VSETÍNSKÝ FILMOVÝ MARATON 2015 VIVAT MAKEDONIE!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VSETÍNSKÝ FILMOVÝ MARATON 2015 VIVAT MAKEDONIE!"

Transkript

1 VSETÍNSKÝ FILMOVÝ MARATON 2015 VIVAT MAKEDONIE!

2 VIVAT MAKEDONIE! Makedonie je pro mne zemí vody. Vloni jsem Makedonii opìt navštívil a vrátil se na stejné místo. Opuštìný høbitov vysoko v horách nedaleko Ohridu. Z vodovodní trubky, jež ènìla ze zemì, proudem vytékala voda jako pøed lety. Nikdo vodu nereguloval. Jen bujná zeleò více zakrývala koryto potoka, kam voda volnì odtékala. Makedonie je pro mne zemí hrdých Makedoncù. Po staletí se na tomto území mísí rùzné národnosti, náboženská vyznání i kultury. Makedonci si však zachovali svou køes anskou víru, slovanský jazyk i národní hrdost. Makedonie je pro mne zemí slunce. Snad proto je také slunce symbolicky znázornìno v jejich státní vlajce. Slunce se však všude v Makedonii také spojuje s vodou. V nádhernì teplých dnech se sluneèní paprsky opírají do velkých vodních ploch nejstarších jezer v Evropì. Paprsky slunce také rozjiskøují køiš álovì èistou, ale velmi studenou vodu horských øek, potokù a na nich se tvoøících vodopádù. Makedonie je pro mne zemí milých, pracovitých a pohostinných lidí. Navštívil jsem v Makedonii nìkolik zapadlých horských vesnic. Jen nìkolik chalup. Pøátelsky nás pøijali. Pochlubili se neuvìøitelnými druhy kompotù a zavaøenin. Všechno pozotvírali. Také rùzné druhy vína nebo koøalky jsme museli ochutnat. Nešlo odmítnout. Makedonie je pro mne zemí pøátel a kamarádù. Nikdy nezklamou. Moc mì tìší, že jsou Ivo a Verica Trajkovovi hosty letošního Vsetínského filmového maratonu. A žije Makedonie! Milan Kostelník - pøedseda Filmového klubu ve Vsetínì Jak jsme pøipravovali Vsetínský filmový maraton 2015 Jak známo, balkánskému filmu se systematicky vìnujeme již osmým rokem. Sice jsme ještì nezmapovali kinematografie všech balkánských zemí, pøesto jsme se rozhodli vrátit do Makedonie, kterou jsme pøedstavili pøed pìti lety. Impulz k tomu dal Milan Kostelník, který tak chtìl pøipravit malý dárek k 50. narozeninám pøíteli Ivu Trajkovovi. A dùvodù pro návrat do filmové Makedonie jsme postupnì našli víc. Pøed pìti lety byl našim hostem režisér Stole Popov a ten natoèil po mnoha letech nový film (Do balèak). Vzhledem k tomu, že jsme zaøadili do programu Maratonu v roce 2010 jeho takøka kompletní režisérský profil, øekli jsme si, že by bylo škoda jej nedoplnit o novinku (ta se nakonec ukázala až pøíliš žhavá a letos prý bude putovat pouze po velkých soutìžních festivalech ). Poté, co jsme v loòském roce vìnovali dva semináøe podobnì velké (èi spíše malé) èernohorské kinematografii, jsme si uvìdomili, že pøed pìti lety jsme v programu akcentovali zejména starší filmy ještì z doby Jugoslávie a novinek jsme nabídli jen pár. Takže opìt o dùvod víc. Tentokrát je pomìr nových a starších filmù pøesnì opaèný. Pøestože existuje celá øada velmi dobrých filmù natoèených v Makedonii za Jugoslávie a kromì Stoleho Popova by si svùj režijní profil v programu zasloužili i další režiséøi (tøeba Branko Gapo, nebo Ljubiša Georgievski), rozhodli jsme se vsadit zejména na filmy vzniklé v posledních nìkolika letech. Vìtšinu z nich ještì nebylo možné vidìt na plátnì èeského kina. Doufáme, že vás naše pøehlídka zaujme a oceníte jedineènou možnost utvoøit si obrázek o souèasné makedonské kinematografii. Jiøí Fiala - dramaturg Vsetínského filmového maratonu 2

3 PROGRAM FESTIVALU Pátek hodin PUNK IS NOT DEAD (PANKOT NE E MRTOV) Makedonie, Srbsko 2011 / 100 min / DVD Režie: Vladimir Blaževski Scénáø: Vladimir Blaževski Kamera: Dimo Popov Hudba: Aleksandar Pejovski Hrají: Jordan Simonov, Kamka Toèinovski, Toni Mihajlovski, Kiril Pop Hristov a další Pøežije multietnická punková kapela koncert v Albánci obývaném Debaru? Mirsa je bývalý zpìvák kdysi populární jugoslávské punkové kapely. Ta se již dávno rozpadla, ale Mirsa žije minulostí. I když je mu bezmála 40, jeho pøístup k životu se za 20 let nijak nevyvinul. Stále bydlí u maminky a pøíležitostnì pomáhá s prodejem drog albánskému dealerovi Gzimovi, který mu za to nechává levnìji trávu. Jednoho dne pøijde Gzim s neèekanou nabídkou, a dá Mirsa znovu dohromady kapelu, s níž potom budou hrát na charitativním koncertì v Debaru, mìstì na západì Makedonie s albánskou vìtšinou. Mirsa má pøed sebou témìø nadlidský úkol: po sedmnácti letech najít a pøesvìdèit všechny èleny skupiny, aby se sešli a znova nazkoušeli svùj repertoár. Úkol je ztížen tím, že jsou roztroušeni po všech bývalých jugoslávských zemích. To, že byla kapela složená z lidí rùzných národností, nebylo v dobì, kdy se v Jugoslávii razilo heslo Bratrství a jednota, nièím až tak pøekvapivým. V pováleèné dobì, kdy v mnoha èástech Jugoslávie pøetrvává znaèné napìtí mezi jednotlivými etniky, se ale složení kapely jeví v jiném svìtle. Jak se postupnì ukazuje, je to hlavní dùvod, proè nìkdo chce její návrat. Mirza a jeho spoluhráèi, které po strastiplné cestì Balkánem nakonec objeví a pøesvìdèí k hraní, se dostávají do paradoxní situace - oni, pankáèi, mají sloužit jako kladný pøíklad Režisér a scenárista Vladimir Blaževski natoèil s minimálním rozpoètem úderné, nezávislé road movie o lidech, pro nìž punk není jen hudba, ale celoživotní postoj. S èerným humorem a nadhledem se dotýká i závažnìjších témat. Podává zprávu o pøetrvávající albánsko-makedonské nesnášenlivosti, ale také o naivitì a nekompetentnosti nìkterých evropských humanitárních organizací pùsobících v balkánském regionu. Díky dokumentaristickému pøístupu, který zvolil, dosahuje dojmu maximální pøesvìdèivosti. (JF s využitím textu z katalogu MFF Karlovy Vary) VLADIMIR BLAŽEVSKI (1955) Absolvoval filmovou režii na bìlehradské Filmové, divadelní a rozhlasové akademii. Po práci na øadì krátkometrážních a 3

4 dokumentárních filmù debutoval roku 1987 filmem Hi-fi, který na pulské pøehlídce jugoslávských filmù získal cenu za režii. Film mìl úspìch u divákù i kritiky, podobnì jako jeho následující Bulvár revoluce (Bulevar revolucije, 1992), kriminální romance odehrávající se v Bìlehradì. Následovala sedmnáctiletá pauza naplnìná mimo jiné scénáristickou spoluprací na filmech Cikánská magie (Džipsi medžik) Stole Popova a Velká voda Iva Trajkova. Návrat k režii filmem Punk is not dead (Pankot ne e mrtov, 2011) byl mimoøádnì úspìšný a film se promítal se na øadì festivalù, také v sekci Na východ od západu na MFF Karlovy Vary, kde si získal znaènou diváckou oblibu. (PMi) hodin slavnostní zahájení festivalu za úèasti hostù MEDOVÁ NOC (MEDENA NOÆ) Makedonie, ÈR, Slovinsko 2015 / 89 min / DCP Režie: Ivo Trajkov Scénáø: Ivo Trajkov na motivy prózy Jana Procházky Kamera: Milorad Glušica Hudba: Toni Kitanovski Hrají: Nikola Ristanovski, Verica Nedeska, Igor Angelov, Boris Damovski, Nina Jankoviæ a další Makedonská adaptace Procházkova románu Ucho. Medová noc je adaptací filmové povídky èeského spisovatele a scénáristy Jana Procházky s názvem Ucho. První adaptací této povídky byl stejnojmenný èernobílý film režiséra Karla Kachyni z roku 1970 v hlavních rolích s Radoslavem Brzobohatým a Jiøinou Bohdalovou, který byl ihned po dokonèení zakázán a premiéru mìl až roku Stejnì jako Kachyòùv film, i Medová noc je komorním dramatem, které ukazuje politiku jako sféru plnou intrik, lží a nedùvìry. A hlavního hrdinu - námìstka ministra - jako èlovìka ovládaného strachem a oportunismem. Dìj se tentokrát odehrává v Makedonii 90. let a ve vile prošpikované odposlouchávacím zaøízením se dohadují Nikola Ristanovski a Verica Nedeska. Snímek stojí na výborném herectví obou hlavních protagonistù a na pøesném vystižení paranoidní atmosféry. Látka tak dává smysl i v souèasnosti, kdy se sice zmìnily režimy i technologie, ale zákulisní principy zùstávají stejné. (PMa) IVO TRAJKOV Narodil se ve Skopji v Jugoslávii (Makedonii). Ivo Trajkov pochází z èesko-makedonské rodiny. Mládí prožil v Jugoslávii, kde vystudoval støední školu - gymnázium. Po maturitì v roce 1986 nastupuje na pražskou FAMU, kterou v roce 1992 absolvuje. Po studiích zùstává v Èeskoslovensku a pùsobí jako režisér, scénárista a producent. Spolupracuje 4

5 s Èeskou TV. Spoluvytváøí cykly televizních dokumentù Pøedèasná úmrtí a Nevyjasnìná úmrtí. Natáèí také cenìný dokument Jan o sebeupálení Jana Zajíce. V roce 1993 vstoupil na pole hraného filmu komedií s hvìzdným hereckým obsazením Kanárská spojka. Film mu byl vzat nedokonèený ze støižny, aby soukromý producent mohl film premiérovat podle své potøeby. Žánrová komedie byla publikem nepøijata. Dva jeho následující a oceòované snímky Minulost a Velká voda vznikly ve vlastní produkèní spoleènosti. Pøi natáèení Velké vody se seznamuje s Vericou Nedeskou, která jej životem provází jako manželka. Koprodukèní historické drama Velká voda nominovala Makedonie na Oscara. O pìt let pozdìji natáèí autobiografickou experimentální zpovìï Movie. Dva roky nato režíruje v koprodukci s Èeskou TV filozofující drama Ocas ještìrky. K filmu se dostal oklikou, když jeho natáèení napoprvé odmítl. Film byl natoèen na motivy povídky B. Nìmcové Andìl strážný. Pùvodní scénáø byl režisérsky upravován za velmi ztížené komunikace s pùvodním scénáristou. Právì scénáø je podle Trajkova nejvìtším úskalím tohoto ambiciózního dramatu. Jeho poslední dva filmy vznikají v zahranièí. Nìmecký Pariser platz - Berlin se vùbec do èeských kin nedostal. Výraznìjší èeskou stopu má jeho poslední film Medová noc, který znovu zpracovává filmovou povídku Jana Procházky Ucho. Ivo Trajkov je vedoucím katedry støihu na FAMU, kde pùsobí jako docent a vyuèující. Žije v Praze a vychovává s Vericou dceru Zanu. Je aktivním èinovníkem také v rodné Makedonii, kde pomáhá zakládat filmové školy a pravidelnì se tam vrací. (MK) hodin BALKAN IS NOT DEAD (BALKANOT NE E MRTOV) Makedonie 2013 / 105 min / DCP Režie: Aleksandar Popovski Scénáø: Aleksandar Popovski, Ana Lašiè na motivy hry Dejana Dukovského Kamera: Dejan Dimevski Hudba: Kiril Dzajkovski Hrají: Nikola Ristanovski, Dragana Kostadinovska, Nataša Tapuskoviæ, Jordan Simonov, Rade Šerbedžija a další Osmanská øíše se rozpadá, její pøedstavitelé však stále tøímají v rukou moc. Makedonie, na poèátku dvacátého století provincie Osmanské øíše, je zmítána nepokoji. Napìtí mezi Makedonci a Turky sílí, pøesto je zde prostor pro paradoxy. Tak si mladý kadet Orhan Kemal, budoucí otec moderního Turecka (Atatürk), získá zásluhou kouzelného kvítku protìže lásku makedonské dívky. Podaøí se ale totéž bejovi Osmanovi, který usiluje o její sestru, pøestože ji unese násilím a zabije jejího milence? Na pozadí rozverné romance se odehrávají spoleèenské konflikty, které brzy zcela zmìní starý svìt Adaptace divadelní hry Dejana Dukovského (napsané roku 1992) je romanticko-komediální fantazií o jedné historické epoše. Pøestože zachovává divadelní styl pøedlohy, neupadá do jevištní strnulosti, a to pøedevším díky bohatì vystavìnému dìji a barvité výtvarné stylizaci. (PMi) 5

6 ALEKSANDAR POPOVSKI (1969) Aleksandar Popovski vystudoval divadelní a filmovou režii ve Skopji. Na divadle režíroval øadu her souèasných makedonských dramatikù, pøedevším Dejana Dukovského. Krom Makedonie pùsobil na scénách v zemích bývalé Jugoslávie i v západní Evropì (Dánsko, Rakousko, Francie). Jako filmový režisér debutoval roku 1993 povídkou do filmu Svetlo sivo. Režijnì spolupracoval s Darkem Mitrevským na filmu Sbohem 20. století (1998, viz. anotace). Balkanot ne e mrtov (2013) je jeho samostatným celoveèerním režijním debutem. Pøedlohu, divadelní hru Dukovského, Popovski poprvé inscenoval v roce (PMi) SOBOTA hodin NEJDELŠÍ CESTA (NAJDOLGIOT PAT) Jugoslávie 1976 / 116 min / DVD Režie: Branko Gapo Ivanovski Scénáø: Petre M. Andreevski Kamera: Dragan Salkovski Hudba: Tomislav Zografski Hrají: Danèo Èevrevski, Darko Damevski, Dušan Janièieviæ, Meto Jovanovski, Nenad Milosavljeviæ a další Povstání je zlikvidováno a vojáci turecké armády odvádìjí zajatce do tureckého vìzení. Rok 1903 je rokem tzv. Illindenského povstání, které vyvrcholilo založením Kruševské republiky. Makedonské rebelie však Turci, kteøí v té dobì pozvolna ztráceli balkánskou pùdu pod nohama, potlaèovali velmi dùslednì, a tak se jim ještì nìkolik let daøilo vardarskou Makedonii udržet. Dìj filmu zaèíná na jaøe, kdy vojáci turecké armády zneškodní vzpouru v jedné vesnici a zajatce pøivedou do své pevnosti. Zde jsou internováni spolu se zajatými vzbouøenci z dalších vesnic. Odtud jsou odvezeni vlakem do Solunì, a lodí ke bøehùm Malé Asie, kde zaèíná jejich strastiplná pou vyprahlou krajinou do tureckého vìzení. Po cestì zažívají nejednu krušnou situaci - jsou vystaveni krutému zacházení ze strany tureckých vìznitelù, èi útoku kurdských bojovníkù, pøes jejichž území musí projít. Opakovanì se snaží utéct, ale nedaøí se jim to. Prochází mìsty i horami, pøeplavují Eufrat. Vìzni i jejich strážci, si sahají na dno fyzických i psychických sil. (JF) BRANKO GAPO IVANOVSKI ( ) Filmový, televizní a divadelní režisér. Absolvoval Fakultu filologie na univerzitì ve Skopji. Nejprve se vìnoval filmu pouze amatérsky, v 50. letech natoèil první profesionální dokumenty, kterým se vìnoval do poloviny 60. let, kdy režíroval svùj první celoveèerní snímek, Dny pokušení (1965). Následující tituly Èas bez války ( Vreme bez vojna ) mu vynesl nìkolik ocenìní. 6

7 V 70. a 80. letech natoèil snímky Istrel (Výstøel ), Najdolgiot pat (Nejdelší cesta ), Vreme vodi (Èas vody 1980) a intenzivnì se vìnoval televizní tvorbì. Kariéru èítající pøes tøicet titulù uzavøel Makedonskou ságou (1993). (MB, JF) hodin DÌTI SLUNCE (DECA NA SONCETO) Makedonie 2014 / 90 min / DVD Režie: Antonio Mitrièeski Scénáø: Gordan Mihiæ Kamera: Jaroslaw Szoda Hudba: Ognen Anastasovski, Darko Spasovski, Vlatko Stefanovski Hrají: Vlado Jovanovski, Meto Jovanovski, Ivana Pavlakoviæ, Biljana Tanevska, Emir Hadžihafisbegoviæ, Kire Gorevski a další Rodina musí opustit domov a zaèíná nový život na jezeøe. Do programu Vsetínského filmového maratonu jsme zaøadili dva filmy Antonia Mitrièeského. Tyto filmy mají dva spoleèné znaky - dùležitým motivem je v nich láska navzdory nepøízni osudu a to, že se odehrávají na bøezích jezera. Ve snímku Pøes jezero se pøesuneme na bøehy Ochridského jezera a lásce v cestì stojí úøedníci totalitního státu. V pøípadì Dìtí slunce se jedná o jezero Prespa a lásce komplikuje život mafie Malý rodinný podnik - letní restaurace na bøehu jezera lehne popelem, protože musí uvolnit místo pro ambiciózní projekt financovaný šéfem místní mafie. Pøestože jsou jak dìda, tak otec (hrají je skuteènì otec a syn Meto a Vlado Jovanovští) tvrdé palice, musí vyklidit pole a usazují se s rodinou na druhém bøehu jezera. Ocitají se v nelehké finanèní situaci, kterou by zejména matka ráda vyøešila sòatkem dcery Angely s bohatým nìmeckým nápadníkem. Angela je však zamilovaná do Marka, který pracuje pro mafii. S neèekaným plánem na vyøešení nezávidìníhodné rodinné situace pøijde dìda. Rozhodne se najít zlatý poklad, který se údajnì kdysi potopil na dno Prespanského jezera s øímskou lodí. Na jeho nápad pohlíží všichni skepticky, on je však záhy pøesvìdèí, že se legenda o zlatém pokladu zakládá na pravdì. Mezitím se Marko dostane do konfliktu s mafií a hrozí mu smrt. Obì události dá do souvislosti Angela, když se rozhodne Marka zachránit a to za každou cenu. (JF) 7

8 ANTONIO MITRIÈESKI Filmový a televizní režisér. Absolvoval filmovou režii v polské Lodži. Ve filmu debutoval v polovinì 80. let krátkometrážním filmem Souboj (Doboj ). Následovaly dva dokumentární filmy a další krátkometrážní snímek, než v roce 1997 natoèil svùj první dlouhometrážní titul Pøes jezero (Preku ezeroto), který absolvoval úspìšnou festivalovou sezónu. Podobný osud mìl i jeho druhý film, Jako špatný sen (Kako loš son ). V loòském roce vznikl jeho zatím poslední snímek Dìti slunce (2014). Mitrièeski pùsobil ve Skopji i jako asistent pøedmìtù filmové a televizní režie na Fakultì dramatických umìní. (MB) hodin MOVIE Èeská republika, Makedonie 2007 / 84 min / 35 mm Režie: Ivo Trajkov Scénáø: Ivo Trajkov Kamera: Michal Èerný Hudba: Toni Kitanovski Hrají: Karel Zima, Ivo Trajkov, Miroslav Táborský, Madla Zimová Režisérovy plány jsou v troskách. Sedá s kamerou do milenèina auta a vyráží na cestu... Movie je výraznì autobiografickou filmovou road movie. Film je poctou všem ryze autorským, svobodným a nezávislým snímkùm. V prvním plánu se autor vypoøádává rafinovanou filmovou øeèí se svými láskami a životními prohrami. Ve druhém plánu pøedkládá režisér formou neobvyklý èernobílý film. Filozoficky a s nadsázkou se zamýšlí nad potøebou tvorby autorských filmù. Ivo Trajkov má svùj film rád. Pøiznává, že jej nemusí vydržet každý divák. Zdùrazòuje ale, že vypráví o dùležitých vìcech, aè se tak netváøí (MK) Profil režiséra je na stranì hodin PØES JEZERO (PREKU EZEROTO) Makedonie, Polsko 1997 / 93 min / DVD Režie: Antonio Mitrièeski Scénáø: Taško Georgievski, Antonio Mitrièeski Kamera: Bartolomiej Maj Hudba: Ljupèo Konstantinov, Džordže Zamfir 8

9 Hrají: Nikola Ristanovski, Agniežka Wagner, Marija Atanasovska, Ekrem Ahmeti a další Pøíbìh o lásce, která nezná státních hranic a pøetrvává navzdory nepøízni mocipánù. Po druhé svìtové válce se Makedonie stává jednou ze šesti federativních republik socialistické Jugoslávie. Pod vedením Tita a po vzoru Sovìtského svazu ztìlesnìném glorifikovaným vítìzem nad nacisty Stalinem vykraèuje spoleènì s táborem socialistických zemí vstøíc ke š astným zítøkùm. Pak ale pøichází rok 1948 a známá roztržka mezi Titem a Stalinem. Tato událost má mnohé dalekosáhlé dùsledky. Mimo jiné také neprodyšné uzavøení hranic mezi Albánií a Jugoslávií. A to je východiskem pøíbìhu, který natoèil Antonio Mitrièeski údajnì podle skuteèné události. Láska mezi Aleksandarem a Elenou, kteøí žijí na opaèných stranách Ochridského jezera, je ze dne na den neèekanì znemožnìna ostøe hlídanou hranicí. Albánie, která zùstává v regionu osamoceným, ale o to zuøivìjším Stalinovým spojencem, uzavírá své hranice a buduje impozantní sí bunkrù. Aleksandar se pokouší žít bez Eleny, ale s odlouèením a s nemožností komunikace se svou láskou se nesmíøí. Podstupuje proto na pramici riskantní plavbu pøes Ochridské jezero. Bez vidiny návratu. Bouøe, která jej na jezeøe málem pøipraví o život, je pouze první pøekážkou na cestì za Elenou. (JF) Profil režiséra je na stranì hodin PARISER PLATZ - BERLIN (90 MINUTEN - DAS BERLIN PROJEKT) Nìmecko 2011 / 99 min / DCP Režie: Ivo Trajkov Scénáø: Ivo Trajkov, Ivan Marinoviæ Kamera: Suki Medenèeviæ Hudba: Birger Clausen Hrají: Blerim Destani, Udo Kier, Richard Sammel, Nicolette Krebitz, Werner Daehn a další Je tøeba zabít èlovìka. Døíve než skonèí film... Experimentální thriller. Zápletka filmu Pariser Platz Berlin je zdánlivì jednoduchá. Sebastian - mladý talentovaný herec (Blerim Destani) utíká nenápadnì z premiéry snímku, ve kterém ztvárnil hlavní roli, aby zabil gurua jedné sekty (Udo Kier), kterého viní ze smrti své dívky. Na tento èin má 90 minut, protože po skonèení filmu musí stanout v kinì na jevišti. Provedení filmu je však velmi nevšední a lze jej zjednodušenì charakterizovat, jako experimentální thriller. Celý hon totiž musí divák absolvovat spolu se Sebastianem v reálném èase. Je tak hlavnímu hrdinovi mnohem blíž, než je zvykem. Na druhou stranu je ponechán ve znaèné nejistotì. Není totiž pøedem vybaven mnoha 9

10 informacemi. Nezná Sebastianùv plán ani pøesné dùvody, které jej vedou k jeho extrémnímu jednání. Pouze sleduje jeho poèínání a momentální pohnutky a nabývá rychle dojmu, že svùj èin pøedem pøíliš detailnì nepromyslel. Je-li Sebastian zmatený a má pochybnosti, podobné pocity zažívá i divák. Pøi popisu Trajkovova filmu Pariser Platz - Berlin se nelze vyhnout srovnání s Tykverovým snímkem Lola bìží o život. V obou fimech hraje hlavní roli Berlín, v obou jde o život a hlavní postava je po vìtšinu èasu ve znaèném spìchu, nebo je limitována pøesnì vymezeným èasem. Oba snímky jsou postaveny na velmi dynamické kameøe a experimentují se støihem. Nutno ale øíci, že tato domnìlá podobnost je jen prvním povrchním dojmem. Zatímco Tykverùv film žene vpøed velmi rafinovaný støih, vytváøí Trajkov iluzi snímku natoèeného na jeden zábìr. Zatímco Lola bìží, aby život zachránila, Sebastian bìží, aby život vzal. Lola dostala do vínku tøi pokusy na dosažení cíle. Ty jsou ovlivnìny a pozmìnìny vždy drobnými detaily, na které jsme dùkladnì upozornìni. V pøípadì Sebastianovy vražedné mise má kamera co dìlat, aby se ji hlavní hrdina neztratil. Na sledování detailù, které jistì ovlivòují i jeho pou, mnoho èasu není. Také on má nìkolik možností, aby splnil svùj cíl. Tam, kde by Lola okamžitì jednala, on váhá - uvìdomuje si, že pokud pochybí, další možnost nedostane. (JF) Profil režiséra je na stranì hodin SBOHEM 20. STOLETÍ (ZBOGUM NA DVAESETIOT VEK) Makedonie 1998 / 83 min / DVD Režie: Darko Mitrevski, Aleksandar Popovski Scénáø: Darko Mitrevski, Aleksandar Popovski Kamera: Vladimir Samoilovski Hudba: Risto Vrtev Hrají: Nikola Ristanovski, Lazar Ristovski, Vlado Jovanovski, Dejan Aèimoviæ, Sofija Kunovska, Toni Mihajlovski a další Postmoderní fantasy o Dìdovi Mrázovi, høíchu a muži, který nemùže zemøít. Film Sbohem 20. století je prakticky nemožné zaøadit do nìjaké škatulky. Žánrovì se pohybuje na pomezí dramatu, parodie, èerné komedie, thrilleru, fantasy a sci-fi. Obsahuje biblické odkazy, folklorní motivy a èerpá z nejedné mytologie. To vše ve tøech, stylovì znaènì rozdílných epizodách, které spolu ale dìjovì souvisí a vzájemnì se doplòují. Nepodobá se nièemu, co bylo do té doby v Makedonii (potažmo v Ju- 10

11 goslávii) natoèeno. První èást se odehrává v relativnì blízké pochmurné budoucnosti. Z lidstva pøežili jen ti nejsilnìjší a civilizace jakoby se vrátila o stovky let vzad. Základní pøíbìh je založen na nìkolika mytologických a biblických tématech a motivech. Oèividnì èerpá z makedonských legend (napø. z legendy o Bolenu Dojèinovi, která se traduje v Makedonii i Srbsku). Hlavní postavou filmu je Kuzman - muž, který nemùže zemøít. Putuje zemí a hledá zpùsob, jak tuto kletbu zlomit. Od holièe - proroka se dozví o místu, kde jsou na zdi zapsány všechny osudy, vèetnì toho jeho. Tuto zeï po strastiplné cestì nalezne a zjistí, že klíèem k jeho smrtelnosti je urèitý høích. Druhá èást je fiktivním dokumentem, pojednávajícím o tomtéž høíchu, konkrétnì o jeho prvním zachycení na filmový pás v historii makedonské kinematografie. I touto epizodou prochází postava holièe - proroka. Tøetí èást se odehrává v samotném závìru 20. století a jejím hlavním hrdinou není nikdo jiný než Dìda Mráz, který žije v pronajatém pokoji ve mìstì. Prochází nocí a je znechucen všudypøítomnou lidskou zkažeností. Pro uzavøení pøíbìhu je dùležité jeho setkání s malým Kuzmanem, stejnì jako rozhodnutí, ke kterému se dobere po pøíchodu do svého pronájmu, kde se odehrává dekadentní oslava. (JF) DARKO MITREVSKI (1971) Absolvoval Fakultu dramatických umìní ve Skopji. Podílel se na povídkovém filmu Svetlo sivo (Šedé svìtlo ), poté se vìnoval tvorbì videoklipù a dokumentárních filmù. Spoleènì s Aleksandarem Popovskim režíroval film Sbohem, dvacáté století (1998, viz. anotace). Jeho prvním samostatnì režírovaným celoveèerním filmem byla èerná komedie Bal-kankan (2005). Následující sportovní historické drama ze ètyøicátých let Tøetí poloèas (Treto poluvreme ) vzniklo v makedonsko-èeské koprodukci. Od roku 2007 žije pøevážnì v Los Angeles, kde natoèil krátkometrážní film Devils. Nedávno ohlásil nový projekt, historický film Miss Stone Affair, který má vzniknout v americko-makedonské koprodukci. Námìt, èerpající ze skuteèné události, byl poprvé zfilmován Žikou Mitrovièem již v roce (PMi) Profil Aleksandara Popovského je na stranì 6. NEDÌLE 12. DUBNA hodin JAK JSEM ZABIL SVÌTCE (KAKO UBIV SVETEC) Makedonie, Slovinsko, Francie 2004 / 82 min / DVD Režie: Teona Strugar Mitevska Scénáø: Teona Strugar Mitevska, Matthew Bardin Kamera: Alain Marcoen Hudba: Olivier Samouillan 11

12 Hrají: Labina Mitevska, Milan Tocinovski, Xhevdet Jashari, Lea Lipsa, Toni Mihajlovski a další Píše se rok 2001 a Makedonie se zmítá na pokraji obèanské války. Viola se po nìkolika letech vrátila z Ameriky zpìt do Makedonie. Zemi nachází v chaosu, na pokraji obèanské války. Severozápad zemì ovládají albánští vzbouøenci spoleènì s teroristy z UÇK (Kosovská osvobozenecká armáda). Všude hlídkují policisté a jednotky NATO, kterých pøijíždí každým dnem víc. Violetina rodina žije svým všedním životem. Všichni, kromì Violetina mladšího bratra Kokana, pøedstírají, jakoby se nic zvláštního nedìlo. Kokan je, podobnì jako spousta dalších Makedoncù, rozhoøèený z pøítomnosti vojsk NATO v zemi a zapojuje se do protestních akcí. Pøi jedné z nich zabije kamenem svrženým z mostu vojáka v projíždìjícím konvoji, o èemž se dozví až druhý den z televize. Nad ztrátou života nepoci uje lítost a dál koketuje s nacionalisticky smýšlející skupinou lidí a pøivydìlává si pašováním pro jejich šéfa. Na jednu takovou cestu vezme i Violetu, od které se dozví, že se z Ameriky vrátila, protože má v Makedonii tøíletou dceru. Pøi návratu je Kokan zadržen srbskými celníky a Violeta pokraèuje dále autobusem sama. Poblíž Skopje je pøepadnou ozbrojené jednotky UÇK a autobus zabaví. Zatímco se jejich rodina v domnìlém bezpeèí bytu ve Skopji baví s návštìvou, Violeta jde nocí po opuštìné silnici s neznámým Albáncem v patách, Kokan, kterého celníci po odjezdu autobusu propustili, zabloudí v minovém poli a nocí se ozývá støelba Válka je na spadnutí (JF) TEONA STRUGAR MITEVSKA (1974) Pochází z umìlecké rodiny a s herectvím získala zkušenosti už v raném dìtství. Vystudovala grafický design a úspìšnì se vìnovala filmové výpravì. V roce 2001 se zapsala do filmového programu newyorkské univerzity Tisch School of Arts. O tøi roky pozdìji debutovala krátkým filmem Veta, který získal Zvláštní cenu poroty na Berlinale. Svùj první celoveèerní film Jak jsem zabil svìtce (Kako ubiv svetec ) produkovala v rodinné firmì Sisters and Brother Mitevski Production, kterou založila se svou sestrou (Labina Mitevska je u nás známá ze Samotáøù) a bratrem Vukem. Tento i následující snímek, Jsem z Titova Velese (Ja sum od Titov Veles), se objevil na øadì festivalù a získal mnoho ocenìní. Její zatím poslední film nese název Žena, která smetla své slzy (Ženata koja si gi izbriša solzite ). Režisérèiny filmy pøinášejí silné emocionální pøíbìhy zasazené do kontur sociální situace, problémù ekonomických i krize identity souèasné Makedonie. (MB) 12

13 11.30 hodin POKOJ S PIÁNEM (SOBA SO PIANO) Makedonie 2013 / 103 min / DCP Režie: Igor Izi Ivanov Scénáø: Zanina Mirèevska, Igor Izi Ivanov Kamera: Tomi Salkovski Hudba: Gonzales Hrají: Nataša Petroviæ, Jovica Mihajlovski, Svetozar Cvetkoviæ, Nevena Ristiæ, Torsten Voges a další Osudy rùzných lidí se protínají v jednom místì - v hotelovém pokoji s piánem. Film Pokoj s piánem nás zavádí do starého hotelu, ve kterém je funkèní už jen jediný pokoj - kdysi honosné VIP apartmá se starým piánem. Pøestože si majitel podal inzerát, že je hotel na prodej, vlastnì jej prodat nechce a nabídky pod rùznými záminkami odmítá. Pøíbìh je poskládán z mnoha drobných epizod, jejichž aktéry jsou hosté hotelu, kteøí se v prùbìhu let v pokoji ubytovávají. Prostøednictvím komornì, zároveò však velmi atraktivnì natoèených filmových miniaturek, mùžeme sledovat osudy partnerské dvojice mající vždy pomìrnì hluboko do kapsy, pøíbìh ženatého podnikatele, který se v pokoji stává ženou, známého lékaøe, jenž se tu schází s milenkou, tureckého autodopravce a jeho hudebnì nadaného syna, dvou školaèek s lesbickými sklony, nebo starého pianisty, vázaného k pokoji silným emocionálním poutem z hluboké minulosti. Pojítko mezi jednotlivými kapitolami obstarává mladá ruská pokojská, kterou majitel hotelu zamìstnává. Ta ve svých dopisech (pravdìpodobnì) domù popisuje život v hotelu, tak, jak si jej vysnila. Její vyprávìní je od reality samozøejmì velmi vzdálené. Tak se to alespoò po vìtšinu doby trvání filmu jeví (JF) IGOR IZI IVANOV Autorský makedonský režisér se zaèal profesionálnì vìnovat audiovizi v polovinì 90. let. Za dvacet let své aktivní kariéry režíroval krátké, dlouhometrážní i dokumentární filmy a dvì televizní série. V souèasné dobì pøipravuje svùj tøetí celoveèerní snímek. Jeho filmy jsou pravidelnì uvádìny a oceòovány na festivalech. Krátký film Brouci (2004) se objevil v soutìži 54. Berlinale a získal Zlatého leoparda v Locarnu. Jeho celoveèerní debut, Vzhùru nohama (Prevrteno ), byl zaøazen do soutìžní sekce Na Východ od Západu Karlovarského filmového festivalu. (MB) hodin SKOPJE REMIXED (1973) Makedonie 2013 / 141 min / DCP Režie: Jane Altiparmakov, Ognen Dimitrovski, Siniša Jevtimov, Srdjan Janièijeviæ, Darijan 13

14 Pejovski, Saša Stanišiæ, Gjorce Stavreski, Vardan Tozija, Bojan Trifunovski, Borjan Zafirovski Scénáø: Borjan Zafirovski, Darijan Pejovski, Vardan Tozija, Ognen Dimitrovski, Saša Stanišiæ, Siniša Jevtimov, Bojan Trifunovski, Gjorce Stavreski, Srdjan Janièijeviæ, Jane Altiparmakov Kamera: Boris Mojsovski, Gjorgji Klincarov, Dimo Popov, Tomi Salkovski, Kristijan Vojdanovski Hudba: Sasko Kostov, Goran Atanasovski, Ljupa Angelov, Aleksandar Pejovski, Ognen Anastasovski, PMG Hrají: Oliver Mitkovski, Kamka Toèinovski, Dejan Liliæ, Kiril Korunovski, Milan Toèinovski a mnoho dalších Portrét Skopje oèima mladých tvùrcù v devíti epizodách. Rùzné styly, žánry i filmové postupy. "Skopje Remixed" je sublimát makedonského umìní 21. století, na nìmž se podílelo 100 umìlcù z rùzných oborù. Tito umìlci ukázali ve filmu své sochy, obrazy a instalace. Vizuální remix Skopje, složený z devíti pøíbìhù je vytvoøen prostøednictvím jejich díla a pøedstavuje Skopje nejen jaké je dnes, ale i takové, jaké by ho tito tvùrci chtìli mít. Tento projekt je zamìøen na budoucnost, a hovoøí více o øešeních, a ménì o minulosti a problémech. Natoèení tohoto filmu je dùležitým mezníkem v makedonské a balkánské kinematografii, protože má cíl pøekonat problémy, pocházející z období válek, a má potøebu ukázat, že Balkán není místem, kde se lidé jen zabíjejí. Poukazuje na to, že je to i místo velkých myslitelù a umìlcù, jejichž èas nyní nadešel. Jádrem tohoto filmu je nepopsatelná atmosféra mìsta Skopje genius loci. A aèkoliv Skopje nemá vlastního superhrdinu jako Gotham City (Batman) a Metropolis (Superman); všichni jeho obèané jsou, svým zpùsobem superhrdinové. (pøeloženo ze stránek Macedonian Film Agency - PMa). Seznam epizod: Skopje Lovers (režie Gjorce Stavreski) Bruce Lee je pièa (Bruce Lee is a Pussy, režie Sinisa Evtimov, Bojan Trifunovski) Pogan Pagan (režie Srgjan Janikievik) Š astný konec (Happy Endings, režie Jane Altiparmakov) Opera (režie Darijan Pejovski) Pištec (The Whistler, režie Vardan Tozija) Fotofiniš (Photo Finish, režie Ognen Dimitrovski) Mangava Disco Punk (režie Sasa Stanisik) Barvy lásky (The Colors of Love, režie Borjan Zafirovski) 14

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Proč průniky a paralely?

Proč průniky a paralely? Proč průniky a paralely? Piero della Francesca: Nalezení k íže (ke skladb Bohuslava Martin, Hudební paleta III) Jan Zrzavý: Kleopatra (ke skladb Michala Košuta, Hudební paleta I) Vìtšina umìlcù je obdaøena

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek)

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek) ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU Zdenìk Vojtíšek Není božstva kromì Boha a Muhammad je posel Boží, je kaligraficky zapsáno vpravo nahoøe na této stránce. Tato slova proneslo již nìkolik set tìch, jejichž rodným

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva Ing. JIŘÍ ŠULC kandidát na hejtmana 2. Ing. Pavel Tošovský 3. Josef Benda 4. Ing. Jan Řehák 5. Hana Lukáčová 6. Antonín Terber 7. Robert Šatník 8. PhDr. Vlastimil Doležal 8. MUDr. Vladimír Záhorský Vaši

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA NA KONCI 7. ROÈNÍKU Zdenìk Vojtíšek Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více než mìsíèním zpoždìním hluboko v roce 2005. Nezbývá,

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více