3. Elektrický náboj Q [C]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Elektrický náboj Q [C]"

Transkript

1

2

3

4 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu a elektrony jsou v obalu atomu, viz. obr Náboje elektronů a protonů jsou stejně velké pouze s opačnou polaritou. Jestliže je počet elektronů a protonů stejný, atom je elektricky neutrální. Bude li počet elektronů a protonů různý, máme elektricky reagující atom iont, a to buď: a) Kation: atom má méně elektronů než protonů kladný iont. b) Anion: atom má více elektronů než protonů záporný iont. Obr. 3.1: Model atomu: Animace model atomu. Celkový počet kladně nabitých částic protonů a záporně nabitých elektronů určuje elektrický stav tělesa: 1. Je-li počet částic stejný těleso je elektricky neutrální, protože se náboje těchto částic vzájemně vyruší. 2. Má-li těleso více protonů, je kladně nabito. 3. Má-li těleso více elektronů, je záporně nabito. 3

5 3. Elektrický náboj Q [C] Elektrický náboj protonu nebo elektronu je tzv. elementární náboj je to nejmenší možný náboj v přírodě, je tedy dále nedělitelný a jakýkoliv jiný náboj může být pouze násobkem tohoto elementárního náboje. Jeho velikost se značí písmenem e. Proton má + e a elektron e, viz. obr a 3.3. Jednotkou elektrického náboje je coulomb (čti kulomb) [ C ]. Jeho velikost je: Animace dvou nesouhlasných bodových nábojů (+, ). Animace dvou souhlasných bodových nábojů (+). náboj Q = It 1 coulomb je elektrický náboj, který proteče vodičem za 1 sekundu při konstantním proudu 1 ampér. Obr. 3.2: Kladný náboj + e. Obr. 3.3: Záporný náboj e. 4

6 3. Elektrické pole Jednou ze základních vlastností elektrických nábojů je, že na sebe vzájemně silově působí. Souhlasné náboje se navzájem odpuzují, nesouhlasné se naopak přitahují. Příčinou tohoto jevu je elektrické pole, které vzniká v okolí každého elektricky nabitého tělesa, se vzrůstající vzdáleností však slábne, až zaniká. Elektrické pole nemůže existovat samostatně, je vždy vázáno na elektrický náboj. Pro jeho znázornění používáme tzv. elektrické siločáry, viz. obr. 3.4.: Animace dvou souhlasných bodových nábojů ( ). Obr. 3.4.: Elektrické pole náboje: a) Elektrické pole náboje plus (+) Animace silové působení dvou kladných nábojů c) Elektrické pole náboje dvou souhlasných nábojů. b) Elektrické pole náboje mínus ( ) d) Elektrické pole náboje dvou nesouhlasných nábojů. 5

7 3. Elektrické napětí U [V] Animace silové působení dvou záporných nábojů Dva nesouhlasné elektrické náboje se přitahují. Vůči sobě mají nejmenší energii, jestliže jsou těsně vedle sebe. Začneme li tyto náboje od sebe oddalovat, musíme překonat jejich přitažlivé síly, musíme tedy konat práci. Při vzdalování nábojů dochází ke změně jejich polohy, tedy ke změně jejich polohové, neboli potenciální energie, viz. obr Mezi takto vzdálenými elektrickými náboji vzniká elektrické napětí. Elektrické napětí můžeme vyjádřit jako rozdíl potenciálních energií, tedy potenciálů dvou míst elektrického pole. Místo s vyšším elektrickým potenciálem označujeme (+), místo s nižším elektrickým potenciálem označujem ( ) Pro měření velikosti elektrického napětí se používá voltmetr. a) nulová práce b) malá práce Obr. 3.5.: K přesunu el. nábojů musíme vykonat práci: c) velká práce 6

8 3. Elektrické napětí U [V] Elektrické napětí značíme U, jeho jednotkou je 1 volt [V]. Napětí vyjádříme poměrem práce W potřebné k přenesení určitého náboje Q mezi dvěma místy různého potenciálu: definice: 1 volt V je práce W jednoho joulu J, která je potřebná k přemístění náboje Q jednoho coulombu C. Obr. 3.6.: Vzdalováním opačných nábojů vzniká elektriské napětí: a) nulové napětí b) nízké napětí c) vysoké napětí 7

9 3. Elektrický obvod Nejjednodušší elektrický obvod znázorněný na obr je tvořen: 1. zdrojem napětí 2. vedením 3. vypínačem 4. spotřebičem Z d r o j n a p ě t í zdroj napětí může být buď stejnosměrný, nebo střídavý. a) Stejnosměrný (např. baterie), kde je trvale na jedné svorce přebytek elektronů (označuje se +) a na druhé svorce nedostatek elektronů (označuje se ), stejnosměrný zdroj se značí =. Obr Nejjednodušší elektrický obvod. Animace jednoduchý elektrický obvod b) Střídavý (např. generátor), kde se na svorkách zdroje stále mění přebytek a nedostatek elektronů a tento zdroj se značí ~. Vedení je tvořeno vodiči, které můžeme dělit na: a) Holé vodiče b) Izolované vodiče c) Plošné spoje Vypí na č slouží k připojení či odpojení spotřebiče do obvodu (uzavírá elektrický obvod). Spotřebič jedná se o takové zařízení, které přeměňuje elektrickou energii na jinou, např. žárovka (světelná energie), elektromotor (mechanická energie). 8

10 3. Elektrický proud I [A] Dále se budeme zabývat stejnosměrným napětím a proudem. Uvnitř vodiče se nachází velké množství volných elektronů, které se chaoticky pohybují všemi směry. Jestliže tímto vodičem propojíme dva nesouhlasné póly elektrického zdroje (např. + a u baterie), vytvoří se uvnitř vodiče elektrické pole, jehož účinkem se změní chaotický pohyb elektronů tak, že se začnou pohybovat jedním směrem, a to od záporného pólu ke kladnému. Tento uspořádaný pohyb volných elektronů se nazývá elektrický proud, který se značí písmenem I a jednotkou je 1 ampér [A]. Pro měření velikosti elektrického proudu se používá ampérmetr. Skutečný směr elektrického proudu je od záporného pólu ke kladnému (od k +), zatímco dohodnutý směr elektrického proudu je od kladného pólu k zápornému (od + k ), viz. obr. 3.9.: Víte proč vznikl dohodnutý směr proudu? Obr. 3.9: Skuetčný a dohodnutý směr proudu. definice: Elektrický proud je usměrněný pohyb volných elektronů či nosičů náboje jedním směrem. Elektrický proud prochází vodičem jen tehdy, jestliže existuje elektrické napětí, zatímco elektrické napětí muže být i bez průchozího elektrického proudu. 9

11 3. Elektrický odpor R [Ω] Klást průchozímu elektrickému proudu elektrický odpor je vlastnost materiálu. Čím větší elektrický odpor vodiče, tím je menší průchozí elektrický proud. Tento odpor se značí písmenem R a jednotkou je ohm [Ω]. Elektrický odpor vodiče závisí na: Víte proč se staví dráty vysokého napětí, které jsou dlouhé stovky kilomerů? viz. obr a) délce vodiče čím je délka vodiče větší, tím je i elektrický odpor větší b) průřezu vodiče čím je průřez vodiče větší, tím je elektrický odpor vodiče menší c) materiálu vodiče každý materiál má jiné vlastnosti, rezistivita je vlastnost materiálu, která vyjadřuje, jak daný materiál klade odpor průchodu elektrickému proudu d) teplotě vodiče čím má vodič vyšší teplotu, tím má větší elektrický odpor Obr : Skuetčný a dohodnutý směr proudu. Obr : Reostat (potenciometr) 10

12 3. Vodivost G [S] Vodivost je převrácená hodnota odporu. Čím lépe vede vodič elektrický proud, tím má větší vodivost a menší odpor. Označuje se písmenem G a jednotkou je siemens [S]. Animace model reostatu. Najdi na internetu jáké materiály se užívají jako odporový drát. V elektrotechnice se používají rezistory, jedná se o součástky, které mají stálý elektrický odpor R, viz. obr Vyrábí se z navinutého drátku na keramický váleček a nebo z uhlíkové vrstvy. Obr : Elektrické odpor. Obr : Reostat je proměnný elektrický odpor. 11

13 3. Elektrická práce W [J] Elektrická práce se vykonává, přesunujeme li náboj Q mezi dvěma místy, mezi nimiž je napětí U. Její jednotkou je joul [J]. W = QU Jelikož Q = UI Elektrická práce je dána vztahem W = UIt Př. Vypočítejte elektrickou práci, kterou spotřebuje zařízení, kterým při napětí 50 V prochází proud 2,3 A po dobu 45 min. U = 50 V, I = 2,3 A, t = 45 min = = s Řešení: W = UIt = 50. 2, = J = 310,5 kj Zařízení spotřebuje práci 310,5 kj. 12

14 3. Elektrický výkon P [W] Elektrický výkon je přímo úměrný práci W a nepřímo úměrný době t, po kterou se práce koná: Výsledný vztah je tedy: P = UI Jednotkou práce je watt [W]. Koukni se doma s tatínkem: Jaké výkony a příkony mají domácí spotřebiče. Např: varná konvice žehlička fén na vlasy... definice: Jeden watt je výkon, při němž se rovnoměrně vykoná práce jednoho joulu za jednu sekundu. 13

15 3. Příkon, výkon, účinnost U elektrických strojů a přístrojů rozlišujeme dva druhy výkonu: 1. příkon P1 jedná se o výkon, který do spotřebiče dodáváme 2. výkon P2 výkon, který dodává spotřebič Obr : Elektrická účinnost Například: žárovka s příkonem 100 W dodává světelný výkon asi 10 W, z čehož vyplývá, že 90 W se Najdi si účinnosti elektrických strojů: transformátor elektrický motor... v ní neúčelně mění v teplo. Poměr mezi výkonem P2 a příkonem P1 je účinnost η (čti éta) spotřebiče, která se udává v procentech %, viz. obr Její hodnota nemůže být nikdy větší nebo rovna 100 % a je dána vztahem: Rozdíl mezi příkonem P1 a výkonem P2 se nazývá ztráty spotřebiče. Ztráty spotřebiče je energie, která se spotřebovává, např. u motorů na překonání tření v ložiskách. 14

16 4. Měření elektrického proudu Ampérmetr vždy musí být zapojený do serie!!! Pro měření elektrického proudu se užívá ampérmetr, a to buď analogový viz. obr. 4.1, nebo digitální, viz. obr Před vlastním měřením musíme vždy zjistit rozsah ampérmetru, který musí být větší, než je měřený proud, aby nedošlo ke zničení ampérmetru. Na analogových ampérmetrech hodnotu proudu znázorňuje vychýlení ručky měřícího přístroje nad stupnicí. Při měření na analogovém přístroji musíme nejprve zjistit jeho měřicí rozsah a hodnotu nejmenšího dílku v ampérech. Ta se určí z podílu: Hodnotu měřeného proudu poté určíme tak, že výchylku ručky v dílkách vynásobíme hodnotou jednoho dílku. Obr. 4. 1: Zapojení ampérmetru. Obr. 4. 2: Schéma zapojení ampérmetru. 15

17 4. Měření elektrického proudu Příklad: Na obr. 4.3 je znázorněna stupnice ampérmetru, jehož ručka se ustálila v určité poloze. Jaký proud prochází obvodem? Řešení: Rozsah stupnice je 60 μa, hodnota jednoho dílku je Animace měření elektrického proudu., počet dílků, které ukazuje ručka ampérmetru je 20, hodnota měřeného proudu I = μa = 40 μa. Obvodem prochází proud 40 μa. U digitálních ampérmetrů se měřící rozsah nastavuje pomocí přepínáním rozsahů, přičemž se měřená hodnota proudu zobrazí v číselné podobě na displeji přístroje. Ampérmetr zapojujeme do obvodu pouze sériově, viz. obr Obr. 4. 3: Stupnice analogového apermetru. Obr. 4. 4: Analogový ampermetry. Obr. 4. 5: Digitální ampérmetr. 16

18 4. Měření elektrického napětí Voltmetr musí být vždy zapojený paralelně s měřeným spotřebyčem! K měření elektrického napětí se užívá voltmetr, který může být opět buď analogový, nebo digitální. Před vlastním měřením musíme zjistit rozsah voltmetru, který musí být větší než je měřené napětí, aby nedošlo ke zničení voltmetru. Na analogových voltmetrech hodnotu proudu znázorňuje vychýlení ručky měřícího přístroje nad stupnicí. Při měření na analogovém přístroji musíme nejprve zjistit jeho měřicí rozsah a hodnotu nejmenšího dílku ve voltech. Ta se určí z podílu: Hodnotu měřeného napětí poté určíme tak, že výchylku ručky v dílkách vynásobíme hodnotou jednoho dílku. Obr. 4. 5: Zapojení voltmetru. Obr. 4. 6: Schéma zapojení voltmetru. 17

19 4. Měření elektrického napětí Příklad: Měřicí rozsah voltmetru je 15 V. Stupnice voltmetru má 30 dílků. Ručka voltmetru připojeného ke svorkám spotřebiče se ustálí na 12. dílku stupnice. Jaké je elektrické napětí mezi svorkami spotřebiče? Řešení: Hodnota jednoho dílku je spotřebiče je elektrické napětí mezi svorkami U = 0,5. 12 V = 6 V. Voltmetr zapojujeme do obvodu pouze paralelně, viz. obr Animace měření elektrického napětí. Obr. 4. 8: Analogový voltmetr Obr. 4. 9: Digitální voltmetr. Obr. 4. 7: Stupnice analogového apermetru. 18

20 5. Ohmův zákon Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi napětím U a proudem I při konstantním odporu R. Vodič má elektrický odpor 1 Ω, jestliže při elektrickém napětí 1 V mezi konci vodiče prochází vodičem elektrický proud 1 A, viz. obr V praxi se užívají také větší jednotky: 1 MΩ = kω = Ω Animace jednoduchý elektrický obvod. Obr. 7.1: Jednoduchý alektrický obvod: a) s rezitorem Ohmův zákon je dán vztahem: b) se žárovkou Proud I protékající vodičem je přímo úměrný přiloženému napětí U a nepřímo úměrný odporu vodiče R. 19 1

21 5. Ohmův zákon Příklad: Měřením jsme zjistili, že rezistorem prochází elektrický proud 1,2 A při napětí 30 V mezi svorkami rezistoru. Určete elektrický odpor rezistoru, viz. obr Řešení: I = 1,2 A, U = 30 V, R =? Ω Animace dělič elektrického proudu. Na základě animace se pokus změřit protékající proud a sestavit tento obvod. R Elektrický odpor rezistoru je 25 Ω. Obr. 7.2.: Schéma zapojení 20

22 5. Řazení rezistorů a) sériové řazení rezistorů (za sebou): Elektrický proud I protékající všemi rezistory je konstantní (stejný) a celkové napětí elektrického zdroje U se rovná součtu jednotlivých úbytků napětí na rezistorech, viz. obr U = U1 + U2 + U3 Animace sériové řazení rezistorů (za sebou). Obr. 7.3.: Sériové řazení rezistorů (za sebou) Celkový elektrický odpor sériového zapojení je roven součtu jednotlivých hodnot rezistorů. R = R1 + R2 + R3 21

23 5. Řazení rezistorů b) paralelní řazení rezistorů (vedle sebe): Elektrické napětí U na všech rezistorech je konstantní (stejné). Celkový elektrický proud I je roven součtu elektrických proudů, které procházejí jednotlivými rezistory, viz. obr I = I1 + I2 + I3 Celkový elektrický odpor paralelního zapojení je roven součtu jednotlivých vodivostí rezistorů. Animace dělič napětí (potenciometr). Na základě animace se pokus změřit el. napětí. Pokus se najít spotřebiče, které využívají tzv. děliče napětí. Sestav cvičně tento obvod. Obr. 7.4.: Paralelní řazení rezistorů (vedle sebe). 22

24 5. Řazení rezistorů Kirchhoffovy zákony patří společně s Ohmovým zákonem k nejdůležitějším zákonitostem, používaným při řešení složitých elektrických obvodů. 1. Kirchhoffův zákon algebraický součet všech proudů do uzlu vstupujících je roven součtu proudů z uzlu vystupujících, viz. obr Animace paralelní řazení rezistorů (vedle sebe) Pro uzel A platí: + I1 + I2 = + I3 Pro uzel B platí: I3 = + I1 + I2 Proudy do uzlu vstupující mají kladnou hodnotu a proudy z uzlu vystupující zápornou. Uvedené rovnice můžeme proto také napsat ve tvaru: + I1 + I2 I3 = 0 A I1 I2 + I3 = 0 A Obr. 7.5.: 1. Kirchhoffův zákon, směr proudu 23

25 5. Řazení rezistorů 2. Kirchhoffův zákon algebraický součet všech svorkových napětí zdrojů a všech úbytků napětí na spotřebičích se v uzavřené smyčce rovná nule, viz. obr U1 + R1I2 + R3I3 = 0 A U2 + R1I2 R3I3 = 0 A Tedy rovnice bude: + I1 + I2 I3 = 0 A + U1 + R1I2 + R3I3 = 0 A U2 + R1I2 R3I3 = 0 A Výsledkem jsou tyto proudy I1 = 1/11, I2 = 5/11, I3 = 4/11. Proud I1 vyšel se záporným znaménkem. Znamená to, že jeho skutečný směr je opačný než směr námi zvolený. Hodnoty odporů a napětí pro vzorový výpočet: U1=10 V U2=20 V R1=10 Ω R2=20 Ω R3=30 Ω Obr. 7.6.: 2. Kirchhoffův zákon, uzlové body 24

26 5. Řazení rezistorů V jednotlivých větvích označíme smysl proudu na spotřebičích (šipka nad spotřebičem). Tento smysl může být libovolný. Vyjde li při konečném řešení některá hodnota proudu záporná, bude mít proud v této části obvodu opačný smysl, viz. obr Zvolíme uzel, od kterého postupujeme stále stejným směrem po obvodu smyčky. Tento směr označíme šipkou. Hodnoty úbytků napětí (RI) budou mít kladnou hodnotu v případě, že smysl proudu v daném spotřebiči bude stejný jako zvolený směr postupu řešení ve smyčce. V opačném případě bude hodnota záporná. Na zdrojích volíme smysl úbytků napětí od kladného k zápornému pólu. Pro výše uvedený obrázek bude zápis rovnice následující: Výsledkem jsou tyto proudy I1 = 1/11, I2 = 5/11, I3 = 4/11. Proud I1 vyšel se záporným znaménkem. Znamená to, že jeho skutečný směr je opačný než směr námi zvolený. Obr. 7.6.: 2. Kirchhoffův zákon, smyčky 25

27 6. Základní schematické značky a zapojení Pro kreslení a čtení elektrotechnických schémat je třeba znát značky elektrotechnických součástek a také možnosti spojení vodičů. Vodiče se v elektrotechnických schématech značí rovnou čarou, která spojuje dva vývody různých součástek, které mají být vodivě propojeny, viz obr Animace značek spotřebičů (jednoduchý elektrický obvod) Obr. 6.1: Propojení dvou rezistorů. Další možností je spojení vodičů s jedním odbočením, viz. obr Na obr. 6.3 je znázornění dvou variant, jak se nechá nakreslit spojení vodičů s jedním odbočením. Obr. 6.2: Spojení vodičů s jedním odbočením. Obr. 6.3: Varianta spojení vodičů s jedním odbočením. Spojení vodičů se dvěma odbočkami je znázorněno na obr. 6.4, pozor je zde nutné vždy kreslit uzel (černá tečka), protože tímto uzlem se liší toto zapojení od křížení dvou vodičů, viz obr Rozdíl v těchto zapojení je v tom, že při křížení vodiče nejsou spolu vodivě propojeny (proto zde není uzel), zatímco u obr. 6.4 jsou vodiče spolu vodivě propojeny. Animace zdroj napětí 4.5V Obr. 6.4: Spojení vodičů se dvěma odbočkami. Obr. 6.5: Křížení vodičů vodiče nejsou spojeny. 26

28 6. Základní schematické značky a zapojení U kreslení a čtení elektrotechnických schémat se vždy vychází od zdroje, proto si nyní ukážeme schematické značení zdrojů: Animace model reostatu Obr. 6.6: Schémata elektrického zdroje: a) zdroj stejnosměrného napětí b) zdroj střídavého napětí c) baterie s vyznačenou polaritou Po zdroji elektrického napětí následuje buď spínač (vypínač), tlačítko, nebo přepínač, kterým zapneme či vypneme elektrický obvod. Spínač slouží pro zapnutí a vypnutí elektrického obvodu (obvod uzavře zapne, nebo otevře vypne), je znázorněn na obr Animace jak funguje spinač Tlačítko slouží pro zapnutí obvodu, ale pouze po dobu, po kterou je zmáčknuto. Jakmile se uvolní, obvod se opět rozepne. Jeho značka je znázorněna na obr Obr. 6.7: Spínač. Obr. 6.8: Tlačítko. 27

29 6. Základní schematické značky a zapojení Přepínač přepínač umožňuje přepínat z jedné polohy do druhé, přičemž některé mají ještě tzv. nulovou polohu, kdy je obvod vypnutý. Schematická značka je na obr Obr. 6.9: Přepínač. Animace model elektrický zvonek Za spínacími součástkami následuje pojistka, která chrání spotřebič před zničením velkým proudem jestliže by obvodem procházel větší proud, než pro který byl spotřebič vyroben, dojde k přepálení pojistky a tím k ochraně spotřebiče před zničením. Obr. 6.10: Pojiska. Po pojistce následuje vlastní elektronický obvod, který se skládá ze zapojení jednotlivých elektronických součástek a nebo z koncového spotřebiče, např. žárovky, elektromotoru. Značky vybraných elektronických součástek a spotřebičů jsou znázorněny na obr

30 6. Základní schematické značky a zapojení Obr. 6.11: Přehled schématických značek. 29

31 7. Magnety Magnety jsou tělesa, která kolem sebe vytvářejí magnetické pole. Nejvýraznějším vnějším projevem tohoto pole je přitahování těles obsahujících železo, nikl, kobalt a jiné kovy či jejich slitiny. Trvalé (permanentní) magnety jsou buď z přírodního materiálu magnetovce, nebo vyrobené uměle zmagnetováním převážně ocelí, viz. obr Dočasné magnety vyrobené z magneticky měkké oceli (nízký podíl uhlíku). Jejich účinky se projevují, jen jsou li umístěny ve vnějším magnetickém poli. Elektromagnety využívají magnetické účinky elektrického proudu, viz. Obr. 7.1: Elektromagnet. obr Značení magnetů: Každý magnet má vždy dva póly, které můžeme označovat několika způsoby: Animace funkce elektromagnetu S (sever) N (north) Obr. 7.2: a) Trvalí magnet. J (jih) S (south) 30

32 7. Magnetické pole Jedná se o oblast, kde se projevují magnetické účinky magnetu. Magnetické pole se zobrazuje pomocí magnetických indukčních čar, což jsou myšlené čáry, které mimo magnet procházejí od severního k jižnímu pólu. Oproti siločárám elektrického pole jsou vždy uzavřené, procházejí tedy i magnetem, kde mají logicky směr od pólu jižního k severnímu, viz. obr Animace elektromagnet využití v elektrickém zvonku Kompas slouží k určení polohy. Ukazuje nám směr magnetického pole země Obr. 7.3.: a) Magnetické pole tyčového magnetu: b) Dva nesouhlasné poly magnetu: c) Dva souhlasné poly: 31

33 7. Magnetické pole b) Magnetické pole přímého vodiče Při průchodu elektrického proudu vodičem se kolem vodiče vytváří magnetické pole. Směr magnetických indukčních čar určíme podle pravidla pravé ruky, viz. obr Animace Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič: Uchopíme li vodič pravou rukou tak, že palec ukazuje směr proudu, ukazují prsty směr indukčních čar. Animace magnetické pole země Obr. 7.4.: Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič. 32

34 7. Magnetické pole c) Magnetické pole cívky Válcovou cívku nazýváme solenoid. Má jednu řadu závitů stejného průměru, navzájem stejně vzdálených. Severní pól cívky určíme podle Ampérova pravidla, viz. obr Animace Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku: Uchopíme li cívku do pravé ruky tak, aby prsty směřovaly po proudu, odkloněný palec ukáže severní pól cívky. Animace magnetické pole trvalého magnetu Obr. 7.5.: Ampérovo pravidlo pravé ruky procívku. 33

35 7. Elektromagnetická indukce Jestliže kolem vodiče budeme měnit magnetické pole (např. kolem vodiče budeme pohybovat magnetem nebo naopak), ve vodiči se bude indukovat elektrické napětí. Velikost tohoto napětí je závislá na magnetické indukci B, rychlosti změny v a délce vodiče l, na kterou kolmo působí magnetická indukce B, viz. obr Výsledné napětí je dáno vztahem: U = Blv Animace Flemingovo pravidlo levé ruky Obr. 7.6.: Flemingovo pravidlo levé ruky Při změně magnetického pole v okolí uzavřeného elektrického obvodu vzniká v obvodu elektrický proud. Tento proud se nazývá indukovaný proud. 34

36 7. Elektromagnetická indukce Změnu magnetického pole můžeme způsobit nejen permanentním magnetem, ale i elektromagnetem či jinou cívkou. Jestliže dáme vedle sebe dvě cívky viz. obr. 7.7, přičemž první (primární) cívkou bude procházet elektrický proud, v druhé (sekundární) cívce se bude indukovat elektrické napětí a po připojení spotřebiče a uzavření elektrického obvodu zde vznikne indukovaný proud. Tohoto jevu se využívá u transformátorů. Animace transformátor Obr. 7.7.: Popis funkce transformátoru. 35

37 7. Dynamické účinky elektrického proudu Jestliže vložíme vodič ve tvaru závitu nebo cívku do homogenního magnetického pole a necháme jím protékat elektrický proud, vytvoří se kolem něj magnetické pole, které společně s magnetickým polem magnetu vyvolá u rotačně uloženého závitu točivý efekt, viz. obr Animace Jak funguje elektromotor. Obr. 7.8.: Princip elektromotoru. Animace průběh střídavého napětí. Obr. 7.9.: Princip komutátoru. Síly vyvolávající tento efekt se u cívky násobí počtem jejích závitů. Natočí li se však závit či cívka tak, že jejich magnetické pole bude mít stejný směr jako magnetické pole magnetu, síla přestane působit. Jestliže chceme, aby se cívka otáčela stále v původním směru, musíme v ní vždy ve vhodném okamžiku změnit smysl proudu. K tomuto účelu slouží měnič směru proudu, tzv. komutátor, viz. obr Nejjednodušší komutátor je tvořen dvěma měděnými lamelami, které jsou vzájemně odizolovány. Na lamely jsou vyvedeny konce vinutí cívky a ta se společně s nimi otáčí. Do cívky je proud dodáván pomocí tzv. kartáčů, což jsou špalíky z uhlíku, které dosedají na otáčející se lamely. Toto je princip činnosti některých elektromotorů, dynam, a jevu se využívá i u některých měřících přístrojů, stykačů či relé. 36

38 7. Vznik střídavého elektrického proudu Jestliže mechanicky roztočíme smyčku umístěnou v magnetu, vlivem protínání magnetického pole se ve smyčce bude indukovat elektrické napětí. Po připojení spotřebiče na výstupní svorky se uzavře elektrický obvod, kterým poteče indukovaný elektrický proud. Animace generátor střídavého elektrického proudu Obr : Průběh střídavého napětí [U]. Obr : Vznik střídavého proudu. Animace generátor stejnosměrného elektrického proudu Střídavé sinusové napětí: Napětí sinusového průběhu se získávají pomocí generátorů střídavého napětí, jehož zjednodušené schéma je uvedeno na obrázku, viz. obr Závit vodiče (cívka) je rotačně umístěn v homogenním magnetickém poli. K jeho koncům jsou umístěny vodivé prstence, které se otáčejí společně s ním. Na tyto prstence doléhají kartáče, na kterých se indukuje střídavé sinusové napětí a pomocí nichž se při zatížení odebírá indukovaný proud. 37

39 8. Polovodiče Existují látky které se za určitých okolností blíží izolantům a za jiných vodičům tyto látky se nazývají polovodiče a skládají se zejména z křemíku a germania. Nyní si vysvětlíme jak vzniká takový polovodič a za jakých podmínek vede elektrický proud. Druhy polovodičů: Rozlišujeme dva druhy polovodičů: polovodič typu N negativ a polovodič typu P positiv. Na obrázku, viz. obr a 8.2. jsou znázorněny polovodičové součástky. Obr. 8.1.: Dioda Obr. 8.2.: Tranzistory 38

40 8. Polovodič typu N Animace polovodič typu N Polovodič typu N vzniká přidáním pětimocného prvku do krystalické mřížky křemíku znázorněné na, viz. obr V krystalické mřížce křemíku nejsou žádné volné elektrony, které by mohly vést elektrický proud. Přidáním pětimocného prvku, např. fosforu, vzniknou volné elektrony, které mohou vést elektrický proud, viz. obr Po připojení zdroje napětí k polovodiči je neuspořádaný pohyb takto vzniklých volných elektronů usměrňován působením elektrického pole. Volné elektrony se pohybují od záporného pólu zdroje napětí ke kladnému pólu, viz. obr Obr. 8.3.: Polovodiče typu N v elektrickém poli. Vedení elektrického proudu v tomto polovodiči je způsobeno volnými elektrony tj. částicemi se záporným (negativním) elektrickým nábojem. Proto se takový polovodič nazývá polovodič typu N. Obr. 8.4.: Elementární buňka polovodiče typu N s příměsí bóru (B). 39

41 8. Polovodič typu P Animace polovodič typu P Polovodič typu P vzniká přidáním třímocného prvku do krystalické mřížky křemíku, viz. obr Takovým prvkem je např. bór (B), který má ve vnější vrstvě tři elektrony, a tím vznikne ve struktuře tzv. díra, která se chová jako kladný náboj. Vedení elektrického proudu v tomto polovodiči je způsobeno volnými děrami, které si představujeme jako částice s kladným (pozitivním) elektrickým nábojem, viz. obr Proto se takový polovodič nazývá polovodič typu P. Obr. 8.5.: Polovodiče typu N v elektrickém poli. Obr. 8.6.: Elementární buňka polovodiče typu P s příměsí bóru (B). Elektrický proud v polovodičích je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů se záporným nábojem a děr jako volných částic s kladným nábojem. Převládají li v polovodiči volné elektrony, nazývá se polovodič typu N. Převládají li volné díry, nazývá se polovodič typu P. 40

42 8. Přechod PN Jestliže spojíme polovodič typu P s polovodičem typu N, viz. obr. 8.7., vznikne přechod PN. Přechod PN se nechá zapojit ve dvou směrech: 1. v propustném směru 2. v závěrném směru Animace zapojení přechodu PN v propustném směru 1. zapojení přechodu PN v propustném směru Připojíme li polovodič s přechodem PN ke zdroji napětí tak, že oblast typu P je spojená s kladným pólem zdroje a oblast typu N se záporným pólem zdroje, viz. obr. 8.7., volné elektrony z oblasti N se působením elektrického pole pohybují ke kladnému pólu zdroje. Pohybují se přes přechod PN do oblasti P. Naopak díry z oblasti P se působením elektrického pole pohybují k zápornému pólu zdroje. Pohybují se přes přechod PN do oblasti N. Elektrický proud tvořený usměrněným pohybem volných elektronů a děr prochází přechodem PN a současně celým obvodem. Přechod PN je takto v elektrickém obvodu zapojen v propustném směru. Obr. 8.7.: Zapojení přechodu PN v propustném směru. 41

43 8. Přechod PN 2. zapojení přechodu PN v závěrném směru Připojíme li polovodič s přechodem PN ke zdroji napětí tak, že je oblast P spojena se záporným pólem zdroje a oblast N s kladným pólem zdroje, viz. obr V tomto případě se volné elektrony v oblasti N a díry v oblasti P pohybují ve směru od přechodu PN. Proto v oblasti přechodu PN nejsou volné částice s elektrickým nábojem. Přechodem PN neprochází elektrický proud. Oblast přechodu PN má v tomto případě vlastnosti izolantu. Přechod PN je takto v elektrickém obvodu zapojen v závěrném směru. Obr. 8.8.: Zapojení přechodu PN v závěrném směru. 42

44 8. Polovodičová dioda Na uvedených vlastnostech je založena funkce polovodičové diody. Polovodičová dioda je elektronická součástka, která v sobě obsahuje právě jeden přechod PN. Její schematická značka je znázorněna na, viz. obr Animace funkce tranzistoru Obr. 8.9.: Schématická značka diody. 43

45 8. Tranzistor Tranzistor je polovodičová součástka, která obsahuje dva přechody PN, viz. obr a tři oblasti vodivosti NPN, viz. obr nebo PNP, viz. obr Každá z oblastí má svůj vývod, který se označuje příslušným názvem: E emitor, B báze, C kolektor. Jednotlivé označení je znázorněno na obrázku, viz. obr a také na obrázku, viz. obr u schematických značek tranzistorů NPN a PNP. U tranzistorů NPN směřuje šipka emitoru ven, zatímco u tranzistoru PNP dovnitř. Obr : Schématická značka transformátoru (NPN). Obr : Schématická značka transformátoru s el. proudem. Obr : Průchod elektrického proudu transformátorem (NPN). 44

46 8. Tranzistor Po zapojení tranzistoru do elektrického obvodu dle obrázku, viz. obr tak v tranzistoru nastává tzv. tranzistorový jev: malé napětí mezi bází a emitorem vybudí v obvodu báze malý proud, který je poté příčinou vzniku mnohem většího proudu v obvodu kolektorovém. Obr : Schématická značka transformátoru (PNP). Obr : Schématická značka transformátoru s el. proudem. Obr : Průchod elektrického proudu transformátorem (PNP). 45

47

48

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Elektřina a magnetizmus

Elektřina a magnetizmus Elektřina a magnetizmus Elektrický náboj Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Plán doučování z fyziky kvarta Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007

Plán doučování z fyziky kvarta Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 Plán doučování z fyziky kvarta Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 1. pololetí Elektrodynamika - magnetická a elektromagnetická indukce - generátory

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice Elektrotechnika Elektronická učebnice Bc. Mgr. Roman Hodslavský Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ..07/..07/03.007 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Přehled fyzikálních veličin a symbolů...

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Indukční zákon Ing. Radovan Hartmann

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety Magnetické pole Ve starověké Malé Asii si Řekové všimli, že kámen magnetovec přitahuje podobné kameny nebo železné předměty. Číňané kolem 3. století n.l. objevili kompas. Tyčový magnet (z magnetovce nebo

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N POLOVODIČE Vlastnosti polovodičů Polovodiče jsou materiály ze 4. skupiny Mendělejevovy tabulky. Nejznámější jsou germanium (Ge) a křemík (Si). Každý atom má 4 vazby, pomocí kterých se váže na sousední

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Magnetické vlastnosti látek část 02

Magnetické vlastnosti látek část 02 Magnetické vlastnosti látek část 02 A) Výklad: Feromagnetický materiál jedná se o materiál, který snadno podléhá magnetizaci stává se magnetem. (prostudovat - viz. kapitola 1.16 Jak si vyrobit magnet?)

Více

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí)

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí) Otázky z ELI 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí Volt 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud Amper 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor Ohm 4. V jakých jednotkách se vyjadřuje kapacita Farad

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektrický

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

CZ.1.07/1.1.30/01,0038

CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Jitka oubalová Elektrotechnika Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z..7/../,8 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová škola

Více

4.2.12 Spojování rezistorů I

4.2.12 Spojování rezistorů I 4.2.2 Spojování rezistorů Předpoklady: 4, 4207, 420 Jde nám o to nahradit dva nebo více rezistorů jedním rezistorem tak, aby nebylo zvenku možné poznat rozdíl. Nová součástka se musí vzhledem ke zbytku

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi.

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi. IZSE/ZKT 1 1.Definujte el. potenciál. Skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Značka: φ[v],kde W je potenciální energie

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody Střední odborná škola a Střední

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov ZÁKLADÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRPČCE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvoření materiálu Ročník, pro který je materiál určen Vzdělávací obor tématický okruh ázev materiálu, téma,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn VY_32_INOVACE_H.3.14 Integrovaná střední škola technická Mělník, K

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 9. 1. 2014

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více