Závěrečná práce. Školní vzdělávací program. Mgr. Zuzana Tůmová. Název práce: Autor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Školní vzdělávací program. Mgr. Zuzana Tůmová. Název práce: Autor:"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Školní vzdělávací program Autor: Mgr. Zuzana Tůmová Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/

2 Obsah 1. Charakteristika školy strana 5 2. Charakteristika programu strana 6 3. Vzdělávací obsah ŠVP: strana 9 4. Rozpis jednotlivých témat strana 9 5. Vzdělávací obsah jednotlivých témat strana Podmínky předškolního vzdělávání strana 20 předškolního vzdělávání přijímání dětí do MŠ materiální podmínky pedagogické a personální podmínky životospráva dětí psychosociální podmínky dětí řízení mateřské školy organizace režim dne spolupráce s rodiči, se zřizovatelem, se ZŠ atd. 7. Autoevaluace strana Krátkodobé a dlouhodobé cíle strana Seznam použité literatury strana 28 Strana 2 (celkem 28)

3 Anotace: ŠVP je podrobně zpracován od základní charakteristiky školy,programu,formy vzdělávání až po celkový obsah ŠVP. Vzdělávání je rozpravované do 5 oblastí (modrý,žlutý,červený,bílý a zelený kamínek). Rozepsána jsou všechna hlavní témata a podtémata,dílčí vzdělávací cíle od září do června. V ŠVP jsou zmíněny i podmínky předškolního vzdělávání,materiální,pedagogické a personální podmínky,životospráva,psychosociální podmínky dětí,řízení MŠ,režim dne,spolupráce s rodiči Konec práce je věnován autoevaluaci

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBJEVUJEME SVĚT - 4 -

5 1. Charakteristika školy Mateřská škola Mukařov Zřizovatel: obecní úřad v Mukařově Statutární orgán: Mgr. Zuzana Tůmová IČO:.. Telefon www stránky: škola.mukarov.com Od je MŠ v právní subjektivitě Zřizovatel: Obecní úřad Mukařov Provoz školy: 06:30-16,30 hod. Počet tříd : 3 Počet dětí ve třídách: Zaměstnanci:ředitelka,7 učitelek,kuchařka,2x pomocná síla, školnice, vedoucí školní jídelny a ekonomka ( VPP) Součástí školy je školní jídelna Trojtřídní mateřská škola 1. třída - Berušky třída Ježečci 25 3.třída Myšky 22 Celkem: 72 dětí MŠ je postavena v Mukařově v blízkosti školy a hřiště. V okolí jsou krásné lesy, kam chodíme s dětmi na vycházky,což prospívá dětem k utužení zdraví a imunity. MŠ je trojtřídní a součástí školy je školní jídelna, kde se vaří pro děti a zaměstnance školy. Celé zařízení je vytápěné plynem. V každé třídě je prostor pro hry a práci dětí u stolečku či na koberci. Každé dítě má svoje místo ve třídě. U tříd je hygienické zařízení, umývárna a WC v dostatečném množství. Třídy jsou vybaveny vkusným a bezpečným nábytkem. Děti mají dostatek hraček, které si mohou samy podat. Pomůcky pro práci s dětmi se během roku průběžně doplňují dle potřeb a přání učitelek v jednotlivých třídách. Výtvory a výrobky dětí zdobí prostory třídy i šatny. Celý kolektiv v MŠ je sehraný,panuje zde důvěra,otevřenost a dobrá spolupráce,v lednu 2011 se otevřela nová třída a nastoupily tři paní učitelky a jedna pomocná síla do kuchyně a na úklid. K mateřské škole patří školní zahrada s pískovišti, houpačkami,průlezkami,letním nábytkem,s kluzavkami,kreslící tabulí a dřevěnou věží. Celá zahrada má travnatý povrch, na kterém máme vybudovaný umělý kopec na zimní sáňkování a bobování. Zahrada je z části osázené tújemi, živým plotem a vzrostlými keři,které slouží jako protiprachová bariéra. MŠ má tři třídy- v přízemí třída (heterogenní) Berušky, v 1. patře třída (heterogenní) Ježečci,v přístavbě nová třída (mladší děti)-myšky. V odpoledních hodinách probíhají v 1. patře kroužky: keramický,taneční,divadelní,anglický, hra na flétnu a piano. Děti se ráno scházejí od půl sedmé v přízemí, zde si hrají společně a do svých tříd odcházejí v půl osmé. Dopoledne se věnují učitelky dětem ve třech třídách, odpoledne fungují pro spaní dětí dvě třídy a to v přízemí a v přístavbě

6 Pro děti, které jsou v mateřské škole nové, je září adaptačním měsícem. Navštěvují školu zpočátku jen krátce, do 10:00 hodin, později se doba pobytu prodlužuje podle toho, jak se dítě adaptuje. Ve škole pracují : ředitelka školy Mgr. Tůmová,učitelky J. Kovaříková,Ing.Hana Zimová, Dana Tůmová,Jana Šmídová,Mgr. Jana Valentíková, Ing. Lenka Hejduková, Helena Müllerová. Stravování probíhá dle potravinového koše a zodpovídá za něj hospodářka školy Jiřina Kovaříková. O přípravu jídel se starají kuchařky Dana Tesařová, Jitka Šabatová- pomocná síla a Olina Čárová.. Pitný režim a ovoce je zajištěno během celého dne. O hygienu a pomoc dětem při přechodných činnostech (převlékání, pomoc při stolování, pomoc při náročnější organizaci výlety apod.) se stará školnice Hana Jarošová 2. Charakteristika programu Záměrem výchovného působení naší školky je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Nabízíme dětem dostatek prostoru pro porozumění,rozvoj jejich samostatnosti a uspokojování jejich potřeb. Tím jim pomoci nalézt cestu ke společnému životu v naší společnosti. Základem naší práce je individuální přístup ke každému dítěti,proto by každá vzdělávací aktivita měla odpovídat reálným možnostem každého konkrétního dítěte. Společně s rodinou nacházíme pro dítě porozumění,vedeme dítě k tvořivosti a rozvoji fantazie. Na základě vnitřní motivace rozvíjíme u dítěte samostatnost,která ho povede k samostatnému jednání,za které ponese zodpovědnost. Chceme vytvořit podmínky,aby vzdělávání bylo vázáno,jak k obecným potřebám,daným věkem,tak i k individuálním potřebám,možnostem a schopnostem jednotlivých dětí. Vzdělávací aktivity probíhají v rozsahu potřeb každého dítěte tak,aby zasahovaly celou jeho osobnost. Nechceme měnit výchovné zvyky rodiny,ale v průběhu našeho působení navázat na to,co dítě zná z domova a ve spolupráci s rodinou mu pomoci překlenout potíže při plnění úkolů v dalším životě. Upřednostňujeme: - rozvíjet samostatné a zdravě-sebevědomé děti cestou přirozené výchovy-hry /hra je hlavní činností v MŠ,je zdrojem poznání,zkušeností,postojů,jednání a chování../ - položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností,zájmu a potřeb /respektujeme,že každé dítě je jiná individuální osobnost a vyžaduje proto odlišný způsob vzdělávání/ - ve vzdělávání upřednostňujeme citové prožitky,jako základ veškerého přirozeného poznávání - rozvíjíme tvořivost a fantazii Pracujeme podle vlastního rámcového programu předškolního vzdělávání Objevujeme svět Názvy tříd si děti vybraly samy,neboť velice rádi poslouchají pohádky,kde vystupují zvířátka. Konkrétní vzdělávací obsah je časově sestaven do jednotlivých měsíců, týdnů a dnů jednoho roku. Tyto části jsou pro všechny třídy společné, dále jsou ještě rozváděny a učitelky si náročnost jednotlivých úkolů již přizpůsobí podle věku a možnostem dětí. Tyto obecné okruhy jsou tedy společné a konkrétní náplň již zpracovávají učitelky konkrétně na třídní úrovni

7 Formy vzdělávání Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ-tj. při všech činnostech a je založeno na přímých zážitcích dítěte,na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně. Nepředkládáme dětem jen hotové návody, ale umožňujeme jim hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Snažíme se probouzet v našich dětech aktivní zájem v dané činnosti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků,které na sebe navazují a respektujeme přání a potřeby jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně hravými činnostmi,ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Snažíme se zajistit rovnováhu činnosti řízených,spontánních i relaxačních. Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní,které doplňují,obohacují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Nabízíme účast v zájmových kroužcích. Tato zájmová činnost probíhá v budově školy,je vedena buď učitelkami nebo lektory,kteří do školy docházejí. /Anglický jazyk,veselá flétna,keramický a taneční kroužek,piáno,divadelní kroužek/. Tradicí naší školy je úzká spolupráce s MŠ v Louňovicích, Svojeticích, se základní školou v Mukařově, s domovem důchodců,hasiči,alternativní školičkou v Mukařově a Mateřským centrem. Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči,aby jejich děti byly v MŠ spokojené. Tato spolupráce je realizována formou denních kontaktů ve třídě,účastí rodičů na akcích,ale i formou nástěnek v budově školy. Náš denní program - spontánní hry uplatňované při příchodu do školy a v odpoledních hodinách /zde je prostor pro individuální péči/ - řízené činnosti pracovní činnosti během dopoledne - pohybové aktivity ve třídě během her,ranního cvičení,při pobytu venku /využití zahrady,přírody,lesa/,pohybové chvilky v průběhu dne - odpočinek,spánek podle individuálních potřeb dětí /nehlučné aktivity/ Mezi nejoblíbenější formy vedoucí k naplňování záměrů vzdělávání patřilo a bude patřit velké množství nadstandardních aktivit, které dle plánu organizujeme po celý školní rok a tak Objevujeme svět kolem nás. Učitelky při své práci respektují věk a osobnost dítěte, mají na paměti význam podílu rodičů na vzdělávání v MŠ. Berou v úvahu podmínky třídy, mateřské školy a dalších možností a okolností, vycházející ze skutečnosti zjištěných prováděným hodnocením: 1. rozvoj osobnosti dítěte Učitelka - rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho - posiluje sebevědomí dítěte a jeho sebedůvěru ve vlastní schopnosti - vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi - stimuluje rozvoj řeči - seznamuje děti se vším, co je důležité pro život - 7 -

8 - zdůrazňuje význam vlastních aktivit - je připravena pomoci dětem, pokud to potřebují - vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne 2. uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ Učitelka - usiluje o partnerské vztahy s rodiči - odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet na činnosti s dětmi - umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu třídy /školy/ a jeho hodnocení - vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech 3. provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost Učitelka - jak se děti cítily - co se naučily - co se povedlo,co ne a proč - vede individuální záznamy o dítěti Filosofie naší mateřské školy je probouzet u dítěte zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i získat odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne, dokáže. Vést děti ke zdravému sebevědomí,k respektování druhých, lásce k přírodě a umění pomoci sobě samému i druhým. Rozvíjet u dětí schopnost projevovat se jako ČLOVÍČEK. Vzdělávací obsah našeho ŠVP sleduje rámcové cíle předškolního vzdělávání, které jsou dány RVP: - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání - osvojení základu hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Školní vzdělávací program naší školky se jmenuje Objevujeme svět. Každý měsíc děti objevují něco nového, zajímavého. Program je plný pohádek, písniček, básniček, tvoření a vyrábění, poznávání a setkávání. Hlavních témat je deset a mají svá podtémata s hlavním pedagogickým záměrem. Význam má i dané roční období, které dětem otevírá nová poznání. MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu,který je částečně inspirovaný programem Barevné kamínky. Snažíme se plnit základní rámcové cíle,které vytyčují rámcový program pro předškolní vzdělávání: během všech činností a aktivit dětí máme na paměti,že dítě se učí prožitkově během tohoto učení dítě získává hodnoty,které mu usnadní postupné začleňování do společnosti dítě musí mít vždy dostatek příležitostí projevit se,seberealizovat a uplatňovat své potřeby - 8 -

9 3. Vzdělávací obsah ŠVP Vzdělávání dětí máme rozpracované do 5 oblasti: Modrý kamínek-dítě a jeho tělo Oblast-biologická Záměr vzdělávacího úsilí: Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyz. pohodu,zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou zdravotní kulturu,rozvíjet pohyb. i manipulační dovednosti dětí,učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům Žlutý kamínek-dítě a jeho psychika Oblast-psychologická Záměr vzdělávacího úsilí: Rozvíjet duševní pohodu dětí,psychickou zdatnost,intelekt,řeč a jazyk,poznávací procesy a funkce,city i vůli,sebepojetí, sebenahlížení,kreativitu a sebevyjádření. Červený kamínek-dítě a ten druhý Oblast interpersonální Záměr vzdělávacího úsilí: Utvářet vztahy dětí k jinému dítěti či dospělému,posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Bílý kamínek-dítě a společnost Oblast-sociálně kulturní Záměr vzdělávacího úsilí: Vést děti do společenství ostatních lidí,do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění. Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti,návyky,postoje,přijímat základní všeobecně uznávané společenské,morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. Zelený kamínek-dítě a svět Oblast-enviromentální Záměr vzdělávacího úsilí: Založit u dětí elementární podvědomí o okolním světě a jeho okolí a konče globálními problémy celosvětového dosahu,vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Obsah vzdělávání jsme uspořádaly do měsíčních bloků a týdenních témat. 1) Jdeme do školy Naše školička Kamarádi Rodina 4. Rozpis jednotlivých témat: 2) Barevný podzim Mrkvička Červené jablíčko Ovoce a zelenina - 9 -

10 3) Podzimní čas Počasí Moje tělo Moje zdraví 4) Vánoční čas Mikuláš Pohádky Vánoce 5) Zima, zima, zimička Zimní radovánky Těšíme se do školy Hračky 6) Co děláme celý den? Povolání Ráno,v poledne, večer Dopravní prostředky 7) Jaro Jarní rostliny Jarní zahrada Velikonoční tradice a svátky 8) Mláďata Domácí zvířata V ZOO Volně žijící zvířata 9) Májový měsíc U nás doma Svátek matek Živá a neživá příroda 10) Děti a léto Den dětí Brzy budou prázdniny Budu školák 5. Vzdělávací obsah jednotlivých témat 1. Téma: Jdeme do školy Vzdělávací nabídka-záměry bloku Naše školička Kamarádi Rodina Opakování, evaluační záměry, přání dětí

11 1.1. Naše školička Nové prostředí-škola, třída, okolí školy, naše obec, místo mého soukromí.. Pravidla vzájemného styku-moje role ve škole, pravidla chování, dodržení pravidel, zdvořilost, důvěra k učitelce.. Bezpečný pobyt ve školce -ve třídě, budově, zahradě, okolí školy, při pobytu venku Samostatnost v -oblékání, úklid, hygiena, stolování, příprava pomůcek 1.2. Kamarádi Vzdělávací nabídka-záměry bloku Já a moji kamarádi (adaptace na mateřskou školu)-moje jméno, jména kamarádů Jsem osobnost, mám právo být sám sebou, respektovat právo ostatních. Člověk-hodnota člověka, barvy pleti, ochrana před násilím, lidské vlastnosti Vztahy mezi lidmi-přátelství, láska, vlastní bezpečí, pohlaví Rodina Vzdělávací nabídka-záměry bloku Obec-můj domov, kde bydlím, co je domov, adresa, okolí domova Nebezpečí před cizími lidmi-nedůvěra k neznámým lidem, co cizím nesdělujeme, kdo nás chrání Rodina-členové rodiny, vztahy v rodině, naši prarodiče, zvířátka, mazlíčci Role v rodině-moje povinnosti pracovní, proč a jak pomáhám Předměty v rodině-koníčky a zájmy,čím pracujeme, nebezpečné předměty, technické přístroje, moje pomoc 2. Téma: Barevný podzim Vzdělávací nabídka-záměry bloku Mrkvička Červené jablíčko Ovoce a zelenina Opakování, evaluační záměry, přání dětí 2.1 Mrkvička Šel zahradník do zahrady-zelenina Zelenina-mrkev,petržel,ředkev,kedluben,jaké ještě známe. Kde roste-pole,zahrada,kdo je pěstuje a s čím pracuje Jak připravujeme zeleninu-syrová,dušená,vařená,zdravá s vitamíny Zelenina a zdraví-zdravé zoubky,vitamíny,ochrana před nemocí,zdravá výživa Jak chutná mrkvička-poznáváme chutě,sladká,kyselá,slaná Červené jablíčko Ovocný strom-jaké známe,jabloň,hrušeň,švestka Co skrývá jablíčko-jádřinec,jadýrko,půlka,čtvrtka,vitamíny Kde roste-zahrada,strom,sad u silnice-nezdravé-obsahuje zplodiny-dodržení hygieny Jaké jsi jablíčko-barva,tvar,velikost,vůně Jídla z jablek-mošt,kompot,štrúdl,sušená jablka,hygiena před jídlem 2.3. Ovoce a zelenina-šel zahradník do zahrady Co potřebují k růstu-teplo,světlo,voda,živiny,hlína Zelenina,která roste pod zemí-petržel,mrkev,brambory,řepa Zelenina,která roste nad zemí-okurka,fazole,hrášek,salát,zelí Ovoce-jablka,hrušky,švestky Lidská činnost a práce-sázení,okopávání,zalévání,sklizeň,zpracování Nástroje,které pomáhají při práci-motyka,rýč,konev

12 3. Téma: Podzimní čas Vzdělávací nabídka-záměry bloku Počasí Moje tělo Moje zdraví Opakování,evaluační záměry,přání dětí 3.1. Počasí Roční doby,počasí-jaro,léto,podzim,zima Slunce,vítr,déšť-zvířátka,lidé,rostliny,stromy Podzimní příroda-barvy,tvary listů,přírodniny,pouštění draků,změny v přírodě Podzim-na zahradě,poli,v lese,u rybníka Příprava na zimu-ptáci,lidé,zvířata,stromy,rostliny,stěhování ptáků,práce spojené s přírodními materiály-listím,kůrou,trávou,plody 3.2. Moje tělo Části lidského těla-hlava,krk,trup,končetiny,vnitřní orgány Projevy k dorozumívání /mezi s sebou/-mimika,gesta,pohyb,řeč,znaková řeč Orientace-vpravo,vlevo,v prostoru,na ploše,vpředu,vzadu,nahoře,dole ) City-radost,smutek,smích,pláč,láska Smysly-chuť,hmat,sluch.čich,zrak 3.3. Moje zdraví Kdo nás chrání-rodiče,lékař,policie,hasiči Pohyb-plavání,sportování,bruslení,pravidelné cvičení Zdravá strava-pitný režim,ovoce,vitamíny,zelenina,správná hygiena Kdo nás ohrožuje-bakterie,viry-správná hygiena,otužování vodou,vzduchem Nebezpečí a ochrana-neznámá místa,vozovka,přírodní živly-oheň,voda,nebezpečné předměty 4. Téma: Vánoční čas Vzdělávací nabídka-záměry bloku Mikuláš Pohádky Vánoce Opakování,evaluační záměry,přání dětí 4.1. Mikuláš Předvánoční radovánky-mikuláš,čerti,tradice-poznávání předvánoční atmosféry,odstranění strachu ze samostatného projevu,ovládat své afektované chování Co řekneme Mikuláši-jak se jmenujeme,co jsme se naučili,na co se těšíme Mikuláš ve školce-co mu připravíme,program,dárky,přání,výzdobu Mikulášská nadílka-punčocha,oříšky,jablíčka,dárky,přání,uhlí 4.2. Pohádky Kde hledáme pohádku-v divadle,knize-vyprávěná,veršovaná,filmu,písničce Vybíráme pohádky-proč se nám líbí,jaký je příběh,hrdina,dramatizace Pohádková kniha-moje oblíbená,jek zacházím s knihou,kde má své místo,proč ji chci číst,krása knihy,ilustrace-ilustrátoři Kde najdeme knihu-doma,v knihovně,ve třídě,v obchodě,návštěva knihovny 4.3. Vánoce Tradice a zvyky-koledy,barborky,půlení jablíček,plovoucí svíčky,zdobení obecního stromu Dárek-ze dřeva,textilu,papíru-vlastní výroba/svícen/

13 Koho obdarujeme-své nejbližší-rodiče,prarodiče,sourozence,kamarády... -obdarováváme ještě zaměstnance OÚ,obchodu a naše důchodce v domově seniorů-drobné dárky Vánoce a zvířátka-v lese-krmení u krmelce,sypání ptáčkům do krmítka 5. Téma: Zima,zima,zimička Vzdělávací nabídka-záměry bloku Zimní radovánky Těšíme se do školy Hračky Opakování,evaluační záměry,přání dětí 5.1. Zimní radovánky Zima jako roční období-roční doby,jaro,léto,podzim,zima,měsíce v roce Zima kolem nás-oblékání,sledování počasí,měření teploty,příroda v zimě,ptáčci a zvířata Hry se sněhem-stavby ze sněhu,sněhulák,pokusy se sněhem-voda,led,jek vypadá vločka Zimní sporty-bobování,lyžování,bruslení,sáňkování Zimní krása kolem nás-co nakreslil mráz,zasněžená krajina,hory v zimě,nebezpečí na horách 5.2. Těšíme se do školy Co umím-vpravo,vlevo,ráno,v poledne,večer,včera,dnes,zítra,sám se umím oblékat,pamatuji si říkadla,básně Těšíme se do školy-proč chodíme do školy-kdy jsem se narodil,kde bydlím,kdo jsem,jak se jmenuji U zápisu-jak se budu chovat,co nakreslím,přednesu,zazpívám Kdo a co mě ve škole čeká-paní učitelka,děti školáci,psaní,počítání,čtení Svět školáků-poznám napsané své jméno,počítám a poznám nějakou číslici,vyslovuji správně slova,radostné očekávání vstupu do 1. třídy 5.3. Hračky Kde bydlí hračky-každá hračka má své místo-doma i v MŠ Učit se hračky přijímat,ale i dávat,půjčovat,hezky se o ně starat Odkud se hračky berou,z čeho se vyrábějí-materiály,prodejny Moje nejmilejší hračka,každý si přinese svou oblíbenou hračku z domova-povídání o ní,jak se k ní chovám,kde má své místo 6. Téma: Co děláme celý den Vzdělávací nabídka-záměry bloku Povolání Ráno,v poledne,večer Dopravní prostředky Opakování, evaluační záměry, přání dětí 6.1. Povolání (vědět, že každá práce je důležitá a že pro pracovitého člověka je radost pracovat) Co dělá- stavitel, řidič, kadeřník, úředník, učitel, zemědělec. Z čeho jsou předměty kolem nás-z kovu, ze dřeva, z papíru, ze skla, z umělé hmoty Povolání-pekař-obilí, mouka, mléko, máslo, cukr, sůl-houska. listonoš-dopis. známka, obálka, adresa, poštovní schránka, pošta,

14 Peníze v našem životě-kde je bereme, jaké známe-koruny, eura, umění počítat a šetřit, co se nedá za peníze koupit,(uvědomit si, že peníze si musíme vydělat a že jimi šetříme, ale že jsou i důležitější věci v životě) Ráno, v poledne, večer Den a noc-hvězdy, Měsíc. Slunce-západ, východ Týden-dny v týdnu, měsíce, rok, povídání o kalendáři Před spaním-hygiena, pohádka, včasné usínání, rozloučení na dobrou noc Čas-čím je měřen, hodiny, ráno a ranní rituály, polední jídlo, odpolední procházky Zdravý jídelníček- hygiena před jídlem, upravený stůl, stolování, nádobí, zdravé jídlo 6.3. Dopravní prostředky Hromadné dopravní prostředky-letadlo, autobus, vlak, metro, trolejbus, tramvaj,.. Co jezdí po silnici-automobil, motocykl, kolo, autobus. Dopravní značky-jejich význam, jejich tvar, kdo se jimi řídí a proč-motoristé, chodci... Barvy v dopravě-semafor-červená-stůj, oranžová-připrav se, zelená-volno. Silnice-přechod pro chodce, značky, dopravní policie, vrtulníky, záchranáři, hasiči,dopravní dopoledne v MŠ, bezpečnostní oblečení- vesty, výstražný terčík 7. Téma: Jarní probuzení Vzdělávací nabídka-záměry bloku Jarní rostliny Jarní zahrada Velikonoční tradice a svátky Opakování, evaluační záměry, přání dětí 7.1. Jarní rostliny Kde najdeme jarní rostliny-zahrada, louka, les, hory, u potoka První jarní rostliny-sněženka, bledule, petrklíč, pampeliška, jíva-kočičky. Růst rostlin-pokus s klíčením, voda, živiny, teplo, světlo-podmínky pro růst, péče o květiny ve třídě Jarní počasí-roční doba-jaro, léto, podzim, zima, první jarní den, rosa, déšť, Slunce, vítr, mlha, ranní mrazíky Jarní zahrada Květy na našich zahrádkách-tulipán, narcis, zlatý déšť, barvy květů,jejich vůně Ptáčci na zahradě-kos, skřivan, sýkora, strakapoud,vlaštovka-přilétá z teplých krajin. Zahrádka u nás doma-pro odpočinek, pro krásu-květy, stromy, keře, pěstování zeleniny, ovoce, práce člověka na zahradě. Drobní živočichové-ježek, krtek, broučci, motýli, žížala, hlemýžď,. Neživá příroda-vlastnosti, nerosty, horniny, voda, kamínky, oblázky Velikonoční tradice a svátky Připomenutí tradičních zvyků-pečení mazance, beránka, barvení vajec, pletení pomlázky, zdobení, přibližovat tradice a obyčeje dětem dobře přístupnou formou, slavnosti, zvyklosti Velikonoční koledy, koledníci, koledování s pomlázkou, polévání vodou v různých krajích, tradice na vesnici. Jarní dílna-společnými silami si vyzdobit školu na velikonoce, rozvíjet estetické a tvůrčí aktivity

15 8. Téma: Mláďata Vzdělávací nabídka-záměry bloku Domácí zvířata V ZOO Volně žijící zvířata Opakování, evaluační záměry, přání dětí 8.1. Domácí zvířata (uvědomit si, že činnosti lidí mohou ovlivnit život zvířat i vzhled přírody) Zvířata, která žijí na dvoře-slepice-kuře, kohout, kačena-káčátko, husa-housátko, králík, kůň-hříbátko, kráva-telátko, koza-kůzlátko, vepř-selátko, ovce-jehňátko. Typické znaky zvířat-velikost, pohyb, vzhled, způsob života, různé hlasy Užitek z hospodářských zvířat-mléko, maso, vajíčka, tuk, kůže, vlna, peří.. Domácí mazlíčci-které máme doma, jak se o ně staráme, co které zvířátko potřebuje, proč je máme, péče a láska pro ně 8.2. V ZOO ( osvojit si správné chování návštěvníkům v ZOO ke zvířatům) Ptáci-papoušci, orel, sova, jejich život ve voliérách, výlet do ZOO Plazy- užovky, ještěrky, zmije, kobra-terária, encyklopedie.. Zvířátka s kopýtky-kůň, zebra, antilopa, jelen, srnka Zvířata ve vodní nádrži-bobr, delfín, tuleň, tučňák, obrázková kniha Jak se ke zvířátkům správně chovat,odkud k nám přijdou, kdo se o ně staráošetřovatel, přírodní rezervace Volně žijící zvířata Kdo létá-ptáci, motýli, včely, vosy, mouchy, komáři, slunéčka.. Péče zvířat-ptáci staví hnízda, snáší vajíčka,péče o mláďata. Co nesvědčí živočichům-špatné počasí, životní prostředí,( Den země-třídíme odpad), znečištěné toky, potoky, studánka. Koho hledáme-v lese,na poli-zajíc,brouci,na zahradě-krtek,žížala,ježek,koník,u vodyryby, čáp, rak Jak se staráme o zvířátka,ptáky,ryby v zimě-ryby v řece krmení, v lese-krmelec,ptácikrmítka 9. Téma: Májový měsíc Vzdělávací nabídka-záměry bloku U nás doma Svátek matek Živá a neživá příroda Opakování,evaluační záměry,přání dětí 9.1. U nás doma Naše rodina-rodiče,sourozenci,prarodiče,další příbuzní.. Naše obec-kde bydlíme,cesta do MŠ,krásná příroda,lesy,potok,kvetoucí stromy a keře,významné stavby, nové domy, škola, obchod, obecní úřad,,,, Naše zem-hlavní město, Pražský hrad, státní symboly-vlajka, státní znak, hymna, nejznámější města, řeky My a EU-symboly EU, platidla, naši sousedé, získat vztah ke společnosti EU a naší zemi 9.2. Svátek matek ( prožívat radostně sváteční událost) Naše maminky a babičky-proč je máme rádi, dovedeme jim pomáhat, posloucháme je a dáváme jim svou lásku.. Oslava Dne matek-připravíme program pro ně, přáníčka, dárky, vše si dobře promyslíme a překvapíme je besídkou a pohoštěním

16 Kdo patří do naší rodiny-znát jméno a příjmení rodičů, zaměstnání, jména sourozenců. babička a dědeček, čí jsou to rodiče, vnuk, vnučka.. Rodina-místo bezpečí, místo lásky, vzájemné pomoci, tolerance a důvěry, ochrana osobního bezpečí a soukromí Živá a neživá příroda (rozvíjet podvědomí o správném chování člověka k živé a neživé přírodě) Čisté životní prostředí-prospěšnost čistého vzduchu, ekologické chování-třídění odpadu, co jsou skládky na odpad.. Rozmanitost přírody-rostliny, zvířata, chráněné oblasti, hory, lesy, vodní toky a jejich okolí,kvetoucí louky, byliny. Kdo jsou ochránci přírody-chrání čistotu vodních toků, ovzduší, rostliny, stromy, keře Stromy a keře-z čeho se skládají-kořen. kmen, koruna, dělíme je na listnaté a jehličnaté a jaké známe. Neživá příroda-vlastnosti, nerosty, písek, kámen, voda. 10. Téma: Děti a léto Vzdělávací nabídka-záměry bloku Den dětí Brzy budou prázdniny Budu školákem Opakování, evaluační záměry, přání dětí Den dětí (získat podvědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti) Svátek všech dětí-děti ve všech světadílech, černoch, běloch, rasová tolerance, rovnost všech dětí, přátelství, láska Oslavíme svátek společně-pohádkou, sportovními soutěžemi, karnevalem s maskou, připravíme dárky pro kamarády. Co děláme v mateřské škole a doma-učíme se, hrajeme si, sportujeme, společně stolujeme, jsme čistotní a uklízíme po sobě, oslavujeme svátky a narozeniny dětí. Jací jsme-máme dobré srdce, jsme pracovití,máme obratné tělo. hbitý jazýček a bystré oči, máme rádi své kamarády a víme proč Brzy budou prázdniny Těšíme se na prázdniny-co plánujeme, kam pojedeme, jaké sporty budeme hrát.. Uvědomit si nebezpečí-koupání v neznámém prostředí. hry bez dozoru, poznání nových lidí a dětí., nehladit neznámá zvířata.. Léto- pozorování počasí, přírody, vycházky do lesa k rybníku, na louku-poznávání květin.. Jak voní les-poznání stromů, keřů, přírodnin, pečovat o krásnou přírodu, pozorovat zvířata a ptáky, kteří tam žijí, neničit přírodu a chovat se ekologicky, vytvářet výrobky z přírodnin Budu školákem Soutěže pro bystré hlavy-hádanky, rébusy, cvičení šikovnosti a odvahy, umět přijmout výhru a prohru. Bezva hrátky se zvířátky-pojmenovat a rozlišovat exotická zvířata,poznávat jejich mláďata,způsob života,vlastnosti i užitek. Znát odkud zvířata pocházejíprales,poušť.co potřebují k životu Těšíme se na prázdniny-moře,rybník,koupání,sluníčko. Barevné označení-vzdělávací oblasti, které pedagog realizuje podtématy v třídních programech v podobě činností do organizačních forem dne. (hravé aktivity, pohybové aktivity, řízené a skupinové činnosti)

17 Modrá Dítě a jeho tělo Žlutá.. Dítě a jeho psychika Červená. Dítě a ten druhý Bílá... Dítě a společnost Zelená Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje z RVP září-červen) Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ZÁŘÍ 1. TÉMA: Jdeme do školy 0 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 0 Rozvoj komunik. dovednosti (verbálních i never.) a kultivovaného projevu, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, sebevyjádření, řešení problémů). Získání citové samostatnosti 0 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, vztahu k ostatním lidem (rodině, MŠ, v dětském kolektivu) 0 Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, kolektivu) a vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané k tomuto společenství 0 Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ŘÍJEN 2. TÉMA: Barevný podzim 0 Rozvoj a užívání všech smyslů 0 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění), vytváření pojmů, vyjadřování. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 0 Rozvoj kooperativních dovedností, spolupracovat s ostatními ve skupině 0 Rozvoj společenského a estetického vkusu 0 Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit nebo ničit Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc LISTOPAD 3. TÉMA: Podzimní čas 0 Uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle, zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě, osvojení si poznatků adovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 0 Rozvoj komunikativních dovedností, kultivovaného projevu, rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, logického myšlení, rozvoj paměti, pozornosti, rozvoj fantazie 0 Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 0 Rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků, dovedností dítěte, rozvoj schopností projevovat se autenticky, přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny 0 Rozvoj schopností přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

18 Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc PROSINEC 4. TÉMA: Vánoční čas 0 Rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu,dýchání,koordinace ruky, oka apod.) 0 Rozvoj komunik. dovednosti (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat, rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 0 Rozvoj interaktivních schopností ve skupinových hrách 0 Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, podílet se na společenských činnostech), přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 0 Vytvoření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc LEDEN 5. TÉMA: Zima, zima, zimička 0 Vytvoření reálných životních návyků 0 Osvojování si u některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbálních i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické),osvojení si elementárních poznatků o znakový systém a jejich funkci- abeceda, čísla 0 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěti k druhým lidem 0 Rozvoj schopností projevovat se autenticky 0 Pozorování okolí přírody Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ÚNOR 6. TÉMA: Co děláme celý týden 0 Vytváření zdravých postojů jako základů životního stylu 0 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomit si vlastní identitu, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 0 Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 0 Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklé v tomto prostředí 0 Vytvoření elementárního podvědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jeho rozmanitostech, neustálých proměnách Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc BŘEZEN 7. TÉMA: Jaro 0 Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 0 Rozvoj dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), vytváření základů pro práci s informacemi 0 Rozvoj kooperativních dovedností ve skupinách 0 Seznamování se světem lidí,kultury,umění,osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. 0 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

19 Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc DUBEN 8. TÉMA: Mláďata 0 Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí 0 Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 0 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti i ke zvířatům 0 Rozvoj podvědomí o mezilidských morálních hodnotách 0 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc KVĚTEN 9. TÉMA: Májový měsíc 0 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu dýchání, koordinace ruky a oka apod.) 0 Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet,rozvíjet je a city plně prožívat 0 Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině, ochrana osobního bezpečí a soukromí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 0 Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, životu, kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat, rozvoj společenského a estetického vkusu 0 Vytváření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou přírodou a neživou přírodou. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije Navržené dílčí vzděl. cíle (co pedagog u dítěte podporuje) z RVPP na měsíc ČERVEN 10. TÉMA: Děti a léto 0 Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti. 0 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 0 Vytváření prosociálních postojů-rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod. 0 Vytvářet podvědomí o existenci ostatních kultur národností společenství 0 Poznávání jiných kultur, vytvoření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s lidmi, společností

20 6. Podmínky předškolního vzdělávání Podmínky předškolního vzdělávání Přijímání dětí: zápis do MŠ je vyhlašován každoročně v měsíci březnu-rodiče jsou upozorněni vylepením plakátů a písemnou zprávou na webových stránkách obce a časopise Mukařovsko přijímány jsou děti od 3 let, rodičům je nabídnuta adaptace dětí v kolektivu, která je přizpůsobená potřebám dítěte integraci postižených dětí se škola nebrání, ale doposud s takovými dětmi nemá zkušenosti ukončení docházky dítěte-odchod do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ,neomluvená absence minimálně dva měsíce odklad školní docházky-dítě zůstává v MŠ,kde je pro něho vypracován ind. plán činností nebo je rodičům doporučen nultý ročník ZŠ Uhříněves Kritéria pro přijetí MŠ Mukařov 1. Trvalý pobyt v obci 2. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky 3. Dovršení 3 let věku dítěte na začátku školního roku 4. Zaměstnání obou rodičů 5. Nástup matky po MD do práce 6. Celodenní docházka 7. Rodič samoživitel 8. Zapojení rodičů do činnosti pro obec O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ ve spolupráci se školskou komisí a zástupci OÚ. Materiální podmínky škola má tři třídy,ve kterých probíhají celodenní činnosti dle potřeby a záměru vybavení pomůckami,hračkami odpovídá počtu dětí a jejich věku,dle potřeby se doplňují nábytek ve třídách je nový,estetický hračky a pomůcky jsou umístněny tak,aby si je děti mohly půjčovat a aby na ně viděly hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek odpovídá počtu dětí děti se samostatně podílejí na výzdobě školy školní zahrada je dostatečně vybavena Záměry:Výměna oken v prvním patře,vytváření nových pracovních koutů,stálé doplňování hračkami a pomůckami nejen do tříd,ale i pro pobyt na zahradě. Pedagogické a personální podmínky V MŠ pracuje ředitelka učitelky školnice kuchařka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více