Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy"

Transkript

1 Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/ Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, Ostrava KVIC, Nový Jičín, přísp. organizace Štefánikova 7/826, Nový Jičín

2 ÚVODEM Slovo kooperace je latinského původu (operari pracovat, něco dělat, ko více osob) a do češtiny se překládá jako spolupráce. Bez spolupráce se neobejdeme ani v osobním ani v pracovním životě a mnohé problémy je výhodnější a vhodnější řešit dohodou a spoluprací, než jinými způsoby. Skutečnost, zda na pracovišti nebo v pracovní skupině bude panovat atmosféra spolupráce nebo soutěžení, souvisí s řadou faktorů. Patří k nim například: Charakter práce Rozvíjet spolupráci mezi zaměstnanci nemusí mít vždy smysl za předpokladu, že se jedná o individuální práci, jejíž výsledek se bezprostředně váže na odměnu za práci. Příkladem mohou být obchodní zástupci. Styl řízení Demokratický styl řízení podporuje atmosféru spolupráce, autokratický a liberální styl řízení ji znesnadňují nebo zcela znemožňují. Autokratický styl řízení vede k rozvoji nepřátelství a nezdravé rivality mezi členy skupiny, liberální styl řízení nemotivuje členy skupiny k pracovnímu výkonu. Utváření a úroveň mezilidských vztahů Pro navazování kontaktů je nejdůležitější atraktivita fyzická. Hezká osoba opačného pohlaví je pro člověka významnou sociální odměnou, kterou dostává v podobě uznání a ocenění. Větší význam fyzické atraktivitě přikládají muži. Interpersonální (osobní) atraktivita je obvykle základem přeměny povrchnějšího vztahu, známosti na vztah přátelství nebo jiný důvěrný vztah. Osobnostní podobnost (podobné postoje, zájmy, názory, normy apod.) má pro utváření vztahů pravděpodobně významnější, zásadnější význam než známé rčení protiklady se přitahují. Výzkumy, které se zabývají teoriemi komplementarity a podobnosti, však nepřinášejí jednoznačné výsledky. Fyzická atraktivita, osobní atraktivita a prostorová blízkost patří k faktorům, které mají na utváření vztahů zásadní vliv. V pracovní oblasti jsou vztahy do značné míry determinovány, nemůžeme si volit pouze sympatické kolegy nebo jedince, kteří jsou nám blízcí svými postoji, zájmy, politickým či náboženským přesvědčením. Mnohdy musíme spolupracovat s lidmi, kteří jsou názorově odlišní, ale přesto se ve vztahu cítíme dobře. Čím je to dáno? Rovnocennost ve vztahu K rozvoji kooperace (spolupráce) je člověk motivován zejména tehdy, když je vztah (dvou nebo více osob) rovnocenný. Rovnocenný vztah se vyznačuje tím, že zisky jsou úměrné vkladům. Jestliže oba partneři vnímají zisky jako rovnocenné a odpovídající jejich investicím, pak se dá předpokládat, že oba budou spokojeni a budou mít zájem kooperaci dále rozvíjet. Nespokojenost ve vztahu se však může projevovat nejen u toho, který víc dává a méně získává, ale také když si člověk uvědomuje, že dostává víc, než vkládá. V dlouhodobých a přátelských vztazích se teorie rovnováhy neuplatňuje v takové míře. Braní a dávání je podmíněno situačně, příteli v nouzi pomůžeme, aniž bychom cokoli očekávali. 2

3 Emocionální posílení Každý vztah je posilován emocionálně pozitivními reakcemi, které mají funkci odměny. Poskytnutí odměny může nabývat různých podob a pro každého jedince je důležitý jiný typ odměny. Jen pro ilustraci uvádíme nejčastější způsoby, které znamenají pozitivní emocionální posílení (budí pozitivní emoce): ocenění práce, ocenění vzhledu, ocenění dovedností, ocenění pokroku v práci, poskytnutí výhody. Jak emocionální posílení, tak zejména rovnováha ve vztahu jsou základními podmínkami pro rozvoj efektivní spolupráce. Za předpokladu, že tyto podmínky jsou splněny, prožívá člověk spokojenost v situaci kooperace a chce ji dále udržet a rozvíjet. Obecně platí: "Člověk má tendenci opakovat to, co mu přináší uspokojení". Spolupráce a soupeření V souvislosti se spoluprací se často zmiňuje opačný pól soupeření nebo soutěžení. Existují názory, že soupeření má v sobě důležitý motivační prvek, může povzbuzovat, zvyšovat výkon. To je do jisté míry pravda, nicméně každé soupeření v sobě zahrnuje prvek egoismu (který u nezdravých forem může převažovat). Srovnání charakteristik soupeření a spolupráce (podle J. Křivohlavého) SOUPEŘENÍ SPOLUPRÁCE Jednající osoby soupeři partneři, spolupracovníci Vzájemný vztah nepřátelský přátelský Druh snah machevolence benevolence (chci to, co ti dělá (chci to, co ti dělá zle) dobře) Vzájemný poměr nenávist prosociální postoj (vzájemné sobě naklonění) Oč jde zvítězit, porazit soupeře společně dokončit úkol K čemu spěje interakce k divergenci (rozdvojení) ke konvergenci (k sejití) Charakter styku hádka, spor, boj soulad, mír, spojení Důvěra k druhému nesmyslná zcela samozřejmá Důvěryhodnost vlastního jednání Vzájemné porozumění velice problematická (není možno mi věřit) nepatrné velká (je možno mi věřit) velké 3

4 Při řešení problémů a úkolů různého typu, které vyžadují součinnost dvou či více osob, je nezbytná partnerská spolupráce. Ta je provázena vzájemným respektem, pozitivními dojmy z jednání, pocitem smysluplnosti, rozšiřováním osobních kompetencí, vymezením a posílením zodpovědnosti a sebedůvěry. Při uplatnění zásad partnerské spolupráce vůbec nejde o to zříci se kritiky a kritického náhledu (naopak jedna zásada spočívá v tom, že kritické výhrady mohou projevit obě strany). Cílem je dospět k vyřešení úkolu, ke společnému závěru, konkrétnímu postupu, dohodě. Následující tabulka představuje výběr znaků, které mohou podporovat nebo naopak ztěžovat či přímo znemožňovat partnerskou spolupráci. Znaky interakce, které partnerskou/efektivní spolupráci ztěžují podporují výrazná dominance nebo autoritativnost vyvážená komunikace jedné strany v komunikaci převažuje monolog, nenaslouchání převažuje dialog; ochota naslouchat druhému důraz na asymetrii rolí nezdůrazňuje se rozdělení rolí vyjadřování nejasné, matoucí, komplikované vyjadřování jasné, otevřené, srozumitelné časté užívání odborné terminologie, bez objasnění odborná terminologie v nezbytně nutném množství, vždy s objasněním nepřirozené (chladné nebo hrané) či obtížně čitelné emoční projevy, přirozené, situačně přiměřené emoční projevy, citová vřelost a otevřenost odtažitost nedůvěra, předpojatost důvěra, bez předsudků přítomnost druhých budí napětí, úzkost napětí chybí nebo je tlumeno napjatá, křečovitá atmosféra uvolněná atmosféra, pohoda nepřipouštění jiného názoru otevřenost jiným názorům jednostranná kritika (nepřipouští kritiku vlastní osoby, ale sám kritizuje) možnost vyjádřit kritiku každé straně, připouštění kritiky vztahovačnost, útočnost, agresivita, preference vlastních potřeb a záměrů nestrannost, vstřícnost, empatie, pochopení pro druhé orientace na potíže a překážky řešení orientace na řešení, hledání cest a možností manipulativní praktiky otevřenost záměrů a cílů, věcnost neústupnost ochota ke kompromisu přesouvání zodpovědnosti vědomí zodpovědnosti (nebo ochota nejasné vymezení časového prostoru, časová manipulace ( už jsem měl být půl hodiny jinde, dnes to asi nedořešíme ) chaotičnost jednání pasivita, rezignace nevyjadřování pocitů, přání, námětů bránění konečné dohodě nedodržování dohodnutých pravidel ujasnit si zodpovědnost) jasné vymezení časového prostoru, nejlépe již v úvodu jednání strukturovanost jednání aktivita, nové nápady, tvořivost vyjadřování pocitů, přání, námětů vstřícnost k závěrečné dohodě, domluvě dalšího postupu dodržování dohodnutých pravidel 4

5 Charakteristiky uvedené v obou tabulkách vám mohou posloužit k orientačnímu zhodnocení atmosféry v různých pracovních skupinách. Určitě vám mohou být základní pomůckou pro rozhodování, zda je pro vás potřebné, kompetenci ke kooperaci dále rozvíjet a upevňovat. Soubory textů v Průvodci kompetencí jsou sestaveny tak, aby přiblížily uvedené znaky kooperace postupně, přiměřeně k schopnostem a znalostem účastníků tréninku. Jednotlivé teoretické vstupy pak jsou v rámci tréninku propojeny s praktickými cvičeními, která umožňují tuto teoretickou základnu převést do praxe. JÁ A MY ANEB MALÝ VÝLET DO SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Člověk je tvor společenský, praví okřídlená fráze. A je tomu skutečně tak. Rodíme se sice jako bytost biologická - a část naší osobnosti je vrozená - od ostatních živých tvorů se však lišíme tím, že se rodíme mnohem více nehotoví, za to však s velkým prostorem pro učení a pro velkou pestrost chování. Příroda není jediný zdroj našeho chování. Druhým zdrojem je napodobování okolí. Rodíme se do světa lidí. Nejdříve jsou to naši rodiče či vychovatelé, kteří pro nás představují lidský svět. Od nich se naučíme řeč, způsoby stolování, zdravení či vyjádření vděku. Postupně poznáváme širší rodinu a blízké osoby. Později se seznamujeme a zapojujeme i do dalších skupin lidí sousedé v našem domě či ulici, školní třída, pracovní tým, podle zálib fotbalový mančaft, taneční soubor či turistický oddíl, atd. - každý si dovede představit, v jakých skupinách lidí fungoval a funguje. V kontaktu se světem lidí postupně zakoušíme 4 různé typy postojů a chování k druhým lidem. Vedle spolupráce na vlastní kůži prožíváme a zakoušíme soutěživé, individualistické a neparticipující chování, vnímáme jejich společensky přijímané i odsuzované využití. Dovednost vzájemně spolu vycházet a spolupracovat je nám dána do vínku, každému v jiné míře. Záleží, jaké jsme zažili rodinné vztahy, jaké hodnoty nám byly vštípeny, s čím jsme se mezi lidmi v průběhu života setkali. To všechno ovlivňuje naše sociální dovednosti, tj. jak umíme s druhými lidmi mluvit, jednat, spolupracovat Ale ať už jsou naše sociální dovednosti více či méně rozvinuté, vždy je možné je posílit a vylepšit, abychom byli lépe připraveni na to, co nás ve světě lidí ještě čeká. Třetím zdrojem našeho chování je totiž snaha přiblížit se vlastním úsilím a sebevýchovou k určitému ideálu. Klíčem k lepším vztahům mezi lidmi je poznat sám 5

6 sebe. Uvědomit si rozdíly a podobnosti s ostatními lidmi, na podobnostech stavět a rozdíly s tolerancí vnímat jako zdroj vzájemného obohacování. Spolupracovat s lidmi znamená dát ze sebe malý kamínek, který spolu s kamínky ostatních lidí vytvoří jeden velký obraz. Vychází z instinktu družnosti, pocitu sounáležitosti a vzájemného prospěchu. Spolupráce neboli kooperace je společná činnost směřující ke společnému cíli. Kompetenci ke kooperaci bychom pak mohli popsat jako volbu postoje a chování vůči druhým lidem (alternativou je individualismus, soutěživost a neparticipování). Proto, abychom mohli kooperaci realizovat potřebujeme určité nástroje: orientovat se dostatečně v lidech a vztazích; dále si musíme osvojit sociální dovednosti, především komunikační dovednosti a pravidla společenského chování; a důležitým nástrojem je také sebeovládání, tedy dovednost záměrně uplatňovat určité chování, nenechat se ovládnout emocemi, zvláště hněvem, strachem a sebelítostí. Cílem kooperace je realizovat se ve světě lidí nejen jako já, ale také jako my tím světem lidí je především náš partner, naše rodina a přátelé, na důležitém místě je však také svět práce: kolegové, klienti, podřízení i nadřízení. 6

7 TYPY CHOVÁNÍ VE SKUPINĚ Vztahy mezi lidmi ve skupině (i páru) Při dosahování určitého cíle se uplatňují mezi členy skupiny tři typy vztahů: 1. soutěživé člen skupiny je přesvědčen, že bude úspěšný jen tehdy, budou-li ostatní neúspěšní, 2. individualistické - člen skupiny je přesvědčen, že může dosáhnout cíle sám, bez účasti ostatních, 3. kooperativní - člen skupiny je přesvědčen, že jeho úspěšnost závisí na úspěšnosti celé skupiny. Soutěživé chování ve skupině charakterizuje: společný úkol nebo činnost je chápána jako kdo z koho, stává se tedy výzvou k aktivizaci vlastních sil a jejich měření s ostatními, jedinec prosazuje a upřednostňuje svůj názor nebo zájem na úkor druhých, používají se nejrůznější strategie a taktiky, např. odvedení soupeřovy pozornosti a jeho dezorientace, vyprovokování soupeře k určité, pro mne výhodné akci, vnucování vlastního pojetí boje soupeři, příprava momentu překvapení pro soupeře, neustálé ohrožování soupeře, tlak na fyzickou psychickou - morální stránku soupeře, jeden bude vítězem, ostatní poraženými, pozitivní aspekty: i porážka může být chápána pozitivně, jako vítězství nad sebou samým či jako zisk, že je možné se od vítěze něčemu novému naučit. Individualistické chování ve skupině charakterizuje: upřednostňování/nadřazování osobních cílů, nedostatečný zájem o skupinový cíl, někdy i parazitování na úsilí skupiny, neochota ustoupit ze svého stanoviska či aktivit, minimální snaha získat pro své řešení ostatní, ignorování skupiny, případně její rozložení, opuštění. Kooperativní chování ve skupině charakterizuje: snaha dosáhnout společného cíle, rovnocenné postavení členů skupiny, otevřená, efektivní a přesná komunikace, povzbuzování pozitivních vztahů mezi účastníky, podněcování zájmu účastníků, povzbuzování samostatného myšlení, oceňování nápadů jiných. 7

8 CO JE TO TÝM Pojmy skupina a tým nejsou totožné a je důležité je rozlišit. Přesto, že jsou oba pojmy konkrétní a dobře jim rozumíme, popsat je, vyjádřit, co znamenají, už tak jednoduché není. Stejně jako u mnoha dalších pojmů u nich nevystačíme s jedinou definicí. Slovo skupina (v angličtině group, ve francouzštině groupe, v italštině grupo) je německého původu. Die Gruppe znamená shluk, houf, roj, svazek, pytel (peněz). Všechna tato slova navozují představu určitého počtu věcí nebo lidí pohromadě nic víc. Skupina je tedy pouze jakousi nálepkou, kterou lze označit nějaké seskupení, nějaký soubor. Slovo tým se používá dosti volně, někdy ve smyslu mužstvo nebo družstvo, jindy jako synonymum pro slovo skupina. Rozdíl mezi nimi ilustruje tento příklad: Finalisté Superstar, přestože se tak tvářili a pěli společné písně, byli pouhou skupinou. Skupinou jednotlivců, kteří se objevovali pravidelně na jednom místě v jednom čase a spojoval je i stejný úkol každý musel zazpívat. I cíl měli stejný každý z nich chtěl zvítězit. Ovšem pouze jako jednotlivec. Příkladem efektivně fungujícího týmu je posádka dopravního letadla třeba na trase Toronto Praha. Spojuje je společný úkol i společný cíl bezpečně a včas dorazit do Prahy. Skupině v porovnání s týmem chybí především společná vůle něčeho dosáhnout, intenzivní interakce, intenzita spojení jednotlivců ve skupině, prožitek společného překonávání těžkostí, společné hodnoty, sounáležitost, pocit my. Fungující tým, to je skvělá záležitost, ale vybudovat jej není vůbec snadné. Každý tým je na počátku pouze skupinou a tým se z ní zformuje teprve postupně. Týmy mají řadu společných vlastností, i když v různé míře. 8

9 Charakteristiky týmu, jejichž níže uvedený výčet není vyčerpávající, lze popsat takto: Tým má společný účel, společný cíl Skupina je jen pouhým souborem lidí - ti nemusí mít naprosto žádný společný cíl nebo účel. Tým má společný účel vždycky. Tým pracuje spíše společně než individuálně, aby dosáhl výsledku Tým složený z individuálních 'hvězd' je málokdy týmem, je jen pouhou skupinou. Spolupráce je důležitou, základní týmovou charakteristikou. Není to jen konkrétní spolupráce, ale i postoje ke společnému úkolu, loajalita, vzájemný respekt. Tým má společné standardy Bez společných standardů nemůže tým pracovat efektivně. Stavíte-li dům a někteří lidé měří ve stopách a jiní v metrech, dům vám spadne. Tým se vyznačuje soudržností, pocitem sounáležitosti Soudržnost jsou jakási pouta, která svazují jednotlivce v celek. Souvisí se zájmem a zaujetím pro společný úkol. Nízký výskyt slova my ve slovníku týmu svědčí o nedostatku soudržnosti. K faktorům, které soudržnost ovlivňují, patří např. fyzická blízkost (práce na společném pracovišti), stejná nebo podobná práce, stejnorodost členů (např. podobné pocity, hodnoty, společenské postavení, ), velikost týmu (snadnější u menšího počtu). Tým se vyznačuje disciplínou Tým by měl mít standardy chování a uznávat autoritu vedoucího týmu. Bez toho je 'tým' pouhou skupinou. Tým mívá svůj styl komunikace Někdy používá tým svůj zvláštní slovník. Není to např. jen odborná terminologie související s tím, na čem tým pracuje, ale třeba i určitý styl vyjadřování nebo soukromé vtipkování, které může být pro lidi vně týmu nesrozumitelné. Tým spojuje společná minulost Každý tým má svůj historický vývoj, který ovlivňuje způsob jeho chování. Důležitým faktorem při formování týmu je proto čas. Lidi v týmu k sobě obvykle poutá pocit vzájemně sdílené minulosti (úspěchy, neúspěchy, události, lidé, místa). V týmech s delší tradicí se většinou vyvinou určité ceremoniály, zvyklosti, které pomáhají zvládnout průběh různých událostí. Skupiny bez těchto charakteristik jsou pouhými skupinami, ne týmy. Tým musí věnovat čas tomu, aby si je osvojil. 9

10 TYPY TÝMŮ Existují různé typy týmů, i týmy v organizacích spadají do různých kategorií, různá je i doba existence týmu (může být časově omezená nebo neomezená). Každý z týmů bude mít různé způsoby práce, různé struktury i různé problémy. Patří k nim např. Úkolové týmy Hnacím motorem těchto týmů je nějaký naléhavý a důležitý úkol (něco objevuje, analyzuje, realizuje). Obvykle je důležitý čas. Tento typ týmu je tradičně sestavován z odborníků, využívajících svých znalostí a dovedností, a právě tato skutečnost je motivuje. Mohou mít formálního vedoucího, ale většinou zde jednotliví specialisté plní svou část úkolu nebo přitom spolupracují s dalšími a vytvářejí dílčí týmy. Dočasné týmy Bývají vytvářeny krátkodobě k vykonání konkrétního úkolu a po jeho splnění jsou rozpuštěny. Tyto týmy se mohou skládat z různých členů stejných nebo rozdílných hierarchických rovin (horizontální nebo vertikální týmy). Mohou být složeny z pracovníků, kteří mají společné pracoviště, z pracovníků z různých úseků nebo mohou být sestaveny mezioborově, jejich členy mohou být najatí externisté. Tento typ týmu mívá svého vedoucího, většina členů sem byla delegována. Do této kategorie spadá většina snah o týmovou práci v podnicích. Stálé týmy Členové tohoto typu týmu pracují společně na dlouhodobém základě, tým tedy není vytvořen proto, aby realizoval nějaký úkol nebo projekt. Tým je v tomto případě týmem, protože to je metoda jejich práce. Členové znají své individuální úkoly a spolupracují hladce a automaticky. Svou kariéru vnímají jako svůj osobní rozvoj v rámci týmu. Ad hoc týmy náhodně utvořené Jedná se o týmy, jejichž členy svedly dohromady okolnosti, ale vytvořil se z nich tým, protože to byl dobrý způsob, jak se vypořádat s nějakým problémem. 10

11 TÝMOVÉ ROLE Seznámili jste se s pojmem týmové role a také už víte, které role vám při spolupráci ve skupině sedí nejvíce. V tomto učebním textu se na toto téma můžete dozvědět více. Autorem teorie o týmových rolích je dr. Meredith Belbin, který týmovou roli popisuje jako: Tendenci chovat se, přispívat a vstupovat do vztahů s ostatními určitým způsobem. Rolí rozlišuje pan Belbin celkem 9 a zde je jejich podrobnější popis: MYSLITEL (PLANT) Je zdrojem originálních myšlenek a nápadů. Má největší představivost a intelektovou kapacitu ze všech členů týmu. Zajímá se o velké a podstatné věci spíše nežli o detaily, na nichž může pohořet. Často věnuje příliš mnoho své energie nápadům, které ho zaujmou, ale které nesouvisí se zájmy a cíli týmu. Dokáže útočit na členy týmu, zvláště kritizuje-li jejich myšlenky. Cílem jeho kritiky je většinou vyčistit pole pro své vlastní nápady, které obvykle předkládá následně jako protinávrh. Těžko snáší kritiku vlastních nápadů, brání se a trucuje. Dá dost práce jej uchlácholit a dostat z něho to nejlepší, týmu však dodává životodárnou jiskru. Při vedení pracovní skupiny hrozí nebezpečí, že jeho zájem vyburcovaný ve fázi hledání řešení opadne, jakmile dojde na jeho praktickou realizaci. Této tendence by si měl být přinejmenším vědom. Produkuje více nápadů než ostatní, je od přírody tvořivý. Má často svérázný a neortodoxní přístup k řešení problémů, což může vést k tomu, že přehlíží praktické detaily nebo zavedená pravidla a postupy. To, nakolik bude užitečný, záleží na tom, jak je ostatními podporován. Jeho tvořivost musí být týmem regulována správným směrem. SPECIALISTA (SPECIALIST) Jde za svým cílem, jedná z vlastního popudu, věnuje plnou pozornost svému oboru, ve kterém má rozsáhlé znalosti, ví to, co jiní neví. Lpí na detailech. Dokáže vyřešit řadu problémů s jeho specializací spojených, většinou ho nezajímá to, co se jeho oboru netýká. 11

12 KOORDINÁTOR (COORDINATOR) Nemusí být šéfem týmu, ale nejlépe se pro tuto funkci hodí. Je tím, kdo koordinuje úsilí všech, aby skupina dosáhla cíle a splnila úkoly tak, aby byly co nejlépe využity zdroje týmu. Zaujímá objektivní neutrální pozici. Vyniká cílevědomostí a disciplinovaným přístupem; často má přirozenou autoritu. Vidí jasně, v čem jsou silné a slabé stránky jednotlivých členů týmu, a směřuje lidi k tomu, co jim jde nejlépe. Dovede dobře mluvit i naslouchat, formuluje skupinové cíle a stanovuje postup práce, určuje priority. Naslouchá, shrnuje názory a postoje skupiny a vyjadřuje skupinové cítění. Je dominantní, ale nesnaží se velet. Jeho vlastní příspěvky jsou formulované spíše ve formě otázek než tvrzení nebo návrhů. Je-li potřeba rozhodnout, rozhoduje až poté, co každý vyjádřil svoje mínění. Je od přírody důvěřivý, ale pociťuje silný závazek vůči úkolům a cílům. V případě kontroverze zůstává klidný, ovládá se. Je disciplinovaný, ale i přesto se dokáže nadchnout. Dokáže dobře motivovat ostatní a zajistit, aby se všichni zapojili. Je dost tolerantní na to, aby vyslechl ostatní, ale dost silný, aby dokázal jejich rady odmítnout. Myslí pozitivně a dokáže ocenit lidi, kteří uskuteční své cíle. Není nutně inteligentnější nebo tvořivější než jiní členové týmu. KONTROLOR VYHODNOCOVAČ (MONITOR EVALUATOR) Je spíše vážný a zachová si odstup. Jeho přínosem je nezaujatá analýza situace, dokáže zhodnotit nápady a návrhy tak, aby tým mohl činit vyváženější rozhodnutí. Kritizuje-li, nedělá to samoúčelně, ale proto, že vidí v plánu nebo argumentech nedostatky. Je nejméně motivovaným členem týmu, což však je v jeho případě výhodou, neboť osobní zaujetí nenarušuje jeho úsudek. Přizpůsobuje se pomalu, potřebuje si věci promyslet. Má schopnost strávit, zhodnotit a interpretovat množství složitého textu, schopnost analyzovat problémy a posoudit nápady a příspěvky ostatních. Bývá netaktní a přezíravý, což mu na oblibě nepřidává. Dokáže srážet morálku týmu kritikou v nepravý čas, a přestože není ctižádostivý a snaživý, může soupeřit, a to zvláště s těmi, jejichž schopnosti se překrývají s jeho. Týmy vedené kritickým hodnotitelem většinou neudělají mnoho práce, a to zejména pro jeho schopnost vidět ihned nedostatky v plánech připravovaných akcí. Člověk preferující tuto roli by měl pamatovat na to, aby svým přirozeným skepticismem neparalyzoval týmovou práci. Než se rozhodne, raději si věci řádně promyslí. Sám většinou nepřichází s návrhy, nemívá obvykle tvořivé nápady. Pokud zavádí některé návrhy, obvykle několik z nich zdůrazní, ty ovšem obvykle mívá řádně promyšlené, a riziko je proto při nich minimální. Čím komplexnější a složitější je proces rozhodování, a čím početnější jsou návrhy, tím vyšší je přínos kritického hodnotitele v týmu. 12

13 REALIZÁTOR (IMPLEMENTER) Je praktik a organizátor. Pojetí a plány přetváří v praktické pracovní procedury, rozhodnutí a strategie mění v definované a proveditelné úkoly. Má silný charakter a disciplinovaný přístup. Nevzdává se snadno, avšak z míry jej vyvádí nestabilní a rychle se měnící podmínky. Potřebuje stabilní struktury a vždy se je snaží vytvářet. Když dostane rozhodnutí, vytváří harmonogram činností. Má-li k dispozici skupinu lidí a cíl, vytvoří organizační schéma. Pracuje efektivně, systematicky a metodicky, ale poněkud nepružně. Nereaguje na spekulace, které nemají bezprostředně viditelné souvislosti s konkrétním úkolem. Může příliš bažit po uznání týmu, což bývá spíše na škodu, pokud se to projevuje formou negativní nekonstruktivní kritiky nápadů prosazovaných ostatními členy týmu. Jeho vůdčí styl je v důsledku orientace na řád a strukturu značně efektivní, v pracovním procesu však může zanedbávat lidský element. Je to člověk, který pracuje hlavně pro organizaci spíš než aby usiloval o vlastní zájmy, do práce se pouští důkladně. Neexistuje, aby práce nebyla splněna, protože se na ni tahoun necítil nebo ho to nebavilo, či se mu nelíbil úkol. Organizační schopnosti jsou jeho silnou stránkou. Nicméně, tahoun bývá někdy málo pružný, zejména, pokud jde o zavádění neprokázaných nápadů. DOTAHOVAČ (COMPLETER FINISHER) Má starost o to, co by se mohlo zhatit. Nemá pokoj, dokud osobně neprověří každý detail a neujistí se, že všechno bylo náležitě uděláno a na nic se nezapomnělo. Neprosazuje se v týmu, ale udržuje pozornost stále zaměřenou na detail. Ovládá se a má silný charakter. Je netrpělivý a netolerantní vůči méně zodpovědným členům týmu. Pokud má nějaký vyhraněný zájem, je to řád. Úzkostně dodržuje termíny a plní harmonogramy. Když si nedá pozor, může být demoralizujícím škarohlídem s deprimujícím vlivem na ostatní členy týmu. Snadno ztratí přehled o celkových cílech a zabředne do detailů, což zejména při vedení týmu může zbrzdit práci skupiny a podkopávat iniciativu a samostatné rozhodování ostatních členů týmu. Přesto je jeho neúnavný dohled přínosem. Týmy, které takového člověka nemají, často chybují, protože opominou významné detaily, a to i přesto, že mají dobře definovanou pracovní strategii. Má rád vytrvalé úsilí a stálost, méně jej zajímá přitažlivý lesk úspěchu. To, co začne, také dokončí a zdráhá se přijmout úkol, u kterého si není jistý, že dohlédne na konec. Mívá tendenci dělat si těžkou hlavu s drobnostmi. 13

14 VYHLEDAVATEL (RESOURCE INVESTIGATOR) Je uvolněný a společenský, o všechno se zajímá. Reaguje s nadšením, svůj zájem ale rychle ztrácí. Na pracovišti je zřídka, vždy zkoumá nové možnosti v širokém okolí a do skupiny přináší informace, nápady a kontakty zvenčí. Stimuluje inovaci, ale nedisponuje výraznější originalitou. Je spíše schopen rychle rozpoznat význam nových nápadů. Nemá-li povzbuzení od ostatních, například v individuální práci, ztrácí zájem a je nevýkonný. Pod tlakem je však velice aktivní. Jeho záběr a množství zájmů může ovšem vést k tomu, že stráví mnoho času podružnostmi, které jej zajímají. Stává se rovněž, že nesplní úkoly, které na sebe v krátkodobém návalu nadšení vzal. Jeho význam pro tým spočívá v tom, že zabraňuje stagnaci a udržuje jej v kontaktu s okolní realitou. Jeho předností pro výkon manažerských funkcí je fakt, že je ostatními oblíben a rádi pro něj pracují. Dlouhodobé soustředění na systematické řešení problémů však nebývá jeho silnou stránkou a je potřeba, aby péči o detaily vhodně delegoval. Dokáže dobře využít znalostí a dovedností jiných lidí. Často se porozhlíží po organizaci, aby sám viděl, co se děje, mluví s lidmi, a správně pokládá předem promyšlené otázky. Je docela dobrý ve startování nových iniciativ, má ale tendenci ztrácet zájem, když jeho prvotní fascinace pomine. FORMOVAČ (SHAPER) Je otevřený, emocionální a netrpělivý; někdy protivný a podrážděný. Snaží se dát týmovému úsilí tvar a sjednotit názory, cíle a praktické úvahy do jednoho schůdného projektu. Tlačí na rychlá rozhodnutí a jejich realizaci. Vyzařuje z něj sebevědomí, kterým však často překrývá nejistotu a pochyby o sobě. Aby získal sebejistotu, potřebuje vidět výsledky. Tým vnímá jako obraz sebe sama. Je soutěživý, netoleruje neukázněnost, nepřesnost a nesystematické myšlení. Často se naštve, nechová však dlouho zášť. Lidé mimo tým jej nejspíše hodnotí jako hrubého a i lidem v týmu hrozí, že je občas převálcuje. Dokáže v týmu udělat dusno, ale postrkuje věci kupředu. Je mu vlastní schopnost stát v čele týmu a zároveň jakoby zezadu postrkovat druhé k větší výkonnosti. To je dobré zejména v krizových momentech, kdy je potřeba rychlých výsledků. Nevýhodou jeho stylu může být sklon k přehlížení lidského aspektu týmové práce a nutkání k příliš spěšnému přechodu do akce. Podněcuje akci, je spíš prospěchářský než svědomitý, vyžívá se v politických bitvách, má silnou potřebu soutěžit a vyhrávat. Jeho náchylnost k agresi často vyprovokuje obdobnou reakci u kolegů, ta se jej ovšem příliš nedotkne a reaguje na ni s nadsázkou. Je dynamický a dokáže tým řídit. 14

15 TÝMOVÝ PRACOVNÍK (TEAMWORKER) Je nejcitlivějším členem týmu. Uvědomuje si potřeby a starosti druhých a vnímá náladu ve skupině. Ví nejvíce o soukromém životě a rodinných potížích ostatních v týmu. Je milý, oblíbený, neprosazuje se. Je cementem držícím tým pohromadě. Dobře a snadno komunikuje uvnitř týmu a povzbuzuje k tomu i ostatní. Spíše staví na myšlenkách druhých, než by přinášel konkurenční návrhy. Jako zastánce jednoty a souladu vyrovnává napětí a střety vyvolané nositeli jiných týmových rolí. Nemá rád osobní konflikty. Sám se jim vyhýbá a snaží se je urovnávat i mezi ostatními. Rovněž jeho vedení se vyznačuje důrazem na interpersonální soulad. Je velmi společenský, nikoli však dominantní. Velice se zajímá o lidi, zejména o mezilidskou komunikaci a interakce. Bývá vnímavý a diplomatický. Obvykle dokáže tým promazat, je-li přítomen, zvýší se morálka a spolupracující atmosféra. Skupinové cíle jsou pro něj důležitější než osobní zájmy, v kritických momentech může však být nerozhodný. Měl by si uvědomovat, že harmonie sama o sobě úspěch nepřinese a že jsou okamžiky, kdy rozhodnutí musí být činěna rychle a bez ohledu na jejich popularitu. Role orientované na akci a výkon Role orientované na lidi Role orientované na řešení problémů Formovač, Realizátor a Dotahovač Koordinátor, Týmový pracovník a Vyhledavatel Myslitel, Kontrolor Vyhodnocovač a Specialista 15

16 VÝVOJOVÉ FÁZE TÝMU Přeměna skupiny na tým je důležitý proces, který nelze ignorovat. Pokusy vynechat u nového týmu první tři fáze a přejít přímo k realizaci ( podávání výkonu ) se pravděpodobně nesetkají s úspěchem. Výkon týmu bude nejspíš nižší než optimální. Podle zkušeností jednotlivých členů v týmové práci lze jednotlivé fáze urychlit, nelze je však vynechat. 1. FÁZE FORMOVÁNÍ Činnost skupiny je provázena rozpaky a nejistotou, skupina se snaží zjistit očekávané chování vedoucího ( jak nám může pomoci? ) a odhadnout adekvátní chování každého jedince Činnost ve vztahu k úkolu : "Jaký je úkol?" Členové hledají odpověď na tuto základní otázku, chtějí poznat pravidla a metody, kterých se bude používat. 2. FÁZE KRYSTALIZACE Může se objevit konflikt mezi podskupinami, někdo zpochybní autoritu nebo kompetentnost vedoucího. Probíhá polarizace názorů. Jednotliví členové mohou negativně reagovat na snahu vedoucího je řídit. Činnost ve vztahu k úkolu : Zpochybňuje se hodnota či dosažitelnost úkolu. Na jeho náročnost lidé reagují podrážděně. 3. FÁZE NORMOVÁNÍ Ve skupině se poprvé začíná projevovat soulad, vědomí soudržnosti nebo jednoty. Když se strany konfliktu smíří a překoná se odpor, začnou se vytvářet normy. Objevuje se vzájemná podpora členů týmu. Činnost ve vztahu k úkolu : Začíná spolupráce na plnění úkolu; vypracují se plány a stanoví se pracovní normy. Rozvíjí se sdělování názorů a stanovisek. 4. FÁZE REALIZACE Skupina se strukturuje nebo přijme strukturu, která co nejvíce vyhovuje společnému úkolu. Na role se zpravidla pohlíží z hlediska funkčnosti ve vztahu k úkolu a uplatňuje se flexibilita mezi rolemi. 16

17 Činnost ve vztahu k úkolu : Do popředí se dostává konstruktivní práce na úkolu; úsilí skupiny stále více směřuje k dosažení efektivnosti v oblasti společného úkolu a lidé si uvědomují dosahovaný pokrok. Ne vždy se však všechno daří. Některé týmy procházejí dramatickým vývojem, který německá manažerská teorie popisuje jako Zákon údolí. Jaké fáze představuje a jak v jednotlivých fázích reagovat jsme si vyzkoušeli prostřednictvím skupinového cvičení v pracovních sešitech. ZNAKY ÚSPĚŠNÉHO TÝMU 1. Úkoly a cíle jsou jasné všem členům a všichni se s nimi ztotožňují. O sporných bodech se otevřeně diskutuje a hledá se řešení. 2. Atmosféra je nebyrokratická a uvolněná. Panuje převážně pracovní nálada, která vede pracovníky k zainteresovanosti a angažovanosti. 3. Komunikace v této atmosféře je otevřená, spontánní. Tým naslouchá názorům jednotlivých členů. Akceptuje se rozdílnost v názorech, která nevede k destrukci vztahů, ale naopak pomáhají skupině v rozvoji. Nikdo nemá strach vyjádřit svůj názor. 4. Kritika je konstruktivní. Problémy se nepersonifikují. 5. Rozhodnutí jsou přijata většinou členů a výsledek je akceptován všemi. Výhrady a připomínky jednotlivců jsou vyslyšeny. Hledá se cesta, jak je zabudovat do konečného rozhodnutí. 6. Před realizací úkolu jsou jasně zformulována pravidla a opatření, která vedou k jeho splnění. 7. Vedení skupiny probíhá od cíle k cíli a využívá se přitom schopností všech pracovníků. Vedoucí nevládne skupině, ale bere ohled na to, co je přijatelné pro skupinu. Vedoucí potírá boje o prestiž a moc mezi jednotlivými členy týmu. 8. Ve vztahu k okolí je zjevná sebekritika skupiny. Faktory ovlivňuj ující chování týmu Skladba týmu Komunikace Normy Velikost týmu Skupina Chování Výkon Cíle Vnější prostředí Vedení Rozhodování AG SYNERKO Konflikty v týmu 17

18 Znaky neúspěšného týmu 1. Úkoly nejsou pochopeny a nepřipouští se ani diskuse o znění úkolů. 2. V atmosféře týmu se střídají stavy lhostejnosti, znuděnosti až apatie s napětím. 3. Komunikace je v této atmosféře zablokovaná. Skupina nenaslouchá názorům jednotlivých členů, neboť je považuje za prostředek k upevnění jejich pozice. 4. Dochází k personifikaci názorů, která působí destruktivně. Kritika vede k vzrůstajícímu napětí. Kritikou se vyřizují osobní účty. Otevřená kritika je potlačována kvůli strachu z možného postihu. 5. Často padají rozhodnutí, aniž by byla ověřena a přijata ve skupině. Ti, kteří s rozhodnutím nesouhlasí, se nevyjadřují otevřeně, ale sabotují je. 6. Nikdo neví přesně, co má dělat. 7. Vedoucí zvýrazňuje svoji moc a status. 8. Ve vztahu k okolí dochází k poklesu kognitivních schopností skupiny. Skupina se pokládá za neomylnou; její okolí je příčinou většiny problémů. Standardy týmu Každý tým si postupně vytváří psaná i nepsaná pravidla pro svou činnost. K psaným zásadám práce zpravidla patří : plán činnosti místo a čas setkán, organizace porad způsoby jednání a rozhodování rozsah pravomocí a odpovědnosti výstupy, jejich rozsah, forma a prezentace ekonomické podmínky revizní a analytické činnosti K nepsaným zásadám většinou patří : úroveň vzájemných vztahů etika chování sdílené hodnoty a postoje vzhled a vystupování I když standardy předcházejí vzniku různých nedorozumění, někdy mohou figurovat jako příčina boje ambiciózních jedinců s ostatními členy v týmu. Za optimální stav považujeme soulad mezi formálním a neformálním uspořádáním všech prvků a vztahů v týmu. 18

19 Vedení týmu V literatuře můžeme stále nalézt v minulosti často užívané dělení stylu vedení na autoritativní styl, demokratický a styl upřednostňující volný průběh. Jejich přehled uvádí následující obrázek: Vedení lidí Styly vedení: způsoby chování autoritativní styl + dosažení pravidelného a vysokého výkonu zaměstnanců - potlačení individuální motivace a iniciativy demokratický styl + dvousměrná komunikace, vyšší participace zaměstnanců - vyšší časová náročnost styl laissez-faire + horizontální komunikace, zaměstnanci mohou pracovat podle svého mínění - možné bezcílné tápání AG SYNERKO Vedení lidí Autoritativní styl moc i rozhodování jsou soustředěny v rukou vedoucího, nadřízený rozděluje pracovníků jasně strukturované a definované úkoly, je upřednostňován především vertikální komunikační kanál směr shora dolů. Demokratický styl vedoucí deleguje část své autority. Práce je přidělovány s participativním přispěním pracovníků. Komunikace je především dvousměrná. Styl laissez-faire vedoucí přenechává svoji autoritu skupině a spíše vytváří prostředí pro práci svých podřízených, kteří jsou kvalifikováni a dostatečně motivování do své pracovní činnosti. Pracovní skupina si sama řeší rozdělení a postup práce. Je hojněji využíván horizontální komunikační kanál. 19

20 Novější přístup přináší pojetí stylů vedení podle teorie GRID (Blake a Mouton), který znázorňuje následující obrázek. 1,9 vedoucí spolku zahrádkářů 9,9 leader 1,1 volný průběh 5,5 organizační člověk 9,1 autorita, poslušnost 1,9 vedoucí spolku zahrádkářů upřednostňuje práci v přátelském, bezkonfliktním prostředí. Svoji komunikaci zaměřuje hlavně na podporu a rozvíjení přátelských vztahů. Je pro něj důležité, aby zaměstnanci pracovali v bezpečném prostředí, v přátelské atmosféře a ve snesitelném pracovním tempu. Svoje zaměření na podporu dobrých mezilidských vztahů uplatňuje vedoucí na úkor dosažených pracovních výsledků. 9,9 týmový vedoucí (leader) dosahuje pracovních výsledků prostřednictvím motivace a následného zaujetí lidí, které je zaměřeno na dosažení cíle, splnění úkolu. Vytváří prostředí vzájemné důvěry a spolupráce. Týmový vedoucí je orientovaný na dosažení cíle, týmový přístup, kterým se snaží dospět k optimálním výsledkům skrze participaci, oddanost pracovníků a společné řešení problémů. 1,1 volný průběh vedoucí vydává minimální úsilí na dosažení požadované práce, a to pouze do té míry, aby udržel své členství v organizaci. Jeho hlavní motivací je nenarazit, neudělat chybu. 9,1 autorita a poslušnost Vedoucí se v komunikaci zaměřuje hlavně na předávání informací potřebných ke splnění úkolů, problémy podřízených jej nezajímají. Opírá se o moc a autoritu, od 20

Týmové role Belbinův dotazník. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Týmové role Belbinův dotazník. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Týmové role Belbinův dotazník Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Vedle výše zmíněných faktorů pro kreativní klima hrají roli samozřejmě i úroveň týmové spolupráce v organizaci a obecná motivace cokoliv

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Vedení a řízení Styly řízení a vedení PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského a psychologického

Více

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová Přínos týmové spolupráce Ivana Šlaisová Cíl Vysvětlit pojem tým, týmová práce Upozornit na některá úskalí týmové práce Seznámit s vhodnými postupy k vytváření týmů Bc. Iva Šlaisová, Psychiatrická klinika

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI 1. Komunikace v podniku + problémy 2. Osobnost manažera a podřízeného 3. Pracovní komunikace 4. Pracovní porady 5. Komunikace v týmu 1) Komunikace v podniku Co ji ovlivňuje???

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky Vedoucí diplomové práce: Autorka:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013.

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_01_1.04 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové 1. SPOLEČNÉ CÍLE Vyhodnocení dotazníku - pedagogové Úplná znalost společných cílů, jasná orientace, společný plán Dobrá znalost cílů, účast na společném plánování Průměrné povědomí o cílech, možnost účasti

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Vedení skupiny. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Vedení skupiny. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vedení skupiny Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ovlivňuje činnost skupiny a hraje ústřední roli při určování cílů, hodnot a norem skupiny. Nakonečný

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR)

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení lidí Různé přístupy k vedení lidí a řízení HR 1. aby akceptovali, že jsou součástí celku, který musí být v harmonii (japonský management) 2. aby bojovali hlavně

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerské činnosti a psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Obsah Povaha činnosti, fragmentace a proměnlivost Manažerské činnosti Mise a vize Činnosti související

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více