Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program jednání byl schválen 9 hlasy."

Transkript

1 ZÁPIS z veřejného 72. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne v Obci Vyskeř, v zasedací místnosti OÚ Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Josef Rejman a pan Oldřich Loutchan Program: 1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj 2/ Turistické autobusy v roce 2009 (průběžné výsledky projektu) 3/ Realizace POV (podpory udělené z Královéhradeckého a Libereckého kraje) 4/ Administrace dotace z PRV na projekt: Obnova místních komunikací v Mikroregionu Český ráj II.ETAPA -výběrová řízení na dílčí plnění 5/ POV 2010 návrh témat 6/ Příprava rozpočtu na rok / Příprava žádosti mikroregionu z PRV v 10/2009 8/ Schválení rozpočtového opatření č. 4/2009 9/ Došlá pošta 10/ Diskuse 11/ Usnesení 12/ Závěr Program jednání byl schválen 9 hlasy. 1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj a) Paní Špačková do konce 03/2009 zajistí zrušení účtu vedeného u KB, poradce následně provede vyhodnocení finančního zůstatku. - účet byl zrušen k a vyúčtování je následující. K převodu byla částka ,39 Kč, z toho byly odečteny náklady hrazené z jiného účtu 1 100,- Kč úhrada uveřejnění na Centrální adrese, 4 760,- Kč úhrada nákladů za zpracovaný rozpočet, celkově k vrácení ,- Kč. Rozůčtování bylo provedeno podle % podílu čerpání úvěru: Vyskeř ,- Kč 50,86% Kacanovy 4 980,- Kč 9,70% Mladějov ,- Kč 39,44% Peníze nebudou vráceny na účty obcí částka Mladějovu bude použita na finacování POV HK 2009,za Kacanovy a Vyskeř se použije částka na financování PRV v roce b) Poradce zpracuje dopis na Krajskou správu silnic Královéhradeckého kraje se žádostí o sjednání nápravy se stavem místních komunikací a se stanovením termínu, kdy se počítá s obnovou silnic. - nesplněn dopis, ústní formou,že na opravy nejsou peníze c) Vyvěšený rozpočet na rok 2009 nepředložily obce: Olešnice, Branžež d) Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Mladějov, Ktová, Kacanovy, Karlovice, Sobotka, Hrubá Skála, Vyskeř, Libošovice, Troskovice, Olešnice, Dobšín. 1 / 6

2 Zástupci obcí předloží dle 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Český ráj za rok 2008 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí. Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR. e) Poradce předloží na Pozemkový fond ČR žádost o uzavření nájemní smlouvy ČR na komunikaci na p.č.1957/2 v k.ú. Vyskeř o rozloze 1036 m2 za 0,50 Kč/m2 a rok na dobu neurčitou do doby, než bude zpevněná část této komunikace převedena na Obec Vyskeř včetně kopie zápisu z dnešního zasedání, zřizovací listinu MR, doklad o jmenování stat. zástupce a doklad o přidělení IČ. - splněno f) Poradce zajistí vystavení dobropisu na vystavenou fakturu od pan Bárty za opravu traktoru. - splněno 2/ Turistické autobusy v roce 2009 (průběžné výsledky projektu) Provoz turistických autobusů bude ukončen Bude uzavřen dodatek č.1 s Královéhradeckým krajem na zvýšení podpory za km na 29,64 Kč. Členské obci proti obsahu dodatku nemají výhrady a je možné je uzavřít. Dne proběhla kontrola TA pracovníkem Královéhradeckého kraje panem Muchou, nebyly zjištěny nedostatky. Smlouva chybí s Obcemi Rakousy a Malá Skála úhrada byla provedena. Doposud neuhradila náklady Obec Hrubá Skála. Výjezdní zasedání na ukončení produktu TA se bude konat dne v Hnanicích u Znojma ve vinném sklepě pana Kořínka, www. vinarstvikorinek.cz Cena za sklep cca 400,- Kč, ubytování do 450,- Kč za osobu (pokoje se sociálním zařízením) bude upřesněno. ÚKOLY: Obce do nahlásí počty osob účastnících se výjezdního zasedání. Poradce zajistí pozvání zástupců HK kraje a dopravců. 3/ Realizace POV (podpory udělené z Královéhradeckého a Libereckého kraje) Název akce: Mikroregionem Český ráj bezpečněji (HK) Obdržená dotace: ,- Kč rozdělení: Osek celkové náklady ,- Kč - Dotace 6 691,- Kč neinvestice (60%) Mladějov celkové náklady ,- Kč ,- Kč investice Libošovice celkové náklady ,- Kč ,- Kč investice Na obnovu veřejného osvětlení v Libošovicích a v Mladějově byla na základě výběrového řízení uzavřena smlouva o dílo s firmou Miloš Bláha, Markvartice v celkové výši ,- Kč. 2 / 6

3 Na vlastní zdroje bude obcím vystavena faktura. Mladějovu se sníží fakturace za přebytek z vyúčtování PRV Na akci již proběhla kontrola pověřenými pracovníky HK kraje. Název akce: Bezpečně Českým rájem k veřejným informacím (LBC) Požadovaná dotace: ,- Kč Obdržená dotace: ,- Kč Vlastní zdroje: ,- Kč Ukončeno výběrové řízení na osazení dopravních značek, celkové náklady ,- Kč Karlovice samostatně DZ ,- Kč, Kacanovy měřič rychlosti ,- Kč, Zbývá zadat úřední desky, plakátovací plochu a směrovky. ÚKOLY: Obce okamžitě nahlásí poradci své požadavky k uzavření objednávek (název dodavatele, velikost a počet úředních desek včetně použitého materiálu), max. termín plnění do 11/2009. Poradenské služby: Celkové náklady: ,- Kč Udělená dotace z Královéhradeckého kraje ,- Kč Udělená dotace z Města Turnova ,- Kč Vlastní zdroje: ,- Kč (11 obcí ,- Kč) ÚKOLY: Účetní vyfakturuje na krytí nákladů členským obcím 1 000,- Kč. 4/ Administrace dotace z PRV na projekt: Obnova místních komunikací v Mikroregionu Český ráj II.ETAPA -výběrová řízení na dílčí plnění Smlouvy o výpůjčkách se postupně uzavírají. Uzavřené smlouvy: Na základě vypsaného výběrové řízení dle zák. č. 137/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů na obnovu komunikací, výstavbu chodníku a zpevněných ploch na návsi ve Vyskři byla vybrána nabídka firmy Silnice Jičín, a.s. Obce obdržely přesný přehled jednotlivých plnění po obcích. Dále byly získány 3 nabídky na motorovou pilu pro Vyskeř, vybrána byla nabídky firmy Petr Hudec, Sobotka za celkovou cenu ,- Kč. Vypsána a ukončena byla veřejná zakázka malého rozsahu na opravu chodníku v Olešnici, opravu zvonice a opravu štěrkové cesty + venkovního schodiště. Nejvýhodnější nabídku podala firma Jiří Pavlíček, Květinová 1540, Turnov za celkovou cenu ,- Kč. Poradce zpracuje návrh smlouvy o dílo a po odsouhlasení oběma smluvními stranami bude uzavřena smlouva. vypisované veřejné zakázky Veřejné osvětlení Vyskeř, zeleň pro obce Olešnice, Vyskeř a Troskovice a technika pro Troskovice. Výběrová řízení budou realizována formou získávání 3 nabídek. Hodnotící komise bude vždy u těchto zadání složena ze statutárního zástupce svazku, poradce a starost(k) y obce, kterého území se plnění týká. 3 / 6

4 Náklady na administraci projektu: 5 000,- Kč účetnictví ,- výběrové řízení MK 5 000,- Kč výběrová řízení na ostatní plnění 3 000,- Kč zajištění dodavatelského úvěru nebo úvěru od ČSOB ,- administrace 2 000,- doprava CELKEM: 60 tis. Kč, rozúčtováno bude obcím, které se účastní projektu ÚKOLY: Obce nahlásí do poradci, jaký finanční podíl prostředků do projektu vloží. U některých obcí je již uvedena konečná částka plnění, na ostatní zdroje bude žádán úvěr. Olešnice prověří úhradu ,- Kč na zpracování projektové dokumentace. Obce jsou povinny vést průběžnou fotodokumentaci, kterou po ukončení prací předají na CD poradci. 5/ POV 2010 návrh témat POV HK kraj Libošovice výměna lamp nebo obnova tras používaných turisty Mladějov ještě nahlásí své požadavky POV LBC kraj téma : Úprava veřejných prostranství a výsadba zeleně po větrných bouřích Projektu se zúčastní Karlovice a Hrubá Skála ÚKOLY: Poradci je nutné nahlásit: P.p.č....v k.ú... (musí být majetkem obcí) Co bude předmětem plnění v měrných jednotkách (např. umístění 3 ks betonových laviček) 6/ Příprava rozpočtu na rok 2010 Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a jejich dodatků musí být návrh rozpočtu MR Český ráj vyvěšen po dobu 30 dnů na úředních deskách členských obcí. Návrh vkladů členských obcí: Sobotka ,- Hrubá Skála ,- Karlovice ,- Mladějov ,- Libošovice ,- Vyskeř ,- Kacanovy ,- Ktová ,- Osek ,- Olešnice ,- Troskovice ,- Vklady obcí zvýšené o 1 000,- Kč. 4 / 6

5 Rozbor nákladů: 4 000,-, 6 000,-, 8 000,- Kč vklady obcí na provoz dle ustáleného klíče cena se zpracovává webové stránky (14 obcí) ,- Kč poradce na jednu obec ,- Kč náklad na účetnictví svazku Dále byl předložen rozpočtový výhled na roky , členské obce k němu nemají výhrady. ÚKOLY: Poradce zpracuje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2010 v příjmech i ve výdajích na částku ,- Kč a zašle ho elektronicky členských obcím. Členské obce zajistí vyvěšení Návrhu rozpočtu MR Český ráj na rok 2010 na úředních deskách obcí po dobu 30 dnů. Na další zasedání ho přinesou k archivaci. 7/ Příprava žádosti mikroregionu z PRV v 10/2009 Bude se podávat nová žádost o podporu z III MK + ostatní a III objekty (Kacanovy pergola ke kulturnímu domu, Olešnice podlaha v sále, popř. Mladějov sál KD) Termín od Obce, které mají zájem o dotaci, musí předložit či zaslat rozpracované projektové dokumentace do poradci. Žádost musí být podána co nejrychleji, aby byla kladně vyřízena. 8/ Schválení rozpočtového opatření č. 4/2009 Členské obce se seznámily s obsahem rozpočtového opatření, který reaguje v příjmech i ve výdajích na přijatou dotaci na cyklobusy, na vlastní zdroje a úvěr na akci financovanou z PRV, na dotaci z LBC kraje dopravní značení včetně vlastních zdrojů.. Nikdo z přítomných k němu nemá výhrady. Rozpočtové opatření č. 4/2009 je přílohou zápisu. 9/ Došlá pošta žádná 10/ Diskuse Poradce- dotace z Města Turnova Město Turnov udělilo MR dotaci ve výši ,- Kč na poradenskou činnost, kterou v letošním roce nehradí Liberecký kraj. 9/ Usnesení účast 9 členských obcí Shromáždění starostů schvaluje: a) uzavření smlouvy o dílo s firmou Silnice Jičín a.s. na celkovou částku ,- Kč za obnovu MK a veř. prostranství v MR (9 hlasů ano) b) uzavření smlouvy o dílo s firmou Petr Hudec, Sobotka na celkovou cenu ,- Kč na nákup motorové pily (9 hlasů ano) 5 / 6

6 c) uzavření smlouvy o dílo s firmou Jiří Pavlíček, Květinová 1540, Turnov na celkovou cenu ,- Kč za plnění v rozsahu bodu 4 zápisu (9 hlasů ano) d) rozpočtové opatření č. 4/2009 ( 9 hlasů ano) Shromáždění starostů bere na vědomí: - realizaci produktu: Turistické autobusy v roce návrh rozpočtu MR narok návrh rozpočtového výhledu na roky Shromáždění starostů neschvaluje: - žádný bod zasedání 10/ Závěr 71. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,10 hodin. Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne od 18,00 hod. v Obci Hnanice u Znojma Josef Rejman Oldřich Loutchan Vlasta Špačková ověřovatel ověřovatel předsedkyně Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová mobil: tel. č , Vyvěšeno: / 6

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera Přítomni: viz. presenční listina konané dne 11.9.2014 od 17,00 hod. v sokolovně v Kobylech Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jednohlasně schváleni Blahoslav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 U S N E S E N Í ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 1. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, schvaluje hospodaření obce s výhradami a přijímá

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více