Závěrečná práce. Školní vzdělávací program. Mgr. Zuzana Tůmová. Název práce: Autor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Školní vzdělávací program. Mgr. Zuzana Tůmová. Název práce: Autor:"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Školní vzdělávací program Autor: Mgr. Zuzana Tůmová Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/

2 Obsah 1. Charakteristika školy strana 5 2. Charakteristika programu strana 6 3. Vzdělávací obsah ŠVP: strana 9 4. Rozpis jednotlivých témat strana 9 5. Vzdělávací obsah jednotlivých témat strana Podmínky předškolního vzdělávání strana 20 předškolního vzdělávání přijímání dětí do MŠ materiální podmínky pedagogické a personální podmínky životospráva dětí psychosociální podmínky dětí řízení mateřské školy organizace režim dne spolupráce s rodiči, se zřizovatelem, se ZŠ atd. 7. Autoevaluace strana Krátkodobé a dlouhodobé cíle strana Seznam použité literatury strana 28 Strana 2 (celkem 28)

3 Anotace: ŠVP je podrobně zpracován od základní charakteristiky školy,programu,formy vzdělávání až po celkový obsah ŠVP. Vzdělávání je rozpravované do 5 oblastí (modrý,žlutý,červený,bílý a zelený kamínek). Rozepsána jsou všechna hlavní témata a podtémata,dílčí vzdělávací cíle od září do června. V ŠVP jsou zmíněny i podmínky předškolního vzdělávání,materiální,pedagogické a personální podmínky,životospráva,psychosociální podmínky dětí,řízení MŠ,režim dne,spolupráce s rodiči Konec práce je věnován autoevaluaci

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBJEVUJEME SVĚT - 4 -

5 1. Charakteristika školy Mateřská škola Mukařov Zřizovatel: obecní úřad v Mukařově Statutární orgán: Mgr. Zuzana Tůmová IČO:.. Telefon www stránky: škola.mukarov.com Od je MŠ v právní subjektivitě Zřizovatel: Obecní úřad Mukařov Provoz školy: 06:30-16,30 hod. Počet tříd : 3 Počet dětí ve třídách: Zaměstnanci:ředitelka,7 učitelek,kuchařka,2x pomocná síla, školnice, vedoucí školní jídelny a ekonomka ( VPP) Součástí školy je školní jídelna Trojtřídní mateřská škola 1. třída - Berušky třída Ježečci 25 3.třída Myšky 22 Celkem: 72 dětí MŠ je postavena v Mukařově v blízkosti školy a hřiště. V okolí jsou krásné lesy, kam chodíme s dětmi na vycházky,což prospívá dětem k utužení zdraví a imunity. MŠ je trojtřídní a součástí školy je školní jídelna, kde se vaří pro děti a zaměstnance školy. Celé zařízení je vytápěné plynem. V každé třídě je prostor pro hry a práci dětí u stolečku či na koberci. Každé dítě má svoje místo ve třídě. U tříd je hygienické zařízení, umývárna a WC v dostatečném množství. Třídy jsou vybaveny vkusným a bezpečným nábytkem. Děti mají dostatek hraček, které si mohou samy podat. Pomůcky pro práci s dětmi se během roku průběžně doplňují dle potřeb a přání učitelek v jednotlivých třídách. Výtvory a výrobky dětí zdobí prostory třídy i šatny. Celý kolektiv v MŠ je sehraný,panuje zde důvěra,otevřenost a dobrá spolupráce,v lednu 2011 se otevřela nová třída a nastoupily tři paní učitelky a jedna pomocná síla do kuchyně a na úklid. K mateřské škole patří školní zahrada s pískovišti, houpačkami,průlezkami,letním nábytkem,s kluzavkami,kreslící tabulí a dřevěnou věží. Celá zahrada má travnatý povrch, na kterém máme vybudovaný umělý kopec na zimní sáňkování a bobování. Zahrada je z části osázené tújemi, živým plotem a vzrostlými keři,které slouží jako protiprachová bariéra. MŠ má tři třídy- v přízemí třída (heterogenní) Berušky, v 1. patře třída (heterogenní) Ježečci,v přístavbě nová třída (mladší děti)-myšky. V odpoledních hodinách probíhají v 1. patře kroužky: keramický,taneční,divadelní,anglický, hra na flétnu a piano. Děti se ráno scházejí od půl sedmé v přízemí, zde si hrají společně a do svých tříd odcházejí v půl osmé. Dopoledne se věnují učitelky dětem ve třech třídách, odpoledne fungují pro spaní dětí dvě třídy a to v přízemí a v přístavbě

6 Pro děti, které jsou v mateřské škole nové, je září adaptačním měsícem. Navštěvují školu zpočátku jen krátce, do 10:00 hodin, později se doba pobytu prodlužuje podle toho, jak se dítě adaptuje. Ve škole pracují : ředitelka školy Mgr. Tůmová,učitelky J. Kovaříková,Ing.Hana Zimová, Dana Tůmová,Jana Šmídová,Mgr. Jana Valentíková, Ing. Lenka Hejduková, Helena Müllerová. Stravování probíhá dle potravinového koše a zodpovídá za něj hospodářka školy Jiřina Kovaříková. O přípravu jídel se starají kuchařky Dana Tesařová, Jitka Šabatová- pomocná síla a Olina Čárová.. Pitný režim a ovoce je zajištěno během celého dne. O hygienu a pomoc dětem při přechodných činnostech (převlékání, pomoc při stolování, pomoc při náročnější organizaci výlety apod.) se stará školnice Hana Jarošová 2. Charakteristika programu Záměrem výchovného působení naší školky je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Nabízíme dětem dostatek prostoru pro porozumění,rozvoj jejich samostatnosti a uspokojování jejich potřeb. Tím jim pomoci nalézt cestu ke společnému životu v naší společnosti. Základem naší práce je individuální přístup ke každému dítěti,proto by každá vzdělávací aktivita měla odpovídat reálným možnostem každého konkrétního dítěte. Společně s rodinou nacházíme pro dítě porozumění,vedeme dítě k tvořivosti a rozvoji fantazie. Na základě vnitřní motivace rozvíjíme u dítěte samostatnost,která ho povede k samostatnému jednání,za které ponese zodpovědnost. Chceme vytvořit podmínky,aby vzdělávání bylo vázáno,jak k obecným potřebám,daným věkem,tak i k individuálním potřebám,možnostem a schopnostem jednotlivých dětí. Vzdělávací aktivity probíhají v rozsahu potřeb každého dítěte tak,aby zasahovaly celou jeho osobnost. Nechceme měnit výchovné zvyky rodiny,ale v průběhu našeho působení navázat na to,co dítě zná z domova a ve spolupráci s rodinou mu pomoci překlenout potíže při plnění úkolů v dalším životě. Upřednostňujeme: - rozvíjet samostatné a zdravě-sebevědomé děti cestou přirozené výchovy-hry /hra je hlavní činností v MŠ,je zdrojem poznání,zkušeností,postojů,jednání a chování../ - položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností,zájmu a potřeb /respektujeme,že každé dítě je jiná individuální osobnost a vyžaduje proto odlišný způsob vzdělávání/ - ve vzdělávání upřednostňujeme citové prožitky,jako základ veškerého přirozeného poznávání - rozvíjíme tvořivost a fantazii Pracujeme podle vlastního rámcového programu předškolního vzdělávání Objevujeme svět Názvy tříd si děti vybraly samy,neboť velice rádi poslouchají pohádky,kde vystupují zvířátka. Konkrétní vzdělávací obsah je časově sestaven do jednotlivých měsíců, týdnů a dnů jednoho roku. Tyto části jsou pro všechny třídy společné, dále jsou ještě rozváděny a učitelky si náročnost jednotlivých úkolů již přizpůsobí podle věku a možnostem dětí. Tyto obecné okruhy jsou tedy společné a konkrétní náplň již zpracovávají učitelky konkrétně na třídní úrovni

7 Formy vzdělávání Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ-tj. při všech činnostech a je založeno na přímých zážitcích dítěte,na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně. Nepředkládáme dětem jen hotové návody, ale umožňujeme jim hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Snažíme se probouzet v našich dětech aktivní zájem v dané činnosti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků,které na sebe navazují a respektujeme přání a potřeby jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně hravými činnostmi,ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Snažíme se zajistit rovnováhu činnosti řízených,spontánních i relaxačních. Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní,které doplňují,obohacují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Nabízíme účast v zájmových kroužcích. Tato zájmová činnost probíhá v budově školy,je vedena buď učitelkami nebo lektory,kteří do školy docházejí. /Anglický jazyk,veselá flétna,keramický a taneční kroužek,piáno,divadelní kroužek/. Tradicí naší školy je úzká spolupráce s MŠ v Louňovicích, Svojeticích, se základní školou v Mukařově, s domovem důchodců,hasiči,alternativní školičkou v Mukařově a Mateřským centrem. Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči,aby jejich děti byly v MŠ spokojené. Tato spolupráce je realizována formou denních kontaktů ve třídě,účastí rodičů na akcích,ale i formou nástěnek v budově školy. Náš denní program - spontánní hry uplatňované při příchodu do školy a v odpoledních hodinách /zde je prostor pro individuální péči/ - řízené činnosti pracovní činnosti během dopoledne - pohybové aktivity ve třídě během her,ranního cvičení,při pobytu venku /využití zahrady,přírody,lesa/,pohybové chvilky v průběhu dne - odpočinek,spánek podle individuálních potřeb dětí /nehlučné aktivity/ Mezi nejoblíbenější formy vedoucí k naplňování záměrů vzdělávání patřilo a bude patřit velké množství nadstandardních aktivit, které dle plánu organizujeme po celý školní rok a tak Objevujeme svět kolem nás. Učitelky při své práci respektují věk a osobnost dítěte, mají na paměti význam podílu rodičů na vzdělávání v MŠ. Berou v úvahu podmínky třídy, mateřské školy a dalších možností a okolností, vycházející ze skutečnosti zjištěných prováděným hodnocením: 1. rozvoj osobnosti dítěte Učitelka - rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho - posiluje sebevědomí dítěte a jeho sebedůvěru ve vlastní schopnosti - vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi - stimuluje rozvoj řeči - seznamuje děti se vším, co je důležité pro život - 7 -

8 - zdůrazňuje význam vlastních aktivit - je připravena pomoci dětem, pokud to potřebují - vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne 2. uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ Učitelka - usiluje o partnerské vztahy s rodiči - odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet na činnosti s dětmi - umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu třídy /školy/ a jeho hodnocení - vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech 3. provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost Učitelka - jak se děti cítily - co se naučily - co se povedlo,co ne a proč - vede individuální záznamy o dítěti Filosofie naší mateřské školy je probouzet u dítěte zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i získat odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne, dokáže. Vést děti ke zdravému sebevědomí,k respektování druhých, lásce k přírodě a umění pomoci sobě samému i druhým. Rozvíjet u dětí schopnost projevovat se jako ČLOVÍČEK. Vzdělávací obsah našeho ŠVP sleduje rámcové cíle předškolního vzdělávání, které jsou dány RVP: - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání - osvojení základu hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Školní vzdělávací program naší školky se jmenuje Objevujeme svět. Každý měsíc děti objevují něco nového, zajímavého. Program je plný pohádek, písniček, básniček, tvoření a vyrábění, poznávání a setkávání. Hlavních témat je deset a mají svá podtémata s hlavním pedagogickým záměrem. Význam má i dané roční období, které dětem otevírá nová poznání. MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu,který je částečně inspirovaný programem Barevné kamínky. Snažíme se plnit základní rámcové cíle,které vytyčují rámcový program pro předškolní vzdělávání: během všech činností a aktivit dětí máme na paměti,že dítě se učí prožitkově během tohoto učení dítě získává hodnoty,které mu usnadní postupné začleňování do společnosti dítě musí mít vždy dostatek příležitostí projevit se,seberealizovat a uplatňovat své potřeby - 8 -

9 3. Vzdělávací obsah ŠVP Vzdělávání dětí máme rozpracované do 5 oblasti: Modrý kamínek-dítě a jeho tělo Oblast-biologická Záměr vzdělávacího úsilí: Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyz. pohodu,zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou zdravotní kulturu,rozvíjet pohyb. i manipulační dovednosti dětí,učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům Žlutý kamínek-dítě a jeho psychika Oblast-psychologická Záměr vzdělávacího úsilí: Rozvíjet duševní pohodu dětí,psychickou zdatnost,intelekt,řeč a jazyk,poznávací procesy a funkce,city i vůli,sebepojetí, sebenahlížení,kreativitu a sebevyjádření. Červený kamínek-dítě a ten druhý Oblast interpersonální Záměr vzdělávacího úsilí: Utvářet vztahy dětí k jinému dítěti či dospělému,posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Bílý kamínek-dítě a společnost Oblast-sociálně kulturní Záměr vzdělávacího úsilí: Vést děti do společenství ostatních lidí,do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění. Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti,návyky,postoje,přijímat základní všeobecně uznávané společenské,morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. Zelený kamínek-dítě a svět Oblast-enviromentální Záměr vzdělávacího úsilí: Založit u dětí elementární podvědomí o okolním světě a jeho okolí a konče globálními problémy celosvětového dosahu,vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Obsah vzdělávání jsme uspořádaly do měsíčních bloků a týdenních témat. 1) Jdeme do školy Naše školička Kamarádi Rodina 4. Rozpis jednotlivých témat: 2) Barevný podzim Mrkvička Červené jablíčko Ovoce a zelenina - 9 -

10 3) Podzimní čas Počasí Moje tělo Moje zdraví 4) Vánoční čas Mikuláš Pohádky Vánoce 5) Zima, zima, zimička Zimní radovánky Těšíme se do školy Hračky 6) Co děláme celý den? Povolání Ráno,v poledne, večer Dopravní prostředky 7) Jaro Jarní rostliny Jarní zahrada Velikonoční tradice a svátky 8) Mláďata Domácí zvířata V ZOO Volně žijící zvířata 9) Májový měsíc U nás doma Svátek matek Živá a neživá příroda 10) Děti a léto Den dětí Brzy budou prázdniny Budu školák 5. Vzdělávací obsah jednotlivých témat 1. Téma: Jdeme do školy Vzdělávací nabídka-záměry bloku Naše školička Kamarádi Rodina Opakování, evaluační záměry, přání dětí

11 1.1. Naše školička Nové prostředí-škola, třída, okolí školy, naše obec, místo mého soukromí.. Pravidla vzájemného styku-moje role ve škole, pravidla chování, dodržení pravidel, zdvořilost, důvěra k učitelce.. Bezpečný pobyt ve školce -ve třídě, budově, zahradě, okolí školy, při pobytu venku Samostatnost v -oblékání, úklid, hygiena, stolování, příprava pomůcek 1.2. Kamarádi Vzdělávací nabídka-záměry bloku Já a moji kamarádi (adaptace na mateřskou školu)-moje jméno, jména kamarádů Jsem osobnost, mám právo být sám sebou, respektovat právo ostatních. Člověk-hodnota člověka, barvy pleti, ochrana před násilím, lidské vlastnosti Vztahy mezi lidmi-přátelství, láska, vlastní bezpečí, pohlaví Rodina Vzdělávací nabídka-záměry bloku Obec-můj domov, kde bydlím, co je domov, adresa, okolí domova Nebezpečí před cizími lidmi-nedůvěra k neznámým lidem, co cizím nesdělujeme, kdo nás chrání Rodina-členové rodiny, vztahy v rodině, naši prarodiče, zvířátka, mazlíčci Role v rodině-moje povinnosti pracovní, proč a jak pomáhám Předměty v rodině-koníčky a zájmy,čím pracujeme, nebezpečné předměty, technické přístroje, moje pomoc 2. Téma: Barevný podzim Vzdělávací nabídka-záměry bloku Mrkvička Červené jablíčko Ovoce a zelenina Opakování, evaluační záměry, přání dětí 2.1 Mrkvička Šel zahradník do zahrady-zelenina Zelenina-mrkev,petržel,ředkev,kedluben,jaké ještě známe. Kde roste-pole,zahrada,kdo je pěstuje a s čím pracuje Jak připravujeme zeleninu-syrová,dušená,vařená,zdravá s vitamíny Zelenina a zdraví-zdravé zoubky,vitamíny,ochrana před nemocí,zdravá výživa Jak chutná mrkvička-poznáváme chutě,sladká,kyselá,slaná Červené jablíčko Ovocný strom-jaké známe,jabloň,hrušeň,švestka Co skrývá jablíčko-jádřinec,jadýrko,půlka,čtvrtka,vitamíny Kde roste-zahrada,strom,sad u silnice-nezdravé-obsahuje zplodiny-dodržení hygieny Jaké jsi jablíčko-barva,tvar,velikost,vůně Jídla z jablek-mošt,kompot,štrúdl,sušená jablka,hygiena před jídlem 2.3. Ovoce a zelenina-šel zahradník do zahrady Co potřebují k růstu-teplo,světlo,voda,živiny,hlína Zelenina,která roste pod zemí-petržel,mrkev,brambory,řepa Zelenina,která roste nad zemí-okurka,fazole,hrášek,salát,zelí Ovoce-jablka,hrušky,švestky Lidská činnost a práce-sázení,okopávání,zalévání,sklizeň,zpracování Nástroje,které pomáhají při práci-motyka,rýč,konev

12 3. Téma: Podzimní čas Vzdělávací nabídka-záměry bloku Počasí Moje tělo Moje zdraví Opakování,evaluační záměry,přání dětí 3.1. Počasí Roční doby,počasí-jaro,léto,podzim,zima Slunce,vítr,déšť-zvířátka,lidé,rostliny,stromy Podzimní příroda-barvy,tvary listů,přírodniny,pouštění draků,změny v přírodě Podzim-na zahradě,poli,v lese,u rybníka Příprava na zimu-ptáci,lidé,zvířata,stromy,rostliny,stěhování ptáků,práce spojené s přírodními materiály-listím,kůrou,trávou,plody 3.2. Moje tělo Části lidského těla-hlava,krk,trup,končetiny,vnitřní orgány Projevy k dorozumívání /mezi s sebou/-mimika,gesta,pohyb,řeč,znaková řeč Orientace-vpravo,vlevo,v prostoru,na ploše,vpředu,vzadu,nahoře,dole ) City-radost,smutek,smích,pláč,láska Smysly-chuť,hmat,sluch.čich,zrak 3.3. Moje zdraví Kdo nás chrání-rodiče,lékař,policie,hasiči Pohyb-plavání,sportování,bruslení,pravidelné cvičení Zdravá strava-pitný režim,ovoce,vitamíny,zelenina,správná hygiena Kdo nás ohrožuje-bakterie,viry-správná hygiena,otužování vodou,vzduchem Nebezpečí a ochrana-neznámá místa,vozovka,přírodní živly-oheň,voda,nebezpečné předměty 4. Téma: Vánoční čas Vzdělávací nabídka-záměry bloku Mikuláš Pohádky Vánoce Opakování,evaluační záměry,přání dětí 4.1. Mikuláš Předvánoční radovánky-mikuláš,čerti,tradice-poznávání předvánoční atmosféry,odstranění strachu ze samostatného projevu,ovládat své afektované chování Co řekneme Mikuláši-jak se jmenujeme,co jsme se naučili,na co se těšíme Mikuláš ve školce-co mu připravíme,program,dárky,přání,výzdobu Mikulášská nadílka-punčocha,oříšky,jablíčka,dárky,přání,uhlí 4.2. Pohádky Kde hledáme pohádku-v divadle,knize-vyprávěná,veršovaná,filmu,písničce Vybíráme pohádky-proč se nám líbí,jaký je příběh,hrdina,dramatizace Pohádková kniha-moje oblíbená,jek zacházím s knihou,kde má své místo,proč ji chci číst,krása knihy,ilustrace-ilustrátoři Kde najdeme knihu-doma,v knihovně,ve třídě,v obchodě,návštěva knihovny 4.3. Vánoce Tradice a zvyky-koledy,barborky,půlení jablíček,plovoucí svíčky,zdobení obecního stromu Dárek-ze dřeva,textilu,papíru-vlastní výroba/svícen/

13 Koho obdarujeme-své nejbližší-rodiče,prarodiče,sourozence,kamarády... -obdarováváme ještě zaměstnance OÚ,obchodu a naše důchodce v domově seniorů-drobné dárky Vánoce a zvířátka-v lese-krmení u krmelce,sypání ptáčkům do krmítka 5. Téma: Zima,zima,zimička Vzdělávací nabídka-záměry bloku Zimní radovánky Těšíme se do školy Hračky Opakování,evaluační záměry,přání dětí 5.1. Zimní radovánky Zima jako roční období-roční doby,jaro,léto,podzim,zima,měsíce v roce Zima kolem nás-oblékání,sledování počasí,měření teploty,příroda v zimě,ptáčci a zvířata Hry se sněhem-stavby ze sněhu,sněhulák,pokusy se sněhem-voda,led,jek vypadá vločka Zimní sporty-bobování,lyžování,bruslení,sáňkování Zimní krása kolem nás-co nakreslil mráz,zasněžená krajina,hory v zimě,nebezpečí na horách 5.2. Těšíme se do školy Co umím-vpravo,vlevo,ráno,v poledne,večer,včera,dnes,zítra,sám se umím oblékat,pamatuji si říkadla,básně Těšíme se do školy-proč chodíme do školy-kdy jsem se narodil,kde bydlím,kdo jsem,jak se jmenuji U zápisu-jak se budu chovat,co nakreslím,přednesu,zazpívám Kdo a co mě ve škole čeká-paní učitelka,děti školáci,psaní,počítání,čtení Svět školáků-poznám napsané své jméno,počítám a poznám nějakou číslici,vyslovuji správně slova,radostné očekávání vstupu do 1. třídy 5.3. Hračky Kde bydlí hračky-každá hračka má své místo-doma i v MŠ Učit se hračky přijímat,ale i dávat,půjčovat,hezky se o ně starat Odkud se hračky berou,z čeho se vyrábějí-materiály,prodejny Moje nejmilejší hračka,každý si přinese svou oblíbenou hračku z domova-povídání o ní,jak se k ní chovám,kde má své místo 6. Téma: Co děláme celý den Vzdělávací nabídka-záměry bloku Povolání Ráno,v poledne,večer Dopravní prostředky Opakování, evaluační záměry, přání dětí 6.1. Povolání (vědět, že každá práce je důležitá a že pro pracovitého člověka je radost pracovat) Co dělá- stavitel, řidič, kadeřník, úředník, učitel, zemědělec. Z čeho jsou předměty kolem nás-z kovu, ze dřeva, z papíru, ze skla, z umělé hmoty Povolání-pekař-obilí, mouka, mléko, máslo, cukr, sůl-houska. listonoš-dopis. známka, obálka, adresa, poštovní schránka, pošta,

14 Peníze v našem životě-kde je bereme, jaké známe-koruny, eura, umění počítat a šetřit, co se nedá za peníze koupit,(uvědomit si, že peníze si musíme vydělat a že jimi šetříme, ale že jsou i důležitější věci v životě) Ráno, v poledne, večer Den a noc-hvězdy, Měsíc. Slunce-západ, východ Týden-dny v týdnu, měsíce, rok, povídání o kalendáři Před spaním-hygiena, pohádka, včasné usínání, rozloučení na dobrou noc Čas-čím je měřen, hodiny, ráno a ranní rituály, polední jídlo, odpolední procházky Zdravý jídelníček- hygiena před jídlem, upravený stůl, stolování, nádobí, zdravé jídlo 6.3. Dopravní prostředky Hromadné dopravní prostředky-letadlo, autobus, vlak, metro, trolejbus, tramvaj,.. Co jezdí po silnici-automobil, motocykl, kolo, autobus. Dopravní značky-jejich význam, jejich tvar, kdo se jimi řídí a proč-motoristé, chodci... Barvy v dopravě-semafor-červená-stůj, oranžová-připrav se, zelená-volno. Silnice-přechod pro chodce, značky, dopravní policie, vrtulníky, záchranáři, hasiči,dopravní dopoledne v MŠ, bezpečnostní oblečení- vesty, výstražný terčík 7. Téma: Jarní probuzení Vzdělávací nabídka-záměry bloku Jarní rostliny Jarní zahrada Velikonoční tradice a svátky Opakování, evaluační záměry, přání dětí 7.1. Jarní rostliny Kde najdeme jarní rostliny-zahrada, louka, les, hory, u potoka První jarní rostliny-sněženka, bledule, petrklíč, pampeliška, jíva-kočičky. Růst rostlin-pokus s klíčením, voda, živiny, teplo, světlo-podmínky pro růst, péče o květiny ve třídě Jarní počasí-roční doba-jaro, léto, podzim, zima, první jarní den, rosa, déšť, Slunce, vítr, mlha, ranní mrazíky Jarní zahrada Květy na našich zahrádkách-tulipán, narcis, zlatý déšť, barvy květů,jejich vůně Ptáčci na zahradě-kos, skřivan, sýkora, strakapoud,vlaštovka-přilétá z teplých krajin. Zahrádka u nás doma-pro odpočinek, pro krásu-květy, stromy, keře, pěstování zeleniny, ovoce, práce člověka na zahradě. Drobní živočichové-ježek, krtek, broučci, motýli, žížala, hlemýžď,. Neživá příroda-vlastnosti, nerosty, horniny, voda, kamínky, oblázky Velikonoční tradice a svátky Připomenutí tradičních zvyků-pečení mazance, beránka, barvení vajec, pletení pomlázky, zdobení, přibližovat tradice a obyčeje dětem dobře přístupnou formou, slavnosti, zvyklosti Velikonoční koledy, koledníci, koledování s pomlázkou, polévání vodou v různých krajích, tradice na vesnici. Jarní dílna-společnými silami si vyzdobit školu na velikonoce, rozvíjet estetické a tvůrčí aktivity

15 8. Téma: Mláďata Vzdělávací nabídka-záměry bloku Domácí zvířata V ZOO Volně žijící zvířata Opakování, evaluační záměry, přání dětí 8.1. Domácí zvířata (uvědomit si, že činnosti lidí mohou ovlivnit život zvířat i vzhled přírody) Zvířata, která žijí na dvoře-slepice-kuře, kohout, kačena-káčátko, husa-housátko, králík, kůň-hříbátko, kráva-telátko, koza-kůzlátko, vepř-selátko, ovce-jehňátko. Typické znaky zvířat-velikost, pohyb, vzhled, způsob života, různé hlasy Užitek z hospodářských zvířat-mléko, maso, vajíčka, tuk, kůže, vlna, peří.. Domácí mazlíčci-které máme doma, jak se o ně staráme, co které zvířátko potřebuje, proč je máme, péče a láska pro ně 8.2. V ZOO ( osvojit si správné chování návštěvníkům v ZOO ke zvířatům) Ptáci-papoušci, orel, sova, jejich život ve voliérách, výlet do ZOO Plazy- užovky, ještěrky, zmije, kobra-terária, encyklopedie.. Zvířátka s kopýtky-kůň, zebra, antilopa, jelen, srnka Zvířata ve vodní nádrži-bobr, delfín, tuleň, tučňák, obrázková kniha Jak se ke zvířátkům správně chovat,odkud k nám přijdou, kdo se o ně staráošetřovatel, přírodní rezervace Volně žijící zvířata Kdo létá-ptáci, motýli, včely, vosy, mouchy, komáři, slunéčka.. Péče zvířat-ptáci staví hnízda, snáší vajíčka,péče o mláďata. Co nesvědčí živočichům-špatné počasí, životní prostředí,( Den země-třídíme odpad), znečištěné toky, potoky, studánka. Koho hledáme-v lese,na poli-zajíc,brouci,na zahradě-krtek,žížala,ježek,koník,u vodyryby, čáp, rak Jak se staráme o zvířátka,ptáky,ryby v zimě-ryby v řece krmení, v lese-krmelec,ptácikrmítka 9. Téma: Májový měsíc Vzdělávací nabídka-záměry bloku U nás doma Svátek matek Živá a neživá příroda Opakování,evaluační záměry,přání dětí 9.1. U nás doma Naše rodina-rodiče,sourozenci,prarodiče,další příbuzní.. Naše obec-kde bydlíme,cesta do MŠ,krásná příroda,lesy,potok,kvetoucí stromy a keře,významné stavby, nové domy, škola, obchod, obecní úřad,,,, Naše zem-hlavní město, Pražský hrad, státní symboly-vlajka, státní znak, hymna, nejznámější města, řeky My a EU-symboly EU, platidla, naši sousedé, získat vztah ke společnosti EU a naší zemi 9.2. Svátek matek ( prožívat radostně sváteční událost) Naše maminky a babičky-proč je máme rádi, dovedeme jim pomáhat, posloucháme je a dáváme jim svou lásku.. Oslava Dne matek-připravíme program pro ně, přáníčka, dárky, vše si dobře promyslíme a překvapíme je besídkou a pohoštěním

16 Kdo patří do naší rodiny-znát jméno a příjmení rodičů, zaměstnání, jména sourozenců. babička a dědeček, čí jsou to rodiče, vnuk, vnučka.. Rodina-místo bezpečí, místo lásky, vzájemné pomoci, tolerance a důvěry, ochrana osobního bezpečí a soukromí Živá a neživá příroda (rozvíjet podvědomí o správném chování člověka k živé a neživé přírodě) Čisté životní prostředí-prospěšnost čistého vzduchu, ekologické chování-třídění odpadu, co jsou skládky na odpad.. Rozmanitost přírody-rostliny, zvířata, chráněné oblasti, hory, lesy, vodní toky a jejich okolí,kvetoucí louky, byliny. Kdo jsou ochránci přírody-chrání čistotu vodních toků, ovzduší, rostliny, stromy, keře Stromy a keře-z čeho se skládají-kořen. kmen, koruna, dělíme je na listnaté a jehličnaté a jaké známe. Neživá příroda-vlastnosti, nerosty, písek, kámen, voda. 10. Téma: Děti a léto Vzdělávací nabídka-záměry bloku Den dětí Brzy budou prázdniny Budu školákem Opakování, evaluační záměry, přání dětí Den dětí (získat podvědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti) Svátek všech dětí-děti ve všech světadílech, černoch, běloch, rasová tolerance, rovnost všech dětí, přátelství, láska Oslavíme svátek společně-pohádkou, sportovními soutěžemi, karnevalem s maskou, připravíme dárky pro kamarády. Co děláme v mateřské škole a doma-učíme se, hrajeme si, sportujeme, společně stolujeme, jsme čistotní a uklízíme po sobě, oslavujeme svátky a narozeniny dětí. Jací jsme-máme dobré srdce, jsme pracovití,máme obratné tělo. hbitý jazýček a bystré oči, máme rádi své kamarády a víme proč Brzy budou prázdniny Těšíme se na prázdniny-co plánujeme, kam pojedeme, jaké sporty budeme hrát.. Uvědomit si nebezpečí-koupání v neznámém prostředí. hry bez dozoru, poznání nových lidí a dětí., nehladit neznámá zvířata.. Léto- pozorování počasí, přírody, vycházky do lesa k rybníku, na louku-poznávání květin.. Jak voní les-poznání stromů, keřů, přírodnin, pečovat o krásnou přírodu, pozorovat zvířata a ptáky, kteří tam žijí, neničit přírodu a chovat se ekologicky, vytvářet výrobky z přírodnin Budu školákem Soutěže pro bystré hlavy-hádanky, rébusy, cvičení šikovnosti a odvahy, umět přijmout výhru a prohru. Bezva hrátky se zvířátky-pojmenovat a rozlišovat exotická zvířata,poznávat jejich mláďata,způsob života,vlastnosti i užitek. Znát odkud zvířata pocházejíprales,poušť.co potřebují k životu Těšíme se na prázdniny-moře,rybník,koupání,sluníčko. Barevné označení-vzdělávací oblasti, které pedagog realizuje podtématy v třídních programech v podobě činností do organizačních forem dne. (hravé aktivity, pohybové aktivity, řízené a skupinové činnosti)

17 Modrá Dítě a jeho tělo Žlutá.. Dítě a jeho psychika Červená. Dítě a ten druhý Bílá... Dítě a společnost Zelená Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje z RVP září-červen) Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ZÁŘÍ 1. TÉMA: Jdeme do školy 0 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 0 Rozvoj komunik. dovednosti (verbálních i never.) a kultivovaného projevu, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, sebevyjádření, řešení problémů). Získání citové samostatnosti 0 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, vztahu k ostatním lidem (rodině, MŠ, v dětském kolektivu) 0 Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, kolektivu) a vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané k tomuto společenství 0 Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ŘÍJEN 2. TÉMA: Barevný podzim 0 Rozvoj a užívání všech smyslů 0 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění), vytváření pojmů, vyjadřování. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 0 Rozvoj kooperativních dovedností, spolupracovat s ostatními ve skupině 0 Rozvoj společenského a estetického vkusu 0 Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit nebo ničit Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc LISTOPAD 3. TÉMA: Podzimní čas 0 Uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle, zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě, osvojení si poznatků adovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 0 Rozvoj komunikativních dovedností, kultivovaného projevu, rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, logického myšlení, rozvoj paměti, pozornosti, rozvoj fantazie 0 Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 0 Rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků, dovedností dítěte, rozvoj schopností projevovat se autenticky, přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny 0 Rozvoj schopností přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

18 Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc PROSINEC 4. TÉMA: Vánoční čas 0 Rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu,dýchání,koordinace ruky, oka apod.) 0 Rozvoj komunik. dovednosti (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat, rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 0 Rozvoj interaktivních schopností ve skupinových hrách 0 Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, podílet se na společenských činnostech), přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 0 Vytvoření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc LEDEN 5. TÉMA: Zima, zima, zimička 0 Vytvoření reálných životních návyků 0 Osvojování si u některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbálních i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické),osvojení si elementárních poznatků o znakový systém a jejich funkci- abeceda, čísla 0 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěti k druhým lidem 0 Rozvoj schopností projevovat se autenticky 0 Pozorování okolí přírody Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ÚNOR 6. TÉMA: Co děláme celý týden 0 Vytváření zdravých postojů jako základů životního stylu 0 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomit si vlastní identitu, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 0 Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 0 Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklé v tomto prostředí 0 Vytvoření elementárního podvědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jeho rozmanitostech, neustálých proměnách Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc BŘEZEN 7. TÉMA: Jaro 0 Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 0 Rozvoj dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), vytváření základů pro práci s informacemi 0 Rozvoj kooperativních dovedností ve skupinách 0 Seznamování se světem lidí,kultury,umění,osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. 0 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

19 Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc DUBEN 8. TÉMA: Mláďata 0 Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí 0 Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 0 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti i ke zvířatům 0 Rozvoj podvědomí o mezilidských morálních hodnotách 0 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc KVĚTEN 9. TÉMA: Májový měsíc 0 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu dýchání, koordinace ruky a oka apod.) 0 Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet,rozvíjet je a city plně prožívat 0 Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině, ochrana osobního bezpečí a soukromí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 0 Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, životu, kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat, rozvoj společenského a estetického vkusu 0 Vytváření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou přírodou a neživou přírodou. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ČERVEN 10. TÉMA: Děti a léto 0 Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti. 0 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 0 Vytváření prosociálních postojů-rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod. 0 Vytvářet podvědomí o existenci ostatních kultur národností společenství 0 Poznávání jiných kultur, vytvoření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s lidmi, společností

20 6. Podmínky předškolního vzdělávání Podmínky předškolního vzdělávání Přijímání dětí: zápis do MŠ je vyhlašován každoročně v měsíci březnu-rodiče jsou upozorněni vylepením plakátů a písemnou zprávou na webových stránkách obce a časopise Mukařovsko přijímány jsou děti od 3 let, rodičům je nabídnuta adaptace dětí v kolektivu, která je přizpůsobená potřebám dítěte integraci postižených dětí se škola nebrání, ale doposud s takovými dětmi nemá zkušenosti ukončení docházky dítěte-odchod do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ,neomluvená absence minimálně dva měsíce odklad školní docházky-dítě zůstává v MŠ,kde je pro něho vypracován ind. plán činností nebo je rodičům doporučen nultý ročník ZŠ Uhříněves Kritéria pro přijetí MŠ Mukařov 1. Trvalý pobyt v obci 2. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky 3. Dovršení 3 let věku dítěte na začátku školního roku 4. Zaměstnání obou rodičů 5. Nástup matky po MD do práce 6. Celodenní docházka 7. Rodič samoživitel 8. Zapojení rodičů do činnosti pro obec O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ ve spolupráci se školskou komisí a zástupci OÚ. Materiální podmínky škola má tři třídy,ve kterých probíhají celodenní činnosti dle potřeby a záměru vybavení pomůckami,hračkami odpovídá počtu dětí a jejich věku,dle potřeby se doplňují nábytek ve třídách je nový,estetický hračky a pomůcky jsou umístněny tak,aby si je děti mohly půjčovat a aby na ně viděly hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek odpovídá počtu dětí děti se samostatně podílejí na výzdobě školy školní zahrada je dostatečně vybavena Záměry:Výměna oken v prvním patře,vytváření nových pracovních koutů,stálé doplňování hračkami a pomůckami nejen do tříd,ale i pro pobyt na zahradě. Pedagogické a personální podmínky V MŠ pracuje ředitelka učitelky školnice kuchařka

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1.9.2009 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,,

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více