Bedřich Vymětalík - Globalizace na křižovatce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bedřich Vymětalík - Globalizace na křižovatce"

Transkript

1 Bedřich Vymětalík - Globalizace na křižovatce Známý americký miliardář George Soros vydal před několika lety ještě před nástupem minulé světové krize publikaci, kde upozorňoval, že globální kapitalistický systém se dostává na rozcestí. Prý nedokážeme-li v něm zabudovat účinné opravné mechanismy, může dojít až k jeho sebezničení (G. Soros: Krize globálního kapitalismu). Krize vypukla, potvrdila řadu škodlivých mechanismů, zabudovaných v systému, vyvolala široké diskuze a návrhy, jak nedostatky odstranit. K sebezničení kapitalismu nedošlo, zprávy o obnově ekonomického růstu vyvolávají už pozitivní očekávání, i když zůstávají pochybnosti, zda krize opravdu skončila nebo je ještě třeba čekat. V každém případě přinesla zhoršení postavení nemalé části obyvatel, vysoké zadlužení řady států a řadu nových problémů. Ve fungování systému se však mnoho nezměnilo. Spíš se vracíme do starých kolejí i se starými chybami. Nezdá se, že bychom se z krize poučili. Stojíme na novém rozcestí, kde už bude třeba řešit nejen mechanismy finančního a ekonomického systému, ale fungování celé naší civilizace. Krach na světových burzách v červenci 2011 to znovu potvrdil. Signály ohrožení se totiž dotýkají řady dalších oblastí života společnosti, mezilidských vztahů, vztahů k životnímu prostředí, chápání lidských práv a dalších. Propast mezi bídou a bohatstvím se prohlubuje Z pohledu tématu našeho semináře klíčovým problémem pro milióny lidí na celém světě je a nadále zůstává ohromná a narůstající oblast chudoby a dokonce i hladu, stále výraznější propast mezi bídou a bohatstvím a s tím související problémy přetrvávající nezaměstnanosti. Připomenu jen několik základních údajů: Pokud jde o hlad, počet hladovějících ve světě překročil už v roce 2009 jednu miliardu, každých 5 vteřin umírá ve světě z hladu jedno dítě. I když se hlad týká převážně Asie, Pacifiku a Afriky, nelze si představovat, že v globálním světě, který jsme s takovým nadšením vychvalovali, se nás chudoba nedotkne, i když to třeba nebude v tak výrazném rozsahu. Přitom dle údajů světové organizace pro výživu FAO je světové zemědělství schopno se současnými produkčními kapacitami uživit bez problémů 12 miliard lidí, tedy ještě zhruba dvojnásobný počet současného počtu (pramen: János Wildmann Die Wirtschafs und Finanzkrize: Socialethische und Theologische Anmerkungen Schmochtitz 2010). Pokud jde o samotnou nezaměstnanost, představuje jen počet registrovaných nezaměstnaných přes 300 miliónů. Dalších 200 miliónů pracuje v podmínkách, kterým se ohleduplně říká prekariát, populárně řečeno v podmínkách nejistoty, obav ze ztráty zaměstnání či prostě v podmínkách, kdy nestačí uživit sebe a vlastní rodinu (Dle: Thomas Wagner: Es darf keine Armut unter euch geben, Oswald von Nell-Breuning Institut, prosinec 2010). Lze vážně tvrdit, že milióny nezaměstnaných, milióny lidí žijících v bídě nesignalizují krizi společnosti? Čemu by vlastně potom měla ekonomika sloužit? Růstu pro růst bez ohledu na člověka? Nebo zabezpečení podmínek lidsky důstojného života pro všechny? Nejde přitom jen o to, že propast mezi bídou a bohatstvím existuje. Varovné je, že současné mechanismy fungování ekonomiky nejsou evidentně schopny tuto propast zmenšit, naopak doslova reprodukují její další růst.

2 Dokonce i během globální krize rostl ve světě počet milionářů a miliardářů, kteří krizi kupodivu nepocítili. Udává se, že dnes se ve světě počet milionářů zvýšil na 11 milionů a počet supermilionářů a miliardářů na více než sto tisíc. Porovnejme však: 11 milionů nejbohatších lidí na světě má zhruba tolik majetku, kolik celé zbylé lidstvo 6989 miliard vydělalo za 9 měsíců (pramen: Christ in der Gegenwart č. 30/2011). Je ekonomika, která reprodukuje takové rozdíly, trvale udržitelná? Často čteme v novinách moudré komentáře, že milionáře nesmíme moc zdaňovat, protože pak nebudou ochotni investovat do rozvoje společnosti. K tomuto argumentu byl 16. srpna 2011 publikován v Lidových novinách zajímavý článek o miliardáři Warrenu Buffettovi, jednom z nejbohatších lidí na světě, který vyzval americké zákonodárce, aby naopak zvýšili daně pro mimořádně bohaté. Má se tak pomoci ke snížení rozpočtového deficitu v USA a nemá to mít vliv na investice, jak se často tvrdí. Buffett uvedl, že zaplatil v roce 2010 na daních zhruba 117,6 milionů korun. Zdá se to hodně peněz, dodává, ale zaplatil jsem 17,4% ze svého zdanitelného příjmu, a to je v současnosti nižší podíl, než zaplatil kdokoliv z dalších 20 lidí v naší kanceláři. Jejich daňové zatížení se pohybuje v rozmezí od 33% do 41% a v průměru 36%. A dodává dále, že vyšší daně pro bohaté se nedotknou investic. Říká: Pracoval jsem s investory 60 let a ještě jsem neviděl nikoho, ani když byla v létech sazba daně z kapitálových zisků 39.9 %, kdo by se vyhýbal rozumné investici kvůli daňové sazbě z případného zisku. Lidé investují, aby vydělali peníze, a případné daně je od toho nikdy neodradí dodává. Je zde ještě jiný problém: Ohromný růst vědeckých a technických poznatků skutečně umožňuje vyřazovat lidi z pracovního procesu, a tam, kde to nejde, nabízí se levná pracovní síla ze zatím méně rozvinutých zemí nebo přesun výroby do jiných levnějších podmínek. Pro zaměstnavatele je dnes zaměstnanec spíše nepříjemnou nákladovou položkou omezující vyšší zisk a jeví se proto nejlepším se ho zbavit. Takové přístupy, i když třeba přinášejí zaměstnavateli okamžité snížení nákladů, přinášejí nová nebezpečí a dříve či později budou vyžadovat přehodnocení. Např. v USA vedly k tomu, že se země stala největší dlužnickou zemí ve světě. Musí dovážet zboží chybějící z vlastní výroby, kterou přesunula do levnější ciziny. Byla to pro ni opravdu výhoda? Její dovoz vysoko převyšuje vývoz. A za dovoz se musí platit. Paradoxně je dnes největším věřitelem nejmocnější kapitalistické země světa - Spojených států největší oficiálně ještě komunistická země světa Čína. Co to všechno přinese, nedokáže dnes nikdo odhadnout (dle článku Dolarová bomba v časopise Tagesspiegel Berlin ). Potřeba nových přístupů v globálním ekonomickém systému je už jen z těchto příkladů více než zřetelná. Vyplývá i z řady dalších poznatků o způsobu fungování současné ekonomiky. K tomu ještě aspoň jeden příklad: Dle nedávných odhadů činí hrubý domácí produkt (HDP) celého světa přibližně 54 triliónů dolarů, zatímco globální finanční aktiva představují 240 triliónů dolarů. Zjednodušeně řečeno: reálná ekonomika, která produkuje statky, věci a služby nutné k této výrobě, představuje 54 triliónů, finanční ekonomika založená v nemalé míře na závratné směně spekulativních kousků papíru bez reálné hodnoty představuje 240 triliónů (Pramen: Václav Bělohradský: Čas dluhů, Saloon Práce). Dokonce i možná dobře míněné, ale plně nedomyšlené zřízení Evropského záchranného fondu pro ekonomiky ohrožené bankrotem může sloužit k nežádoucím spekulacím. Bude-li si nějaká banka moci půjčit u Evropské centrální banky na 1,5 procentní úrok a nakoupit státní dluhopisy za podstatně vyšší procento úroků v ohrožených zemích, sotva bude mít

3 zájem investovat místo toho do reálné ekonomiky. Řešení nezaměstnanosti to nepomůže a reálné ekonomice sotva. Vinou derivárů a dalších tzv. finančních produktů se tento nepoměr stále zvětšuje. Může být taková ekonomika považována za zdravou? Kde hledat příčiny současných problémů? I když v našem semináři se chceme zabývat světem práce a v něm především nezaměstnaností, je třeba se nejdříve zamyslet nad základními vnějšími příčinami, které ovlivňují fungování dnešního finančního a ekonomického systému s důsledky na život a práci miliónů obyvatel naší planety ( a tedy i na nezaměstnanost). Jaké příčiny mám zejména na mysli? 1. Tou hlavní jsou dlouhodobě hlásané a propagované představy, že nejlepší cestou k dosažení blahobytu je prosazování sobectví, chamtivosti, osobního obohacení bez ohledu na jiné. Předkládá se k věření, že bojem všech proti všem o maximální vlastní obohacení lze dosáhnout optimálního blahobytu pro všechny. V ekonomice se tato představa promítá do propagování tzv. trhu bez přívlastků, do deklarací, že do ekonomiky není vhodné zasahovat, že tzv. neviditelná ruka trhu vše zařídí. I když tato představa se nikdy nepotvrdila, zůstává i po minulém krizovém období hluboce zakódována v myšlení nemalé části společnosti. Ostatně proč by se jí měl někdo bránit, je-li přesvědčován, že cestou ke štěstí je starat se jen sám o sebe. 2. Růst ekonomiky je měřen dle růstu tzv. hrubého domácího produktu bez zřetele k tomu, jakým způsobem je tento růst dosahován. Jeho mechanismus zakrývá růst propasti mezi bídou a bohatstvím v dnešním světě, jak ještě dále uvádíme. 3. Spekulativní fungování světa financí odtrženého od hospodářské reality vytváří podmínky pro systém mnohde označovaný jako kasinový kapitalismus. Skutečné problémy ekonomiky neodstraňuje. 4. Řada teoretiků s vážnou tváří prohlašuje, že spravedlnost ve společnosti není možná, že je to bezobsažný pojem, maximálně prý je možná spravedlnost procedurální chápána jako důsledné dodržování předpisů, byť jakkoliv špatných. Brána pro prosazování sobectví a chamtivosti je tak otevřená. 5. Stejně tak jako prý nevědecké radikálně odmítají představy, že by ekonomika měla sloužit společnému dobru. Prý nikdo neví, co společné dobro vlastně je.pro politiku proto údajně nemá smysl, aby se o nějaké společné dobro zasazovala. K čemu tedy vlastně by politika měla být? Sloužit společnému nedobru? K tomu si máme volit své zástupce? 6. S tím souvisí i relativizace morálky či dokonce odmítání morálky vůbec. V tzv. moderní společnosti označované některými sociology jako tekutá společnost, kde se vše mění a nic není pevného, ztrácí prý smysl dovolávání se pevných morálních zásad. Ztrácí smysl ohled na cit člověka, rozhoduje jen zájem vlastního já. Také svoboda se chápe jako svoboda jednotlivce dělat si, co chce, samozřejmě pokud je schopen to prosadit. Život v tekuté společnosti ztrácí orientaci, zaměřuje se na hledání maximálního vlastního prožitku. A protože žádný prožitek nedává trvalé uspokojení, hledají se nové a mnohdy stále zvrácenější prožitky, končící často v bohatství prázdnoty a nihilismu. Starat se o blaho společnosti se jeví jako zcela naivní. 7. Východiskem pro všechny tyto falešné přístupy je falešné pojetí člověka, který je chápán buď jako výsledek přírodního vývoje v živočišné říši nebo jako geniální konstrukt

4 genů vzniklých bez konstruktéra. Toho konstruktéra se genové inženýrství pokouší nahradit a tak říkajíc vylepšit, toho živočicha svět s uspokojením akceptuje a jako ke zvířeti se k němu často chová mnohdy ještě hůř než ke zvířeti. Důsledky všeho toho se promítají prakticky do nejrůznějších oblastí života společnosti, ve světě práce otevírají prostor pro trvalé zhoršování pracovních podmínek, pro často neúnosné prodlužování pracovní doby, pro nezákonné manipulace s pracovníky, zejména s migranty a samozřejmě pro propouštění z práce. Nové technologie nahrazující potřebu lidské práce už neslouží k osvobození člověka od dřiny a námahy, naopak dovolují zhoršení jeho pracovních podmínek pod hrozbou ztráty zaměstnání, dovolují to, co český filozof Václav Bělohradský nazývá tyranií sebeoptimalizace: člověk má sám neustále pečovat, aby byl pro kapitál použitelný, chce-li se v práci udržet, a to na vlastní náklady, aby nezatěžoval stát. Václav Bělohradský v této souvislosti ironicky píše o požadavku sebevýchovy lidských zdrojů k smrti za ekonomický růst. Svět se octl na rozcestí. Jaký směr zvolí? Požadavek Georgie Sorose na zabudování účinných opravných mechanismů do celého kapitalistického systému, jak jsem ho citoval na počátku mé přednášky, se ukazuje jako zcela opodstatněný. Korekce, které byly přijaty v reakci na minulou světovou krizi, se nezdají řešit jádro problémů a rostou pochybnosti, zda stejně nevyšumí do ztracena. Svět vskutku stojí na rozcestí. Stojí před otázkou, jakou odpověď na výzvy dnešní doby volit: zda pokračovat v obhajobě chamtivosti, která vede sice k růstu bohatství, ale jen pro menšinu za cenu růstu chudoby pro většinu, nebo zda se pokusit o vytváření společenských struktur založených na přirozeném etickém řádu společnosti, podporujícím společné dobro, spravedlnost, respektování důstojnosti člověka a jeho svobody, mezilidskou solidaritu prostě vytvářet kulturu hodnou lidského života. Ta první cesta signalizuje hrozbu sebezničení společenského systému. Ta druhá nabízí alternativy včetně vhodných opravných mechanismů odpovídajících i požadavkům moderní globální společnosti. K takové alternativě patří i křesťanské učení o společnosti. Proti jiným alternativám má přednost v tom, že má důkladně rozpracovány základní principy a východiska, na nichž lze už přímo budovat konkrétní politické programy, a že přitom vychází z pojetí přirozeného etického řádu společnosti, přijatelné i pro člověka bez víry. Odkaz na přirozenou etiku zdůrazňuje dokonce výslovně sám papež, dle něhož křesťanský přístup cituji přímo z jeho encykliky předkládá argumenty na základě rozumu a přirozeného zákona, vychází tedy z toho, co je v souladu s přirozeností každé lidské bytosti (encyklika Bůh je láska, čl. 28). Jak tomu rozumět, pokusím se ukázat na příkladu: Základní pravidlo chování je v křesťanství vyjádřeno ve slavném Horském kázání, v etickém požadavku Co chceš, aby Ti jiní činili, čiň i Ty jim. Jednoduché. Jasné. Přijatelné i pro nevěřícího, chce-li žít v míru a pokoji. Nepřijatelné a dnes už dokonce nepochopitelné pro toho, jehož devízou je vlastní obohacení za každou cenu. Křesťanské učení o společnosti je obsaženo v řadě dokumentů, v poslední době zejména v encyklice, tj. v okružním listě současného papeže nazvaném Láska v pravdě a v tzv. Kompendiu. Zkusme ve světle tohoto pohledu zdravého rozumu a přirozeného zákona konfrontovat přístupy k problémům společnosti,jak jsou uvedeny ve vpředu uvedených sedmi

5 problémech současného světa, s přístupy, které nabízí křesťanský pohled na svět práce, především na problémy nezaměstnanosti. Pokusme se o to ne v zájmu nějakých abstraktních deklarací, ale z hlediska konkrétních dopadů, jaké mají rozdílné přístupy na praktický život člověka. - Především jak se dívat na tvrzení, že když se nechá volné působení tržní konkurence bez jakýchkoliv zásahů státu či jiných vlivů (říká se tomu populárně trh bez přívlastků ) a když v tomto konkurenčním boji bude každýprosazovat svůj maximální prospěch, že tzv. neviditelná ruka trhu povede k optimálnímu celkovému výsledku. V publikaci Ekonomie společného dobra, vydané v srpnu 2010 v Rakousku její autor Christian Felber reaguje na výrok nositele Nobelovy ceny za ekonomii Friedricha Augusta von Hayeka, dle něhož je konkurence nejefektivnější metodou, jakou známe,a uvádí, že hledal ve studiích jiných ekonomů potvrzení tohoto výroku, ale nenašel ho. Základem ekonomické vědy je tak čisté tvrzení, nepodložené žádným důkazem A navíc Felber tvrdí, že hledal v řadě možných studií i z jiných vědeckých disciplín doklad, zda konkurence je silnější motiv než jakákoliv jiná metoda. A výsledek? Překvapivě jasná většina 87% z 369 hodnocených studií dospěla k závěru, že konkurence není nejúčinnější metodou, jakou známe. Nejúčinnější je kooperace, spolupráce. - Tomuto zjištění odpovídá plně jeden ze základních principů křesťanského učení o společnosti princip společného dobra. II. Vatikánský koncil ve své konstituci Radost a naděje definuje společné dobro jako souhrn podmínek společenského života, které jak skupinám, tak jednotlivým členům dovolují úplnější a snažší dosažení vlastní dokonalosti (č. 26). Takové pojetí je samozřejmě protikladné k obhajobě egoismu a chamtivosti, jak se dnes oslavuje. Je proto pochopitelně současnými ideologiemi odmítáno. Nejlépe argumenty, že je to nevědecký pojem a že nikdo neví, co to je. Kupodivu potřebu společného dobra uznávali i pohané. I pohanský svět cítil, že společnost, v níž lidé žijí, musí být spojena nějakými společnými vazbami, nemá-li se rozpadnout. Jenom modernímu světu se společné dobro nelíbí. Proč asi? - Obdobně jako společné dobro odmítá dnes řada teoretiků požadavek spravedlnosti. To si nevymýšlím, to najdete v některých vysoce vědeckých publikacích, dle nichž jsou pokusy o spravedlnost dokonce nebezpečné, protože mají na lidskou společnost destruktivní účinky. Dost obtížně lze však hledat příklady, kdy společné nedobro či opomíjení spravedlnosti prospívalo společnosti. Může ovšem pomáhat k tomu, aby se potlačovala lidská důstojnost, dovoluje návrat vykořisťování člověka člověkem. Výrazně aktuální je upozornění Benedikta XVI., který cituje sv. Augustina z doby pátého století po Kristu a dle něhož stát, který by nebyl spravován dle zásad spravedlnosti, by se proměnil v bandu zlodějů. Dle papeže je spravedlnost cílem a proto také vnitřním měřítkem každé politiky. Nejsme od této představy na řadě míst naší planety značně vzdáleni? A není to k naší škodě? - Dalším problémem je, že růst ekonomiky funguje stále iracionálněji. Měří se podle tzv. růstu hrubého domácího produktu, do kterého se však počítají např. i náklady na zahlazování škod způsobených přírodními katastrofami, haváriemi apod. Z tohoto pohledu by se mohli promiňte mi tuto hrubou nadsázku radovat Japonci za havárii atomové elektrárny a za zemětřesení. Není to absurdní?

6 Dále se do hrubého domácího produktu počítají i dluhy, takže dle této s prominutím filozofie, pomáháte svým zadlužením růstu ekonomiky. Náš ekonom Tomáš Sedláček v jednom svém rozhovoru v novinách na dotaz, v jaké kondici je světová ekonomika, prohlásil: Růst jako takový není těžké udělat. Klidně vám vyrobím růst 20%, jen vás tím strašně zadlužím, bude to na úkor budoucnosti. Pokud si půjčíte třeba deset tisíc eur, jen blázen by tvrdil, že jste o eur bohatší. A přesně takhle funguje HDP, protože do něj započítáváme dluhy, takže jde spíš o hrubý dluhový produkt. A Tomáš Sedláček dodává, že řada teoretiků si je toho vědoma a hledá nový vhodnější ukazatel. Jemu samému by prý stačil HDP očištěný od dluhů, i když je to, jak říká, stále blbá statistika (rozhovor v LN ). Ať už se najdou či nenajdou jiná kritéria, je zcela zřejmé, že toto měření je odlidštěno a vůbec není schopno vyjádřit spokojenost lidí v hospodářském systému. Vůbec nepomáhá integrálnímu lidskému rozvoji v globální společnosti, o který by především mělo jít. Ukazatel HDP spíš zamlžuje hodnocení skutečného růstu společnosti, zužuje hodnocení jen na objem výkonu často i škodlivých, podporuje motivaci k maximálnímu osobnímu zisku bez ohledu na případné nepřímé celospolečenské důsledky. - K takovým nesprávným pojetím patří i obhajoba maximalizace zisku za všech okolností. Jaký je pohled křesťanského učení na zisk? Odmítá ho nebo ho podporuje? Dovolím si k tomu ocitovat Benedikta XVI: Zisk je užitečný, slouží-li jako prostředek vedoucí k cíli, jenž mu dává smysl Stane-li se zisk jediným cílem, je-li ho dosahováno nepatřičnými prostředky a bez zřetele k společnému dobru jako svému poslednímu cíli, hrozí nebezpečí, že bohatství zmizí a zrodí se chudoba. Ekonomický růst má tedy produkovat reálný růst, přinášet prospěch všem a být skutečně udržitelný. Je na tom něco špatného? Papež právem volá po nové humanistické syntéze (CIV čl. 21). Připomíná v této souvislosti, že ekonomika potřebuje k svému řádnému fungování etiku. Ne jakoukoliv etiku, ale etiku přátelskou k lidské osobě. Dle papeže se dnes o etice v oblasti podnikání hodně mluví, což je dobré. Pojem etický však často označuje velmi různorodé obsahy a může se dojít až tak daleko, že se pod etikou označují rozhodnutí a závěry, které odporují spravedlnosti a pravému dobru člověka (CIV čl. 45). To není jen pohled křesťanství. Připomenu aspoň indického ekonoma a nositele Nobelovy ceny Amartja Sena, dle něhož právě opomíjení etiky je hlavní příčinou moderních skandálů v ekonomice. Navíc právě etické koncepce jako spravedlnost, čestnost a hospodárnost jsou klíčem k vysvětlení bohatství národa (Amartya Sen: On Ethics and Economics, 1986, str. 17). Dosavadní přístupy k řešení nezaměstnanosti neobstojí Současná ekonomika nemá zájem tyto přístupy respektovat. Tomuto nezájmu odpovídají i dosud převážně uplatňované koncepty na řešení nezaměstnanosti Připomenu aspoň dva nejznámější: Je to především koncept liberálně konservativní, který se dnes po předešlé globální krizi politicky silně podporuje. Dle něho zaměstnanost lze populárně řečeno podpořit snížením nákladů, které mají znovu umožnit růst zisků a jejich použití na investice, tím i na tvorbu pracovních míst. Protože důležitou částí nákladů a často jediným zdrojem pro jejich snižování jsou mzdy, prosazuje tento koncept další propouštění a další pokles mezd.

7 Zapomíná se, že pokud klesají příjmy, klesá i poptávka a zaměstnanost nemá důvod růst. Zdá se, že si to řada evropských zemí pomalu dost bolestně uvědomuje. Druhý, tzv. Keynesův koncept, pojmenovaný po významném anglickém ekonomovi lordu Keynesovi, naopak tvrdí, že k vytvoření pracovních míst mohou posloužit veřejné výdaje, čili deficitní financování. Tyto finanční impulsy umožňují vznik příjmů, z nichž se odvádějí daně, a tím se část finančních prostředků státu vrací. Rostoucí příjmy pak podpoří i soukromé výdaje a vedou k dalším investicím a tedy i k vytvoření dalších pracovních míst. Samozřejmě nesmějí být vyčerpány věcné kapacity, jinak by impulsy poptávky nevedly k zaměstnanosti, ale k růstu cen. Keynesův koncept byl použit za minulé globální finanční krize k záchraně finančního sektoru a splnil svůj záměr, jak potvrzují spokojené komentáře ve světě financí. Byl využit ke snížení nezaměstnanosti v řadě dalších případů, např.ještě před globální krizí i v Číně a rovněž s žádoucími výsledky. Má ovšem výraznou nevýhodu,při nerozvážném použití může dojít k nežádoucímu zadlužení státu až k hrozbě státního bankrotu. S těmito problémy se, jak známo, potýká naše současná společnost. Rozhodovat, kterému konceptu dát přednost, však už dnes není aktuální. Jak první, tak druhý koncept se totiž v podmínkách současné globální společnosti ukazuje jako překonaný. Řešení nezaměstnanosti vyžaduje dnes nové přístupy, umožňující odpovídající změny ekonomických mechanismů. Takové přístupy existují, nezískávají však stále potřebný ohlas a podporu, protože nejsou v zájmu té části kapitálových vlastníků, kteří preferují krátkodobou maximalizaci zisků, byť na úkor žádoucích dlouhodobých výsledků. (Nesmí jít tedy o taková opatření, která vedou naopak ke zbytečné a drahé administrativě, jak se s ní mnohde setkáváme. Četl jsem o tom nedávno přiléhavou nadsázku. Bývalý ministr spravedlnosti v ČR Karel Čermák upozornil: Dříve nám uklízečka večer vysypala odpadkový koš, dnes to řeší reformní tým v analytickém materiálu a je na to vypsán tendr za 120 miliard. Ono to není tak velká nadsázka, když s tím porovnáte realitu v naší republice, jako např. nebývalé ztížení administrativy v důsledku zavedení tzv. datových schránek při doručování úřední pošty, či miliardy vyhozené na státní maturity, o jejichž efektivitě lze vážně pochybovat, pak to ani není velká nadsázka. Potřeba nových účelných přístupů je ovšem více než potřebná. Proč jsou změny nutné? Současný mechanismus fungování ekonomiky čelí období závažných změn. Signalizují je opakované krize, které vůbec nejsou náhodné či ozdravné, jak se často snaží namluvit jeho někteří obhájci, ale které naopak více či méně ohrožují celý globální svět. Je stále zřejmější, že průmyslový kapitalismus, který dosáhl v určité části světa svého zlatého věku po druhé světové válce, patří minulosti. Za situace, kdy díky vysoké produktivitě potřeba práce ve výrobě a službách klesá a bude klesat, lze stěží bránit poklesu zaměstnanosti v dosud tradičních oborech. Pokles nutno kompenzovat růstem nových potřebných oborů, zejména v ekologické oblasti, v opatřeních proti hladu, využitím inovací, skutečným růstem produktivity práce spojeným s účelnými úspornými opatřeními. (Prostě aby se nezdůvodňovala úsporná opatření tak, jak to ve starověku dělal třeba římský císař Tiberius, který zakázal předkládat na hostinách celého kance s odůvodněním, že půl kance nechutná hůře než kanec celý- pramen:bulletin advokacie 5/2011). Dnes se stále zřetelněji potvrzuje, že globální systémy fungují už na hranici svých možností a že jakákoliv přírodní pohroma, technická porucha nebo i nevhodný politický

8 zásah je může vyřadit mnohdy v nezanedbatelném rozsahu. Jako příklad se často uvádí Japonsko, kde vyřazení výrobce jedné součástky pro automobilový průmysl v důsledku přírodní katastrofy dokázalo vyřadit celý automobilový průmysl na určitou dobu. Roste proto volání po transformování globálních procesů zpět do lokálních podmínek, jinými slovy po návratu k ekonomické soběstačnosti jednotlivých zemí. (Nedávno na to upozorňoval např. profesor newyorské Fordham University Milan Zelený v Lidových novinách z ). Jak tyto procesy budou probíhat, zatím není jasné. Jsou však stále zřetelnější nutností. Mohou se stát součástí vytváření nového systému, který bude vstřícnější k člověku a který bude schopen najít takové mechanismy fungování ekonomiky, které dají možnost přiměřeného zabezpečení pro všechny členy společnosti. Takové mechanismy, které tyto možnosti podporují, můžeme prosazovat postupně již nyní. Nejsou neznámé, jen je třeba odložit nechuť do jejich zavádění vyplývající z toho, že se odchylují od obecně hlásaného sobectví. Vyžaduje to pochopit, že problém propasti mezi bídou a bohatstvím nebude řešitelný, pokud nebude chápán jako problém bohatých, jako problém masivní nerovnováhy mezi reálným hospodářstvím a finančním světem, která, jak se ukázalo, vede lidstvo do zatím jedné z nejhorších krizí zadluženosti zemí považovaných stále za vyspělé (srovnej komentář v časopise Christ in der Gegenwart č. 30/2011), jinými slovy pokud se na zmírňování propasti nebude podílet i svět financí, který svou finanční krizi přečkal s pomocí jiných. Stejně tak potřebuje řešení nerovnováha zdanění mezd a zdanění hmotného majetku získaného např. dědictvím. Kritika, že milionář žijící ze zděděného majetku je méně zdaněn než činí daň ze mzdy obyčejné sekretářky bude zřejmě vyžadovat zamyšlení. Osudová otázka překračující hranice zní, jak nově definovat a přiřadit majetek tak, aby duševní vlastnictví i pracovní síla nebyly oslabovány, ale využity k dobru mnohých. Inovace pracovní ekonomie potřebuje naléhavě inovovat ve prospěch ekologie majetku jako novou rovnováhu. Protože kapitál netvoří hodnoty, ale tvoří je člověk (dle Christ in der Gegenwart č. 30/2011). Hledat vhodné alternativy ve fungování současného systému je tedy více než nutné, i když o nich současný hlavní ekonomický proud a současná média nechtějí moc slyšet. Patří k nim např. solidární ekonomika, ekonomika společného dobra, ekonomika společenství, ekosociální tržní hospodářství a řada dalších alternativ. O některých z nich budeme hovořit na našem semináři. Jak získat pro vhodné z nich politický zájem, je v dnešním tekutém světě klíčová otázka. Je to výzva i pro nás, jak se na popularizaci vhodných alternativ podílet, protože jde převážně o alternativy, které odpovídají po hledu křesťanství na společnost. Četl jsem nedávno pozoruhodný citát irského romanopisce Olivera Goldsmitha. Píše: Zle se vede zemi, která padla za oběť překotným změnám, kde se hromadí bohatství, ale lidskost upadá. Změny, probíhající v řadě zemí společné Evropy jsou více než překotné. Jsou v poslední době spojeny s řadou násilností, s rostoucí kriminalitou, okrádáním, se zhoršujícími se pracovními podmínkami zaměstnanců, s jejich rostoucí nezaměstnaností, se snahami zbavit se v maximální možné míře jakýchkoliv závazků. Nedopusťme, aby lidskost mezi námi upadla.

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST. Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast

LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST. Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast M O T I V A Č N Í H E S L O Mluv pravdu Získej důvěru Staň se čestným C

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Akciový trh USA - rizika a příležitosti

Akciový trh USA - rizika a příležitosti Akciový trh USA - rizika a příležitosti Shrnutí Recese na obzoru vidět není, ale firemní výnosy a zisky klesají Trhy drží nahoře valuace, které ale mají velmi omezený prostor pro další růst Pozitivním

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES Hospodářský proces je sledován v makroekonomické rovině. Hospodářský proces v úplné podobě probíhá ve společnosti s rozvinutou dělbou práce a tržními

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte Veřejné výdaje (Veřejné finance ekonomické souvislosti) Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci 8. ročníku odborné konference Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. Lekce Doprovodné jevy tržního mechanismu Struktura lekce:

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Tisková zpráva. Pozitivní obrat se blíží. Výsledky studie GfK zjišťující spotřebitelské klima v Evropě ve čtvrtém čtvrtletí 2013

Tisková zpráva. Pozitivní obrat se blíží. Výsledky studie GfK zjišťující spotřebitelské klima v Evropě ve čtvrtém čtvrtletí 2013 Tisková zpráva Pozitivní obrat se blíží 24. února 2014 Rolf Bürkl T +49 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Corporate Communications T +49 911 395-2745 ursula.fleischmann@gfk.com Výsledky

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Sociální struktura společnosti

Sociální struktura společnosti Sociální struktura společnosti 1) Pojmy sociální struktura, sociální stratifikace, sociální 2) Přístupy sociální diferenciace společnosti 3) Teorie sociální stratifikace a mobility (třídní pojetí společnosti,

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 7 Monopol 1. Druhy monopolů Obsah A. 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru

Více

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24.

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Co se děje v ČR?! Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Na otázku, zda má Česko přistoupit do měnové unie a přijmout Euro odpověděl: Tuto otázku

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více