VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF WEIGEL VYŠŠÍ GEODÉZIE II HE10_M01 ZÁKLADNÍ VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE (NIVELAČNÍ BODY A NIVELAČNÍ SÍTĚ) STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Tento text neprošel jazykovou korekturou Josef Weigel, Brno (111)

3 OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova Metodický návod na práci s textem Počátky výškových měření Nejstarší výšková (nivelační) měření Nilometry Dioptra Chorobates Krokvice Průhledítko (průzor) Jana Dubravia První nivelační přístroje s dalekohledem Vědecké počátky nivelace Nivelační přístroje s libelou Trigonometrické měření výšek Barometrické měření výšek Nadmořské výšky a střední hladiny moří Hladina moře (oceánu) a její měření Příčiny změn výšky mořské hladiny Mareografy přístroje k měření výšky mořské hladiny Družicová altimetrie GPS na bójích Střední hladina moře (MSL) Výchozí body výškových systémů Výchozí body výškových systémů používaných na našem území Molo Sartorio v Terstu (Jadranský výškový systém) Normaal Amsterdams Peil (Výškový systém Normal-Null) Kronštadt (Baltský výškový systém) Další vybrané výchozí body výškových systémů používaných v Evropě Základní nivelační (výškové) sítě na našem území Rakousko-uherská nivelační síť - období do roku Období první republiky ( ) Válečné období Vybudování ČSJNS (období ) Výškový systém Jadranský - ČSJNS ČSJNS výškové systémy baltské Výškový systém Baltský B Výškový systém Baltský B Výškový systém Baltský - po vyrovnání (zkratka Bpv) (111)

4 5.4.3 Přibližný převod mezi výškovým systémem jadranským a Bpv Opakované nivelace a Zvláštní nivelační sítě, období Opakované nivelace Zvláštní nivelační sítě Období po roce Česká státní nivelační síť - ČSNS Štátna nivelačná sieť na Slovensku Zapojení výškových geodetických základů do UELN Státní prostorové sítě Prostorové sítě NULRAD a DOPNUL Základní geodynamická síť ČR (GEODYN) Česká síť permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS) Evropský vertikální referenční systém (EVRS) Celosvětový výškový systém (WHS) Nivelační body Základní výškové bodové pole Základní nivelační body Body ČSNS I. až III. řádu Označování nivelačních oblastí a nivelačních pořadů Číslování (označování) nivelačních bodů STABILIZACE NIVELAČNÍCH BODŮ Nivelační značky Typy stabilizací nivelačních bodů Stabilizace Základních nivelačních bodů Hloubkové a tyčové stabilizace Stabilizace nivelačními kameny Nástěnná stabilizace Skalní stabilizace Jiné typy stabilizací Volba míst pro nivelační body Obecné zásady Stabilita nivelačních bodů Místopisy nivelačních bodů a zákres bodů v mapě Dokumentace nivelačních údajů, databáze Katalogy nivelačních bodů Soubory nivelačních údajů Databáze ČSNS Údržba a obnova ČSNS Úkoly Závěr Shrnutí Studijní prameny (111)

5 8.2.1 Základní literatura Seznam doplňkové studijní literatury Základní právní předpisy Odkazy na další studijní zdroje a prameny Elektronické zdroje Seznam obrázků a tabulek (111)

6

7 1 Úvod 1.1 Cíle Předmět Vyšší geodézie II prohlubuje a doplňuje znalosti získané v bakalářském studiu v předmětech Geodézie, Geodetické sítě a Vyšší geodézie a základy kosmické geodézie. Hlavním cílem tohoto studijního modulu je podat detailní informace o nivelačních sítích a nivelačních bodech se zaměřením především na naše státní území. V úvodní části je nastíněn vývoj výškových měření od počátků naší civilizace. Do této historické části nebyly zahrnuty milníky spojené se studiem tíhového pole Země, neboť budou začleněny do modulu zabývajícího se teorií výšek obecně. Vývoj výškových sítí je v tomto modulu pojat nejen z historického hlediska jejich vzniku, ale je i pojednáno o současných trendech spojených s aplikacemi družicových technologií, které mají již převážně globální charakter. 1.2 Požadované znalosti Při studiu tohoto předmětu se předpokládá, že student zvládl bez větších problémů teoretickou i praktickou stránku výškových měření zařazených do předmětů Geodézie a Výuka v terénu. Předpokládá se samozřejmě dobrá znalost metody geometrické nivelace i základní znalosti z vyrovnání geodetických sítí. 1.3 Doba potřebná ke studiu Studijní text není příliš náročný na znalosti z teoretických disciplín, má spíše popisný charakter. Protože značná část textu je rozšířením a konkretizací již známých poznatků, je doba potřebná ke studiu dána schopností studenta zapamatovat si podstatné informace z těchto pasáží. Doba potřebná ke studiu celého modulu byla odhadnuta na 12 hodin. 1.4 Klíčová slova Altimetrie, GNSS, mareograf, nivelace, nivelační body, nivelační přístroj, stabilizace nivelačních bodů, státní nivelační sítě, střední hladina moře, prostorové sítě, výšková měření, výškové systémy, základní výškové bodové pole 1.5 Metodický návod na práci s textem Text je převážně faktografický, proto jeho studium nevyžaduje žádných speciálních znalostí z matematiky nebo fyziky. V textu nejsou žádná odvozování a pokud jsou uvedeny vzorce nebo vztahy, tak jen v jejich 7 (111)

8 výsledné podobě. Některé složitější metody jsou jen naznačeny, neboť se student s nimi setká v jiných předmětech, např. v kosmické geodézii, v geofyzice a geodynamice aj. Podrobněji je zmíněna tématika evropských a světových výškových systémů, neboť ucelená literatura zatím neexistuje a student by musel komplikovaně tyto informace získávat jinde. Podobný přístup byl zvolen i k problémům vázaným k tzv. střední hladinu moře a metodám jejího určení. Vlastní studium textu by nemělo být náročné a předpokládá, že student si doplňující informace, které ho zaujmou hlouběji, dohledá na internetu. Šíře problematiky popisované v textu neumožnila vypsat internetové odkazy. Zde odkazuji studenta na internetové vyhledávače. Na některé kontrolní otázky bude moci student odpovědět jen po jejich vyhledání na internetu. Stručná historie výškových měření V této kapitole bude podán stručný přehled o historii výškových měření od nejstarších dob po počátky přesných nivelačních měření. Další vývoj nivelačních metod a nivelačních přístrojů bude náplní dalšího studijního modulu. 8 (111)

9 2 Počátky výškových měření Základní myšlenka využití vodní hladiny ve spojených nádobách k nivelaci je stará několik tisíciletí před naším letopočtem. I když se nedochovaly žádné písemné nebo obrazové záznamy, lze si jen stěží představit, že by velká zavodňovací, zavlažovací a kanalizační zařízení v Egyptě, Babylónii a Číně byla vybudována bez znalostí této měřické metody Nejstarší výšková (nivelační) měření Nejstarší známé kanály a průplavy byly vybudovány v kolébce civilizace - Mezopotámii již 4000 let př.n.l. pro zavlažování rozsáhlých území mezi řekami Eufratem a Tigridem. Obdobné zavlažovací stavby jsou známy z Pákistánu a severní Indie (2600 př.n.l.), z Číny (2300 př.n.l.) a z Peru. V Egyptě, za vlády faraóna VI. dynastie Fiopse (Pepi I - Meryre) v druhé polovině třetího tisíciletí př.n.l., byl pro plavbu lodí přes kaskády (cataracs).vybudován první kanál na řece Nilu v blízkosti Asuánu. V té době byly též započaty práce na stavbě kanálu Bahr Yussef (Josefova vodní cesta) spojujícího řeku Nil s jezerem Moeris (nyní Birket Qarun) Nilometry Ke sledování výšky hladiny řeky Nilu byly zřizovány v chrámech v jeho blízkosti nilometry (sloupy, schodiště nebo studny propojené s řekou), na jejichž stěnách byly vytesány kalibrační stupnice, viz obrázky 2.1 a 2.2. Obr. 2.1 :Nilometr v Asuánu Obr.2.2: Nilometr v Kom Ombo Dioptra První podrobný popis nivelační metody uvádí ve svém spise Peri dioptrás (Dioptrika, resp. O dioptře) Hérón Alexandrijský (kolem 10 kolem 75), v níž se v 35 kapitolách (z celkového počtu 37) zabýval postupy a měřickým vybavením pro geodézii. Předpokládá se, že podkladem pro jeho práce byly starší egyptské spisy, které zpracoval na způsob učebnice. V tomto spise Hérón 9 (111)

10 Alexandrijský popisuje dioptru, předchůdce teodolitu, a nivelační přístroj. Nivelačním přístrojem (obrázek 2.3) byla trubice položená na dlouhém pravítku. Vodorovná trubice byla na obou koncích zakončena svislými skleněnými válci, které s ní tvořily spojité nádoby. Tyto válce byly chráněny ochrannými rámci, v nichž se pomocí šroubů pohybovaly destičky s vodorovnými štěrbinami - průzory, které se nastavovaly do výše vodní hladiny ve válcích. Přístroj se upevňoval na stojan s kruhovou, ozubenou deskou. Nivelační lať k tomuto přístroji (obrázek 2.4) byla rozdělena na dílky (stupnici) a opatřena černobílým kruhovým terčem, zavěšeným na kladce. Lať byla též vybavena olovnicí Chorobates Jiný nivelační přístroj popisuje Vitruvius Pollio v knize De architectura z roku 13 př.n.l. Tento přístroj, zvaný chorobates (princip je na obrázku 2.6), je dřevěná deska dlouhá 20 stop (asi 6 m), na koncích opatřená dvěma stejně dlouhými, do pravého úhlu upevněnými podstavci (nohami). Mezi deskou a každým podstavcem jsou příčky, přes které procházejí na desce zavěšené olovnice. Podkládáním noh se olovnice přivedly do správné polohy, čímž byla deska urovnána. Uprostřed desky byl rovněž vyřezán podélný žlábek dlouhý 5 stop (1,5 m) a široký 1 palec (2,5 cm), který sloužil k urovnání desky pomocí vody nalité do tohoto žlábku. Voda byla používána při větrném počasí, kdy nebylo možno použít olovnic. Obrázek 2.5 je z vydání Vitruvia z roku Obr. 2.3: Hérónův nivelační přístroj Obr 2.5: Vyobrazení Chorobates s dalšími nivelačními přístroji Obr. 2.4: Hérónova nivelační lať Obr. 2.6: Schéma chorobates Autor se v této knize zmiňuje také o přístroji librae aquariae (vodní váha), podrobný popis však neuvádí. Existuje názor, že to byl zjednodušený přístroj Heronův, v jehož trubici plavaly speciálně upravené průzory. 10 (111)

11 Krokvice U přístroje chorobates bylo využito k určení vodorovného směru i směru svislého, realizovaného závěsem olovnice. K takto vytvořenému svislému směru byl mechanicky zkonstruován pravý úhel. Obr. 2.9: Krokvice s průzorem Obr. 2.10: Krokvice závěsná Obr. 2.7: Princip krokvice Obr. 2.8: Schéma užití krokvice Princip je znám z tzv. krokvice (A-frame level) obrázek 2.7 rovnoramenného trojúhelníku, urovnávaného do vodorovného směru pomocí olovnice. Na tomto principu vznikaly i další nivelační přístroje (obrázky 2.8 až 2.10). Dá se předpokládat, že tento princip byl používán již v dřívějších dobách při stavbách pyramid. Na obdobném principu byl sestrojen i primitivní nivelační přístroj (tvůrce Abderrahman el Chaziny zemřel v r. 1157), kterým byl pravidelný, trojboký, dutý jehlan. V jeho vrcholu byla zavěšena olovnice, která při vodorovné poloze základny směřovala do jejího středu. Vodorovná přímka se vytyčovala pomocí průzorů ve stěnách jehlanu. V knize Giovaniho Brancy z roku 1629 je vyobrazen hadicový výškoměr. Kožené hadice jsou spojeny krátkými cínovými trubicemi, na jejichž koncích jsou skleněné válce Průhledítko (průzor) Jana Dubravia První popis nivelace v české literatuře se objevuje roku 1547 v díle De piscinis od olomouckého biskupa Jana Dubravia ( ). V knize II. kapitola 2. se píše O nivelaci v rybnících a nástrojích k tomu užívaných. Protože Dubraviovo dílo bylo podkladem pro práce Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan ( ) při zakládání rybníků a stok v jižních Čechách, uvedeme pro zajímavost citaci z tohoto díla (převzato z [1]): 11 (111)

12 Měřič má povinnost, aby často chodil na místo, jež se hodí k založení rybníka a důkladně je prozkoumával. Jakmile je častěji prohlédne a uzná je za dostatečně způsobilé, nastane mu úkol, aby s použitím vodní krokvice vyměřil spád vod na onom místě a pak rozhodl,jak vysoká hráz se má podle hloubky stojících vodu rybníka postavit. Podle Vitruvia se pak spád vody vyměřuje průhledítkem, vodováhou nebo krokvicí. Týž Vitruvius říká, že přesnějšího výsledku se dosahuje vážnou latí, protože průhledítka a vodováhy klamou. Vzor takové krokvice popisuje v 8. knize velmi mnoha slovy a nadto i náčrtkem. I my užíváme krokvice takřka všeobecně, jakož i vodováhy a jako průhledítka, jež také on popsal. Kdo však by se rád nosil na cestách s krokvicí, dlouhou asi dvacet stop? My tedy uvedeme v obecnou známost průhledítko, přístrojek ne větší než dvě dlaně, jaký bude moci každý kamkoliv s sebou nosit, třebas i v měšci, a hned vyměřovat rybník.průhledítko se zhotovuje takto: vede se úplně rovná měděná nebo železná destička dlouhá sedm nebo osm palců, široká na prsteník, zcela na konci se k ní připojí přepážky, také tak hladce Obr. 2.11: Průhledítko Jana Dubravia z roku 1547 vyrovnané a uprostřed provrtané, aby bylo možno otvory se dívat skrz. Uprostřed boční strany se tyčí železná hůlka; na vrcholu má kroužek a o něco níže závaží, zavěšené na niti tak, jak to vidíš na našem nákrese.(obrázek 2.11 schéma průhledítka, nejedná se kopií nákresu z originálu díla) Průhledítka pak rybníkáři používají jako základu svého umění, neboť dobře vědí, že bez krokvice údaje pouhého zraku bývají klamné. Chtěl-li bys tedy někdy užít tohoto průhledítka při vyměřování rybníků, připrav si nejprve tyč,rozdělenou po určitém počtu loket. Potom tuto tyč zaraz do země v místě, odkud začneš s vyměřováním. Až to vykonáš, zarazíš železný hřeb do oné tyče, opět ve vzdálenosti určitého počtu loket. Na tento hřeb zavěs na kroužek průhledítko, ale svisle. Jinak totiž, nebude-li zvěšeno správně a rovně a potom přiloženo k oku tou stranou, na které jsou přepážky s otvory, nebude jeho údaj spolehlivý. Je k tomu třeba vybrat klidný a tichý den, neboť čím méně se bude vítr do krokvice opírat, tím rychleji a lépe skončíš vyměřování rybníka. Budeš-li v takový den právě vyměřovat maličké místo, hned jediným pohledem uvidíš a změříš spád vody. Pakli by se naskytla větší plocha než abys ji mohl celou najednou přehlédnout, nebo pakli snad by ji zastiňovaly a byly na překážku stromy, tehdy s prvního stanoviště změříš takovou plochu, kterou bude moci oko pohledem obsáhnout, a tak si budeš dále počínat na druhém stanovišti, potom třetím, pokud nedokončíš započaté dílo. Na konci každého úseku si znamenej celým číslem výšku, kterou ti v jednotlivých vzdálenostech ukáže průhledítko, abys tím bezpečněji a přesněji znal vzájemné poměry celého místa od prvního do posledního stanoviště a abys věděl, jak vysokou hráz máš podle těchto poměrů u rybníka zdvihnout. Je totiž stejně špatnou službou přehnat služební úkony jako je nesplnit, jestliže svou práci řídíme rozumným a náležitým způsobem. Text je dokladem nejen o konstrukci průhledítka, ale i pěkným popisem měřického postupu a společenského postavení a významu tehdejší funkce měřiče. 12 (111)

13 2.2 První nivelační přístroje s dalekohledem V roce 1608 sestrojil holandský optik Hanz Lippershey ( ) dalekohled a patentoval jej jen několik týdnů před Jakobem Metiusem. Další úpravu provedl v roce 1609 Galileo Galilei ( ). Roku 1640 sestrojil William Gascoigne (1610? 1644) v Anglii nitkový kříž upnutím dvou vláken v ohniskové rovině dalekohledu. Jeho vynález však zůstal nepovšimnut a mimo jeho zemi nebyl známý. Později ho použil francouzský matematik a astronom Jean Picard ( ) Vědecké počátky nivelace Francouzi položili také vědecké základy nivelace. Byl to právě Jean Picard v roce Jeho díla L école des arpenteurs où lón enseigne a. Traité du nivellement par M. Picard vydal opravené a rozšířené roku 1684 Fillipe de La Hire ( ). Ttitulní strana druhé publikace je na obrázku Jsou Obr. 2.12: Titulní strana Picardovy publikace o nivelaci vydání de La Hireho z roku 1684 Obr. 2.13: Picardův nivelační přístroj z roku 1674 v něm popsány přístroje Picardovy, de La Hirovy aj., jejich rektifikace a obsahují také původní teorii o nivelaci, pracovní postupy a vzory nivelačních zápisníků. Roku 1674 sestrojil Picard nivelační přístroj (obrázek 2.13 z de La Hireho publikace obrázek 2.12) kterým byla provedena nivelace okolo Paříže, aby se mohl, z rozkazu krále Ludvíka XIV., vybudovat vodovod pro Versailleský palác. Přístroj se skládal ze dvou trubic spojených ve tvaru kříže. Vodorovnou trubici tvořil dalekohled, ve svislé byla zavěšena olovnice, která 13 (111)

14 se při vertikální poloze přístroje ztotožňovala se značkou v dolní části trubice. Stativ připomínal malířský stojan. Další nivelační přístroje jsou ukázány na obrázcích 2.14 až Obr. 2.15: Nivelační přístroj de La Hireho Obr. 2.14: Huygensův(?) nivelační přístroj Obr. 2.16: Maletův nivelační přístroj Picardův přístroj byl později zdokonalen Christianem Huygensem ( ) viz -obrázek 2.14, a Adrienem Auzoutem ( ). Bylo jej možno rektifikovat a byl menších rozměrů. Na obrázku 2.15 je nivelační přístroj de La Hireho Nivelační přístroje s libelou Za autora trubicové libely se také považuje francouzský cestovatel, matematik, fyzik a diplomat Melchisédech Thévenot (1620? 1692), který ji vyrobil asi v roce 1660, neboť v únoru 1661 je o ní zmínka v jeho korespondenci s. Huygensem. Podle některých autorů již byla ale známa dříve. Původně to byla skleněná trubice naplněná vodou, později lihem. Jesse Ramsden ( ) v Anglii použil kolem roku 1768 k sestrojení libely již zakřivené trubice. Antonie de Chézi ( ) ji pak připevnil k dalekohledu. Přístroj již měl 14 (111)

15 podložku a stavěcí šrouby. V roce 1824 německý konstruktér Georg Friedrich von Reichenbach ( ) opatřil objímku libely rektifikačními šrouby. Na obrázcích 2.16 až 2.20 jsou ukázky některých těchto přístrojů. Obr. 2.17: Chéziho nivelační přístroj Obr. 2.18: Boinův nivelační přístroj s libelou Obr. 2.19: Ramsdenův nivelační přístroj z roku 1818 Obr. 2.20: Egaultův nivelační přístroj, výrobek firmy Secrétan 1866 První dosti dokonalý nivelační přístroj sestrojil v roce 1820 inženýr Pierre Marie Thomas Égault ( ), v roce 1825 byl doplněn o třínožku se stavěcími šrouby a hrubou ustanovkou a od roku 1830 jsou průzory nahrazeny dalekohledem. Tato základní konstrukce se používala až do doby, kdy byly nivelační libely na přístrojích nahrazeny kompenzátory. 2.3 Trigonometrické měření výšek Výšky je možno určovat nejen nivelací, ale též trigonometricky. Za počátky trigonometrie můžeme považovat její použití filosofem Thalesem z Miletu (asi 624 př.n.l.-asi 546 př.n.l), který určil výšku pyramidy z délky jejího vrženého stínu a podobnosti trojúhelníků. Původcem arabské trigonometrie byl astronom a matematik Al Battání (asi ), který např. sestavil tabulky goniometrických funkcí. (sinus a kotangens). Své poznatky čerpal též z indického spisu Sindhind. Abúl-Wafá ( ), zavedl všech šest goniometrických funkcí, poprvé i funkce secans a cosecans. Historii trigonometrických měření se nebudeme dále věnovat, neboť tento text je věnován především nivelacím. Na obrázcích 2.21 až 2.23 jsou tři ukázky dobových kreseb výškových měření. 15 (111)

16 Obr.2.21: Gemma Frisius: Radio Astronominco Obr. 2.22: Kőbel, J : Von Kunstliche Feldmessen und..., Obr. 2.23: Bramer, B: Kurzen bericht zu seinem Semicirculo (111)

17 2.4 Barometrické měření výšek V roce 1643 italský fyzik a matematik Jan Baptista Torricelli ( ) dokázal svými pokusy existenci atmosférického tlaku vzduchu a následně sestavil přístroj k jeho měření rtuťový barometr, obrázek Na Torricelliho pokusy navázal francouzský matematik, fyzik a teolog Blaise Pascal ( ), který roku 1648 experimentálně prokázal možnost barometrického měření výšek na hoře Le Puy de Dôme (nedaleko francouzského města Clermont-Ferrand). Uvádění výškových kót (výšek) na mapách je možno datovat již na počátek 18. století. Za jednu z prvních takových map se považuje mapa Švýcarska z roku 1712 od švýcarského lékaře a přírodovědce J. J. Scheuchzera ( ). Zjednodušení barometrických měření v terénu přináší až vynález aneroidu, tj. barometru bez tekutiny. První aneroid sestrojil ve Francii v roce 1843 Lucien Vidie ( ). Obr. 2.24:. Ukázka historických rtuťových barometrů Rovněž barometrické měření není předmětem tohoto textu, proto mu nebude dále věnována pozornost. 17 (111)

18

19 3 Nadmořské výšky a střední hladiny moří Určovat výškové rozdíly (převýšení) mezi dvěma místy na zemském povrchu bylo nutno již před mnoha tisíci léty při stavbách zavlažovacích a odvodňovacích kanálů, průplavů, viaduktů, chrámů, silnic a dalších staveb. Znalost výškových poměrů je totiž nezbytná na stavbách všeho druhu. Při těchto pracích se však většinou vystačilo s relativními výškami, tj. výškami vztaženými k vhodně zvolené výškové úrovni (např. k hladině řeky či jezera, ke dnu údolí, ke vstupům (prahům) do významných staveb - především kostelů a chrámů apod.). V pobřežních oblastech byla touto úrovní hladina moří či oceánů (především při stavbách přístavů a hrází). Výšky vztažené k hladině moře (oceánu) obvykle označujeme jako výšky nadmořské, nebo též absolutní výšky. Teprve rozvoj trigonometrického měření výšek a barometrického určování výšek umožnil aplikovat a využívat absolutní výšky i v oblastech značně vzdálených od pobřeží. Při barometrickém měření nezáleželo příliš na tom, zda se měřilo blízko pobřeží nebo daleko ve vnitrozemí, neboť výška se určovala výpočtem z barometrických vzorců, které tak nepřímo definovaly nulovou nadmořskou výšku. Při trigonometrickém nebo nivelačním měření bylo nutno výškovým pořadem přenést výšku od pobřeží do vnitrozemí a tam ji na zvoleném bodě zajistit. Hlavním problémem je skutečnost, že v přírodě neexistuje žádný pevný bod o nulové nadmořské výšce, od kterého bychom mohli realizovat výšková měření. Výsledky trigonometrických a barometrických měření realizovaných v 18. a 19. století byly zatíženy mnoha systematickými vlivy, které snižovaly jejich věrohodnost. Ostatně ještě i dnes se některé tyto vlivy jen obtížně modelují. Z těchto důvodů bylo možno považovat výchozí mořskou hladinu za konstantní nulovou výšku. Na podnět pruského generála Johana Jakuba Baeyera ( ) bylo v roce 1863 založeno vědecké sdružení (stálou komisi) sedmi států s názvem Středoevropské stupňové měření, jehož úkolem bylo zabývat se stupňovými měřeními v jednotlivých státech (první trigonometrické sítě). Co se týče výšek, již na 1. konferenci této organizace v roce 1864 bylo doporučeno používat při určování výšek, namísto méně přesné technologie trigonometrického měření, přesnější metodu - geometrickou nivelaci. Dále bylo přímořským státům doporučeno pro stanovení střední hladiny moře budovat v přístavech mareografy (vodočty), ke kterým by bylo možno navázat výšková měření. Nivelačními pořady 1. řádu poté propojit jednotlivé oblasti a umožnit tak vybudovat základy pro pozdější jednotný výškový systém všech evropských států. Po přistoupení dalších států (Rusko a Španělsko) se v roce 1867 tato organizace přejmenovala na Evropské stupňové měření a v roce po přistoupení dalších států mimoevropských států se v roce 1886 přejmenovala na Mezinárodní měření Země (Internationale Erdmessung, Association Géodésique Internationale). 19 (111)

20 Přímořské státy postupně zřizovaly na svém pobřeží pevné výchozí (počáteční, nulové) výškové body, jejichž výšky byly vztaženy k místně zvolené střední hladině moře, které tak byla přisouzena nulová nadmořská výška. Vnitrozemské státy si obdobně zřídily na svém území jeden nebo více základních výškových bodů, které sloužily jako výchozí pro výšková měření v daném státě. Tyto základní body byly postupně připojeny na některý z výchozích výškových bodů na pobřeží, nebo na body v sousedním státě, které již měly příslušné nadmořské výšky určeny. Určení nulových výškových bodů a základních výškových bodů bylo v Evropě realizováno převážně v druhé polovině 19. století. 3.1 Hladina moře (oceánu) a její měření Problematikou proměnlivosti výšky mořské hladiny (ang. sea level) a ochranou proti případným vlivům moře a záplavám pobřežních oblastí se zabývali a zabývají lidé žijící v těchto oblastech prakticky odedávna. Přístavy, přístavní mola a další stavby na pobřeží byly budovány na základě zkušeností mnoha a mnoha generací rybářů, námořníků a dalších obyvatel. Velké zkušenosti s ochranou proti vlivům moře mají zejména státy u kterých nadmořské výšky velkých oblastí jsou těsně nad, nebo i pod úrovní hladiny moře (např. Nizozemí, Belgie, mnohé ostrovní státy aj.), viz obrázek Obr. 3.1: Výškové poměry na pobřeží Belgie (v metrech) Proto již odedávna lidé sledovali kolísání vodní hladiny nejen u moří a oceánů, ale také u velkých řek a jezer, a snažili si nalézt příčiny jejich výškových změn. Důvodem byla snaha spolehlivě předpovídat takové jevy jako jsou přílivy a odlivy či povodně, v poslední době též katastrofické záplavy, způsobované tropickými bouřemi nebo tsunami. 20 (111)

21 3.1.1 Příčiny změn výšky mořské hladiny Jak již bylo uvedeno, v přírodě neexistuje pevný bod, který bychom mohli považovat za přírodou vytvořené místo s nulovou nadmořskou výškou. Hladina moří a oceánů (dále jen mořská hladina) je totiž v neustálém pohybu a její okamžitá výška je proměnlivá s časem, a to od sekundových změn, až po změny v průběhu tisíců a miliónů let. K vybraným vlivům můžeme zařadit: - vlny (ang. wave, vznikají převážně působením větru, jsou pravidelné s amplitudou až několik metrů a s intervalem opakování několik sekund), - změny atmosférického tlaku (vliv tlaku větru a atmosférického tlaku způsobují amplitudy mořské hladiny kolem jednoho metru v intervalech několika hodin, dní i týdnů. Odhaduje se, že zvýšení atmosférického tlaku o 1 hpa (mbar) vyvolá pokles hladiny asi o 1 cm), - dmutí příliv a odliv (ang. flood tide, ebb tide), vznikají působením gravitačních účinků Měsíce a Slunce na rotující Zemi a jsou pravidelné s amplitudou až několik metrů, výjimečně desítek metrů, a intervalem mezi dvěma přílivy 12 hod 25 min. V Evropě je největší příliv ve Francii v zátoce Mont-Saint-Michel, kde dosahuje rozdíl mezi výškami hladiny při přílivu a odlivu až 13 metrů; na světě v kanadské zátoce Fundy, kde dosahuje hodnoty až 31 metrů), - skočné a hluché dmutí (ang. spring tides, neap tides, způsobené vlivem příslušné konstelace Měsíce a Slunce s amplitudou asi 1 m a s periodou 14 dnů), - další slapy (vliv eliptické dráhy měsíce kolem Země s amplitudou několika dm a periodou 27,3 dnů; vliv eliptické dráhy Země kolem Slunce s amplitudou několika dm a periodou 6 měsíců; roční cyklus, cyklus 8,85 roků, Saros cycle s amplitudou několika centimetrů a periodou 18,61 roků a další), - globální, regionální a lokální tektonické pohyby zemské kůry (zdvih a pokles kontinentů, oblastí a ostrovů v řádu několika mm až decimetrů s periodami desítek až tisíců roků), - globální klimatické změny (tání ledovců, efekty El Niňo aj.). Na změnách výšek mořské hladiny se mohou projevovat též dlouhodobé změny v mořských proudech, změny v teplotě, sanilitě či hustotě vody apod. Náhlé změny výšky vodní hladiny až o několik metrů způsobují též tropické bouře a smrště. Velmi nebezpečné jsou ničivé vlny tsunami, vyvolané nejčastěji zemětřesnými jevy v oblasti oceánů Mareografy přístroje k měření výšky mořské hladiny K pravidelnému sledování a měření změn výšky mořské hladiny se používají mareografy (ang. tide gauge, mareograph, česky vodočet), tj. zařízení pro určování relativních změn výšky hladiny vzhledem k pevnému místu na zemi, na kterém je mareograf obvykle umístěn. Z celého spektra výškových změn (viz. stať ) zaznamenávají tyto přístroje především změny tzv. klidné vodní hladiny (ang. still sea level) tj. hladiny bez vlivu vln. 21 (111)

22 Výkyvy vodní hladiny byly dříve sledovány jen běžným pozorováním s případným vyznačením na pobřeží (na skalách, na přístavních hrázích, molech apod.), kde se obvykle evidovala průměrná nejvyšší a průměrná nejnižší výška a jejich kombinací se určovala průměrná střední výška, případně Obr. 3.2 : Ukázka změn ve výšce mořské hladiny na stanici Neewlyn v UK se zaznamenávaly výšky extrémní. Ukázka změny výšky mořské hladiny v průběhu jednoho roku na stanici Newlyn v Anglii je patrná z obrázku 3.2. K číselnému vyjádření změn ve výšce vodní hladiny dříve sloužily a stále ještě slouží tzv. vodoměrné latě, tj. stupnice pevně zabudované na břehu a zanořené do vody, na kterých je možno vizuálně odečítat okamžitou hodnotu výškové úrovně vodní hladiny. Přesnost odhadu výšky vodní hladiny pomocí vodoměrné latě je asi 5 až 10 cm. První mechanické zařízení pro měření a záznam výšky mořské hladiny bylo instalováno v roce 1831 v anglickém Sheernes u ústí řeky Temže. Na obdobném principu pak vznikala zařízení další. Princip mechanického mareografu (ang. stilling well gauge) je zřejmý z obrázku 3.3. Zařízení se skládá ze studny, která je spojena pod vodou s mořem, jejímž úkolem je odstínit vliv mořských vln a zajistit pro měření výšky uklidněnou hladinu. Studna mívá v průměru od 30 cm až po 1m a je to vlastně svislá betonová, kovová nebo plastová roura, propojená pod vodou s mořem. Obr. 3.3: Umístění mareografu na břehu 22 (111)

23 Někdy je taková roura přímo ponořena do vody a je pod hladinou ve své spodní části opatřena otvory. (obrázek 3.4). Uklidněná vodní hladina v rouře (studni) je sledována pomocí plováku, jehož výška je registrována na vhodném záznamovém zařízení průběžně, nebo ve zvolených časových intervalech. Spodní část roury musí být opatřena zařízením proti zanášení pískem a nečistotami. Mechanický princip měření výšky hladiny ve studni se dnes nahrazuje mereografy využívajícími i jiných fyzikálních principů (tlakové, akustické, radarové aj.). Obr. 3.4: Mechanický mareograf s rourou umístěnou přímo ve vodě Tlakové mareografy (ang. pressure gauge) jsou speciální tlaková čidla umístěná v určité hloubce pod hladinou a určující výšku hladiny nepřímo ze změn tlaku vody. Existují dva nejčastější principy měření. U prvního se vhání pomocí kompresoru pod vodu vzduch do speciální nádoby, ze které se vytláčí voda (bubbler gauge) obrázek a), u druhého je pod vodou pevně umístěno přímo tlakové čidlo (pressure transducer). Správná funkce tlakových mareografů vyžaduje dostatečnou eliminaci dalších faktorů (měření změn v hustotě vody, v teplotě vody, v atmosférického tlaku, v tlaku větru na mořskou hladinu, např. při bouřích, vlivu nárazů vln apod.). Někdy se tlakové měřiče umísťují přímo do studny, nebo připevňují k mořskému dnu. Přesnost těchto zařízení dosahuje centimetrových, ale i milimetrových hodnot, problémem je někdy zajištění stability měřicího procesu. Akustické mareografy (ang. acoustic gauge) využívají k určení výšky hladiny ve studni měření tranzitního času mezi vysláním a přijetím akustického signálu odraženého od vodní hladiny. Protože rychlost zvuku není konstantní a závisí na klimatických podmínkách, bývají ve studni v různých hloubkách senzory, umožňující kalibraci signálu. Přesnost měření výšky hladiny je asi 1cm. Obr. 3.5-a: Schéma tlakového (Bubbler gauge) a radarového (Radar gauge) mareografu Obr 3.5-b: Fotografie radarového mareografu v Liverpoolském přístavu 23 (111)

24 Radarové maroegrafy (ang. radar gauge) viz obrázky 3.5 -a, 3.5 -b, jsou obdobou akustických mareografů, jen k odrazu signálu od mořské hladiny využívají radaru. Protože radarové vlny jsou mnohem méně citlivé na klimatické vlivy, umísťují se mareografy často přímo nad otevřenou vodní hladinu. Přesnost těchto zařízení je na úrovni centimetru. Existují i mareografy, které přímo registrují výškové změny plováku ve studni (ang. float gauge) Družicová altimetrie Rozvoj družicových metod v posledních desetiletích umožnil určovat výškovou úroveň moří a oceánů i mimo pobřeží. Nejrozšířenější metodou je družicová altimetrie (ang. satellite altimetry), která využívá k určení výšek mořské hladiny (vodní plochy) altimetru (výškoměru) umístěného na družici. Altimetr je zařízení, které vyšle z družice v okamžiku měření radarový signál směrem k nadiru, tj. kolmo k mořské hladině, od níž se odráží a vrací zpět na družici. Frekvence vyslaných signálů jsou dány typem altimetru (5.3 GHz, 13.6 GHz). Z tranzitního času (jak dlouho letěl signál z paluby družice dolů a po odrazu od mořské hladiny zpět) se určí hrubá výška, která po řadě korekcí (přístrojových, ze šíření signálu atmosférou a stavu mořské hladiny) dá korigovanou výšku. Známe-li v okamžiku vyslání signálu dostatečně přesně polohu družice na oběžné dráze, můžeme vypočítat ve vhodném globálním referenčním systému i její elipsoidickou výšku, a z ní pak odvodit i elipsoidickou výšku vodní hladiny (ang. sea surface heights- SSH). Princip družicové altimetrie je zřejmý z obrázku 3.6. Obr. 3.6: Princip altimetrie První zemí, která vypustila družici s altimetrem na palubě byly USA (programy Skylab a Geos3, Seasat 1978 a zejména Geosat 1985). V devadesátých létech minulého století to byly dále družice ERS-1 ( ), Topex/Poseidon (od ), ERS-2 (od 1995), GFO Geosat Follow-On (od 1998). V roce 2001 byla vypuštěna ve spolupráci kosmických agentur CNES (Francie) a NASA (USA) družice Jason- 1. Po vypuštění měla družice téměř identickou dráhu se systémem T/P, čímž byla provedena jejich vzájemná kalibrace. Obr. 3.7: Družice používající altimetry Cyklus opakovaného měření je u obou systémů 10 dní. Evropská kosmická agentura vypustila v roce 2002 víceúčelovou družici Envisat, která má na své palubě vedle mnoha dalších přístrojů rovněž altimetr (obrázek 3.7). V současnosti (2007) se připravuje vypuštění družice Jason-2. Poloha družic je určována především metodami GPS, resp. DORRIS. Přesnost současných altimetrů se odhaduje na úrovni jednoho centimetru až několika milimetrů. 24 (111)

25 Pojmem topografie moří a oceánu (ang. sea surface topography - SST) rozumíme odchylky jejich střední hladiny (zbavené vlnění a vlivu tlaku vzduchu na hladinu oceánu) od geoidu (geoid je plocha zvoleného konstantního potenciálu tíže). Netotožnost topografie mořské hladiny s plochou geoidu je vyvolána též oceánskými proudy, různou sanilitou (slaností) vody a dalšími vlivy. Ukázka SST je na obrázku GPS na bójích Obr. 3.8: SST vzhledem ke geoidu EGM96 Zcela samostatnou kapitolou jsou systémy, které měří výšku vodní hladiny na otevřeném oceánu, moři, jezeru apod. Tyto systémy jsou v poslední době vyvíjeny především jako hlásné systémy upozorňující na nebezpečí ničivých vln tsunami. Na obr. 3.9 je ukázka bóje hlásného systému DART-II (Deep- Ocean Assessment and Reporting of Tsunami). Obr. 3.9: Hlásný systém GPS-bójí Obr. 3.10: GPS-bóje GFZ Potzdam Umístění družicového přijímače GPS na bójích bylo úspěšně použito v roce 2001 pro kalibraci altimetrických měření z družic Jason-1 a Envisat. Ukázka 25 (111)

26 GPS-bóje je na obrázku 3.9. Výšková přesnost těchto zařízení se pohybuje na úrovni decimetrů až centimetrů a závisí od schopnosti přijímat přesné korekce GPS dat (např. při použití RTK-GPS nedaleko od pobřeží). 3.2 Střední hladina moře (MSL) V současné době jsou celosvětově shromažďována data asi z 2000 stanic (mareografů), z nichž 112 měřilo již před rokem Nejstarší záznamy jsou z 18. století, pravidelné pak z počátku 19. století. Stanovení výškové úrovně střední hladiny moře (ang. mean sea level - MSL) se z důvodů uvedených v předcházejících statích neobejde bez dlouholetých pozorování. Základním cyklem by mělo být pozorování s délkou minimálně 18,6 roků. Často se ale pracuje s cykly kratšími, obvykle ročními. Střední hladina moře je ekvipotenciální plocha (plocha stejného potenciálu tíže), jakou by zaujala nerušená mořská hladina, tzn. hladina kdyby nebyla ovlivňována rušivými faktory (viz. faktory uvedené ve stati. 3.1) Protože vzájemně propojené hladiny světových moří a oceánů netvoří jednu společnou ekvipotenciální plochu, měli bychom raději hovořit o (lokální) střední hladině moře v daném místě (ang. local mean sea level LMSL). Střední hladina moře je také definovaná jako průměrná úroveň vodní hladiny v některém bodě (v daném místě), určená za zvolený časový interval. Pro účely námořnictví, námořní navigace a tvorby námořních map jsou pro pobřežní oblasti definovány různé výškové úrovně hladiny moře, které jsou vázány ke konkrétnímu přístavu nebo oblasti. Rozeznáváme následující výškové úrovně, jejíž názvy budou uvedeny pouze v angličtině, neboť s jejich českými ekvivalenty se setkáváme jen zcela výjimečně: - mean sea level (MSL) střední hladina moře - chart datum (CD) - mean high water springs (MHWS) - mean low water springs (MLWS) - mean high water neaps (MHWN) - mean low water neaps (MLWN) - highest astronomical tide (HAT) - lowest astronomical tide (LAT) Společně s MSL je další nejvýznamnější výškovou úrovní tzv. Chart Datum, které je používáno na námořních mapách pro vyjádření hloubky moře (hloubky dna v daném místě). Chart datum je prakticky identické (nebo velmi blízké) úrovni nejnižší předpokládané hladiny (lowest astronomical tide) a k jejímu překročení směrem dolů (směrem k mořskému dnu) dochází jen při zcela výjimečných klimatických situacích. Použití této výškové úrovně totiž definuje lodím v přístavech a u pobřeží vždy dostatečnou hloubku pro jejich plavbu. Střední hladina moře i chart datum se počítají a uvádějí také pro místa (zejména menší přístavy), kde nejsou žádné trvale měřící přístroje pro její určení. 26 (111)

27 Vzájemný vztah mezi výškovými úrovněmi je zřejmý z obrázku Obr. 3.11: Vztah mezi výškovými úrovněmi mořské hladiny Frekvence jednotlivých výškových úrovní nemá, jak by se nám suchozemcům zdálo, normální rozdělení četnosti, ale dvojvrcholové rozdělení se střední hodnotou MSL a vrcholy v místech MWHN a MLWN viz obrázek Obr. 3.12: Frekvenční křivka úrovní mořské hladiny V následující tabulce 3.1 je ukázka jednotlivých výškových úrovní pro různé přístavy na Novém Zélandu. Výšky jsou udávány v metrech vzhledem k Chart Datum. Příklad byl zvolen proto, že Nový Zéland je skupina ostrovů obklopených vodami prakticky jednoho oceánu. Situace na rozsáhlejších kontinentech, obklopených mnoha moři či několika oceány je výrazně komplikovanější. 27 (111)

28 Tabulka 3.1: Výškové úrovně pro přístavy Nového Zélandu (v metrech) Standard Port MHWS MHWN MLWN MLWS Spring Range Neap Range MSL HAT LAT Auckland Bluff Dunedin Gisborne Lyttelton Marsden Point Napier Nelson Onehunga Picton Port Chalmers Port Taranaki Tauranga Timaru Wellington Westport Whangarei (111)

29 Měřením střední hladiny moří se zabývá mnoho institucí, organizací a národních služeb. Celosvětově je zastřešuje, koordinuje, shromažďuje a poskytuje naměřená data mezinárodní organizace Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL), která sídlí v Proudman Oceanographic Laboratory (POL) v Liverpoolu, do níž poskytuje data asi 200 národních organizací a služeb. Rozmístění jejich maregrafů je patrno z obrázku Obr.3.13: Umístění mareografů na pobřežích kontinentů a ostrovů 29 (111)

30 30 (111)

31 4 Výchozí body výškových systémů Vybrané mareografy sloužily v minulosti i dnes jako výchozí pro připojení pozemních výškových (nivelačních) sítí a definování příslušného počátku výškového systému (ang. height datum). V blízkosti každého takového maregrafu byl zřízen výškový (nivelační) bod, tzv. (počáteční, nulový) výchozí výškový bod. Jeho nadmořská výška (výška nad střední hladinou moře - MSL) byla určena prostřednictvím dlouhodobých pozorování mareografu a tato výška byla a je považována za výchozí výšku příslušného výškového systému. I když samozřejmě docházelo a dochází na základě dalších pozorování k postupnému zpřesňování této výšky a jsou registrovány případné změny střední hladiny příslušného moře nebo oceánu, výchozí výška je již považována (až na některé oblasti) za konstantní hodnotu. Vzájemné výškové propojeni jednotlivých mareografů a zejména propojení mareografů, které definují počátky výškových systémů bylo dříve možné jen na základě nivelačních pořadů a nivelačních sítí vedoucích přes celý kontinent a tedy i přes několik států. Výškové propojení mareografů mezi kontinenty či ostrovy je ale nivelací nemožné. To vše bylo příčinou vzniku samostatných výškových systémů nejen na světě, ale i více systémů na jednom kontinentě, nebo dokonce i v jednom státě. Postupné propojení výškových (nivelačních) sítí s různými výškovými systémy na jednom kontinentu prokázalo nejen sbíhavost hladinových ploch směrem k pólům, ale i rozdílné výškové úrovně středních hladin příslušných moří. Tyto nivelační práce byly realizovány v průběhu celého 20. století a byly komplikovány válečnými událostmi i poválečnou situací tohoto období. Druhá polovina 20.století přinesla velký rozvoj gravimetrických metod, které spolu se zvyšováním přesnosti relativních gravimetrů výrazně přispěly ke studiu geopotenciálu a ke zpřesnění průběhu geoidu, resp. kvazigeoidu. Z více než 100 světových či evropských výškových systémů uveďme.: Allicante Španělsko, Antalya Turecko, Cascais Portugalsko, Australian Height Datum (AHD) Austrálie, Canadian Geodetic Vertical Datum 1928 (CGVD28) Kanada, Helsinky 1960 (N 60) Finsko, Japanese Standard Levelling Datum 1949 Japonsko, Malin Head Irsko, Nivellement General de la France (IGN69) Francie, Normaal Amsterdams Peil (NAP) Nizozemí, Německo,aj. North American Vertical Datum 1988 (NAVD88) - USA, Ordnance Datum Newlyn (ODN) Velká Británie, South African Land Leveling Jižní Afrika. 31 (111)

32 Na obrázku 4.1 jsou znázorněny výškové systémy jednotlivých států a skupin států Evropy v barevném rozlišení podle jejich výchozích výškových bodů a k nim příslušných mareografů. Na následujícím obrázku 4.2 jsou pak odhadnuty rozdíly (v cm) jednotlivých výškových systémů získané ze společného vyrovnání v síti UELN. (United European Levelling Network) Obr 4.1: Výškové systémy v Evropě a jejich návaznost na mereografy (barevně) Obr. 4.2: Rozdíly ve výškách počátků evropských výškových systémů v cm Rozvoj družicových technologií v posledních desetiletích umožnil vytváření globálních referenčních systémů s vysokou přesností i ve vertikální složce. Otevřela se tím cesta k určení rozdílů ve výškách středních hladin moří i mezi různými kontinenty. Teprve v posledním desetiletí bylo možno určit rozdíly středních hladin moří na počátečních bodech různých výškových systémů, které dosahují výjimečně i metrových hodnot. Většina výškových systémů je navázaná na jeden (nulový) výchozí výškový bod, tzn. na jeden mareograf, některé na MSL určenou z více mareografů, např. systémy AHD, CGVD aj. Doporučuje se, aby u každého významného mareografu byla síť výškových bodů (obvykle 5 ve vzdálenosti maximálně několika stovek metrů), z nichž jeden je volen jako hlavní výškový bod (ang. Tide Gauge Benchmark - TGMB). Hlavní bod by měl být nejstabilnější a nejlépe chráněn proti poškození. Dosti často to bývá bod nejbližší k vlastnímu mareografu. Převýšení mezi hlavním a jednotlivými zajišťovacími body se určují velmi přesnou nivelací a měly by být pravidelně ověřovány. 32 (111)

33 Dalším, obvykle nově zřizovaným bodem, je výškový bod GPS (GPS Benchmark - GPSBM). Buduje se v blízkosti (do 100 m) od mareografu a TGMB. V některých případech je zřízena i permanentní stanice GPS. Celý systém by měl být doplněn i bodem pro přesná gravimetrická měření. Opakovaná nebo permanentní GPS měření a tíhová měření umožňují určovat případné vertikální pohyby zemské kůry v okolí příslušného mareografu. Schématicky je situace znázorněna na obrázku 4.3. Obr. 4.3: Integrovaná měření u mereografu 4.1 Výchozí body výškových systémů používaných na našem území Česká republika, stejně jako dřívější Československo, je vnitrozemským státem, což znamená, že spojení svého území s některým evropským mořem je možné jen přes území jiných států. Tomu tak nebylo vždycky. Do koku 1918 jsme byly po mnoho let součástí bývalé Rakousko-Uherské monarchie, jejíž jižní hranici tvořilo Jaderské moře. Nejstarším výškovým systémem používaným u nás od konce 19. stol. byl Jadranský výškový systém někdy též Jaderský výškový systém, tj. výškový systém. vázaný na výchozí bod v nynějším italském Terstu u Jaderského moře. Díky své středoevropské poloze a dalším geopolitickým událostem se používalo na našem území postupně několik dalších výškových systémů. vázaných svými počátky na jiná evropská moře. V letech byl u nás (Protektorát Čechy a Morava) závazný výškový systém Normal-Null, jehož výchozím bodem byl původně bod berlínské hvězdárny, připojený na mareograf v Amsterdamu u Severního moře. Od padesátých let dvacátého století bylo postupně používáno několik výškových systémů připojených na výchozí bod v Kronštadtu (Kronstadt) u Baltského moře. Nyní je závazně používán výškový systém Balt po vyrovnání (ang. Baltic Datum, Baltic Vertical System After Adjustment). 33 (111)

34 4.1.1 Molo Sartorio v Terstu (Jadranský výškový systém) Výchozím výškovým bodem (Nr. 1) Rakouska-Uherska se stal bod na budově celní stráže na Molo Sartoriu v Terstu, který leží na pobřeží Jaderského moře. Zde byla vybudována v roce 1859 automatická stanice - mareograf (Flutmesser) pro měření úrovně mořské hladiny. Přístroj společnosti Accademia Nautica značky Schaub měl 24 hodinový záznam na otáčející se buben s papírem s rychlostí posunu papíru 4cm za hodinu. V roce 1884 byl nahrazen přístrojem firmy Strudhoff. Přístroj byl umístěn v budově Cassa Rossa, zatímco přímá měření výšky mořské hladiny se prováděla pomocí vodoměru na jiném konci mola. Tento vodoměr se skládal z litinové trubky svisle zapuštěné do hráze, do níž se v okamžiku měření zasouvala měřící tyč. viz obrázku 4.4. Obr. 4.4: Schéma určení nulové výšky na Molo Sartoriu Výškový bod zřídil v roce 1875 Dr. Farolfi, profesor Námořní akademie věd v Terstu a to ve výšce +3,3520 m nad střední hladinou moře. Tato výška vznikla součtem výchozí hodnoty odvozené z měření mareografem (+1,128 m) a převýšení mezi nulovou hodnotou mareografu a výškovým bodem Nr.1, (+2,284 m). Výškovou úroveň střední hladiny moře získal Dr. Farolfi z 1223 naměřených dat během jednoho roku, neboť jiné neměl v té době patrně k dispozici. O přesnosti v určené výšce střední hladiny moře Dr. Farolfi píše: Ježto se neopakují každoročně tytéž průměrné údaje a meteorologické úchylky, lze uvedenou nadmořskou výšku oceniti s přesností asi 1 cm. Aby se přesnost zvýšila na 1 mm, bylo by nutno založiti aspoň desetiletá vodočetná měření.následně zpracované údaje z měření Obr. 4.5 : Mareograf po dobu 94 měsíců a v pozdější době postavené vodočty v Pulji, Rjece, Senji, Rogožnici a Dubrovníku a jejich výškové propojení (1914) potvrdilo, že výškové údaje se nevztahují k jedné 34 (111)

35 střední hladině moře a že je mezi nimi rozdíl 8,99 cm. (+3,2621 m nad nově určenou střední hladinou moře). To však již byly topografické a nivelační práce v Rakouské monarchii v plném proudu, takže se původní výchozí výška již neměnila. Na obrázku 4.5 je jeden z novějších typů mareografů (Büssum Ott) uvnitř stanice. Na obrázcích 2.45 a 2.46 je současný pohled na vodoměrnou stanici na Molo Sartoriu a jeden z jeho výškových bodů. Na budově místního Yacht Clubu jsou od srpna 2001 zřízeny dva body pro měření GPS (zajišťuje Universita v Boloni). Obr. 4.6 : Současná výškoměrná stanice na Molo Sartoriu v Terstu Obr. 4.7: Důkaz nulové výšky výškového bodu na Molo Sartorio Problematikou měření mořské hladiny se nyní zabývá Instituto Talassografico v Terstu. Dlouhodobá analýza změny výšky hladiny moře v tomto místě indikuje za období trend změny její výšky o 1,3 mm ročně (viz. obrázek 4.8), počáteční bod výškové systému se ale samozřejmě nemění. Obr. 4.8: Změny střední výšky mořské hladiny v Terstu Připomínáme, že v době Farolfiho měření roce 1875 patřil Terst k Rakousku- Uhersku a nyní přináleží k Itálii. Výchozím bodem tehdejších italských výškových měření byl bod v přístavu v Janově. 35 (111)

36 4.1.2 Normaal Amsterdams Peil (Výškový systém Normal- Null) První známá výšková značka v Evropě byl městský vodoznak Amsterdams Peil (A.P.), který byl pravděpodobně zřízen v roce 1602 a o asi 80 let později v roce 1684 zajištěn pomocí 5 mramorových desek umístěných na zdech pěti propustků, nacházejících se v jeho blízkosti. Na obrázku 4.9 je jedna z původních mramorových desek. Jejich přeměření o bezmála 200 let později v roce 1876 nevykázalo diference větší než 4 mm. V roce 1880 byl AP použit jako výchozí bod sítě 550 nivelačních bodů pruské železnice. Od roku 1891, pro zabránění zmatků s výškami, byl zaveden systém výšek, který byl označen Normaal Amsterdams Peil (NAP). V roce 1879 německá říše, resp. Prusko, zavedlo pro tento systém označení Normall-Null (N.N.) a výchozím výškovým bodem se stal normální nulový bod (Normallnullpunkt), který se nacházel 37 m (přesně) pod normálním výškovým bodem (N.H. nebo NHP- Normallhöhenpunkt) umístěném na kamenném bloku severního pilíře budovy tehdejší berlínské hvězdárny. Výška 37,000 m tohoto bodu (obrázek 4.10) byla Obr.4.9: Mramorová značka stanovena nad mořskou hladinou v Amsterdamu. Opakované propojení bodu v Berlíně s počátkem v Amsterdamu nivelačními pořady vykazovalo samozřejmě řádově centimetrové diference, které však byly Obr. 4.10: Původní Normal Null považovány v té době za nevýznamné. Krátce po zbourání staré berlínské hvězdárny byl v roce 1912 byl základní bod přenesen do Hoppengardenu, který se nachází asi 40 km východně od Berlína. V období protektorátu Čechy a Morava ( ), kdy jsme byli v područí hitlerovského Německa, byl u nás zaveden tento výškový systém Normall- Null. Tejdejší nivelační pořady byly vyrovnány v rámci V. bloku německé sítě a byl stanoven vzájemný vztah mezi oběma systémy (Jaderským systémem a systémem Normall-Null). Systém NN byl ihned po osvobození v roce 1945 samozřejmě zrušen. 36 (111)

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Geodetické základy ČR Ing. Hana Staňková, Ph.D. 1 Geodetické základy ČR polohopisné výškopisné tíhové Geodetické základy Bodová pole Polohové Výškové Tíhové 2 Polohové bodové pole Množina pevných bodů

Více

8a. Geodetické družice Aleš Bezděk

8a. Geodetické družice Aleš Bezděk 8a. Geodetické družice Aleš Bezděk Teoretická geodézie 4 FSV ČVUT 2017/2018 LS 1 Družice v minulosti určovali astronomové, plavci, geodeti,... polohu na Zemi pomocí hvězd v dnešní době: pomocí družic specializované

Více

2.2 Bodová pole. - Výškové bodové pole. - Základní. - Podrobné. - Stabilizované body technických nivelací.

2.2 Bodová pole. - Výškové bodové pole. - Základní. - Podrobné. - Stabilizované body technických nivelací. 2. Bodová pole 2.1 Body 2.2 Bodová pole 2.3 Polohové bodové pole. 2.3.1 Rozdělení polohového bodového pole. 2.3.2 Dokumentace geodetického bodu. 2.3.3 Stabilizace a signalizace bodů. 2.4 Výškové bodové

Více

Geodézie 3 (154GD3) doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Geodézie 3 (154GD3) doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Geodézie 3 (154GD3) Přednášející: Místnost: Email: www 1: www 2: doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. B912 martin.stroner@fsv.cvut.cz http://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/geodezie/gd3.php http://sgeo.fsv.cvut.cz/~stroner/

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MĚŘENÍ VÝŠEK Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto leden 2017 Výšky relativní a absolutní

Více

16.2.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.2.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Výškový referenční systém je definován v nařízení vlády 430/2006 Sb. Výškový systém baltský - po vyrovnání je určen a) výchozím výškovým bodem, kterým je nula

Více

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Ing. Pavel Hánek, Ph.D. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Výškový referenční systém je definován v nařízení vlády 430/2006 Sb. Výškový systém baltský - po vyrovnání je určen a) výchozím výškovým bodem, kterým je nula

Více

GEODEZIE- NIVELACE. Měřičské body a souřadnicové systémy

GEODEZIE- NIVELACE. Měřičské body a souřadnicové systémy GEODEZIE- NIVELACE Měřičské body a souřadnicové systémy Výškové měření Určujeme jím vzájemnou polohu bodu na zemském povrchu ve vertikálním (svislém) směru Výsledek výškového měření používáme: - k určování

Více

2. Bodová pole. 154GUI1 Geodézie 1

2. Bodová pole. 154GUI1 Geodézie 1 2. Bodová pole 2.1 Body 2.2 Bodová pole 2.3 Polohové bodové pole. 2.3.1 Rozdělení polohového bodového pole. 2.3.2 Dokumentace geodetického bodu. 2.3.3 Stabilizace a signalizace bodů. 2.4 Výškové bodové

Více

6.1 Základní pojmy. Pro řadu úkolů inženýrské praxe je nutné kromě polohy bodu určit i třetí souřadnici výšku.

6.1 Základní pojmy. Pro řadu úkolů inženýrské praxe je nutné kromě polohy bodu určit i třetí souřadnici výšku. 6. Určování výšek I. 6.1 Základní pojmy. 6.2 Výškové systémy v ČR. 6.3 Výškové bodové pole. 6.3.1 Stabilizace bodů. 6.3.2 Dokumentace bodů. 6.4 Metody určování převýšení. 6.4.1 Barometrická nivelace. 6.4.2

Více

O výškách a výškových systémech používaných v geodézii

O výškách a výškových systémech používaných v geodézii O výškách a výškových systémech používaných v geodézii Pavel Novák 1. Západočeská univerzita v Plzni 2. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Setkání geodetů 2012 ve Skalském

Více

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen.

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen. Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Ing. Hana Staňková, Ph.D. 3. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK metody Trigonometrická metoda

Více

Geodézie a pozemková evidence

Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.5 Metody výškového měření, měření vzdáleností, měřické přístroje Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické

Více

HE18 Diplomový seminář. VUT v Brně Ústav geodézie Fakulta stavební

HE18 Diplomový seminář. VUT v Brně Ústav geodézie Fakulta stavební HE18 Diplomový seminář VUT v Brně Ústav geodézie Fakulta stavební Bc. Kateřina Brátová 26.2.2014 Nivelace Měřický postup, kterým se určí převýšení mezi dvěma body. Je-li známá nadmořská výška v příslušném

Více

Seminář z geoinformatiky

Seminář z geoinformatiky Seminář z geoinformatiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Délka je definována jako vzdálenost dvou bodů ve smyslu definované metriky. Délka je tedy popsána v jednotkách, tj. v násobcích

Více

Nadmořské výšky a výškové systémy ve fyzikálním prostoru Země

Nadmořské výšky a výškové systémy ve fyzikálním prostoru Země Nadmořské výšky a výškové systémy ve fyzikálním prostoru Země Ing. Drahomír Dušátko, CSc. S laskavým svolením autora pro projekt CTU 0513011 Abstrakt Přehled vývoje teorií výšek a technik určování převýšení

Více

Ukázka hustoty bodového pole

Ukázka hustoty bodového pole Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz síť bodů pokrývající území ČR u bodů jsou známé souřadnice Y, X v S-JTSK, případně souřadnice B, L v ERTS pro každý bod jsou vyhotoveny geodetické údaje (GÚ) ukázka

Více

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky. 5. Měření délek. 5.1 Definice, zákonné měřící jednotky. 5.2 Měření délek pásmem. 5.3 Optické měření délek. 5.3.1 Paralaktické měření délek. 5.3.2 Ryskový dálkoměr. 5.4 Elektrooptické měření délek. 5.4.1

Více

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty 2. Bodové pole a souřadnicové výpočty 2.1 Body 2.2 Bodová pole 2.3 Polohové bodové pole. 2.3.1 Rozdělení polohového bodového pole. 2.3.2 Dokumentace geodetického bodu. 2.3.3 Stabilizace a signalizace bodů.

Více

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla Měření délky První jednotky délky Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla stopa asi 30 cm palec asi 2,5 cm loket (vídeňský) asi 0,75

Více

geodynamické bodové pole -toto bodové pole základě přesných měření pomocí umělých družic Země (UDZ) metodou Globálního polohového systému (GPS)

geodynamické bodové pole -toto bodové pole základě přesných měření pomocí umělých družic Země (UDZ) metodou Globálního polohového systému (GPS) Geodetické základy geodynamické bodové pole -toto bodové pole patří k nejnověji vytvořeným. Je určeno na základě přesných měření pomocí umělých družic Země (UDZ) metodou Globálního polohového systému (GPS)

Více

Klasická měření v geodetických sítích. Poznámka. Klasická měření v polohových sítích

Klasická měření v geodetických sítích. Poznámka. Klasická měření v polohových sítích Klasická měření v geodetických sítích Poznámka Detailněji budou popsány metody, které se používaly v minulosti pro budování polohových, výškových a tíhových základů. Pokud se některé z nich používají i

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

8. Určování výšek I. 154GEY1 Geodézie 1

8. Určování výšek I. 154GEY1 Geodézie 1 8. Určování výšek I. 154GEY1 Geodézie 1 8.0 Princip výškového systému. 8.1 Základní pojmy. 8.2 Výškové systémy v ČR. 8.3 Výškové bodové pole. 8.3.1 Stabilizace bodů. 8.3.2 Dokumentace bodů. 8.4 Metody

Více

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid Inovace výuky Fyzika F7/ 10 Barometr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Fyzika Mechanické vlastnosti tekutin 7. ročník

Více

6d. Techniky kosmické geodézie (družicová altimetrie) Aleš Bezděk

6d. Techniky kosmické geodézie (družicová altimetrie) Aleš Bezděk 6d. Techniky kosmické geodézie (družicová altimetrie) Aleš Bezděk Teoretická geodézie 4 FSV ČVUT 2017/2018 LS 1 Co je družicová altimetrie? Družicová technika založená na radarovém snímání mořské hladiny:

Více

Historie. Jednotná trigonometrická síť katastrální I. řádu z roku 1936. BODOVÁ POLE Polohové BP Výškové BP Tíhové BP

Historie. Jednotná trigonometrická síť katastrální I. řádu z roku 1936. BODOVÁ POLE Polohové BP Výškové BP Tíhové BP BODOVÁ POLE Polohové BP Výškové BP Tíhové BP Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen

Více

7. Určování výšek II.

7. Určování výšek II. 7. Určování výšek II. 7.1 Geometrická nivelace ze středu. 7.1.1 Princip geometrické nivelace. 7.1.2 Výhody geometrické nivelace ze středu. 7.1.3 Dělení nivelace dle přesnosti. 7.1.4 Nivelační přístroje.

Více

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MĚŘICKÉ BODY II. Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 24. 3. 2017 Měřické body 2. část S-JTSK

Více

Národní doplnění Evropské kombinované geodetické sítě (ECGN) v České republice

Národní doplnění Evropské kombinované geodetické sítě (ECGN) v České republice 1 Národní doplnění Evropské kombinované geodetické sítě (ECGN) v České republice Jakub Kostelecký, Vojtech Pálinkáš Geodetická observatoř Pecný (GOP) Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,

Více

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti ply nů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále

Více

Sada 1 Geodezie I. 03. Drobné geodetické pomůcky

Sada 1 Geodezie I. 03. Drobné geodetické pomůcky S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Geodezie I 03. Drobné geodetické pomůcky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II 1. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK Metody určov ování převýšení Geometrická nivelace Ing.

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 METODY MĚŘENÍ DÉLEK PŘÍMÉ (měřidlo klademe přímo do měřené

Více

5. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

5. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. 5. přednáška ze stavební geodézie SG01 Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. Základní pojmy Výškové systémy v ČR Metody určování převýšení Barometrická nivelace Hydrostatická nivelace Trigonometrická metoda Geometrická

Více

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová Určení svislosti Ing. Zuzana Matochová Svislost stěn Jedná se o jeden z geometrických parametrů, který udává orientaci části konstrukce vzhledem ke stanovenému směru. Geometrické parametry jsou kontrolovány

Více

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra Pasivní mikrovlnné snímání Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra Pasivní mikrovlnné snímání Těmito metodami je měřena přirozená dlouhovlnná energie vyzářená objekty na zemském povrchu. Systémy

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA JS GEODÉZIE Význam slova: dělení Země Vědní obor zabývající se měřením, výpočty a zobrazením Země. Vědní obor zabývající se zkoumáním tvaru, rozměru a fyzikálních

Více

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

Geodézie pro stavitelství KMA/GES Geodézie pro stavitelství KMA/GES ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení), Učební osnova předmětu Geodézie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Forma vzdělávání: Pozemní stavitelství denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho

Více

Bodová pole (1) Bodová pole. Úvod. Úvod. Přednáší: Ing. Michal Volkmann

Bodová pole (1) Bodová pole. Úvod. Úvod. Přednáší: Ing. Michal Volkmann Bodová pole (1) Bodová pole Přednáší: Ing. Michal Volkmann Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE Teodolit a měření úhlů ještě doplnění k výškovému systému jadranský systém udává pro stejný bod hodnotu výšky o cca 0,40 m větší než systém Bpv Potřebujeme vědět

Více

Vyjadřování přesnosti v metrologii

Vyjadřování přesnosti v metrologii Vyjadřování přesnosti v metrologii Měření soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. Výsledek měření hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině. Chyba měření výsledek měření mínus

Více

7. Určování výšek II.

7. Určování výšek II. 7. Určování výšek II. 7.1 Geometrická nivelace ze středu. 7.1.1 Princip geometrické nivelace. 7.1.2 Výhody geometrické nivelace ze středu. 7.1.3 Dělení nivelace dle přesnosti. 7.1.4 Nivelační přístroje.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu Geodézie v podzemních prostorách 10 úloha/zadání H/190-4 název úlohy Hloubkové

Více

7.1 Definice délky. kilo- km 10 3 hekto- hm mili- mm 10-3 deka- dam 10 1 mikro- μm 10-6 deci- dm nano- nm 10-9 centi- cm 10-2

7.1 Definice délky. kilo- km 10 3 hekto- hm mili- mm 10-3 deka- dam 10 1 mikro- μm 10-6 deci- dm nano- nm 10-9 centi- cm 10-2 7. Měření délek 7.1 Definice délky, zákonné měřící jednotky 7.2 Měření délek pásmem 7.3 Optické měření délek 7.3.1 Paralaktické měření délek 7.3.2 Ryskový dálkoměr 7.4 Elektrooptické měření délek 7.5 Fyzikální

Více

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Seminář z geoinformatiky Úvod do geodézie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod do geodézie

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS NIVELACE - úvod NIVELACE je měření výškového rozdílu od realizované (vytyčené) vodorovné roviny Provádí se pomocí

Více

Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel

Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel Dvě třetiny naší planety je pokryto oceány, vodní plochou, která je diky vlivu Měsíce, Slunce a díky rotaci Země kolem vlastni osy v

Více

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24 Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24 RUNNER 20/24 patří k nové generaci stavebních nivelačních přístrojů. Je vhodný pro všechny aplikace spojené s přenášením výšek, pro měření vzdáleností a pro

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

28.Oceány a moře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

28.Oceány a moře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 28.Oceány a moře Oceány a moře Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

Geodézie Přednáška. Výšková měření - základy Výšková bodová pole Metody výškového měření

Geodézie Přednáška. Výšková měření - základy Výšková bodová pole Metody výškového měření Geodézie Přednáška Výšková měření - základy Výšková bodová pole Metody výškového měření Výškové měření - výšky strana 2 určujeme jím vzájemnou polohu bodů na zemském povrchu ve vertikálním (svislém) směru

Více

Měření délek. Přímé a nepřímé měření délek

Měření délek. Přímé a nepřímé měření délek Měření délek Přímé a nepřímé měření délek Délkou rozumíme vzdálenost mezi dvěma body vyjádřenou v délkových jednotkách - vodorovné délky - šikmé délky Pro další účely se délky redukují do nulového horizontu

Více

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin Jan Geršl Český metrologický institut Objasnění některých pojmů Prostoročas Vlastní čas fyzikálního objektu Souřadnicový čas bodů v prostoročase

Více

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034 DPZ Dálkový Průzkum Země 1 Obsah Úvod Historie DPZ Techniky DPZ Ukázky 2 DPZ znamená Dálkový průzkum Země nám dává informace o vlastnostech objektů na zemském povrchu s využitím informací získaných v globálním

Více

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství GEODÉZIE Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 16. 12. 2016 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A

Více

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2. TEPLO TA1 419.0008 TEPLO 1 SEZNAM POKUSŮ MĚŘENÍ TEPLOT Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.) KALORIMETRIE Teplotní rovnováha. (2.1.) Studium kalorimetru. (2.2.) Křivka

Více

CZEPOS a jeho úloha při zpřesnění systému ETRS v ČR

CZEPOS a jeho úloha při zpřesnění systému ETRS v ČR CZEPOS a jeho úloha při zpřesnění systému ETRS v ČR Jaroslav Nágl Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11, Praha 8, Česká republika jaroslav.nagl@cuzk.cz Abstrakt. Koncepce rozvoje geodetických

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.7 Vytyčování, souřadnicové výpočty, podélné a příčné profily Vytyčování Geodetická činnost uskutečněná odborně a nestranně na

Více

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví.

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Geodézie ve stavebnictví Pořadov é číslo 1 Téma Označení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 4/003 Průběh geoidu z altimetrických měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 34

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 34 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 03 34 Nepostradatelný pomocník pro všechny lidi, kteří chtějí vědět, kde se nacházejí. Ať již pojedete na horském kole, budete-li horolezci, nebo jestliže se vydáte na procházku

Více

DRUHY VÝŠEK A JEJICH TEORETICKÝ PRINCIP. Hynčicová Tereza, H2IGE1 2014

DRUHY VÝŠEK A JEJICH TEORETICKÝ PRINCIP. Hynčicová Tereza, H2IGE1 2014 DRUHY VÝŠEK A JEJICH TEORETICKÝ PRINCIP Hynčicová Tereza, H2IGE1 2014 ÚVOD o Pro určení výšky bodu na zemském povrchu je nutné definovat vztažnou (nulovou) plochu a jeho výškovou polohu nad touto plochou

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200. Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1 (Měření délek) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. říjen 2015 1 Geodézie 1 přednáška č.5 MĚŘENÍ DÉLEK Podle

Více

zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající omyly při využití GNSS

zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající omyly při využití GNSS Setkání geodetů 2014 konference KGK (Beroun, 5. - 6.6.2014) zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající omyly při využití GNSS Ing. Pavel Taraba Prvotní realizace systému ETRS89

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.10 GNSS GNSS Globální navigační satelitní systémy slouží k určení polohy libovolného počtu uživatelů i objektů v reálném čase

Více

Měření na povrchových tocích

Měření na povrchových tocích Měření na povrchových tocích měření, zpracování a evidence hydrologických prvků a jevů soustavné měření vodních stavů měření průtoků proudění vody pozorování ledových jevů měření teploty vody měření množství

Více

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités)

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités) MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Porovnávání a měření Při zkoumání světa kolem nás porovnáváme různé vlastnosti těles např. barvu, tvar, délku, tvrdost, stlačitelnost, teplotu, hmotnost, objem,. Často se však

Více

Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu

Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., 2010 V urbanismu a pozemním stavitelství lze trigonometrického určování výšek užít při zjišťování relativních

Více

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra VY_52_INOVACE_71 Hydrosféra Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra Leden 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno pro prezentaci učiva Hydrosféra Základní informace

Více

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map KARTOGRAFIE 6. Polohopisný a výškopisný obsah map Vodstvo Základní orientační prvek na mapách. Zahrnuje veškerou stojatou a tekoucí vodu na zemském povrchu i pod povrchem. Na topografických mapách lze

Více

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Český úřad zeměměřický a katastrální Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Dodatek č. 3 Praha 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil: Ing. Karel Štencel, místopředseda

Více

Geodézie Přednáška. Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů

Geodézie Přednáška. Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů Geodézie Přednáška Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů Geodetické základy strana 2 každé geodetické měření většího rozsahu se musí opírat o předem vybudované sítě pevných bodů body v těchto sítích

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací)

TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací) Pracovní pomůcka TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací) Pořadem technické nivelace (TN) vloženého mezi dva dané nivelační body (PNS-Praha, ČSNS), které se považují za ověřené,

Více

Nivelace měřických přímek podél řeky Olše a Karvinského potoka

Nivelace měřických přímek podél řeky Olše a Karvinského potoka Kat. úz. : Doubrava u Orlové Dětmarovice Koukolná Staré Město u Karviné Karviná-město Rok : 2018 Čís. zak. : 41/2018 Nivelace měřických přímek podél řeky Olše a Karvinského potoka - Přímka P1 PB hráz řeky

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky Úkol : 1. Určete mřížkovou konstantu d optické mřížky a porovnejte s hodnotou udávanou výrobcem. 2. Určete vlnovou délku λ jednotlivých

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 5/ Určování astronomických zeměpisných

Více

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY VOŠ a SŠS Vysoké Mýto prosinec 2007 ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY POMŮCKY K URČOVÁNÍ

Více

České republiky. Ing. Eva Sálová

České republiky. Ing. Eva Sálová MAPOVÁNÍ Vývoj výškových základz kladů na území České republiky Ing. Eva Sálová Vývoj výškov kového bodového pole 1. Období do roku 1918 2. Období 1918 1938 3. Období 1939 1960 4. Zavedení nového výškov

Více

Od jezu Geesthacht až po Severní moře

Od jezu Geesthacht až po Severní moře Od jezu Geesthacht až po Severní moře Wittenberge Havel Berlin Magdeburg Wittenberg Dessau Schwarze Elster Mulde Saale Dresden Ohře Mělník Praha Hradec Králové Vltava Nord-Ostsee-Kanal Brunsbüttel Stör

Více

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování Mechanické vlastnosti kapalin a plynů opakování 1 Jakým směrem se šíří tlak? 2 Chlapci si zhotovili model hydraulického lisu podle obrázku. Na písty ručních stříkaček působí stejnou silou. Který chlapec

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

Zkoušky digitální nivelační soupravy Sokkia SDL2

Zkoušky digitální nivelační soupravy Sokkia SDL2 Zkoušky digitální nivelační soupravy Sokkia SDL2 Úvodní poznámka V úlohách inženýrské a stavební geodezie by často mohly být výsledky zkresleny nepřesnostmi použité technologie nebo přístrojového vybavení,

Více

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

Geodézie pro stavitelství KMA/GES Geodézie pro stavitelství KMA/GES ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku Mechanika plynů Vlastnosti plynů Molekuly plynu jsou v neustálém pohybu, pronikají do všech míst nádoby plyn je rozpínavý. Vzdálenosti mezi molekulami jsou větší než např. v kapalině. Zvýšením tlaku je

Více

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Využití měření intenzity zvuku pro stanovení akustického výkonu klapek? Výhody: 1) přímé stanovení akustického výkonu zvláště při

Více

Výšková měření - základy Bodová pole Metody výškového měření

Výšková měření - základy Bodová pole Metody výškového měření Geodézie přednáška 4 Výšková měření - základy Bodová pole Metody výškového měření Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Výškové měření Určujeme jím

Více

ZÁKLADNÍ POJMY A METODY ZEMĚMĚŘICKÝ ZÁKON

ZÁKLADNÍ POJMY A METODY ZEMĚMĚŘICKÝ ZÁKON Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství VYTYČOVÁNÍ STAVEB Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 19. 2. 2018 ZÁKLADNÍ POJMY A METODY

Více

Nivelace měřických přímek Staré Město u Karviné

Nivelace měřických přímek Staré Město u Karviné Kat. úz. : Staré Město u Karviné Rok : 2018 Čís. zak. : 40/2018 Nivelace měřických přímek Staré Město u Karviné - Přímka P1 - z oblasti 11. kry směrem do centra obydlené části Starého Města (kaple) - Přímka

Více

Úvodní ustanovení. Geodetické referenční systémy

Úvodní ustanovení. Geodetické referenční systémy 430/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. srpna 2006 o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání ve znění nařízení vlády č. 81/2011

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

Studentská odborná činnost

Studentská odborná činnost Střední průmyslová škola Duchcov Kubicových 2, Ústecký kraj Studentská odborná činnost Vybudování a zaměření výškové nivelační sítě Duchcov Autoři: Tereza Čechová, IV. ročník Jindřiška Štefková, IV. ročník

Více

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

Elektrický signál - základní elektrické veličiny EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektrický signál - základní elektrické veličiny PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více