která bude uzavřená v den nástupu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "která bude uzavřená v den nástupu."

Transkript

1 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, Karviná - Nové Město IČ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, která bude uzavřená v den nástupu. dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a dle Nového občanského zákoníku č.89/2012sb. v platném znění mezi 1) SLEZSKOU HUMANITOU, obecně prospěšnou společností se sídlem: Karviná Nové město, Sokolovská 1761, IČ: zastoupenou: Gertrudou Remešovou, ředitelkou bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná číslo účtu: /0100 (KB) místo poskytování: Domov pro seniory Orlová, Lazy 870, pověřená osoba: Simona Témová, vedoucí zdravotní a sociální služby tel: registrace: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, identifikátor služby (dále jen poskytovatel ) a 2) Zvolte položku. Klepněte sem a zadejte text. datum narození: Klepněte sem a zadejte text. adresa: Klepněte sem a zadejte text. Zastoupenou Zvolte položku. Zvolte položku. Klepněte sem a zadejte text. adresa: Klepněte sem a zadejte text. tel.: Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. na základě Zvolte položku. ze dne Klepněte sem a zadejte text. č.j. Klepněte sem a zadejte text. (dále jen osoba ) Příspěvek na péči v době uzavření smlouvy: Zvolte položku. Důvod nástupu do DpS: Klepněte sem a zadejte text. Osobní cíl: Klepněte sem a zadejte text. pokoj: Zvolte položku. dieta č.: Zvolte položku.

2 Úhrada za ubytování na Zvolte položku. za jeden měsíc činí: Úhrada za stravování dle diety č.zvolte položku. za jeden měsíc činí: Celková úhrada za jeden měsíc činí: Zvolte položku. Zvolte položku. Celková úhrada za jeden měsíc činí Zvolte položku. Celková úhrada pro Vás při zachování 15 % z Vašeho příjmu za jeden měsíc činí,-kč Vzhledem k nedostačujícímu příjmu osoby (Klepněte sem a zadejte text.,-kč) nutno zachovat 15% z příjmu (Klepněte sem a zadejte text.,-kč) pro osobní potřebu a na úhradu jiných nákladů (léky, kosmetika), osoba je tedy schopna hradit měsíčně částku Klepněte sem a zadejte text.,-kč. Částku zbývající do plné úhrady, tj. Klepněte sem a zadejte text.,-kč bude doplácet Klepněte sem a zadejte text. osoby p.klepněte sem a zadejte text. na základě Dohody o spoluúčasti na úhradě nákladů pro poskytnutí sociální služby. způsob úhrady: Zvolte položku. doplatek rodiny: Zvolte položku. tel: (ředitelka) tel: (sociální pracovník DpS Orlová) PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat osobě sociální službu za účelem zajištění jejích životních potřeb, které si vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemůže dlouhodobě zajišťovat sama ve vlastním prostředí, a to ani za pomoci dostupných sociálních služeb. 2. Druh sociální služby: Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobě službu sociální péče v pobytové formě ve svém zařízení, které je ve smyslu ustanovení zákona č.108/2006sb. o sociálních službách domovem pro seniory, a jako takové poskytuje sociální služby a vykonává činnosti, příslušející tomuto zařízení. 3. Plánování poskytování sociální služby: Dle zákona č.108/2006sb. o sociálních službách je poskytovatel povinen s osobou individuálně plánovat sociální službu. Poskytování sociální služby plánuje pověřený pracovník poskytovatele (klíčový pracovník), společně s osobou, s ohledem na její osobní cíle, přání a možnosti, a to formou individuálních plánů, v souladu s metodikou poskytovatele. Průběh poskytování sociální služby a naplňování osobních cílů osoby je poskytovatel povinen s osobou průběžně vyhodnocovat. I. ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Stránka 2 z 12

3 Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobě v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, Lazy 870, A. ubytování B. stravování C. úkony péče A. Ubytování 1. Osobě je poskytnuto ubytování Zvolte položku.. 2. Pokoj je vybaven: a) polohovatelným lůžkem, b) nočním stolkem, c) stolem a židlí, d) prostorem pro umístění šatstva s uzamykatelnou skříňkou, e) osvětlením, které odpovídá velikosti pokoje. 3. Osoba si s sebou do DpS vzala nemá žádný svůj nábytek. 4. Mimo pokoj může osoba způsobem obvyklým užívat společně s ostatními klienty v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová: a) kuchyňku se základním vybavením (lednice, mikrovlna trouba, rychlovarná konvice, základní nádobí), v přízemí b) lednici c) kulturní místnost (vybavena televizí, DVD přehrávačem, počítačem s internetem, knihovnou, klavírem), d) zahradu a zahradní příslušenství, e) společenská zákoutí v komunikačních prostorách, f) relaxační místnost 5. Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního či osobního prádla. 6. Poskytovatel je povinen udržovat ubytovací a společenské prostory ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání. 7. Osoba je povinna užívat ubytování a společenské prostory řádně. V těchto prostorách osoba není oprávněna bez souhlasu poskytovatele provádět změny, jak je uvedeno v Domácím řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová. 8. Jsou monitorovány společné prostory: vchodové vstupní dveře, kulturní místnost a schodiště. Obraz z těchto společných prostor se nahrává. Monitoruji se pouze společné prostory, a to z důvodu bezpečnosti a omezení krádeží. 9. Osoba bere na vědomí a souhlasí s tím, že z provozních důvodů (zejména nezbytné stavební opravy či úpravy, nutnost údržby, modernizace, apod.) je poskytovatel oprávněn dočasně nebo trvale osobu přemístit, a to i na pokoj jiného typu. Na žádost osoby a podle možností poskytovatele lze osobu umístit na jiný pokoj, v tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě. B. Stravování 1. Poskytovatel zajišťuje osobě stravu podle vnitřních pravidel SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk a dietní potřeby osoby, nejméně v rozsahu tří hlavních jídel denně. Stránka 3 z 12

4 2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku. 3. Dietní stravování doporučuje ošetřující lékař. 4. Osoba bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud množství stravy zajištěné poskytovatelem nebude pro ni dostačující, zajistí si potraviny nad rámec poskytované stravy sama. C. Péče 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat osobě tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) sociálně terapeutické činnosti, e) aktivizační činnosti, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 2. Činnosti jsou podrobně s osobou sjednány v příloze č. 2 smlouvy: Počáteční nastavení sociální služby. II. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 1. Poskytovatel zajišťuje osobě základní sociální poradenství v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 505/2006Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.108/2006sb. o sociálních službách. Jedná se o informace, které přispívají k řešení nepříznivé životní situace osoby. 2. Základní sociální poradenství poskytovatel zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se podílejí na péči o osobu. 3. Základní sociální poradenství se poskytuje bez úhrady nákladů. III. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 1. Poskytovatel se zavazuje osobě zprostředkovat dle jeho individuálního přání fakultativní služby nad rámec základních činností. 2. Fakultativní činnosti se poskytují podle vnitřních pravidel SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, a za úhradu nákladů dle platného ceníku. Ceník fakultativních služeb je přílohou k Domácímu řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová. Stránka 4 z 12

5 IV. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. Služba sjednaná v čl. I. smlouvy se poskytuje v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, provozované poskytovatelem v Orlové, Lazy 870, Domov pro seniory poskytuje neomezeně po dobu 24 hodin ošetřovatelskou péči, ostatní služby jsou poskytovány dle potřeby osoby a možností poskytovatele, minimálně však v pracovní době příslušného zaměstnance. V. VÝŠE ÚHRADY A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ 1. Osoba se zavazuje zaplatit úhradu za ubytování a stravu podle platného Ceníku sociálních služeb SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (viz příloha č. 1). O změnách ceníku bude osoba informována zveřejněním na nástěnce a prostřednictvím sociální pracovnice 2. Osoba prohlašuje, že má dostatečný příjem na úhradu nákladů za ubytování a stravu dle platného ceníku, při zachování 15% z příjmu, a nežádá o snížení úhrady. NEBO: Osoba prohlašuje, že by jí po zaplacení plné úhrady za ubytování a stravu dle platného ceníku nezůstala částka minimálně ve výši 15% z jejího příjmu, a proto došlo ke snížení úhrady. Osoba bere na vědomí, že je povinna doložit poskytovateli výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady. 3. Z důvodu, že příjem osoby nepostačuje na úhradu nákladů za poskytování sociální služby, osoba dává souhlas s pokytnutím informací třetí osobě, která s poskytovatelem sepíše Dohodu o spoluúčasti a to v rozsahu předložení vyúčtování za poskytnuté služby a uvedení částky, na kterou osobě nedostačuje příjem. Osoba souhlasí, že Dohoda o spoluúčasti bude součástí sociální dokumentace. 4. Osoba se zavazuje, zaplatit měsíční úhradu, nejpozději do Klepněte sem a zadejte text.. dne daného měsíce. 5. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu Zvolte položku. Platba za nástupní měsíc musí být provedena hotově v den nástupu do zařízení. 6. Osoba, které byl přiznán příspěvek na péči, hradí poskytovateli za úkony péče částku ve výši přiznaného příspěvku na péči na daný kalendářní měsíc. Osoba dává souhlas k tomu, aby příjemcem příspěvku na péči byl po dobu poskytování sociální služby poskytovatel. NEBO: Osoba, které nebyl přiznán příspěvek na péči, či je příspěvek na péči v řízení, souhlasí s tím, že do rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči bude za poskytnutí péče hradit poskytovateli částku 800,-Kč měsíčně. Po přiznání příspěvku na péči dojde k vyúčtování. Pokud příspěvek na péči však přiznán nebude, osoba souhlasí s tím, že bude hradit částku 800,-Kč měsíčně za poskytnutou péči i nadále. 7. V případě, že osoba dočasně opustí domov pro seniory (dovolenka, hospitalizace) hradí pouze nájemné ve výši 160,-Kč za 1 den (cena lůžka + režijní náklady). 8. V případě hospitalizace osoba souhlasí s tím, že příspěvek na péči náleží poskytovateli. Pokud hospitalizace trvá déle než 1 kalendářní měsíc, je výplata příspěvku na péči Úřadem práce ČR pozastavena, a to do doby ukončení hospitalizace osoby. Stránka 5 z 12

6 9. Poskytovatel je povinen osobě vyúčtovat sociální službu a vrátit přeplatky na úhradách a na příspěvku na péči (vratky) nejpozději do konce měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen vyplatit přeplatek na úhradě osobě v hotovosti nebo převodem na její depozitní účet. 10. Poskytovatel je povinen předat osobě výpis z jejího depozitního účtu, a to v písemné podobně, 1x za 3 měsíce nebo častěji, pokud si to osoba vyžádá, pouze však v případě, že došlo za tuto dobu na depozitním účtu osoby k pohybu financí (vklad, výběr). 11. V případě úmrtí osoby je finanční zůstatek předmětem dědického řízení. Přeplatek příspěvku na péči zůstává SLEZSKÉ HUMANITĚ, obecně prospěšné společnosti, a není předmětem dědického řízení. VI. UJEDNÁNÍ O DODRŽOVÁNÍ DOMÁCÍHO ŘÁDU DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY ORLOVÁ 1. Pravidla poskytování sociální služby se řídí vnitřním předpisem poskytovatele, tj. platným Domácím řádem Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, s jehož obsahem byla osoba seznámena, což potvrzuje svým podpisem. Současně osoba potvrzuje, že Domácímu řádu rozumí a zavazuje se jej dodržovat. VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud osoba způsobí poskytovateli škodu, škoda bude řešena ve shodě s ustanoveními Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 2. Smluvní strany se dohodly, že má-li smluvní strana za to, že není naplňována tato smlouva, bude rozpor řešit nejprve jednáním s druhou smluvní stranou o jeho odstranění. Obě strany se zavazují řešit případné neshody snahou o nalezení smírného řešení v rámci jednání, ještě před jejich soudním řešením. 3. Osobě může být v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová zřízen trvalý pobyt, avšak nejdříve po uplynutí 3 měsíců od podpisu této smlouvy. Po zřízení trvalého pobytu nevzniká osobě žádné vlastnické či majetkové právo vůči poskytovateli. VIII. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY A MOŽNOSTI JEJÍHO ZRUŠENÍ 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu a to oběma smluvními stranami a úhradou platby na měsíc, v němž osoba nastupuje. 3. Osoba nemůže práva vyplývající z této smlouvy převést na jinou osobu. 4. Zrušení a zánik smlouvy: Smlouva o poskytování sociální služby může zaniknout nebo být zrušena: a) písemnou dohodou, Stránka 6 z 12

7 b) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny plnit po dobu uplynutí výpovědní lhůty své povinnosti dle této smlouvy, pokud se nedohodnou jinak. Osoba může vypovědět smlouvu bez udání důvodu. 5. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů, jestliže: a) osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy, a to: nezaplacením úhrady po dobu delší 30- ti kalendářních dnů nebo opakovaná prodlení i po kratší dobu opakovaným porušováním Domácího řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová b) osoba opakovaně porušuje obecně právní předpisy, c) dojde ke změně zdravotního stavu osoby, který vyžaduje jiný typ zdravotní či sociální služby, d) jestliže osoba nevyužívá sjednané sociální služby; za tuto skutečnost se považuje pobyt mimo Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová (dovolenka), který překračuje v úhrnu 5 dní v kalendářním měsíci, e) dojde k úmrtí osoby, f) poskytovateli bude odebrána, popř. nebude prodloužena, registrace, g) neprodlouží-li pronajímatel budovy nájemní smlouvu, výpovědní lhůta je 1 rok. Osoba je na tuto skutečnost upozorněna. IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 1. Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č.108/2006sb. o sociálních službách. Ve věcech, které zákon o sociálních službách neřeší, platí ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 2. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné/ neúčinné, nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit, po vzájemné dohodě, toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu, neplatného/neúčinného ustanovení. 3. Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody stran pouze formou písemných a vzestupně očíslovaných dodatků. 4. Poskytovatel uznává, že osoba je slabší stranou, a to se všemi důsledky, které ze smluvního práva plynou. Osoba však vědomě prohlašuje, že ujednání v této smlouvě nejsou k její tíži a je s nimi plně obeznámena, a službu využívá v rozsahu, se kterým souhlasí. 5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a shodně prohlašují, že s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, a že smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 6. Osoba uděluje poskytovateli souhlas se zpracováváním, shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých údajů dle zákona č.101/2000sb. o ochraně osobních údajů, dále zákona č.111/2006sb. o pomoci v hmotné nouzi, dále zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách, v platných zněních, a to pro účely poskytování sociální služby vymezené v této smlouvě. 7. Pověření k uzavírání smluv o poskytování sociální služby s osobou dle zákona č. 108/2006 Sb., Stránka 7 z 12

8 o sociálních službách, je k nahlédnutí u pověřených zaměstnanců, tj. vedoucí zdravotní a sociální služby Orlová Lazy, zástupce vedoucí zdravotní a sociální služby Orlová Lazy, sociální pracovník Orlová Lazy. 8. Tato smlouva je vyhotovena ve Zvolte položku. stejnopisech, každá s platností originálu, přičemž každá ze stran (Zvolte položku.) obdrží jedno vyhotovení. V Orlové, dne Klepněte sem a zadejte text. Připravila a s osobou projednala Mgr. Pátereková Renáta, sociální pracovník Smlouvu uzavřela: Osoba.... Vedoucí zdravotní a sociální služby. Ředitelka, Gertruda Remešová, statutární zástupce SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Přílohy: č.1: Ceník sociálních služeb č.2: Počáteční nastavení sociální služby Stránka 8 z 12

9 Příloha č. 1. CENÍK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB od Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, schválila od Ceník sociálních služeb, v souladu s Vyhláškou č.505/2006sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách č.108/2006sb., 15 Domovy pro seniory, kde je stanovena maximální cena pobytových služeb celkem 380,-Kč na 1 pobytový den, a to 210,-Kč za ubytování a 170,-Kč za celodenní stravu. Jednolůžkový pokoj s příslušenstvím Jednolůžkový pokoj bez příslušenství Dvoulůžkový pokoj Třílůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj PLATBA CELKEM ubytování strava měsíčně na 1 den měsíčně z toho na 1 den měsíčně na 1 den dieta č.1, 2, 3, 4, dieta č PEG dieta č.1, 2, 3, 4, dieta č PEG dieta č.1, 2, 3, 4, dieta č PEG dieta č.1, 2, 3, 4, dieta č PEG dieta č.1, 2, 3, 4, dieta č PEG Smluvní lékaři doporučují klientům diety dle jejich zdravotního stavu. Diabetická dieta (dieta č.9) má 2. večeři. Rozpis stravy na den: snídaně oběd nápoj, ovoce večeře 2. večeře dieta č.1, 2, 3, 4, 7 20,- 80,- 10,- 45,- - dieta č. 9 20,- 80,- 10,- 45,- 10,- V případě nepřítomnosti klienta v domově pro seniory se hradí pouze udržovací poplatek ve výši 160,-Kč za 1 den. V Karviné, Gertruda Remešová Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Stránka 9 z 12

10 Příloha č. 2. Počáteční nastavení sociální služby s klientem p. v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová. Dle zákona č.108/2006sb., o sociálních službách, je poskytovatel povinen společně s klientem plánovat a hodnotit průběh sociální služby. Klient má svého klíčového pracovníka p. (zaměstnanec Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová), se kterým sociální službu plánuje. Plán slouží ke zjištění potřeb klienta a ke zjištění, jakou podporu od nás potřebuje. Na počáteční nastavení sociální služby navazuje zhodnocení (inventura) a následné (nové) nastavení sociální služby. Kontakt na nejbližšího příbuzného: 1.) Ubytování - klient bude bydlet na - lůžkovém pokoji, což mu vyhovuje - mytí podlahy bude provádět uklízečka každý den dopoledne, velký úklid mytí oken, dveří bude - provádět uklízečka 2x ročně - úklid v nočním stolku bude provádět klient s pomocí personálu 1x za týden v úterý, ev. dle potřeby - úklid ve skříních bude provádět personál 1 x za týden v úterý, ev. dle potřeby - praní prádla zajistí prádelna Lotos, špinavé prádlo k praní odebere personál do místnosti k tomu určené, úklid čistého prádla - do skříně zajistí rodina/personál/jinak dle potřeby - žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení zajistí prádelna Lotos - postranice na lůžko bude/nebude potřebovat, když ano, tak proč? - klíč od pokoje chce/nechce, může si o klíč kdykoliv požádat - úpravu lůžka bude provádět klient/personál dle potřeby, jak, co? - výměnu lůžkovin bude provádět klient/personál/rodina, 1x za., ev.dle potřeby, co - má k dispozici šatní skříň s uzamykatelnou skříňkou - signalizaci k přivolání personálu bude potřebovat/nepotřebuje/návštěvy personálu četnost přes den i v noci - vstává v kolik hodin, kdo budí? - po obědě odpoledne odpočívá v lůžku 2. ) Strava - využívá dietu č. - máte alergii na nějakou potravinu? - stačí normální porce - bude se stravovat na pokoji u stolu/v lůžku, nají se sám(a)/krmí personál, jí lžící/příborem/jinak (talíř, lžíce, příbor, hrnek na polévku, poloha při stravování), používá/nepoužívá ubrousek proti znečištění oděvu - pomoc při stravování kdo, v čem? - pitný režim bude zajišťovat kdo, jakým způsobem, personál připomíná, že má pít - nápoje požaduje připravit kdo, kdy, co? - bude využívat lednici k úschově potravin? klient/rodina/personál popíše potraviny příjmením klienta, personál uloží do lednice, klient požádá o potraviny z lednice/personál klientovi potraviny z lednice aktivně nabízí - seznámen s možnosti využití kuchyňky v přízemí - časový rozvrh podávání jídel vyhovuje/nevyhovuje snídaně v 8 hodin, oběd ve 12 hodin, Stránka 10 z 12

11 svačina v 15 hodin, večeře v 17 hodin, diabetici - druhá večeře ve 21 hodin, jak jinak? 3.) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Personál zajišťuje pomoc při: - oblékání a svlékání, čeho? - obouvání, zouvání - výběru oblečení - vstávání z lůžka - přesunu na lůžko nebo vozík - změně poloh přes den, v noci jak často, kdo? - klient bude mít kompresorovou antidekubitní matraci, polohovací pomůcky? - orientaci v prostoru v domově i mimo něj zvládá klient sám/pomáhá personál doprovod/slovní doprovod 4.) Pomoc při osobní hygieně - ranní i večerní hygiena bude probíhat na pokoji v lůžku/na pokoji u umývadla/v koupelně. Klient/personál přichystá pomůcky k hygieně, podá klientovi lavorek s vodou, klient si umyje obličej, ruce,., se zbytkem pomáhá personál. Klient provede hygienu u umývadla na pokoji, kdo chystá pomůcky, sám provede hygienu, pomoc..hygiena probíhá v koupelně, kdo přichystá pomůcky, kdo hygienu,.. Personál také provádí výměnu plen a promazání kůže krémem. - sprchování bude probíhat v koupelně na patře. Sprcha probíhá ve stoje, vsedě, vleže na koupacím lůžku, jinak 1 x za..ve den., asistence muže, ženy při hygieně vadí/nevadí. Klient jak provede hygienu co zvládne, personál zda a jak mu pomáhá, včetně mytí vlasů kdo, jak, výměna plen kdo, ošetření kůže krémem kdo, jak - péči o nehty na rukou zajistí klient/rodina/personál/kdo jiný, 1 x za v den., ev. dle potřeby, jakým způsobem? - péči o nehty na nohou zajistí klient/rodina/pedikérka/kdo jiný, 1 x za 6 týdnů/ jinak - péči o ústa zajistí klient/personál/někdo jiný, četnost, čím (Pagavit štětičky, které budou klientovi zakoupeny z vlastních zdrojů) - holení - vlasy klientovi češe sám/personál/kdo jiný, kdy, jak, čím? - promazávání kůže léčebnou kosmetikou bude provádět klient/personál, četnost, čím, co? (budou promazávány rizikové oblasti náchylné k proleženinám), léčebnou kosmetiku si klient hradí ze svých zdrojů, její zakoupení zajišťuje rodina/staniční sestra - klient používá inkontinentní pomůcky, kdo přikládá pleny, četnost, (v poledne personál použije k hygieně léčebnou čistící pěnu), pěna je hrazená klientem z jeho zdrojů, její zakoupení zajišťuje staniční sestra - 5.) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - praktický lékař při zařizování lékařské péče pomáhá sám klient/personál, při potížích volá pomoc klient/personál, doprovod klienta zajistí rodina/organizace/kdo jiný - odborní lékaři - pomoc při nákupech v domově zajistí klient/personál, nákup věcí (oblečení) mimo domov zajistí klient/rodina/personál, peníze na nákup věcí si vyzvedne/nevyzvedne u samostatné referentky - nákup drogistického zboží zajistí klient/rodina/personál, nákup potravinového zboží zajistí klient/rodina/personál z financí klienta - stříhání (jinou úpravu) vlasů bude provádět kadeřnice jeho, kadeřnice, která do domova dochází 1 x za 2 měsíce, v místnosti pro kadeřnici, úhradu za službu provede klient/samostatná referentka/kdo jiný - péči o nehty a kůži na nohou bude provádět pedikérka jeho/pedikérka, která do domova dochází 1 x za 6 týdnů, v místnosti pro pedikérku, úhradu za službu provede klient/samostatná Stránka 11 z 12

12 referentka - čtení a vyřízení úřední pošty zajistí klient s pomocí sociální pracovnice, popř. ve spolupráci s rodinou - pomoc při přebírání důchodu, který chodí poštou, zajistí nikdo/samostatná referentka, dosílka - při orientaci vůči jiným fyzickým osobám pomáhá personál slovním doprovodem, - dopomoc při vyhledávání příbuzných žádá/nežádá - 6.) Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Klient se bude účastnit: - trénování paměti, trénování jemné motoriky - hraní her, zpívání - oslav svátků, narozenin - společenských akcí při různých příležitostech - vlastní zájmy: - rehabilitaci za úhradu 50,-Kč bude/nebude využívat, poskytovat bude kdo, kdy, jak, kde, kdo hradí - v případě, že se nevrátíte z vycházky, návštěvu? v dohodnutou dobu, co máme dělat? 7.) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - při kontaktu s úřady, s poštou, se soudy, se zdravotní pojišťovnou, popř. jinou institucí zajistí písemnou pomoc rodina, popř. sociální pracovnice, doprovod zajistí rodina, popř. organizace, v případě, že se věc týká financí, zajišťuje písemnou pomoc rodina, popř. samostatná referentka, doprovod zajistí rodina, popř. organizace - hotovost bude mít uloženu kde, kdo bude klientovi v případě potřeby pomáhat s hospodařením jeho peněz, u sebe: Úhrady za bufet, pedikérku, kadeřnici, poplatky za fakultativní činnosti a poplatky za léky, poplatky za rehabilitačního pracovníka hradí kdo, jak - kontrolu financí a vedení osobního účtu bude provádět kdo - přeje si zřídit osobní účet? 8.) Ostatní služby - léky chystá klientovi sám/staniční sestra/někdo jiný, na celý týden do lékovky, jednotlivé dávky léků podá personál, jak, kdo podá tekutiny na zapití - léky na recept vyzvedává organizace - klient se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen podepsat - oslovení klienta: - OP a průkazku zdravotní pojišťovny bude mít klient uschovanou u sebe/ v pracovně personálu/ jinde - do sociální dokumentace může nahlížet kromě klienta kdo - prádlo bude/nebude mít klient značeno na skrytém místě - souhlasí/nesouhlasí s vystavením fotografií na veřejném místě - pohřeb bude zajišťovat kdo, pohřební služba která U uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby byl přítomen kdo. Uzavření proběhlo kde V Orlové Lazích... osoba Připravil/a a s osobou projednal/a... (pověřená osoba Domova pro seniory SH, Orlová) dne: za poskytovatele Stránka 12 z 12

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY č... Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Zřizovatel hlavní město Praha K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje IČO: 708 75 111 DIČ:

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory dle 91 a následně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, (dále jen Smlouva) uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199. e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4.

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199. e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4. ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199 1 telefon 241 434 160, 241 433 599, fax 241 433 587 e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4.cz

Více