Provozní řád DKV Plzeň Pj Plzeň, příloha č. 4 - účinnost od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád DKV Plzeň Pj Plzeň, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013"

Transkript

1 Provozní řád DKV Plzeň PJ Plzeň Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod PJ Plzeň PP Bezdružice PP Rokycany PP Stupno PP Nýřany - 1 -

2 České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní jednotka Plzeň Zpracoval: Milan Janda ekolog DKV Plzeň Datum: 19. září 2008 Číslo jednací: T/330/2008-Ja P L Á N H A V A R I J N Í C H O P A T Ř E N Í Depa kolejových vozidel Plzeň Provozní jednotka P L Z E Ň Vypracovaný ve smyslu 39 odst. 2 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dále v souladu s vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Pracoviště Provozní jednotky Plzeň nespadá do kategorie objektů A nebo B zákona č. 59/2006 Sb. O prevenci závažných havárií. Schválil: Ing. Květuše SKŘIVANOVÁ Vrchní přednosta DKV Plzeň - 2 -

3 O b s a h 1. Organizace českých drah, a.s Základní ustanovení 3 3. Geologické a hydrogeologické poměry 6 4. Náležitosti havarijního plánu Seznam závadných látek 9 6. Seznam a popis zařízení Výčet a popis cest odtoku Plán vyrozumění Zneškodnění havárie a jejích následků Zásady ochrany a bezpečnosti práce Seznam prostředků pro likvidaci havárie Popis objektů a zařízení Školení Umístění plánu havarijních opatření Záznam o havárii Přílohy č. 1 plán vyrozumění č. 2 situační plánek č. 3 vodovodní potrubí č. 4 kabelové trasy 1. Organizace Českých drah, a.s. Organizace: České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody PRAHA 1 IČ: DIČ: CZ

4 Zapsané v obchodním rejstříku Městský soud Praha oddíl B, vložka 8039 Organizační složka: Pracoviště: České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Na Sklárně PLZEŇ Provozní jednotka Plzeň Na Sklárně PLZEŇ Podřízenost pracoviště Pracoviště Provozní jednotky Plzeň je podřízeno Depu kolejových vozidel Plzeň. Po stránce provozu je pracoviště řízeno vedoucím provozu a po stránce oprav je řízeno vedoucím oprav. Vedoucí provozu a oprav jsou podřízeni provoznímu náměstkovi a ten je podřízen vrchnímu přednostovi Depa kolejových vozidel Plzeň. 2. Základní ustanovení Tento Havarijní plán stanovuje podmínky dané Vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Tím jsou splněny podmínky dané 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu především znečišťováním a jinou lidskou činností, která je nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Takovým poškozením je i havarijní únik nebo ekologická havárie ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb., kdy dojde k úniku závadné látky do vody, půdy nebo ovzduší. Tímto únikem dochází k překročení míry únosného zatížení území. Havárií je (Zákon č. 254/2001 Sb., 40) mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Toto mimořádné zhoršení je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zbarvením, zápachem, vytvořením usazenin, tukovým povlakem nebo pěnou, popřípadě mimořádným úhynem ryb. Za mimořádně závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou. Ohlašovací povinnost při způsobení či zjištění mimořádného zhoršení nebo ohrožení kvality povrchových nebo podpovrchových vod v důsledku havárie stroje či zařízení, nebo nesprávného nakládání s látkami škodlivými vodám je dána Zákonem č. 254/2001 Sb.,o vodách (vodní zákon) a je základní povinnosti každého občana a tedy i zaměstnance ČD, a.s

5 K odbornému prošetření havárie musí být přizvána Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Plzeň, případně správce povodí a Magistrát města Plzně odbor životního prostředí. Vymezení pojmů v oblasti nakládání a zacházení se závadnými látkami je uvedeno v 2 Vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. (dále jen Vyhlášky). Příloha č. 1 k Zákonu č. 254/2001 Sb., definuje zvlášť nebezpečné látky náležející do skupin, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné. Jedná se o: 1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí, 2. organofosforové sloučeniny, 3. organocínové sloučeniny, 4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem, 5. rtuť a její sloučeniny, 6. kadmium a jeho sloučeniny, 7. persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, 8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout. Nebezpečné látky Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. Nakládání se závadnými látkami je prováděno tak, aby nedošlo k jejich proniknutí do povrchových a podzemních vod a řídí se pokyny, uvedenými v BL

6 Veškeré prostory (PHM, sklady apod.), kde se nakládá nebo zachází se závadnými látkami musí být označeny výstražnými symboly. Zařízení obsahující závadné látky není chráněno žádným speciálním technickým kontrolním systémem pro zjišťování úniku závadných látek ve smyslu 3 Vyhlášky. Závadné látky jsou skladovány v originálních obalech nádobách a skladovacích nádrží. Kontrola zjišťování úniku je prováděna pouze vizuálně v kombinaci se sledováním spotřeby (množstvím závadné látky). Skladovací nádrže jsou opatřeny signalizací maximální hladiny a proti přeplnění. Pokud v dalším popisu není uvedeno jinak. Identifikační údaje a vlastnosti závadných látek jsou uvedeny v bezpečnostních listech, které musí být vždy součástí zásilky jako příloha. Seznam pravidelně používaných závadných látek a je uveden v tomto Havarijnímu plánu, Soubor bezpečnostních listů je k dispozici ve skladu MTZ Plzeň a u ekologa DKV Plzeň.. Další základní pojmy a názvy jsou uvedeny ve Směrnici ČD M 32 (Směrnice ČD a.s., k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami č.j /2004 s účinností od ), která je nedílnou součástí Plánu havarijních opatření a u tohoto plánu je na pracovišti uložena. V případě havarijního úniku nebezpečných látek, ekologické havárii nebo ohrožení, se řídí všichni zaměstnanci v obvodu DKV Plzeň PJ Plzeň tímto Plánem havarijních opatření. (dále jen HP). Ucelené provozní území Pro účely tohoto havarijního plánu je uceleným územím pracoviště Provozní jednotky Plzeň Depa kolejových vozidel Plzeň. Ucelené území je vyznačeno v situačním plánu v příloze. V situačním plánku jsou zákresy kolejiště a jeho zařízení, budovy a technologická zařízení, infrastruktura, kanalizace a kanalizační šachty, přípojky a dále pak i odvodňovací příkopy kolejiště, drenážní šachty a příkopy a všechny inženýrské sítě ( voda, plyn ). Dále jsou v plánku vyznačeny místa shromažďování nebezpečných odpadů, skladování závadných látek a umístění havarijních prostředků pro prvotní zásah likvidace havárie. Příjezd do Provozní jednotky Plzeň je z ulice Jateční do ulice Doubravecká a odtud za železničním viaduktem vpravo do ulice Na Sklárně. Pro příjezd vozidel vyšších jak 3,80 metry je příjezd z ulice U Prazdroje přes hlavní bránu Plzeňského Prazdroje, a.s. přes jeho areál k zadní bráně a výjezd je přímo do ulice Na Sklárně. Dále tento havarijní plán platí pro únik ropných látek z hnacího kolejového vozidla při provozu na železničních tratích v obvodu Provozní jednotky Plzeň. 3. Geologické a hydrogeologické poměry, vodohospodářské využití území - 6 -

7 Obvod Provozní jednotky Plzeň leží v severní části města Plzně, v městské části Doubravka, severně od železniční stanice Plzeň hlavní nádraží. Stanovení hydrogeoloických rizik pro ujasnění podmínek při havarajním úniku vyplývá z petrografického složení prostředí: Území řadíme k limnickému permokarbonu středočeské, resp. Plzeňské pánve. Permokarbon je na lokalitě reprezentován především vývojem spodního šedého (kladenského) a spodního červeného (týneckého) souvrství. Tato souvrství jsou tvořena hlavně křemičitými pískovci, jílovými pískovci až arkónami. Přímo na lokalitě se zvětralé kaolinizované arkóny nacházejí v morfologických depresích podložních proterozoických břidlic. Podloží permokarbonu je budováno svrchnoproterozoickými, slabě epizonálně metamorfovanými sedimenty břidlice až fylity. Tyto horniny vystupují na povrch na levé straně údolí řeky Mže. Břidlice jsou zvětraléa rozpadají se střípkovitě až roubíkovitě. Výraznější pukliny jsou vyplněny jílovitými produkty. Nad povrchem pevné horniny se nachází 1 až 2 metry mocné pásmo břidlic rozvětralých na zelenavé hnědošedé prachovito-jílové eluvium. Morfologie povrchu proterozoických břidlic je značně členitá v rozdílu deset výškových metrů. Kvarterní pokryv je zastoupen deluvio eluviálními uloženinami. V nadloží těchto vrstev jsou uloženy fluviální sedimenty řek tvořené zahliněnými štěrkopísky. Kvartérní uloženiny jsou překryty až několika metry (místy až 10m) mocnými šedočernými kamenopísčitohlinitými navážkami. Prostor zájmového území je odvodňován řekami Úslava a Mže. Lokalita leží na lokální rozvodnici směru J S. Ustálená hladiny podzemní vody se pohybuje v rozmezí 2 až 5 metru pod terénem. Směr proudění podzemní vody je severním až severovýchodním směrem. Koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí 10-5 až 10-7 m.s - 1. Hydrogeologické číslo povodí a , povodí toků Berounka a Úslava. Celkově se jedná morfologicky o mírně zvlněné území. 4. Náležitosti havarijního plánu dle 5 Vyhlášky a) Vymezení uceleného provozního prostoru viz. adresa místa nakládání, přiložené situační plánky a popis uceleného provozního území. b) Adresa místa nakládání se závadnými látkami: České dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel Plzeň, Provozní jednotka Plzeň, Na Sklárně 1 b) IČ : c) Autor Havarijního plánu: Milan JANDA, Rodinná 40, Plzeň Ekolog DKV Plzeň Dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola dopravní Energetický institut CZ vodní hospodářství Odpadový hospodář Telefonní spojení: d) Statutární zástupce uživatele závadných látek: Ing. Květuše SKŘIVANOVÁ - vrchní přednosta DKV Plzeň - 7 -

8 Mobilní telefon: Vlastimil ROM vedoucí provozu Mobilní telefon: Antonín POMPL vedoucí oprav Mobilní telefon: Ostatní osoby určené vedoucím provozu a vedoucím oprav Provozní jednotky Plzeň k nakládání se závadnými látkami k zajištění plnění úkolů podle tohoto Havarijního plánu. 5. Seznam závadných látek 1. Sklad PHM (nafty): Skladované látky a jejich max. skladované množství Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Nafta motorová 800 hl 1600 hl Nádrž 1 a 2 Xn 1a. Sklad PHM (nafty): Skladované látky a jejich max. skladované množství Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Nafta motorová 0 hl 5000 hl mimo provoz Jedná se o 2 nádrže po bývalém starém skladu nafty. Tento sklad byl nahrazen výstavbou nového v roce Sklad olejů sklep HCO: Skladované látky a jejich max. skladované množství Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Upotřebený motorový a převodový 60 hl 160 hl Nádrž 4 olej 2 Olej motorový M 7 ADS III 105 hl 320 hl Nádrž 1, 2 3 Olej motorový M 9 ADS (mimo prov.) 0 hl 160 hl Nádrž 3 3. Sklad olejů a maziv přízemí HCO: Skladované látky a jejich max. skladované množství Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka - 8 -

9 Průměr Maximum 1 Olej hydraulický TB l 500 l Nádrž č.1 2 Olej převodový PP l 250 l Nádrž č.2 3 Olej hydraulický OTHP l 250 l Nádrž č.3 4 Olej kompresorový K l 250 l Nádrž č.4 5 Olej OD l 250 l Nádrž č.5 T 6 Prázdná nádrž (mimo provoz) 0 l 2000 l Nádrž č.6 7 Olej převodový PP l 2000 l Nádrž č.7 8 Prázdná nádrž (mimo provoz) 0 l 2000 l Nádrž č.8 9 Plastické mazivo N kg 400 kg Sudy 10 Plastické mazivo LKP kg 400 kg Sudy 4. Sklad olejů hala oprav motorových vozů: Skladované látky a jejich max. skladované množství Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Olej motorový M 7 ADS III 250 l 450 l Nádrž 1 2 Olej hydraulický OTHP l 450 l Nádrž 2 3 Upotřebený motorový a převodový olej 2000 l 6000 l Nádrž sklep 5. Sklad sudů a maziv ohrada MTZ: Skladované látky a jejich max. skladované množství: Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Olej hydraulický MOGUL OTHP l 800 l Sudy 2 Olej převodový MOGUL PP7 a PP l 400 l Sudy 3 Olej kompresorový K8 200 l 400 l Sudy 4 Olej OD l 400 l Sudy T 5 Olej transformátorový TRAFO CZ 200 l 400 l Sudy 6 Olej hydraulický ON l 400 l Sudy 7 Olej ložiskový J2 a J6 400 l 600 l Sudy 8 Olej hydraulický TB l 400 l Sudy 9 Olej motorový DTT 200 l 400 l Sudy 10 Olej motorový TOPTIR 200 l 400 l Sudy 11 Olej převodový DEXTROM 200 l 400 l Sudy 12 Transformátorový olej TRAFO 200 l 400 l Sudy 13 Antikolor 200 l 400 l Sudy 14 Petrolej 400 l 800 l Sudy F

10 15 Líh 200 l 400 l Sudy F 16 Technický benzín 400 l 800 l Sudy F 17 Mazací tuk N delimon 600 l 1000 l Sudy 18 Mazací tuky v původních obalech po 5 až 15 kg 200 kg 400 kg Původní obaly 19 Prázné sudy 20 ks 40 ks 20 Alkalické čistící prostředky 1200 l 2000 l Xn, C, Xi 6. Shromaždiště nebezpečných odpadů: Skladované látky a jejich max. skladované množství: Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Čistící tkaniny, absorpční činidla, 300 kg 500 kg N olejové filtry kód odpadu Kaly z odlučovačů oleje kód odpadu 200 kg 400 kg N Kaly z čistění průmyslových 200 kg 400 kg N odpadních vod kód odpadu Znečistěná pryž kód odpadu kg 100 kg N 7. Kolejová cisterna se zaolejovanou vodou a nádrž MN 8 m 3 : Skladované látky a jejich max. skladované množství: Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Zaolejované odpadní vody 100 hl 500 hl Cisterna 2 Nafta motorová 20 hl 80 hl Nádrž Xn 8. Shromaždiště nebezpečných odpadů: Skladované látky a jejich max. skladované množství: Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka 1 Kaly z čistění průmyslových odpadních vod kód odpadu Průměr Maximum 2000 kg 4000 kg N 9. Sklad čistících prostředků - MTZ: Skladované látky a jejich max. skladované množství:

11 Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Čistící prostředky dráždivé Xi 100 l 200 l Xi 2 Čistící prostředky zdr. škodlivé Xn 100 l 200 l Xn 3 Čistící prostředky žíravé C 50 l 100 l C 10. Sklad barev: Skladované látky a jejich max. skladované množství: Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Barvy acetonové, fermežové 300 kg 400 kg Xn, F 2 Ředidla 100 kg 150 kg Xn, F 11. Sklad technických plynů: Skladované látky a jejich max. skladované množství: Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Kyslík pro svařování 3 lahve 4 lahve O 2 Acetylen 3 lahve 4 lahve F+ 3 CO 2 potravinářský 1 lahev 1 lahev 4 Propan butan 3 lahve 3 lahve 12. Sklad chemikálií ČOV: Skladované látky a jejich max. skladované množství: Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Hydroxid sodný pevný 500 kg 1000 kg C 2 Síran železitý kapalný 200 l 300 l C 13. Sklad chemikálií baterkárna: Skladované látky a jejich max. skladované množství:

12 Pol. Název výrobku Skladované množství Poznámka Průměr Maximum 1 Hydroxid draselný pevný 100 kg 200 kg C 2 Odpadní hydroxid z baterii 3000 l 6000 l Nádrž C O - oxidující F+ - extrémně hořlavé F - vysoce hořlavé R 10 - hořlavé T+ - vysoce toxické T - toxické Xn - zdraví škodlivé C - žíravé Xi - dráždivé k.k. - karcinogení N - nebezpečné pro životní prostředí Mimo uskladněných olejů a nafty v nádržích jsou ostatní látky skladovány v původních obalech většinou sudech po 200 kg a kanistrech. Uvedená maximální množství jednotlivých látek se ve skladech najednou nevyskytují. Vlastnosti skladovaných látek jsou uvedeny v bezpečnostních listech, které jsou k dispozici na pracovišti MTZ v Plzni a celá sbírka je uložena rovněž u ekologa DKV Plzeň. Nebezpečné vlastnosti a ostatní údaje o výše uvedených látkách jsou rovněž k dispozici v programovém produktu ALARM, kterým disponuje JPO HZS SŽDC, s.o. Plzeň, který je příjemcem ohlašovací povinnosti při havarijním úniku nebezpečné látky. 6. Seznam a popis zařízení 1. Sklad PHM (nafty) Pro skladování provozní nafty slouží samostatný sklad o obsahu 2 x 80 m 3. Sklad se skládá ze dvou nadzemních dvouplášťových ležatých nádrží s indikací těsnosti mezipláště. Nádrže jsou uloženy na betonové zpevněné ploše, mají trvalé měření výšky hladin, minimální a maximální stav hladiny v nádržích je signalizován světelně, havarijní stav zvukovým signálem. Rozvody jsou rovněž dvouplášťové visuelně kontrolovatelné s trvalou indikací těsnosti mezipláště. Sklad je umístěn v prostoru za HCO mezi kolejí číslo 87 a 506. Stáčení z cisterny do nádrží je

13 prováděno na koleji 505 a výdej do lokomotiv na koleji 87. Stáčecí i výdejní místo je opatřeno záchytným plechovým platem a zastřešeno. Plata jsou odkanalizována do havarijních bezodtokových jímek o obsahu 2 x 6 m 3. Na koleji č. 506 je rovněž prováděno vypouštění záchytných ekovan z lokomotiv. Vypouštění je svedeno do bezodtokových jímek. Jímky jsou opatřeny indikací výšky hladiny. Po jejich naplnění jsou vyčerpány do autocisterny nebo kolejové cisterny a obsah předán k likvidaci odborné firmě. Strojovna je umístěna ve zděném objektu uprostřed kolejí. Dešťová voda ze střechy je svedena mimo prostor tankovací stanice a zaústěna do kanalizace B. Skladované ropné látky: motorová nafta chem. charakteristika: směs kapalných uhlovodíků barva: slabě nazelenalá bod vzplanutí: o C ve vodě nerozpustná, třída nebezpečnosti - II 1a. Sklad PHM (nafty) mimo provoz Jedná se o bývalý sklad nafty o obsahu 2 x 250 m 3. Skládá se ze dvou jednoplášťových nadzemních válcových nádrží. Uloženy jsou v železobetonových vanách, které slouží jako havarijní jímky. Jímky jsou bezodtokové. Stáčení a výdej byl prováděn na záchytném platě na koleji č. 95. Manipulační plochy nejsou zastřešeny. Strojovna je umístěna ve zděném objektu vedle manipulační plochy. Tento sklad sloužil pro skladování nafty. Vybudováním nového skladu byly tyto nádrže odstaveny a zakonzervovány. 2. Sklad olejů sklep HCO (hala cyklických oprav) Jako skladovací nádrže slouží čtyři kvádrové jednoplášťové nádrže o obsahu 4 x litrů. Uloženy jsou na železných I profilech na podlaze. Podlaha skladu má zvýšený sokl a slouží jako záchytná jímka. Skladované ropné látky: olej M 9 ADS III (motorový olej) chem. charakteristika: směs kapalných uhlovodíků barva: hnědočerná bod vzplanutí: 210 o C ve vodě nerozpustný, třída nebezpečnosti - IV olej M 7 ADS III (motorový olej) chem. charakteristika: směs kapalných uhlovodíků barva: hnědočerná bod vzplanutí: 220 o C ve vodě nerozpustný, třída nebezpečnosti - IV upotřebený motorový a převodový olej Pro skladování oleje M 9 ADS III slouží jedna nádrž o obsahu litrů. V současné době je nádrž prázdná a olej M 9 ADS III se zatím nepoužívá

14 Pro skladování oleje M 7 ADS III slouží dvě nádrže o obsahu 2 x litrů. Nádrže jsou propojeny potrubím s uzavíracím šoupětem Js 80 umístěným před nádržemi. Pro skladování upotřebených olejů slouží jedna nádrž o obsahu litrů. Dále je ve skladu umístěna nádrž o obsahu 8 m 3, která je v současné době mimo provoz. Stáčení motorových olejů se provádí samospádem ze železniční kolejové cisterny na stáčecím platu před dílnou oprav motorových vozů. Vedle plata je vybudována stáčecí šachta, ve které jsou tři šroubení. Dvě šroubení jsou s filtrem pro oleje M 7 a M 9. Třetí šroubení bez filtru slouží pro přečerpávání upotřebených olejů. Za stav motorových olejů odpovídá pracovník MTZ, který včas zajišťuje jejich doplňování (stáčení). Výdej olejů se provádí v HCO na kolejích č. 503, 504, 507 a 508, kde jsou k tomuto účelu zřízeny tři výdejní stojany. Upotřebené oleje jsou vypouštěny rovněž v HCO a samospádem natékají do nádrže v olejně. Odběr je do autocisterny na platě před opravnou motorových vozů. Manipulační plocha na koleji není zastřešena a je odkanalizována přes lapol na ČOV zaolejovaných vod. Veškerá propojovací potrubí jsou jednoplášťová nadzemní visuelně kontrolovatelná. 3. Sklad olejů a maziv přízemí HCO Jako příruční sklad olejů pro HCO slouží místnost v přízemí HCO. V tomto skladu jsou skladovány nejpoužívanější oleje pro opravy lokomotiv. Oleje jsou pomocí instalovaných čerpadel přečerpávány do zásobních nádrží a odtud vydávány do příručních konví ke spotřebě. Skladované ropné látky: Hydraulický olej TB 46 do tlumičů lokomotiv. Nádrž je o obsahu 0,5 m 3, umístěná na kovovém stojanu. Pod nádrží je záchytná jímka na drobné úkapy. Plněna je ze sudů pomocí čerpadla. Výdej oleje je samospádem, ventilem u dna nádrže. Dále je ve skladu kvádrová nádrž, která je rozdělená na čtyři stejné nádrže o obsahu 4 x 0,250 m 3. Nádrž je umístěna v záchytné jímce na kovovém stojanu. Skladované oleje: Převodový olej PP 7 pro převodové skříně lokomotiv, kompresorový olej K 8 pro mazání kompresorů lokomotiv, hydraulický olej ON 1 pro hydraulické pohony lokomotiv a válcový olej OD 4 pro mazání tlapových ložisek. Jednotlivé nádrže jsou opatřeny popisem. Oleje jsou do nádrže přečerpávány pomocí čerpadla ze sudů. Výdej oleje je samospádem, ventilem ve dně nádrže. Olej řady OD je z chemického zákona toxický. Dále jsou ve skladu tři válcové nádrže o obsahu 3 x 2 m 3. Nádrže jsou polozapuštěné, v záchytné vaně. Skladované oleje: Jedna nádrž je používána pro skladování převodového oleje PP 90. Druhá a třetí nádrž je mimo provoz. Olej je do nádrže přečerpáván ze sudů pomocí čerpadla. Výdej je rovněž čerpadlem, které je umístěno u stěny vedle vchodu do skladu. Výdejní čerpadlo je opatřeno uzavíracím ventilem. Pod ventilem je záchytná jímka pro drobné úkapy

15 00. Ve skladu jsou rovněž umístěny dva sudy s plastickým mazivem N 000 a LKP Při plnění nádrže ze sudů je manipulace prováděna pomocí vysokozdvižného vozíku. Při manipulaci je nutno dbát nejvyšší opatrnosti, aby nedošlo k proražení sudu. Plnění nádrží provádí pověřený pracovník MTZ, který odpovídá za manipulaci se závadnými látkami během plnění. Válcové nádrže jsou proti přeplnění opatřeny signalizací, kvádrové nádrže jsou opatřeny stavoznaky. Během stáčení je zakázáno se vzdalovat z olejny. Veškerá propojovací potrubí jsou jednoplášťová nadzemní visuelně kontrolovatelná. 4. Sklad olejů hala oprav motorových vozů Jako skladovací nádrže slouží dvě kvádrové dvouplášťové nádrže o obsahu 2 x 450 litrů. Uloženy jsou v záchytné jímce na případné úkapy ropných produktů. Skladované ropné látky: olej OTH P 3 (hydraulický olej) chem. charakteristika: směs kapalných uhlovodíků barva: modrozelená bod vzplanutí: 210 o C ve vodě nerozpustný, třída nebezpečnosti - IV olej M 7 ADS III (motorový olej) chem. charakteristika: směs kapalných uhlovodíků barva: hnědočerná bod vzplanutí: 220 o C ve vodě nerozpustný, třída nebezpečnosti - IV Plnění nádrží je prováděno ze sudů pomocí čerpadel. Přečerpávání provádějí poučení pracovníci motorárny. Při provádění přečerpávání je nutné sudy zajistit klíny proti otočení. Prázdné sudy jsou ihned odváženy do centrálního skladu sudů. Výdej olejů z nádrží je prováděn samospádem. Po dobu přečerpávání a výdeje olejů se nesmí pracovník vzdálit od nádrží. Dále je na pracovišti umístěna nádrž o obsahu 6 m 3 pro uskladnění upotřebených motorových a převodových olejů (OTH P 3 a M 7 ADS). Nádrž je umístěna ve sklepu dílny motorových vozů. Sklep tvoří havarijní jímku a stěny s podlahou jsou opatřeny nátěrem odolným působení ropných látek. Indikace stavu hladiny v nádrži je indikována hladinoměrem do prostoru dílny. Četař provádí občasnou kontrolu stavu hladinoměru a v případě naplnění nádrže ohlásí ekologovi, případně pracovníkům MTZ naplnění nádrže. Odpovědný pracovník MTZ zajistí vyčerpání upotřebených olejů do autocisterny. Vyčerpání je prováděno pomocí čerpadla. Veškerá propojovací potrubí jsou jednoplášťová nadzemní visuelně kontrolovatelná. 5. Sklad sudů a maziv ohrada MTZ

16 Jako skladovací místo slouží uzamčená zastřešená ohrada MTZ o velikosti 20 x 10 metru. Plocha je vybetonována s nepropustnou izolací a vyspádována do bezodtokového sběrného kanálku o velikosti 800 x 20 cm a hloubce 20 cm uprostřed skladu. Podlaha i kanálek jsou opatřeny nátěrem odolným působení ropných látek. Skladované látky: Převodový olej PP 7 a PP90 pro převodové skříně lokomotiv cca 4 sudy Kompresorový olej K 8 pro mazání kompresorů lokomotiv cca 2 sudy Hydraulický olej ON 1 pro hydraulické pohony lokomotiv cca 2 sudy Hydraulický olej OTH P 3 pro převodovky motorových vozů cca 2 sudy Válcový olej OD 4 pro mazání tlapových ložisek cca 2 sudy Hydraulický olej TB 46 do tlumičů cca 2 sudy Ložiskový olej J 2 a J 6 pro mazání ložisek lokomotiv cca 3 sudy Převodový olej DEXTROM cca 2 sudy Motorový olej DTT cca 2 sudy Motorový olej TOPTIR cca 2 sudy Transformátorový olej TRAFO cca 2 sudy ANTIKOLOR přídavek do chladících okruhů lokomotiv cca 2 sudy LÍH cca 2 sudy PETROLEJ cca 4 sudy Technický benzín cca 4 sudy Mazací tuky N delimon cca 5 sudů Dále jsou mazací tuky skladovány v plechovkách po 10-ti kg k přímému použití. Rovněž jsou zde skladovány nevratné prázdné sudy v množství cca 30 ks. Tyto sudy jsou používány pro třídění a shromažďování odpadů. Ve skladu jsou rovněž umístěny alkalické čistící prostředky pro čistění železničních kolejových vozidel. Tyto čistící prostředky mají nebezpečné vlastnosti podle zákona o chemických látkách č. 157/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vlastnosti: zdraví škodlivé Xn žíravé dráždivé Xi Jsou skladovány v původních 50-ti litrových barelech nebo boxech o obsahu 1000 litrů. C Se sudy je manipulováno pomocí vysokozdvižného vozíku. Při manipulaci je nutno dbát nejvyšší opatrnosti, aby nedošlo k proražení sudu. Jednotlivé oleje jsou ze sudů stáčeny do přenosných konví k přímému použití na jednotlivých pracovištích. Mazací tuky v plechovkách po 10-ti kg jsou skládány ručně a slouží k přímému použití. Mazací tuky v sudech jsou odebírány do příručních plechovek a dále používány na jednotlivých pracovištích. Čistící prostředky v barelech se přímo spotřebovávají na myčce lokomotiv. Z velkého boxu jsou přečerpávány do příručních barelů. Všechny skladované látky musí být popsány a roztříděny podle druhu, aby nemohlo dojít k jejich záměně

17 Za dodržování havarijního a provozního řádu, manipulaci se závadnými látkami a dodržování maximálního pořádku odpovídá: pracovník MTZ 6. Shromaždiště nebezpečných odpadů Pro shromažďování a dočasné skladování nebezpečných odpadů před jejich předáním k likvidaci odborné firmě slouží zděný zastřešený sklad s nepropustnou podlahou o rozměrech 4 x 5 metru. Odpady jsou zde ukládány v nepropustných obalech (sudy, ekopytle, atd.) podle jednotlivých druhů odpadů. Jedná se o odpady: znečistěná pryž kaly z odlučovačů olejů obaly obsahující zbytky nebezpečných látek absorpční činidla, filtrační materiály, filtry 7. Kolejová cisterna se zaolejovanou vodou a nádrž MN 8m 3 Pro shromažďování zaolejované vody se zbytky olejů z lapolů, které nelze vyčistit na deemulgační čistírně odpadních vod v areálu depa slouží kolejová cisterna o obsahu 50 m 3. Tato cisterna je deponována na koleji číslo 86 za skladištěm MTZ. Kolej je vybavena plechovým záchytným platem a s přilehlým vybetonovaným prostorem pro manipulaci se zbytky zaolejovaných vod. Betonová plocha je opatřena nátěrem proti působení ropných produktů. Betonové i plechové plato je odkanalizováno přes lapol na městskou kanalizaci. Odpad z cisterny je průběžně předáván odborné firmě k likvidaci. Na betonovém platě u cisterny je umístěna stojatá válcová jednoplášťová ocelová nádrž o velikosti 8 m 3 pro skladování motorové nafty při velkých opravách lokomotiv. Běžně se tato nádrž nepoužívá. Umístěná je v záchytné havarijní jímce o velikosti 2 x 2 x 2 metry. Stáčení a výdej je prováděn čerpadlem z koleje číslo 86, která je opatřena manipulačním platem. 8. Shromaždiště nebezpečných odpadů Pro shromažďování a dočasné skladování nebezpečných odpadů před jejich předáním k likvidaci odborné firmě slouží specielní ocelový kontejner s víkem. Je umístěn na zpevněné oplocené ploše za strojmistrem pomocných provozů. V kontejneru je skladován odpad kal z čistění průmyslových odpadních vod. zděný zastřešený sklad s nepropustnou podlahou o rozměrech 4 x 5 metru. Odpady jsou zde ukládány v nepropustných obalech (sudy, ekopytle, atd.) podle jednotlivých druhů odpadů. 9. Sklad čistících prostředků MTZ Je umístěn ve vlastním skladu náhradních dílů u opravny motorových vozů. Ve skladu je vyčleněna část plochy pro skladování běžných čistících prostředků pro vnitřní a čistění železničních kolejových vozidel. Přípravky jsou skladovány v původních přepravních obalech (igelitové pytle, kanistry) a výdej je prováděn přímo

18 v prostoru skladu. Tyto čistící prostředky mají nebezpečné vlastnosti podle zákona o chemických látkách a přípravcích. Jedná se o vlastnosti: zdraví škodlivé žíravé dráždivé Na látky klasifikovány jako žíravé jsou na jejich manipulaci vypracovány a schváleny bezpečnostní pravidla. Xn C Xi 10. Sklad barev Pro skladování louží samostatný zděný sklad o velikosti 8 x 15 metrů s betonovou nepropustnou podlahou. V tomto skladu je část vyčleněna pro skladování barev a ředidel. Objekt se nachází v prostoru skladu náhradních dílů vedle opravny nákladních vozů. Barvy a ředidla jsou skladovány v původních přepravních obalech a výdej je prováděn přímo v prostoru skladu po celých originálních baleních. 11. Sklad technických plynů Pro skladování technických plynů slouží samostatný plechový sklad vedle opravny nákladních vozů. Sklad je rozdělen na dvě části. V první o velikosti 5 x 4 metry jsou skladované technické plyny a v druhé části o velikosti 4 x 3 metry je skladován propan butan. Celý sklad je plechový s betonovou podlahou. 12. Sklad chemikálií ČOV Přímo uvnitř zděného objektu ČOV je vybudován příruční sklad chemikálií k provozu ČOV. Jedná se o samostatnou místnost o velikosti 6 x 2 metru s podlahou odolnou působení skladovaných chemikálií. Jsou zde skladovány 40-ti % roztok chloridu železitého a tuhého šupinkovatého hydroxidu sodného. Obě látky jsou klasifikovány jako žíravé a jsou na jejich manipulaci vypracovány a schváleny bezpečnostní pravidla. 13. Sklad chemikálií baterkárna: Přímo uvnitř zděného objektu dílny baterkárny je umístěn příruční sklad chemikálií k opravám baterií. Jedná se o sklad tuhého šupinkovatého hydroxidu draselného v původních obalech, ze kterého se připravuje 40-ti % roztok pro dolévání článků baterií. Sklad je v samostatné místnost o velikosti 7 x 6 metru s podlahou odolnou působení skladovaných chemikálií. Vlastní míchání hydroxidu je prováděno v místnosti 6 x 4 metry, která je vyspádována do sběrných jímek pro odpadní hydroxidy o celkové velikosti 6 m 3. Tyto jímky jsou bezodtokové. Hydroxid draselný je klasifikován jako žíravá látka a na její manipulaci jsou vypracovány a schváleny bezpečnostní pravidla. Kontroly skladů Sklady závadných látek jsou podle 39, odst. 4, písmeno c, zákona 254/2001 Sb. O vodách pravidelně kontrolovány. Nejméně 1 x za 6 měsíců pracovníky DKV Plzeň se zaznamenáním do protokolu a nejméně 1 x za 5 let odbornou firmou dle ČSN , x za rok jsou prováděny prohlídky protiexplozivních

19 pojistek. Protokoly s výsledky všech zkoušek a prohlídek jsou uloženy u ekologa DKV Plzeň. Kontrola pracovníky DKV Plzeň je zaměřena zejména na celkový stav skladů, je provedena kontrola těsnosti všech armatur, havarijních jímek, stavu výdejního zařízení, čistotu atd. Z kontroly je proveden protokolární záznam, který je uložen u ekologa DKV. Všechny sklady jsou označeny symboly a bezpečnostními tabulkami. Provozní řády pro obsluhu jednotlivých zařízení jsou vypracovány samostatně a uloženy na jednotlivých pracovištích a v provozním řádu celé Provozní jednotky Plzeň. 7. Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek: Kanalizační šachty odtoku zaolejovaných vod na vlastní ČOV. Kanalizační šachty odtoku sociálních vod. Kabelové trasy, produktovody apod. Přirozené vsakování na základě popisu horninového prostředí. V situačních pláncích (příloha č. 1 až 3) jsou vyznačeny všechna možná místa odtoku závadných látek. Zejména pak trasy kabelů, vodovodů a kanalizací. Žádný sklad závadných látek není přímo napojen na kanalizaci. Odtok závadné látky kanalizací je možný pouze při hasebním zásahu a odtoku hasební vody. Výčet stavebních, technologických a organizačních opatření a technických prostředků využitelných při odstraňování havarijního stavu je uveden v popisu jednotlivých skladů. 8. Plán vyrozumění v případě havárie (havarijního úniku) Osoba, která zjistí nebo zaviní havarijní únik pokud možno zabrání dalšímu úniku závadné látky a neprodleně ji ohlásí. Havárii (havarijní únik) hlásí původce havárie nebo ten, kdo ji zjistí a to neprodleně Hasičské záchranné službě SŽDC, s.o. tel. 150 a dále nejvhodnějším způsobem podle místních poměrů (např. osobně, telefonicky, rad. spojením apod.) vedoucímu směny, kterým je v DKV-Provozní jednotka Plzeň strojmistr ve službě. Služba strojmistra je nepřetržitá

20 V obvodu DKV-Provozní jednotky Plzeň dodržuje vedoucí směny (strojmistr) následující postup: Po nahlášení provozní havárie s únikem závadné látky nebo nebezpečné chemické látky a přípravku, oznámí tuto skutečnost telefonicky: - Vedoucímu provozu, vedoucímu oprav, ekologovi DKV nebo pověřenému zástupci (nehodová pohotovost), vrchnímu přednostovi DKV Plzeň. - HZS SŽDC Plzeň. V telefonickém hlášení na operační středisko HZS SŽDC Plzeň je nutné uvést pokud možno následující údaje: Způsob a rozsah hlášení havárie - jméno a příjmení hlásící osoby, - místo a označení původce havárie, je-li znám, - datum a čas vzniku (zpozorování) havárie, - místo zasažení havárie (např. lokalita, kanalizace, pozemek, kilometrická poloha trati), - druh a pravděpodobné množství uniklé závadné látky, - příčinu havárie ( je-li známa) a jejího původce, - bezprostředně provedená opatření, která již byla učiněna, - vlastní telefonní číslo (telekomunikační spojení) pro ověření správnosti informace. VZOR HLÁŠENÍ PRO HZS SŽDC Plzeň a HZS města Plzně Zde strojmistr DKV Plzeň, Provozní jednotka Plzeň. Na ČD v prostoru (určit lokalitu) došlo v hodin k úniku nebezpečné látky (druh ) z v množství.. kg, litrů. Telefonní číslo pro zpětný dotaz je. Jméno ohlašujícího: Stanoviště Hasičské záchranné služby SŽDC s.o. je přímo v areálu Provozní jednotky Plzeň Na Sklárně 1 vedle administrativní budovy. Telefonní spojení pro oznámení úniku závadné látky vedoucí provozu tel.dr.: tel.st.: vedoucí oprav tel.dr.: tel.st.: strojmistr Plzeň... tel.dr.: (nepř. služba) útvar HZS SŽDC Pleň tel.dr.: , neh.poh.dkv Plzeň... tel.st.: vrchní před. DKV Plzeň... tel.dr.: tel.st.: ekolog DKV Plzeň.... tel.dr.: tel.st.: pověřený ekolog GŘ Praha... tel.dr.: Magistrát města Plzně, OŽP..... tel.st.: Havarijní telefon tel.st.:

Příloha č.4. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 -

Příloha č.4. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní jednotka Rakovník

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Tábor, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP Tábor, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP Tábor Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Tábor

Více

Provozní řád DKV Plzeň PJ Rakovník příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PJ Rakovník příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PJ Rakovník Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - č.j.: T/213/05-Ja PLÁN OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE Provozní jednotky R a

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP K. Vary, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP K. Vary, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP K. Vary Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Karlovy

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - PLÁN OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE 1. n a f t o v é s t a n i c e D o m a

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Blatná, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP Blatná, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP Blatná Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Blatná

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Příloha č.4. Provozní řád DKV Plzeň PJ České Budějovice. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 -

Příloha č.4. Provozní řád DKV Plzeň PJ České Budějovice. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PJ České Budějovice Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště

Více

Příloha č.4. Provozní řád DKV Plzeň PP Veselí nad Lužnicí. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 -

Příloha č.4. Provozní řád DKV Plzeň PP Veselí nad Lužnicí. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Veselí nad Lužnicí Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště

Více

Provozní řád DKV Plzeň Pj Cheb, příloha č.4 - účinnost od Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň Pj Cheb, příloha č.4 - účinnost od Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PJ Cheb Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní jednotka Cheb Zpracoval:

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD Strana: 1/8 Zpracoval: Marek Libotovský G 32 100 Bezpečnost práce a životní prostředí Schválil: 30. 4. 2015 Petra Holubcová vedoucí sekce G 32 000 Lidské zdroje, 28. 4. 2015 Milan Hampl ředitel PREdi,

Více

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Žatec PLÁN HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC oblast Žatec (obsahuje nouzová opatření dle části 1.8. řádu RID) Ing. Daniel Jareš

Více

P L Á N H A V A R I J N Í C H O P A T Ř E N Í

P L Á N H A V A R I J N Í C H O P A T Ř E N Í České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní jednotka II Kolín Zpracoval: Komenda Ivan ekolog DKV Praha Datum: 15.4.2011 Kemzová Miluše IŽD Kolín.... P L Á N H A V A R I J N Í C H O P A T Ř

Více

Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace

Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana

KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana Prosinec 2014 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna Velká strana Majitel kanalizace: Obec Dolní Pěna 377 01 Jindřichův Hradec Provozovatel kanalizace: Obec Dolní

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Provozní řád. Příloha č.4. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod.

Provozní řád. Příloha č.4. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011

Více

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace Provozní řád DKV Praha PP Čerčany příloha 12-1 - Směrnice č. 1 / 2007 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách

Více

a odstraňování jejich škodlivých následků,

a odstraňování jejich škodlivých následků, Strana 1782 Sbírka zákonů č. 175 / 2011 175 VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu

Více

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!!

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!! Ropná havárie je mimořádná událost, při níž došlo k úniku ropných produktů nebo jiných obdobných látek (dále jen ropné látky ) v takovém množství, že je ohroženo životní prostředí, zejména pak jakost podzemních

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne 11.5.2010 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D U T Í o změně č. 3 integrovaného

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace v podmínkách DKV Praha PJ Praha Vršovice

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace v podmínkách DKV Praha PJ Praha Vršovice Směrnice č. 1/ 2007 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách DKV Praha PJ Praha Vršovice Odpadové hospodářství

Více

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha :

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha : Směrnice č.1/ 2012 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách obvodu PJ II Kolín Odpadové hospodářství Nakládání

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum Ing. Beranová / 4443 19.2.2010 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78820/2013. Michal Fryš/ OZP 2056/13 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78820/2013. Michal Fryš/ OZP 2056/13 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami 2.vydání České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán www.envigroup.cz info@envigroup.cz 1 Oblasti Prevence závažných havárií: Zákon č. 224/2015 Sb., o

Více

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Olomouc (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu -- v platném

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014

Více

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav R O Z H O D N U T Í Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č. j.: ŽP/17131/14/Br Spis. zn.: 1209/14 Vyřizuje: Lenka Bromová Telefon :

Více

450/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2005

450/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2005 Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 450/2005 Sb. - poslední stav textu 450/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2005 o náležitostech nakládání se závadnými

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 24218/2012 Sp. zn.: S-JMK 24218/2012 OŽP/Zl Vyřizuje: Mgr. Zlevorová Telefon:

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Praha 17.03.2008 R

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STI GROUP s.r.o. Zlatuše Trojanová Roháčova 188/37 130 00 Praha 3 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1489137/2012/1/OZP/VI

Více

Plán opatření. pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště Stará Paka

Plán opatření. pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště Stará Paka ČD, a.s. Divize obchodně provozní Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ Trutnov PP Stará Paka Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště

Více

Plán opatření ------------------------------------------------------------------------- Kontroloval: HZS Hradec Králové... Schválil: MÚ Dobruška...

Plán opatření ------------------------------------------------------------------------- Kontroloval: HZS Hradec Králové... Schválil: MÚ Dobruška... ČD, a.s. Divize obchodně provozní Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ Trutnov PP Dobruška Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště

Více

Příloha č.14: PROVOZNÍ ŘÁD PRO MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ ROPNÝCH PRODUKTŮ

Příloha č.14: PROVOZNÍ ŘÁD PRO MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ ROPNÝCH PRODUKTŮ Příloha č.14: PROVOZNÍ ŘÁD PRO MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ ROPNÝCH PRODUKTŮ 1. ÚVOD Firma provádí údržbu a provoz lokomotiv motorové trakce. Z tohoto předmětu podnikání je nutné mít dostatečnou zásobu maziv,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Oznámení záměru stavby NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT

Oznámení záměru stavby NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT Oznámení záměru stavby v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) NEVEŘEJNÁ

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Provozní řád DKV Praha PJ Vršovice - příloha 13 1 PŘÍLOHA 13 Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Olejna se nachází mezi kolejemi č. 22 a 24. Příjezdová komunikace je k zadní části olejny od Severní

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

Výška stavby: 4,7 m (nejvyšší bod střechy od zpevněné plochy) Záchytná jímka na úkapy: záchytná vana s netkanou textilií

Výška stavby: 4,7 m (nejvyšší bod střechy od zpevněné plochy) Záchytná jímka na úkapy: záchytná vana s netkanou textilií KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

datum: vyřizuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon:

datum: vyřizuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon: O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 39231/2013/OZZL Sp. zn.: OZZL 32946/2013/jahon datum: 17. 7. 2013 vyřizuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon: 386 720 739 Věc:

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Provozní jednotka Bohumín Příloha č.4 Havarijní opatření pro případ ropné havárie OBSAH A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ a) Název organizace b) Všeobecné pojednání c) Základní pojmy d) Zásah

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Výkon SPD v oblasti stavební prevence

Výkon SPD v oblasti stavební prevence Výkon SPD v oblasti stavební prevence mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Legislativa zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČSN 01 5015 Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou

ČSN 01 5015 Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 614.777 Říjen 1992 Ochrana vody před ropnými látkami ČSN 75 3415 OBJEKTY PRO MANIPULACI S ROPNÝMI LÁTKAMI A JEJICH SKLADOVÁNÍ Plants for handling of petroleum matters and their

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 17. 5. 2010 Číslo jednací: 054089/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku Liberec 21. 4. 2009 Č. j.: KULK 23709/2009 Sp. Zn.: OŽPZ 206/2009 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.:

Více

Zásobování staveniště vodou

Zásobování staveniště vodou Zásobování staveniště vodou Zásobování staveniště vodou, odkanalizování Pro staveništní provoz je potřeba voda: - užitková (WC, stavební práce, stroje ) - pitná (umývárny, kantýna ) - požární Zásobování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 PV-Agri s.r.o., 2012 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz Obsah 1. Úvod...

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ----------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více