ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice"

Transkript

1 Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, Stříbrná Skalice IČO: , tel.: , Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Bc. Jana Dvořáková 1

2 Obsah 1. O naší škole Legislativa Cíle primární prevence sociálně patologických jevů:...3 Cíle plněné dlouhodobě...4 Střednědobé cíle:...4 Krátkodobé cíle: Vymezení cílové populace Způsoby realizace, metody a formy...4 a)preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů...4 b) Systematické vzdělávání učitelů zaměřené na problematiku související s výskytem sociálně patologických jevů...7 c)působení na jednotlivce a skupiny žáků zaměřené na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování...7 Další aktivity pro žáky:...7 d)vytváření podmínek pro využití volného času žáků...7 e)spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a prevence problémů ve vývoji a výchově dětí Měření efektivity programu Statistické údaje Rámcový časový harmonogram Kontakty s jinými organizacemi...8

3 1. O naší škole o Naše škola je sice malá, učí zde pouze 11 učitelů, ţáků poslední dobou bývá pod sto. Niţší ročníky jsou poslední dobou pravidelně spojeny. I to má své výhody. o Jsme škola téměř rodinná, dobře děti známe a individuálně se jim věnujeme. o Většina našich dosavadních absolventů má slušné chování a odpovídající výsledky v dalším vzdělávání. o Kaţdá ze dvou tříd, kde jsou spojené ročníky, má v učebně 10 PC. Část ţáků, kteří nepracují frontálně s učitelkou, pracují zde - pracují na PC samostatně a s nadšením. o Dále je k dispozici multimediální učebna. Zde probíhají pravidelně hodiny informatiky o a cizích jazyků. Podle potřeby je vyuţívána především pro vyšší stupeň v hodinách ostatních předmětů. Je-li učebna v odpoledních hodinách volná, je plně k dispozici druţině a zájmovým krouţkům. V průměru je k dispozici jeden počítač na necelé 3 ţáky. o Od ledna 2010 jsme se zapojili do projektu EÚ Ladova krajina v proměnách času. Na tomto projektu pracujeme společně se Základní školou bratří Fričů Ondřejov. Dílčí cíle projektu jsou: Historie Stříbrné Skalice a okolí, Mineralogická a botanická stezka, Jevanský potok. Na projektu pracují ţáci, učitelé a skaličtí pamětníci i v době mimo vyučování. o Zaměřujeme se na výuku informatiky a informačních technologií. V předmětu informatika, která je povinně volitelným předmětem od 4. třídy se ţáci učí psát všemi deseti a zvládat základy techniky administrativy. o Ţáci, kteří mají moţnost, mohou odevzdávat (a řada z nich odevzdává) své práce a domácí úkoly v digitální formě. o Podle zájmu ţáků a rodičů zpřístupňujeme přehled probírané látky a úkolů pro nepřítomné a přehled průběţné klasifikace. o Rodiče můţou pro komunikaci s učiteli vyuţívat internetovou poštu. 2. Legislativa o Preventivní program vychází z následujících dokumentů MŠMT: o Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti resortu školství, mládeţe a tělovýchovy na období o Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe ve školách a školských zařízeních (Č.j.: / ) o Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: /99-22) o Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízeních (Čj.: /2008-6) o Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané (Čj.: / ) o Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: / ) o Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu uţívání internetu (Čj.:11 691/ ) 3. Cíle primární prevence sociálně patologických jevů: o Působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů zaměřujeme na rozvoj osobnosti zodpovědné za vlastní chování s osvojenými kompetencemi zdravého životního stylu.

4 Cíle plněné dlouhodobě: o Vytvářet pozitivní sociální klima ve školním prostředí. o Posilovat duševní odolnost vůči stresovým situacím, negativním záţitkům a vlivům. o Učit ţáky schopnosti samostatného rozhodování a zodpovědnosti za vlastní chování. o Informovat ţáky o důsledcích patologického chování Střednědobé cíle: o Vytvářet pozitivní sociální klima v třídních kolektivech. o Jednotné působení pedagogů ve výchovných situacích o Spolupracovat odbornými organizacemi zajišťujícími systematickou prevenci na školách (práce s třídními kolektivy, besedy, exkurze): - PPP - SVP - PČR Kolín Krátkodobé cíle: o Zlepšit a ustálit vztahy v třídních kolektivech v rámci projektu Mosty k sobě. o Zmapovat atmosféru ve třídách a redukovat nevhodné chování mezi ţáky. 4. Vymezení cílové populace Prevence sociálně patologických jevů na základní škole je zaměřena na všechny věkové skupiny našich ţáků. Obsah prevence na prvním stupni (6 11 let) zahrnuje základní informace o negativních jevech a odlišení vhodného a nevhodného chování. Pro starší ţáky (12 15 let) je prevence specifikována do předmětů a je více zaměřena na důsledky negativních jevů. 5. Způsoby realizace, metody a formy a)preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Pedagogičtí pracovníci pracují s vybranými tématy v jednotlivých předmětech podle ročníků. Témata jsou doplňována podle aktuální situace a podle potřeby třídy. V rámci ročníků 1. stupně: o Základní reţimové návyky, trávení volného času, zdravý ţivotní styl o Návštěva kulturního zařízení, vytváření vztahu ke kulturním hodnotám o Umět se obracet na učitele, poţádat o radu, pomoc, svěřit se s problémem, vyjádřit vlastní zkušenost o Vhodné chování ke spoluţákům, k dospělým osobám, formy komunikace, způsoby řešení a předcházení konfliktů o Pomoc lidem ve sloţitých ţivotních situacích, překonávání problémů, pomoc spoluţákům o Úcta ke zvykům a obyčejům, vztahy v rodině, svěřit se rodičům o Virtuální drogy a jejich nebezpečí o Návykové látky a zdraví, tabák, alkohol - zkušenosti z rodinného prostředí o Naučit se odmítat nabídky od neznámých lidí, umět reagovat na násilné chování o Poučení o injekčních stříkačkách, jak se zachovat při nálezu

5 o Projevy šikany, jak se proti nim mohu bránit o Záškoláctví a jeho důsledky pro ţáky o Projevy kriminality, delikvence, vandalismu o Projevy rasismu a xenofobie o Seznámení s centry odborné pomoci, Linka důvěry, důleţitá telefonní čísla o Rozvíjení osobnosti jedince, posilování sebedůvěry o Být zodpovědný za své činy, posilovat sebekontrolu, sebekázeň o Umět si poradit při setkání s neţádoucími jevy o prázdninách o Působení party a špatných kamarádů o Vytváření kladného vztahu k přírodním hodnotám o Bezpečnost doma o Bezpečná cesta do školy V rámci předmětů na 2. stupni: Rodinná výchova: o Sociální komunikace v rodině, ve škole, s vrstevníky a ostatními lidmi, asertivní jednání, respektování zájmů druhého člověka o Denní reţim, fyzické, psychické a sociální zdraví, duševní hygiena, trávení volného času, pohybová aktivita o Vyhledávání pozitivních ţivotních cílů a hodnot o Problémy s dospíváním, zařazením do společnosti, touha po odlišení od ostatních, příslušnost k různým hnutím a organizacím, nebezpečí party o Nejčastější zneuţívané látky v ČR, jejich rizika a dopad na zdraví jedince, rizikové skupiny populace, riziková místa o Naučit se odmítat návykové látky, neţádoucí chování cizích lidí o Centra odborné pomoci o Vztahy mezi spoluţáky, šikana o Rodinné vztahy, domácí násilí o Závislost na automatech, gamblerství o Poruchy příjmu potravy o Sexuální deviace o předčasný pohlavní styk o Antikoncepce o Pohlavní nemoci o Rasismus Občanská výchova: o Reţim školy, školní řád, respektování jeho pravidel, v opačném případě znát důsledky o Způsob vyuţívání volného času, aktivní pohyb, reţim dne, duševní hygiena o Kultura zábavní, masová, masmédia, jejich přínos i nebezpečí o Rovnocennost kultur, jejich vzájemné prolínání a obohacování o Začleňování do společnosti, role člověka v různých sociálních skupinách o Asertivní a agresivní mezilidská komunikace

6 o Význam osobní kázně, její posilování, odpovědnost za vlastní jednání, posoudit jednání druhého člověka o Odlišnost v proţívání ţivotních situací, hodnota přátelských vztahů o Problematika šikanování, projevy šikany, důsledky pro zainteresované jedince o Centra odborné péče a pomoci o Xenofobie, rasismus, terorismus o Pouţívání a prevence drog o Problémy dospívání o Deklarace lidských práv o Soudy, policie, státní zastupitelství o Bezpečnost v rodinách, vztahy, krizové jevy o Problémy a moţná nebezpečí působení náboţenských sekt o Gambling a ostatní závislosti o Nebezpečí internetu a seznamování přes net o Kyberšikana Přírodopis: o Přírodní látky obsaţené v rostlinách - léčivé, toxické, návykové, jejich účinky na zdraví, moţnost zneuţití o Přírodní látky obsaţené v plodech, bakterie, houby, lesní plody a byliny o Nebezpečí uţívání léků o Nebezpečí spojené s návykovými látkami - kofein, tabák, alkohol, drogy o Biologie člověka - zdraví člověka, vliv drogy na jednotlivé orgány, droga a vývoj jedince, co se s drogou dostane do těla o Nakaţlivé nemoci a drogy, rizika infekce, otravy, náhlého úmrtí o Řešení krizových situací o Ekologické katastrofy o Poruchy příjmu potravy o Nebezpečí úrazů o Nezdravé potraviny rizika pro zdraví Chemie: o Toxické látky - kde jsou obsaţené, jejich účinek na organismus o Rozpouštědla, čistící prostředky, jejich zneuţití o Těkavé látky o Opiáty Zeměpis: o Kulturní a mentální zvláštnosti lidských ras, národů a kultur, jejich přínos pro společnost o Význam tolerance, dorozumění, pravidel mezilidského souţití v mezinárodním měřítku o Mezinárodní situace a export narkotik o Ochrana přírody, výchova k vlastenectví o Globální oteplování

7 o Ekologické katastrofy Český jazyk: o Slohové práce na téma: zdravý způsob ţivota, jak mi pomohl můj nejlepší přítel, vyjádřit názor na záporné jevy společnosti o Jazykové dovednosti - přesvědčit, zaujmout, prosadit svůj názor o Výchova literárními díly a ukázkami Matematika: o Slovní úlohy s danou problematikou o Sestavování tabulek, grafů - např. kolik vynaloţí průměrný kuřák za cigarety apod. b) Systematické vzdělávání učitelů zaměřené na problematiku související s výskytem sociálně patologických jevů o Seznámení učitelů s minimálním programem: MPP bude k dispozici na nástěnce ve sborovnách 1. a 2. stupně. Je k dispozici také ve vnitřní síti školy. Pedagogové mají k dispozici vlastní přehled navrţených preventivních témat, který mohou vyuţívat ve svých předmětech a obměňovat podle aktuálních potřeb třídních kolektivů. Třídní učitelé i ostatní pedagogové budou v průběhu roku navrhovat a doplňovat preventivní program podle aktivit v jednotlivých třídách. o Účast na vzdělávacích akcích: o Komplexní výcvik preventisty Bc. Dvořáková Vyuţití nabídek PC, SVP, PPP a dalších institucí podle aktuálních nabídek. Vytvoření miniknihovny, videotéky a informačních zdrojů: c)působení na jednotlivce a skupiny žáků zaměřené na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování Další aktivity pro žáky: Aktivity tříd zajistí třídní učitelé. Zajištění besed po dohodě s třídními učiteli - podle potřeb třídních kolektivů. Zajištění besed po dohodě s učiteli předmětů (OV, RV). Návštěvy členů Preventivně informační skupiny PČR Kolín Nástěnka prevence d)vytváření podmínek pro využití volného času žáků o Zájmové krouţky o Výlety, výjezdy tříd, exkurze a další akce podle moţností (tř. učitelé) o Sportovní soutěţe

8 e)spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a prevence problémů ve vývoji a výchově dětí o Třídní schůzky, kde budou rodiče seznamováni s aktuálními informacemi z oblasti výskytu a prevence sociálně patologických jevů o Informace o sociálně patologických jevech, o jejich nebezpečí pro děti a moţnostech řešení pro rodiče formou broţurek o Konzultace s výchovným poradcem v době konzultačních hodin ( Mgr. Novotná, úterý 15:00-16:00 ) 6. Měření efektivity programu o Dotazníky pro ţáky o Ankety na nástěnce o Dotazníky pro rodiče (ŘŠ) o Zpětná vazba z účasti na akcích (výkresy, plakáty, články do časopisu apod.) 7. Statistické údaje o Dokumentace aktivit o Deník školního metodika prevence o Výsledky dotazníků a anket 8. Rámcový časový harmonogram o Prevence v předmětech bude uskutečňována v průběhu školního roku 2011/ Kontakty s jinými organizacemi o Pedagogicko- psychologická poradna v Benešově o Policie České republiky Kolín Zpracovala : Bc. Jana Dvořáková školní metodik prevence.ve Stříbrné Skalici

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Místo poskytovaného vzdělání:plzeň-karlovarská 99 Minimální preventivní program Ředitel školy: ing.j.svoboda Metodik prevence: Mgr.B.Pytlíková Školní

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Minimální preventivní program 2013-2014 Mgr. M. Černohlávková Mgr. M. Skálová 1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, 53501 Přelouč

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- NEŽÁDOUCÍM JEVŮM.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 1.Spolupráce s pedagogickým sborem ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více