VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

2 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 1.3 Základní údaje o součástech školy 1.4 Materiálně-technické podmínky školy 2. Personální údaje 2.1 Základní údaje o pracovnících školy 2.2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 2.3 Členění zaměstnanců ZŠ podle vzdělání a pohlaví 2.4 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.5 Aprobovanost výuky 2.6 Přehled pedagogů podle aprobovanosti 2.7 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Učební plány školy 3.3 Volitelné a nepovinné předměty a zájmové kroužky 3.4 Počet dělených hodin 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 4.3 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy 4.4 Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 5. Hodnocení žáků 5.1 Přehled prospěchu školy 5.2 Souhrnná statistika tříd 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 7.2 Studium k prohloubení odborné kvalifikace přehled 7.3 Samostudium 8. Zájmové vzdělávání 8.1 Školní družina 8.2 Materiálně technické vybavení 9. Výchovné poradenství 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 10.2 Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením 11. Akce školy 11.1 Akce školy 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 12. Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů 12.2 Práce metodika prevence sociálně patologických jevů 13. Spolupráce školy s rodiči 13.1 Formy spolupráce 2

3 14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 14.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitelky školy podle správního řádu 14.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 14.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 15. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 15.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 15.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 16. Vyúčtováni prostředků NIV 16.1 Podrobný rozpis NIV 17. Česká školní inspekce 18. Přílohy 18.1 Inspekční zpráva 18.2 Den Země fotodokumentace 18.3 Školní akademie fotodokumentace 18.4 Atletický přebor DoLuSe Cup - fotodokumentace 3

4 Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2011/ Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Dobrovice Adresa školy Komenského 46, Dobrovice IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fa Adresa internetové stránky www. zsdobrovice.cz Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Dobrovice Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka: Ing.Jana Čejková Zástupce ředitelky: Mgr.Tomáš Sedláček Ekonom: Eva Šedivá Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou a mateřská škola. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 96 Základní škola 600 Školní družina 75 Školní jídelna ZŠ 460 4

5 Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2011/ Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna MŠ 96 Školní jídelna ZŠ materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odpočinkový areál, zahrada Sportovní zařízení Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 18 učeben, cvičný byt, 2 oddělení ŠD Odpočinková zóna za budovou I.stupně, zahrada je využívána hlavně pro aktivity školní družiny 2 malé tělocvičny, nové školní hřiště Postupně nahrazujeme výškově nastavitelným, podle věku Obnovuje se systematicky v závislosti na finančních prostředcích Pravidelně doplňujeme, i-učebnice Obnovuje se systematicky v závislosti na finančních prostředcích Jedna PC učebna, tři třídy Activboard, notebooky pro učitele Komentář: Areál Základní školy a mateřské školy Dobrovice se nachází v severozápadní části města, asi 5 minut chůze od centra obce. Prostory základní školy se nachází ve dvou budovách v historické budově z konce 19. století je 9 učeben 2. stupně, sloužící částečně jako kmenové, částečně jako odborné pracovny (dobře vybaveny klasickými pomůckami a přístroji jsou zejména učebna a kabinet přírodopisu a učebna s kabinetem pro výuku fyziky a chemie), malá tělocvična a cvičný byt (kuchyňka pro výuku vaření); třídy 1. stupně jsou umístěny do nové budovy, kde byla z odpočinkové zóny v přízemí vybudována i druhá tělocvična a kde byla zřízena počítačová učebna, ve které je k dispozici 21 PC, laserová tiskárna, scanner a dataprojektor. Ve škole je vybudován systém bezdrátového připojení k internetu, průběžně probíhá doplnění a obměna počítačového vybavení. Vedle budov 1. a 2. stupně ZŠ jsou součástí areálu i čtyři pavilóny mateřské školy, školní jídelna a přes ulici se nachází nové školní hřiště. Díky vstřícnosti zřizovatele má škola možnost využívat pro své akce i prostory městského divadla, sokolovny a univerzálního hřiště. Výhledově se počítá s dostavbou areálu školy s novou tělocvičnou, šatnami, propojením budov 1. a 2. stupně atd. 5

6 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 2. Personální údaje 2.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 54 Počet učitelů ZŠ 27 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ Členění zaměstnanců ZŠ podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,1 61 a více let ,6 celkem ,0 100,0 2.3 Členění zaměstnanců ZŠ podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,7 vyučen ,7 střední odborné ,3 úplné střední ,9 vyšší odborné vysokoškolské ,4 celkem ,0 2.4 Členění pedagogických pracovníků ZŠ podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % kvalifikovaných učitel prvního stupně základní ,0 školy učitel druhého stupně základní ,4 školy vychovatel ,0 asistent pedagoga ,0 celkem ,8 6

7 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 2.5 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 70 Matematika 100 Informatika 0 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Svět kolem nás 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Výtvarné činnosti 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Anglický jazyk 73 Německý jazyk 100 Ruský jazyk 100 Matematika 100 Informatika 0 Chemie 100 Fyzika 28,6 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Výchova k občanství 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 0 Člověk a svět práce 0 Tělesná výchova 0 Volitelné předměty Přehled pedagogů podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce úvazek Jana Čejková Ch,Aj Aj, KAj 1 Tomáš Sedláček Čj, D Čj - D ČaSp 1 Zuzana Balšánová M, Tv M Vv Tk 1 Zdeňka Voděrková Rj, Pg Aj Rj ČaSp VkO 1 Pavel Voděrek Př Př F Tv Inf ZPI 1 Václava Štolcová M, F M F ČaSp 1 Iveta Sedláčková Čj, D Čj D VkO Med.V ČaSp 1 Jana Dědinová Ch, Bi Ch Př VkO LabT EnV 1 Nikola Špotáková G, studuje PF Vv Tv VkO 0,59 Jolana Nezbedová Z, D Z D Tv ZA 1 Eva Zvěřinová Humanitní obory Aj SSV ČaSp 0,73 Markéta Cinklová Čj,Nj Nj 0,27 Ladislava Hrbáčková Čj, D Čj - D 0,64 Blanka Boháčková Konzervatoř, SPgŠ Hv 0,32 Dana Kučerová 1.st. 1.st. 1 Dagmar Mondoková 1.st. 1.st. 1 Lenka Suchomelová 1.st. 1.st. Aj 1 Miroslava Kalábová 1.st. 1.st. 1 Julie Útratová 1.st. 1.st. 1 Marcela Kunová 1.st. 1.st. Aj 1 Eva Hrobníková 1.st. Hv 1.st. 0,27 Marie Suchá 1.st. 1.st. 1 Petra Lapuníková 1.st. Aj 1.st Aj 1 7

8 Lenka Svobodová Věra Hrnčířová 1.st. 1.st 1.st. Aj 1.st. zástup za nemocnou L.Svobodovou 1 0,72 Dagmar Jirků 1.st. 1.st. 1 Margaréta Hovancová 1.st. Aj, asistentka pedagoga 0,27/0,4 Ludmila Zahradníková MŠ Vychovatelka ŠD 1 Eva Burianová SEŠ, vychovatelství Vychovatelka ŠD 0,71 Jana Tuzarová SEŠ Vychovatelka ŠD 0, Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 6 odchody 4 Komentář ředitele školy Pracovní kolektiv školy se částečně obměnil. Nastoupily dvě učitelky na první stupeň, jedna na zástup za učitelku na mateřské dovolené a čtyři učitelky na druhý stupeň. Tři z nich mají zkrácený pracovní úvazek. Podařilo se zajistit výuku tak, aby byly všechny hlavní předměty vyučovány učiteli s odpovídající aprobací. Začínajícím pedagogům byla poskytnuta veškerá nutná metodická podpora. 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek č.j. 205/2007 zařazené třídy ročník 3.2 Učební plán školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek, č.j. 205/2007 8

9 Předmět Ročník Minimum st Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Svět kolem nás Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výtvarné činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Volitelné předměty a zájmové kroužky Název volitelného předmětu počet zařazených žáků Další cizí jazyk - Rj 35 Další cizí jazyk Nj 53 Konverzace v Aj 26 Seminář společenských věd 11 Seminář z přírodopisu 18 Seminář z matematiky 13 Technické kreslení 13 Zpracování a prezentace informací 14 Základy administrativy 15 Mediální výchova 14 Environmentální výchova 15 název kroužku počet zařazených žáků Aerobik 1.stupeň 38 Hra na flétnu 5 Anglický jazyk I.stupeň 17 Ruský jazyk 7 Sborový zpěv 30 Sportovní hry I.stupeň 37 Sportovní aktivity II.stupeň 10 Basketbal 14 9

10 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 3.4 Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy Škola vyučovala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek ve všech ročnících. Škola nabízí velký výběr volitelných předmětů a zájmových kroužků. V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny v těchto předmětech: Anglický jazyk, Německý jazyk, Člověk a svět práce, a ve volitelných předmětech. 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců 1.A B A B A B A B A B A B A B A A B celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních počet dětí přijatých do prvních počet odkladů pro školní rok tříd tříd

11 4.3 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium MB 3 SOU strojírenské a OU Škoda Auto a. s. 4 SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 3 Obchodní akademie a VOŠE MB 2 SPŠ Mladá Boleslav 3 ISŠ Na Karmeli 5 SZŠ a VOŠ zdravotnická 2 Střední škola tvorby a designu nábytku, Liberec 1 Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 1 Soukromá střední škola výpočetní techniky 2 Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá n.labem 1 SOU nábytkářské, Liberec 1 SOŠ a SOU, Neratovice 1 osmileté gymnázium MB 4 Komentář ředitele školy V tomto školním roce mohli žáci podávat dvě přihlášky na střední školu. Přijímací zkoušky proběhly jenom na gymnáziu, na ostatních středních školách v okrese Mladá Boleslav se přijímací pohovory nekonaly a žáci byli přijati podle průměrného prospěchu v osmém a devátém ročníku základní školy. 11

12 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 5. Hodnocení žáků Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2011/12 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A 9.B Předmět Počty známek N S Počet klasif. žáků Průměr Cho Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk RJ Ruský jazyk Dě Dějepis VkO Výchova k občanství SKN Svět kolem nás Ze Zeměpis Ma Matematika Př Přírodopis Fy Fyzika Che Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova VČ Výtvarné činnosti Tv Tělesná výchova SPr Svět práce EV Environmentální výchova INF Informatika KAJ Konverzace v anglickém jazyce MV Mediální výchova SM Seminář z matematiky SP Seminář z přírodopisu SSV Seminář ze společenských věd TK Technické kreslení ZA Základy administrativy ZPI Zpracování a prezentace informací AER Aerobic BK Basketbalový kroužek HF Hra na flétnu KrAJ Kroužek anglického jazyka KRJ Kroužek ruského jazyka SH Sportovní hry PěK Pěvecký kroužek SA Sportovní aktivity Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen omluvených neomluvených

13 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 5.2 Souhrnná statistika tříd Souhrnná statistika tříd roku 2010/2011 Třída Žáků Z toho hodnocení V P 5 N Snížená Známka Ch Průměrný prospěch 2.pololetí školního Zpracováno dne : Absence na žáka omluv. neomluv. Třídní učitel 1.B ,050 31,56 - Mgr Mondoková Dagmar 1.A ,16 - Mgr. Suchá Marie 2.A ,138 54,56 - Mgr. Kunová Marcela 2.B ,246 33,96 - Mgr. Jirků Dagmar 3.A ,281 46,20 - Mgr. Hrnčířová Věra 3.B ,355 40,36 - Mgr. Kučerová Dana 5.A ,473 40,93 - Mgr. Kalábová Miroslava 4.A ,617 64,78 - Mgr. Lapuníková Petra 4.B ,635 37,30 - Mgr. Suchomelová Lenka 6.B ,648 49,73 - Mgr. Zvěřinová Eva 6.A ,839 46,28 - Mgr. Sedláčková Iveta 5.B ,874 64,76 - Mgr. Útratová Julie 9.A ,919 87,92 - Mgr. Dědinová Jana 7.A ,969 60,93 - Mgr. Štolcová Václava 7.B ,068 43,78 - Ing. Balšánová Zuzana 9.B ,082 37,23 - Mgr. Voděrková Zdeňka 8.A (2+0) 2,183 80,07 - Ing. Voděrek Pavel Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Komentář ředitelky školy: Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 186 žáků získalo vyznamenání, 146 prospělo a 4 žáci neprospěli. Většina žáků školy je hodnocena klasifikačními stupni, kombinací slovního hodnocení a klasifikací byli hodnoceni někteří integrovaní žáci. Prověřit dovednosti našich žáků nabízejí srovnávací testy, kterých se pravidelně účastníme. V letošním roce absolvovali žáci 9. ročníku spolu se svými vrstevníky ze 168 dalších škol testy Kalibro z češtiny, matematiky, angličtiny, přírodovědného a humanitního základu. V anglickém jazyce a v přírodovědném základu se naší žáci umístili v první desetině škol, v matematice a v českém jazyce ve třetí desetině v kategorii venkovských škol (do níž jsme byli dle velikosti obce zařazeni). Žáci však nebyli úspěšní v humanitním základu - skončili v osmé desetině. Tato skutečnost je daná jednak nezájmem žáků o veškeré veřejné dění a také skladbou testových otázek. V době testování nabyla ještě některá témata ve škole probrána. Z testů vyplývá celkový pokles úspěšnosti českých žáků, který se naštěstí u našich žáků výrazně neprojevil. 13

14 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitelka školy 17 Zástupce ředitele školy 7 Prae studentů 3 Česká školní inspekce 21 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků vhodná forma kladení otázek + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 14

15 Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář ředitelky školy: Výuka probíhala v souladu s cíli školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek. Výuka probíhá ve třídách, které jsou současně kmenové i odborné. Žáci na II. stupni se stěhují do tříd podle vyučovaného předmětu. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena správně. Byla snaha aktivně zapojovat žáka do hodiny. Metody aktivního, prožitkového učení a eperimentování se objevovaly jak na I., tak i na II. stupni. Vyučování bylo vhodně doplňováno skupinovou a individuální prací. Učitelé mají snahu motivovat žáky, používali v hodině názornost a zařazovali vhodné pomůcky. Individuální schopnosti žáků jsou respektovány, učitelé jsou dostatečně informováni o poruchách chování a učení. Vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení žáků se objevilo ve většině hodin. Učitelé hodnotí žáky podle dohodnutých pravidel na začátku školního roku. 15

16 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Institucionální vzdělávání Blanka Boháčková Univerzita J.A.Komenského Scénická a mediální studia Bakalářské studium Studium k prohlubování odborné kvalifikace Mgr. Iveta Sedláčková Kurz Aj pro mírně pokročilé II rozsah 180 hodin Mgr. Lenka Suchomelová Kurz Aj pro mírně pokročilé II rozsah 180 hodin Mgr. Jana Dědinová Kurz Aj pro mírně pokročilé II rozsah 180 hodin Hlavní úkoly DVPP: Výuka podle ŠVP Projekty Prohlubování odborných znalostí Studium cizích jazyků Nové metody interaktivní výuky 7.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace - přehled DVPP ve školním roce 2011/12 pedagog termín Název/obsah rozsah zajistil Lektor BALŠÁNKOVÁ od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel Zuzana výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová BOHÁČKOVÁ od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel Blanka výuky v prai CINKLOVÁ od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel Markéta výuky v prai ČEJKOVÁ Jana Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai Školská legislativa - aktuální změny 6 VISK Mgr. L.Dvořák Učitelská angličtina/ Výuka CJ pro žáky s SPU 4 VISK Mgr. S. Emmerlingová 29.- Výjezdní seminář pro ředitele škol 13 VISK kol DĚDINOVÁ Jana Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai Průřezové téma Environmentální výchova na základní škole 4 Č - SPP Mgr. M.Hošková od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová 16

17 HOVANCOVÁ Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Margaréta HRBÁČKOVÁ od Učitelská angličtina - jazykově 180 VISK Mgr.B.Bílková Ladislava metodický kurz AJ /A2 JIRKŮ Dagmar Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová KALÁBOVÁ Miroslava KUČEROVÁ Dana KUNOVÁ Marcela LAPUNÍKOVÁ Petra MONDOKOVÁ Dagmar NEZBEDOVÁ Jolana SEDLÁČKOVÁ Iveta SEDLÁČEK Tomáš SUCHÁ Marie SUCHOMELOVÁ Lenka SVOBODOVÁ Lenka ŠPOTÁKOVÁ Nikola Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Finančí gramotnost v prai 6 VISK Mgr. H. Hegarová, Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní výuky v prai 15 TEV Mgr. J. Kužel Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Učitelská angličtina - jazykově 180 VISK Mgr.L.Svobodo metodický kurz AJ II/A1 vá Využití alternativních metod při výuce 6 VISK PaedDr.F.Zbor literatury ník od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai Finančí gramotnost v prai 6 VISK Mgr. H. Hegarová, Finanční gramotnost 4 VISK Mgr. H. Hegarová, od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai Změny ve vzdělávání žáků s SPU 6 KÚ Štětinová, Cimlerová BOZP a PO pro pracovníky škol a ŠZ 6 VISK J.Chval od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Učitelská angličtina - jazykově metodický kurz AJ/A2 180 VISK Mgr.B.Bílková Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 Mgr. P, Ferklová ŠTOLCOVÁ Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová 17

18 Václava od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 Mgr. P, Ferklová ÚTRATOVÁ Julie Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai VODĚRKOVÁ Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová Zdeňka od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 Mgr. P, Ferklová VODĚREK Pavel Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní 15 TEV Mgr. J. Kužel výuky v prai od Kurz interaktivity pro pedagogy 60 MZŠB Mgr. P, Ferklová ZVĚŘINOVÁ Eva Základní norma zdravotnických znalostí 12 ČČK Mittnerová od Activ učitel - nové metody interaktivní výuky v prai 15 TEV Mgr. J. Kužel 7.3 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 Materiály k projektu EU peníze do škol Vánoční prázdniny 5 Materiály k projektu EU peníze do škol Jednodenní pololetní 1 Kontrola plnění ŠVP a tematických plánů prázdniny Jarní prázdniny 4 ŠVP Celkem 12 Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Komentář ředitelky školy: Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu, který se během roku aktualizuje dle potřeby školy a nabídky Střediska služeb školám. Zaměřuje se hlavně na prohlubování znalostí v oblasti tvorby školního vzdělávacího programu a jeho zdokonalování, jazykovou přípravu a na nové metody interaktivní výuky. Vzhledem k omezení finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje v průběhu roku jsme navštěvovali vzdělávací akce v omezené míře. Kurz interaktivity pro pedagogy v rozsahu 60 hodin byl hrazen z ESF v rámci projektu OPVK a kurz Activ učitel z projektu EU peníze do škol. 18

19 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 8. Zájmové vzdělávání 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Pro tuto činnost jsou vyčleněny tři třídy na 1.stupni. Vybavení nábytkem je dostačující, hry a hračky se průběžně doplňují. Komentář ředitelky školy: Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízená. Pracovní doba byla prodloužena do 16 hodin. Nepravidelné odchody žáků jsme vyřešili tzv. polední družinou, do které chodí žáci odcházející ve hodin na autobusy. O školní družinu je velký zájem. S narůstajícím počtem žáků má škola problém s prostory pro ŠD. Za příznivého počasí využívá školní družina zahradu vedle hlavní budovy školy, kde je pískoviště, posezení se slunečníkem a také menší hřiště na míčové hry a jiné sportovní aktivity. 9. Výchovné poradenství a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Komentář výchovné poradkyně: Školní výchovná poradkyně plnila po celý školní rok 2011/12 úkoly dané programem výchovného poradenství a osobním plánem. Ten zahrnuje spolupráci se školní metodičkou prevence, třídními i ostatními učiteli, žáky a jejich rodiči a některými institucemi, jako jsou např. Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, Úřad práce, sociální odbor, střední školy a učiliště. Jednotlivé složky tohoto systému se ale vzájemně prolínají a nelze je od sebe oddělit. Práce se žáky spočívá v každodenním působení, ale také v pomoci s přípravou na budoucí studium a povolání vycházejícím žákům, či ve sledování dětí s diagnostikovanou specifickou poruchou, jejichž výuka v některých předmětech se řídí vypracovaným individuálním plánem, žáků se zhoršeným prospěchem nebo žáků nadaných. 19

20 Rodiče mají možnost navštěvovat výchovnou poradkyni během konzultačních hodin, případně se telefonicky domluvit a využít ke schůzce jiný termín, jenž jim lépe vyhovuje. Jsou písemně informováni o akcích pořádaných školou pro žáky a také zváni k účasti na akcích, které pomáhají jak žákům, tak právě rodičům orientovat se v nabídce škol a učilišť rodičovské schůzky, Dny otevřených dveří, výstava studijních a učebních oborů (tentokrát pod názvem EdukArt a poprvé v areálu VŠ Na Karmeli). Spolupráce s institucemi probíhá písemnou formou, telefonicky i osobními kontakty. Účastním se schůzek určených výchovným poradcům pořádaných ÚP či PPP a předávám informace žákům, jejich rodičům i kolegům ve škole. Organizuji besedy pro žáky na informačním středisku ÚP i ve škole, pořádám ekurze. V rámci školy koordinuji spolupráci všech kolegů a operativně řešíme vše, co je potřeba, ať už jednotlivě, na pedagogické radě nebo v metodických sdruženích. V letošním školním roce nebylo třeba řešit žádné závažné porušení školního řádu. Rok byl také výjimečný tím, že školu navštívila institucionální inspekce, jejíž zpráva o průběhu inspekce je k dispozici na internetu. Ze školy odcházejí nejen žáci devátých tříd, ale také dva žáci, kteří splnili povinnou školní docházku v nižším ročníku. Několik žáků pátých tříd se rozhodlo ke studiu na osmiletém gymnáziu či v jazykové základní škole. Všichni vycházející žáci byli přijati na zvolené střední školy a učiliště, jejich přehled je k dispozici u ředitelky školy. Mgr. Zdeňka Voděrková 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání individuální vzdělávací plán tělesné postižení více vad 1 Integrace Ano Mentální postižení 1 Integrace Ano Vývojové poruchy učení 16 Integrace Ano Vývojové poruchy chování 3 Integrace Ne 10.2 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky ano částečně ne 20

21 zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. asistent Komentář ředitelky školy: Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou integrování do běžné třídy a jsou vzdělávání podle individuálního plánu. Na škole pracovala asistentka pedagoga, která pomáhala učitelům při vzdělávání tělesně a sluchově postiženého dítěte. V rámci projektu EU peníze školám jsme zřídili funkci asistentky pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti. 11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání třídy 89 Lyžařský výcvik ročník 38 Vzdělávací akce Dopravní hřiště v MB 4.A, 4.B 39 2 Jak válčili husité ročník 337 Vystoupení historické skupiny Pernštejni Čas proměn třídy 36 - dívky Beseda o dospívání Šikana versus kamarádství 6. A, 6.B 40 Občanské sdružení Slánka MB Parta a nuda 7.A, 7.B 35 Občanské sdružení Slánka MB Beseda s autorkou 9.A, 9.B 27 P.Braunová Zásady první pomoci 8.A. 26 Přednáška ČČK Kynologická přednáška ročník 208 Praktické ukázky Muzeum cukrovarnictví ročník Výukové programy Dobrovice Kino Dobrovice ročník 97 Filmy pro děti Ekurze Knihovna Dobrovice Pravidelné návštěvy Cukrovar Dobrovice 9.A, 9.B 27 Prohlídka provozu SOU Škoda Auto 9. A, 9.B 27 EdukArt přehlídka škol 9.A, 9.B 27 Mladá Boleslav Pivovar Nymburk 9.A, 9.B 27 Úřad práce ročník 53 Volba povolání Lidice 9.A, 9.B 27 Planetárium 5.A, 5.B,8.A 9.AB, 6.AB 126 Praha Pražský hrad 7.A 16 Židovské muzeum Národní divadlo 8.A, 9.A, 9.B 53 Praha 21

22 Fata Morgana + ZOO 7.B, 8.A 45 Praha Templ Mladá Boleslav 6.A, 6.B 40 Archeologie Muzeum 6.A 21 Z pokladu Inků Mladoboleslavska Školní výlety a zájezdy Krakov, Osvětim, Vělička 9.ročník 18 Studijní vzdělávací zájezd LIberec 1.ročník 47 ZOO Ostrá 2.ročník 50 Botanicus Šestajovice 3.ročník 39 Návštěva svíčkárny Český ráj 4.A, 4.B 39 Ostrá 5.A 16 Botanicus Jabkenice 5.B 17 Český ráj 6.A 21 Radvánovice 6.B 19 Malá Skála 8.A 26 Český Krumlov 9.A, 9.B 27 Vodácký kurz Divadla Příběhy lišky Bystroušky ročník 337 Divadlo jednoho herce Strakonický dudák 6. ročník 40 Mladá Boleslav Pohádky o mašinkách 2. ročník 50 Mladá Boleslav Divadlo Dobrovice ročník 128 DDS Dobrovice Scapinova šibalství 8.A, 9.A, 9.B 53 Mladá Boleslav Žákovské vystoupení Divadlo Dobrovice Pěvecký sbor Skřivánek Vánoční koncert Divadlo Dobrovice Pěvecký sbor Skřivánčí koncert 6.jarní pop-song fest Pěvecký sbor Skřivánek 30 DK MB přehlídka pěveckých sborů Koncerty Z pohádky do pohádky ročník 175 Výchovný koncert Vývoj populární hudby ročník 161 Výchovný koncert Dětská nota 4. ročník 39 Mladá Boleslav Výstavy Výstava panenek 5.B 17 Knihovna Dobrovice MěÚ Dobrovice ročník Velikonoční tematika MěÚ Dobrovice ročník Vánoční tematika Soutěže Konverzační soutěž v Aj 7. a 9. ročník 2 Okresní kolo Recitační soutěž ročník 3 Okresní kolo Vlastík ročník 4 Regionální soutěž ZAV psaní na počítači 9. ročník 10 Okresní kolo Přírodovědný klokan II. stupeň 128 Školní kolo Pythagoriáda 5. ročník 3 Okresní kolo Matematický klokan 2. ročník 1 Okresní kolo Bělský slavík ročník 3 Pěvecká soutěž Vybíjená ročník 11 Okresní kolo Florbalový turnaj MŠMT ročník 11 Okresní kolo Atletický čtyřboj ročník 41 Okresní kolo Přespolní běh ročník 19 Okresní kolo Pohár rozhlasu II. stupeň 20 Okresní kolo Závod zdravotních hlídek ročník 10 Okresní kolo Olympiády Olympiáda v Čj 9. ročník 2 Okresní kolo 22

23 Chemická olympiáda 9. ročník 3 Okresní kolo Biologická olympiáda ročník 3 Okresní kolo, postup do krajského kola Dějepisná olympiáda 9. ročník 2 Okresní kolo Zeměpisná olympiáda ročník 6 Okresní kolo Matematická olympiáda ročník 5 Okresní kolo Projekty Ochrana člověka za ročník 336 Celoškolní akce mimořádných událostí Vaříme pro Kalpanu ročník 161 Podpora adoptované dívky Den Země ročník 336 Vše o vodě Jiné akce školy Little talent I.stupeň 208 Akce žáků 9.ročníku Vánoční besídky ročník 337 Vánoční sportovní hry I.stupeň 208 Testy Kalibro 9.A, 9.B 27 Srovnávací testy Testy Pisa 9. ročník 27 Mezinárodní srovnávací testy Plošné testování ČŠI 5. a 9. ročník 60 Generální zkouška Vánoční diskotéka II. stupeň 128 Akce žáků 9.ročníku Dětský den I.stupeň 208 Akce žáků 9.ročníku Atletický den DoLuSe Cup ZŠ Dobrovice, Semčice, Luštěnice Přebor škol našeho regionu Slavnostní vyřazení absolventů školy 9.A 27 Městský úřad Dobrovice Školní akademie ročník 336 Akademie na závěr školního roku na téma roční období 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Psaní na počítači 12 První tři místa Matematická olympiáda 6 9. místo v okresním kole, dva úspěšní řešitelé Chemická olympiáda 3 6. místo v okresním kole, úspěšný řešitel Biologická olympiáda 3 3. místo v okresním kole, postup do krajského kola Zeměpisná olympiáda 6 3., 5., 6. místo v okresním kole Dějepisná olympiáda 2 3. místo v okresním kole, postup do krajského kola Matematický klokan 1 1. místo v okresním kole Pythagoriáda místo v okresním kole, dva úspěšní řešitelé Bělský slavík 3 1., 2. a 3. místo v regionální pěvecké soutěži Dětská scéna místo v recitační soutěži Atletický přebor a basketbal DoLuSe Cup Žáci tří škol 1. místo ve všech atletických kategoriích, 2. místo v basketbalu 23

24 Komentář ředitelky školy: Škola podporuje talentované žáky a připravuje je na různé soutěže a akce, které obohatí a zatraktivní výuku. Vedení školy vytvořilo organizační a finanční podmínky pro to, aby se co nejvíc žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Pro sedmé třídy je organizován lyžařský výcvikový kurz spojený s ozdravným pobytem na horách. Vyučující odborných předmětů připravují tematicky zaměřené ekurze. Každý třídní učitel připraví jeden školní výlet v rozsahu 1 až 2 dny. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky. Více se zaměřujeme na celoškolní projekty. 12. Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních komentář Ukončené čtyř semestrální studium pro metodiky prevence Semináře v rámci DVPP Ve vyučovacích předmětech výchova k občanství, svět kolem nás, seminář společenských věd, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Ve vyučovacích předmětech výchova k občanství, prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, člověk a svět práce, projekty (Den Země, Ochrana člověka za mimořádných situací) Prvouka, vlastivěda, přírodověda, výchova k občanství, přírodopis, chemie, tělesná výchova a objevuje se i v jiných předmětech Projektová výuka, skupinová práce, přednášky, besedy, soutěže, výstavy, výuka ve volitelných předmětech. Projekt Adopce na dálku Škola má zpracovaný Minimální preventivní program Snaha doplnit výchovu a vzdělávání dalšími aktivitami, které postihují volný čas dětí - akce školy, nabídka zájmových kroužků, činnost ŠD Školní metodik prevence a ředitel školy průběžně sledují podmínky výskytu sociálně patologických jevů Zapojeni jsou všichni vyučující Dle potřeby Koordinuje svou činnost se školním metodikem prevence Sociální kurátor Magistrátu města Mladá Boleslav, 24

25 pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Český červený kříž Odborné příručky, videokazety, DVD Obsahuje. Ano, viz přehled Akce školy. Komentář ředitelky školy: Problematice prevence sociálně patologických jevů je věnovaný velký důraz. Stále častěji jsou mezi žáky registrovány projevy šikany, agrese a vulgárního chování. Důležitou osobou je školní metodik prevence, který organizuje akce pro žáky. Velmi dobrá je i spolupráce se sociálním odborem magistrátu města Mladá Boleslav. Řešení prevence ve škole probíhá podle Minimálního preventivního programu. Při tvorbě ŠVP jsme se zaměřili na další formy a metody práce, aby žáci i ve vyučovacích hodinách byli postupně s touto problematikou seznamováni. Průběžně doplňujeme pro učitele vhodný studijní materiál, učebnice a učební pomůcky Práce metodika prevence sociálně patologických jevů Komentář metodičky prevence Mgr. Jany Dědinové: VYHODNOCENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Prevence rizikového chování je zakotvena ve školním řádu, v osnovách a ŠVP, další preventivní působení je uskutečňováno pomocí různých akcí školy. Mezi nespecifickou primární prevenci patří veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování žáků. Patří sem zejména smysluplné využití volného času. a) Naše škola nabízí dětem množství zájmových kroužků se sportovním, jazykovým, uměleckým a dalším zaměřením. Žáci mají také možnost navštěvovat místní pobočku Základní umělecké školy (výtvarný kroužek, hra na flétnu, na klavír, na kytaru apod.) b) Do výuky jednotlivých předmětů je začleněna výchova ke zdravému životnímu stylu (prvouka a přírodověda na 1. stupni, přírodopis, tělesná výchova a výchova k občanství na 2. stupni). Tato témata se prolínají naskrz učivem. Spolupracujeme s těmito organizacemi: 25

26 Českým červeným křížem - pravidelně školí žáky 8. ročníků v poskytování první pomoci (praktické ukázky na figurínách masáž srdce, obvazové techniky ) Občanským sdružením Slánka v Mladé Boleslavi (Mgr. Fanta) - besedy s tématikou prevence rizikového chování Oddělením sociálně právní ochrany dětí (kurátorka pro mládež pí. Jarošová) Policií ČR Mgr. Alenou Blažkovou přednáška pro dívky 6. ročníku na téma Čas proměn (změny v dospívání dívek) Pedagogicko psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi c) V rámci výuky se žáci mohou účastnit různých olympiád, dovednostních, vědomostních a sportovních soutěží, které mají za cíl podpořit zájem žáků o vyučované předměty a prohlubovat jejich znalosti a dovednosti. Učitelé pro žáky organizují řadu ekurzí s dějepisným, zeměpisným, přírodovědným a uměleckým zaměřením a různých divadelních i hudebních vystoupení. Velký význam mají aktivity pořádané samotnými žáky jedná se většinou o starší ročníky, které organizují akce pro mladší spolužáky (např. Little talent, dětský den apod.) Každoročně probíhají 3 velké projekty, do nichž se zapojuje celá škola (Den Země, Vaření pro Kalpanu adoptovaná dívka z Indie, letos Školní akademie). Dále se žáci účastní spousty menších projektů. d) Snaha o osvojování pozitivního chování mezi žáky se projevuje i v různých formách a metodách práce učitelů ve výuce. Více začleňují do výuky skupinovou práci a prvky osobnostní a sociální výchovy. Spolupracujeme s nadací Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách, která poskytuje filmy a další didaktické materiály, jež mohou učitelé využívat při výuce. Specifickou primární prevenci zahrnují aktivity, které se zaměřují konkrétně na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. a) Žákům jsou nabízeny besedy a přednášky s tématikou prevence rizikového chování. Letos jsme pro žáky uskutečnili tyto aktivity: ROČNÍK DATUM PREVENTIVNÍ AKCE 6.A,B listopad Občanské sdružení Slánka MB - beseda na téma: ŠIKANA VERSUS KAMARÁDSTVÍ (výběr vzorů, vzory podle životních cílů, síla party, umění říci ne, přátelství, duševní 26

27 šikana, ochrana proti ní) 7.A,B listopad Občanské sdružení Slánka MB - beseda na téma: ZÁVISLOSTI A NUDA (působení nikotinu a THC na lidský organismus, cesta k tvrdým drogám, nuda, PC) 6.A,B (dívky) prosinec Mgr. Alena Blažková beseda na téma: ČAS PROMĚN (změny v dospívání dívek) 9.A únor Soutěž Naše nástěnka na téma: Antikoncepce (Společnost pro plánování rodiny a seuální výchovu), naši žáci obsadili 1. místo 8.A květen Přednáška na téma: První pomoc (ČČK) 9.A,B 8.A květen Hlídka mladých zdravotníků (oblastní kolo soutěže pořádané ČČK) b) Žáci jsou informováni o různých tématech prevence rizikového chování formou nástěnky, která je k tomuto účelu zřízena v 2. patře budovy 2.stupně. c) Rovněž do výuky některých předmětů je zahrnuta preventivní výchova rizikového chování (zejména Svět kolem nás, přírodopis, zeměpis, výchova k občanství, tělesná výchova). Cílem není pouze seznámit žáky s určitým rizikovým chováním, ale vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek, vytvářet u nich pozitivní sociálně psychologické dovednosti. d) Probíhá další vzdělávání vyučujících v oblasti prevence rizikového chování. Sekundární prevence Při podezření na určité rizikové chování se snažíme získat co nejvíce objektivních informací na základě pozorování žáků, třídních kolektivů, rozhovorů se žáky, s jejich rodiči, případně pomocí dotazníků či sociometrických testů. Třídní učitelé, případně vyučující výchovy k občanství se snaží zařadit aktuální problém do výuky - formou diskuse se žáky, prostřednictvím sociálně psychologických her, her ke snížení agresivity apod. Není-li v možnostech školy pomoci ohroženým žákům, doporučujeme rodičům navštívit odborné poradenské pracoviště. 27

28 ZHODNOCENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ( ) V letošním školním roce zůstává přetrvávajícím problémem ubližování mezi žáky různých věkových kategorií. Většinou se jedná o slovní napadání či urážení, méně se vyskytují fyzické útoky. Nejčastější příčinou je určitá odlišnost dítěte od ostatních (např. příliš úzkostné, neprůbojné dítě, odlišná barva pleti, problémy v rodině, které se pak odráží v chování dítěte samotného, ) Na prvním i na druhém stupni se letos objevily rasově motivované slovní útoky mezi dětmi. Také jsme řešili případ smyšlené šikany, kdy se žák pravděpodobně snažil na sebe upoutat více pozornosti v rodině, a proto si napadání své osoby při cestě do školy vymyslel. Určité případy slovního urážení se v průběhu školního roku opakovaly a musely být šetřeny znovu. Na prvním stupni jsme šetřili stížnost maminky, jejíž dcera je ve škole údajně šikanována. Jedná se o citlivou až úzkostnou dívku, která je závislá na své matce a má potřebu jí několikrát denně telefonovat, což spolužáci slovně komentují. Dívka je v péči psychiatra a do budoucna je zde nutná práce s celým třídním kolektivem. V některých problematických třídních kolektivech byla provedena sociometrická šetření. Letos ubylo případů záškoláctví. Vyskytlo se především záškoláctví omlouvané, často zastírané zdravotními problémy dítěte. Většinou se jednalo o děti ze sociálně slabších rodin. Také došlo k několika krádežím mezi dětmi a k jedné krádeži školního majetku, jejíž pachatel kradl již opakovaně. Ke krádežím dochází především v nevyhovujících šatnách, kde si žáci nechávají v průběhu polední přestávky aktovky, přestože jsou opakovaně poučováni, že si zde nemají peníze a další cennosti ponechávat. Tyto krádeže, pokud nemají svědky, se obtížně vyšetřují a pachatel není obvykle zjištěn. Co se týká návykových látek ve škole, řešili jsme dva případy žáci prvního stupně zkoušeli kouřit na toaletách a žákovi druhého stupně byl zabaven šňupací tabák. V obou případech byli informováni rodiče. Větším problémem však zůstává užívání návykových látek mimo areál školy ve volném čase žáků. Někteří žáci kouří při cestě do školy, v průběhu polední přestávky, při čekání na autobusovém nádraží a jiných místech. Problémem je tolerance ze strany rodičů a snadná dostupnost cigaret i v obchodě, kde jim jsou prodány. Objevuje se stále větší podezření, že se nejedná už pouze o tabák, ale i o marihuanu. Proto by se rodiče měli více zajímat, s kým a jak jejich dítě tráví svůj volný čas, a nabídnout mu odpovídající volnočasové aktivity. Cílem prevence zůstává minimalizovat všechny tyto projevy chování, proto se zaměřujeme na vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídách, podporování rozvoje pozitivních sociálních interakcí mezi žáky, vedení žáků k toleranci a ohleduplnosti vůči ostatním. Žáci se přijatelnými formami seznamují s vlivy kouření, alkoholu a dalších návykových látek na lidský organismus. Učí se odmítnout nabízenou cigaretu, nepodléhat vlivu vrstevníků, 28

29 vytvářet si dostatečné sebevědomí a nebýt lhostejní k sobě navzájem, umět pomoci druhému v nouzi. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A JEHO ŘEŠENÍ ( ) RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ TŘÍDA DATUM ŘEŠENÍ ŠIKANA KRÁDEŽ ZÁŠKOLÁCTVÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY šikana psychická, mimo školu i fyzická šikana fyzická (smyšlená žákem pravděpodobně jako reakce na problémy v rodině) oběti 2 žákyně 6.A, agresoři žákyně 6.A a 5.B září individuální rozhovory se žáky, řešení s TU při hodinách VKO 3.B září rozhovor se žákem a jeho matkou (neprokázáno - žák šikanu popřel) šikana fyzická 5.B září rozhovor se žákem, TU s rodičem šikana psychická s rasovým podtetem 6.A říjen rozhovory s žáky a jejich rodiči (TU) šikana psychická (skupinová) 4.B březen, duben rozhovory s obětí, svědky, agresory (7 spolužáků), s matkou, TU šikana psychická 8.A březen rozhovor s žákyní, šikana psychická (skupinová) spolužáky, matkou 3.B duben rozhovor se žákem, rodiči, TU, agresory (4 spolužáci) šikana psychická 5.B červen rozhovor s žákyní, agresory, TU s rodiči žáků krádež sluchátek z PC učebny krádež 200,- Kč (z bundy v šatně) omlouvané 4.B, 7.A opakovaně v průběhu roku přinesení šňupacího tabáku 8.A listopad rozhovor s žákem a TU s jeho rodiči 5.B květen rozhovor s žákyní, TU s jejími rodiči rozhovor s matkou, nahlášení na OSPOD 8.A prosinec zabavení tabáku, pohovor s žákem a jeho rodiči, snížená známka z chování kouření cigaret na WC 4.A leden rozhovor s žákem a jeho rodiči 29

30 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Jana Čejková 13. Spolupráce školy s rodiči 13.1 Formy spolupráce Formy spolupráce komentář Školská rada Založena Občanské sdružení při škole -- Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Třídní schůzky dle potřeby, pravidelné konzultace. Už čtvrtý rok provozujeme v programu Bakaláři tzv. elektronickou žákovskou knížku a informujeme rodiče na internetových stránkách o chodu školy. Školní akce pro rodiče Účinkování žáků na kulturních akcích, vystoupení pěveckého sboru na Vánočním koncertu, ve školní akademii Komentář ředitelky školy: Školská rada se schází 2 ročně. Projednala rozpočet a hospodaření školy.třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou součástí informačního systému školy. Na prvním stupni je ze strany rodičů větší zájem o třídní schůzky, na druhém stupni stoupá zájem o konzultace s vyučujícími. Třídní schůzky si třídní učitelé svolávají dle potřeby. Spolupráce školy s rodiči je na dobré úrovni, je to však oblast, které je potřeba se neustále věnovat, rozvíjet jí a zlepšovat. 14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 14.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 14.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 30

31 Závazné ukazatele Orientační ukazatele Závazné ukazatele Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Komentář ředitelky školy: V uplynulém školním roce nebyly podány žádné stížnosti. 15. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 15.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Použito k Přímé NIV celkem z toho - Platy OON Limit počtu zaměstnanců 48,37 46,33 Odvody FKSP ONIV Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Příspěvek NIV Příspěvek na investice 0 Příjmy Plnění dalších ukazatelů rozpočtu v tis. Kč Prostředky Stav k 1.1. Stav k Peněžní fondy Fond odměn 46,00 56,05 Fond rezervní 44,00 627,79 FKSP 36,00 23,80 Fond investiční 121,00 130,02 31

32 Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 16. Vyúčtování prostředků NIV 16.1 Podrobný rozpis NIV poskytnutých zřizovatelem dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) Náklady ZŠ MŠ Celkem voda plyn el.en DHIM mater.,pom.,učeb softwer služby opravy mzd.nákl ost.výd.-cest.koop.popl odpisy potraviny celkem nákl nákl.kroužky nákl.vhč-nájmy nákl.vhč-obědy ost.nákl(za olej,popl) vhč.praní pomůcky ŠD DHIM-z RF +dar celkem uz NÁKLADY CELKEM Výnosy stravné+fksp přísp školné MŠ+ŠD příspěvek Mě zúčt.fondů-if úroky celkem výnosy výnosy kroužky výnosy vhč-nájmy výnosy vhč-obědy praní vhč.-výnosy

33 ost.výnosy-(olej) ŠD na pomůcky zúčt.rf-dhim+dar celkem uz CELKEM VÝNOSY HV Komentář ředitelky školy Rada města schválila hospodářský výsledek. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,- byl rozdělen do rezervního fondu (63 687,-Kč) a do fondu odměn (50 000,- Kč). 17. Česká školní inspekce Ve dnech ledna 2012 proběhla inspekční činnost, předmětem které bylo institucionální hodnocení školy. Závěry ČŠI jsou uvedeny v příloze Přílohy 18.1 Inspekční zpráva 18.2 Den Země fotodokumentace 18.3 Školní akademie fotodokumentace 18.4 Atletický přebor DoLuSe Cup - fotodokumentace 33

34 PŘÍLOHA 18.1 Inspekční zpráva 34

35 35

36 36

37 37

38 38

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Identifikátor školy: 600 027 121 Termín konání inspekce: 10. listopad 2003 Čj.:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více