Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů Školský management 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18"

Transkript

1 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 18 pracoviště Hradec Králové Studium pro ředitele škol a školských zařízení Setkání ředitelů MŠ Mentoring v práci učitele střední školy Mimořádné události ve škole. Jak zpracovat kvalitní evakuační plán Péče o talentované žáky - součást ŠVP školy Práva a povinnosti ředitele v kostce Vybrané kapitoly z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky Zákoník práce v praxi škol a školských zařízení Návštěva ve školní jídelně Tvorba vnitřních předpisů ve školské praxi Coaching I Coaching II Roční účetní závěrka v praxi škol a školských zařízení Autorské právo v kostce Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok pracoviště Trutnov Občanský zákoník Systém programů pro školní administrativu BAKALÁŘI III Aktuální změny ve školské legislativě Sociálně-právní ochrana dětí Právní vědomí ve škole pracoviště Rychnov nad Kněžnou Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Hospitace jako součást autoevaluace školy Hodnocení vzdělávání v MŠ Aktuální problémy účetnictví pracoviště Jičín Setkání ředitelů MŠ Problematika pracovnělékařských služeb po změnách Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI Právo ve škole pracoviště Náchod Aktuální změny ve školské legislativě Setkání ředitelů MŠ Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 24 pracoviště Hradec Králové Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/2. semestr Problémové chování dětí a žáků Seznámení s metodou Instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina Integrovaná tematická výuka jako inspirace v pedagogické praxi Nápady a náměty pro tvorbu DUM na IT SMART Board Integrace nedoslýchavého dítěte do školy Agrese - prožívání, pochopení, zvládání aneb Nechme kluky zakoušet sílu Program pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání Jak učit o korupci Možné příčiny konfliktů na ose žák - učitel - rodič Šikana jako narušení vztahů ve skupině II Jak získat a udržet autoritu Konference Šikana a kyberšikana ve školách

2 OBSAH Projekt Pedagog 2014/Exkurze v základní škole Projekt Pedagog 2014/Exkurze ve střední škole Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B - pedagog volného času Studium pedagogiky B - vychovatel Práce s žáky s poruchami učení Tajemství a symbolika pohádek Program pro kvalifikované výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním Vyprávění příběhů jako vyučovací metoda Koncentrace pozornosti Organizace práce a času pedagoga Práce s univerzální učební pomůckou Prší Duševní hygiena pro pedagogy Využití alternativní a augmentativní komunikace v praxi Třídní management - Jak prezentovat svoji kvalitní práci na 1. stupni ZŠ Formy a metody práce s dítětem s PAS v integraci Práce s problémovým či novým třídním kolektivem Etická výchova v praxi Hry v matematice Asistent pedagoga Emoční inteligence v pedagogické praxi Jak vychovat city u dítěte - od narození až do puberty Psychosomatické potíže pedagogů a žáků Klima ve třídě a atmosféra vztahů pracoviště Trutnov Odstraňování grafomotorických obtíží Učíme v málotřídce tvořivě Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží Jaký je současný žák a jak se vyučuje současnému učiteli Problematika návykových látek Metody práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Jak diferencovat a individualizovat výuku? Pohybové aktivity pro děti s mentální retardací Hra a její využití ve výchově a vzdělávání Hodnocení žáků, jejich práce a dovedností pracoviště Rychnov nad Kněžnou Příčiny kázeňských přestupků žáků a jejich praktická řešení Škola pro život Práce s žáky s SVP Setkání s emocemi Strategie vyšetřování šikany I Vliv zátěžových situací na dítě Hravé malování a psaní Prevence řečových vad u předškolních dětí v praxi pracoviště Jičín Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz Didaktické a psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě Rizikové chování dětí Inkluzivní vzdělávání pomocí projektového učení Neverbální komunikace Dyslexie a dysortografie prakticky Kurz logopedické prevence - asistent logopeda Alternativní formy práce se třídou a skupinou Prevence ve škole. Co dělat, když pracoviště Náchod V čem jsou dnešní děti jiné Problematika manipulace - jak si obhájit svoje názory Psychomotorická cvičení s prvky jógy Psychologicky korektní přístup učitele k rodičům a žákům Specifické vývojové poruchy učení a chování

3 OBSAH 2 Mateřská škola 39 pracoviště Hradec Králové Nebojme se práce s příběhem Projekt Pedagog 2014/Exkurze v mateřské škole Zřízení lesní třídy při MŠ Náměty a hry pro rozvoj pozornosti a paměti Čertí cvičení v příbězích Interaktivní výuka v mateřské škole Zábavné pohybové hry v MŠ Rozvoj čtenářské gramotnosti v předškolním věku Efektivní komunikace s dětmi - prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí Rozvoj kompetencí předškoláka pro úspěšný start v ZŠ Sociální dovednosti předškolního pedagoga I pracoviště Trutnov Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ Vývojové zvláštnosti dětí aneb Co nepokazit ve výchově dítěte 3-7 let Hravá logopedie v praxi Pohádky se zpěvem pracoviště Rychnov nad Kněžnou Praktické rady pro učitelky MŠ Pohádky se zpěvem Matematický trojlístek v MŠ Ranní cvičení jako začátek aktivního dne v mateřské škole pracoviště Jičín Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ Tvůrčí hry v MŠ - Zvířátka a my Hudebně pohybové činnosti v MŠ Bystříme své smysly Představení programu Jdeme společně s láskou Jak si inovovat a vylepšit svůj ŠVP a TVP pracoviště Náchod Výtvarné činnosti pro nejmenší děti Plánování v každodenní práci učitelky MŠ Co se říká, na to si hned hrajeme Podpora předmatematické a předčtenářské gramotnosti u dětí v MŠ Dívej se, tvoř a povídej Prevence řečových vad u předškolních dětí v praxi Matematický trojlístek v MŠ Návštěva v mateřské škole Angličtina v MŠ Primární prevence v MŠ Komunikace s rodiči a žáky při řešení vzdělávacích a výchovných problémů Český jazyk a literatura 46 pracoviště Hradec Králové Začínáme číst genetickou metodou Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí na 1. stupni ZŠ včetně SVP Mluvnice, sloh a literatura - procvičit a nenudit Hrové činnosti v prvopočátečním čtení Hrajeme si s básničkami Metody aktivního vyučování a skupinové práce s různorodými texty Čteme pro zábavu pracoviště Trutnov Výuka českého jazyka na 2. stupni Vypravování, popis a různá stylistická cvičení tentokrát trochu jinak pracoviště Rychnov nad Kněžnou Za tajemstvím lidových pohádek Dětská recitace Sloh všemi smysly - hmat a čich Praktické čtení pro život pracoviště Jičín

4 OBSAH Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost Aktivizující metody v literární výchově Židovská literatura Jak na pravopis pracoviště Náchod Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh na 2. stupni ZŠ Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh na 1. stupni ZŠ Psaní velkých písmen Cizí jazyky a literatura 50 pracoviště Hradec Králové Práce s jazykem a metodikou angličtiny Metodické postupy při výuce AJ na 1. stupni ZŠ Kurz ruského jazyka pro začátečníky (A0/A1) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1 a 2/4) Práce s video nahrávkami v hodinách AJ Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0/A1) Teaching vocabulary and writing English for Public Administration Metodický seminář k maturitní zkoušce z angličtiny - čtení s porozuměním Metodický seminář k maturitní zkoušce z angličtiny - ústní projev Potenciál dramatické výchovy v hodinách anglického jazyka Hospitace v hodině RJ Pohádka nás naučí Deutsch aktiv Od jazykových, soutěží k mezinárodním zkouškám a přípravě k maturitě Metodický seminář k maturitní zkoušce z angličtiny - písemný projev Metodický seminář k maturitní zkoušce z angličtiny - poslech s porozuměním pracoviště Trutnov Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 3 a 4/4) Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0/A1) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 3 a 4/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 3 a 4/6) Jak motivovat žáky k výuce angličtiny Angličtina od začátku - Jak začít? pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 1 a 2/4) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 3 a 4/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1 a 2/6) Kurz ruského jazyka pro začátečníky (A0/A1) Collocations and New Words in English Soutěž v německém jazyce - struktura a příprava soutěže Metodické postupy při výuce AJ na 1. stupni ZŠ pracoviště Jičín Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1 a 2/6) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1 a 2/4) We celebrate Halloween! Angličtina - jazyk a metodika s novými materiály pracoviště Náchod Nápady pro výuku anglické gramatiky Hravé recepty do výuky NJ Individualizovaný kurz francouzského jazyka pro začátečníky (A0/A1) Jazykový a metodicko-didaktický kurz francouzštiny jako druhého cizího jazyka na ZŠ Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 3-4/4) Songs and rhymes Storytelling Nápady na komunikační aktivity

5 OBSAH 5 Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 58 pracoviště Hradec Králové Práce s pomůckou Rubikon Metodický seminář pro učitele dějepisu Exkurze Terezín Pokrok v RVP/ŠVP a zkušenosti z praxe v oblasti výchovy ke vztahům Jak na prvouku - učivo, motivace, metody Inovativní metody v dějepisné praxi a jejich aplikace v rámci učiva československých dějin 20. století Cesty minulosti. Sousedé EU a my - evropská integrace, instituce a fungování EU. Praktické dopady členství ČR v EU pracoviště Trutnov Heuristika - řešení problémů ve společenskovědních předmětech pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jak mluvit s dívkami o dospívání Úvod do religionistiky a významných duchovních systémů Asie pracoviště Jičín Sekty v současné společnosti Člověk a jeho svět. Prvouka - hry a činnostní učení Výuka dějepisu v projektech pracoviště Náchod Prožíváme historii - aktivity v hodinách dějepisu Matematika, fyzika, přírodověda 62 pracoviště Hradec Králové Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Modely těles a obalové technologie Inspirace pro výuku matematiky podle M. Hejného Objevujeme v matematice Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ Testy z matematiky pro žáky ZŠ - včera, dnes a zítra Finanční gramotnost na 2. stupni ZŠ Hrátky se zvukem a světlem pracoviště Trutnov Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Fyzikální dílna Rozvíjení geometrických představ žáků Aktivizace žáků při řešení úloh na 2. stupni ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Role učitele matematiky na 1. stupni ZŠ Matematika v systému Montessori pracoviště Jičín Nápadník do hodin matematiky Matematické inspirace podle M. Hejného pro 1. stupeň ZŠ Finanční gramotnost - metody a formy práce pracoviště Náchod Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Geometrie ve škole i kolem nás Hrátky se zvukem a světlem Inspirace matematiky M. Hejného pro druhý stupeň Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 66 pracoviště Hradec Králové Laboratorní cvičení z botaniky Využití ICT v EVVO a výuce přírodovědných předmětů Evropské metropole v příbězích Využití ICT v EVVO a výuce přírodovědných předmětů Koncepce, principy práce a využití školních měřících systémů ve výuce chemie Regionální geografie České republiky pracoviště Trutnov Nápady do hodin chemie Laboratorní práce a pokusy v chemii

6 OBSAH pracoviště Rychnov nad Kněžnou V souladu s přírodou aneb Výchova k přirozené odpovědnosti pracoviště Náchod Tradiční podzimní geologická exkurze - Broumovské stěny/teplické skály Přírodovědné pokusy na 1. stupni ZŠ Tělesná výchova 69 pracoviště Hradec Králové Zdraví a pohyb Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/rakousko Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování Základní kurz pro instruktory školního lyžování Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/a Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/b Harmonizační cvičení aneb Cesta pokojného bojovníka pracoviště Trutnov Lukostřelba ve školní TV Zdravotní tělesná výchova pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pilates - posilování přes jednotu těla a mysli Trendy aerobic pro děti Dech jako léčivý prostředek pracoviště Jičín Využití zdravotní tělesné výchovy do hodin TV při oslabení pohybového systému Cvičení s hudebním doprovodem pracoviště Náchod Struktura hodiny TV Estetická výchova, umělecké školství 73 pracoviště Hradec Králové Smaltování skla a kovu plotýnkovým smaltem Tvoření z pergamenového papíru Zněte, zvony vánoční Nastává koleda Intuice a fantazie ve výtvarném projevu Papírový pedig - pleteme z papíru Malovaná keramika Hrátky se zvířátky Malování na sklo Problematika populární hudby ve standardech hudební výchovy základního vzdělávání Vánoční veletrh - tvůrčí inspirace Drátované mandaly Papírový pedig - pleteme z papíru Hudebně-výrazové prostředky podzimu a zimy Kresba pravou mozkovou hemisférou - pastelka Vánoční hrátky pro malé Základy latinskoamerických tanců s pohybovou průpravou pro učitele Výtvarné inspirace pro práci na 1. stupni ZŠ Motivace ve výtvarné výchově Jak na modelovací hmotu Fimo II Madeirové - vrtané kraslice Quilling aneb Umění z papírových proužků pracoviště Trutnov Jak na modelovací hmotu Fimo Výtvarné nápady pro nejmenší Řemeslná dílna. Drátování Zimní výtvarné inspirace Výtvarné práce s doprovodem v prezentaci PowerPoint Kombinované techniky a výtvarný experiment Barevné razničkování Nitěná grafika

7 OBSAH Kouzlo Vánoc Pleteme květy z papírového pedigu pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarné nápady pro nejmenší Barevné razničkování Vánoční tvoření Ubrousková technika jinak Základy dirigování pracoviště Jičín Výtvarná dílna - náměty na tvoření z papíru Hrátky se zvířátky Malba - Inspirace dopisy Vincenta van Gogha Práce s dětským a dospělým hlasem Čínská malba II Výtvarná a floristická dílna. Vánoční stromky pracoviště Náchod Řemeslná dílna. Prostorové dekorace z drátu Techniky tkaní a filcování Řemeslná dílna. Odpadový papír - levný materiál pro kreativní tvorbu Řemeslná dílna. Výroba levných hmot pro kreativní tvorbu Výtvarná a floristická dílna. Vánoční andělé Hudba jako metoda učení na příkladu ekologické výchovy Figurky z kukuřičného šustí Textilní výtvarná dílna Odborné předměty, odborné školství 83 pracoviště Hradec Králové Exkurze pro učitele SOŠ Exkurze pro učitele SOŠ pracoviště Trutnov Výuka se zaměřením na finanční gramotnost Informatika 84 pracoviště Hradec Králové LMS Moodle Využití MS Office 2010 pro tvorbu příprav, ve výuce a v administrativě pracoviště Trutnov Bezpečnost počítačových dat Výchova a vzdělávání mimo vyučování 85 pracoviště Hradec Králové Tvorba vnitřního řádu v podmínkách DMI a jeho úskalí Přírodovědné hry, soutěže a náměty Celostátní konference pracovníků ŠD Celostátní konference pracovníků DMI Šachový seminář pro začátečníky pracoviště Náchod Hry s pohádkovými příběhy Ostatní 87 pracoviště Hradec Králové Základní norma zdravotnických znalostí Zdravotník zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí Zdravotník zotavovacích akcí Doškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí pracoviště Jičín Poskytování první pomoci ve školské praxi

8 OBSAH 15 Vzdělávací akce pro veřejnost 89 pracoviště Hradec Králové Decoupage pro každého Inchové tvoření Kresba pravou mozkovou hemisférou - pastelka Vánoční tvoření z perníku pracoviště Rychnov nad Kněžnou Shiatsu - tradiční japonská léčebná technika Komunikace po cévní mozkové příhodě či po narušení komunikačního centra mozku Výtvarný podvečer - Vánoce Přírodní zahrady a permakultura aneb Jak zahradničit a zároveň se neudřít? pracoviště Jičín Návrat do své podstaty a k sobě samým. Metoda RUŠ Jak se cítit lépe aneb Klíč k radosti ze života Legenda ke grafickým symbolům: novinka, nový program REPRÍZA repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro ZUŠ MŠ určeno pro mateřské školy ŠABLONY..... program k zařazení do projektu Peníze školám Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 8

9 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte datum narození, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DDMMRRRR (např. datum narození = kód ) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 9

10 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci vzdělávacích programů obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, respektive potvrzení o účasti na vzdělávacím programu. U akreditovaných programů je podmínkou získání osvědčení nutnost absolvování vzdělávacího programu v plném rozsahu, v opačném případě je vystavováno potvrzení o účasti na vzdělávacím programu bez čísla akreditace s uvedením skutečné doby účasti na programu. Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 10

11 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Mgr. Alena Ročková metodička DVPP prac. TU Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Mgr. Hana Šípková metodička DVPP prac. RK Mgr. Veronika Štěpánová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Mgr. Eva Voláková metodička DVPP prac. HK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, správkyně pracoviště prac. HK vedoucí ekonomicko-provozního oddělení Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK Oddělení soutěží a přehlídek: Mgr. Dana Beráková koordinátorka soutěží a přehlídek prac. HK Petra Jedlinská, DiS. metodička DVPP, referentka soutěží prac. RK a přehlídek, správkyně pracoviště 11

12 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže). Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Dana Beráková , dana.berakova Soňa Brzáková , sona.brzakova Vladislav Heřman vladislav.herman Mgr. Jaroslav Novák (ext.) , Mgr. Marcela Nováková , marcela.novakova3 Jana Svatá j.svata Mgr. Eva Trenzová (ext.) Mgr. Eva Voláková , eva.volakova2 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Iva Lüftnerová (ext.) luftniv Bc. Eva Kuncová eva.kuncova3 12

13 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Bartoňova 1005, Náchod , ústředna Pracoviště se nachází v ul. Bartoňova 1005 mezi horní a dolní nemocnicí. Nejvhodnější cesta pro pěší je z nádraží vlevo přes železniční trat, kolem Čedoku a za mostem doprava kolem hotelu Hron. Cesta pokračuje stále rovně kolem dolní nemocnice, škola se nachází po 200m vlevo. Autem je nejvhodnější na kruhovém objezdu u hotelu Slávie odbočit nahoru přes most směrem na Dobrošov a Nový Hrádek. Auto doporučujeme nechat na parkovišti u dolní nemocnice anebo nad školou u domu pro seniory. Kontakt na pracovníka pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Jana Nývltová (ext.) , cheeky.girl Mgr. Veronika Štěpánová , veronika stepanova Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakty na pracovníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Petra Jedlinská, DiS petra.jedlinska Mgr. Hana Šípková ha.sipkova Mgr. Jiří Zeman (ext.) jiri.zeman3 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Malé náměstí 158, Trutnov Telefonní číslo: , Pracoviště Trutnov se nachází v budově Obchodní akademie Trutnov na Malém náměstí u mostu přes řeku. Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m). Kontakty na pracovníky pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Alena Ročková , alcarock Ing. Stanislava Stierandová stierandova 13

14 SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY VYHLAŠOVANÉ MŠMT Koordinátoři okresních kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Jičín Mgr. Iva Lüftnerová, Náchod Jana Nývltová, Trutnov Mgr. Alena Ročková, Rychnov nad Kněžnou Petra Jedlinská, DiS., Koordinátorka krajských kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Informace k soutěžím Talentcentrum Soutěže a olympiády Zadání a řešení školních kol Krajský úřad Volnočasové aktivity, sport a soutěže Informace pro pedagogy (pro vstup do této části zabezpečeného webu nutno zadat jméno a heslo, která byla sdělena všem ředitelům škol) 14

15 REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM nabízí všem SOŠ a OŠ v Královéhradeckém kraji možnost individuálních či skupinových konzultací k tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP v prostorách RKC nebo přímo ve škole semináře a workshopy související s kurikulem s možností výměny zkušeností mezi koordinátory ŠVP a pedagogy z jiných škol dle potřeb a požadavků pedagogické veřejnosti v prostorách RKC semináře a workshopy související s kurikulem na objednávku dle individuálních požadavků a v místě konkrétní školy metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP vydávání dodatků k osvědčení EUROPASS Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete uvnitř Nabídky programů. Další informace podá kontaktní osoba RKC. Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Stierandová, tel

16 Zahájena realizace projektu Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/ PEDAGOG ETAPA PODZIM 2013 (podrobné informace viz dále v oborových skupinách 01 a 02) Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ MŠ plně organizovaná vícetřídní 3. říjen 2013 MŠ Praha, Sbíhavá 2/360 exkurze v ZŠ exkurze v SŠ ZŠ s inovativními a efektivními metodami vzdělávání Gymnázium se zkušenostmi v práci s nadanými žáky 7. listopad 2013 ZŠ Mladá Boleslav, Dukelská listopad 2013 Gymnázium Nymburk, Komenského ETAPA JARO 2014 Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ exkurze v ZŠ exkurze v SŠ výjezdní kurz výjezdní kurz výjezdní kurz MŠ s inovativními metodami práce ZŠ s příklady práce v oblasti SPUCH SOŠ integrovaná pro pedagogy MŠ - část pedagogická a psychohygiena pro pedagogy ZŠ - část pedagogická a psychohygiena pro pedagogy SŠ - část pedagogická a psychohygiena Bude upřesněno v listopadu 2013 dopisem do škol a v tištěné Nabídce vzdělávacích programů na jaro ETAPA PODZIM 2014 Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ MŠ se zkušenostmi v oblasti integrace Bude upřesněno v červnu 2014 exkurze v ZŠ ZŠ s alternativními metodami výuky dopisem do škol a v tištěné Nabídce vzdělávacích exkurze v SŠ SŠ s VOŠ programů na podzim

17 NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Vzdělávání nepedagogické veřejnosti Organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Plnění regionálních funkcí dle zadání zřizovatele Laminace a thermovazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Uveřejňování reklamy Příprava na přijímací a maturitní zkoušky 17

18 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: absolventům studia v předchozím semestru Pokračování celoročního studia pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. kolektiv odborných lektorů 18. září 2013, 9:00-17:30 hodin 3. říjen 2013, 9:00-17:30 hodin 23. říjen 2013, 9:00-17:30 hodin 5. listopad 2013, 9:00-17:30 hodin listopad 2013, stáže - časy dle dohody s vedoucím stáže místo dle stanovené stáže listopad 2013, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu uhrazen na počátku studia Na studium se momentálně není možné přihlásit. S nabídkou nového studia se počítá na jaře Mgr. Marcela Nováková POKRAČOVÁNÍ Setkání ředitelů MŠ Určeno: ředitelům a vedoucím učitelům MŠ Pravidelné setkání vedoucích pracovníků MŠ se zástupci KÚ KHK zaměřené na aktuální informace a změny týkající se předškolního vzdělávání a problematiky školních jídelen. Bc. Iveta Lukešová a Bc. Ilona Špráchalová 23. září 2013, 8:30-11:30 hodin 450 Kč Program není akreditován MŠMT ČR. Bc. Eva Kuncová Mentoring v práci učitele střední školy Určeno: ředitelům SŠ, zájemcům o práci školního mentora Význam a možnosti mentoringu v podmínkách našeho školství jako formy individuální podpory učitele v jeho profesním růstu. Základní terminologie, pravidla, role, motivace, prostředí. Průběh procesu, dopady mentoringu na kvalitu pedagogické práce. Místo, role, zodpovědnost, kompetence a dovednosti školního mentora v pedagogickém týmu. Mgr. Jiří Hruška 26. září 2013, 9:00-14:00 hodin 550 Kč Mgr. Eva Voláková Mimořádné události ve škole. Jak zpracovat kvalitní evakuační plán Určeno: ředitelům a vedoucím pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, vhodné pro začínající vedoucí pracovníky Co je mimořádná událost a jak se s ní vypořádat. Jak zajistit při vzniku mimořádné události bezpečnost osob ve škole. Jak zpracovat funkční evakuační plán na různých typech škol. Jaké povinnosti má škola a kdo má právo kontrolovat plnění jejich povinností z pohledu státní instituce. Bc. Jarmila Jánská 27. září 2013, 9:00-12:00 hodin 450 Kč Akce připravena ve spolupráci s pracovníky oddělení krizového řízení KÚ. Program není akreditován MŠMT ČR. Bc. Eva Kuncová Péče o talentované žáky - součást ŠVP školy Určeno: ředitelům ZŠ a SŠ Přehled základních pojmů, zákonitostí a pověr ve vzdělávání a výchově nadaných. Otázka etiky a oprávněnosti péče o nadané. Současné trendy v péči o nadané ve světě, v Evropě a v ČR. Specifické vzdělávací potřeby nadaných a možnosti jejich naplňování. Příklady dobré praxe a nejčastější problémy ve vzdělávání nadaných. Kazuistiky, zkušenosti z praxe, diskuse. PhDr. Eva Vondráková 2. říjen 2013, 9:00-14:00 hodin Mgr. Eva Voláková Práva a povinnosti ředitele v kostce Určeno: ředitelům škol a školských zařízení 18

19 Školský management Aktuální právní úprava. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů (postup před vznikem pracovního poměru, průběh a změny pracovního poměru, ukončení pracovního poměru, personální agenda, BOZP, odpovědnost za škodu). Práva a povinnosti vůči žákům (odpovědnost za škodu, zajištění řádného vzdělávání, dodržování podmínek vzdělávání podle ŠVP, zajištění dohledu atd.). Ředitel školy jako orgán státní správy (správní řízení). Povinnosti v oblasti poskytování informací (ochrana osobních údajů, právo na informace, správní řízení v případě zamítnutí poskytnutí informace). Povinnosti v oblasti vyřizování stížností (vyřizování stížností v režimu zákoníku práce a správního řádu). Práva a povinnosti v oblasti hospodaření (smlouvy, dary, daně). Povinnosti v oblasti trestního práva (prevence, odpovědnost školy, odpovědnost pedagogických pracovníků, šikana). Povinnosti v oblasti autorských práv (školní dílo, respektování autorských práv). Práva a povinnosti ředitele školy jako součást interních směrnic školy. Diskuse. PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. 8. říjen 2013, 9:00-14:00 hodin 700 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky Určeno: mzdovým účetním škol a školských zařízení 1. Exekuce a jiné srážky ze mzdy - dohody o srážkách ze mzdy, výkony rozhodnutí, exekuce, insolvence, povinnosti zaměstnavatele, odpovědnost mzdových účetních, nezabavitelné částky, výpočet srážek, určení jejich pořadí, přechod k novému zaměstnavateli, více zaměstnavatelů současně, nemoc zaměstnance, srážky na stravné při exekuci a insolvenci, deponování mzdy, sledování insolvenčního rejstříku apod. Vzorové příklady srážek ze mzdy - souběh přednostní a nepřednostní pohledávky dle pořadí, výživné, poměrné uspokojení pohledávek, odstupné apod. 2. Jak ovlivní zákoník práce nový občanský zákoník od ledna Aktuality pro mzdové účetní. Diskuse. Mgr. Dagmar Kučerová 14. říjen 2013, 9:00-14:00 hodin 600 Kč Mgr. Marcela Nováková, Jana Svatá Zákoník práce v praxi škol a školských zařízení Určeno: ředitelům a personalistům škol a školských zařízení Seminář poskytující odborný výklad k vybraným částem zákoníku práce, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo rozporné interpretace. Vznik, změny a skončení pracovněprávního vztahu. Pracovní doba a její rozvržení. Odměňování za práci. Překážky v práci. Nejnovější judikatura v pracovněprávních vztazích a její vliv na řízení škol a školských zařízení. Řešení aktuálních problémů na základě dotazů a námětů účastníků semináře. PhDr. Jiří Valenta 24. říjen 2013, 9:00-14:00 hodin 700 Kč S přihláškou je možné zasílat případné dotazy, problémy a náměty do diskuse. Mgr. Marcela Nováková Návštěva ve školní jídelně Určeno: vedoucím školních jídelen, kuchařkám a dalším zájemcům Diskusní seminář spojený s prohlídkou školní jídelny. Informace o službách školní jídelny (vaření pro cizí strávníky, bezlepková dieta,...). Legislativa, financování školních jídelen a spolupráce s firmami a dodavateli. Vzájemná výměna zkušeností, diskuse. Tomáš Mitlehner 25. říjen 2013, 8:00-11:00 hodin Školní jídelna, U Stadionu 1229, Rychnov n. Kn. 400 Kč (včetně oběda) Sraz účastníků v 7:55 hodin před vchodem do školní jídelny. Více informací o ŠJ na Program není akreditován MŠMT ČR. Petra Jedlinská, DiS Tvorba vnitřních předpisů ve školské praxi Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení 1. Směrnice ředitele školy jako součást řízení a kontroly. Změny ve směrnicích v souvislosti se změnami právních předpisů v posledních letech. 2. Vnitřní předpisy podle zákoníku práce. Směrnice a řády školy, jejichž existence je předepsána právními předpisy. Směrnice, které školy mohou samy vytvářet. Výhody a nevýhody vytváření směrnic - výhody a nevýhody co nejkonkrétnějších nebo neobecnějších formulací. Školní řád, vnitřní řád školského zařízení, spisový řád, vnitřní platový předpis, kolektivní smlouva, ochrana majetku školy, směrnice pro evidenci majetku a hospodaření s ním, inventarizace, směrnice pro poskytování OOPP, spolupráce školy s policií, řády odborných učeben. Cestovní náhrady. Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety a další mimoškolní 19

20 Školský management akce. Systém řízení rizik. Ochrana osobních údajů. Ochrana dat. Prevence sociálně patologických jevů a školní preventivní strategie. Prevence šikany. Kontrola práce neschopných zaměstnanců. 3. Jak pomocí vnitřních předpisů a směrnic delegovat pravomoci ředitele na další pracovníky škol a vedoucí pracovníky škol, přenášet odpovědnost. 4. Postup při vytváření, požadavky právních předpisů, změny v posledních letech a jak je zapracovat. Technická stránka zpracování, správní řád, prokazatelné seznamování zaměstnanců a žáků, změny jako reakce na posun v legislativě, požadavcích zřizovatele a společenské objednávce. Archivace, skartace. Rozbor existujících směrnic. PaedDr. Jan Mikáč 7. listopad 2013, 9:00-14:00 hodin 700 Kč Mgr. Marcela Nováková Coaching I Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Dvoudenní prožitkový seminář. Charakteristika koučování. Formální a neformální koučink. Vedení a koučování. Problémy tradičního vedení. Přínos koučování. Základní přístupy, postoje a nástroje koučování. Průběh koučovacího procesu. Hranice a problémy koučování. Praktický nácvik základních koučovacích dovedností: sebereflexe, práce s emocemi, aktivní naslouchání (naslouchání potenciálu), mluvení s úmyslem, svolení, situování, dotazování, vyjasňování. Mgr. Miroslav Jiřička listopad 2013, zahájení v 10:00 hodin, závěr ve 12:00 hodin místo konání bude upřesněno 1000 Kč Účastníci si na místě budou hradit ubytování a stravování ve výši cca 1200 Kč. Přihlášeným účastníkům budou zaslány podrobné informace. Mgr. Marcela Nováková Coaching II Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Dvoudenní prožitkový seminář. Koučování ve firmě (škole). Koučování týmů (modelové situace). Jak rozumět týmům. Nástroje pro diagnostiku týmu. Intervenční strategie. Etapy koučování týmu - 1. Uvolnění komunikace. 2. Vyřešení problému. 3. Zlepšení výkonu. 4. Přechod k operativní realitě. Hodnocení fungování týmu. Koučování projektu. Koučování a management kvality. Koučování změn ve firmě (škole). Koučování manažerů. Klasický, systemický a RCS koučink. Pasti koučování a rady, jak je pře- konat. Postoje manažera, které brání koučování. Praktický nácvik rozvíjení koučovacích dovedností: práce s emocemi. Aktivní naslouchání. Mluvení s úmyslem. Příprava a vedení koučovacího rozhovoru. Koučovací modely: GROW, ADAPT, CREATE. Mgr. Miroslav Jiřička listopad 2013, zahájení ve 14:00 hodin, závěr v 16:00 hodin místo konání bude upřesněno 1000 Kč Účastníci si na místě budou hradit ubytování a stravování ve výši cca 1200 Kč. Přihlášeným účastníkům budou zaslány podrobné informace. Mgr. Marcela Nováková Roční účetní závěrka v praxi škol a školských zařízení Určeno: účetním škol a školských zařízení, dalším zájemcům Příprava roční účetní závěrky v r Aktuality ohledně schvalování účetních závěrek. Novela zákona č. 250/2000 Sb. od Základní změny v daňové legislativě od České účetní standardy 709 Vlastní kapitál a 710 Dlouhodobý majetek. Diskuse, řešení konkrétních problémů. Ing. Daniela Burianová 27. listopad 2013, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Autorské právo v kostce Určeno: vedoucím pracovníkům a pedagogům škol a školských zařízení Základy autorských práv a práv souvisejících. Základní legislativa a její aplikace v praxi. Řešení praktických situací v oblasti školství v souvislosti s ochranou autorských práv - zejména výjimky a omezení autorských práv - citace, výuková licence, užití díla pro osobní potřebu. Školní dílo, zaměstnanecké dílo, licenční smlouvy a další související instituty užití autorských práv. On-line užití autorských děl a další specifika užití autorských práv v prostředí internetu. JUDr. Petra Žikovská 15. leden 2014, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2013 Určeno: ředitelům, ekonomům, účetním škol a školských zařízení, dalším zájemcům 20

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více