KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ"

Transkript

1

2 KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU Podmínky pøechodu od reformního období k restauraci starých poøádkù 19 Úvodem Od revolty mladé generace v 60. letech k následující krizi Východiska výzkumu podmínek a charakteru zmìn v 70. a 80. letech Zmìny podmínek a paradigmat dalšího vývoje ve svìtì a stagnace v Èeskoslovensku Protestní hnutí mladé generace a odborù po srpnu Výmìna elit a její dùsledky Revize idejí a programù ekonomické reformy Sociální politika pøi obnovì kontroly nad spoleèností 82 2 Návrat k pøedreformnímu ekonomickému a sociálnímu systému a jeho dùsledky 91 Úvodem Pøíèiny opakovaných krizí systému Obnovení pøedreformního mechanismu ve svìtle nových tendencí ve svìtì Nedostatková ekonomika a sociální pøezamìstnanost Zmìny odvìtvové struktury a jejich dùsledky Ekologická krize a ekologické hnutí Ke vztahu ekonomického, sociálního a ekologického systému 131 5

4 OBSAH DRUHÁ ÈÁST: SOCIÁLNÍ POMÌRY NORMALIZOVANÉ SPOLEÈNOSTI 3 Pøerozdìlování pøíjmù a spotøeba domácností 139 Úvodem Kritéria a indikátory mzdové diferenciace Pøerozdìlování vztah pracovních a sociálních pøíjmù Disproporce mezi pøíjmy a spotøebou domácností Zmìny ve zpùsobu života obyvatelstva 188 Úvodem Populaèní vývoj a zmìny struktury obyvatelstva Bydlení a zmìny ve složení domácností Zdravotní systém a zdraví obyvatelstva Pracovní doba a volný èas Zmìny hodnotových struktur a individualizace zpùsobu života Vzdìlanostní spoleènost, ideály a skuteènost 220 Úvodem Dostupnost vzdìlání v promìnách èasu Zásahy do vzdìlávací soustavy a jejich dùsledky Zmìny ve struktuøe vzdìlanosti v 70. a 80. letech Èeská vzdìlávací soustava v kontextu vyspìlých zemí Uplatnìní vzdìlanostního potenciálu Systémové souvislosti a charakteristika zmìn sociální struktury 264 Úvodem Interpretace sociální struktury a sociální stratifikace Základní etapy sociální mobility Vývoj sociální struktury v 70. a 80. letech Modifikace sociální diferenciace sociálními pøíjmy 281 6

5 OBSAH TØETÍ ÈÁST: OPOZIÈNÍ HNUTÍ A PÁD SYSTÉMU 7 Pøechod opozièního k obèanskému hnutí a jeho vyústìní v krizi a pád systému 291 Úvodem Reminiscence roku 1968 v chování obyvatelstva v krizových letech Chování obyvatelstva v ostré etapì normalizace Nálady obyvatelstva a zmìny aktérù a forem hnutí nezávislých iniciativ. Charta Krizová situace v druhé polovinì 80. let, pøechod od opozièního k obèanskému hnutí Spoleèenské souvislosti a aktéøi pøevratu jejich vliv na pøechod k transformaci Sociální reformy v prvních letech ekonomické transformace 334 Úvodem K politickým podmínkám sociálních reforem Spor o charakter ekonomické reformy, její první kroky a sociální dùsledky První koncepty sociální reformy a úloha odborù Ideová východiska a projekty radikální sociální transformace Reformy vzdìlávací soustavy Transformace a sociální diferenciace Zmìny hodnot a postojù obyvatelstva 369 Závìrem 374 Resumé 379 Literatura 383 Jmenný rejstøík 395 7

6 Podìkování Ráda bych podìkovala vedoucímu výzkumného týmu, øediteli Ústavu pro soudobé dìjiny AV ÈR v. v. i., dr. Oldøichu Tùmovi, za podporu a pomoc pøi zpracování publikace. Mùj vøelý dík patøí øediteli nakladatelství Academia, panu Jiøímu Padevìtovi, za vydání této mé druhé knihy, navazující na pøedchozí práci z roku Jsem si vìdoma, že její vydání nebylo z kapacitních dùvodù jednoduché. Zvláštì dìkuji èlenùm týmu za podporu, zejména Kvìtì Jechové a Milanu Otáhalovi za cenné podnìty a pøipomínky k textu, èímž pøispìli k jeho nìkterým úpravám. Mimoøádné podìkování patøí Janì Váchové, která mi pomohla v prùbìhu práce a zejména v poslední fázi pøípravy textu pro nakladatelství. Byla mi pøi práci na knize významným pomocníkem a rádcem. Dìkuji také recenzentùm za povzbuzení a pøipomínky k textu a redaktorce paní Králové za peèlivou redakci textu a za spolupráci pøi dovedení rukopisu ke knižnímu vydání. 9

7 Knihu vìnuji dceøi a synovi U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

8 PØEDMLUVA Pøi pøíležitosti dvacátého výroèí pádu komunismu ve støední a východní Evropì vyšlo v zahranièí i v Èeské republice v písemné i elektronické podobì nepøeberné množství dokumentù, literárních dìl, vzpomínek a také vìdeckých prací ekonomù, sociologù a historikù k dìjinám té doby. Urèité sondy do každodennosti v Èeské republice pøed listopadem 1989 pøedstavují také knihy z orální historie, ale ani ty nemohou nahradit výzkum širších spoleèenských souvislostí doby. Pøed nìkolika lety byl v Ústavu pro soudobé dìjiny zahájen za podpory Grantové agentury Èeské republiky projekt výzkumu dìjin èeské spoleènosti. Ústav pøitom využil znalostí a zkušeností autorù, kteøí se dlouhodobì zabývají tímto tématem, a proto mohl v krátké dobì vykazovat první výsledky výzkumu. Tomu napomohla novì založená edice Èeská spoleènost po roce První práci v ní publikovala autorka této knihy, poté vyšlo nìkolik samostatných pøíspìvkù a dva vìtší sborníky, další se pøipravují. Kromì toho èlenové grantového týmu publikovali další práce doma i v zahranièí. Novì vydaná publikace Lenky Kalinové volnì navazuje na pøedchozí knihu Spoleèenské promìny v èase socialistického experimentu v letech , vydanou ve stejném nakladatelství v roce Kniha vyvolala zejména v odborné veøejnosti pøíznivý ohlas, o èemž svìdèí diskuse k sociálním dìjinám na stránkách èasopisu Soudobé dìjiny. Vzhledem k širšímu pojetí sociálních dìjin zahrnujícímu i otázky, jimiž se zabývají další spoleèenské vìdy, se do této diskuse a námi poøádaných odborných setkání zapojili i badatelé hospodáøských dìjin a sociologové. Obì publikace tvoøí urèitý celek, který zahrnuje ètyøicet let komunismu vèetnì pøechodného období v letech Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 PØEDMLUVA a urèitého pøesahu do zaèátku let devadesátých. Integrální pojetí sociálních dìjin blízkých dìjinám spoleènosti zahrnuje široký okruh otázek zkoumaných i dalšími spoleèenskými vìdami. Autorka proto pøihlíží k jejich poznatkùm i ke zmìnám ekonomického a sociálního myšlení doby a pokouší se o dílèí srovnání sociálních podmínek v Èeské republice s vývojem v jiných zemích. Tato nová kniha s názvem Konec nadìjím a nová oèekávání se zabývá sociálními dìjinami od roku 1969 do roku Ty již nebyly pokraèováním experimentu se socialismem, ale spíše jen setrvaèností døívìjšího systému. Léta tzv. normalizace nebyla ani normalizovaná, ani nehybná. Po likvidaci reformního procesu se jeho aktéøi nestali neomezenými vítìzi a jejich odpùrci poraženými. Zdánlivì mocní museli volit mírnìjší formy represí proti odpùrcùm a vzhledem k náladám ve spoleènosti a obèanskému hnutí nebyli schopni zastavit jejich aktivity a spolu s vnìjší situací pád systému. Nejvìtší èást práce zaujímají otázky životních podmínek obèanù, zpùsobu života, zmìn jejich sociální a vzdìlanostní struktury, pøíjmové diferenciace, hodnot, postojù, chování a mentality. Pod pojmem zpùsob života se rozumí nejen materiální podmínky. V této dobì byly v podstatì naplnìny základní životní potøeby obyvatelstva a do popøedí se dostaly jiné hodnoty, pøedevším svobodný život v demokratické spoleènosti. Práce nekonèí pádem komunismu. Po výzkumu dramatické pøedchozí doby se autorka pokusila o urèitý èasový pøesah do dalších let, který by aspoò èásteènì zodpovìdìl otázku, jak se po listopadových dnech 1989 naplòovala nová oèekávání obèanù. Tuto otázku si po dvaceti letech kladou nejen ekonomové, sociologové a postupnì i historici, ale i mnozí obèané. Pøi bližším zkoumání se potvrzuje, že každé vítìzství je po poèáteèní euforii jen etapou k novému hledání, èasto i zklamání a úsilí o lepší budoucnost. Zaèátkem 90. let se potvrdila obecná zvláštnost sociální politiky. Tím, že její základní systémy (pøedevším sociální zabezpeèení v širokém slova smyslu a zdravotní péèe) se bezprostøednì dotýkají života lidí, mají 12

10 PØEDMLUVA urèitou kontinuitu a nelze v nich realizovat náhlé zvraty bez ohledu na zájmy a postoje obèanù. Nìkteré pùvodní projekty bylo proto nutné po roce 1992 modifikovat, rušit nebo odložit na pozdìjší dobu. Dìjiny dramatické druhé poloviny 20. století, zvláštì v prostoru, kde se udál historický experiment, pøedstavují živé téma týkající se nìkolika žijících generací. Není proto náhodné, že jsou èasto interpretovány zjednodušenì a nediferencovanì. Historik tohoto období se setkává s touto interpretací nejen v realitì, ale pochopitelnì i v pramenech a literatuøe. Proto každá práce, která se odváží vstoupit na tento terén, musí poèítat s tím, že nemùže dát uspokojivou odpovìï na všechny otázky této nedávné minulosti. Teprve výzkum dalšího období s vìtším èasovým odstupem umožní hloubìji hodnotit tuto dobu a její místo v novodobých dìjinách zemì. Vìøíme, že pøíspìvek Ústavu pro soudobé dìjiny k tomuto tématu, vèetnì této souhrnné práce, bude inspirovat mladé historiky k výzkumu tohoto stále ještì málo zkoumaného tématu, že i další zájemci budou pøi hledání odpovìdi na otázky nedávné minulosti využívat poznatky spoleèenských vìd, v nichž mají nezastupitelné místo soudobé dìjiny. Oldøich Tùma 13

11 Úvodem vymezení tématu Motto: Rozum a politika jdou zøídkakdy stejnými cestami: možná, že se svìtové dìjiny utváøejí dramaticky vždy jen na základì promeškaných pøíležitostí. Stefan Zweig, 1935 Kniha navazuje na pøedchozí publikaci Spoleèenské promìny v èase socialistického experimentu (Academia, Praha 2007) a vytyèila si za cíl pokraèovat ve zkoumání sociálních dìjin Èeskoslovenska v 70. a 80. letech. Tato publikace je koncipovaná jako samostatná práce, ale s pøedchozí prací tvoøí celek pøedevším tím, že objektem jejich výzkumu je spoleèné téma a mají také podobná metodologická východiska. Obì práce zkoumají integrální sociální dìjiny, blízké dìjinám spoleènosti. Vycházejí ze zvláštností sociálních dìjin, které na rozdíl od politických se nemìní revoluèním aktem a v hlavních oblastech si udržují kontinuitu. Je tomu tak proto, že velké zásahy do základních sociálních systémù, dotýkajících se zájmù lidí, nejsou v krátké dobì sociálnì a politicky prùchodné. Èeskoslovenský sociální systém navazoval již od konce 19. století na evropské tradice (na pojišťovací systém reprezentovaný německým kancléřem Otto Bismarckem). Teprve o pùl století pozdìji vznikly pod vlivem krize 30. let nové poznatky a programy sociální bezpeènosti (viz poznámka pod èarou è. 4, str. 24). Jejich uplatnìní v praxi pøedstavovalo novou 14

12 ÚVODEM epochu sociálního státu ve vyspìlých zemích vèetnì Èeskoslovenska. Uvedené teoretické myšlenky a jimi inspirované projekty se staly sociálnì a mezinárodnì politicky východiskem bezpeèného vývoje v dalších desetiletích. Tuto revoluci v ekonomickém a sociálním myšlení a na nìm založenou ideou sociálního státu považujme za gnozeologický zdroj a za základní ideu výzkumu soudobých sociálních dìjin. Platí to i pro výzkum v období státního socialismu. Pøes zjednodušené pojetí sociální bezpeènosti v pojetí sociální jistoty, nadmìrný centralismus a neorganické zásahy do sociálního systému mìly myšlenky o sociálním státu dùležitou úlohu pøi zabezpeèování základních potøeb obyvatelstva a tím i pøi legitimizaci reálného socialismu. S ideou sociálního státu konfrontujeme i poèátky jeho revize od 70. a 80. let, které mìly a mají dalekosáhlé dùsledky pro sociální systémy a sociální vztahy uvnitø zemí i v mezinárodním mìøítku. Vzhledem k významu zmìn ekonomického a sociálního myšlení a hospodáøské a sociální politiky ve vyspìlém svìtì a v sovìtském bloku vìnujeme tìmto otázkám znaènou pozornost. Další klíèovou otázkou obou èástí práce jsou otázky sociálního postavení, hodnot a chování jednotlivých skupin obyvatelstva. Protože Èeskoslovensko nebylo izolováno od vnitøního vývoje ve vyspìlých zemích, srovnáváme na nìkterých místech vybrané stránky sociálního postavení vèetnì vzdìlání v tìchto zemích s vnitøní situací v naší zemi. Ani širší hospodáøské a politické souvislosti není možné zkoumat v úzkém rámci jedné zemì a ve vymezeném krátkém èase. Konfrontace vnitøních podmínek s vnìjším svìtem v hlavních etapách vývoje se snažíme aspoò èásteènì uplatòovat u obou prací. Pro charakteristiku celého období reálného socialismu platí, že se v nich støídala léta konfliktù a urèitých kompromisù, jimiž moc musela reagovat lepším uspokojením sociálních potøeb obyvatelstva a mírnìním politických represí. K podobným obdobím patøila léta kolem roku 1968 a koncem 80. let, kdy se spojily myšlenkové zdroje za ekonomickou a politickou reformu s masovým hnutím za jejich realizaci. Týdny a mìsíce 15

13 ÚVODEM tohoto spojení se staly nejvýznamnìjší dobou dìjin socialismu, a to nejen v Èeskoslovensku. Ani druhé dvacetiletí po roce 1969, které je hlavním objektem výzkumu této studie, nelze považovat za nediferencované a nehybné období. I v tìchto letech musela vládnoucí garnitura pøihlížet k chování obèanù a mírnit konfrontaèní vztah k opoziènímu hnutí. Ani tato léta nebyla dobou neomezeného ovládání bezbranného obyvatelstva. Také pøi výzkumu chování a mentality obyvatelstva byla nutná konfrontace s vnìjším prostøedím, proto využíváme poznatky pøíbuzných spoleèenských vìd. Uvedená východiska uplatòujeme i v obsahu a èlenìní této práce. 16

14 PRVNÍ ÈÁST CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 1 Podmínky pøechodu od reformního období k restauraci starých poøádkù ÚVODEM OD REVOLTY MLADÉ GENERACE V 60. LETECH K NÁSLEDUJÍCÍ KRIZI Sedmdesátá a osmdesátá léta nebyla izolovanou krizí pouze v Èeskoslovensku, ani jen krizí sovìtských systémù. Byla souèástí pøelomového období Pražského jara a revolty nastupující pováleèné generace i v dalších zemích. Jak vysvìtlit soubìh tìchto hnutí v tak rozdílných podmínkách, po dvì desetiletí oddìlených železnou oponou? Jejich historický význam potvrzovaly prozíravé osobnosti již v osmašedesátém roce, ale zjevnìjším se stává až po zmìnách ve svìtì v následujících 1 desetiletích. Znalost základních událostí té doby a následného vývoje doma i ve svìtì ukazuje, že tehdejší události v Èes- 01 O tom svìdèí ohlas na diskusi Milana Kundery a Václava Havla z konce roku 1968 v Hostu do domu 15, , pøetištìno v Literárních novinách 1,

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Publikace byla zpracována v rámci výzkumného zámìru MSM0023775201 Terciární vzdìlávání ve znalostní spoleènosti, který øeší Centrum pro studium vysokého

Více

2.1 Veřejné mínění a polistopadová demokracie: několik poznámek k vývoji české politické kultury

2.1 Veřejné mínění a polistopadová demokracie: několik poznámek k vývoji české politické kultury 2.1 Veřejné mínění a polistopadová demokracie: několik poznámek k vývoji české politické kultury Politickou kulturu mùžeme obecnì definovat jako vztah obèanù k politickému systému na základì poznatkù,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 1 U k á z k a k n i h

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 8 1 7 2 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 2 6 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 8 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 0 U k á z k a k n i h y

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO BANKOVNÍ RADA ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY A.1. ZPRÁVA O MÌNOVÉ POLITICE A MÌNOVÉM VÝVOJI 1 SHRNUTÍ 2 I. VÝVOJ EKONOMIKY V ÈR 5 I. 1. Poptávka 5 I. 2. Produkce 8 I. 3. Privatizace

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

TØI SONDY VÝVOJE STUDIJNÍHO OBORU A KNIHOVNICTVÍ. Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK, Praha

TØI SONDY VÝVOJE STUDIJNÍHO OBORU A KNIHOVNICTVÍ. Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK, Praha TØI SONDY DO PADESÁTILETÉHO VÝVOJE STUDIJNÍHO OBORU INFORMAÈNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ Jiøí Cejpek Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK, Praha Chronologický pøehled významných událostí, které pøedcházely

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika Publikaci vìnuji své manželce Jevgeniji Vymìtalové s díky za podporu v mé práci a svému dìdovi Václavovi Berdychovi za inspirace v oblasti psychologie mimoøádných událostí. Zvláštní podìkování patøí australskému

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Podpoøeno GAÈR 406/07/0276 PhDr. Lenka Krejèová, Ph.D. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH Vydala Grada Publishing,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 1 6 Doc. Ing. Jiøí Dìdina,

Více