VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

2 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 1.3 Základní údaje o součástech školy 1.4 Materiálně-technické podmínky školy 2. Personální údaje 2.1 Základní údaje o pracovnících školy 2.2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 2.3 Členění zaměstnanců ZŠ podle vzdělání a pohlaví 2.4 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.5 Aprobovanost výuky 2.6 Přehled pedagogů podle aprobovanosti 2.7 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Učební plány školy 3.3 Volitelné a nepovinné předměty a zájmové kroužky 3.4 Počet dělených hodin 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 4.3 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy 4.4 Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 5. Hodnocení žáků 5.1 Přehled prospěchu školy 5.2 Souhrnná statistika tříd 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 7.2 Studium k prohloubení odborné kvalifikace přehled 7.3 Samostudium 8. Zájmové vzdělávání 8.1 Školní družina 8.2 Materiálně technické vybavení 9. Výchovné poradenství 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 10.2 Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením 11. Akce školy 11.1 Akce školy 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 12. Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů 12.2 Práce metodika prevence sociálně patologických jevů 13. Spolupráce školy s rodiči 13.1 Formy spolupráce 2

3 14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 14.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitelky školy podle správního řádu 14.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 14.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 15. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 15.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 15.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 16. Vyúčtováni prostředků NIV 16.1 Podrobný rozpis NIV 17. Česká školní inspekce 18. Přílohy 18.1 Inspekční zpráva 18.2 Den Země fotodokumentace 18.3 Školní akademie fotodokumentace 18.4 Atletický přebor DoLuSe Cup - fotodokumentace 3

4 Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2011/ Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Dobrovice Adresa školy Komenského 46, Dobrovice IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fa Adresa internetové stránky www. zsdobrovice.cz Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Dobrovice Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka: Ing.Jana Čejková Zástupce ředitelky: Mgr.Tomáš Sedláček Ekonom: Eva Šedivá Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou a mateřská škola. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 96 Základní škola 600 Školní družina 75 Školní jídelna ZŠ 460 4

5 Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2011/ Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna MŠ 96 Školní jídelna ZŠ materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odpočinkový areál, zahrada Sportovní zařízení Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 18 učeben, cvičný byt, 2 oddělení ŠD Odpočinková zóna za budovou I.stupně, zahrada je využívána hlavně pro aktivity školní družiny 2 malé tělocvičny, nové školní hřiště Postupně nahrazujeme výškově nastavitelným, podle věku Obnovuje se systematicky v závislosti na finančních prostředcích Pravidelně doplňujeme, i-učebnice Obnovuje se systematicky v závislosti na finančních prostředcích Jedna PC učebna, tři třídy Activboard, notebooky pro učitele Komentář: Areál Základní školy a mateřské školy Dobrovice se nachází v severozápadní části města, asi 5 minut chůze od centra obce. Prostory základní školy se nachází ve dvou budovách v historické budově z konce 19. století je 9 učeben 2. stupně, sloužící částečně jako kmenové, částečně jako odborné pracovny (dobře vybaveny klasickými pomůckami a přístroji jsou zejména učebna a kabinet přírodopisu a učebna s kabinetem pro výuku fyziky a chemie), malá tělocvična a cvičný byt (kuchyňka pro výuku vaření); třídy 1. stupně jsou umístěny do nové budovy, kde byla z odpočinkové zóny v přízemí vybudována i druhá tělocvična a kde byla zřízena počítačová učebna, ve které je k dispozici 21 PC, laserová tiskárna, scanner a dataprojektor. Ve škole je vybudován systém bezdrátového připojení k internetu, průběžně probíhá doplnění a obměna počítačového vybavení. Vedle budov 1. a 2. stupně ZŠ jsou součástí areálu i čtyři pavilóny mateřské školy, školní jídelna a přes ulici se nachází nové školní hřiště. Díky vstřícnosti zřizovatele má škola možnost využívat pro své akce i prostory městského divadla, sokolovny a univerzálního hřiště. Výhledově se počítá s dostavbou areálu školy s novou tělocvičnou, šatnami, propojením budov 1. a 2. stupně atd. 5

6 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 2. Personální údaje 2.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 54 Počet učitelů ZŠ 27 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ Členění zaměstnanců ZŠ podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,1 61 a více let ,6 celkem ,0 100,0 2.3 Členění zaměstnanců ZŠ podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,7 vyučen ,7 střední odborné ,3 úplné střední ,9 vyšší odborné vysokoškolské ,4 celkem ,0 2.4 Členění pedagogických pracovníků ZŠ podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % kvalifikovaných učitel prvního stupně základní ,0 školy učitel druhého stupně základní ,4 školy vychovatel ,0 asistent pedagoga ,0 celkem ,8 6

7 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 2.5 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 70 Matematika 100 Informatika 0 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Svět kolem nás 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Výtvarné činnosti 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Anglický jazyk 73 Německý jazyk 100 Ruský jazyk 100 Matematika 100 Informatika 0 Chemie 100 Fyzika 28,6 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Výchova k občanství 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 0 Člověk a svět práce 0 Tělesná výchova 0 Volitelné předměty Přehled pedagogů podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce úvazek Jana Čejková Ch,Aj Aj, KAj 1 Tomáš Sedláček Čj, D Čj - D ČaSp 1 Zuzana Balšánová M, Tv M Vv Tk 1 Zdeňka Voděrková Rj, Pg Aj Rj ČaSp VkO 1 Pavel Voděrek Př Př F Tv Inf ZPI 1 Václava Štolcová M, F M F ČaSp 1 Iveta Sedláčková Čj, D Čj D VkO Med.V ČaSp 1 Jana Dědinová Ch, Bi Ch Př VkO LabT EnV 1 Nikola Špotáková G, studuje PF Vv Tv VkO 0,59 Jolana Nezbedová Z, D Z D Tv ZA 1 Eva Zvěřinová Humanitní obory Aj SSV ČaSp 0,73 Markéta Cinklová Čj,Nj Nj 0,27 Ladislava Hrbáčková Čj, D Čj - D 0,64 Blanka Boháčková Konzervatoř, SPgŠ Hv 0,32 Dana Kučerová 1.st. 1.st. 1 Dagmar Mondoková 1.st. 1.st. 1 Lenka Suchomelová 1.st. 1.st. Aj 1 Miroslava Kalábová 1.st. 1.st. 1 Julie Útratová 1.st. 1.st. 1 Marcela Kunová 1.st. 1.st. Aj 1 Eva Hrobníková 1.st. Hv 1.st. 0,27 Marie Suchá 1.st. 1.st. 1 Petra Lapuníková 1.st. Aj 1.st Aj 1 7

8 Lenka Svobodová Věra Hrnčířová 1.st. 1.st 1.st. Aj 1.st. zástup za nemocnou L.Svobodovou 1 0,72 Dagmar Jirků 1.st. 1.st. 1 Margaréta Hovancová 1.st. Aj, asistentka pedagoga 0,27/0,4 Ludmila Zahradníková MŠ Vychovatelka ŠD 1 Eva Burianová SEŠ, vychovatelství Vychovatelka ŠD 0,71 Jana Tuzarová SEŠ Vychovatelka ŠD 0, Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 6 odchody 4 Komentář ředitele školy Pracovní kolektiv školy se částečně obměnil. Nastoupily dvě učitelky na první stupeň, jedna na zástup za učitelku na mateřské dovolené a čtyři učitelky na druhý stupeň. Tři z nich mají zkrácený pracovní úvazek. Podařilo se zajistit výuku tak, aby byly všechny hlavní předměty vyučovány učiteli s odpovídající aprobací. Začínajícím pedagogům byla poskytnuta veškerá nutná metodická podpora. 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek č.j. 205/2007 zařazené třídy ročník 3.2 Učební plán školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek, č.j. 205/2007 8

9 Předmět Ročník Minimum st Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Svět kolem nás Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výtvarné činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Volitelné předměty a zájmové kroužky Název volitelného předmětu počet zařazených žáků Další cizí jazyk - Rj 35 Další cizí jazyk Nj 53 Konverzace v Aj 26 Seminář společenských věd 11 Seminář z přírodopisu 18 Seminář z matematiky 13 Technické kreslení 13 Zpracování a prezentace informací 14 Základy administrativy 15 Mediální výchova 14 Environmentální výchova 15 název kroužku počet zařazených žáků Aerobik 1.stupeň 38 Hra na flétnu 5 Anglický jazyk I.stupeň 17 Ruský jazyk 7 Sborový zpěv 30 Sportovní hry I.stupeň 37 Sportovní aktivity II.stupeň 10 Basketbal 14 9

10 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 3.4 Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy Škola vyučovala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek ve všech ročnících. Škola nabízí velký výběr volitelných předmětů a zájmových kroužků. V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny v těchto předmětech: Anglický jazyk, Německý jazyk, Člověk a svět práce, a ve volitelných předmětech. 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců 1.A B A B A B A B A B A B A B A A B celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních počet dětí přijatých do prvních počet odkladů pro školní rok tříd tříd

11 4.3 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium MB 3 SOU strojírenské a OU Škoda Auto a. s. 4 SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 3 Obchodní akademie a VOŠE MB 2 SPŠ Mladá Boleslav 3 ISŠ Na Karmeli 5 SZŠ a VOŠ zdravotnická 2 Střední škola tvorby a designu nábytku, Liberec 1 Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 1 Soukromá střední škola výpočetní techniky 2 Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá n.labem 1 SOU nábytkářské, Liberec 1 SOŠ a SOU, Neratovice 1 osmileté gymnázium MB 4 Komentář ředitele školy V tomto školním roce mohli žáci podávat dvě přihlášky na střední školu. Přijímací zkoušky proběhly jenom na gymnáziu, na ostatních středních školách v okrese Mladá Boleslav se přijímací pohovory nekonaly a žáci byli přijati podle průměrného prospěchu v osmém a devátém ročníku základní školy. 11

12 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 5. Hodnocení žáků Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2011/12 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A 9.B Předmět Počty známek N S Počet klasif. žáků Průměr Cho Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk RJ Ruský jazyk Dě Dějepis VkO Výchova k občanství SKN Svět kolem nás Ze Zeměpis Ma Matematika Př Přírodopis Fy Fyzika Che Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova VČ Výtvarné činnosti Tv Tělesná výchova SPr Svět práce EV Environmentální výchova INF Informatika KAJ Konverzace v anglickém jazyce MV Mediální výchova SM Seminář z matematiky SP Seminář z přírodopisu SSV Seminář ze společenských věd TK Technické kreslení ZA Základy administrativy ZPI Zpracování a prezentace informací AER Aerobic BK Basketbalový kroužek HF Hra na flétnu KrAJ Kroužek anglického jazyka KRJ Kroužek ruského jazyka SH Sportovní hry PěK Pěvecký kroužek SA Sportovní aktivity Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen omluvených neomluvených

13 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 5.2 Souhrnná statistika tříd Souhrnná statistika tříd roku 2010/2011 Třída Žáků Z toho hodnocení V P 5 N Snížená Známka Ch Průměrný prospěch 2.pololetí školního Zpracováno dne : Absence na žáka omluv. neomluv. Třídní učitel 1.B ,050 31,56 - Mgr Mondoková Dagmar 1.A ,16 - Mgr. Suchá Marie 2.A ,138 54,56 - Mgr. Kunová Marcela 2.B ,246 33,96 - Mgr. Jirků Dagmar 3.A ,281 46,20 - Mgr. Hrnčířová Věra 3.B ,355 40,36 - Mgr. Kučerová Dana 5.A ,473 40,93 - Mgr. Kalábová Miroslava 4.A ,617 64,78 - Mgr. Lapuníková Petra 4.B ,635 37,30 - Mgr. Suchomelová Lenka 6.B ,648 49,73 - Mgr. Zvěřinová Eva 6.A ,839 46,28 - Mgr. Sedláčková Iveta 5.B ,874 64,76 - Mgr. Útratová Julie 9.A ,919 87,92 - Mgr. Dědinová Jana 7.A ,969 60,93 - Mgr. Štolcová Václava 7.B ,068 43,78 - Ing. Balšánová Zuzana 9.B ,082 37,23 - Mgr. Voděrková Zdeňka 8.A (2+0) 2,183 80,07 - Ing. Voděrek Pavel Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Komentář ředitelky školy: Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 186 žáků získalo vyznamenání, 146 prospělo a 4 žáci neprospěli. Většina žáků školy je hodnocena klasifikačními stupni, kombinací slovního hodnocení a klasifikací byli hodnoceni někteří integrovaní žáci. Prověřit dovednosti našich žáků nabízejí srovnávací testy, kterých se pravidelně účastníme. V letošním roce absolvovali žáci 9. ročníku spolu se svými vrstevníky ze 168 dalších škol testy Kalibro z češtiny, matematiky, angličtiny, přírodovědného a humanitního základu. V anglickém jazyce a v přírodovědném základu se naší žáci umístili v první desetině škol, v matematice a v českém jazyce ve třetí desetině v kategorii venkovských škol (do níž jsme byli dle velikosti obce zařazeni). Žáci však nebyli úspěšní v humanitním základu - skončili v osmé desetině. Tato skutečnost je daná jednak nezájmem žáků o veškeré veřejné dění a také skladbou testových otázek. V době testování nabyla ještě některá témata ve škole probrána. Z testů vyplývá celkový pokles úspěšnosti českých žáků, který se naštěstí u našich žáků výrazně neprojevil. 13

14 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitelka školy 17 Zástupce ředitele školy 7 Prae studentů 3 Česká školní inspekce 21 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků vhodná forma kladení otázek + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 14

15 Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář ředitelky školy: Výuka probíhala v souladu s cíli školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek. Výuka probíhá ve třídách, které jsou současně kmenové i odborné. Žáci na II. stupni se stěhují do tříd podle vyučovaného předmětu. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena správně. Byla snaha aktivně zapojovat žáka do hodiny. Metody aktivního, prožitkového učení a eperimentování se objevovaly jak na I., tak i na II. stupni. Vyučování bylo vhodně doplňováno skupinovou a individuální prací. Učitelé mají snahu motivovat žáky, používali v hodině názornost a zařazovali vhodné pomůcky. Individuální schopnosti žáků jsou respektovány, učitelé jsou dostatečně informováni o poruchách chování a učení. Vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení žáků se objevilo ve většině hodin. Učitelé hodnotí žáky podle dohodnutých pravidel na začátku školního roku. 15

16 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Institucionální vzdělávání Blanka Boháčková Univerzita J.A.Komenského Scénická a mediální studia Bakalářské studium Studium k prohlubování odborné kvalifikace Mgr. Iveta Sedláčková Kurz Aj pro mírně pokročilé II rozsah 180 hodin Mgr. Lenka Suchomelová Kurz Aj pro mírně pokročilé II rozsah 180 hodin Mgr. Jana Dědinová Kurz Aj pro mírně pokročilé II rozsah 180 hodin Hlavní úkoly DVPP: Výuka podle ŠVP Projekty Prohlubování odborných znalostí Studium cizích jazyků Nové metody interaktivní výuky 7.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace - přehled DVPP ve školním roce 2011/12 pedagog termín Název/obsah rozsah zajistil Lektor BALŠÁNKOVÁ od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel Zuzana výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová BOHÁČKOVÁ od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel Blanka výuky v prai CINKLOVÁ od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel Markéta výuky v prai ČEJKOVÁ Jana Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai Školská legislativa - aktuální změny 6 VISK Mgr. L.Dvořák Učitelská angličtina/ Výuka CJ pro žáky s SPU 4 VISK Mgr. S. Emmerlingová 29.- Výjezdní seminář pro ředitele škol 13 VISK kol DĚDINOVÁ Jana Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai Průřezové téma Environmentální výchova na základní škole 4 Č - SPP Mgr. M.Hošková od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová 16

17 HOVANCOVÁ Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Margaréta HRBÁČKOVÁ od Učitelská angličtina - jazykově 180 VISK Mgr.B.Bílková Ladislava metodický kurz AJ /A2 JIRKŮ Dagmar Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová KALÁBOVÁ Miroslava KUČEROVÁ Dana KUNOVÁ Marcela LAPUNÍKOVÁ Petra MONDOKOVÁ Dagmar NEZBEDOVÁ Jolana SEDLÁČKOVÁ Iveta SEDLÁČEK Tomáš SUCHÁ Marie SUCHOMELOVÁ Lenka SVOBODOVÁ Lenka ŠPOTÁKOVÁ Nikola Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Finančí gramotnost v prai 6 VISK Mgr. H. Hegarová, Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní výuky v prai 15 TEV Mgr. J. Kužel Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Učitelská angličtina - jazykově 180 VISK Mgr.L.Svobodo metodický kurz AJ II/A1 vá Využití alternativních metod při výuce 6 VISK PaedDr.F.Zbor literatury ník od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai Finančí gramotnost v prai 6 VISK Mgr. H. Hegarová, Finanční gramotnost 4 VISK Mgr. H. Hegarová, od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai Změny ve vzdělávání žáků s SPU 6 KÚ Štětinová, Cimlerová BOZP a PO pro pracovníky škol a ŠZ 6 VISK J.Chval od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Učitelská angličtina - jazykově metodický kurz AJ/A2 180 VISK Mgr.B.Bílková Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 Mgr. P, Ferklová ŠTOLCOVÁ Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová 17

18 Václava od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 Mgr. P, Ferklová ÚTRATOVÁ Julie Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai VODĚRKOVÁ Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Zdeňka od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 Mgr. P, Ferklová VODĚREK Pavel Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová ZVĚŘINOVÁ Eva Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní výuky v prai 15 TEV Mgr. J. Kužel 7.3 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 Materiály k projektu EU peníze do škol Vánoční prázdniny 5 Materiály k projektu EU peníze do škol Jednodenní pololetní 1 Kontrola plnění ŠVP a tematických plánů prázdniny Jarní prázdniny 4 ŠVP Celkem 12 Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Komentář ředitelky školy: Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu, který se během roku aktualizuje dle potřeby školy a nabídky Střediska služeb školám. Zaměřuje se hlavně na prohlubování znalostí v oblasti tvorby školního vzdělávacího programu a jeho zdokonalování, jazykovou přípravu a na nové metody interaktivní výuky. Vzhledem k omezení finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje v průběhu roku jsme navštěvovali vzdělávací akce v omezené míře. Kurz interaktivity pro pedagogy v rozsahu 60 hodin byl hrazen z ESF v rámci projektu OPVK a kurz Activ učitel z projektu EU peníze do škol. 18

19 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 8. Zájmové vzdělávání 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Pro tuto činnost jsou vyčleněny tři třídy na 1.stupni. Vybavení nábytkem je dostačující, hry a hračky se průběžně doplňují. Komentář ředitelky školy: Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízená. Pracovní doba byla prodloužena do 16 hodin. Nepravidelné odchody žáků jsme vyřešili tzv. polední družinou, do které chodí žáci odcházející ve hodin na autobusy. O školní družinu je velký zájem. S narůstajícím počtem žáků má škola problém s prostory pro ŠD. Za příznivého počasí využívá školní družina zahradu vedle hlavní budovy školy, kde je pískoviště, posezení se slunečníkem a také menší hřiště na míčové hry a jiné sportovní aktivity. 9. Výchovné poradenství a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Komentář výchovné poradkyně: Školní výchovná poradkyně plnila po celý školní rok 2011/12 úkoly dané programem výchovného poradenství a osobním plánem. Ten zahrnuje spolupráci se školní metodičkou prevence, třídními i ostatními učiteli, žáky a jejich rodiči a některými institucemi, jako jsou např. Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, Úřad práce, sociální odbor, střední školy a učiliště. Jednotlivé složky tohoto systému se ale vzájemně prolínají a nelze je od sebe oddělit. Práce se žáky spočívá v každodenním působení, ale také v pomoci s přípravou na budoucí studium a povolání vycházejícím žákům, či ve sledování dětí s diagnostikovanou specifickou poruchou, jejichž výuka v některých předmětech se řídí vypracovaným individuálním plánem, žáků se zhoršeným prospěchem nebo žáků nadaných. 19

20 Rodiče mají možnost navštěvovat výchovnou poradkyni během konzultačních hodin, případně se telefonicky domluvit a využít ke schůzce jiný termín, jenž jim lépe vyhovuje. Jsou písemně informováni o akcích pořádaných školou pro žáky a také zváni k účasti na akcích, které pomáhají jak žákům, tak právě rodičům orientovat se v nabídce škol a učilišť rodičovské schůzky, Dny otevřených dveří, výstava studijních a učebních oborů (tentokrát pod názvem EdukArt a poprvé v areálu VŠ Na Karmeli). Spolupráce s institucemi probíhá písemnou formou, telefonicky i osobními kontakty. Účastním se schůzek určených výchovným poradcům pořádaných ÚP či PPP a předávám informace žákům, jejich rodičům i kolegům ve škole. Organizuji besedy pro žáky na informačním středisku ÚP i ve škole, pořádám ekurze. V rámci školy koordinuji spolupráci všech kolegů a operativně řešíme vše, co je potřeba, ať už jednotlivě, na pedagogické radě nebo v metodických sdruženích. V letošním školním roce nebylo třeba řešit žádné závažné porušení školního řádu. Rok byl také výjimečný tím, že školu navštívila institucionální inspekce, jejíž zpráva o průběhu inspekce je k dispozici na internetu. Ze školy odcházejí nejen žáci devátých tříd, ale také dva žáci, kteří splnili povinnou školní docházku v nižším ročníku. Několik žáků pátých tříd se rozhodlo ke studiu na osmiletém gymnáziu či v jazykové základní škole. Všichni vycházející žáci byli přijati na zvolené střední školy a učiliště, jejich přehled je k dispozici u ředitelky školy. Mgr. Zdeňka Voděrková 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání individuální vzdělávací plán tělesné postižení více vad 1 Integrace Ano Mentální postižení 1 Integrace Ano Vývojové poruchy učení 16 Integrace Ano Vývojové poruchy chování 3 Integrace Ne 10.2 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky ano částečně ne 20

21 zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. asistent Komentář ředitelky školy: Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou integrování do běžné třídy a jsou vzdělávání podle individuálního plánu. Na škole pracovala asistentka pedagoga, která pomáhala učitelům při vzdělávání tělesně a sluchově postiženého dítěte. V rámci projektu EU peníze školám jsme zřídili funkci asistentky pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti. 11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání třídy 89 Lyžařský výcvik ročník 38 Vzdělávací akce Dopravní hřiště v MB 4.A, 4.B 39 2 Jak válčili husité ročník 337 Vystoupení historické skupiny Pernštejni Čas proměn třídy 36 - dívky Beseda o dospívání Šikana versus kamarádství 6. A, 6.B 40 Občanské sdružení Slánka MB Parta a nuda 7.A, 7.B 35 Občanské sdružení Slánka MB Beseda s autorkou 9.A, 9.B 27 P.Braunová Zásady první pomoci 8.A. 26 Přednáška ČČK Kynologická přednáška ročník 208 Praktické ukázky Muzeum cukrovarnictví ročník Výukové programy Dobrovice Kino Dobrovice ročník 97 Filmy pro děti Ekurze Knihovna Dobrovice Pravidelné návštěvy Cukrovar Dobrovice 9.A, 9.B 27 Prohlídka provozu SOU Škoda Auto 9. A, 9.B 27 EdukArt přehlídka škol 9.A, 9.B 27 Mladá Boleslav Pivovar Nymburk 9.A, 9.B 27 Úřad práce ročník 53 Volba povolání Lidice 9.A, 9.B 27 Planetárium 5.A, 5.B,8.A 9.AB, 6.AB 126 Praha Pražský hrad 7.A 16 Židovské muzeum Národní divadlo 8.A, 9.A, 9.B 53 Praha 21

22 Fata Morgana + ZOO 7.B, 8.A 45 Praha Templ Mladá Boleslav 6.A, 6.B 40 Archeologie Muzeum 6.A 21 Z pokladu Inků Mladoboleslavska Školní výlety a zájezdy Krakov, Osvětim, Vělička 9.ročník 18 Studijní vzdělávací zájezd LIberec 1.ročník 47 ZOO Ostrá 2.ročník 50 Botanicus Šestajovice 3.ročník 39 Návštěva svíčkárny Český ráj 4.A, 4.B 39 Ostrá 5.A 16 Botanicus Jabkenice 5.B 17 Český ráj 6.A 21 Radvánovice 6.B 19 Malá Skála 8.A 26 Český Krumlov 9.A, 9.B 27 Vodácký kurz Divadla Příběhy lišky Bystroušky ročník 337 Divadlo jednoho herce Strakonický dudák 6. ročník 40 Mladá Boleslav Pohádky o mašinkách 2. ročník 50 Mladá Boleslav Divadlo Dobrovice ročník 128 DDS Dobrovice Scapinova šibalství 8.A, 9.A, 9.B 53 Mladá Boleslav Žákovské vystoupení Divadlo Dobrovice Pěvecký sbor Skřivánek Vánoční koncert Divadlo Dobrovice Pěvecký sbor Skřivánčí koncert 6.jarní pop-song fest Pěvecký sbor Skřivánek 30 DK MB přehlídka pěveckých sborů Koncerty Z pohádky do pohádky ročník 175 Výchovný koncert Vývoj populární hudby ročník 161 Výchovný koncert Dětská nota 4. ročník 39 Mladá Boleslav Výstavy Výstava panenek 5.B 17 Knihovna Dobrovice MěÚ Dobrovice ročník Velikonoční tematika MěÚ Dobrovice ročník Vánoční tematika Soutěže Konverzační soutěž v Aj 7. a 9. ročník 2 Okresní kolo Recitační soutěž ročník 3 Okresní kolo Vlastík ročník 4 Regionální soutěž ZAV psaní na počítači 9. ročník 10 Okresní kolo Přírodovědný klokan II. stupeň 128 Školní kolo Pythagoriáda 5. ročník 3 Okresní kolo Matematický klokan 2. ročník 1 Okresní kolo Bělský slavík ročník 3 Pěvecká soutěž Vybíjená ročník 11 Okresní kolo Florbalový turnaj MŠMT ročník 11 Okresní kolo Atletický čtyřboj ročník 41 Okresní kolo Přespolní běh ročník 19 Okresní kolo Pohár rozhlasu II. stupeň 20 Okresní kolo Závod zdravotních hlídek ročník 10 Okresní kolo Olympiády Olympiáda v Čj 9. ročník 2 Okresní kolo 22

23 Chemická olympiáda 9. ročník 3 Okresní kolo Biologická olympiáda ročník 3 Okresní kolo, postup do krajského kola Dějepisná olympiáda 9. ročník 2 Okresní kolo Zeměpisná olympiáda ročník 6 Okresní kolo Matematická olympiáda ročník 5 Okresní kolo Projekty Ochrana člověka za ročník 336 Celoškolní akce mimořádných událostí Vaříme pro Kalpanu ročník 161 Podpora adoptované dívky Den Země ročník 336 Vše o vodě Jiné akce školy Little talent I.stupeň 208 Akce žáků 9.ročníku Vánoční besídky ročník 337 Vánoční sportovní hry I.stupeň 208 Testy Kalibro 9.A, 9.B 27 Srovnávací testy Testy Pisa 9. ročník 27 Mezinárodní srovnávací testy Plošné testování ČŠI 5. a 9. ročník 60 Generální zkouška Vánoční diskotéka II. stupeň 128 Akce žáků 9.ročníku Dětský den I.stupeň 208 Akce žáků 9.ročníku Atletický den DoLuSe Cup ZŠ Dobrovice, Semčice, Luštěnice Přebor škol našeho regionu Slavnostní vyřazení absolventů školy 9.A 27 Městský úřad Dobrovice Školní akademie ročník 336 Akademie na závěr školního roku na téma roční období 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Psaní na počítači 12 První tři místa Matematická olympiáda 6 9. místo v okresním kole, dva úspěšní řešitelé Chemická olympiáda 3 6. místo v okresním kole, úspěšný řešitel Biologická olympiáda 3 3. místo v okresním kole, postup do krajského kola Zeměpisná olympiáda 6 3., 5., 6. místo v okresním kole Dějepisná olympiáda 2 3. místo v okresním kole, postup do krajského kola Matematický klokan 1 1. místo v okresním kole Pythagoriáda místo v okresním kole, dva úspěšní řešitelé Bělský slavík 3 1., 2. a 3. místo v regionální pěvecké soutěži Dětská scéna místo v recitační soutěži Atletický přebor a basketbal DoLuSe Cup Žáci tří škol 1. místo ve všech atletických kategoriích, 2. místo v basketbalu 23

24 Komentář ředitelky školy: Škola podporuje talentované žáky a připravuje je na různé soutěže a akce, které obohatí a zatraktivní výuku. Vedení školy vytvořilo organizační a finanční podmínky pro to, aby se co nejvíc žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Pro sedmé třídy je organizován lyžařský výcvikový kurz spojený s ozdravným pobytem na horách. Vyučující odborných předmětů připravují tematicky zaměřené ekurze. Každý třídní učitel připraví jeden školní výlet v rozsahu 1 až 2 dny. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky. Více se zaměřujeme na celoškolní projekty. 12. Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních komentář Ukončené čtyř semestrální studium pro metodiky prevence Semináře v rámci DVPP Ve vyučovacích předmětech výchova k občanství, svět kolem nás, seminář společenských věd, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Ve vyučovacích předmětech výchova k občanství, prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, člověk a svět práce, projekty (Den Země, Ochrana člověka za mimořádných situací) Prvouka, vlastivěda, přírodověda, výchova k občanství, přírodopis, chemie, tělesná výchova a objevuje se i v jiných předmětech Projektová výuka, skupinová práce, přednášky, besedy, soutěže, výstavy, výuka ve volitelných předmětech. Projekt Adopce na dálku Škola má zpracovaný Minimální preventivní program Snaha doplnit výchovu a vzdělávání dalšími aktivitami, které postihují volný čas dětí - akce školy, nabídka zájmových kroužků, činnost ŠD Školní metodik prevence a ředitel školy průběžně sledují podmínky výskytu sociálně patologických jevů Zapojeni jsou všichni vyučující Dle potřeby Koordinuje svou činnost se školním metodikem prevence Sociální kurátor Magistrátu města Mladá Boleslav, 24

25 pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Český červený kříž Odborné příručky, videokazety, DVD Obsahuje. Ano, viz přehled Akce školy. Komentář ředitelky školy: Problematice prevence sociálně patologických jevů je věnovaný velký důraz. Stále častěji jsou mezi žáky registrovány projevy šikany, agrese a vulgárního chování. Důležitou osobou je školní metodik prevence, který organizuje akce pro žáky. Velmi dobrá je i spolupráce se sociálním odborem magistrátu města Mladá Boleslav. Řešení prevence ve škole probíhá podle Minimálního preventivního programu. Při tvorbě ŠVP jsme se zaměřili na další formy a metody práce, aby žáci i ve vyučovacích hodinách byli postupně s touto problematikou seznamováni. Průběžně doplňujeme pro učitele vhodný studijní materiál, učebnice a učební pomůcky Práce metodika prevence sociálně patologických jevů Komentář metodičky prevence Mgr. Jany Dědinové: VYHODNOCENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Prevence rizikového chování je zakotvena ve školním řádu, v osnovách a ŠVP, další preventivní působení je uskutečňováno pomocí různých akcí školy. Mezi nespecifickou primární prevenci patří veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování žáků. Patří sem zejména smysluplné využití volného času. a) Naše škola nabízí dětem množství zájmových kroužků se sportovním, jazykovým, uměleckým a dalším zaměřením. Žáci mají také možnost navštěvovat místní pobočku Základní umělecké školy (výtvarný kroužek, hra na flétnu, na klavír, na kytaru apod.) b) Do výuky jednotlivých předmětů je začleněna výchova ke zdravému životnímu stylu (prvouka a přírodověda na 1. stupni, přírodopis, tělesná výchova a výchova k občanství na 2. stupni). Tato témata se prolínají naskrz učivem. Spolupracujeme s těmito organizacemi: 25

26 Českým červeným křížem - pravidelně školí žáky 8. ročníků v poskytování první pomoci (praktické ukázky na figurínách masáž srdce, obvazové techniky ) Občanským sdružením Slánka v Mladé Boleslavi (Mgr. Fanta) - besedy s tématikou prevence rizikového chování Oddělením sociálně právní ochrany dětí (kurátorka pro mládež pí. Jarošová) Policií ČR Mgr. Alenou Blažkovou přednáška pro dívky 6. ročníku na téma Čas proměn (změny v dospívání dívek) Pedagogicko psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi c) V rámci výuky se žáci mohou účastnit různých olympiád, dovednostních, vědomostních a sportovních soutěží, které mají za cíl podpořit zájem žáků o vyučované předměty a prohlubovat jejich znalosti a dovednosti. Učitelé pro žáky organizují řadu ekurzí s dějepisným, zeměpisným, přírodovědným a uměleckým zaměřením a různých divadelních i hudebních vystoupení. Velký význam mají aktivity pořádané samotnými žáky jedná se většinou o starší ročníky, které organizují akce pro mladší spolužáky (např. Little talent, dětský den apod.) Každoročně probíhají 3 velké projekty, do nichž se zapojuje celá škola (Den Země, Vaření pro Kalpanu adoptovaná dívka z Indie, letos Školní akademie). Dále se žáci účastní spousty menších projektů. d) Snaha o osvojování pozitivního chování mezi žáky se projevuje i v různých formách a metodách práce učitelů ve výuce. Více začleňují do výuky skupinovou práci a prvky osobnostní a sociální výchovy. Spolupracujeme s nadací Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách, která poskytuje filmy a další didaktické materiály, jež mohou učitelé využívat při výuce. Specifickou primární prevenci zahrnují aktivity, které se zaměřují konkrétně na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. a) Žákům jsou nabízeny besedy a přednášky s tématikou prevence rizikového chování. Letos jsme pro žáky uskutečnili tyto aktivity: ROČNÍK DATUM PREVENTIVNÍ AKCE 6.A,B listopad Občanské sdružení Slánka MB - beseda na téma: ŠIKANA VERSUS KAMARÁDSTVÍ (výběr vzorů, vzory podle životních cílů, síla party, umění říci ne, přátelství, duševní 26

27 šikana, ochrana proti ní) 7.A,B listopad Občanské sdružení Slánka MB - beseda na téma: ZÁVISLOSTI A NUDA (působení nikotinu a THC na lidský organismus, cesta k tvrdým drogám, nuda, PC) 6.A,B (dívky) prosinec Mgr. Alena Blažková beseda na téma: ČAS PROMĚN (změny v dospívání dívek) 9.A únor Soutěž Naše nástěnka na téma: Antikoncepce (Společnost pro plánování rodiny a seuální výchovu), naši žáci obsadili 1. místo 8.A květen Přednáška na téma: První pomoc (ČČK) 9.A,B 8.A květen Hlídka mladých zdravotníků (oblastní kolo soutěže pořádané ČČK) b) Žáci jsou informováni o různých tématech prevence rizikového chování formou nástěnky, která je k tomuto účelu zřízena v 2. patře budovy 2.stupně. c) Rovněž do výuky některých předmětů je zahrnuta preventivní výchova rizikového chování (zejména Svět kolem nás, přírodopis, zeměpis, výchova k občanství, tělesná výchova). Cílem není pouze seznámit žáky s určitým rizikovým chováním, ale vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek, vytvářet u nich pozitivní sociálně psychologické dovednosti. d) Probíhá další vzdělávání vyučujících v oblasti prevence rizikového chování. Sekundární prevence Při podezření na určité rizikové chování se snažíme získat co nejvíce objektivních informací na základě pozorování žáků, třídních kolektivů, rozhovorů se žáky, s jejich rodiči, případně pomocí dotazníků či sociometrických testů. Třídní učitelé, případně vyučující výchovy k občanství se snaží zařadit aktuální problém do výuky - formou diskuse se žáky, prostřednictvím sociálně psychologických her, her ke snížení agresivity apod. Není-li v možnostech školy pomoci ohroženým žákům, doporučujeme rodičům navštívit odborné poradenské pracoviště. 27

28 ZHODNOCENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ( ) V letošním školním roce zůstává přetrvávajícím problémem ubližování mezi žáky různých věkových kategorií. Většinou se jedná o slovní napadání či urážení, méně se vyskytují fyzické útoky. Nejčastější příčinou je určitá odlišnost dítěte od ostatních (např. příliš úzkostné, neprůbojné dítě, odlišná barva pleti, problémy v rodině, které se pak odráží v chování dítěte samotného, ) Na prvním i na druhém stupni se letos objevily rasově motivované slovní útoky mezi dětmi. Také jsme řešili případ smyšlené šikany, kdy se žák pravděpodobně snažil na sebe upoutat více pozornosti v rodině, a proto si napadání své osoby při cestě do školy vymyslel. Určité případy slovního urážení se v průběhu školního roku opakovaly a musely být šetřeny znovu. Na prvním stupni jsme šetřili stížnost maminky, jejíž dcera je ve škole údajně šikanována. Jedná se o citlivou až úzkostnou dívku, která je závislá na své matce a má potřebu jí několikrát denně telefonovat, což spolužáci slovně komentují. Dívka je v péči psychiatra a do budoucna je zde nutná práce s celým třídním kolektivem. V některých problematických třídních kolektivech byla provedena sociometrická šetření. Letos ubylo případů záškoláctví. Vyskytlo se především záškoláctví omlouvané, často zastírané zdravotními problémy dítěte. Většinou se jednalo o děti ze sociálně slabších rodin. Také došlo k několika krádežím mezi dětmi a k jedné krádeži školního majetku, jejíž pachatel kradl již opakovaně. Ke krádežím dochází především v nevyhovujících šatnách, kde si žáci nechávají v průběhu polední přestávky aktovky, přestože jsou opakovaně poučováni, že si zde nemají peníze a další cennosti ponechávat. Tyto krádeže, pokud nemají svědky, se obtížně vyšetřují a pachatel není obvykle zjištěn. Co se týká návykových látek ve škole, řešili jsme dva případy žáci prvního stupně zkoušeli kouřit na toaletách a žákovi druhého stupně byl zabaven šňupací tabák. V obou případech byli informováni rodiče. Větším problémem však zůstává užívání návykových látek mimo areál školy ve volném čase žáků. Někteří žáci kouří při cestě do školy, v průběhu polední přestávky, při čekání na autobusovém nádraží a jiných místech. Problémem je tolerance ze strany rodičů a snadná dostupnost cigaret i v obchodě, kde jim jsou prodány. Objevuje se stále větší podezření, že se nejedná už pouze o tabák, ale i o marihuanu. Proto by se rodiče měli více zajímat, s kým a jak jejich dítě tráví svůj volný čas, a nabídnout mu odpovídající volnočasové aktivity. Cílem prevence zůstává minimalizovat všechny tyto projevy chování, proto se zaměřujeme na vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídách, podporování rozvoje pozitivních sociálních interakcí mezi žáky, vedení žáků k toleranci a ohleduplnosti vůči ostatním. Žáci se přijatelnými formami seznamují s vlivy kouření, alkoholu a dalších návykových látek na lidský organismus. Učí se odmítnout nabízenou cigaretu, nepodléhat vlivu vrstevníků, 28

29 vytvářet si dostatečné sebevědomí a nebýt lhostejní k sobě navzájem, umět pomoci druhému v nouzi. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A JEHO ŘEŠENÍ ( ) RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ TŘÍDA DATUM ŘEŠENÍ ŠIKANA KRÁDEŽ ZÁŠKOLÁCTVÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY šikana psychická, mimo školu i fyzická šikana fyzická (smyšlená žákem pravděpodobně jako reakce na problémy v rodině) oběti 2 žákyně 6.A, agresoři žákyně 6.A a 5.B září individuální rozhovory se žáky, řešení s TU při hodinách VKO 3.B září rozhovor se žákem a jeho matkou (neprokázáno - žák šikanu popřel) šikana fyzická 5.B září rozhovor se žákem, TU s rodičem šikana psychická s rasovým podtetem 6.A říjen rozhovory s žáky a jejich rodiči (TU) šikana psychická (skupinová) 4.B březen, duben rozhovory s obětí, svědky, agresory (7 spolužáků), s matkou, TU šikana psychická 8.A březen rozhovor s žákyní, šikana psychická (skupinová) spolužáky, matkou 3.B duben rozhovor se žákem, rodiči, TU, agresory (4 spolužáci) šikana psychická 5.B červen rozhovor s žákyní, agresory, TU s rodiči žáků krádež sluchátek z PC učebny krádež 200,- Kč (z bundy v šatně) omlouvané 4.B, 7.A opakovaně v průběhu roku přinesení šňupacího tabáku 8.A listopad rozhovor s žákem a TU s jeho rodiči 5.B květen rozhovor s žákyní, TU s jejími rodiči rozhovor s matkou, nahlášení na OSPOD 8.A prosinec zabavení tabáku, pohovor s žákem a jeho rodiči, snížená známka z chování kouření cigaret na WC 4.A leden rozhovor s žákem a jeho rodiči 29

30 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 13. Spolupráce školy s rodiči 13.1 Formy spolupráce Formy spolupráce komentář Školská rada Založena Občanské sdružení při škole -- Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Třídní schůzky dle potřeby, pravidelné konzultace. Už čtvrtý rok provozujeme v programu Bakaláři tzv. elektronickou žákovskou knížku a informujeme rodiče na internetových stránkách o chodu školy. Školní akce pro rodiče Účinkování žáků na kulturních akcích, vystoupení pěveckého sboru na Vánočním koncertu, ve školní akademii Komentář ředitelky školy: Školská rada se schází 2 ročně. Projednala rozpočet a hospodaření školy.třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou součástí informačního systému školy. Na prvním stupni je ze strany rodičů větší zájem o třídní schůzky, na druhém stupni stoupá zájem o konzultace s vyučujícími. Třídní schůzky si třídní učitelé svolávají dle potřeby. Spolupráce školy s rodiči je na dobré úrovni, je to však oblast, které je potřeba se neustále věnovat, rozvíjet jí a zlepšovat. 14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 14.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 14.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 30

31 Závazné ukazatele Orientační ukazatele Závazné ukazatele Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Komentář ředitelky školy: V uplynulém školním roce nebyly podány žádné stížnosti. 15. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 15.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Použito k Přímé NIV celkem z toho - Platy OON Limit počtu zaměstnanců 48,37 46,33 Odvody FKSP ONIV Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Příspěvek NIV Příspěvek na investice 0 Příjmy Plnění dalších ukazatelů rozpočtu v tis. Kč Prostředky Stav k 1.1. Stav k Peněžní fondy Fond odměn 46,00 56,05 Fond rezervní 44,00 627,79 FKSP 36,00 23,80 Fond investiční 121,00 130,02 31

32 Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 16. Vyúčtování prostředků NIV 16.1 Podrobný rozpis NIV poskytnutých zřizovatelem dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) Náklady ZŠ MŠ Celkem voda plyn el.en DHIM mater.,pom.,učeb softwer služby opravy mzd.nákl ost.výd.-cest.koop.popl odpisy potraviny celkem nákl nákl.kroužky nákl.vhč-nájmy nákl.vhč-obědy ost.nákl(za olej,popl) vhč.praní pomůcky ŠD DHIM-z RF +dar celkem uz NÁKLADY CELKEM Výnosy stravné+fksp přísp školné MŠ+ŠD příspěvek Mě zúčt.fondů-if úroky celkem výnosy výnosy kroužky výnosy vhč-nájmy výnosy vhč-obědy praní vhč.-výnosy

33 ost.výnosy-(olej) ŠD na pomůcky zúčt.rf-dhim+dar celkem uz CELKEM VÝNOSY HV Komentář ředitelky školy Rada města schválila hospodářský výsledek. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,- byl rozdělen do rezervního fondu (63 687,-Kč) a do fondu odměn (50 000,- Kč). 17. Česká školní inspekce Ve dnech ledna 2012 proběhla inspekční činnost, předmětem které bylo institucionální hodnocení školy. Závěry ČŠI jsou uvedeny v příloze Přílohy 18.1 Inspekční zpráva 18.2 Den Země fotodokumentace 18.3 Školní akademie fotodokumentace 18.4 Atletický přebor DoLuSe Cup - fotodokumentace 33

34 PŘÍLOHA 18.1 Inspekční zpráva 34

35 35

36 36

37 37

38 38

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více