PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA"

Transkript

1 METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem studentů o práci na projektu. Metodika zahrnuje tyto kapitoly: 1. Seznámení studentů s projektem 2. Zapojené třídy 3. Fáze projektu 4. Rozvíjení klíčových kompetencí 5. Dotazník ke zjišťování klíčových kompetencí 6. Karta studenta 7. Rozdělení rolí v týmu, dotazník ke zjištění stylu učení a rolí v týmu 8. Postupy při vytváření pracovních listů 9. Projektové vyučování práce ve skupinách 10. Motivace studentů a jak ji udržet 11. Komunikace v týmu, diskuse 12. Zpětná vazba pro studenty 13. Hodnocení projektu a) hodnocení pedagogy b) úpravy pracovních listů v obou osách c) hodnocení projektu studenty d) hodnocení jednotlivých akcí studenty e) vyhodnocení dotazníku ke zjišťování klíčových kompetencí 14. Závěry 1

2 Seznámení studentů s projektem Úvodní seznámení studentů s projektem provedou jednotliví vyučující v návaznosti na obsah ŠVP daného předmětu. Z níže uvedené tabulky (Tab. 1 - zapojené třídy) je zřejmé, která ze zapojených tříd se účastní projektové osy Kondice, která projektové osy Okolí školy, které třídy budou zpracovávat dokumentaci a které budou vyhodnocovat celkové údaje získané při měření. Pro úvodní seznámení studentů s projektem je doporučeno zvolit myšlenkovou mapu. Výhodou této metody je rozpoznání klíčových pojmů tématu, vyznačení souvislostí mezi myšlenkami a vytvoření smysluplné struktury. Tato struktura později pomůže studentům při plánování postupu měření. Vytváření myšlenkové mapy je vhodné demonstrovat nejprve společně s celou třídou na nějakém obecném pojmu souvisejícím s tématem. Např. se studenty, kteří budou zpracovávat osu Okolí školy provede vyučující vytvoření myšlenkové mapy k základnímu pojmu Fyzika. Později při práci ve skupinách si každá skupina vytvoří myšlenkovou mapu na téma Měření - okolí školy. Z jednotlivých map po diskuzi studenti sestaví strukturu k pojmu Měření okolí školy. Již v této fázi je zřejmé, která skupina upřednostňuje daný typ měření. Tím, že si studenti vyberou téma, které je jim nejbližší, budou pracovat se zaujetím. Později si po prezentaci výsledků všech skupin vyberou další úkol, který je u ostatních skupin zaujal. 2

3 Zapojené třídy Třída - vyučující Mareš Marešová Sixtová Žďárská Janýr Vančurová Počet I1.B Práce s daty 11 I1.P Kondice 29 T1.A Kondice 30 T1.B Okolí školy 30 I2.A Okolí školy Video, foto 28 I2.B Okolí školy Kondice Video, foto 24 I2.P Kondice 15 T2.B Kondice 23 I3.A Kondice 26 I3.B Okolí školy Kondice 25 I3.P Kondice 12 T3.A Kondice 27 T3.B Kondice 27 Celkem 307 Projekt je veden mezioborově, zasahuje do více předmětů. Rozsah zapojení v jednotlivých předmětech závisí na studijním oboru, ve kterém student studuje. Je rozdíl mezi studentem oboru Autotronik (T) a studentem oboru Informační technologie (I). Liší se vyučované předměty i rozsah ŠVP podobných předmětů. Podle jednotlivých předmětů chceme dosáhnout těchto cílů: 3

4 Základy přírodních věd chápe základní zákonitosti a poučky aplikuje je z teorie do praxe zpracovává nová témata, samostatně hledá nové zdroje informací Matematika chápe postupy zpracování většího množství dat - statistika chápe funkční závislosti, umí je popsat matematické funkce chápe a používá matematické dovednosti při fyzikálních výpočtech Informační a komunikační technologie vyhledává informace o jednotlivých veličinách, jejich významu, rozsahu měřených hodnot provádí zpracování většího množství dat Multimedia a video sbírá a třídí materiál, fotí a natáčí umí zpracovat materiál, sestříhat, ozvučit Český jazyk a literatura při hledání informací pracuje s různými zdroji a formami textů popisuje přednášky a exkurze 4

5 Fáze projektu V rámci projektu je možné řešit dlouhodobý úkol v průběhu celého školního roku nebo jen kratší úlohy k dílčím tématům. 1. motivační Nejdůležitější podmínkou projektového vyučování je vnitřní motivace žáka, jeho vlastní přijetí úkolu, touha vyřešit daný problém a dovršit projekt až do fáze konečného produktu. Největšími motory motivace jsou především smysluplnost úkolu, výsledný produkt projektu a jeho veřejná prezentace. Tato fáze zahrnuje seznámení studentů s projektem, motivační videa, první exkurze, problémové úlohy a především stanovení cíle. Učitel: Vysvětluje, motivuje, vytváří podmínky pro diskusi. Student: Diskutuje, přemýšlí, vstřebává nové dojmy a myšlenky. 2. přípravná = fáze třídění informací a mapování tématu Studenti se rozdělí do skupin, doporučujeme losování. K danému tématu si studenti vytvoří ve skupinách myšlenkové mapy, sepíší si pojmy a zvýrazní souvislosti mezi nimi. Potom si skupiny své výsledky porovnají, diskutují a vytvářejí společnou myšlenkovou mapu, která poslouží ke stanovení a upřesnění cíle jejich práce. Součástí této fáze je vyplnění dotazníků o kompetencích, dotazníků o rolích v týmu a následně vyplnění výsledků těchto dotazníků do karty studenta. V této fázi po rozdělení do skupin se studenti dohodnou na pravidlech týmové práce, jako je například pravdomluvnost, naslouchání, neshazování se, zapojení všech, důvěra, atd. Tato pravidla si sepíší. Studenti si rozdělí role v týmu, mohou vycházet ze svých pocitů a zkušeností a také z výsledků dotazníků. Učitel: Vysvětluje, uvádí příklady. Student: Přemýšlí, diskutuje, zapisuje si své myšlenky do myšlenkové mapy. Hodnotí své dovednosti v dotaznících. Stanoví pravidla pro práci ve skupinách. Ujme se své role ve skupině. 3. stanovení postupu V této fázi projektu studenti vyhledají všechny dostupné informace k vybranému problému v odborné literatuře, na internetu, v časopisech, dále vyhledají videa a filmy. Zapisují si vše do pracovních listů sami si zvolí jeho formu tabulka, pavouk, strom. Studenti mají problému porozumět, zjistit vše, co můžou sledovat a měřit, jaké přístroje k tomu mohou použít a jaké mají k dispozici. Podle zájmu si 5

6 studenti rozdělí práci a konkrétní měření mezi skupiny. Každá skupina si naplánuje postup práce, co budou měřit, za jakých podmínek, jak často. Učitel: Koordinuje a sleduje žáky, případně je motivuje a povzbuzuje vhodnými otázkami. Student: Zjišťuje všechny dostupné informace, třídí, plánuje postup práce. 4. realizace vlastní měření Podle vlastních plánů studenti provádějí měření, hodnotí výsledky, mění vstupní podmínky měření a měření opakují. Učitel: Má roli konzultanta, nechává studenty pracovat samostatně. Student: Pracuje ve skupině, skupina je samostatná, sama rozhoduje o míře využití učitele jako konzultanta. 5. reflexe Tato fáze zahrnuje zpětnou vazbu pro studenty i učitele zapojené v projektu a dále prezentaci výsledků. Částečně probíhá již v průběhu projektu a především motivační úlohu. Prezentace probíhá na úrovni třídy nebo před ostatními třídami zapojenými do projektu. Dále bude prezentace rozšířena na prezentaci před veřejností: rodiči, při náboru nových žáků Dny otevřených dveří, Schoola Pragensis, atd. Forma prezentace je dvojí: pasivně na webových stránkách projektu a dále aktivně před obecenstvem. Vyvrcholením prezentace práce na projektu a výsledcích projektu bude závěrečná prezentace před veřejností. Zpětnou vazbu studentům i učitelům poskytne vývoj výsledků v dotaznících, sebehodnocení studentů i hodnocení jednotlivých aktivit projektu studenty. Učitel: Pokládá otázky, shromažďuje odpovědi, směřuje studenty ke smysluplnému sebehodnocení. Vede studenty při přípravě podkladů pro prezentaci výsledků projektu. Student: Provádí sebehodnocení, hodnotí aktivity projektu. Připravuje si podklady pro prezentaci výsledků, zpracovává výsledky, na jejich základě hodnotí. Dokumentování jednotlivých kroků tohoto postupu bude zpracováno opět podle této metodiky. Výsledek dokumentaristiky se stane motivací a zpětnou vazbu pro další úlohy a měření ostatních skupin. Zpracování výsledků se děje opět podle metodiky projektového vyučování. Výsledky zpracování dat tvoří zpětnou vazbu, studenti posoudí, proč jsou takové a jak by změna vstupních parametrů ovlivnila výsledky dalších měření. 6

7 Rozvíjení klíčových kompetencí Naši absolventi se budou nejvíce uplatňovat v technických profesích. Z naší školy odcházejí vybaveni IT dovednostmi a znalostí angličtiny, což jsou kompetence, které jsou považovány za samozřejmé u všech maturantů. Proto jsme při stanovování klíčových kompetencí žáků, vycházeli z potřeb budoucích zaměstnavatelů a z průzkumu jejich požadavků na připravenost absolventů (www.infoabsolvent.cz - NÚOV). Pro zaměstnavatele jsou nejdůležitější tyto klíčové kompetence budoucích uchazečů o zaměstnání: Schopnost pracovat v týmu Samostatné rozhodování Schopnost řešit problémy Prezentační dovednosti Komunikační dovednosti Všechny tyto kompetence budou mimo jiné rozvíjeny při projektovém vyučování. Pro posouzení, jak se nám daří klíčové kompetence žáků rozvíjet, si musíme vytvořit a stanovit kritéria, podle kterých budeme schopni jejich úroveň posoudit. Jedním z hlavních kritérií bude sebehodnocení žáků. V rámci sebehodnocení pomůžeme studentům zjistit jejich schopnosti a povedeme je k rozvíjení těchto schopností. Formou dotazníku zjistí studenti úroveň svých kompetencí za začátku projektu, pak zhruba v polovině projektu a na závěr projektu. Oproti klasické výuce mohou studenti v projektu uplatnit a projevit i dosud méně zřejmé či využívané kompetence. Všechny výsledky sebehodnocení studentů se budou zaznamenávat do Karty studenta. Studenty chceme připravit pro život, profesní i osobní. Chceme v nich probudit zájem o dění kolem nich, o jejich obor, o přírodovědné předměty s návazností na technické předměty. Cílem projektu je rozvíjet u studentů tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace potřebné k měření, pracuje s různými zdroji seznamuje se s novými pojmy, umí je používat, hledá širší souvislosti uvědomuje si význam měření pro reálný život samostatně pozoruje a experimentuje, výsledky porovnává kriticky hodnotí výsledky své práce, odhalí překážky, naplánuje jejich odstranění 7

8 Kompetence k řešení problémů rozpozná problém, volí vhodné postupy jeho řešení, samostatně přistupuje k řešení problému využívá vlastní úsudek přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí i činy řeší konfliktní situace a poučí se z nich pro další stejné nebo podobné situace Kompetence komunikativní formuluje své myšlenky a názory v logickém sledu rozpoznává různé typy textů, obrázků a grafů aktivně naslouchá druhým, porozumí jim vyjadřuje zdvořilý nesouhlas Kompetence sociální a personální aktivně se zapojuje do práce ve skupinách, pochopí práci v týmu, spoluvytváří pravidla pro práci ve skupině respektuje individualitu jedince přijímá roli podle potřeb týmu i jednotlivce přispívá k diskusi naslouchá druhým a respektuje jejich právo na vlastní názor, oceňuje zkušenosti druhých Kompetence občanská rozhoduje se zodpovědně v dané situaci, dle svých možností poskytuje pomoc je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se s ohledem na ochranu zdraví Kompetence pracovní používá měřicí zařízení či dokumentační techniku, bezpečně a účinně hodnotí výsledky své práce z hlediska funkčnosti, správnosti, významu pro společnost, ale i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí plní své povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné pracovní podmínky 8

9 Dotazník ke zjišťování kompetencí studentů I. Kompetence k učení 1) Pokud narazím na pojem (slovo), který neznám, vyhledám si ho (a) Vždy (b) Většinou (c) Málokdy (d) Nikdy 2) Když se seznámím s novým pojmem, snažím se jej spojit s tím, co již znám (a) Rozhodně ano, mám rád logické souvislosti (b) Spíš ano, líp se ho naučím nebo zapamatuji (c) Spíš ne, nejde mi to (d) Rozhodně ne, nechápu, k čemu by to bylo dobré 3) Najít význam nového slova (na internetu, v encyklopedii, v učebnici apod.) (a) Umím sám (sama) (b) Umím s pomocí (c) Neumím, ale snažím se (d) Neumím, ani se nesnažím 4) Když sleduji provádění pokusu (a) Rád (a) bych se zapojil (a) (b) Zapojil (a) bych se, ale obávám se, zda to zvládnu (c) Stačí mi pokus sledovat (d) Nechci ho sledovat 5) Rád (a) zkouším nové věci a experimentuji (a) Velmi mě to baví (b) Docela mě to baví (c) Moc mě to nebaví (d) Nebaví mě to vůbec 6) Když se mi při práci či studiu něco nedaří (a) Vymyslím jiný postup práce (b) Snažím se vymyslet jiný postup práce, event. požádám někoho o pomoc (c) Použiji postup někoho jiného (d) Nechám to být 9

10 7) Zjistím, že jsem udělal (a) něco špatně (a) Pokaždé hledám, kde jsem udělal (a) chybu, abych ji mohl (a) odstranit (b) Téměř vždy hledám, kde jsem udělal (a) chybu, abych ji mohl (a) odstranit (c) Občas se snažím najít chybu a opravit ji (d) Vůbec se nesnažím najít chybu, neřeším to II. Kompetence k řešení problémů 8) Pokud mám řešit nějaký problém a) Vrhnu se do jeho řešení se zájmem b) Snažím se jej vyřešit co nejlépe c) Když musím tak to udělám d) Vyhnu se mu obloukem 9) Problémové úlohy nejraději řeším (a) Ve skupině (b) Ve dvojici (c) Sám (a) (d) Vůbec je neřeším, raději se přiživím u druhých (opíšu výsledky) 10) Úlohy, ve kterých můžu použít vlastní úsudek (a) Mám nejraději (b) Nevadí mi (c) Raději se jim vyhnu (d) Vyhýbám se jim 11) Pokud nastane v mém okolí konfliktní situace (a) Hned se do ní zapojím a pomáhám jí řešit (b) Chvíli se orientuji a pak zasáhnu, i když se mě netýká (c) Raději se konfliktu vyhnu a jen ho sleduji (d) Okamžitě mizím, abych se nemusel (a) zapojit a aby se vše neobrátilo proti mně 12) Každá konfliktní situace, kterou jsem zažil (a) (a) Je pro mě velkým ponaučením, abych příště věděl (a), co mám dělat (b) Beru ji jako další zkušenost, která se někdy může hodit (c) Nechává mě klidným (klidnou)/ Beru ji jako běžnou součást života (d) Je pro mě velkým stresem 10

11 III. Kompetence komunikativní 13) Pokud mám vyjádřit svoje myšlenky a názory (a) Nemám s tím problém, vyjadřuji se logicky, jde mi to hladce (b) Když mám čas si vše promyslet, zvládnu to a má to hlavu a patu (c) Musím si to promyslet, ale nejde mi přesně vyjádřit, co chci (d) Dělá mi to velké problémy, i když mám dost času na rozmyšlenou 14) Různé články, zprávy a texty čtu (a) Hodně rád (a), baví mě se dozvědět něco nového (b) Docela rád (a), alespoň se dozvím něco nového (c) Dost nerad (a), dělá mi problémy je číst (d) Dělá mi to velké problémy je číst, vyhýbám se jim 15) Texty s hodně obrázky (a) Mám moc rád (a), jsou pro mě pěkně přehledné (b) Docela je mám rád (a) (c) Spíš je nemám rád (a), hůř se v nich orientuji (d) Nemám je rád (a), ztrácím se v nich 16) Texty s různými typy grafů (a) Mám moc rád (a), jsou pro mě pěkně přehledné (b) Docela je mám rád (a) (c) Spíš je nemám rád (a), moc se v nich nevyznám (d) Vůbec je nemám rád (a), jsou pro mě nesrozumitelné 17) Při rozhovoru s druhými lidmi (a) Pečlivě poslouchám a nechám vždy druhé říci, co chtějí (b) Snažím se soustředit na to, co říkají, ale nevydržím to celou dobu (c) Skáču jim do řeči, abych mohl (a) hned říci, co chci já (d) Raději mluvím já, proto je moc neposlouchám, chci se prosadit 18) Během rozhovoru s druhými lidmi (a) Vždy rozumím tomu, co říkají, nedělá mi to žádné potíže (b) Skoro vždy rozumím tomu, co druzí říkají (c) Často druhým nerozumím, co říkají (d) Nikdy nerozumím tomu, co druzí říkají 11

12 19) Pokud s někým nesouhlasím (a) Slušně a klidně mu vysvětlím, že se mýlí (b) Snažím se mu nějak vysvětlit, že se může mýlit (c) Hned mu dám najevo svůj nesouhlas (d) Snažím se prosadit svůj názor za každou cenu IV. Kompetence sociální a personální 20) Při skupinové práci (a) Jsem vždy aktivní (b) Jsem téměř vždy aktivní (c) Často se nezapojím (d) Rád (a) se vezu a nic nedělám 21) Při práci v týmu (a) Vždy se chopím nějaké práce (b) Chvilku mi trvá, než se zapojím (c) Často nevím, jak se zapojit a čekám, že mi někdo řekne, co mám dělat (d) Nechci se zapojit, raději se všemu vyhnu 22) Pravidla týmové práce (a) Rád (a) spoluvytvářím (b) Docela mě baví je spoluvytvářet (c) Nebaví mě je tvořit (d) Nemám rád (a) žádná pravidla, vadí mi 23) Každý člověk je osobnost, kterou je potřeba respektovat (a) Ano, v každé situaci (b) Skoro vždy (c) Spíš ne (d) Rozhodně ne 24) Do diskuse (a) Zapojuji se vždy a rád (a) (b) Nedělá mi problém se zapojit (c) Zapojím se jen, když musím (d) Nezapojuji se 12

13 25) Každý člověk má právo vyjádřit svůj názor k danému problému (a) Ano, rozhodně (b) Spíš ano (c) Spíš ne (d) Rozhodně ne 26) Zkušenosti druhých lidí (a) Hodně mě zajímají, rád (a) je přejímám (b) Docela mě zajímají, rád (a) se přiučím (c) Vyslechnu je, ale udělám si, co chci sám (sama) (d) Odmítám je, mám rád (a) vlastní zkušenosti V. Kompetence občanská 27) V každé situaci (a) Vždy si vím rady a umím se zodpovědně rozhodnout (b) Skoro vždy si vím rady a umím být zodpovědný (c) Skoro nikdy si nevím rady a nevím, jak být zodpovědný (d) Nevím nikdy, jak se mám rozhodnout a nevím, jak být zodpovědný 28) Jsem si vědom (a) jaká mám práva a povinnosti ve škole i mimo ni (a) Rozhodně ano (b) Spíš ano (c) Spíš ne (d) Rozhodně ne 29) Když jsem v přírodě (a) udržuji čistotu a chovám se ohleduplně (b) Většinou se chovám ohleduplně (c) Záměrně neškodím (d) Jak se mi to hodí, dělám si v ní, co potřebuji bez ohledu na následky 30) Pro svoje zdraví dělám (a) Maximum žiji zdravě, sportuji, vybírám si jídlo a pití (b) Dost - snažím se žít zdravě, často sportuji (c) Moc ne jen občas si zasportuji (d) Nesportuji, jím a piji cokoliv 13

14 VI. Kompetence pracovní 31) S měřicími přístroji nebo počítači (a) Pracuji vždy podle instrukcí, abych je nepoškodil (a) (b) Pracuji skoro vždy podle instrukcí, občas si dělám, co chci, ale neničím je (c) Mám problém pracovat podle instrukcí, raději si dělám, co chci (d) Nerad pracuji podle instrukcí, nevadí, když se to zničí 32) Když něco dělám (a) Vždy chápu smysl toho, co a proč to dělám (b) Občas chápu smysl toho, co a proč to dělám (c) Spíš nechápu smysl toho, co a proč to dělám (d) Vůbec nechápu smysl toho, co a proč to dělám 33) Svoje povinnosti a závazky (a) Plním rád (a), bez problémů (b) Nevadí mi je plnit, ale občas mi dělá problém je dodržet (c) Mívám dost problémů, abych je splnil (a) a dodržel (a) (d) Nesnáším je, vadí mi je plnit 34) Když se mění podmínky práce (a) Vůbec mi to nevadí, mám rád (a) změnu (b) Občas mi to nevadí, sem tam změna je fajn (c) Dost mi vadí, když se musím přizpůsobovat novým činnostem (d) Nesnáším změny, nerad (a) se přizpůsobuji novým věcem 14

15 Vyhodnocení dotazníku: Dotazník bude mít digitální podobu. Studentům bude přístupný v systému IZDS (Informační, zabezpečovací a docházkový systém), se kterým běžně pracují. Za každou odpověď (a) se započítají 3 body, (b) se započítají 2 body (c) se započítá 1 bod (d) se započítá 0 bodů Ke každé skupině kompetencí se vyhodnotí příslušné otázky. Body se sčítají ke každé skupině kompetencí zvlášť. Výsledek tvoří procentuální hodnocení dosažených bodů vůči maximu v dané skupině. Tento výsledek si studenti zapíší do karty studenta. 15

16 Karta studenta KARTA STUDENTA JMÉNO PŘÍJMENÍ TŘÍDA Styly učení a týmová role Datum Výsledek Datum Výsledek Kompetence Datum Datum Datum Datum / k učení / k řešení problémů / komunikativní / sociální a personální / občanská / pracovní Karta studenta slouží k zaznamenávání výsledků dotazníkového šetření. Během projektu umožňují údaje na kartě studentovi i učiteli sledovat vývoj kompetencí studenta. 16

17 Rozdělení rolí v týmu Při práci ve skupině pracují studenti pokud možno samostatně. Učitel působí pouze jako pozorovatel a jeden z poskytovatelů zpětné vazby. Žáci při plnění úkolů v rámci skupinové práce zaujímají různé role, které nejvíce odpovídají jejich schopnostem a dovednostem. Během jednoho nebo více různých úkolů mohou žáci přecházet z jedné role do druhé. Každý žák však přirozeně inklinuje k určitým typům rolí, které jsou pro něj přirozené. Ke zjištění, jaké role jsou pro daného žáka nejpřirozenější, slouží různé testy. Pro naše potřeby jsme si vybrali dotazník pro zjištění stylů práce, se kterým úzce souvisí i role v týmu. Dotazník na určení stylů práce a rolí v týmu Studenti se v dotazníku budou zabývat otázkou: Jak se vlastně učím? Jaký styl práce mi vyhovuje? Jakou roli v týmu můžu hrát nejlépe? Postup: 1) Namnožte pro žáky dotazník Styly práce a týmové role. 2) Instrukce k vyplnění: a) Čas k vyplnění: min. b) V každé řádce (A-F) vidíte čtyři výroky. c) Seřaďte výroky. Výrok, který nejvíce odpovídá vašemu založení, ohodnoťte čtyřmi body, druhý v pořadí třemi, další dvěma, a nejméně vyhovujícímu dejte jeden bod. d) Hodnoťte pouze celými body. e) Body doplňte do příslušných sloupců. Do poslední řádky napište celkový součet bodů v jednotlivých sloupcích. 3) Vyhodnocení: Vašemu stylu práce a roli v týmu podle čísla sloupce s nejvyšším počtem bodů odpovídá: a) I: typ fyzický, praktický, nestrukturovaný; nepotřebuje ke své práci stanovit řád; je to typ otevřený, pátravý (zkoumající) v týmu patří k tahounům, realizátorům, vyhledávačům zdrojů b) II: typ nápaditý, nestrukturovaný; nepotřebuje ke své práci stanovený řád; je to typ otevřený, přemýšlivý, umělecký, bohémský, lidský v týmu mívá roli iniciátora, inovátora 17

18 c) III: typ strukturovaný praktický, disciplinovaný, pracovitý, precizní v týmu mívá roli realizátora, kompletovače, dotahovače d) IV: typ přemýšlivý, strukturovaný (rád pracuje podle stanoveného řádu); je to typ akademický, rozumný, zaměřený na výzkum v týmu mívá roli vyhodnocovače, koordinátora 4) Na závěr studenti diskutují o tom, co se o sobě dozvěděli nového, jestli jejich očekávání souhlasí s výsledky testu. 5) Studenti si zapíší výsledky testu do své karty. Výrok Body Výrok Body Výrok Body Výrok Body A Rád řeším problémové úlohy Rád diskutuji o věcech s druhými Rád se zapojuji do praktických činností Rád čtu B Rád nalézám odpovědi bez pomoci ostatních Hodně používám svou představivost Jsem rád, když je přesně řečeno, co máme dělat Velmi rád pracuji sám C Mám hodně nápadů Rozumím tomu, jak se lidé cítí Rád dělám jednu věc po druhé Rád zjišťuji informace z knih a jiných pramenů D Rád si vyzkouším své nápady, i když si druzí mohou myslet, že jsou podivné Rád v aktivitách využívám hraní hereckých rolí, obrázky a hudbu Jsem rád, když je úkol dobře zorganizovaný Zvažuji různé myšlenky E Rád přicházím na to, jak věci fungují Jsem rád, když je moje práce zábavná Všímám si detailů Velmi rád dělám písemné úkoly F Jsem ráda, když je mé úsilí ohodnoceno Jsem rád, když je má práce o lidech Rád dělám věci správně Pečlivě si své učení organizuji Hodnocení I II III IV 18

19 Postupy při vytváření pracovních listů Při přípravě a plánování vlastního měření mohou studentům pomoci pracovní listy připravené vyučujícími. V pracovních listech je studentům předložen problém k řešení. Při vyplňování pracovních listů jsou studenti vedeni návodnými otázkami ke zjišťování informací, ke stanovení postupu měření i k hodnocení výsledků své práce. V rámci projektového vyučování ponechme studentům dostatek prostoru pro vlastní nápady a tvořivost. Pracovní listy vedou studenty k odpovědi na základní otázky, které při řešení problému vyvstanou. Obecně tyto otázky můžeme podle fází formulovat takto: vymezení problému: Čeho chceme dosáhnout? Co budeme měřit? shromáždění informací: Co potřebujeme vědět, abychom problém vyřešili? Co už o tomto tématu víme? Kde takové informace získáme? vytvoření strategie: Jak můžeme problém řešit? Jaký postup a podmínky pro měření zvolíme? uplatnění strategie: Jak problém řešíme? Jaké hodnoty při měření získáme? sledování výsledků: Dosáhli jsme svého cíle? Co z výsledků práce plyne? Pro zapojení všech studentů je doporučena nejprve individuální příprava studentů při shromažďování informací v první části pracovních listů. Teprve přípravu měření, vlastní měření a vyhodnocení výsledků ve druhé části pracovního listu provádějí studenti ve skupinách. 19

20 Projektové vyučování práce ve skupinách Projektové vyučování nabízí velmi mnoho realizačních variant, nástrojů i výstupů. Čím se tato vyučovací metoda vyznačuje především? Je cílená, promyšlená a organizovaná Je intelektuální (teoretická) i ryze praktická Vyhovuje potřebám a zájmům žáků, ale též pedagogickému rozhodnutí učitele Je koncentrována kolem základní ideje, základního tématu Komplexně ovlivňuje žákovu osobnost Vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení Je především záležitostí studentů, pedagog vystupuje především v roli konzultanta či partnera Nabízí celistvé poznání, zkoumá problém z různých úhlů pohledu Má praktické zaměření a směřuje k upotřebení v životě Výsledný produkt projektu posiluje smysl učení, důležité je i zaznamenávání průběhu procesu učení Je založen na týmové spolupráci studentů Propojuje život školy se životem obce, širší společnosti Projektová metoda z výše uvedených důvodů posiluje motivaci žáků a učí mimo jiné důležitým životním dovednostem: spolupracovat, diskutovat, formulovat názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace atd. Při projektovém vyučování pracují studenti ve skupinách na společném řešení problému. Studenti svůj úkol ve skupinách prodiskutují a rozhodnou se mezi různými možnými postupy. Při plánování skupinové činnosti je vhodné začít jednoduše a strukturovaně (viz myšlenkové mapy). Velikost skupiny je dána počtem studentů ve třídě a počtem rozhraní Vernier, která máme při práci k dispozici. Podle výzkumu je ideální skupina se čtyřmi členy, mezi kterými probíhá dobrá komunikace a nikdo nezůstává stranou. V některých početnějších třídách bude nutné vytvořit skupiny po 6 studentech. Doporučujeme vytvoření skupin losováním. Přátelské skupiny domluvených kamarádů sice studentům nabízejí bezpečí, ale nerozvíjejí sociální dovednosti, které by se uplatnily při navazování vztahu s méně známými spolužáky. Losem také spíše vytvoříme skupiny se smíšenou úrovní schopností účastníků, které prospívají největšímu počtu studentů. Příklad, jak rozdělit studenty do skupin losováním: pojmy na řádcích patří k veličině uvedené v prvním sloupci. Studenti s pojmy z jednoho řádku patří do jedné skupiny. Pojmy rozstříháme. Studenti si je vylosují. Musí pochopit souvislost mezi pojmy a najít ostatní studenty, kteří k nim patří. 20

21 rychlost v m/s km/h limit rychloměr hmotnost m kg tuna q váhy čas t s min h hodiny síla F N kn Newton siloměr výška h metr km nadmořská pásmo Ze skupiny se snažíme vytvořit efektivní tým. K tomu studenti potřebují získat tyto dovednosti: schopnost chápat potřeby druhých a dávat jim prostor schopnost vyjádřit svůj názor schopnost naslouchat názoru druhých schopnost odpovídat, klást otázky, diskutovat, přít se a argumentovat. Pro dobrou funkci skupiny pomůžeme studentům uvědomit si výhody práce ve skupině a také studentům pomůžeme stanovit si ve skupině pravidla práce, termíny, kontrolu a sebekontrolu výsledků práce. Učitel si může vybrat, zda nechá role v týmu vyplynout přirozeně, nebo může role v týmu rozdělit předem, např. vedoucí, zapisovatel, zpravodaj, poradce, měřič apod. Učitel studentům vysvětlí i svou roli v poskytování pomoci, hodnocení a odměňování jejich skupinového snažení. Ideální je, pokud si skupina nakonec myslí: Dokázali jsme to sami! Při práci ve skupině mohou nastat a jistě nastanou problémy. Někteří studenti se práci ve skupinách mohou bránit. Pak je nejlepší začít práci ve dvojicích (např. porovnávání zjištěných informací v první části pracovních listů) a skupinově pracovat jen v kratších časových úsecích. Složení skupin během školního roku při práci na projektu můžeme obměňovat. Tím umožníme vytvoření nových vazeb a pracovních postupů. Obměnou také můžeme zabránit pasivní účasti některých studentů na práci skupiny. Problémy ve skupině mohou působit studenti přespříliš dominující a také studenti přespříliš plaší. Pomoci může začlenění dominantního studenta do extrovertní skupiny a začlenění plachého studenta do klidné skupiny. Dalším problémem se může stát vyžadování zvýšené pozornosti učitele některými členy skupiny. Vhodné je zavést pravidlo: Přijímám otázky pouze od skupiny. To znamená, že student musí nejprve položit svou otázku týmu. Pouze mluvčí týmu může o další pomoci jednat s jiným týmem. A teprve při neúspěchu takového postupu je dovoleno položit danou otázku učiteli jako otázku celého týmu. Cílem tohoto postupu je převést tým ze závislosti na učiteli ke skupinové nezávislosti. Jednoduše můžeme tento postup formulovat: Učitel pomůže jedině tehdy, když se studenti nejprve snaží pomoci si sami. 21

22 Motivace Nejdůležitější podmínkou projektového vyučování je vnitřní motivace žáka, jeho vlastní přijetí úkolu, touha vyřešit daný problém a dovršit projekt až do fáze konečného produktu. Učitel projekty plánuje, hledá témata, která jsou žákům blízká a promýšlí úkoly. Žák může volit z nabízených témat, v rámci tématu si sám stanovit svůj úkol. Vybírá si zdroje informací, hledá vlastní způsob zpracování úkolu, plánuje si čas, který bude muset činnostem věnovat, rozděluje si práci, vybírá pomůcky i spolupracovníky. Učitel žáka podporuje v motivaci, udržuje jeho zájem. Největšími motory motivace jsou především smysluplnost úkolu, výsledný produkt projektu a jeho veřejná prezentace. Příklady motivačních otázek a problémových úloh pro osu Kondice: Co to je výkonnost člověka, jak se projevuje? Jaké jsou ukazatele výkonnosti člověka? Jakými přístroji lze sledovat pohybové dovednosti - sílu, obratnost, vytrvalost, rychlost? Zjistěte, jaké jsou ukazatele výkonnosti u sportovců a nesportovců. Porovnejte kondici sportovců a nesportovců (kliky, sed-lehy, CMT). Co všechno můžeme změřit přístroji, abychom sledovali výkonnost člověka? Sledování růstu výkonnosti. Jak rychle se dá zvýšit výkonnost (nebo jakými prostředky)? Co můžu udělat pro zvýšení své výkonnosti? Co ovlivňuje výkon, jaké ukazatele se sledují, jak se dá ovlivnit výkon tréninkem? Příklady motivačních otázek a problémových úloh pro osu Okolí školy: Co si představujete pod pojmem čistý vzduch? Jak můžeme měřit dopadající sluneční záření? Jakými přístroji? Co jsou UV filtry? Jak odfiltrují UV záření různé materiály, barvy, krémy? Jaký význam má sledování zrychlení v různých směrech? Popište předložený graf a vysvětlete, jak se těleso při měření pohybovalo. Jaké jsou zdravotní limity hluku, CO2, osvětlení ve třídě? Jak se v průběhu vyučovací hodiny změní hodnoty CO2, O2, relativní vlhkosti vzduchu? 22

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka):

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Telefon: E-mail: Zákonný zástupce (otec): Telefon: E-mail: Dětský lékař: Jiné údaje a upozornění:..............................................................................................................

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy z předmětů

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo Profil žáka definuje očekávanou úroveň naplňování klíčových kompetencí stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání. Profil

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Dovednosti pro život 2013/2014

Dovednosti pro život 2013/2014 Následující grafy zobrazují postoje vašich žáků na řešení problémů: zkoumá se samostatnost, aktivní přístup k řešení a vytrvalost. Pro porovnání je sloupec odpovědí vašich žáků rámován odpověďmi všech

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Autor Lenka Juříková, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec Vhodné pro věk/třídu 9. ročník Poznámka Lekce je určena právě pro žáky 9. ročníku, kteří mají za sebou

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku Vyučovací předmět: Ošetřovatelství (OSE) Škola: SZŠ EA Brno Učitel: Mgr. Alena Altmannová Třída + počet žáků: NA1 10 žáků (1/2 třídy) Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny (hodiny

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav,

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, 13. 1. 2015 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 20 účastníků Tréningu pozorování. Na základě analýzy odevzdaných dotazníků byly zjištěny následující

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

More ˇ není jen modré 21

More ˇ není jen modré 21 M e t o d i c k ý l i s t L í s k y p r o u č i t e l e n a p o d p o r u E V V O v e š k o l á c h More ˇ není jen modré 21 Cíl: Motivace: Cílová skupina: Doba trvání: Místo: Pomůcky: Metody a formy práce:

Více

Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída

Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída Výukové cíle určují očekávané výstupy RVP ZV (2010, str. 30) pro výuku matematiky na 1. stupni základní

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Cílová skupina: - vzdělávací obor Matematika a její aplikace - hodina je určena pro žáky 7. ročníku po probrání učiva sčítání a odčítání zlomků

Cílová skupina: - vzdělávací obor Matematika a její aplikace - hodina je určena pro žáky 7. ročníku po probrání učiva sčítání a odčítání zlomků Zpracovala: RNDr. Eva Sedláková učitelka M Z ZŠ Lysice Anotace: - uvedená hodina se týká učiva matematiky v. ročníku na druhém stupni ZŠ. - tématem je opakování a procvičování učiva Sčítání a odčítání

Více

Projekt Odyssea, Gotická kultura - úvod

Projekt Odyssea,  Gotická kultura - úvod Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Poslední Přemyslovci, Lucemburkové opakování Gotická kultura - úvod Časový rozsah lekce 2 vyučovací

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti S jakými texty žáci pracují učebnice / autentické texty. Žáci pracují pouze s texty z učebnic a čítanek. Žáci pracují také s autentickými (neučebnicovými)

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Neklidný spánek MV EVVO VDO VMEGS MKV OSV Proč jsme neklidně spali? MV Ing. Ivo Mikulášek, ředitel ZŠ a MŠ Dobronín:

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více