Za směr elektrického proudu se pode dohody považuje směr pohybu kladně nabitých částic. Pokud sestavíme a uzavřeme jednoduchý elektrický obvod se žárovkou (obr. 1), bude jím procházet trvalý elektrický stejnosměrný proud. V našem jednoduchém obvodu vychází směr elektrického proudu z kladného pólu zdroje a směřuje k pólu zápornému (směr šipky). Obr. 1 Jednoduchý elektrický obvod se žárovkou. Prochází- li náboj průřezem vodiče rovnoměrně, je elektrický proud I určen jako podíl celkového náboje Q, který projde průřezem vodiče, a doby t, po kterou proud vodičem protékal. I = Q/t

4 Při nerovnoměrném průchodu náboje průřezem vodiče je střední hodnota proudu určena vztahem: I = Q/ t kde Q je celkový náboj, který prošel průřezem vodiče za dobu t. Okamžitá hodnota proudu je určena vztahem: dq i = (derivace náboje podle času). dt Jednotkou el. proudu je ampér (značka A). Při proudu 1 A prochází průřezem vodiče za 1s náboj 1C. Elektrický proud přímo nelze vnímat. Můžeme vnímat jeho tepelné (např. rozžhavený vodič), chemické a magnetické účinky. Magnetické účinky proudu studoval podrobně francouzský fyzik, matematik a filozof André Marie Ampére ( ). Ten objevil zákon určující sílu vzájemného magnetického působení dvou přímých rovnoběžných vodičů s proudem. Na základě tohoto zákona je definována jednotka proudu ampér. Elektrický proud se měří ampérmetrem. Ampérmetr se zapojuje do obvodu sériově. Zapojení do jednoduchého el. obvodu máme na obrázku (obr.2). Obr. 2 Zapojení ampérmetru do obvodu

5 1.1. Elektrický zdroj a přeměny energie v jednoduchém obvodu Trvalý elektrický proud je podmíněn udržováním stálého rozdílu elektrických potenciálů mezi svorkami zdroje - svorkového napětí U. Mezi kladným a záporným pólem zdroje vzniká uvnitř zdroje i ve vnější části obvodu elektrické pole. Ve vnější části obvodu se volné částice s nábojem pohybují ve směru působení elektrostatických sil. Při tomto pohybu elektrostatické síly konají práci a nabité částice ztrácejí elektrickou potenciální energii, která se přeměňuje na jiné formy energievodič se zahřívá a zvětšuje se jeho vnitřní energie, elektromotor zapojený do obvodu koná mechanickou práci apod. Vnější část obvodu se tedy chová jako spotřebič elektrické energie. Práce W vykonaná elektrostatickými silami ve vnější části obvodu při přenesení náboje Q je určena vztahem: W = U Q Svorkové napětí vyznačujeme šipkou orientovanou ve směru, kterým působí elektrostatické pole na kladné částice (tedy od kladné svorky zdroje ke svorce záporné). Elektrický proud probíhá i uvnitř zdroje, kde se volné nabité částice pohybují proti elektrostatickým silám. To znamená, že zde musí ve směru pohybu částic působit ještě další síly jiného než elektrostatického původu. Uvnitř zdroje konají práci neelektrostatické síly. Elektrická potenciální energie nabitých částic se zvětšuje na úkor jiné formy energie, která je uvolňována přímo ve zdroji, nebo přiváděna zvenku. Neelektrostatické síly vykonají při přenesení náboje Q uvnitř zdroje práci W, přičemž podíl: U e = W/Q se nazývá elektromotorické napětí zdroje. Jednotkou el. napětí je volt (značka V). Elektromotorické napětí vyznačujeme šipkou orientovanou ve směru působení neelektrostatických sil na kladnou částici (tedy od záporného ke kladnému pólu zdroje). Pokud není ke svorkám zdroje připojen spotřebič, obvodem neprochází el. proud a

6 elektrostatické a neelektrostatické síly jsou v rovnováze. Svorkové napětí nezatíženého zdroje U 0, nazývané jako napětí naprázdno. je proto stejně velké jako elektromotorické napětí. U 0 = U e Svorkové napětí zatíženého zdroje je menší než elektromotorické napětí. To lze snadno dokázat porovnáním svorkového napětí nezatíženého a zatíženého zdroje. Napětí měříme voltmetrem. Voltmetr zapojujeme do obvodu paralelně (obr. 3). Obr. 3 Zapojení voltmetru do obvodu

7 2. Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický odpor vodiče Vlastnosti kovového vodiče jako části elektrického obvodu můžeme prověřit pokusem (obr.4). Vodič upevněný mezi pevné svorky je připojen k regulovatelnému zdroji stejnosměrného napětí. Vodič je ponořený do chladicí kapaliny (destilovaná voda, olej). Obr. 4 Obvod k ověření vlastností kovového vodiče Proud v obvodu měříme ampérmetrem a napětí mezi konci vodiče voltmetrem. Svorkové napětí zdroje postupně zvětšujeme. Přitom měříme proud v obvodu a napětí na koncích vodiče. Z naměřených hodnot sestrojíme graf závislosti el. proudu na napětí- voltampérovou charakteristiku vodiče. V tabulce č.1 máme výsledky měření pro ocelový drát o průměru 0,37 mm, dlouhý 2m. Teplota vodiče byla při měření udržována pomocí chladicí kapaliny na hodnotě 20ºC. Voltampérovou charakteristiku tohoto vodiče máme na obrázku (obr. 5). U(V) I (A) 0,48 0,95 1,45 1,90 2,35 R (Ω) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Tabulka č.1

8 Voltampérová charakteristika ocelového drátu při stálé teplotě 2,5 2 1,5 I(A) Řada1 1 0, U(V) Obr. 5 Z naměřených hodnot vidíme, že poměr napětí a proudu je konstantní. Na základě získaných hodnot můžeme definovat Ohmův zákon : Proud procházející vodičem je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče a nepřímo úměrný odporu vodiče. Matematicky: U I = nebo I = G. U R R - elektrický odpor vodiče, jednotkou je ohm(značka Ω) G vodivost, jednotkou je siemens (značka S) Mezi vodivostí a odporem platí vztah: G = 1 R Ohmův zákon můžeme vyjádřit v diferenciálním tvaru: j = γ. E

9 j - hustota proudu γ - měrná elektrická vodivost E elektrická intenzita Ohmův zákon byl formulován v roce 1826 německým fyzikem Georgem Ohmem. Elektrický odpor vodiče závisí na teplotě, délce vodiče, obsahu kolmého průřezu vodiče a na materiálu vodiče. Odpor je přímo úměrný teplotě a délce vodiče a nepřímo úměrný průřezu vodiče. Elektrický odpor se v obvodech realizuje pomocí součástky- rezistoru. Jeho schematickou značku máme na obrázku (obr. 6). Obr. 6 Schematická značka rezistoru 2.1. Zatěžovací charakteristika zdroje. Ohmův zákon pro uzavřený obvod Na obrázku (obr. 7) máme schéma zapojení, ze kterého budeme vycházet. K pólům baterie suchých článků (napětí 4,5 V) připojíme nejprve voltmetr a změříme napětí nezatíženého zdroje U 0 (označuje se napětí naprázdno). Nepatrný proud procházející voltmetrem zanedbáváme. Už víme, že napětí naprázdno je stejné jako elektromotorické napětí U e. Poté sepneme vypinač a spojíme tak svorky zdroje přes ampérmetr a reostat o odporu 100Ω. Poté zmenšujeme odpor a zvětšujeme proud I na hodnotu 1A. Přitom měříme svorkové napětí U. Výsledky tohoto měření máme v tabulce č.2. I (A) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 U (V) 4,8 4,67 4,55 4,42 4,30 4,17 4,4 3,92 3,80 3,67 3,55 Tabulka č.2

10 Obr. 7 Měření zatěžovací charakteristiky zdroje Ze získaných hodnot sestrojíme graf závislosti svorkového napětí na odebíraném proudu- zatěžovací charakteristiku zdroje (obr. 8). Obr. 8 Zatěžovací charakteristika zdroje Zatěžovací charakteristika baterie elektrických článků má lineární průběh. S rostoucím proudem se svorkové napětí zmenšuje a rozdíl U 0 - U je přímo úměrný proudu. Baterie se chová jako kdyby byla složena z ideálního zdroje s konstantním napětím U e = U 0 a rezistoru R i, který nazýváme vnitřní odpor zdroje (obr. 9).

11 Obr. 9 Schéma uzavřeného obvodu Úbytek napětí na vnitřním odporu je: U 0 U = R i. I Lineární průběh zatěžovací charakteristiky odpovídá lineárnímu vztahu: U = U 0 - R i. I Vyjádříme li podle Ohmova zákona pro část obvodu svorkové napětí U jako napětí na vnějším odporu R, U = R. I dostáváme pro elektromotorické napětí U e vztah: U e = U 0 = U + R i. I = R. I + R i. I = (R + R i ). I Odtud vyplývá Ohmův zákon pro uzavřený obvod: I = Ue R + Ri Proud v uzavřeném obvodu je roven podílu elektromotorického napětí zdroje a celkového odporu: R + Ri.

12 Při našem pokusu bylo napětí baterie naprázdno U 0 = 4,80 V. Při proudu 0,50 A jsme naměřili U = 4,17 V. Z těchto hodnot vypočítáme vnitřní odpor baterie: Uo U 0,63 Ri = = = 1, 3Ω I 0,50 Pokud bychom zmenšovali odpor R až na hodnotu 0 Ω, nastalo by spojení nakrátko- zkrat. V tom případě by obvodem procházel proud : Ik Uo 4,80 = = = 3, A Ri 1,3 7 Odběr velkého proudu ze zdroje o malém vnitřním odporu může způsobit poškození zdroje nebo vedení. Proto se do elektrických obvodů zařazují pojistky a jističe, které při překročení určité hodnoty proudu obvod přeruší.

13 3. Regulace proudu a napětí reostatem a potenciometrem Reostat je rezistor, jehož odpor můžeme měnit. Zapojujeme ho do obvodu se spotřebičem sériově (obr. 10) Obr. 10 Zapojení reostatu do obvodu Pokud chceme např.žárovku, na které jsou vyznačeny jmenovité hodnoty napětí a proudu Uj = 6,3 V, Ij = 0,30A napájet z akumulátorové baterie o elektromotorickém napětí 12V a zanedbatelném vnitřním odporu, musíme nastavit odpor reostatu takto: Ue Uj 12 6,3 5,7 R = = = = 19Ω Ij 0,3 0,3 Při odporu reostatu 19 Ω budou jmenovité hodnoty dodrženy. Změnou odporu reostatu můžeme proud procházející obvodem a napětí na spotřebiči regulovat. Nejmenších hodnot proudu dosáhneme při plném odporu reostatu. Potenciometrem lze regulovat napětí na spotřebiči od nulové hodnoty. Zapojení potenciometru máme na obrázku (obr. 11).

14 Obr. 11 Zapojení potenciometru do obvodu Obvod je kombinací sériového a paralelního spojení rezistorů. Předpokládejme, že použijeme stejnou baterii a stejnou žárovku jako v předešlém příkladu a celkový odpor potenciometru bude Rp = R 1 + R 2 = 100Ω. Potom docílíme na žárovce jmenovitých hodnot napětí a proudu (Uj = 6,3 V, Ij = 0,30A) tak, že nastavíme polohu jezdce potenciometru tak, aby platilo: I = 2 Uj R 2 I = Ij + 1 Uj R 2 Uj Ue- Uj = (Rp R 2 ). I 1 = (Rp R 2 ). (Ij + ) R 2 (Ue Uj). R 2 = (Rp- R 2 ). (R 2 Ij + Uj) Po dosazení dostáváme: 5,7.(R 2 ) = (100 [R 2 ] ). (0,3. [R 2 ]+ 6,3) 0,3. (R 2 ) (R 2 ) 630 = 0 R 2 = 84,5 Záporný kořen rovnice 24,8 úloze nevyhovuje. Potenciometr rozdělíme jezdcem na úseky o odporech R 1 = 15Ω, R 2 = 85Ω.

15 4. Kirchhoffovy zákony Složitější elektrické obvody se nazývají elektrické sítě. Uzel sítě je místo, kde se stýkají nejméně tři vodiče. Vodivé spojení sousedních uzlů se nazývá větev. V této části se omezíme pouze na sítě, ve kterých jsou zdroje a rezistory a ve kterých mají hodnoty proudu a napětí ustálenou hodnotu. Při řešení sítí obvykle známe napětí zdrojů a hodnoty odporů rezistorů. Hledáme hodnoty proudů, které procházejí jednotlivými větvemi a napětí na jednotlivých rezistorech. Lze však také při známých hodnotách napětí a proudů určovat neznámé odpory. Využijeme k tomu zákony, které objevil v roce 1841 německý fyzik G. R. Kirchhoff: Kirchhoffův zákon (pro uzel elektrické sítě) je důsledkem zákona zachování náboje. Částice s nábojem nemohou v uzlu vznikat ani zanikat. Proto platí, že součet proudů do uzlu přitékajících je roven součtu proudu z uzlu odtékajících. přítékající + odtékající n k= 1 I k = 0 Kirchhofův zákon (pro jednoduchou smyčku elektrické sítě) říká, že součet úbytků napětí na jednotlivých odporech obvodu je roven součtu elektromotorických napětí v tomto obvodu. Jestliže se ve smyčce nachází n rezistorů a m zdrojů, platí: n k = 1 R k I k = m j= 1 U ej Postup při praktickém použití Kirchhofových zákonů si ukážeme na příkladu elektrické sítě se dvěma uzly a třemi větvemi (obr. 12). Známe elektromotorická napětí zdrojů a odpory rezistorů. Chceme zjistit proudy ve větvích a napětí mezi uzly. Nejprve zvolíme označení a kladnou orientaci proudů v jednotlivých větvích (bez ohledu na to, že skutečnou orientaci zatím neznáme). Při sestavování rovnice na základě1. Kirchhofova zákona bereme proudy, jejichž vyznačený směr je orientován do uzlu s kladným znaménkem.

16 Ostatní se znaménkem záporným. Například pro uzel B můžeme psát: I 1 + I 2 - I 3 = 0 (1) Obr. 12 Příklad jednoduché sítě Při sestavování rovnice na základě 2. Kirchhofova zákona vybereme v síti uzavřenou smyku a zvolíme v ní směr obíhání (čárkované šipky). Elektromotorická napětí orientovaná souhlasně se směrem obíhání a úbytky napětí na rezistorech, kde zvolená orientace proudu souhlasí se směrem obíhání, píšeme kladným znaménkem. Ostatní se znaménkem záporným. Pro smyčku ADCB platí: R 1. I 1 - R 2 I 2 = U e1 U e2 (2) Pro smyčku ABEFA platí: R 2. I 2 + R 3. I 3 = U e2 (3) Dosazením číselných hodnot do rovnic (1), (2) a (3) a zavedením neznámých x = I 1, y = I 2, z = I 3 dostáváme soustavu rovnic: X + y z = 0 0,5x 1,5y = 1,5 1,5y + 10z = 4,5 Hledané proudy jsou I 1 = 1,16A, I 2 = -0,61A, I 3 = 0,54A. Záporný výsledek u proudu I 2 znamená, že skutečný směr proudu I 2 je opačný než původně vyznačený směr ve schématu. Napětí mezi uzly B, A je orientováno stejně jako proud I 3 a má hodnotu: U BA = R 3 I 3 = 5,4 V

17 5. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu Při přenesení náboje Q ve vnější části jednoduchého elektrického obvodu mezi svorkami zdroje o svorkovém napětí U vykonají síly elektrického pole práci: W = U. Q Pokud je elektrický proud v obvodu konstantní, platí: Q = I. t, W = U. I. t Má- li vnější část obvodu odpor R, platí pro práci: W 2 2 U = RI t = t R Jednotkou elektrické práce je joule (J). Změny vnitřní energie vodičů způsobené průchodem elektrického proudu způsobují zvýšení teploty vodiče a tepelnou výměnu mezi vodiči a okolím. Takto přenesená energie Q j se nazývá Joulovo teplo. Pokud nedochází současně k jiným přeměnám elektrické energie(např. na energii mechanickou nebo chemickou), je Joulovo teplo rovno elektrické práci: Q j = UIt = RI 2t U = R 2 t Výkon elektrického proudu ve spotřebiči o odporu R vypočítáme ze vztahů: P = W t = UI = RI 2 = U R 2 Jednotkou elektrického výkonu je watt (W). Uvnitř zdroje vykonají neelektrostatické síly práci: W z = U e. Q Tato energie se zčásti spotřebuje ve vnitřním odporu zdroje. Účinnost elektrického obvodu je definována takto:

18 η = W W z UQ = U Q e = U U e Účinnost můžeme vyjádřit pomocí Ohmova zákona pro uzavřený obvod: η = RI ( R + R ) I R = R + i R i Účinnost je tím větší, čím větší je odpor spotřebiče v porovnání s vnitřním odporem zdroje.

19 6. Vedení elektrického proudu v polovodičích Dynamický rozvoj elektroniky v posledních desetiletích je spojen s výrobou a použitím stále složitějších polovodičových součástek. Jestliže chceme pochopit princip jejich činnosti, musíme se seznámit se strukturou polovodičů a s ději, které v nich probíhají při průchodu elektrického proudu. Polovodiče jsou látky, jejichž měrný elektrický odpor je při obvyklých teplotách v intervalu 10-4 Ω.m až 10 8 Ω. m. To je hodnota mnohem větší než u kovů, u kterých dosahuje hodnot 10-8 Ω. m až 10-6 Ω.m. Sama hodnota měrného elektrického odporu však není rozhodující pro zařazení látky mezi polovodiče. Podstatné je, že elektrické vlastnosti polovodičů závisí mnohem více než elektrické vlastnosti kovů na teplotě, na dopadajícím záření a na obsahu různých příměsí. Mezi polovodiče patří mnoho pevných látek. Z prvků jsou to např: křemík(si), germanium(ge), selen(se), telur(te), uhlík(grafit, C). Z chemických sloučenin je to např. sulfid olovnatý (PbS), sulfid kadebnatý (CdS) nebo arsenid galia (GaAs). Nejjednodušší polovodičové elektronické součástky jsou termistory a fotorezistory. Termistor je teplotně závislý rezistor. Odpor termistoru se se zvyšující teplotou zmenšuje. Termistory se využívají pro měření, regulaci teploty a stabilizaci elektrických obvodů. Fotorezistor je polovodičová součástka, jejíž odpor lze ve velkém ovládat změnou osvětlení. Odpor neosvětleného fotorezistoru bývá větší, než 1 MΩ. Při osvětlení klesá na 10 3 Ω až 10 2 Ω. Fotorezistory se využívají k regulaci osvětlení Vedení el. proudu v čistém polovodiči. Vlastní vodivost V současné době se nejčastěji pro výrobu polovodičových součástek používá velmi čistý monokrystalický křemík. Atom křemíku má 14 elektronů, z nichž je 10 pevně vázáno k jádru a čtyři zbývající vytvářejí elektronové vazebné dvojice se čtyřmi sousedními atomy v krystalové mřížce. Na uvolnění elektronu z této kovalentní vazby v krystalu křemíku je zapotřebí energie 1,1 ev, příčemž 1 ev = 1, J. Při nízkých teplotách blízkých nule

20 termodynamické teplotní stupnice (-273,15 C) jsou všechny valenční elektrony zapojeny do vazeb a křemík se chová jako izolant. Při běžných teplotách okolo 20 C dochází k vytržení některých elektronů z vazeb. Na místě uvolněného elektronu vzniká prázdné místo. tzv. díra, kde převládá kladný náboj atomového jádra nad nábojem zbylých elektronů. Díra má tedy vlastnost kladné částice. Volné elektrony a díry se v krystalu chaoticky pohybují. Pohyb díry se uskutečňuje postupnými přeskoky elektronu ze sousední úplné vazby na místo s dírou. Setká- li se volný elektron náhodně s dírou, ztrácí část energie, zaplňuje díru a zapojuje se opět do vazebné dvojice. V polovodiči se tímto způsobem udržuje při stálé teplotě dynamická rovnováha mezi tvorbou generací elektron-díra a jejich zánikem - tzv. rekombinací. Pokud zapojíme polovodič do elektrického obvodu, vzniká v něm elektrické pole, které způsobuje uspořádaný pohyb děr ve směru intenzity elektrického pole a volných elektronů ve směru opačném. Výsledný proud v polovodiči je součtem proudu elektronového a děrového: I = I e +I d Hustota volných elektronů je v čistém polovodiči stejná jako hustota děr a s rostoucí teplotou se rychle zvětšuje. Proto měrný elektrický odpor čistého polovodiče s rostoucí teplotou rychle klesá. U kovů je to naopak. Kovy mají konstantní hustotu volných elektronů a jejich odpor ses rostoucí teplotou zvětšuje (obr. 13). Obr. 13 Závislost elektrického odporu kovu a polovodiče na teplotě Výše popsaný typ elektrické vodivosti polovodiče způsobený vznikem párů elektron- díra se nazývá vlastní vodivost. Látky s výhradně touto vodivostí se nazývají vlastní polovodiče. Tuto vodivost může vyvolat kromě tepelného pohybu krystalové mříže také dopad záření na

21 povrch polovodiče. Generování párů elektron-díra účinkem světelného záření se nazývá vnitřní fotoelektrický jev. Vlastní vodivost polovodičů se využívá pouze v některých typech polovodičových součástek, které jsme již popsali (termistor, fotorezistor). Větší význam má příměsová vodivost polovodičů, které se budeme věnovat dále Příměsové polovodiče Vodivost polovodiče může velmi ovlivnit již nepatrné množství příměsí (cizích atomů, kterými nahradíme atomy čistého krystalu, aniž bychom narušili jeho krystalovou stavbu). Krystal křemíku, který obsahuje jako příměsi atomy pětimocného prvku (např. P, As, Sb) získá elektronovou vodivost. Z pěti valenčních elektronů příměsí se jen čtyři uplatní v kovalentní vazbě se sousedními atomy křemíku. Zbývající páté elektrony jsou k příměsi vázány jen slabě a už při nízkých teplotách se volně pohybují krystalem. Z příměsí se stávají kladné nepohyblivé ionty, které nazýváme donory (donor-dárce). V takto upraveném krystalu je mnohem více volných elektronů než děr, které vznikají tepelnou generací elektron-díra). Elektrony proto označujeme jako většinové (majoritní) nosiče náboje a díry jako nosiče menšinové(minoritní). Polovodiče s převládající elektronovou vodivostí nazýváme polovodiče typu N. Pokud do krystalu křemíku použijeme jako příměsi atomy trojmocného prvku (B, Al, Un), získá děrovou vodivost. V tom případě se z něj stane polovodič typu P. Nosiči náboje jsou kladné pozitivní částice. Každá příměs obsadí svými elektrony jen tři vazby se sousedními atomy křemíku. Vznikne díra, která však může být snadno zaplněna přeskokem elektronu od sousedního atomu křemíku.třímocné příměsi se tak stávají nepohyblivými zápornými ionty. Nazýváme je akceptory (akceptor-příjemce). Díry vytvořené příměsí se v polovodiči typu P volně pohybují a tvoří zde většinové nosiče náboje. Menšinovými nosiči jsou elektrony. Vodivost vyvolaná pomocí pětimocných nebo třímocných příměsí se nazývá příměsová vodivost polovodičů. Polovodiče s takovou vodivostí jsou příměsové polovodiče. Celkový náboj volných elektronů a děr je vyrovnán s nábojem nepohyblivých iontů příměsí. Hustota volných nosičů náboje v příměsovém polovodiči je při nízkých teplotách dána množstvím příměsí. Proto je prakticky konstantní. Při zahřívání polovodiče se od určité teploty začne projevovat také vlastní vodivost, která podstatně zvyšuje zejména koncentraci minoritních nosičů. U většiny polovodičových

22 součástek je tento jev nepřípustný a jejich provozní teplota tedy musí být chlazením udržována na takové teplotě, při které se vlastní vodivost neuplatní Přechod PN. Polovodičová dioda Většina polovodičových elektronických součástek využívá vlastnosti přechodu mezi oblastmi typu P a typu N vytvořenými vhodnou technologií v jediném krystalu polovodiče. Polovodičová dioda je součástka se dvěma vývody připojenými ke krystalu polovodiče s jedním přechodem PN. Vývod spojený s oblastí typu P se nazývá anoda, vývod spojený s oblastí typu N je katoda. Schematickou značku polovodičové diody máme na obrázku (obr. 14). Obr. 14 Schematická značka polovodičové diody Polovodičová součástka je nelineární součástka. Není řízená Ohmovým zákonem. Její vodivost závisí na její velikosti i na orientaci připojeného napětí. Pokud diodu zapojíme v tzv. propustném směru (obr. 15), vede elektrický proud a obvodem prochází proud tak, jako by procházel bez zapojené diody. Ze zapojení vidíme, že v propustném směru je dioda zapojena anodou ke kladnému pólu a katodou k zápornému pólu. Žárovka svítí. Pokud diodu zapojíme v závěrném směru (obr. 15), diodou prochází nepatrný proud, který nelze změřit ani citlivým mikroampérmetrem. Popsaná závislost vodivosti diody na polaritě připojeného napětí se nazývá diodový jev.

23 Obr. 15 Demonstrace diodového jevu Polovodičové diody plní v elektronických obvodech různé funkce, které budou podrobněji popsány v dalších kapitolách (usměrňování střídavého proudu, stabilizace, ochrana proti přepólování apod.). Voltampérová charakteristika diody je graf závislosti proudu, který protéká diodou na připojeném napětí. Rozlišujeme část charakteristiky v propustném směru a část v závěrném směru. Obr. 16 Voltampérová charakteristika křemíkové usměrňovací diody

24 Obě části charakteristiky se kreslí obvykle se společnými osami, přičemž část v propustném směru umísťujeme do I. Kvadrantu a část v závěrném směru do III. Kvadrantu. Veličiny naměřené v propustném směru označujeme indexem F, v závěrném směru používáme index R. Je vhodné volit na kladných poloosách jiné měřítko než na poloosách záporných. Na obrázku máme voltampérovou charakteristiku křemíkové usměrňovací diody (obr. 16). Její průběh je zhruba exponenciální. Proud je v propustném směru zpočátku velmi malý. Až po dosažení tzv. prahového napětí U fo začíná rychle růst. U křemíkové diody je prahové napětí asi 0,6V. Při trvalém zatížení nesmí překročit hodnotu I fm udanou výrobcem. V závěrném směru je proud procházející usměrňovací diodou velmi malý. Napětí na usměrňovací diodě nesmí překročit průrazové napětí U br. Jinak by došlo k prudkému růstu proudu a ke zničení diody. Stabilizační diody jsou vyrobeny tak, aby mohly pracovat v závěrném směru. Ve vysokofrekvenčních obvodech se používají hrotové diody, u kterých má přechod PN nepatrné rozměry a je vytvořen v místě styku destičky polovodiče s kovovým hrotem. Větší prahové napětí mají luminiscenční diody (diody LED).Tyto diody v propustném směru svítí. Základní vlastností polovodičové diody je závislost procházejícího proudu na polaritě napětí na diodě. Diodou prochází proud jen když je anoda připojena ke kladnému pólu zdroje napětí. Při opačné polaritě má dioda velký odpor a prochází jí jen nepatrný proud. Pokud diodu připojíme do obvodu střídavého proudu (obr. 17), pracuje jako elektrický ventil. Prochází jí proud jen v kladných půlperiodách vstupního střídavého napětí. V záporných půlperiodách napětí obvodem neprochází. Výstupní napětí na pracovním rezistoru R je stejnosměrné a pulsující. (tepavé). Dioda pracuje jako jednocestný usměrňovač a obvodem prochází stejnosměrný proud. V praxi je třeba omezit pulsaci výstupního napětí. Toho se dosáhne pomocí kondenzátoru C zapojeného paralelně k výstupu usměrňovače. V kladných půlperiodách se kondenzátor nabíjí a v záporných půlperiodách se přes rezistor R vybíjí. Kondenzátorem se pulzace částečně vyhladí (obr. 17 nahoře). U jednocestného usměrňovače není využita jedna polovina usměrněného střídavého napětí. Proto se v praxi používá usměrňovač se čtyřmi diodami v tzv. Graetzově zapojení. Dnes se vyrábí tyto usměrňovače v integrované podobě.

25 Obr. 17 Jednocestný usměrňovač Fotodiody jsou zhotoveny tak, aby do blízkosti přechodu PN mohlo proniknout světelné záření, které zde generuje páry elektron- díra. Osvětlená fotodioda je vodivá i v závěrném směru a stává se zdrojem elektrického napětí. Tohoto jevu se využívá k přímé přeměně energie světelného záření na energii elektrickou ve slunečních článcích 6.4. Tranzistor Tranzistor patří k důležitým polovodičovým součástkám. Jedná se o třívrstvou polovodičovou součástku se třemi vývody, která má zesilovací schopnost. Základní materiály při výrobě tranzistorů jsou křemík a germanium. Podle technologie výroby rozlišujeme dva druhy tranzistorů- unipolární a bipolární. U unipolárních tranzistorů se na vedení proudu podílí jeden typ nosičů- většinové nosiče a aktivní oblastí je značná část tranzistoru. Jsou založeny na řízení pohybu nosičů náboje elektrickým polem, přičemž vedení proudu se uskutečňuje v tzv. kanále jedním typem nosičů-

26 většinovými elektrony nebo dírami. Užívá se pro ně zkratka FET. Vodivost tohoto tranzistoru je řízena dvojím způsobem: Změnou průřezu vodivého kanálu rozšiřováním přechodu PN nebo MS. Změnou koncentrace většinových nosičů v kanále. V současnosti se rozdělují unipolární tranzistory do tří základních typů: Tranzistory s přechodovým hradlem označované zkratkou JFET. Tranzistory s izolovaným hradlem označované IGFET (v praxi IGFET nebo zkráceně MOS) Tenkovrstvé tranzistory s izolovaným hradlem TFT. Ty v poslední době nachází uplatnění v plochých televizních obrazovkách. Protože je proud v unipolárních tranzistorech přenášen majoritními nosiči, jsou tyto prvky odolnější vůči změnám teploty a dopadajícímu ionizujícímu záření než bipolární tranzistory. Pro nepřítomnost menšinových nosičů jsou zapínací a vypínací body unipolárních struktur dány především parazitními kapacitami, které musí být nabity a vybity při každém sepnutí a vypnutí. Tyto kapacity jsou teplotně nezávislé. To je výhoda oproti bipolárním součástkám. Nesetkáváme se u nich s jevy akumulace (hromadění) menšinových nosičů a jejich postupnou rekombinací. Na obrázku máme schematické značky a popis vývodů (obr. 18). Obr. 18 Schematické značky unipolárních tranzistorů

27 S (source) zdroj, emitor G(gate) - řídící elektroda D(drain) - odtok, sběrná elektroda, kolektor B - báze(většinou spojení s G) U bipolárních tranzistorů se na vedení el. proudu podílejí oba typy nosičů tzv. většinové i menšinové. Aktivní částí tranzistoru je jen jeho malá část- přechody a přilehlé oblasti přechodů. Jsou založeny na principu injekce (vstřikování) a extrakce(odsávání) nosičů náboje. Jedná se o třívrstvou polovodičovou součástku, která v podstatě představuje antisériovou kombinaci přechodů PN uspořádaných v jediném monokrystalu tak, že jedna z oblastí je oběma přechodům společná. Tato oblast se nazývá báze (B). Další dvě oblasti jsou opačným typem vodivosti než báze a nazývají se emitor (E) a kolektor (C). Podle uspořádání vrstev rozlišujeme dva typy těchto tranzistorů: PNP a NPN. (obr. 19). Obr. 19 Bipolární typy tranzistorů (znázornění analogie s diodami, pořadí vrstev a schematické značení) Použití tranzistoru v obvodech: Jako elektronické spínače. Jako nízkofrekvenční zesilovače. Stabilizátory napětí. Tranzistory mohou být v obvodu zapojeny třemi různými způsoby: zapojení se společnou bází, zapojení se společným kolektorem a zapojení se společným emitorem. V praxi se nejčastěji používá zapojení se společným emitorem.protože při tomto zapojení dochází ke

28 napěťovému i proudovému zesílení. Na obrázku máme zapojení tranzistoru jako spínače (obr. 20). Obr. 20 Tranzistor zapojený jako spínač U1 - vstupní napětí U2 - provozní napětí U BE - napětí báze- emitor U Besat - saturační napětí báze- emitor I c - proud kolektoru I B - proud báze B min - minimální poměr stejnosměrných proudů R v předřadný odpor báze R L odpor zátěže Prochází- li proud tranzistorem, je roven součet proudů I B a I C proudu emitoru: Ie = I B + I C Další parametr je napětí báze - emitor tzv. řídící napětí. Toto napětí U BE musí být větší než prahové napětí odpovídajícího polovodičového materiálu. Např. u křemíku může být až 0,8 V. Pokud toto napětí nepřesahuje příslušnou hranici, je tranzistor zavřen. U tranzistoru jako spínače jsou jen dva provozní stavy - tranzistor vede(je otevřen) nebo nevede (je zavřen). Otevřený tranzistor má mezi kolektorem a emitorem malý odpor. Zavřený tranzistor má mezi kolektorem a emitorem velký odpor. Tím je zátěž připojena nebo odpojena. Pokud připojíme k tranzistoru vstupní napětí U1, prochází bází proud I b. Proud

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení Autor textu: Prof Ing Dalibor Biolek, CSc Brno 2003 FEKT Vysokého učení

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více