která bude uzavřená v den nástupu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "která bude uzavřená v den nástupu."

Transkript

1 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, Karviná - Nové Město IČ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, která bude uzavřená v den nástupu. dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a dle Nového občanského zákoníku č.89/2012sb. v platném znění mezi 1) SLEZSKOU HUMANITOU, obecně prospěšnou společností se sídlem: Karviná Nové město, Sokolovská 1761, IČ: zastoupenou: Gertrudou Remešovou, ředitelkou bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná číslo účtu: /0100 (KB) místo poskytování: Domov pro seniory Orlová, Lazy 870, pověřená osoba: Simona Témová, vedoucí zdravotní a sociální služby tel: registrace: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, identifikátor služby (dále jen poskytovatel ) a 2) Zvolte položku. Klepněte sem a zadejte text. datum narození: Klepněte sem a zadejte text. adresa: Klepněte sem a zadejte text. Zastoupenou Zvolte položku. Zvolte položku. Klepněte sem a zadejte text. adresa: Klepněte sem a zadejte text. tel.: Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. na základě Zvolte položku. ze dne Klepněte sem a zadejte text. č.j. Klepněte sem a zadejte text. (dále jen osoba ) Příspěvek na péči v době uzavření smlouvy: Zvolte položku. Důvod nástupu do DpS: Klepněte sem a zadejte text. Osobní cíl: Klepněte sem a zadejte text. pokoj: Zvolte položku. dieta č.: Zvolte položku.

2 Úhrada za ubytování na Zvolte položku. za jeden měsíc činí: Úhrada za stravování dle diety č.zvolte položku. za jeden měsíc činí: Celková úhrada za jeden měsíc činí: Zvolte položku. Zvolte položku. Celková úhrada za jeden měsíc činí Zvolte položku. Celková úhrada pro Vás při zachování 15 % z Vašeho příjmu za jeden měsíc činí,-kč Vzhledem k nedostačujícímu příjmu osoby (Klepněte sem a zadejte text.,-kč) nutno zachovat 15% z příjmu (Klepněte sem a zadejte text.,-kč) pro osobní potřebu a na úhradu jiných nákladů (léky, kosmetika), osoba je tedy schopna hradit měsíčně částku Klepněte sem a zadejte text.,-kč. Částku zbývající do plné úhrady, tj. Klepněte sem a zadejte text.,-kč bude doplácet Klepněte sem a zadejte text. osoby p.klepněte sem a zadejte text. na základě Dohody o spoluúčasti na úhradě nákladů pro poskytnutí sociální služby. způsob úhrady: Zvolte položku. doplatek rodiny: Zvolte položku. tel: (ředitelka) tel: (sociální pracovník DpS Orlová) PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat osobě sociální službu za účelem zajištění jejích životních potřeb, které si vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemůže dlouhodobě zajišťovat sama ve vlastním prostředí, a to ani za pomoci dostupných sociálních služeb. 2. Druh sociální služby: Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobě službu sociální péče v pobytové formě ve svém zařízení, které je ve smyslu ustanovení zákona č.108/2006sb. o sociálních službách domovem pro seniory, a jako takové poskytuje sociální služby a vykonává činnosti, příslušející tomuto zařízení. 3. Plánování poskytování sociální služby: Dle zákona č.108/2006sb. o sociálních službách je poskytovatel povinen s osobou individuálně plánovat sociální službu. Poskytování sociální služby plánuje pověřený pracovník poskytovatele (klíčový pracovník), společně s osobou, s ohledem na její osobní cíle, přání a možnosti, a to formou individuálních plánů, v souladu s metodikou poskytovatele. Průběh poskytování sociální služby a naplňování osobních cílů osoby je poskytovatel povinen s osobou průběžně vyhodnocovat. I. ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Stránka 2 z 12

3 Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobě v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, Lazy 870, A. ubytování B. stravování C. úkony péče A. Ubytování 1. Osobě je poskytnuto ubytování Zvolte položku.. 2. Pokoj je vybaven: a) polohovatelným lůžkem, b) nočním stolkem, c) stolem a židlí, d) prostorem pro umístění šatstva s uzamykatelnou skříňkou, e) osvětlením, které odpovídá velikosti pokoje. 3. Osoba si s sebou do DpS vzala nemá žádný svůj nábytek. 4. Mimo pokoj může osoba způsobem obvyklým užívat společně s ostatními klienty v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová: a) kuchyňku se základním vybavením (lednice, mikrovlna trouba, rychlovarná konvice, základní nádobí), v přízemí b) lednici c) kulturní místnost (vybavena televizí, DVD přehrávačem, počítačem s internetem, knihovnou, klavírem), d) zahradu a zahradní příslušenství, e) společenská zákoutí v komunikačních prostorách, f) relaxační místnost 5. Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního či osobního prádla. 6. Poskytovatel je povinen udržovat ubytovací a společenské prostory ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání. 7. Osoba je povinna užívat ubytování a společenské prostory řádně. V těchto prostorách osoba není oprávněna bez souhlasu poskytovatele provádět změny, jak je uvedeno v Domácím řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová. 8. Jsou monitorovány společné prostory: vchodové vstupní dveře, kulturní místnost a schodiště. Obraz z těchto společných prostor se nahrává. Monitoruji se pouze společné prostory, a to z důvodu bezpečnosti a omezení krádeží. 9. Osoba bere na vědomí a souhlasí s tím, že z provozních důvodů (zejména nezbytné stavební opravy či úpravy, nutnost údržby, modernizace, apod.) je poskytovatel oprávněn dočasně nebo trvale osobu přemístit, a to i na pokoj jiného typu. Na žádost osoby a podle možností poskytovatele lze osobu umístit na jiný pokoj, v tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě. B. Stravování 1. Poskytovatel zajišťuje osobě stravu podle vnitřních pravidel SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk a dietní potřeby osoby, nejméně v rozsahu tří hlavních jídel denně. Stránka 3 z 12

4 2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku. 3. Dietní stravování doporučuje ošetřující lékař. 4. Osoba bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud množství stravy zajištěné poskytovatelem nebude pro ni dostačující, zajistí si potraviny nad rámec poskytované stravy sama. C. Péče 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat osobě tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) sociálně terapeutické činnosti, e) aktivizační činnosti, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 2. Činnosti jsou podrobně s osobou sjednány v příloze č. 2 smlouvy: Počáteční nastavení sociální služby. II. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 1. Poskytovatel zajišťuje osobě základní sociální poradenství v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 505/2006Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.108/2006sb. o sociálních službách. Jedná se o informace, které přispívají k řešení nepříznivé životní situace osoby. 2. Základní sociální poradenství poskytovatel zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se podílejí na péči o osobu. 3. Základní sociální poradenství se poskytuje bez úhrady nákladů. III. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 1. Poskytovatel se zavazuje osobě zprostředkovat dle jeho individuálního přání fakultativní služby nad rámec základních činností. 2. Fakultativní činnosti se poskytují podle vnitřních pravidel SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, a za úhradu nákladů dle platného ceníku. Ceník fakultativních služeb je přílohou k Domácímu řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová. Stránka 4 z 12

5 IV. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. Služba sjednaná v čl. I. smlouvy se poskytuje v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, provozované poskytovatelem v Orlové, Lazy 870, Domov pro seniory poskytuje neomezeně po dobu 24 hodin ošetřovatelskou péči, ostatní služby jsou poskytovány dle potřeby osoby a možností poskytovatele, minimálně však v pracovní době příslušného zaměstnance. V. VÝŠE ÚHRADY A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ 1. Osoba se zavazuje zaplatit úhradu za ubytování a stravu podle platného Ceníku sociálních služeb SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (viz příloha č. 1). O změnách ceníku bude osoba informována zveřejněním na nástěnce a prostřednictvím sociální pracovnice 2. Osoba prohlašuje, že má dostatečný příjem na úhradu nákladů za ubytování a stravu dle platného ceníku, při zachování 15% z příjmu, a nežádá o snížení úhrady. NEBO: Osoba prohlašuje, že by jí po zaplacení plné úhrady za ubytování a stravu dle platného ceníku nezůstala částka minimálně ve výši 15% z jejího příjmu, a proto došlo ke snížení úhrady. Osoba bere na vědomí, že je povinna doložit poskytovateli výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady. 3. Z důvodu, že příjem osoby nepostačuje na úhradu nákladů za poskytování sociální služby, osoba dává souhlas s pokytnutím informací třetí osobě, která s poskytovatelem sepíše Dohodu o spoluúčasti a to v rozsahu předložení vyúčtování za poskytnuté služby a uvedení částky, na kterou osobě nedostačuje příjem. Osoba souhlasí, že Dohoda o spoluúčasti bude součástí sociální dokumentace. 4. Osoba se zavazuje, zaplatit měsíční úhradu, nejpozději do Klepněte sem a zadejte text.. dne daného měsíce. 5. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu Zvolte položku. Platba za nástupní měsíc musí být provedena hotově v den nástupu do zařízení. 6. Osoba, které byl přiznán příspěvek na péči, hradí poskytovateli za úkony péče částku ve výši přiznaného příspěvku na péči na daný kalendářní měsíc. Osoba dává souhlas k tomu, aby příjemcem příspěvku na péči byl po dobu poskytování sociální služby poskytovatel. NEBO: Osoba, které nebyl přiznán příspěvek na péči, či je příspěvek na péči v řízení, souhlasí s tím, že do rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči bude za poskytnutí péče hradit poskytovateli částku 800,-Kč měsíčně. Po přiznání příspěvku na péči dojde k vyúčtování. Pokud příspěvek na péči však přiznán nebude, osoba souhlasí s tím, že bude hradit částku 800,-Kč měsíčně za poskytnutou péči i nadále. 7. V případě, že osoba dočasně opustí domov pro seniory (dovolenka, hospitalizace) hradí pouze nájemné ve výši 160,-Kč za 1 den (cena lůžka + režijní náklady). 8. V případě hospitalizace osoba souhlasí s tím, že příspěvek na péči náleží poskytovateli. Pokud hospitalizace trvá déle než 1 kalendářní měsíc, je výplata příspěvku na péči Úřadem práce ČR pozastavena, a to do doby ukončení hospitalizace osoby. Stránka 5 z 12

6 9. Poskytovatel je povinen osobě vyúčtovat sociální službu a vrátit přeplatky na úhradách a na příspěvku na péči (vratky) nejpozději do konce měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen vyplatit přeplatek na úhradě osobě v hotovosti nebo převodem na její depozitní účet. 10. Poskytovatel je povinen předat osobě výpis z jejího depozitního účtu, a to v písemné podobně, 1x za 3 měsíce nebo častěji, pokud si to osoba vyžádá, pouze však v případě, že došlo za tuto dobu na depozitním účtu osoby k pohybu financí (vklad, výběr). 11. V případě úmrtí osoby je finanční zůstatek předmětem dědického řízení. Přeplatek příspěvku na péči zůstává SLEZSKÉ HUMANITĚ, obecně prospěšné společnosti, a není předmětem dědického řízení. VI. UJEDNÁNÍ O DODRŽOVÁNÍ DOMÁCÍHO ŘÁDU DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY ORLOVÁ 1. Pravidla poskytování sociální služby se řídí vnitřním předpisem poskytovatele, tj. platným Domácím řádem Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, s jehož obsahem byla osoba seznámena, což potvrzuje svým podpisem. Současně osoba potvrzuje, že Domácímu řádu rozumí a zavazuje se jej dodržovat. VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud osoba způsobí poskytovateli škodu, škoda bude řešena ve shodě s ustanoveními Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 2. Smluvní strany se dohodly, že má-li smluvní strana za to, že není naplňována tato smlouva, bude rozpor řešit nejprve jednáním s druhou smluvní stranou o jeho odstranění. Obě strany se zavazují řešit případné neshody snahou o nalezení smírného řešení v rámci jednání, ještě před jejich soudním řešením. 3. Osobě může být v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová zřízen trvalý pobyt, avšak nejdříve po uplynutí 3 měsíců od podpisu této smlouvy. Po zřízení trvalého pobytu nevzniká osobě žádné vlastnické či majetkové právo vůči poskytovateli. VIII. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY A MOŽNOSTI JEJÍHO ZRUŠENÍ 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu a to oběma smluvními stranami a úhradou platby na měsíc, v němž osoba nastupuje. 3. Osoba nemůže práva vyplývající z této smlouvy převést na jinou osobu. 4. Zrušení a zánik smlouvy: Smlouva o poskytování sociální služby může zaniknout nebo být zrušena: a) písemnou dohodou, Stránka 6 z 12

7 b) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny plnit po dobu uplynutí výpovědní lhůty své povinnosti dle této smlouvy, pokud se nedohodnou jinak. Osoba může vypovědět smlouvu bez udání důvodu. 5. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů, jestliže: a) osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy, a to: nezaplacením úhrady po dobu delší 30- ti kalendářních dnů nebo opakovaná prodlení i po kratší dobu opakovaným porušováním Domácího řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová b) osoba opakovaně porušuje obecně právní předpisy, c) dojde ke změně zdravotního stavu osoby, který vyžaduje jiný typ zdravotní či sociální služby, d) jestliže osoba nevyužívá sjednané sociální služby; za tuto skutečnost se považuje pobyt mimo Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová (dovolenka), který překračuje v úhrnu 5 dní v kalendářním měsíci, e) dojde k úmrtí osoby, f) poskytovateli bude odebrána, popř. nebude prodloužena, registrace, g) neprodlouží-li pronajímatel budovy nájemní smlouvu, výpovědní lhůta je 1 rok. Osoba je na tuto skutečnost upozorněna. IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 1. Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č.108/2006sb. o sociálních službách. Ve věcech, které zákon o sociálních službách neřeší, platí ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 2. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné/ neúčinné, nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit, po vzájemné dohodě, toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu, neplatného/neúčinného ustanovení. 3. Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody stran pouze formou písemných a vzestupně očíslovaných dodatků. 4. Poskytovatel uznává, že osoba je slabší stranou, a to se všemi důsledky, které ze smluvního práva plynou. Osoba však vědomě prohlašuje, že ujednání v této smlouvě nejsou k její tíži a je s nimi plně obeznámena, a službu využívá v rozsahu, se kterým souhlasí. 5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a shodně prohlašují, že s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, a že smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 6. Osoba uděluje poskytovateli souhlas se zpracováváním, shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých údajů dle zákona č.101/2000sb. o ochraně osobních údajů, dále zákona č.111/2006sb. o pomoci v hmotné nouzi, dále zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách, v platných zněních, a to pro účely poskytování sociální služby vymezené v této smlouvě. 7. Pověření k uzavírání smluv o poskytování sociální služby s osobou dle zákona č. 108/2006 Sb., Stránka 7 z 12

8 o sociálních službách, je k nahlédnutí u pověřených zaměstnanců, tj. vedoucí zdravotní a sociální služby Orlová Lazy, zástupce vedoucí zdravotní a sociální služby Orlová Lazy, sociální pracovník Orlová Lazy. 8. Tato smlouva je vyhotovena ve Zvolte položku. stejnopisech, každá s platností originálu, přičemž každá ze stran (Zvolte položku.) obdrží jedno vyhotovení. V Orlové, dne Klepněte sem a zadejte text. Připravila a s osobou projednala Mgr. Pátereková Renáta, sociální pracovník Smlouvu uzavřela: Osoba.... Vedoucí zdravotní a sociální služby. Ředitelka, Gertruda Remešová, statutární zástupce SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Přílohy: č.1: Ceník sociálních služeb č.2: Počáteční nastavení sociální služby Stránka 8 z 12

9 Příloha č. 1. CENÍK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB od Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, schválila od Ceník sociálních služeb, v souladu s Vyhláškou č.505/2006sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách č.108/2006sb., 15 Domovy pro seniory, kde je stanovena maximální cena pobytových služeb celkem 380,-Kč na 1 pobytový den, a to 210,-Kč za ubytování a 170,-Kč za celodenní stravu. Jednolůžkový pokoj s příslušenstvím Jednolůžkový pokoj bez příslušenství Dvoulůžkový pokoj Třílůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj PLATBA CELKEM ubytování strava měsíčně na 1 den měsíčně z toho na 1 den měsíčně na 1 den dieta č.1, 2, 3, 4, dieta č PEG dieta č.1, 2, 3, 4, dieta č PEG dieta č.1, 2, 3, 4, dieta č PEG dieta č.1, 2, 3, 4, dieta č PEG dieta č.1, 2, 3, 4, dieta č PEG Smluvní lékaři doporučují klientům diety dle jejich zdravotního stavu. Diabetická dieta (dieta č.9) má 2. večeři. Rozpis stravy na den: snídaně oběd nápoj, ovoce večeře 2. večeře dieta č.1, 2, 3, 4, 7 20,- 80,- 10,- 45,- - dieta č. 9 20,- 80,- 10,- 45,- 10,- V případě nepřítomnosti klienta v domově pro seniory se hradí pouze udržovací poplatek ve výši 160,-Kč za 1 den. V Karviné, Gertruda Remešová Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Stránka 9 z 12

10 Příloha č. 2. Počáteční nastavení sociální služby s klientem p. v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová. Dle zákona č.108/2006sb., o sociálních službách, je poskytovatel povinen společně s klientem plánovat a hodnotit průběh sociální služby. Klient má svého klíčového pracovníka p. (zaměstnanec Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová), se kterým sociální službu plánuje. Plán slouží ke zjištění potřeb klienta a ke zjištění, jakou podporu od nás potřebuje. Na počáteční nastavení sociální služby navazuje zhodnocení (inventura) a následné (nové) nastavení sociální služby. Kontakt na nejbližšího příbuzného: 1.) Ubytování - klient bude bydlet na - lůžkovém pokoji, což mu vyhovuje - mytí podlahy bude provádět uklízečka každý den dopoledne, velký úklid mytí oken, dveří bude - provádět uklízečka 2x ročně - úklid v nočním stolku bude provádět klient s pomocí personálu 1x za týden v úterý, ev. dle potřeby - úklid ve skříních bude provádět personál 1 x za týden v úterý, ev. dle potřeby - praní prádla zajistí prádelna Lotos, špinavé prádlo k praní odebere personál do místnosti k tomu určené, úklid čistého prádla - do skříně zajistí rodina/personál/jinak dle potřeby - žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení zajistí prádelna Lotos - postranice na lůžko bude/nebude potřebovat, když ano, tak proč? - klíč od pokoje chce/nechce, může si o klíč kdykoliv požádat - úpravu lůžka bude provádět klient/personál dle potřeby, jak, co? - výměnu lůžkovin bude provádět klient/personál/rodina, 1x za., ev.dle potřeby, co - má k dispozici šatní skříň s uzamykatelnou skříňkou - signalizaci k přivolání personálu bude potřebovat/nepotřebuje/návštěvy personálu četnost přes den i v noci - vstává v kolik hodin, kdo budí? - po obědě odpoledne odpočívá v lůžku 2. ) Strava - využívá dietu č. - máte alergii na nějakou potravinu? - stačí normální porce - bude se stravovat na pokoji u stolu/v lůžku, nají se sám(a)/krmí personál, jí lžící/příborem/jinak (talíř, lžíce, příbor, hrnek na polévku, poloha při stravování), používá/nepoužívá ubrousek proti znečištění oděvu - pomoc při stravování kdo, v čem? - pitný režim bude zajišťovat kdo, jakým způsobem, personál připomíná, že má pít - nápoje požaduje připravit kdo, kdy, co? - bude využívat lednici k úschově potravin? klient/rodina/personál popíše potraviny příjmením klienta, personál uloží do lednice, klient požádá o potraviny z lednice/personál klientovi potraviny z lednice aktivně nabízí - seznámen s možnosti využití kuchyňky v přízemí - časový rozvrh podávání jídel vyhovuje/nevyhovuje snídaně v 8 hodin, oběd ve 12 hodin, Stránka 10 z 12

11 svačina v 15 hodin, večeře v 17 hodin, diabetici - druhá večeře ve 21 hodin, jak jinak? 3.) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Personál zajišťuje pomoc při: - oblékání a svlékání, čeho? - obouvání, zouvání - výběru oblečení - vstávání z lůžka - přesunu na lůžko nebo vozík - změně poloh přes den, v noci jak často, kdo? - klient bude mít kompresorovou antidekubitní matraci, polohovací pomůcky? - orientaci v prostoru v domově i mimo něj zvládá klient sám/pomáhá personál doprovod/slovní doprovod 4.) Pomoc při osobní hygieně - ranní i večerní hygiena bude probíhat na pokoji v lůžku/na pokoji u umývadla/v koupelně. Klient/personál přichystá pomůcky k hygieně, podá klientovi lavorek s vodou, klient si umyje obličej, ruce,., se zbytkem pomáhá personál. Klient provede hygienu u umývadla na pokoji, kdo chystá pomůcky, sám provede hygienu, pomoc..hygiena probíhá v koupelně, kdo přichystá pomůcky, kdo hygienu,.. Personál také provádí výměnu plen a promazání kůže krémem. - sprchování bude probíhat v koupelně na patře. Sprcha probíhá ve stoje, vsedě, vleže na koupacím lůžku, jinak 1 x za..ve den., asistence muže, ženy při hygieně vadí/nevadí. Klient jak provede hygienu co zvládne, personál zda a jak mu pomáhá, včetně mytí vlasů kdo, jak, výměna plen kdo, ošetření kůže krémem kdo, jak - péči o nehty na rukou zajistí klient/rodina/personál/kdo jiný, 1 x za v den., ev. dle potřeby, jakým způsobem? - péči o nehty na nohou zajistí klient/rodina/pedikérka/kdo jiný, 1 x za 6 týdnů/ jinak - péči o ústa zajistí klient/personál/někdo jiný, četnost, čím (Pagavit štětičky, které budou klientovi zakoupeny z vlastních zdrojů) - holení - vlasy klientovi češe sám/personál/kdo jiný, kdy, jak, čím? - promazávání kůže léčebnou kosmetikou bude provádět klient/personál, četnost, čím, co? (budou promazávány rizikové oblasti náchylné k proleženinám), léčebnou kosmetiku si klient hradí ze svých zdrojů, její zakoupení zajišťuje rodina/staniční sestra - klient používá inkontinentní pomůcky, kdo přikládá pleny, četnost, (v poledne personál použije k hygieně léčebnou čistící pěnu), pěna je hrazená klientem z jeho zdrojů, její zakoupení zajišťuje staniční sestra - 5.) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - praktický lékař při zařizování lékařské péče pomáhá sám klient/personál, při potížích volá pomoc klient/personál, doprovod klienta zajistí rodina/organizace/kdo jiný - odborní lékaři - pomoc při nákupech v domově zajistí klient/personál, nákup věcí (oblečení) mimo domov zajistí klient/rodina/personál, peníze na nákup věcí si vyzvedne/nevyzvedne u samostatné referentky - nákup drogistického zboží zajistí klient/rodina/personál, nákup potravinového zboží zajistí klient/rodina/personál z financí klienta - stříhání (jinou úpravu) vlasů bude provádět kadeřnice jeho, kadeřnice, která do domova dochází 1 x za 2 měsíce, v místnosti pro kadeřnici, úhradu za službu provede klient/samostatná referentka/kdo jiný - péči o nehty a kůži na nohou bude provádět pedikérka jeho/pedikérka, která do domova dochází 1 x za 6 týdnů, v místnosti pro pedikérku, úhradu za službu provede klient/samostatná Stránka 11 z 12

12 referentka - čtení a vyřízení úřední pošty zajistí klient s pomocí sociální pracovnice, popř. ve spolupráci s rodinou - pomoc při přebírání důchodu, který chodí poštou, zajistí nikdo/samostatná referentka, dosílka - při orientaci vůči jiným fyzickým osobám pomáhá personál slovním doprovodem, - dopomoc při vyhledávání příbuzných žádá/nežádá - 6.) Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Klient se bude účastnit: - trénování paměti, trénování jemné motoriky - hraní her, zpívání - oslav svátků, narozenin - společenských akcí při různých příležitostech - vlastní zájmy: - rehabilitaci za úhradu 50,-Kč bude/nebude využívat, poskytovat bude kdo, kdy, jak, kde, kdo hradí - v případě, že se nevrátíte z vycházky, návštěvu? v dohodnutou dobu, co máme dělat? 7.) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - při kontaktu s úřady, s poštou, se soudy, se zdravotní pojišťovnou, popř. jinou institucí zajistí písemnou pomoc rodina, popř. sociální pracovnice, doprovod zajistí rodina, popř. organizace, v případě, že se věc týká financí, zajišťuje písemnou pomoc rodina, popř. samostatná referentka, doprovod zajistí rodina, popř. organizace - hotovost bude mít uloženu kde, kdo bude klientovi v případě potřeby pomáhat s hospodařením jeho peněz, u sebe: Úhrady za bufet, pedikérku, kadeřnici, poplatky za fakultativní činnosti a poplatky za léky, poplatky za rehabilitačního pracovníka hradí kdo, jak - kontrolu financí a vedení osobního účtu bude provádět kdo - přeje si zřídit osobní účet? 8.) Ostatní služby - léky chystá klientovi sám/staniční sestra/někdo jiný, na celý týden do lékovky, jednotlivé dávky léků podá personál, jak, kdo podá tekutiny na zapití - léky na recept vyzvedává organizace - klient se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen podepsat - oslovení klienta: - OP a průkazku zdravotní pojišťovny bude mít klient uschovanou u sebe/ v pracovně personálu/ jinde - do sociální dokumentace může nahlížet kromě klienta kdo - prádlo bude/nebude mít klient značeno na skrytém místě - souhlasí/nesouhlasí s vystavením fotografií na veřejném místě - pohřeb bude zajišťovat kdo, pohřební služba která U uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby byl přítomen kdo. Uzavření proběhlo kde V Orlové Lazích... osoba Připravil/a a s osobou projednal/a... (pověřená osoba Domova pro seniory SH, Orlová) dne: za poskytovatele Stránka 12 z 12

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne V souladu se zákonem č. 108/2006 Sbírky, o sociálních službách, podle 49 a 91 cit. zákona mezi 1) SLEZSKOU HUMANITOU, obecně prospěšná společnost se sídlem:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Poskytovatel: Domov Kytín,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... Poskytovatelem sociální služby: uzavřená smluvními stranami: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Adresa: Sídlo: Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany: 1) Pan(í)., nar..., trvale bytem.., rodné číslo.., v textu dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY I. Smluvní strany Hospic na Svatém Kopečku sídlo: nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc Svatý Kopeček IČ: 73634671 IČ služby: 9004092 bankovní spojení: Komerční banka,

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem, v Domově sv. Aloise, Hradišťská 30, Plzeň, 326 00 podle 88 písm. i) a 50 zákona č.108/2006 Sb. v platném znění Městská charita Plzeň,

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Paní narozena dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče. v Azylové ubytovně pro muže

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče. v Azylové ubytovně pro muže Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Azylové ubytovně pro muže Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan.... nar. bydliště v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) Sociální služby

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od

Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od 1. 6. 2013 uzavřena dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: Pan: Mgr. Koverdynská Marie narozená: 2.5.1937 rodné číslo: 375502/017 bydliště: Na Štěbetce

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace IČ: 00874671 Zastoupený ředitelem Alešem Koblihou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní).., nar..,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan: datum nar.: trvalé bydliště (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/a (výběr

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více