3. Elektrický náboj Q [C]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Elektrický náboj Q [C]"

Transkript

1

2

3

4 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu a elektrony jsou v obalu atomu, viz. obr Náboje elektronů a protonů jsou stejně velké pouze s opačnou polaritou. Jestliže je počet elektronů a protonů stejný, atom je elektricky neutrální. Bude li počet elektronů a protonů různý, máme elektricky reagující atom iont, a to buď: a) Kation: atom má méně elektronů než protonů kladný iont. b) Anion: atom má více elektronů než protonů záporný iont. Obr. 3.1: Model atomu: Animace model atomu. Celkový počet kladně nabitých částic protonů a záporně nabitých elektronů určuje elektrický stav tělesa: 1. Je-li počet částic stejný těleso je elektricky neutrální, protože se náboje těchto částic vzájemně vyruší. 2. Má-li těleso více protonů, je kladně nabito. 3. Má-li těleso více elektronů, je záporně nabito. 3

5 3. Elektrický náboj Q [C] Elektrický náboj protonu nebo elektronu je tzv. elementární náboj je to nejmenší možný náboj v přírodě, je tedy dále nedělitelný a jakýkoliv jiný náboj může být pouze násobkem tohoto elementárního náboje. Jeho velikost se značí písmenem e. Proton má + e a elektron e, viz. obr a 3.3. Jednotkou elektrického náboje je coulomb (čti kulomb) [ C ]. Jeho velikost je: Animace dvou nesouhlasných bodových nábojů (+, ). Animace dvou souhlasných bodových nábojů (+). náboj Q = It 1 coulomb je elektrický náboj, který proteče vodičem za 1 sekundu při konstantním proudu 1 ampér. Obr. 3.2: Kladný náboj + e. Obr. 3.3: Záporný náboj e. 4

6 3. Elektrické pole Jednou ze základních vlastností elektrických nábojů je, že na sebe vzájemně silově působí. Souhlasné náboje se navzájem odpuzují, nesouhlasné se naopak přitahují. Příčinou tohoto jevu je elektrické pole, které vzniká v okolí každého elektricky nabitého tělesa, se vzrůstající vzdáleností však slábne, až zaniká. Elektrické pole nemůže existovat samostatně, je vždy vázáno na elektrický náboj. Pro jeho znázornění používáme tzv. elektrické siločáry, viz. obr. 3.4.: Animace dvou souhlasných bodových nábojů ( ). Obr. 3.4.: Elektrické pole náboje: a) Elektrické pole náboje plus (+) Animace silové působení dvou kladných nábojů c) Elektrické pole náboje dvou souhlasných nábojů. b) Elektrické pole náboje mínus ( ) d) Elektrické pole náboje dvou nesouhlasných nábojů. 5

7 3. Elektrické napětí U [V] Animace silové působení dvou záporných nábojů Dva nesouhlasné elektrické náboje se přitahují. Vůči sobě mají nejmenší energii, jestliže jsou těsně vedle sebe. Začneme li tyto náboje od sebe oddalovat, musíme překonat jejich přitažlivé síly, musíme tedy konat práci. Při vzdalování nábojů dochází ke změně jejich polohy, tedy ke změně jejich polohové, neboli potenciální energie, viz. obr Mezi takto vzdálenými elektrickými náboji vzniká elektrické napětí. Elektrické napětí můžeme vyjádřit jako rozdíl potenciálních energií, tedy potenciálů dvou míst elektrického pole. Místo s vyšším elektrickým potenciálem označujeme (+), místo s nižším elektrickým potenciálem označujem ( ) Pro měření velikosti elektrického napětí se používá voltmetr. a) nulová práce b) malá práce Obr. 3.5.: K přesunu el. nábojů musíme vykonat práci: c) velká práce 6

8 3. Elektrické napětí U [V] Elektrické napětí značíme U, jeho jednotkou je 1 volt [V]. Napětí vyjádříme poměrem práce W potřebné k přenesení určitého náboje Q mezi dvěma místy různého potenciálu: definice: 1 volt V je práce W jednoho joulu J, která je potřebná k přemístění náboje Q jednoho coulombu C. Obr. 3.6.: Vzdalováním opačných nábojů vzniká elektriské napětí: a) nulové napětí b) nízké napětí c) vysoké napětí 7

9 3. Elektrický obvod Nejjednodušší elektrický obvod znázorněný na obr je tvořen: 1. zdrojem napětí 2. vedením 3. vypínačem 4. spotřebičem Z d r o j n a p ě t í zdroj napětí může být buď stejnosměrný, nebo střídavý. a) Stejnosměrný (např. baterie), kde je trvale na jedné svorce přebytek elektronů (označuje se +) a na druhé svorce nedostatek elektronů (označuje se ), stejnosměrný zdroj se značí =. Obr Nejjednodušší elektrický obvod. Animace jednoduchý elektrický obvod b) Střídavý (např. generátor), kde se na svorkách zdroje stále mění přebytek a nedostatek elektronů a tento zdroj se značí ~. Vedení je tvořeno vodiči, které můžeme dělit na: a) Holé vodiče b) Izolované vodiče c) Plošné spoje Vypí na č slouží k připojení či odpojení spotřebiče do obvodu (uzavírá elektrický obvod). Spotřebič jedná se o takové zařízení, které přeměňuje elektrickou energii na jinou, např. žárovka (světelná energie), elektromotor (mechanická energie). 8

10 3. Elektrický proud I [A] Dále se budeme zabývat stejnosměrným napětím a proudem. Uvnitř vodiče se nachází velké množství volných elektronů, které se chaoticky pohybují všemi směry. Jestliže tímto vodičem propojíme dva nesouhlasné póly elektrického zdroje (např. + a u baterie), vytvoří se uvnitř vodiče elektrické pole, jehož účinkem se změní chaotický pohyb elektronů tak, že se začnou pohybovat jedním směrem, a to od záporného pólu ke kladnému. Tento uspořádaný pohyb volných elektronů se nazývá elektrický proud, který se značí písmenem I a jednotkou je 1 ampér [A]. Pro měření velikosti elektrického proudu se používá ampérmetr. Skutečný směr elektrického proudu je od záporného pólu ke kladnému (od k +), zatímco dohodnutý směr elektrického proudu je od kladného pólu k zápornému (od + k ), viz. obr. 3.9.: Víte proč vznikl dohodnutý směr proudu? Obr. 3.9: Skuetčný a dohodnutý směr proudu. definice: Elektrický proud je usměrněný pohyb volných elektronů či nosičů náboje jedním směrem. Elektrický proud prochází vodičem jen tehdy, jestliže existuje elektrické napětí, zatímco elektrické napětí muže být i bez průchozího elektrického proudu. 9

11 3. Elektrický odpor R [Ω] Klást průchozímu elektrickému proudu elektrický odpor je vlastnost materiálu. Čím větší elektrický odpor vodiče, tím je menší průchozí elektrický proud. Tento odpor se značí písmenem R a jednotkou je ohm [Ω]. Elektrický odpor vodiče závisí na: Víte proč se staví dráty vysokého napětí, které jsou dlouhé stovky kilomerů? viz. obr a) délce vodiče čím je délka vodiče větší, tím je i elektrický odpor větší b) průřezu vodiče čím je průřez vodiče větší, tím je elektrický odpor vodiče menší c) materiálu vodiče každý materiál má jiné vlastnosti, rezistivita je vlastnost materiálu, která vyjadřuje, jak daný materiál klade odpor průchodu elektrickému proudu d) teplotě vodiče čím má vodič vyšší teplotu, tím má větší elektrický odpor Obr : Skuetčný a dohodnutý směr proudu. Obr : Reostat (potenciometr) 10

12 3. Vodivost G [S] Vodivost je převrácená hodnota odporu. Čím lépe vede vodič elektrický proud, tím má větší vodivost a menší odpor. Označuje se písmenem G a jednotkou je siemens [S]. Animace model reostatu. Najdi na internetu jáké materiály se užívají jako odporový drát. V elektrotechnice se používají rezistory, jedná se o součástky, které mají stálý elektrický odpor R, viz. obr Vyrábí se z navinutého drátku na keramický váleček a nebo z uhlíkové vrstvy. Obr : Elektrické odpor. Obr : Reostat je proměnný elektrický odpor. 11

13 3. Elektrická práce W [J] Elektrická práce se vykonává, přesunujeme li náboj Q mezi dvěma místy, mezi nimiž je napětí U. Její jednotkou je joul [J]. W = QU Jelikož Q = UI Elektrická práce je dána vztahem W = UIt Př. Vypočítejte elektrickou práci, kterou spotřebuje zařízení, kterým při napětí 50 V prochází proud 2,3 A po dobu 45 min. U = 50 V, I = 2,3 A, t = 45 min = = s Řešení: W = UIt = 50. 2, = J = 310,5 kj Zařízení spotřebuje práci 310,5 kj. 12

14 3. Elektrický výkon P [W] Elektrický výkon je přímo úměrný práci W a nepřímo úměrný době t, po kterou se práce koná: Výsledný vztah je tedy: P = UI Jednotkou práce je watt [W]. Koukni se doma s tatínkem: Jaké výkony a příkony mají domácí spotřebiče. Např: varná konvice žehlička fén na vlasy... definice: Jeden watt je výkon, při němž se rovnoměrně vykoná práce jednoho joulu za jednu sekundu. 13

15 3. Příkon, výkon, účinnost U elektrických strojů a přístrojů rozlišujeme dva druhy výkonu: 1. příkon P1 jedná se o výkon, který do spotřebiče dodáváme 2. výkon P2 výkon, který dodává spotřebič Obr : Elektrická účinnost Například: žárovka s příkonem 100 W dodává světelný výkon asi 10 W, z čehož vyplývá, že 90 W se Najdi si účinnosti elektrických strojů: transformátor elektrický motor... v ní neúčelně mění v teplo. Poměr mezi výkonem P2 a příkonem P1 je účinnost η (čti éta) spotřebiče, která se udává v procentech %, viz. obr Její hodnota nemůže být nikdy větší nebo rovna 100 % a je dána vztahem: Rozdíl mezi příkonem P1 a výkonem P2 se nazývá ztráty spotřebiče. Ztráty spotřebiče je energie, která se spotřebovává, např. u motorů na překonání tření v ložiskách. 14

16 4. Měření elektrického proudu Ampérmetr vždy musí být zapojený do serie!!! Pro měření elektrického proudu se užívá ampérmetr, a to buď analogový viz. obr. 4.1, nebo digitální, viz. obr Před vlastním měřením musíme vždy zjistit rozsah ampérmetru, který musí být větší, než je měřený proud, aby nedošlo ke zničení ampérmetru. Na analogových ampérmetrech hodnotu proudu znázorňuje vychýlení ručky měřícího přístroje nad stupnicí. Při měření na analogovém přístroji musíme nejprve zjistit jeho měřicí rozsah a hodnotu nejmenšího dílku v ampérech. Ta se určí z podílu: Hodnotu měřeného proudu poté určíme tak, že výchylku ručky v dílkách vynásobíme hodnotou jednoho dílku. Obr. 4. 1: Zapojení ampérmetru. Obr. 4. 2: Schéma zapojení ampérmetru. 15

17 4. Měření elektrického proudu Příklad: Na obr. 4.3 je znázorněna stupnice ampérmetru, jehož ručka se ustálila v určité poloze. Jaký proud prochází obvodem? Řešení: Rozsah stupnice je 60 μa, hodnota jednoho dílku je Animace měření elektrického proudu., počet dílků, které ukazuje ručka ampérmetru je 20, hodnota měřeného proudu I = μa = 40 μa. Obvodem prochází proud 40 μa. U digitálních ampérmetrů se měřící rozsah nastavuje pomocí přepínáním rozsahů, přičemž se měřená hodnota proudu zobrazí v číselné podobě na displeji přístroje. Ampérmetr zapojujeme do obvodu pouze sériově, viz. obr Obr. 4. 3: Stupnice analogového apermetru. Obr. 4. 4: Analogový ampermetry. Obr. 4. 5: Digitální ampérmetr. 16

18 4. Měření elektrického napětí Voltmetr musí být vždy zapojený paralelně s měřeným spotřebyčem! K měření elektrického napětí se užívá voltmetr, který může být opět buď analogový, nebo digitální. Před vlastním měřením musíme zjistit rozsah voltmetru, který musí být větší než je měřené napětí, aby nedošlo ke zničení voltmetru. Na analogových voltmetrech hodnotu proudu znázorňuje vychýlení ručky měřícího přístroje nad stupnicí. Při měření na analogovém přístroji musíme nejprve zjistit jeho měřicí rozsah a hodnotu nejmenšího dílku ve voltech. Ta se určí z podílu: Hodnotu měřeného napětí poté určíme tak, že výchylku ručky v dílkách vynásobíme hodnotou jednoho dílku. Obr. 4. 5: Zapojení voltmetru. Obr. 4. 6: Schéma zapojení voltmetru. 17

19 4. Měření elektrického napětí Příklad: Měřicí rozsah voltmetru je 15 V. Stupnice voltmetru má 30 dílků. Ručka voltmetru připojeného ke svorkám spotřebiče se ustálí na 12. dílku stupnice. Jaké je elektrické napětí mezi svorkami spotřebiče? Řešení: Hodnota jednoho dílku je spotřebiče je elektrické napětí mezi svorkami U = 0,5. 12 V = 6 V. Voltmetr zapojujeme do obvodu pouze paralelně, viz. obr Animace měření elektrického napětí. Obr. 4. 8: Analogový voltmetr Obr. 4. 9: Digitální voltmetr. Obr. 4. 7: Stupnice analogového apermetru. 18

20 5. Ohmův zákon Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi napětím U a proudem I při konstantním odporu R. Vodič má elektrický odpor 1 Ω, jestliže při elektrickém napětí 1 V mezi konci vodiče prochází vodičem elektrický proud 1 A, viz. obr V praxi se užívají také větší jednotky: 1 MΩ = kω = Ω Animace jednoduchý elektrický obvod. Obr. 7.1: Jednoduchý alektrický obvod: a) s rezitorem Ohmův zákon je dán vztahem: b) se žárovkou Proud I protékající vodičem je přímo úměrný přiloženému napětí U a nepřímo úměrný odporu vodiče R. 19 1

21 5. Ohmův zákon Příklad: Měřením jsme zjistili, že rezistorem prochází elektrický proud 1,2 A při napětí 30 V mezi svorkami rezistoru. Určete elektrický odpor rezistoru, viz. obr Řešení: I = 1,2 A, U = 30 V, R =? Ω Animace dělič elektrického proudu. Na základě animace se pokus změřit protékající proud a sestavit tento obvod. R Elektrický odpor rezistoru je 25 Ω. Obr. 7.2.: Schéma zapojení 20

22 5. Řazení rezistorů a) sériové řazení rezistorů (za sebou): Elektrický proud I protékající všemi rezistory je konstantní (stejný) a celkové napětí elektrického zdroje U se rovná součtu jednotlivých úbytků napětí na rezistorech, viz. obr U = U1 + U2 + U3 Animace sériové řazení rezistorů (za sebou). Obr. 7.3.: Sériové řazení rezistorů (za sebou) Celkový elektrický odpor sériového zapojení je roven součtu jednotlivých hodnot rezistorů. R = R1 + R2 + R3 21

23 5. Řazení rezistorů b) paralelní řazení rezistorů (vedle sebe): Elektrické napětí U na všech rezistorech je konstantní (stejné). Celkový elektrický proud I je roven součtu elektrických proudů, které procházejí jednotlivými rezistory, viz. obr I = I1 + I2 + I3 Celkový elektrický odpor paralelního zapojení je roven součtu jednotlivých vodivostí rezistorů. Animace dělič napětí (potenciometr). Na základě animace se pokus změřit el. napětí. Pokus se najít spotřebiče, které využívají tzv. děliče napětí. Sestav cvičně tento obvod. Obr. 7.4.: Paralelní řazení rezistorů (vedle sebe). 22

24 5. Řazení rezistorů Kirchhoffovy zákony patří společně s Ohmovým zákonem k nejdůležitějším zákonitostem, používaným při řešení složitých elektrických obvodů. 1. Kirchhoffův zákon algebraický součet všech proudů do uzlu vstupujících je roven součtu proudů z uzlu vystupujících, viz. obr Animace paralelní řazení rezistorů (vedle sebe) Pro uzel A platí: + I1 + I2 = + I3 Pro uzel B platí: I3 = + I1 + I2 Proudy do uzlu vstupující mají kladnou hodnotu a proudy z uzlu vystupující zápornou. Uvedené rovnice můžeme proto také napsat ve tvaru: + I1 + I2 I3 = 0 A I1 I2 + I3 = 0 A Obr. 7.5.: 1. Kirchhoffův zákon, směr proudu 23

25 5. Řazení rezistorů 2. Kirchhoffův zákon algebraický součet všech svorkových napětí zdrojů a všech úbytků napětí na spotřebičích se v uzavřené smyčce rovná nule, viz. obr U1 + R1I2 + R3I3 = 0 A U2 + R1I2 R3I3 = 0 A Tedy rovnice bude: + I1 + I2 I3 = 0 A + U1 + R1I2 + R3I3 = 0 A U2 + R1I2 R3I3 = 0 A Výsledkem jsou tyto proudy I1 = 1/11, I2 = 5/11, I3 = 4/11. Proud I1 vyšel se záporným znaménkem. Znamená to, že jeho skutečný směr je opačný než směr námi zvolený. Hodnoty odporů a napětí pro vzorový výpočet: U1=10 V U2=20 V R1=10 Ω R2=20 Ω R3=30 Ω Obr. 7.6.: 2. Kirchhoffův zákon, uzlové body 24

26 5. Řazení rezistorů V jednotlivých větvích označíme smysl proudu na spotřebičích (šipka nad spotřebičem). Tento smysl může být libovolný. Vyjde li při konečném řešení některá hodnota proudu záporná, bude mít proud v této části obvodu opačný smysl, viz. obr Zvolíme uzel, od kterého postupujeme stále stejným směrem po obvodu smyčky. Tento směr označíme šipkou. Hodnoty úbytků napětí (RI) budou mít kladnou hodnotu v případě, že smysl proudu v daném spotřebiči bude stejný jako zvolený směr postupu řešení ve smyčce. V opačném případě bude hodnota záporná. Na zdrojích volíme smysl úbytků napětí od kladného k zápornému pólu. Pro výše uvedený obrázek bude zápis rovnice následující: Výsledkem jsou tyto proudy I1 = 1/11, I2 = 5/11, I3 = 4/11. Proud I1 vyšel se záporným znaménkem. Znamená to, že jeho skutečný směr je opačný než směr námi zvolený. Obr. 7.6.: 2. Kirchhoffův zákon, smyčky 25

27 6. Základní schematické značky a zapojení Pro kreslení a čtení elektrotechnických schémat je třeba znát značky elektrotechnických součástek a také možnosti spojení vodičů. Vodiče se v elektrotechnických schématech značí rovnou čarou, která spojuje dva vývody různých součástek, které mají být vodivě propojeny, viz obr Animace značek spotřebičů (jednoduchý elektrický obvod) Obr. 6.1: Propojení dvou rezistorů. Další možností je spojení vodičů s jedním odbočením, viz. obr Na obr. 6.3 je znázornění dvou variant, jak se nechá nakreslit spojení vodičů s jedním odbočením. Obr. 6.2: Spojení vodičů s jedním odbočením. Obr. 6.3: Varianta spojení vodičů s jedním odbočením. Spojení vodičů se dvěma odbočkami je znázorněno na obr. 6.4, pozor je zde nutné vždy kreslit uzel (černá tečka), protože tímto uzlem se liší toto zapojení od křížení dvou vodičů, viz obr Rozdíl v těchto zapojení je v tom, že při křížení vodiče nejsou spolu vodivě propojeny (proto zde není uzel), zatímco u obr. 6.4 jsou vodiče spolu vodivě propojeny. Animace zdroj napětí 4.5V Obr. 6.4: Spojení vodičů se dvěma odbočkami. Obr. 6.5: Křížení vodičů vodiče nejsou spojeny. 26

28 6. Základní schematické značky a zapojení U kreslení a čtení elektrotechnických schémat se vždy vychází od zdroje, proto si nyní ukážeme schematické značení zdrojů: Animace model reostatu Obr. 6.6: Schémata elektrického zdroje: a) zdroj stejnosměrného napětí b) zdroj střídavého napětí c) baterie s vyznačenou polaritou Po zdroji elektrického napětí následuje buď spínač (vypínač), tlačítko, nebo přepínač, kterým zapneme či vypneme elektrický obvod. Spínač slouží pro zapnutí a vypnutí elektrického obvodu (obvod uzavře zapne, nebo otevře vypne), je znázorněn na obr Animace jak funguje spinač Tlačítko slouží pro zapnutí obvodu, ale pouze po dobu, po kterou je zmáčknuto. Jakmile se uvolní, obvod se opět rozepne. Jeho značka je znázorněna na obr Obr. 6.7: Spínač. Obr. 6.8: Tlačítko. 27

29 6. Základní schematické značky a zapojení Přepínač přepínač umožňuje přepínat z jedné polohy do druhé, přičemž některé mají ještě tzv. nulovou polohu, kdy je obvod vypnutý. Schematická značka je na obr Obr. 6.9: Přepínač. Animace model elektrický zvonek Za spínacími součástkami následuje pojistka, která chrání spotřebič před zničením velkým proudem jestliže by obvodem procházel větší proud, než pro který byl spotřebič vyroben, dojde k přepálení pojistky a tím k ochraně spotřebiče před zničením. Obr. 6.10: Pojiska. Po pojistce následuje vlastní elektronický obvod, který se skládá ze zapojení jednotlivých elektronických součástek a nebo z koncového spotřebiče, např. žárovky, elektromotoru. Značky vybraných elektronických součástek a spotřebičů jsou znázorněny na obr

30 6. Základní schematické značky a zapojení Obr. 6.11: Přehled schématických značek. 29

31 7. Magnety Magnety jsou tělesa, která kolem sebe vytvářejí magnetické pole. Nejvýraznějším vnějším projevem tohoto pole je přitahování těles obsahujících železo, nikl, kobalt a jiné kovy či jejich slitiny. Trvalé (permanentní) magnety jsou buď z přírodního materiálu magnetovce, nebo vyrobené uměle zmagnetováním převážně ocelí, viz. obr Dočasné magnety vyrobené z magneticky měkké oceli (nízký podíl uhlíku). Jejich účinky se projevují, jen jsou li umístěny ve vnějším magnetickém poli. Elektromagnety využívají magnetické účinky elektrického proudu, viz. Obr. 7.1: Elektromagnet. obr Značení magnetů: Každý magnet má vždy dva póly, které můžeme označovat několika způsoby: Animace funkce elektromagnetu S (sever) N (north) Obr. 7.2: a) Trvalí magnet. J (jih) S (south) 30

32 7. Magnetické pole Jedná se o oblast, kde se projevují magnetické účinky magnetu. Magnetické pole se zobrazuje pomocí magnetických indukčních čar, což jsou myšlené čáry, které mimo magnet procházejí od severního k jižnímu pólu. Oproti siločárám elektrického pole jsou vždy uzavřené, procházejí tedy i magnetem, kde mají logicky směr od pólu jižního k severnímu, viz. obr Animace elektromagnet využití v elektrickém zvonku Kompas slouží k určení polohy. Ukazuje nám směr magnetického pole země Obr. 7.3.: a) Magnetické pole tyčového magnetu: b) Dva nesouhlasné poly magnetu: c) Dva souhlasné poly: 31

33 7. Magnetické pole b) Magnetické pole přímého vodiče Při průchodu elektrického proudu vodičem se kolem vodiče vytváří magnetické pole. Směr magnetických indukčních čar určíme podle pravidla pravé ruky, viz. obr Animace Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič: Uchopíme li vodič pravou rukou tak, že palec ukazuje směr proudu, ukazují prsty směr indukčních čar. Animace magnetické pole země Obr. 7.4.: Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič. 32

34 7. Magnetické pole c) Magnetické pole cívky Válcovou cívku nazýváme solenoid. Má jednu řadu závitů stejného průměru, navzájem stejně vzdálených. Severní pól cívky určíme podle Ampérova pravidla, viz. obr Animace Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku: Uchopíme li cívku do pravé ruky tak, aby prsty směřovaly po proudu, odkloněný palec ukáže severní pól cívky. Animace magnetické pole trvalého magnetu Obr. 7.5.: Ampérovo pravidlo pravé ruky procívku. 33

35 7. Elektromagnetická indukce Jestliže kolem vodiče budeme měnit magnetické pole (např. kolem vodiče budeme pohybovat magnetem nebo naopak), ve vodiči se bude indukovat elektrické napětí. Velikost tohoto napětí je závislá na magnetické indukci B, rychlosti změny v a délce vodiče l, na kterou kolmo působí magnetická indukce B, viz. obr Výsledné napětí je dáno vztahem: U = Blv Animace Flemingovo pravidlo levé ruky Obr. 7.6.: Flemingovo pravidlo levé ruky Při změně magnetického pole v okolí uzavřeného elektrického obvodu vzniká v obvodu elektrický proud. Tento proud se nazývá indukovaný proud. 34

36 7. Elektromagnetická indukce Změnu magnetického pole můžeme způsobit nejen permanentním magnetem, ale i elektromagnetem či jinou cívkou. Jestliže dáme vedle sebe dvě cívky viz. obr. 7.7, přičemž první (primární) cívkou bude procházet elektrický proud, v druhé (sekundární) cívce se bude indukovat elektrické napětí a po připojení spotřebiče a uzavření elektrického obvodu zde vznikne indukovaný proud. Tohoto jevu se využívá u transformátorů. Animace transformátor Obr. 7.7.: Popis funkce transformátoru. 35

37 7. Dynamické účinky elektrického proudu Jestliže vložíme vodič ve tvaru závitu nebo cívku do homogenního magnetického pole a necháme jím protékat elektrický proud, vytvoří se kolem něj magnetické pole, které společně s magnetickým polem magnetu vyvolá u rotačně uloženého závitu točivý efekt, viz. obr Animace Jak funguje elektromotor. Obr. 7.8.: Princip elektromotoru. Animace průběh střídavého napětí. Obr. 7.9.: Princip komutátoru. Síly vyvolávající tento efekt se u cívky násobí počtem jejích závitů. Natočí li se však závit či cívka tak, že jejich magnetické pole bude mít stejný směr jako magnetické pole magnetu, síla přestane působit. Jestliže chceme, aby se cívka otáčela stále v původním směru, musíme v ní vždy ve vhodném okamžiku změnit smysl proudu. K tomuto účelu slouží měnič směru proudu, tzv. komutátor, viz. obr Nejjednodušší komutátor je tvořen dvěma měděnými lamelami, které jsou vzájemně odizolovány. Na lamely jsou vyvedeny konce vinutí cívky a ta se společně s nimi otáčí. Do cívky je proud dodáván pomocí tzv. kartáčů, což jsou špalíky z uhlíku, které dosedají na otáčející se lamely. Toto je princip činnosti některých elektromotorů, dynam, a jevu se využívá i u některých měřících přístrojů, stykačů či relé. 36

38 7. Vznik střídavého elektrického proudu Jestliže mechanicky roztočíme smyčku umístěnou v magnetu, vlivem protínání magnetického pole se ve smyčce bude indukovat elektrické napětí. Po připojení spotřebiče na výstupní svorky se uzavře elektrický obvod, kterým poteče indukovaný elektrický proud. Animace generátor střídavého elektrického proudu Obr : Průběh střídavého napětí [U]. Obr : Vznik střídavého proudu. Animace generátor stejnosměrného elektrického proudu Střídavé sinusové napětí: Napětí sinusového průběhu se získávají pomocí generátorů střídavého napětí, jehož zjednodušené schéma je uvedeno na obrázku, viz. obr Závit vodiče (cívka) je rotačně umístěn v homogenním magnetickém poli. K jeho koncům jsou umístěny vodivé prstence, které se otáčejí společně s ním. Na tyto prstence doléhají kartáče, na kterých se indukuje střídavé sinusové napětí a pomocí nichž se při zatížení odebírá indukovaný proud. 37

39 8. Polovodiče Existují látky které se za určitých okolností blíží izolantům a za jiných vodičům tyto látky se nazývají polovodiče a skládají se zejména z křemíku a germania. Nyní si vysvětlíme jak vzniká takový polovodič a za jakých podmínek vede elektrický proud. Druhy polovodičů: Rozlišujeme dva druhy polovodičů: polovodič typu N negativ a polovodič typu P positiv. Na obrázku, viz. obr a 8.2. jsou znázorněny polovodičové součástky. Obr. 8.1.: Dioda Obr. 8.2.: Tranzistory 38

40 8. Polovodič typu N Animace polovodič typu N Polovodič typu N vzniká přidáním pětimocného prvku do krystalické mřížky křemíku znázorněné na, viz. obr V krystalické mřížce křemíku nejsou žádné volné elektrony, které by mohly vést elektrický proud. Přidáním pětimocného prvku, např. fosforu, vzniknou volné elektrony, které mohou vést elektrický proud, viz. obr Po připojení zdroje napětí k polovodiči je neuspořádaný pohyb takto vzniklých volných elektronů usměrňován působením elektrického pole. Volné elektrony se pohybují od záporného pólu zdroje napětí ke kladnému pólu, viz. obr Obr. 8.3.: Polovodiče typu N v elektrickém poli. Vedení elektrického proudu v tomto polovodiči je způsobeno volnými elektrony tj. částicemi se záporným (negativním) elektrickým nábojem. Proto se takový polovodič nazývá polovodič typu N. Obr. 8.4.: Elementární buňka polovodiče typu N s příměsí bóru (B). 39

41 8. Polovodič typu P Animace polovodič typu P Polovodič typu P vzniká přidáním třímocného prvku do krystalické mřížky křemíku, viz. obr Takovým prvkem je např. bór (B), který má ve vnější vrstvě tři elektrony, a tím vznikne ve struktuře tzv. díra, která se chová jako kladný náboj. Vedení elektrického proudu v tomto polovodiči je způsobeno volnými děrami, které si představujeme jako částice s kladným (pozitivním) elektrickým nábojem, viz. obr Proto se takový polovodič nazývá polovodič typu P. Obr. 8.5.: Polovodiče typu N v elektrickém poli. Obr. 8.6.: Elementární buňka polovodiče typu P s příměsí bóru (B). Elektrický proud v polovodičích je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů se záporným nábojem a děr jako volných částic s kladným nábojem. Převládají li v polovodiči volné elektrony, nazývá se polovodič typu N. Převládají li volné díry, nazývá se polovodič typu P. 40

42 8. Přechod PN Jestliže spojíme polovodič typu P s polovodičem typu N, viz. obr. 8.7., vznikne přechod PN. Přechod PN se nechá zapojit ve dvou směrech: 1. v propustném směru 2. v závěrném směru Animace zapojení přechodu PN v propustném směru 1. zapojení přechodu PN v propustném směru Připojíme li polovodič s přechodem PN ke zdroji napětí tak, že oblast typu P je spojená s kladným pólem zdroje a oblast typu N se záporným pólem zdroje, viz. obr. 8.7., volné elektrony z oblasti N se působením elektrického pole pohybují ke kladnému pólu zdroje. Pohybují se přes přechod PN do oblasti P. Naopak díry z oblasti P se působením elektrického pole pohybují k zápornému pólu zdroje. Pohybují se přes přechod PN do oblasti N. Elektrický proud tvořený usměrněným pohybem volných elektronů a děr prochází přechodem PN a současně celým obvodem. Přechod PN je takto v elektrickém obvodu zapojen v propustném směru. Obr. 8.7.: Zapojení přechodu PN v propustném směru. 41

43 8. Přechod PN 2. zapojení přechodu PN v závěrném směru Připojíme li polovodič s přechodem PN ke zdroji napětí tak, že je oblast P spojena se záporným pólem zdroje a oblast N s kladným pólem zdroje, viz. obr V tomto případě se volné elektrony v oblasti N a díry v oblasti P pohybují ve směru od přechodu PN. Proto v oblasti přechodu PN nejsou volné částice s elektrickým nábojem. Přechodem PN neprochází elektrický proud. Oblast přechodu PN má v tomto případě vlastnosti izolantu. Přechod PN je takto v elektrickém obvodu zapojen v závěrném směru. Obr. 8.8.: Zapojení přechodu PN v závěrném směru. 42

44 8. Polovodičová dioda Na uvedených vlastnostech je založena funkce polovodičové diody. Polovodičová dioda je elektronická součástka, která v sobě obsahuje právě jeden přechod PN. Její schematická značka je znázorněna na, viz. obr Animace funkce tranzistoru Obr. 8.9.: Schématická značka diody. 43

45 8. Tranzistor Tranzistor je polovodičová součástka, která obsahuje dva přechody PN, viz. obr a tři oblasti vodivosti NPN, viz. obr nebo PNP, viz. obr Každá z oblastí má svůj vývod, který se označuje příslušným názvem: E emitor, B báze, C kolektor. Jednotlivé označení je znázorněno na obrázku, viz. obr a také na obrázku, viz. obr u schematických značek tranzistorů NPN a PNP. U tranzistorů NPN směřuje šipka emitoru ven, zatímco u tranzistoru PNP dovnitř. Obr : Schématická značka transformátoru (NPN). Obr : Schématická značka transformátoru s el. proudem. Obr : Průchod elektrického proudu transformátorem (NPN). 44

46 8. Tranzistor Po zapojení tranzistoru do elektrického obvodu dle obrázku, viz. obr tak v tranzistoru nastává tzv. tranzistorový jev: malé napětí mezi bází a emitorem vybudí v obvodu báze malý proud, který je poté příčinou vzniku mnohem většího proudu v obvodu kolektorovém. Obr : Schématická značka transformátoru (PNP). Obr : Schématická značka transformátoru s el. proudem. Obr : Průchod elektrického proudu transformátorem (PNP). 45

47

48

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

(2. Elektromagnetické jevy)

(2. Elektromagnetické jevy) (2. Elektromagnetické jevy) - zápis výkladu z 9. a 13. hodiny- B) Magnetické pole vodiče s proudem prochází-li vodičem elektrický proud vzniká kolem něj díky pohybujícímu se náboji (toku elektronů) magnetické

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Elektřina a magnetizmus magnetické pole DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Více

Magnetické pole - stacionární

Magnetické pole - stacionární Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu

Více

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Polovodičové prvky V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Základem polovodičových prvků je obvykle čtyřmocný (obsahuje 4 valenční elektrony) krystal křemíku

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b)

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 5 Magnetické pole Pro potřeby

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Základní veličiny a jejich jednotky Elektrický náboj Q Coulomb [C] Elektrický proud Amber [A] (the basic unit of S) Hustota proudu J [Am -2 ] Elektrické napětí Volt [V] Elektrický

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce FYZIKA II Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce Osnova přednášky tenká cívka, velmi dlouhý solenoid, toroid magnetické pole na ose proudové smyčky

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr ELEKTRICKÝ NÁBOJ 1) Těleso látka molekula atom jádro: obal: e 2) ATOM n 0,p + n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr 3) El.náboj vlastnost částic > e,p

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu MAGNETISMUS Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Vytváří jej buď permanentní magnet nebo elektromagnet. Magnet přitahuje kovové předměty. Jeho silové účinky

Více

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37 Základy elektrotechniky Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Tomáš Mlčák

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ ELEKTRICKÉ POLE 1. Elektrický náboj, elektrická síla Elektrické pole je prostor v okolí nabitých těles nebo částic. Jako jiné druhy polí je to způsob existence hmoty. Elektrický náboj

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Elektřina a magnetizmus

Elektřina a magnetizmus Elektřina a magnetizmus Elektrický náboj Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky

Více

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N. Tyčový magnet: Jméno a příjmení 1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N. Vysvětlete označení S a N 2. Nyní do obrázku zakreslete indukční čáry magnetického

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Tranzistor je elektronická aktivní součástka se třemi elektrodami.podstatou jeho funkce je transformace odporu mezi

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření napětí a proudu Název: Měření napětí a proudu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů.

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole vytváří buď pemanentní magnet nebo elektromagnet. Magnet buzený elektrickým proudem, elektromagnet

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Dva Faradayovy pokusy odpovídají na otázku zda může vzniknout elektrický proud vlivem magnetického pole Pohyb tyčového magnetu k (od) vodivé smyčce s měřidlem, nebo smyčkou k

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky A) Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků (součástek) plnící zadanou funkci např. generování elektrického signálu o určitých vlastnostech, zesílení el. signálu, přeměna el. energie na jiný

Více

F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace: 1

F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace: 1 F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace:. Silové působení magnetu na magnetku je způsobeno magnetizací látky elektrickým polem gravitačním polem magnetickým polem. Dva tyčové magnety podle obrázku

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.12 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima Elektrování třením Při tření těles z určitých materiálů působí tyto tělesa na drobné předměty silou. Tato síla je někdy přitažlivá,

Více

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly 3) Magnet N severní mg. pól jižní mg. pól netečné pásmo Netečné pásmo oblast, kde je mg.

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Použití měřících přístrojů Student se má naučit používat a přesně zacházet s přístroji na měření : Napětí Proudu Odporu

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3 Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3 Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast: Fyzika Vzdělávací

Více

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení

Více

Plán doučování z fyziky kvarta Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007

Plán doučování z fyziky kvarta Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 Plán doučování z fyziky kvarta Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 1. pololetí Elektrodynamika - magnetická a elektromagnetická indukce - generátory

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 2006, překlad: Vladimír Scholtz (2007) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 41: ZÁVIT V HOMOGENNÍM POLI 2 OTÁZKA 42: ZÁVIT

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více