Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/ / CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS"

Transkript

1 Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Obsah 1 Všeobecné pokyny Použití návodu k obsluze Struktura bezpečnostních pokynů Nároky na záruční plnění Vyloučení ze záruky Poznámka o autorských právech Bezpečnostní pokyny Všeobecně Cílová skupina Používání v souladu s určeným účelem Současně platné dokumenty Transport, uskladnění Instalace Elektrické zapojení Bezpečné odpojení Provoz Konstrukce zařízení Přehled Modul EBOX (aktivní elektronická jednotka) Modul ABOX (pasivní přípojná jednotka) Provedení Hygienic plus (volitelně) Typové označení systému MOVIFIT -SC Mechanická instalace Předpisy pro instalaci Přípustná montážní poloha Pokyny pro montáž Centrální otevírací a uzavírací mechanizmus Utahovací momenty Provedení MOVIFIT Hygienic plus Elektrická instalace Plánování instalace s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu Předpisy pro instalaci (všechna provedení) Standardní modul ABOX "MTA...-S " Hybridní modul ABOX "MTA...-S " Hybridní modul ABOX "MTA...-S " Hybridní modul ABOX "MTA...-S " ABOX Han-Modular "MTA...-H ", "MTA...-H " Příklady připojení výkonové sběrnice Příklady připojení systémů průmyslových sběrnic Připojení snímače Připojení PC Hybridní kabel Návod k obsluze MOVIFIT -SC 3

4 Obsah 6 Uvedení do provozu Pokyny pro uvedení do provozu Průběh uvedení do provozu pro systém MOVIFIT -SC Uvedení do provozu pro MOVIFIT Uvedení do provozu pro spouštěč motoru v systému MOVIFIT Provoz Stavové kontrolky systému MOVIFIT -SC Ruční provoz s obslužným zařízením DBG Servis Diagnostika zařízení Servis elektroniky SEW Likvidace Technické údaje Označení CE, Aprobace UL a C-Tick Provedení s provozním bodem 400 V/50 Hz Provedení s provozním bodem 460 V/60 Hz Maximální četnost spínání Všeobecné parametry elektroniky Digitální vstupy Digitální výstupy DO00 DO Digitální výstupy DB00 DB Rozhraní Hybridní kabel typu "A" Provedení Hygienic plus Doplňky Rozměrové listy Seznam adres Index Návod k obsluze MOVIFIT -SC

5 Všeobecné pokyny Použití návodu k obsluze 1 1 Všeobecné pokyny 1.1 Použití návodu k obsluze Návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny pro provoz a servis. Návod k obsluze je určen pro všechny osoby, které provádějí montáž, instalaci, uvedení do provozu a servis výrobku. Návod k obsluze musí být přístupný a v čitelném stavu. Ujistěte se, že si osoby odpovědné za zařízení a jeho provoz, a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, přečetly celý návod k obsluze a porozuměly mu. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace, obraïte se na firmu SEW-EURODRIVE. 1.2 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou uspořádány následujícím způsobem: Piktogram VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné následky v případě nerespektování. Opatření k odvrácení rizika. Piktogram Příklad: Výstražné heslo Význam Důsledky při nerespektování NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo velmi těžká poranění VAROVÁNÍ! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká zranění Všeobecné nebezpečí POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká zranění Specifické nebezpečí, např. úraz elektrickým proudem POZOR! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonového systému nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečný pokyn nebo tip. Usnadňuje manipulaci se systémem pohonu. Návod k obsluze MOVIFIT -SC 5

6 1 Všeobecné pokyny Nároky na záruční plnění 1.3 Nároky na záruční plnění Dodržování návodu k obsluze je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze! Zajistěte, aby byl návod k obsluze v čitelném stavu dostupný osobám odpovědným za zařízení a jeho provoz a osobám, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost. 1.4 Vyloučení ze záruky Dodržování návodu k obsluze je základním předpokladem pro bezpečný provoz systému distribuovaného řízení pohonů MOVIFIT -SC a pro dosažení uváděných vlastností a výkonových charakteristik produktu. Za škody na zdraví osob, hmotné škody a škody na majetku, které vzniknou kvůli nedodržení návodu k obsluze, firma SEW-EURODRIVE nepřebírá žádnou záruku. Ručení za věcné škody je v takových případech vyloučeno. 1.5 Poznámka o autorských právech 2008 SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli i dílčí rozmnožování, editace, šíření a jiné komerční využití je zakázáno. 6 Návod k obsluze MOVIFIT -SC

7 Bezpečnostní pokyny Všeobecně 2 2 Bezpečnostní pokyny Následující zásadní bezpečnostní pokyny mají zamezit škodám na zdraví a majetku osob. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování základních bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za funkci a provoz zařízení a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, kompletně přečetly návod k obsluze a porozuměly mu. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace, se obraïte na firmu SEW-EURODRIVE. 2.1 Všeobecně Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišïovala transport. Během provozu se v systému MOVIFIT -SC mohou v závislosti na stupni ochrany vyskytovat součásti pod napětím, neizolované součásti, nebo případně pohyblivé a rotující díly a horké plochy. Vpřípadě nepřípustného odstranění potřebných krytů, nesprávného použití a při chybné instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob a rovněž může dojít k hmotným škodám. Další informace jsou obsaženy v dokumentaci. 2.2 Cílová skupina Všechny práce související s instalací, uvedením do provozu, odstraněním chyb a opravami musí provádět odborníci v oboru elektrotechniky (je třeba dodržovat normy IEC a CENELEC HD 384 nebo DIN VDE 0100 a IEC případně DIN VDE 0110 národní předpisy pro prevenci úrazů). Odborníky v oboru elektrotechniky, ve smyslu těchto základních bezpečnostních pokynů, jsou osoby, které jsou seznámeny s instalací, montáží, uvedením do provozu a provozem produktu a které mají příslušnou kvalifikaci, odpovídající jejich činnosti. Všechny práce v ostatních oblastech, jako je transport, uskladnění, provoz a likvidace, musí vykonávat osoby, které byly odpovídajícím způsobem proškoleny. Návod k obsluze MOVIFIT -SC 7

8 2 Bezpečnostní pokyny Používání v souladu s určeným účelem 2.3 Používání v souladu s určeným účelem Systém MOVIFIT -SC je součást určená k montáži do elektrických strojů azařízení. Při montáži do strojů je uvedení systému MOVIFIT -SC do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) zakázáno do té doby, dokud se neprokáže, že stroj odpovídá požadavkům evropské směrnice 98/37/EG (směrnice pro stroje). Uvedení do provozu (tj. zahájení provozu k určenému účelu) je povoleno pouze při dodržení směrnice pro zajištění elektromagnetické kompatibility (2004/108/EG). Systém MOVIFIT -SC splňuje požadavky směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG. Normy uvedené v prohlášení o shodě se vztahují k systému MOVIFIT -SC. Technické údaje i údaje týkající se připojovacích podmínek jsou uvedeny na typovém štítku a v dokumentaci a musí být bezpodmínečně dodrženy Bezpečnostní funkce Systém MOVIFIT -SC nesmí vykonávat žádné bezpečnostní funkce, pokud tyto funkce nejsou výslovně popsány a povoleny. V bezpečnostních aplikacích se smí používat pouze komponenty, které firma SEW- EURODRIVE výslovně dodává pro použití v bezpečnostních aplikacích! 2.4 Současně platné dokumenty Doplňkově je třeba respektovat následující dokumentaci: Návod k obsluze "Třífázové motory DR/DV/DT/DTE/DVE, asynchronní servomotory CT/CV" nebo návod k obsluze "Třífázové motory DRS/DRE/DRP" 2.5 Transport, uskladnění Řiďte se pokyny pro transport, skladování a odborné zacházení. Je třeba dodržet klimatické podmínky podle kapitoly "Technické údaje". 2.6 Instalace Instalace a chlazení jednotky musí být provedeny podle předpisů uvedených v příslušné dokumentaci. Systém MOVIFIT -SC musí být chráněn před nepřípustným namáháním. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití: použití v explozivním prostředí. použití v prostředích s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod. použití v nestacionárních aplikacích, u kterých dochází ke vzniku silných mechanických chvění a rázů, viz kapitola "Technické údaje". 8 Návod k obsluze MOVIFIT -SC

9 Bezpečnostní pokyny Elektrické zapojení Elektrické zapojení Při práci na systému MOVIFIT -SC pod napětím je třeba respektovat platné národní předpisy pro prevenci úrazů (např. BGV A3). Elektrickou instalaci je třeba provést podle příslušných předpisů (např. průřezy vedení, jištění, připojení na ochranný vodič). Pokyny nad rámec těchto předpisů jsou uvedeny v dokumentaci. Pokyny pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility např. odstínění, uzemnění, uspořádání filtrů a pokládání kabelů naleznete v dokumentaci k systému MOVIFIT -SC. Dodržení zákonných limitů pro elektromagnetickou kompatibilitu je na zodpovědnosti výrobce zařízení nebo stroje. Ochranná opatření a ochranná zařízení musí odpovídat platným předpisům (např. EN nebo EN ). 2.8 Bezpečné odpojení Systém MOVIFIT -SC splňuje všechny požadavky na bezpečné odpojení výkonových přívodů apřívodů elektroniky podle EN Pro zajištění bezpečného odpojení musí i všechny připojené obvody splňovat požadavky na bezpečné odpojení. Návod k obsluze MOVIFIT -SC 9

10 2 Bezpečnostní pokyny Provoz 2.9 Provoz Zařízení, do kterých je namontován systém MOVIFIT -SC, musí být v některých případech vybavena doplňkovými kontrolními a ochrannými prvky v souladu spříslušnými platnými bezpečnostními předpisy, jako je např. zákon o technických pracovních prostředcích, předpisy pro prevenci úrazů atd. U aplikací se zvýšeným potenciálním rizikem může být nutné použití doplňkových ochranných opatření. Změny systému MOVIFIT -SC prováděné pomocí obslužného softwaru jsou povoleny. Bezprostředně po odpojení systému MOVIFIT -SC od napájecího napětí se nedotýkejte součástí pod napětím ani výkonových přípojek, protože kondenzátory v systému mohou být nabité. Po odpojení napájecího napětí vyčkejte alespoň 1 minutu. Jakmile je k systému MOVIFIT -SC připojeno napájecí napětí, je třeba uzavřít připojovací skříňku, tj. zasunout a zašroubovat modul MOVIFIT -EBOX a případně i konektor hybridního kabelu. Modul EBOX systému MOVIFIT -SC stejně jako případné výkonové konektory se během provozu nesmí nikdy vytahovat! Mohlo by dojít ke vzniku nebezpečného elektrického oblouku, který může způsobit zničení celého zařízení (nebezpečí požáru, zničené kontakty)! Pozor: Servisní přepínač systému MOVIFIT odpojuje od sítě pouze integrovaný spínač motoru. Svorky systému MOVIFIT -SC jsou po rozpojení servisního přepínače nadále spojeny se síïovým napětím. Zhasnutí provozních kontrolek a dalších indikačních prvků nemusí znamenat, že je zařízení odpojeno od sítě a že není přivedeno žádné napětí. Mechanické blokování nebo aktivace interních bezpečnostních funkcí zařízení mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Není-li to pro poháněný stroj zbezpečnostních důvodů přípustné, odpojte přístroj od sítě, dříve než začnete chybu odstraňovat. Pozor, nebezpečí popálení: Povrch systému MOVIFIT -SC může mít během provozu teplotu vyšší než 60 C! V provozním režimu "jednomotorový provoz" se svorky X9 a X91 nesmí připojovat. 10 Návod k obsluze MOVIFIT -SC

11 Konstrukce zařízení Přehled 3 3 Konstrukce zařízení 3.1 Přehled Kombinace ve spojení se standardním modulem ABOX a hybridním modulem ABOX Následující obrázek znázorňuje provedení systému MOVIFIT se standardním a hybridním modulem ABOX popsaná v tomto návodu k obsluze. EBOX ABOX Provedení MTA...-S Standardní modul ABOX se svorkami a kabelovými průchodkami 1) MTA...-S MTS Hybridní modul ABOX s konektorem M12 pro vstupy/výstupy 2) MTA...-S Systém MOVIFIT -SC s integrovaným spouštěčem motoru ABOX Hybridní modul ABOX s konektorem M12 pro vstupy / výstupy a sběrnici 1) MTA...-S ) Ve spojení se systémem DeviceNet: Konektor Micro Style pro přípojku systému DeviceNet 2) Ve spojení se systémem DeviceNet není dostupné 3) Ve spojení se systémem DeviceNet a PROFIBUS není dostupné Hybridní modul ABOX s konektorem M12 pro vstupy/výstupy a spínač RJ45 Push-Pull 3) Návod k obsluze MOVIFIT -SC 11

12 3 Konstrukce zařízení Přehled Kombinace ve spojení s modulem ABOX Han Modular Následující obrázek znázorňuje provedení systému MOVIFIT s modulem ABOX Han- Modular popsaná v tomto návodu k obsluze: EBOX ABOX MTA...-H MTS Modul ABOX Han-Modular s konektorem M12 pro vstupy/výstupy, se sběrnicí a s průmyslovými konektory 1) MTA...-H Systém MOVIFIT -SC s integrovaným spouštěčem motoru 1) Ve spojení se systémem DeviceNet: Konektor Micro Style pro přípojku systému DeviceNet 2) Ve spojení se systémem DeviceNet a PROFIBUS není dostupné Modul ABOX Han-Modular s konektorem M12 pro vstupy/výstupy, s přepínačem RJ45 Push-Pull aprůmyslovými konektory 2) 12 Návod k obsluze MOVIFIT -SC

13 MOVIFIT DI03 SYS-F BUS-F RUN 24V-S 24V-C BUS-F SYS-F DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 Konstrukce zařízení Modul EBOX (aktivní elektronická jednotka) Modul EBOX (aktivní elektronická jednotka) Modul EBOX systému MOVIFIT -SC je uzavřená elektronická jednotka skomunikačním rozhraním, vstupy/výstupy a spouštěčem motoru: EBOX "MTS " [1] RUN 24V-S 24V-C RUN-PS MOVIFIT DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 DI10 DI09 DI08 DI07 DI06 DI05 DI04 DI02 DI01 DI00 [2] X X [3] [4] S10 DI08 DI09 DI06 DI07 DI04 DI05 DI03 DI02 DI01 DI00 ON RUN-PS [1] [2] [3] [4] Centrální otevírací a uzavírací mechanizmus Provozní kontrolky pro vstupy / výstupy (popisovatelné), komunikaci a stav zařízení Spojení s přípojným modulem Přepínač DIP S10 pro funkce zařízení Návod k obsluze MOVIFIT -SC 13

14 3 Konstrukce zařízení Modul ABOX (pasivní přípojná jednotka) 3.3 Modul ABOX (pasivní přípojná jednotka) Standardní modul ABOX a hybridní modul ABOX Následující obrázek znázorňuje příklad standardního modulu ABOX v systému MOVIFIT / hybridního modulu ABOX v systému MOVIFIT : ABOX "MTA...-S " ABOX "MTA...-S " [3] ABOX "MTA...-S " ABOX "MTA...-S " [1] [2] X [4] S1 S3 S ON X [5] [6] [7] [9] [8] [10] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Montážní lišta Spojení s modulem EBOX Ochranný kryt Servisní přepínač Přepínač DIP S1 pro uzavření sběrnice (pouze provedení PROFIBUS) Přepínač DIP S3 pro uzavření sběrnice SBus Přepínač DIP S2 pro adresu sběrnice (pouze provedení PROFIBUS a DeviceNet) Diagnostické rozhraní pod šroubením Uzemňovací šrouby Konektor Micro Style (pouze provedení DeviceNet) Návod k obsluze MOVIFIT -SC

15 Konstrukce zařízení Modul ABOX (pasivní přípojná jednotka) Modul ABOX Han Modular Následující obrázek znázorňuje přípojný modul Han-Modular s Modular am12: UPOZORNĚNÍ konektorem Han- Následující obrázek znázorňuje příklad techniky připojení pro provedení PROFIBUS. Detailní informace k dalším variantám naleznete v kapitole "Elektrická instalace". [2] ABOX "MTA...-H " ABOX "MTA...-H " [3] [1] [6] ON [4] X [5] X [7] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Montážní lišta Spojení s modulem EBOX Ochranný kryt Servisní přepínač Uzemňovací šrouby Přepínač DIP S2 pro adresu sběrnice (pouze provedení PROFIBUS a DeviceNet) Diagnostické rozhraní pod šroubením Návod k obsluze MOVIFIT -SC 15

16 3 Konstrukce zařízení Provedení Hygienicplus (volitelně) 3.4 Provedení Hygienic plus (volitelně) Vlastnosti Provedení Hygienic plus se vyznačuje následujícími vlastnostmi: IP66 podle EN a IP69K podle DIN ( uzavřený kryt zařízení MOVIFIT autěsněné všechny kabelové průchody v souladu s příslušným stupněm ochrany) Snadno čistitelný kryt (Self-Draining-Design) Povrchová úprava s antiadhezivní vlastností Vysoká rázová odolnost povrchu proti mechanickému poškození Kompatibilita s čisticími prostředky, které mají následující vlastnosti: alkalické kyselé dezinfekční Čisticí a dezinfekční prostředky se v žádném případě nesmí vzájemně míchat! Kyseliny a chlorové zásadité látky nikdy nemíchejte, neboï mohou vzniknout jedovaté chlorové plyny. Je třeba bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní pokyny vydané výrobci čisticích prostředků. Není citlivé na kolísání teploty Není citlivé na tvorbu kondenzátu díky povlakovaným připojovacím deskám UPOZORNĚNÍ Provedení Hygienic plus je k dispozici pouze ve spojení se standardním modulem ABOX "MTA12...-S ". Další vlastnosti provedení Hygienic plus naleznete v kapitole "Technické údaje". 16 Návod k obsluze MOVIFIT -SC

17 BUS-F SYS-F MOVIFIT SYS-F BUS-F DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 RUN-PS RUN Konstrukce zařízení Provedení Hygienicplus (volitelně) 3 Následující obrázek znázorňuje doplňkové vlastnosti zařízení MOVIFIT ve volitelném provedení Hygienic plus : EBOX "MTS " X RUN 24V-S 24V-C RUN-PS MOVIFIT DI08 DI09 DI06 DI07 DI04 DI05 DI03 DI02 DI01 DI00 DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 DI10 DI09 DI08 24V-C 24V-S DI07 DI06 DI05 DI04 DI03 DI02 DI01 DI00 X [1] [2] [3] [4] [5] [6] ABOX "MTA12...-S " Y [7] [8] [9] [10] Y [11] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Modul EBOX s povrchovou vrstvou (k dispozici pouze v jedné barvě) Signální konektor s těsněním Těsnění mezi modulem ABOX a krycím plechem Výkonový konektor s těsněním Šrouby s utěsněním závitu Vyměnitelné profilové těsnění Montážní lišta s povrchovou vrstvou (k dispozici pouze v jedné barvě) Přípojná deska s vysokou odolností proti orosení (povlakovaná) Modul ABOX s povrchovou vrstvou (k dispozici pouze v jedné barvě) Ve spojení s provedením Hygienic plus : Vždy bez servisního přepínače Nerezové uzavírací šrouby (dodávané jako volitelná výbava) Návod k obsluze MOVIFIT -SC 17

18 3 Konstrukce zařízení Typové označení systému MOVIFIT -SC 3.5 Typové označení systému MOVIFIT -SC Příklad typového štítku modulu EBOX [A] [1] [B] [1] [A] [B] [1] Vnější typový štítek Vnitřní typový štítek Stavové pole modulu EBOX MT S 11 A P1 0 A - 00 Provedení modulu EBOX 00 = série A = verze Funkční úroveň 0 = Classic 1 = Technology 2 = System Průmyslová sběrnice P1 = PROFIBUS D1 = DeviceNet E2 = PROFINET E3 = EtherNet/IP, Modbus/TCP Z1 = slave SBus Způsob připojení 3 = třífázové Připojovací napětí 50 = AC V Výkon zařízení 015 = 1,5 kw 040 = 4,0 kw Verze A Konstrukční řada 11 = standard 12 = provedení Hygienic plus Typ zařízení S = MOVIFIT -SC (spouštěč motoru) MT = skupina zařízení MOVIFIT 18 Návod k obsluze MOVIFIT -SC

19 Konstrukce zařízení Typové označení systému MOVIFIT -SC Příklad typového štítku modulu ABOX [1] [1] Stavové pole modulu ABOX MT A 11 A S D / M11 Doplněk ABOX M11 = montážní lišta z nerezové oceli Provedení ABOX 00 = série Typ spínače údržby 01 = s otočným regulátorem (ABB) Provedení spínače údržby D = Přepínač pro odpojení zátěže Průmyslová sběrnice 1 = PROFIBUS 2 = DeviceNet 3 = EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP Konfigurace připojení S02 = S42 = S52 = S62 = H12 = H22 = Standardní modul ABOX se svorkami a kabelovými průchodkami Hybridní modul ABOX s konektorem M12 pro vstupy/výstupy Hybridní modul ABOX s konektorem M12 pro vstupy / výstupy + sběrnici Hybridní modul ABOX s konektorem M12 pro vstupy/výstupy a přepínačem RJ45 Push-Pull pro sběrnici Modul ABOX Han-Modular s konektorem M12 pro vstupy/výstupy + sběrnici a s průmyslovými konektory Modul ABOX Han-Modular s konektorem M12 pro vstupy/výstupy, přepínačem RJ45 Push-Pull a průmyslovými konektory Způsob připojení 3 = třífázové (AC) Připojovací napětí 50 = 380 V 500 V A = verze Konstrukční řada 11 = standard 12 = provedení Hygienic plus Typ zařízení A = přípojná skříňka MT = skupina zařízení MOVIFIT Návod k obsluze MOVIFIT -SC 19

20 4 Mechanická instalace Předpisy pro instalaci 4 Mechanická instalace 4.1 Předpisy pro instalaci Systém MOVIFIT se smí montovat pouze na rovinnou, torzně tuhou základovou konstrukci, která nepodléhá vibracím a otřesům, jak je popsáno v kapitole "Přípustná montážní poloha". Pro kabely je třeba použít vhodná šroubení (případně použijte redukce). U provedení s konektory musí být použity příslušné protikonektory. Nepoužité kabelové přívody je třeba utěsnit pomocí uzavíracích šroubů. Nepoužité konektory musí být zakryty víčkem. POZOR! Nebezpečí poranění o vyčnívající díly, zejména montážní lištu. Pořezání nebo zhmoždění. Zakryjte ostré a vyčnívající díly, zejména montážní lištu. Instalaci smí provádět pouze proškolený odborný personál. 4.2 Přípustná montážní poloha Následující obrázek znázorňuje přípustnou montážní polohu pro systém MOVIFIT. Systém MOVIFIT se připevňuje pomocí montážní desky ke 4 šroubům, které jsou již připraveny na montážní ploše. Další informace naleznete v kapitole "Pokyny pro montáž" (Æ str. 21). UPOZORNĚNÍ V této kapitole je znázorněn příklad provedení se svorkami a kabelovými průchodkami. Pokyny pro montáž ovšem platí pro všechna provedení. 20 Návod k obsluze MOVIFIT -SC

21 Mechanická instalace Pokyny pro montáž Pokyny pro montáž 1. Vyvrtejte potřebné otvory pro upevnění alespoň 4 šroubů na montážní ploše podle následujícího obrázku. SEW-EURODRIVE doporučuje šrouby o velikosti M6 a v závislosti na podkladu případně vhodné hmoždinky Konstrukční velikost 1 V kombinaci se standardní montážní lištou: [1] min min ,9 [2] UPOZORNĚNÍ [1] Dbejte na minimální montážní vzdálenost, aby bylo možné modul EBOX sejmout z modulu ABOX. [2] Dbejte na minimální montážní vzdálenost, aby bylo možné ovládat přepínač údržby a aby bylo zajištěno ochlazení zařízení. Detailní rozměrová schémata naleznete v kapitole "Rozměrové výkresy" (Æ str. 135). Návod k obsluze MOVIFIT -SC 21

22 4 Mechanická instalace Pokyny pro montáž Konstrukční velikost 1 Ve spojení s doplňkovou nerezovou montážní lištou M11: [1] min [2] min UPOZORNĚNÍ [1] Dbejte na minimální montážní vzdálenost, aby bylo možné modul EBOX sejmout z modulu ABOX. [2] Dbejte na minimální montážní vzdálenost, aby bylo možné ovládat přepínač údržby a aby bylo zajištěno ochlazení zařízení. Detailní rozměrová schémata naleznete v kapitole "Rozměrové výkresy" (Æ str. 135). 22 Návod k obsluze MOVIFIT -SC

23 Mechanická instalace Pokyny pro montáž 4 Konstrukční velikost 2: [1] min. 40 min [2] UPOZORNĚNÍ [1] Dodržujte minimální montážní vzdálenost, aby bylo možné vyjmout část EBOX z části ABOX. [2] Dbejte na minimální montážní vzdálenost, aby bylo možné ovládat přepínač údržby a aby bylo zajištěno ochlazení zařízení. Detailní rozměrová schémata naleznete v kapitole "Rozměrové výkresy" (Æ str. 135). Návod k obsluze MOVIFIT -SC 23

24 4 Mechanická instalace Pokyny pro montáž 2. Namontujte alespoň 4 šrouby na montážní ploše. SEW-EURODRIVE doporučuje šrouby o velikosti M6 a v závislosti na podkladu případně vhodné hmoždinky. U povlakovaných montážních desek v provedení Hygienic plus je třeba použít vhodné podložky nebo kombinované šrouby. min. 4 x M6 3. Zavěste modul ABOX s montážní deskou na šrouby Návod k obsluze MOVIFIT -SC

25 Mechanická instalace Pokyny pro montáž 4 4. Dotáhněte šrouby. POZOR! Nebezpečí při zřícení zátěže. Lehká poranění. Pro bezpečné zafixování je třeba po zavěšení pevně dotáhnout alespoň 4 šrouby do stěny Návod k obsluze MOVIFIT -SC 25

26 4 Mechanická instalace Centrální otevírací a uzavírací mechanizmus 4.4 Centrální otevírací a uzavírací mechanizmus VAROVÁNÍ! Povrch systému MOVIFIT -SC může mít během provozu vysokou teplotu. Nebezpečí popálení. Dotýkejte se zařízení MOVIFIT -SC pouze tehdy, když je dostatečně ochlazené. POZOR! Vpřípadě příliš vysokého krouticího momentu může dojít ke zničení centrálního otevíracího a uzavíracího mechanizmu. Dotáhněte upevňovací šroub utahovacím momentem 7 Nm (60 lb.in) až na doraz. Stupeň ochrany uvedený v technických údajích platí pouze pro správně namontované zařízení. Pokud jsou moduly EBOX a ABOX demontovány, může dojít k poškození systému MOVIFIT vlivem vlhkosti, prachu nebo cizorodých těles. Chraňte moduly ABOX a EBOX při otevřeném zařízení Otevření Pro centrální upevňovací šroub je zapotřebí nástrčkový klíč (SW8). 1. Povolte centrální upevňovací šroub a otáčejte s ním dále proti směru hodinových ručiček, až se EBOX přestane pohybovat dále nahoru. EBOX ABOX Vyjměte modul EBOX směrem nahoru z modulu ABOX. Přitom dbejte na to, aby nedošlo ke vzpříčení modulu EBOX. EBOX 90 ABOX Návod k obsluze MOVIFIT -SC

27 Mechanická instalace Centrální otevírací a uzavírací mechanizmus Uzavření Pro centrální upevňovací šroub je zapotřebí nástrčkový klíč (SW8). 1. Umístěte EBOX na ABOX. Přitom dbejte na to, aby nedošlo ke vzpříčení modulu EBOX. Při nasazování držte EBOX pouze po stranách (viz následující obrázek) Dotáhněte upevňovací šroub utahovacím momentem 7 Nm (60 lb.in) až na doraz. EBOX ABOX Systém MOVIFIT je správně připojen, pokud se převodka uzavíracího mechanizmu [2] dotýká montážního plechu [1]. [2] [2] Z 0 Z [1] [1] Návod k obsluze MOVIFIT -SC 27

28 4 Mechanická instalace Utahovací momenty 4.5 Utahovací momenty Zaslepovací šrouby Zaslepovací šrouby dodávané firmou SEW-EURODRIVE utahujte momentem 2,5 Nm (22 lb.in): Návod k obsluze MOVIFIT -SC

29 Mechanická instalace Utahovací momenty Kabelová šroubení pro zajištění elektromagnetické kompatibility Elektromagneticky odstíněná kabelová šroubení dodávaná volitelně firmou SEW- EURODRIVE dotahujte následujícími momenty: Upevnění v šroubovací kabelové koncovce musí vydržet následující tah kabelu: Kabel o vnějším průměru > 10 mm: Ã 160 N Kabely s vnějším průměrem < 10 mm: = 100 N Šroubení Objednací číslo Velikost Utahovací moment Elektromagneticky odstíněná M16 x 1,5 3,5 Nm až 4,5 Nm ( lb.in) kabelová šroubení (niklovaná mosaz) M20 x 1,5 5,0 Nm až 6,5 Nm ( lb.in) M25 x 1,5 6,0 Nm až 7,5 Nm ( lb.in) Elektromagneticky odstíněná M16 x 1,5 3,5 Nm až 4,5 Nm ( lb.in) kabelová šroubení (nerezová ocel) M20 x 1,5 5,0 Nm až 6,5 Nm ( lb.in) M25 x 1,5 6,0 Nm až 7,5 Nm ( lb.in) Návod k obsluze MOVIFIT -SC 29

30 DI02 DI01 DI00 DI04 DI03 Ethernet3 Ethernet2 Ethernet1 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI03 DI10 DI09 DI08 4 Mechanická instalace Provedení MOVIFIT Hygienicplus 4.6 Provedení MOVIFIT Hygienic plus UPOZORNĚNÍ SEW-EURODRIVE ručí za bezvadnou dodávku povlaku Hygienic plus. Škody vzniklé při přepravě je třeba ihned reklamovat. Navzdory vysoké odolnosti povlaku proti rázům je třeba s povrchovou částí krytu manipulovat opatrně. Poškození povlaku vlivem nesprávného zacházení při transportu, instalaci, provozu, čištění atd. může negativně ovlivnit ochranu proti korozi. Za tyto problémy nepřebírá SEW-EURODRIVE žádnou záruku Pokyny pro instalaci Uzařízení MOVIFIT SC v provedení Hygienic plus dbejte navíc na následující pokyny: V průběhu instalace nesmí do zařízení proniknout žádná vlhkost nebo nečistoty. Po dokončení elektrické instalace dbejte při montáži na čistotu a bezvadný stav těsnění a těsnicích ploch. Při provádění údržby zkontrolujte stav profilového těsnění v modulu EBOX. Vpřípadě poškození: kontaktujte SEW-EURODRIVE. Stupeň ochrany IP69K může být dosažen pouze tehdy, pokud se sériově dodávané plastové uzavírací šrouby nahradí vhodnými šrouby podle IP69K a zároveň je dodržena přípustná pracovní poloha (Æ str. 20). Dbejte na to, aby kabely byly vedené se smyčkou pro odkapávání, viz následující obrázek: 24V3 NET3 RUN2 COM SNI-Master DI07 DI06 DI Návod k obsluze MOVIFIT -SC

31 Mechanická instalace Provedení MOVIFIT Hygienicplus Utahovací momenty pro provedení Hygienic plus POZOR! Stupně ochrany IP69K je možné dosáhnout tehdy, pokud se sériově dodávané plastové uzavírací šrouby vymění za vhodná šroubení vyhovující stupni ochrany IP69K. Šroubení nabízená firmou SEW-EURODRIVE naleznete v kapitole "Doplňková kovová šroubení" (Æ str. 134). Pro stupeň ochrany IP69K jsou vhodná pouze šroubení z nerezové oceli uvedená v této kapitole. Zaslepovací šrouby Zaslepovací šrouby dodávané firmou SEW-EURODRIVE jako volitelná výbava utahujte momentem 2,5 Nm (22 lb.in): Návod k obsluze MOVIFIT -SC 31

32 4 Mechanická instalace Provedení MOVIFIT Hygienicplus Kabelová šroubení pro zajištění elektromagnetické kompatibility Elektromagneticky odstíněná kabelová šroubení dodávaná volitelně firmou SEW- EURODRIVE dotahujte následujícími momenty: Upevnění v šroubovací kabelové koncovce musí vydržet následující tah kabelu: Kabel o vnějším průměru > 10 mm: Ã 160 N Kabely s vnějším průměrem < 10 mm: = 100 N Šroubení Objednací číslo Velikost Utahovací moment Elektromagneticky odstíněná M16 x 1,5 3,0 Nm až 4,0 Nm ( lb.in) kabelová šroubení (niklovaná mosaz) M20 x 1,5 3,5 Nm až 5,0 Nm ( lb.in) M25 x 1,5 4,0 Nm až 5,5 Nm ( lb.in) Elektromagneticky odstíněná M16 x 1,5 3,5 Nm až 4,5 Nm ( lb.in) kabelová šroubení (nerezová ocel) M20 x 1,5 5,0 Nm až 6,5 Nm ( lb.in) M25 x 1,5 6,0 Nm až 7,5 Nm ( lb.in) 32 Návod k obsluze MOVIFIT -SC

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO Vydání 09/2007 11614366 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe Vydání 04/2008 11616369 / CS Příručka

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: 817-8030.0 Opravené vydání: 07.1 Vydání: 24-10-2008 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah Regulátor EAGLE Instalační příručka Obsah Bezpečnostní informace... Error! Bookmark not defined. Všeobecné bezpečnostní informace... 2 Informace dle normy EN 60730... 2 Směrnice WEEE... 2 Normy, certifikace,

Více