Závěrečná práce. Školní vzdělávací program. Mgr. Zuzana Tůmová. Název práce: Autor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Školní vzdělávací program. Mgr. Zuzana Tůmová. Název práce: Autor:"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Školní vzdělávací program Autor: Mgr. Zuzana Tůmová Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/

2 Obsah 1. Charakteristika školy strana 5 2. Charakteristika programu strana 6 3. Vzdělávací obsah ŠVP: strana 9 4. Rozpis jednotlivých témat strana 9 5. Vzdělávací obsah jednotlivých témat strana Podmínky předškolního vzdělávání strana 20 předškolního vzdělávání přijímání dětí do MŠ materiální podmínky pedagogické a personální podmínky životospráva dětí psychosociální podmínky dětí řízení mateřské školy organizace režim dne spolupráce s rodiči, se zřizovatelem, se ZŠ atd. 7. Autoevaluace strana Krátkodobé a dlouhodobé cíle strana Seznam použité literatury strana 28 Strana 2 (celkem 28)

3 Anotace: ŠVP je podrobně zpracován od základní charakteristiky školy,programu,formy vzdělávání až po celkový obsah ŠVP. Vzdělávání je rozpravované do 5 oblastí (modrý,žlutý,červený,bílý a zelený kamínek). Rozepsána jsou všechna hlavní témata a podtémata,dílčí vzdělávací cíle od září do června. V ŠVP jsou zmíněny i podmínky předškolního vzdělávání,materiální,pedagogické a personální podmínky,životospráva,psychosociální podmínky dětí,řízení MŠ,režim dne,spolupráce s rodiči Konec práce je věnován autoevaluaci

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBJEVUJEME SVĚT - 4 -

5 1. Charakteristika školy Mateřská škola Mukařov Zřizovatel: obecní úřad v Mukařově Statutární orgán: Mgr. Zuzana Tůmová IČO:.. Telefon www stránky: škola.mukarov.com Od je MŠ v právní subjektivitě Zřizovatel: Obecní úřad Mukařov Provoz školy: 06:30-16,30 hod. Počet tříd : 3 Počet dětí ve třídách: Zaměstnanci:ředitelka,7 učitelek,kuchařka,2x pomocná síla, školnice, vedoucí školní jídelny a ekonomka ( VPP) Součástí školy je školní jídelna Trojtřídní mateřská škola 1. třída - Berušky třída Ježečci 25 3.třída Myšky 22 Celkem: 72 dětí MŠ je postavena v Mukařově v blízkosti školy a hřiště. V okolí jsou krásné lesy, kam chodíme s dětmi na vycházky,což prospívá dětem k utužení zdraví a imunity. MŠ je trojtřídní a součástí školy je školní jídelna, kde se vaří pro děti a zaměstnance školy. Celé zařízení je vytápěné plynem. V každé třídě je prostor pro hry a práci dětí u stolečku či na koberci. Každé dítě má svoje místo ve třídě. U tříd je hygienické zařízení, umývárna a WC v dostatečném množství. Třídy jsou vybaveny vkusným a bezpečným nábytkem. Děti mají dostatek hraček, které si mohou samy podat. Pomůcky pro práci s dětmi se během roku průběžně doplňují dle potřeb a přání učitelek v jednotlivých třídách. Výtvory a výrobky dětí zdobí prostory třídy i šatny. Celý kolektiv v MŠ je sehraný,panuje zde důvěra,otevřenost a dobrá spolupráce,v lednu 2011 se otevřela nová třída a nastoupily tři paní učitelky a jedna pomocná síla do kuchyně a na úklid. K mateřské škole patří školní zahrada s pískovišti, houpačkami,průlezkami,letním nábytkem,s kluzavkami,kreslící tabulí a dřevěnou věží. Celá zahrada má travnatý povrch, na kterém máme vybudovaný umělý kopec na zimní sáňkování a bobování. Zahrada je z části osázené tújemi, živým plotem a vzrostlými keři,které slouží jako protiprachová bariéra. MŠ má tři třídy- v přízemí třída (heterogenní) Berušky, v 1. patře třída (heterogenní) Ježečci,v přístavbě nová třída (mladší děti)-myšky. V odpoledních hodinách probíhají v 1. patře kroužky: keramický,taneční,divadelní,anglický, hra na flétnu a piano. Děti se ráno scházejí od půl sedmé v přízemí, zde si hrají společně a do svých tříd odcházejí v půl osmé. Dopoledne se věnují učitelky dětem ve třech třídách, odpoledne fungují pro spaní dětí dvě třídy a to v přízemí a v přístavbě

6 Pro děti, které jsou v mateřské škole nové, je září adaptačním měsícem. Navštěvují školu zpočátku jen krátce, do 10:00 hodin, později se doba pobytu prodlužuje podle toho, jak se dítě adaptuje. Ve škole pracují : ředitelka školy Mgr. Tůmová,učitelky J. Kovaříková,Ing.Hana Zimová, Dana Tůmová,Jana Šmídová,Mgr. Jana Valentíková, Ing. Lenka Hejduková, Helena Müllerová. Stravování probíhá dle potravinového koše a zodpovídá za něj hospodářka školy Jiřina Kovaříková. O přípravu jídel se starají kuchařky Dana Tesařová, Jitka Šabatová- pomocná síla a Olina Čárová.. Pitný režim a ovoce je zajištěno během celého dne. O hygienu a pomoc dětem při přechodných činnostech (převlékání, pomoc při stolování, pomoc při náročnější organizaci výlety apod.) se stará školnice Hana Jarošová 2. Charakteristika programu Záměrem výchovného působení naší školky je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Nabízíme dětem dostatek prostoru pro porozumění,rozvoj jejich samostatnosti a uspokojování jejich potřeb. Tím jim pomoci nalézt cestu ke společnému životu v naší společnosti. Základem naší práce je individuální přístup ke každému dítěti,proto by každá vzdělávací aktivita měla odpovídat reálným možnostem každého konkrétního dítěte. Společně s rodinou nacházíme pro dítě porozumění,vedeme dítě k tvořivosti a rozvoji fantazie. Na základě vnitřní motivace rozvíjíme u dítěte samostatnost,která ho povede k samostatnému jednání,za které ponese zodpovědnost. Chceme vytvořit podmínky,aby vzdělávání bylo vázáno,jak k obecným potřebám,daným věkem,tak i k individuálním potřebám,možnostem a schopnostem jednotlivých dětí. Vzdělávací aktivity probíhají v rozsahu potřeb každého dítěte tak,aby zasahovaly celou jeho osobnost. Nechceme měnit výchovné zvyky rodiny,ale v průběhu našeho působení navázat na to,co dítě zná z domova a ve spolupráci s rodinou mu pomoci překlenout potíže při plnění úkolů v dalším životě. Upřednostňujeme: - rozvíjet samostatné a zdravě-sebevědomé děti cestou přirozené výchovy-hry /hra je hlavní činností v MŠ,je zdrojem poznání,zkušeností,postojů,jednání a chování../ - položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností,zájmu a potřeb /respektujeme,že každé dítě je jiná individuální osobnost a vyžaduje proto odlišný způsob vzdělávání/ - ve vzdělávání upřednostňujeme citové prožitky,jako základ veškerého přirozeného poznávání - rozvíjíme tvořivost a fantazii Pracujeme podle vlastního rámcového programu předškolního vzdělávání Objevujeme svět Názvy tříd si děti vybraly samy,neboť velice rádi poslouchají pohádky,kde vystupují zvířátka. Konkrétní vzdělávací obsah je časově sestaven do jednotlivých měsíců, týdnů a dnů jednoho roku. Tyto části jsou pro všechny třídy společné, dále jsou ještě rozváděny a učitelky si náročnost jednotlivých úkolů již přizpůsobí podle věku a možnostem dětí. Tyto obecné okruhy jsou tedy společné a konkrétní náplň již zpracovávají učitelky konkrétně na třídní úrovni

7 Formy vzdělávání Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ-tj. při všech činnostech a je založeno na přímých zážitcích dítěte,na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně. Nepředkládáme dětem jen hotové návody, ale umožňujeme jim hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Snažíme se probouzet v našich dětech aktivní zájem v dané činnosti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků,které na sebe navazují a respektujeme přání a potřeby jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně hravými činnostmi,ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Snažíme se zajistit rovnováhu činnosti řízených,spontánních i relaxačních. Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní,které doplňují,obohacují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Nabízíme účast v zájmových kroužcích. Tato zájmová činnost probíhá v budově školy,je vedena buď učitelkami nebo lektory,kteří do školy docházejí. /Anglický jazyk,veselá flétna,keramický a taneční kroužek,piáno,divadelní kroužek/. Tradicí naší školy je úzká spolupráce s MŠ v Louňovicích, Svojeticích, se základní školou v Mukařově, s domovem důchodců,hasiči,alternativní školičkou v Mukařově a Mateřským centrem. Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči,aby jejich děti byly v MŠ spokojené. Tato spolupráce je realizována formou denních kontaktů ve třídě,účastí rodičů na akcích,ale i formou nástěnek v budově školy. Náš denní program - spontánní hry uplatňované při příchodu do školy a v odpoledních hodinách /zde je prostor pro individuální péči/ - řízené činnosti pracovní činnosti během dopoledne - pohybové aktivity ve třídě během her,ranního cvičení,při pobytu venku /využití zahrady,přírody,lesa/,pohybové chvilky v průběhu dne - odpočinek,spánek podle individuálních potřeb dětí /nehlučné aktivity/ Mezi nejoblíbenější formy vedoucí k naplňování záměrů vzdělávání patřilo a bude patřit velké množství nadstandardních aktivit, které dle plánu organizujeme po celý školní rok a tak Objevujeme svět kolem nás. Učitelky při své práci respektují věk a osobnost dítěte, mají na paměti význam podílu rodičů na vzdělávání v MŠ. Berou v úvahu podmínky třídy, mateřské školy a dalších možností a okolností, vycházející ze skutečnosti zjištěných prováděným hodnocením: 1. rozvoj osobnosti dítěte Učitelka - rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho - posiluje sebevědomí dítěte a jeho sebedůvěru ve vlastní schopnosti - vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi - stimuluje rozvoj řeči - seznamuje děti se vším, co je důležité pro život - 7 -

8 - zdůrazňuje význam vlastních aktivit - je připravena pomoci dětem, pokud to potřebují - vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne 2. uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ Učitelka - usiluje o partnerské vztahy s rodiči - odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet na činnosti s dětmi - umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu třídy /školy/ a jeho hodnocení - vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech 3. provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost Učitelka - jak se děti cítily - co se naučily - co se povedlo,co ne a proč - vede individuální záznamy o dítěti Filosofie naší mateřské školy je probouzet u dítěte zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i získat odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne, dokáže. Vést děti ke zdravému sebevědomí,k respektování druhých, lásce k přírodě a umění pomoci sobě samému i druhým. Rozvíjet u dětí schopnost projevovat se jako ČLOVÍČEK. Vzdělávací obsah našeho ŠVP sleduje rámcové cíle předškolního vzdělávání, které jsou dány RVP: - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání - osvojení základu hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Školní vzdělávací program naší školky se jmenuje Objevujeme svět. Každý měsíc děti objevují něco nového, zajímavého. Program je plný pohádek, písniček, básniček, tvoření a vyrábění, poznávání a setkávání. Hlavních témat je deset a mají svá podtémata s hlavním pedagogickým záměrem. Význam má i dané roční období, které dětem otevírá nová poznání. MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu,který je částečně inspirovaný programem Barevné kamínky. Snažíme se plnit základní rámcové cíle,které vytyčují rámcový program pro předškolní vzdělávání: během všech činností a aktivit dětí máme na paměti,že dítě se učí prožitkově během tohoto učení dítě získává hodnoty,které mu usnadní postupné začleňování do společnosti dítě musí mít vždy dostatek příležitostí projevit se,seberealizovat a uplatňovat své potřeby - 8 -

9 3. Vzdělávací obsah ŠVP Vzdělávání dětí máme rozpracované do 5 oblasti: Modrý kamínek-dítě a jeho tělo Oblast-biologická Záměr vzdělávacího úsilí: Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyz. pohodu,zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou zdravotní kulturu,rozvíjet pohyb. i manipulační dovednosti dětí,učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům Žlutý kamínek-dítě a jeho psychika Oblast-psychologická Záměr vzdělávacího úsilí: Rozvíjet duševní pohodu dětí,psychickou zdatnost,intelekt,řeč a jazyk,poznávací procesy a funkce,city i vůli,sebepojetí, sebenahlížení,kreativitu a sebevyjádření. Červený kamínek-dítě a ten druhý Oblast interpersonální Záměr vzdělávacího úsilí: Utvářet vztahy dětí k jinému dítěti či dospělému,posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Bílý kamínek-dítě a společnost Oblast-sociálně kulturní Záměr vzdělávacího úsilí: Vést děti do společenství ostatních lidí,do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění. Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti,návyky,postoje,přijímat základní všeobecně uznávané společenské,morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. Zelený kamínek-dítě a svět Oblast-enviromentální Záměr vzdělávacího úsilí: Založit u dětí elementární podvědomí o okolním světě a jeho okolí a konče globálními problémy celosvětového dosahu,vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Obsah vzdělávání jsme uspořádaly do měsíčních bloků a týdenních témat. 1) Jdeme do školy Naše školička Kamarádi Rodina 4. Rozpis jednotlivých témat: 2) Barevný podzim Mrkvička Červené jablíčko Ovoce a zelenina - 9 -

10 3) Podzimní čas Počasí Moje tělo Moje zdraví 4) Vánoční čas Mikuláš Pohádky Vánoce 5) Zima, zima, zimička Zimní radovánky Těšíme se do školy Hračky 6) Co děláme celý den? Povolání Ráno,v poledne, večer Dopravní prostředky 7) Jaro Jarní rostliny Jarní zahrada Velikonoční tradice a svátky 8) Mláďata Domácí zvířata V ZOO Volně žijící zvířata 9) Májový měsíc U nás doma Svátek matek Živá a neživá příroda 10) Děti a léto Den dětí Brzy budou prázdniny Budu školák 5. Vzdělávací obsah jednotlivých témat 1. Téma: Jdeme do školy Vzdělávací nabídka-záměry bloku Naše školička Kamarádi Rodina Opakování, evaluační záměry, přání dětí

11 1.1. Naše školička Nové prostředí-škola, třída, okolí školy, naše obec, místo mého soukromí.. Pravidla vzájemného styku-moje role ve škole, pravidla chování, dodržení pravidel, zdvořilost, důvěra k učitelce.. Bezpečný pobyt ve školce -ve třídě, budově, zahradě, okolí školy, při pobytu venku Samostatnost v -oblékání, úklid, hygiena, stolování, příprava pomůcek 1.2. Kamarádi Vzdělávací nabídka-záměry bloku Já a moji kamarádi (adaptace na mateřskou školu)-moje jméno, jména kamarádů Jsem osobnost, mám právo být sám sebou, respektovat právo ostatních. Člověk-hodnota člověka, barvy pleti, ochrana před násilím, lidské vlastnosti Vztahy mezi lidmi-přátelství, láska, vlastní bezpečí, pohlaví Rodina Vzdělávací nabídka-záměry bloku Obec-můj domov, kde bydlím, co je domov, adresa, okolí domova Nebezpečí před cizími lidmi-nedůvěra k neznámým lidem, co cizím nesdělujeme, kdo nás chrání Rodina-členové rodiny, vztahy v rodině, naši prarodiče, zvířátka, mazlíčci Role v rodině-moje povinnosti pracovní, proč a jak pomáhám Předměty v rodině-koníčky a zájmy,čím pracujeme, nebezpečné předměty, technické přístroje, moje pomoc 2. Téma: Barevný podzim Vzdělávací nabídka-záměry bloku Mrkvička Červené jablíčko Ovoce a zelenina Opakování, evaluační záměry, přání dětí 2.1 Mrkvička Šel zahradník do zahrady-zelenina Zelenina-mrkev,petržel,ředkev,kedluben,jaké ještě známe. Kde roste-pole,zahrada,kdo je pěstuje a s čím pracuje Jak připravujeme zeleninu-syrová,dušená,vařená,zdravá s vitamíny Zelenina a zdraví-zdravé zoubky,vitamíny,ochrana před nemocí,zdravá výživa Jak chutná mrkvička-poznáváme chutě,sladká,kyselá,slaná Červené jablíčko Ovocný strom-jaké známe,jabloň,hrušeň,švestka Co skrývá jablíčko-jádřinec,jadýrko,půlka,čtvrtka,vitamíny Kde roste-zahrada,strom,sad u silnice-nezdravé-obsahuje zplodiny-dodržení hygieny Jaké jsi jablíčko-barva,tvar,velikost,vůně Jídla z jablek-mošt,kompot,štrúdl,sušená jablka,hygiena před jídlem 2.3. Ovoce a zelenina-šel zahradník do zahrady Co potřebují k růstu-teplo,světlo,voda,živiny,hlína Zelenina,která roste pod zemí-petržel,mrkev,brambory,řepa Zelenina,která roste nad zemí-okurka,fazole,hrášek,salát,zelí Ovoce-jablka,hrušky,švestky Lidská činnost a práce-sázení,okopávání,zalévání,sklizeň,zpracování Nástroje,které pomáhají při práci-motyka,rýč,konev

12 3. Téma: Podzimní čas Vzdělávací nabídka-záměry bloku Počasí Moje tělo Moje zdraví Opakování,evaluační záměry,přání dětí 3.1. Počasí Roční doby,počasí-jaro,léto,podzim,zima Slunce,vítr,déšť-zvířátka,lidé,rostliny,stromy Podzimní příroda-barvy,tvary listů,přírodniny,pouštění draků,změny v přírodě Podzim-na zahradě,poli,v lese,u rybníka Příprava na zimu-ptáci,lidé,zvířata,stromy,rostliny,stěhování ptáků,práce spojené s přírodními materiály-listím,kůrou,trávou,plody 3.2. Moje tělo Části lidského těla-hlava,krk,trup,končetiny,vnitřní orgány Projevy k dorozumívání /mezi s sebou/-mimika,gesta,pohyb,řeč,znaková řeč Orientace-vpravo,vlevo,v prostoru,na ploše,vpředu,vzadu,nahoře,dole ) City-radost,smutek,smích,pláč,láska Smysly-chuť,hmat,sluch.čich,zrak 3.3. Moje zdraví Kdo nás chrání-rodiče,lékař,policie,hasiči Pohyb-plavání,sportování,bruslení,pravidelné cvičení Zdravá strava-pitný režim,ovoce,vitamíny,zelenina,správná hygiena Kdo nás ohrožuje-bakterie,viry-správná hygiena,otužování vodou,vzduchem Nebezpečí a ochrana-neznámá místa,vozovka,přírodní živly-oheň,voda,nebezpečné předměty 4. Téma: Vánoční čas Vzdělávací nabídka-záměry bloku Mikuláš Pohádky Vánoce Opakování,evaluační záměry,přání dětí 4.1. Mikuláš Předvánoční radovánky-mikuláš,čerti,tradice-poznávání předvánoční atmosféry,odstranění strachu ze samostatného projevu,ovládat své afektované chování Co řekneme Mikuláši-jak se jmenujeme,co jsme se naučili,na co se těšíme Mikuláš ve školce-co mu připravíme,program,dárky,přání,výzdobu Mikulášská nadílka-punčocha,oříšky,jablíčka,dárky,přání,uhlí 4.2. Pohádky Kde hledáme pohádku-v divadle,knize-vyprávěná,veršovaná,filmu,písničce Vybíráme pohádky-proč se nám líbí,jaký je příběh,hrdina,dramatizace Pohádková kniha-moje oblíbená,jek zacházím s knihou,kde má své místo,proč ji chci číst,krása knihy,ilustrace-ilustrátoři Kde najdeme knihu-doma,v knihovně,ve třídě,v obchodě,návštěva knihovny 4.3. Vánoce Tradice a zvyky-koledy,barborky,půlení jablíček,plovoucí svíčky,zdobení obecního stromu Dárek-ze dřeva,textilu,papíru-vlastní výroba/svícen/

13 Koho obdarujeme-své nejbližší-rodiče,prarodiče,sourozence,kamarády... -obdarováváme ještě zaměstnance OÚ,obchodu a naše důchodce v domově seniorů-drobné dárky Vánoce a zvířátka-v lese-krmení u krmelce,sypání ptáčkům do krmítka 5. Téma: Zima,zima,zimička Vzdělávací nabídka-záměry bloku Zimní radovánky Těšíme se do školy Hračky Opakování,evaluační záměry,přání dětí 5.1. Zimní radovánky Zima jako roční období-roční doby,jaro,léto,podzim,zima,měsíce v roce Zima kolem nás-oblékání,sledování počasí,měření teploty,příroda v zimě,ptáčci a zvířata Hry se sněhem-stavby ze sněhu,sněhulák,pokusy se sněhem-voda,led,jek vypadá vločka Zimní sporty-bobování,lyžování,bruslení,sáňkování Zimní krása kolem nás-co nakreslil mráz,zasněžená krajina,hory v zimě,nebezpečí na horách 5.2. Těšíme se do školy Co umím-vpravo,vlevo,ráno,v poledne,večer,včera,dnes,zítra,sám se umím oblékat,pamatuji si říkadla,básně Těšíme se do školy-proč chodíme do školy-kdy jsem se narodil,kde bydlím,kdo jsem,jak se jmenuji U zápisu-jak se budu chovat,co nakreslím,přednesu,zazpívám Kdo a co mě ve škole čeká-paní učitelka,děti školáci,psaní,počítání,čtení Svět školáků-poznám napsané své jméno,počítám a poznám nějakou číslici,vyslovuji správně slova,radostné očekávání vstupu do 1. třídy 5.3. Hračky Kde bydlí hračky-každá hračka má své místo-doma i v MŠ Učit se hračky přijímat,ale i dávat,půjčovat,hezky se o ně starat Odkud se hračky berou,z čeho se vyrábějí-materiály,prodejny Moje nejmilejší hračka,každý si přinese svou oblíbenou hračku z domova-povídání o ní,jak se k ní chovám,kde má své místo 6. Téma: Co děláme celý den Vzdělávací nabídka-záměry bloku Povolání Ráno,v poledne,večer Dopravní prostředky Opakování, evaluační záměry, přání dětí 6.1. Povolání (vědět, že každá práce je důležitá a že pro pracovitého člověka je radost pracovat) Co dělá- stavitel, řidič, kadeřník, úředník, učitel, zemědělec. Z čeho jsou předměty kolem nás-z kovu, ze dřeva, z papíru, ze skla, z umělé hmoty Povolání-pekař-obilí, mouka, mléko, máslo, cukr, sůl-houska. listonoš-dopis. známka, obálka, adresa, poštovní schránka, pošta,

14 Peníze v našem životě-kde je bereme, jaké známe-koruny, eura, umění počítat a šetřit, co se nedá za peníze koupit,(uvědomit si, že peníze si musíme vydělat a že jimi šetříme, ale že jsou i důležitější věci v životě) Ráno, v poledne, večer Den a noc-hvězdy, Měsíc. Slunce-západ, východ Týden-dny v týdnu, měsíce, rok, povídání o kalendáři Před spaním-hygiena, pohádka, včasné usínání, rozloučení na dobrou noc Čas-čím je měřen, hodiny, ráno a ranní rituály, polední jídlo, odpolední procházky Zdravý jídelníček- hygiena před jídlem, upravený stůl, stolování, nádobí, zdravé jídlo 6.3. Dopravní prostředky Hromadné dopravní prostředky-letadlo, autobus, vlak, metro, trolejbus, tramvaj,.. Co jezdí po silnici-automobil, motocykl, kolo, autobus. Dopravní značky-jejich význam, jejich tvar, kdo se jimi řídí a proč-motoristé, chodci... Barvy v dopravě-semafor-červená-stůj, oranžová-připrav se, zelená-volno. Silnice-přechod pro chodce, značky, dopravní policie, vrtulníky, záchranáři, hasiči,dopravní dopoledne v MŠ, bezpečnostní oblečení- vesty, výstražný terčík 7. Téma: Jarní probuzení Vzdělávací nabídka-záměry bloku Jarní rostliny Jarní zahrada Velikonoční tradice a svátky Opakování, evaluační záměry, přání dětí 7.1. Jarní rostliny Kde najdeme jarní rostliny-zahrada, louka, les, hory, u potoka První jarní rostliny-sněženka, bledule, petrklíč, pampeliška, jíva-kočičky. Růst rostlin-pokus s klíčením, voda, živiny, teplo, světlo-podmínky pro růst, péče o květiny ve třídě Jarní počasí-roční doba-jaro, léto, podzim, zima, první jarní den, rosa, déšť, Slunce, vítr, mlha, ranní mrazíky Jarní zahrada Květy na našich zahrádkách-tulipán, narcis, zlatý déšť, barvy květů,jejich vůně Ptáčci na zahradě-kos, skřivan, sýkora, strakapoud,vlaštovka-přilétá z teplých krajin. Zahrádka u nás doma-pro odpočinek, pro krásu-květy, stromy, keře, pěstování zeleniny, ovoce, práce člověka na zahradě. Drobní živočichové-ježek, krtek, broučci, motýli, žížala, hlemýžď,. Neživá příroda-vlastnosti, nerosty, horniny, voda, kamínky, oblázky Velikonoční tradice a svátky Připomenutí tradičních zvyků-pečení mazance, beránka, barvení vajec, pletení pomlázky, zdobení, přibližovat tradice a obyčeje dětem dobře přístupnou formou, slavnosti, zvyklosti Velikonoční koledy, koledníci, koledování s pomlázkou, polévání vodou v různých krajích, tradice na vesnici. Jarní dílna-společnými silami si vyzdobit školu na velikonoce, rozvíjet estetické a tvůrčí aktivity

15 8. Téma: Mláďata Vzdělávací nabídka-záměry bloku Domácí zvířata V ZOO Volně žijící zvířata Opakování, evaluační záměry, přání dětí 8.1. Domácí zvířata (uvědomit si, že činnosti lidí mohou ovlivnit život zvířat i vzhled přírody) Zvířata, která žijí na dvoře-slepice-kuře, kohout, kačena-káčátko, husa-housátko, králík, kůň-hříbátko, kráva-telátko, koza-kůzlátko, vepř-selátko, ovce-jehňátko. Typické znaky zvířat-velikost, pohyb, vzhled, způsob života, různé hlasy Užitek z hospodářských zvířat-mléko, maso, vajíčka, tuk, kůže, vlna, peří.. Domácí mazlíčci-které máme doma, jak se o ně staráme, co které zvířátko potřebuje, proč je máme, péče a láska pro ně 8.2. V ZOO ( osvojit si správné chování návštěvníkům v ZOO ke zvířatům) Ptáci-papoušci, orel, sova, jejich život ve voliérách, výlet do ZOO Plazy- užovky, ještěrky, zmije, kobra-terária, encyklopedie.. Zvířátka s kopýtky-kůň, zebra, antilopa, jelen, srnka Zvířata ve vodní nádrži-bobr, delfín, tuleň, tučňák, obrázková kniha Jak se ke zvířátkům správně chovat,odkud k nám přijdou, kdo se o ně staráošetřovatel, přírodní rezervace Volně žijící zvířata Kdo létá-ptáci, motýli, včely, vosy, mouchy, komáři, slunéčka.. Péče zvířat-ptáci staví hnízda, snáší vajíčka,péče o mláďata. Co nesvědčí živočichům-špatné počasí, životní prostředí,( Den země-třídíme odpad), znečištěné toky, potoky, studánka. Koho hledáme-v lese,na poli-zajíc,brouci,na zahradě-krtek,žížala,ježek,koník,u vodyryby, čáp, rak Jak se staráme o zvířátka,ptáky,ryby v zimě-ryby v řece krmení, v lese-krmelec,ptácikrmítka 9. Téma: Májový měsíc Vzdělávací nabídka-záměry bloku U nás doma Svátek matek Živá a neživá příroda Opakování,evaluační záměry,přání dětí 9.1. U nás doma Naše rodina-rodiče,sourozenci,prarodiče,další příbuzní.. Naše obec-kde bydlíme,cesta do MŠ,krásná příroda,lesy,potok,kvetoucí stromy a keře,významné stavby, nové domy, škola, obchod, obecní úřad,,,, Naše zem-hlavní město, Pražský hrad, státní symboly-vlajka, státní znak, hymna, nejznámější města, řeky My a EU-symboly EU, platidla, naši sousedé, získat vztah ke společnosti EU a naší zemi 9.2. Svátek matek ( prožívat radostně sváteční událost) Naše maminky a babičky-proč je máme rádi, dovedeme jim pomáhat, posloucháme je a dáváme jim svou lásku.. Oslava Dne matek-připravíme program pro ně, přáníčka, dárky, vše si dobře promyslíme a překvapíme je besídkou a pohoštěním

16 Kdo patří do naší rodiny-znát jméno a příjmení rodičů, zaměstnání, jména sourozenců. babička a dědeček, čí jsou to rodiče, vnuk, vnučka.. Rodina-místo bezpečí, místo lásky, vzájemné pomoci, tolerance a důvěry, ochrana osobního bezpečí a soukromí Živá a neživá příroda (rozvíjet podvědomí o správném chování člověka k živé a neživé přírodě) Čisté životní prostředí-prospěšnost čistého vzduchu, ekologické chování-třídění odpadu, co jsou skládky na odpad.. Rozmanitost přírody-rostliny, zvířata, chráněné oblasti, hory, lesy, vodní toky a jejich okolí,kvetoucí louky, byliny. Kdo jsou ochránci přírody-chrání čistotu vodních toků, ovzduší, rostliny, stromy, keře Stromy a keře-z čeho se skládají-kořen. kmen, koruna, dělíme je na listnaté a jehličnaté a jaké známe. Neživá příroda-vlastnosti, nerosty, písek, kámen, voda. 10. Téma: Děti a léto Vzdělávací nabídka-záměry bloku Den dětí Brzy budou prázdniny Budu školákem Opakování, evaluační záměry, přání dětí Den dětí (získat podvědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti) Svátek všech dětí-děti ve všech světadílech, černoch, běloch, rasová tolerance, rovnost všech dětí, přátelství, láska Oslavíme svátek společně-pohádkou, sportovními soutěžemi, karnevalem s maskou, připravíme dárky pro kamarády. Co děláme v mateřské škole a doma-učíme se, hrajeme si, sportujeme, společně stolujeme, jsme čistotní a uklízíme po sobě, oslavujeme svátky a narozeniny dětí. Jací jsme-máme dobré srdce, jsme pracovití,máme obratné tělo. hbitý jazýček a bystré oči, máme rádi své kamarády a víme proč Brzy budou prázdniny Těšíme se na prázdniny-co plánujeme, kam pojedeme, jaké sporty budeme hrát.. Uvědomit si nebezpečí-koupání v neznámém prostředí. hry bez dozoru, poznání nových lidí a dětí., nehladit neznámá zvířata.. Léto- pozorování počasí, přírody, vycházky do lesa k rybníku, na louku-poznávání květin.. Jak voní les-poznání stromů, keřů, přírodnin, pečovat o krásnou přírodu, pozorovat zvířata a ptáky, kteří tam žijí, neničit přírodu a chovat se ekologicky, vytvářet výrobky z přírodnin Budu školákem Soutěže pro bystré hlavy-hádanky, rébusy, cvičení šikovnosti a odvahy, umět přijmout výhru a prohru. Bezva hrátky se zvířátky-pojmenovat a rozlišovat exotická zvířata,poznávat jejich mláďata,způsob života,vlastnosti i užitek. Znát odkud zvířata pocházejíprales,poušť.co potřebují k životu Těšíme se na prázdniny-moře,rybník,koupání,sluníčko. Barevné označení-vzdělávací oblasti, které pedagog realizuje podtématy v třídních programech v podobě činností do organizačních forem dne. (hravé aktivity, pohybové aktivity, řízené a skupinové činnosti)

17 Modrá Dítě a jeho tělo Žlutá.. Dítě a jeho psychika Červená. Dítě a ten druhý Bílá... Dítě a společnost Zelená Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje z RVP září-červen) Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ZÁŘÍ 1. TÉMA: Jdeme do školy 0 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 0 Rozvoj komunik. dovednosti (verbálních i never.) a kultivovaného projevu, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, sebevyjádření, řešení problémů). Získání citové samostatnosti 0 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, vztahu k ostatním lidem (rodině, MŠ, v dětském kolektivu) 0 Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, kolektivu) a vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané k tomuto společenství 0 Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ŘÍJEN 2. TÉMA: Barevný podzim 0 Rozvoj a užívání všech smyslů 0 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění), vytváření pojmů, vyjadřování. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 0 Rozvoj kooperativních dovedností, spolupracovat s ostatními ve skupině 0 Rozvoj společenského a estetického vkusu 0 Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit nebo ničit Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc LISTOPAD 3. TÉMA: Podzimní čas 0 Uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle, zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě, osvojení si poznatků adovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 0 Rozvoj komunikativních dovedností, kultivovaného projevu, rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, logického myšlení, rozvoj paměti, pozornosti, rozvoj fantazie 0 Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 0 Rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků, dovedností dítěte, rozvoj schopností projevovat se autenticky, přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny 0 Rozvoj schopností přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

18 Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc PROSINEC 4. TÉMA: Vánoční čas 0 Rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu,dýchání,koordinace ruky, oka apod.) 0 Rozvoj komunik. dovednosti (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat, rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 0 Rozvoj interaktivních schopností ve skupinových hrách 0 Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, podílet se na společenských činnostech), přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 0 Vytvoření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc LEDEN 5. TÉMA: Zima, zima, zimička 0 Vytvoření reálných životních návyků 0 Osvojování si u některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbálních i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické),osvojení si elementárních poznatků o znakový systém a jejich funkci- abeceda, čísla 0 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěti k druhým lidem 0 Rozvoj schopností projevovat se autenticky 0 Pozorování okolí přírody Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ÚNOR 6. TÉMA: Co děláme celý týden 0 Vytváření zdravých postojů jako základů životního stylu 0 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomit si vlastní identitu, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 0 Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 0 Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklé v tomto prostředí 0 Vytvoření elementárního podvědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jeho rozmanitostech, neustálých proměnách Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc BŘEZEN 7. TÉMA: Jaro 0 Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 0 Rozvoj dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), vytváření základů pro práci s informacemi 0 Rozvoj kooperativních dovedností ve skupinách 0 Seznamování se světem lidí,kultury,umění,osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. 0 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

19 Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc DUBEN 8. TÉMA: Mláďata 0 Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí 0 Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 0 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti i ke zvířatům 0 Rozvoj podvědomí o mezilidských morálních hodnotách 0 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc KVĚTEN 9. TÉMA: Májový měsíc 0 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu dýchání, koordinace ruky a oka apod.) 0 Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet,rozvíjet je a city plně prožívat 0 Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině, ochrana osobního bezpečí a soukromí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 0 Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, životu, kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat, rozvoj společenského a estetického vkusu 0 Vytváření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou přírodou a neživou přírodou. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ČERVEN 10. TÉMA: Děti a léto 0 Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti. 0 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 0 Vytváření prosociálních postojů-rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod. 0 Vytvářet podvědomí o existenci ostatních kultur národností společenství 0 Poznávání jiných kultur, vytvoření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s lidmi, společností

20 6. Podmínky předškolního vzdělávání Podmínky předškolního vzdělávání Přijímání dětí: zápis do MŠ je vyhlašován každoročně v měsíci březnu-rodiče jsou upozorněni vylepením plakátů a písemnou zprávou na webových stránkách obce a časopise Mukařovsko přijímány jsou děti od 3 let, rodičům je nabídnuta adaptace dětí v kolektivu, která je přizpůsobená potřebám dítěte integraci postižených dětí se škola nebrání, ale doposud s takovými dětmi nemá zkušenosti ukončení docházky dítěte-odchod do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ,neomluvená absence minimálně dva měsíce odklad školní docházky-dítě zůstává v MŠ,kde je pro něho vypracován ind. plán činností nebo je rodičům doporučen nultý ročník ZŠ Uhříněves Kritéria pro přijetí MŠ Mukařov 1. Trvalý pobyt v obci 2. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky 3. Dovršení 3 let věku dítěte na začátku školního roku 4. Zaměstnání obou rodičů 5. Nástup matky po MD do práce 6. Celodenní docházka 7. Rodič samoživitel 8. Zapojení rodičů do činnosti pro obec O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ ve spolupráci se školskou komisí a zástupci OÚ. Materiální podmínky škola má tři třídy,ve kterých probíhají celodenní činnosti dle potřeby a záměru vybavení pomůckami,hračkami odpovídá počtu dětí a jejich věku,dle potřeby se doplňují nábytek ve třídách je nový,estetický hračky a pomůcky jsou umístněny tak,aby si je děti mohly půjčovat a aby na ně viděly hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek odpovídá počtu dětí děti se samostatně podílejí na výzdobě školy školní zahrada je dostatečně vybavena Záměry:Výměna oken v prvním patře,vytváření nových pracovních koutů,stálé doplňování hračkami a pomůckami nejen do tříd,ale i pro pobyt na zahradě. Pedagogické a personální podmínky V MŠ pracuje ředitelka učitelky školnice kuchařka

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více