Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

2 1. Identifikační údaje Název: Školní druţina při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice Adresa: Školní 4, Kardašova Řečice Předkladatel: Jana Madarová vedoucí vychovatelka školní druţiny Kontakty: telefon Vychovatelky: Jana Madarová - I. oddělení - vedoucí vychovatelka, Romana Růţičková II. oddělení - vychovatelka Veronika Fišerová III. oddělení - vychovatelka Zřizovatel: Město Kardašova Řečice, Náměstí Jaromíra Hrubého 64, Kardašova Řečice Platnost dokumentu: od školního roku 2007/ Charakteristika školní druţiny A) Materiální a prostorové podmínky Školní druţina má nyní 3 oddělení, její povolená kapacita je 90 dětí. Pro svou činnost vyuţívá samostatný objekt, kde jsou tři učebny-herny, malá tělocvična, sociální zařízení, respirium, dva kabinety. Pro pobyt dětí venku je vyuţívána oplocená zahrada s pískovištěm,houpačkami,multifunkčním zařízením, hřištěm s umělým povrchem pro míčové a pohybové hry. Školní druţina je v potřebném rozsahu vybavena hrami, stavebnicemi a skládankami, v jednotlivých odděleních jsou počítače. V letošním školním roce byla druţina nově otevřena, všude je nový nábytek. Školní druţina nyní splňuje veškeré hygienické i prostorové podmínky. B) Personální podmínky Dvě paní vychovatelky jsou plně kvalifikované pro výchovnou činnost ve školní druţině. Mají dlouholetou praxí, snaţí se u ţáků vzbuzovat zájem o činnost, mají organizační schopnosti, znají bezpečnostní pravidla. P. vychovatelka Fišerová si v příštím školním roce kvalifikaci doplní v některém z otevřených kurzů. Své odborné znalosti si doplňují a rozšiřují v akreditovaných kurzech a také samostudiem. C) Spolupráce s rodiči ţáků a s jinými subjekty Rodiče jsou o chování svých dětí informováni osobně při vyzvedávání dětí, prostřednictvím ţákovských kníţek nebo telefonicky. V oblasti kulturní spolupracujeme s místní knihovnou, která pro nás zajišťuje kulturní akce (například besedy nad knihou, soutěţní odpoledne pro děti aj.)

3 3. Charakteristika Školního vzdělávacího programu školní druţiny Školní družiny jsou základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování, nejsou pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazují! Naše školní druţina je zaměřena všestranně. Dbáme na vyváţenost jednotlivých činností, na pravidelný pobyt dětí venku a ochranu jejich zdraví. Podporujeme nadané i méně nadané děti, rozvíjíme jejich dovednosti a kompetence, tělesnou zdatnost a zdravou soutěţivost,. Vhodným střídáním práce a odpočinku přispíváme k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Umoţňuje ţákům smysluplně trávit volný čas. Naše školní druţina je: - důleţitým výchovným partnerem rodiny a školy, - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí a jejich tvořivost, - pomáhá překonávat dětem jejich handicapy a posilovat sebevědomí, - má důleţitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, je místem pro zájmové vyţití dětí, - rozvíjí důleţité osobní a sociální kompetence dětí. Cíle výchovně-vzdělávací práce ve školní druţině V souladu se zaměřením základní školy se školní druţina orientuje na tyto cíle: 1. rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání 2. osvojování si základů hodnot, na nichţ je zaloţena společnost 3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na své okolí Školní druţina podporuje svou činností rozvíjení kompetencí, které vybavují ţáky činnostně zaměřenými a prakticky vyuţitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, občanské a pracovní, ţáci jsou vedeni k účelovému trávení volného času. Obsahy a formy činnosti ve školní druţině Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání. Příleţitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení (besídky, výlety..). Spontánní aktivity zahrnují kaţdodenní individuální klidové činnosti. Odpočinkové činnosti chápeme jako klidové činnosti, ale i jako aktivní odpočinek. Příprava na vyučování zahrnuje hlavně didaktické hry, vypracování úkolů, ale i tématické vycházky.

4 Naše školní druţina organizuje pravidelnou činnost oddělení, pořádá příleţitostné akce, v průběhu dne nabízí spontánní aktivity a umoţňuje ţákům odpočinek a přípravu na vyučování. Výchovná práce ve školní druţině má svá specifika a liší se od organizace vzdělávání ve škole důrazem na tyto poţadavky: Poţadavek pedagogického ovlivňování volného času vychovatelky navozují a motivují děti k co nejrůznějším činnostem Poţadavek dobrovolnosti činnosti jsou přiměřené věku dětí a jejich momentálnímu stavu Poţadavek zajímavosti a zájmovosti činnosti jsou pro děti atraktivní Poţadavek aktivity aktivity volíme tak, aby v nich byli přiměřeně úspěšní všichni ţáci Poţadavek citlivosti a citovosti činnosti přinášejí ţákům kladné emoce Poţadavek prostoru k seberealizaci radost ţáka Bezpečnost a ochrana zdraví dětí Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní druţiny: vhodná struktura reţimu ţáků v druţině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu vhodný pitný reţim zdravé prostředí uţívaných prostorů druţiny podle platných norem ochrana ţáků před úrazy dostupnost prostředků první pomoci Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školní druţině Bezpečnost v místnosti Dodrţovat vnitřní řád organizace. Řád je celoročně vyvěšen na veřejně přístupném místě a ţáci jsou s ním prokazatelně seznámeni. Poučení se zapisuje do pedagogické dokumentace. Zákaz manipulace s elektrickými zařízeními, při činnosti lze uţívat pouze spotřebiče z majetku organizace, které byly prohlédnuty a mají příslušný atest revizního technika. Zákaz vyklánění z oken a manipulace s okny. Naběhat, neskákat, neklouzat se, nestoupat na ţidle, stoly a jiný nábytek. Pouţívat jen bezpečné pomůcky (nůţky s kulatým zakončením). Při jednotlivých zájmových činnostech musí ţáci dbát pokynů vychovatelek (bezpečné zacházení s nůţkami, jehlou, barvami a ostatními pomůckami nutnými při vykonávání jednotlivých zájmových činností). Udrţovat pořádek v místnosti. Během činnosti dodrţovat kázeň a klid. Bezpečnost při vycházkách Při pohybu na komunikacích a v ulicích dodrţovat vyhlášku o silničním provozu, s jejími hlavními zásadami před akcí seznámit účastníky. Před přesunem seznámit děti s trasou a prostorem. Určit místo srazu pro případ, ţe by se některé dítě při přesunu či při hře ztratilo. Před započetím hry vymezit prostor, zkontrolovat osobně, zda nehrozí nebezpečí střepů, injekčních jehel, ţelez apod., zda je prostor přehledný.

5 Pro přechod vozovky pouţívat vyznačené přechody, děti přecházejí hromadně na pokyn vychovatelky, pokud přechod není řízen světly, vychovatelka zajišťuje případné zastavení vozidel uprostřed vozovky a odchází z ní s posledním dítětem. Místa her by neměla být osamělá, dětem připomeneme nebezpečí kontaktu s neznámými osobami. Bezpečnost na hřišti Dodrţovat bezpečnost na nářadí ( neseskakovat z houpaček, z multifunkce, na hřišti pouţívat jen hračky k tomu určené) Vhodné chování dětí na pískovišti (nevynášet písek z pískoviště, písek neházet, pouţívat pouze hračky určené na pískoviště). Při individuálních hrách na hřišti se chovat ohleduplně k ostatním dětem. Sportovní náčiní si kaţdý po sobě uklidí na určené místo.

6 Vnitřní řád školní druţiny 1. Pro činnost ŠD je směrodatné dodrţování předpisů a vyhlášky MŠMT č. 87/1992 Sb. a Metodického pokynu k postavení, organizaci a činnosti ŠD Věstník MŠMT č / ze dne 10.června ŠD je zřízena při ZŠ a MŠ v Kardašově Řečici. 3. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace ţáků. 4. Provozní doba ŠD od 5.50 do hodin. 5. ŠD je rozdělena do 3 oddělení 1. oddělení p. Madarová 2. oddělení p. Růţičková 3.oddělení p. Štroufová (maximální počet 30 ţáků) 6. Vedoucí vychovatelka zodpovídá za chod druţiny. 7. Poplatek za ŠD je 100,-Kč / měsíc způsob hrazení podle Řádu ŠD. 8. Ţáci tř. mají moţnost se do ŠD přihlásit 1. týden v září (ve výjimečných případech po schválení ředitelkou školy v průběhu školního roku). 9. Informace o zdravotním stavu ţáka uvedou rodiče do Zápisního lístku. 10. Ţáci jsou povinni respektovat pokyny a rozhodnutí vychovatelek, dodrţovat Řád ŠD, své chování přizpůsobit činnostem ve ŠD. 11. V případě nedodrţování těchto pokynů bude ţák napomenut, jeho nevhodné chování bude projednáno s rodiči a pokud nedojde k nápravě, bude ţák ze ŠD vyloučen. 12. Při neustálém porušování pravidel bezpečnosti je moţno ţáka vyloučit ze ŠD. 13. Příchod a odchod ţáků ze ŠD se řídí Řádem ŠD, bude řádně vyznačen v zápisním lístku a bude dodrţován! V případě porušování pravidel nenesou vychovatelky za ţáka odpovědnost. 14. Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě před koncem provozní doby ŠD. 15. Kaţdý den v době od do hodin probíhají ve školní druţině zájmové činnosti. Není vhodné tuto dobu narušovat odchodem ţáků, proto si rodiče vyzvednou své dítě před nebo po skončení činnosti 16. V případě nemoci ţáka je třeba vychovatelkám oznámit jeho nepřítomnost - tel. číslo ŠD je Rodiče si sami odhlásí obědy ve školní jídelně tel.číslo školní jídelny je

7 4. Výchovný plán školní druţiny Naše školní druţina se orientuje na výchovnou oblast Člověk a jeho svět. Vzdělávání v této oblasti rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti ţáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Ţáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbliţší okolí. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů. Učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu ţivota, jeho přednostem i problémům. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Obsah Člověk a jeho svět se člení do pěti tématických okruhů: 1. Místo, kde ţijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví 1. Místo, kde ţijeme Náš domov U nás doma - Vyprávíme si o ţivotě naší rodiny - Kreslíme a malujeme, jak trávíme volný čas s rodiči - Zaměstnání našich rodičů- kresba, malba, koláţ Náš dům Popisujeme dům /byt/, ve kterém ţijeme - Kreslíme náš dům - Vyprávíme si, co se stalo v našem domě Škola Naše škola - Procházíme školu, orientujeme se v ní - Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké, co bychom změnili - ilustrace - Zdobíme školní druţinu, vymýšlíme a kreslíme logo druţiny - Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje - Hledáme ve škole nebo blízkém okolí poklad orientační soutěţ Škola- stánek vzdělání - Čteme na pokračování - Tvoříme papírový model školy a jejího nejbliţšího okolí Cesta do školy - Povídáme si o cestě do školy a domů - Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí

8 - Soutěţíme ve znalosti dopravních značek a předpisů - Vyrábíme dopravní značky - Orientujeme se na mapě Čím jezdíme a čím můţeme jezdit - Plánujeme nejkratší cestu na vlakovou i autobusovou zastávku - Výtvarně znázorňujeme dopravní prostředky Cyklista chodec - Soutěţíme ve znalostech dopravní výchovy - Zjišťujeme, co nesmí chybět na našem kole Naše obec, naše město Obec, v níţ ţijeme - Na vycházkách hledáme zajímavosti našeho města - Kreslíme a malujeme místa, kde je nám dobře, kam rádi chodíme - Společně výtvarně zobrazujeme naše město společná práce - Výzdoba školní druţiny - Průvodce naším městem popisujeme a ukazujeme si důleţitá místa našeho města Návštěvníci - Seznamujeme se s posláním pošty,knihovny, lékárny, nákupního střediska, spořitelny postupně tato místa navštěvujeme - Seznamujeme se s prací městského úřadu - Hrajeme si na návštěvníky našeho města Jak ţijeme - Na vycházkách si povídáme o tom, kde v našem městě pracují a co dělají policisté, hasiči,knihovnice, zemědělci, prodavači, lékaři, zdravotní sestry, řidiči, truhláři,zedníci - Kreslíme, čím bychom chtěli být Naši pomocníci - Beseda na téma Ten dělá to a ten zas tohle - Hrajeme si na prodavače a kupující Ztráty a nálezy - Jak bychom se zachovali, kdybychom se ztratili - Hrajeme si na ztráty a nálezy /našli jsme peněţenku atd../ Ochránci pořádku - Besedujeme o práci příslušníků policie a o porušování zákona - Besedujeme s příslušníkem policie o jeho práci Na poště - Posíláme dopisy,hrajeme si na doručovatele - Píšeme pohledy s adresou, kupujeme známky - Hledáme dům, podle adresy Cesta do knihovny - Jdeme navštívit knihovnu - Ptáme se knihovnice,které kníţky jsou nejoblíbenější - Besedujeme o naší nejoblíbenější knize

9 - Diskutuje o hrdinech - Navštěvujeme místní knihovnu - Čteme pověsti a příběhy z našeho regionu - Tvoříme postavičky z pohádek - Vyrábíme záloţku do knihy - Vymýšlíme krátké příběhy s ilustracemi Objevitelé - Na vycházce hledáme zajímavá místa Za humny Výlety do blízkého okolí - Vycházky do nejbliţšího okolí Hrad, Velký - Stavíme krajinu z písku, kamínků, větviček apod. Cestovní abeceda - Soutěţíme, kdo zná více slov od určitého písmene, zajímáme se o vlajky států, které si zapíšeme podle abecedy, kreslíme je Jsem Čech, vím, kde ţiji - Cestujeme prstem po mapě - Sestavujeme mapu Tradice našeho města, obce Jak bylo dříve - Čteme si, posloucháme pověsti našeho regionu, beseduje o historii města - Ilustrujeme přečtené pověsti - Kreslíme znak našeho města, povídáme si o historii, městských barvách Masopust - Vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky - Vyrábíme masopustní masky - Pořádáme karneval - Výzdoba druţiny na karneval Vítáme jaro - Besedujeme o lidových zvycích a tradicích týkajících se jara - Vyrábíme tradiční předměty - Zpíváme si o jaru Slet čarodějnic - Vyrábíme a kreslíme čarodějnice - Připravujeme táborák s opékáním vuřtů Tradiční místní slavnost - Vyprávíme si o našich místních slavnostech a zvycích pouť - Vyrábíme tradiční ozdobné předměty

10 2. Lidé kolem nás Rodina Vizitka naší rodiny - Besedujeme o tom, co očekáváme od rodičů, co oni od nás - Představujeme povolání našich rodičů, kreslíme je Do rodiny patří také dědeček a babička - Povídáme si o našich prarodičích - Zjišťujeme, kdy mají narozeniny a svátek, připravujeme přáníčka Nezapomínáme na další příbuzné - Jak se nazývají ostatní příbuzní tety, strejdové, bratranci, sestřenice - Pokusíme se sestavit rodokmen rodiny Den matek - Besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, kreslíme je - Vyrábíme dárek a přáníčko pro maminky - Učíme se vázat květiny Co vyprávěly peníze - Besedujeme o tom, co je plýtvání /jídlem, penězi, energií/, ptáme se, jak můţeme šetřit - Na vycházce si všímáme cen výrobků - Vyrábíme si své peníze - Hrajeme si na prodavače a kupující Kamarádi Mí kamarádi - Hrajeme si na malíře a malujeme portrét kamaráda - Kreslíme portréty našich vrstevníků, povídáme si o kamarádství - Z namalovaných podobizen vytváříme portrét oddělení - Povídáme si o kamarádech, přátelích a spoluţácích Tichá pošta - Vyprávíme ostatním o našem nejlepším kamarádovi, o jeho vlastnostech - Kaţdý napíše, co se mu na kamarádech líbí a co ne - Učíme se na spoluţácích najít něco dobrého, za co ho pochválíme Učíme se toleranci a pořádku - Hodnotíme naši třídu a domluvíme se, čím bychom ji mohli vylepšit - Hledáme, kde můţeme pomáhat - Besedujeme o tom, jaký máme vztah ke spoluţáků, k dospělým, ke společenským hodnotám - Přemýšlíme o vandalismu,uklízíme si kaţdý své věci, věnujeme se sebeobsluţné práci Nejsme všichni stejní - Uvědomuje si, jak a v čem jsou někteří lidé znevýhodněni

11 - Ve dvojicích zkoušíme role nevidomého a jeho průvodce - Cvičíme hmat - Orientujeme se v prostoru Všude ţijí lidé - Čteme si pohádky z různých světadílů, ilustrujeme je - Vyrábíme pohádkové masky - Povídáme si o jednotlivých jídlech typických pro určité země Svátky a oslavy Kaţdý den má někdo svátek - Seznamujeme se se jmény v kalendáři - Přemýšlíme o tom, jak bychom nejlépe popřáli oslavenci Čas adventní - Vnímáme začínající atmosféru Vánoc, čteme si o Vánocích, připomínám e si čas adventní - Vyrábíme Mikuláše a čerty - Připravujeme si krátké scénky na mikulášskou besídku - Zdobíme třídu Kouzelný čas Vánoc - Vyprávíme si o vánočních zvycích, o těch které se uchovali v našich rodinách - Učíme se koledy - Pozorujeme výzdobu města - Vyrábíme vánoční ozdoby - Zdobíme třídu vánočními motivy - Vyrábíme vánoční přáníčka a drobné dárky Náš karneval - Vyrábíme masky a doplňky k nim - Učíme se tanečky na karnevalovou diskotéku - Uţíváme si karnevalu - Kreslíme, co se nám na karnevalu líbilo Velikonoce - Čteme si o místních zvycích spojených se svátky jara - Malujeme a zdobíme vajíčka - Zdobíme třídu - Učíme se koledy - Vyrábíme velikonoční přáníčka a drobné dárky Den učitelů a ostatních pedagogických pracovníků - Čteme si o J. A. Komenském Náš den D - Povídáme si o významu Dne dětí - Soutěţíme a závodíme - Tančíme na diskotéce

12 Jak se správně chovat Známe kouzelní slovíčka - Besedujeme o kouzelných slovech prosím, děkuji - Hrajeme scénky s kouzelnými slovíčky - Učíme se správně zdravit, oslovovat, poţádat o něco Člověk mezi lidmi - Učíme se společenskému chování scénky - Povídáme si, čím můţeme druhého potěšit - Připravíme si diskotéku, učíme se diskotance - Besedujeme o chování chlapců a dívek - Hodnotíme chování ve školní jídelně Návštěva divadla, koncertu - Vyprávíme si o vhodných oděvech na různé příleţitosti - Malujeme hudební nástroje - Besedujeme o nástrojích v orchestru Jdeme na výstavu - Povídáme si, proč chodíme na výstavy - Připomínáme si, jak se na výstavách chovat Cestou necestou - Připomínáme si vhodné a nevhodné chování v dopravních prostředcích, na silnicích - Na vycházkách si procvičujeme chování na chodníku, silnici, přechodu Mluvíme správně? - Cvičíme si jazyk jazykolamy - Cvičíme rytmus a melodii pomocí říkadel a básniček - Vyprávíme si pohádky a příběhy ze ţivota - Čteme z knih a časopisů Řekni to i beze slov - Pantomimicky předvádíme povolání, sporty - Vyprávíme si o vyuţití lidského těla k neverbální komunikaci V restauraci a u stolu - Pravidla slušného chování ve veřejných prostorách - Učíme se správnému stolování V naší jídelně - Dodrţujeme základní hygienické návyky - Hodnotíme chování u stolu - Dodrţujeme zásady správného stolování

13 3. Lidé a čas Náš denní reţim Co vše stihneme během dne - Vyprávíme si o denním reţimu, rozlišujeme povinnosti a zábavu - Kreslíme, co nás baví - Besedujeme o čase, o jeho vyuţívání - Soutěţíme v odhadu času - Představuje si, co by se stalo, kdyby přestal fungovat čas Jak jsme proţili včerejší den - Besedujeme o vyuţívání času - Plánujeme správný reţim školního dne - Malujeme záţitky z volných dní - Vytváříme leporelo z činností naší školní druţiny Náš kalendář - Tvoříme roční kalendář akcí školní druţiny - Připravujeme náměty na vycházky - Kreslíme obrázky z přírody Kdy se připravujeme do školy - Hrajeme hry, při kterých cvičíme paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost a tvořivé myšlení - Pracujeme s didaktickými hrami - Vyuţíváme počítač pro získávání informací - Sdělujeme si, které předměty máme nejraději Měření času - Kreslíme, malujeme měřidla času - Pozorujeme věţní hodiny Přesnost je zdvořilost králů - Besedujeme o volném čase, jak ho trávíme - Vyprávíme si o významu času - Navštívíme nádraţí a vyhledáme spoje - Besedujeme o nebezpečí spěchu Co jsme dělali v našem volném čase - Vzpomínáme na prázdniny - Malujeme záţitky z prázdnin Jak se lidé mění Kdyţ jsme byli malí - Vyprávíme si příhody z našeho mládí - Malujeme záţitky z dětství - Besedujeme o tom, co v jakém věku umíme

14 Jak se mění věci, budovy, obec Změny našeho města - Srovnáváme stav domů a ulic - Besedujeme o památkách našeho města Kronika školy - Prohlíţíme si kroniku školy - Zakládáme kroniku druţiny Jak pomáhaly děti dříve doma - Srovnáváme situaci dnešních a dřívějších ţáků - Povídáme si o tom, jak pomáháme doma - Malujeme domácí práce Malý pomocník - Besedujeme o domácnosti dříve a dnes - Kreslíme moderní spotřebiče - Vyprávíme si, jak nám technika pomáhá/škodí - Média aneb prostředky, které nám pomáhají poznáváme informační prostředky a prostředky komunikace, jejich vývoj a význam pro lidstvo Naše město dnes a dříve - Sledujeme rozdíly mezi novostavbami a starými domy - Zhotovujeme koláţe našeho města - Staré pověsti české seznamuje se s historií našeho města Lidé a minulost - Čteme si pohádky, říkadla, básničky, hádanky - Ilustrujeme oblíbenou pohádku Jak se bydlelo - Navštěvuje starou část obce a sídliště- hodnotíme rozdíly

15 4. Rozmanitost přírody Příroda okolo nás - rostliny, ţivočichové Jak se mění strom - Pozoruje přírodu - Kreslíme strom v jednotlivých obdobích - Malujeme podzimní listy - Vyuţíváme listy a plody na koláţe Stavíme z přírodnin - Upevňujeme si pravidla chování v přírodě - Sbíráme plody a vyrábíme drobné obrázky - Stavíme objekty z přírodnin - Otiskujeme listy Město v lese - Čteme knihu Ferda Mravenec - Pozoruje a chráníme mraveniště - Stavíme mraveniště z jehličí S hlavou v oblacích - Pozorujeme ţivot na stromech - Učíme se poznávat ptáky podle hlasu - Pozorujeme hnízdo na škole - Krmíme ptáčky v zimě - Pozorujeme stopy ptáků ve sněhu - Besedujeme o lese, o jejích obyvatelích - Sledujeme odlet i přílet ptáků z teplých krajin Naše květiny - Pečujeme o květiny v naší druţině - Vyrábíme květiny do oken Záhady pod kamenem - Sledujeme ţivot pod zvednutým kamenem - Sbíráme zajímavé kameny - Malujeme na oblázky, které jsme si přinesli z vycházky Za dobrodruţstvím - Napodobujeme hlasy zvířat - Soutěţíme ve skládání rozstříhaných obrázků - Poznáváme plody stromů - Nasloucháme zvukům přírody Naši kamarádi zvířata - Vyprávíme si o domácích zvířatech - Kreslíme domácí mazlíčky - Seznamujeme se se ţivotem zvířat

16 Zvířata a jejich mláďata - Na vycházkách pozorujeme ţivočichy ve volné přírodě - Pozorujeme stopy zvířat - Rozdělujeme domácí zvířata, zvířata v ZOO, volně ţijící zvířata - Kreslíme a malujeme zvíře a jejich mláďata Roční období Příroda a my - Besedujeme o ročních obdobích sledujeme změny v přírodě - Čteme si o přírodě - Učíme se básničky a písničky s přírodní tématikou - Malujeme změny v přírodě Podzim - Poznáváme ovoce a zeleninu podle hmatu, chuti i vůně - Malujeme a vyrábíme draky - Besedujeme o sklizni a uchovávání ovoce a zeleniny - Pozorujeme, jak usíná příroda Zima - Besedujeme o pomoci ptákům a zvířatům v zimě - Navštívíme místní sádky Jaro - Pozorujeme jarní práce na poli, zahradě - Kreslíme a malujeme jarní květiny - Kreslíme mláďata zvířata - Poznáváme léčivé rostliny Počasí Pranostika na kaţdý den - Seznamujeme se s pranostikami - Porovnáváme pranostiky s vývojem počasí Hra na rosničky - Sledujeme předpověď počasí a porovnáváme, jak u nás bylo Voda Vodní hrátky - Besedujeme o vodě - Kreslíme koloběh vody v přírodě Chráníme své ţivotní prostředí Den Země - Při vycházkách pozorujeme čistotu a úpravu v okolí - Besedujeme o pomoci ţivé i neţivé přírodě - Pomáháme při úklidu školí druţiny - Třídění odpadů do kontejnéru Co do přírody nepatří - Besedujeme o tom, co do přírody patří, co ne

17 - Všímáme si, co přírodě škodí - Nebezpečí ohně v přírodě Chráníme ţivotní prostředí - Besedujeme o ţivotě zvířat ve volné přírodě - Sledujeme ţivot ţivočichů i rostlin - Kreslíme ţivočichy, rostliny 5. Člověk a jeho zdraví Poznáváme své tělo Já my - Hrajeme hru Hlava, koleno, ruce,pata - Soutěţíme v kvízu jak znám své tělo Pečujeme o své zdraví Naše tělo-kouzla pro zdraví - Vyprávíme si o zdravém ţivotním stylu - Správné odpočívání a relaxace Čistota půl zdraví - Běţná denní hygiena - Besedujeme o osobní hygieně a jejím významu - Ujasňujeme si hygienické zásady při rýmě, kašli, pouţívání WC, stolování Náš zdravý jídelníček - Zásady zdravé výţivy - Kreslíme ovoce a zeleninu - Sestavujeme zdravý jídelníček - Malujeme zdravé potraviny - Vystřihujeme obrázky různých jídel - Besedujeme o vitamínech - Soutěţíme v poznávání ovoce a zeleniny Poznáváme houby - Poznáváme houby pracujeme s atlasem hub - Malujeme houby - Vyrábíme podzimní les s houbami

18 Chci být zdravý - Povídáme si jak pečovat o své zdraví - Jdeme na vycházku ke zdravotnímu středisku - Vyprávíme si o reţimu dne při nemoci - Při tělovýchovných chvilkách procvičujeme své tělo - Nezapomínáme na náš chrup U lékaře - Vyprávíme si, jak předcházet úrazům - Hrajeme si na lékaře a pacienta - Učíme se zásadám první pomoci - Přenášíme zraněného Co nás můţe ohrozit - Jak se chovat, abychom se vyhnuli úrazu - Učíme se přivolat pomoc Chci být fit - Besedujeme o návykových látkách, s nimiţ se můţeme setkat - Kreslíme návrhy plakátů proti kouření a uţívání návykových látek Chodíme ven kaţdý den Kaţdodenní pobyt venku - Denně chodíme na vycházky, na hřiště - Soutěţíme s míčem, se švihadly, s kruhy - Závodíme Příroda naše tělocvična - Při vycházkách překonáváme přírodní překáţky - Prohlubujeme znalosti o přírodě - Hrajeme pohybové hry Zimní radovánky - Při vycházkách sledujeme stopy zvířat - Soutěţíme ve stavbě sněhuláků - Závodíme v hodu sněhovou koulí - Vyšlapáváme labyrint Míčové hry - Seznamujeme se s pravidly míčových her - Nacvičujeme vybíjenou a fotbal Sportovní odpoledne - Připravujeme sportovní odpoledne - Kreslíme sportovce

19 5. Učební osnovy Během roku pracujeme v projektech podle ročních období: Uţ je září v kalendáři adaptace prvňáčků ve škole, noví kamarádi, dospělí, bezpečnost při činnostech Pan podzim vypráví barvy podzimu, proměnlivost přírody, vztah a péče k přírodě, práce s přírodními materiály, ovoce a zelenina, podzimní práce Těšíme se na Vánoce vánoční přípravy, advent, Vánoce, zvyky a tradice, mikulášská a vánoční besídka Paní zima zimní příroda, stavby ze sněhu, zvířátka v lese, bobování, výtvarné soutěţe, ochrana zdraví Vítáme jaro svět kolem nás se probouzí, Velikonoce, Den Země, měsíc lesů, čistoty a mláďat duben, Den matek Hurá do soutěţí pohybové činnosti, Den dětí, branná hra, výlet 6. Hodnocení a autoevaluace V naší školní druţině si vedeme fotodokumentaci i videodokumentaci významnějších akcí, které v průběhu roku probíhají. Dětem dáváme prostor pro sdělení svého názoru (kaţdodenní starosti ve škole, v druţině, doma, kamarádi šikana). Nezapomínáme na pochvaly, ale i hodnotíme nesprávné chování dětí. Rodiče mají moţnost se vyjadřovat k práci ve školní druţině, nejčastěji při vyzvedávání dětí, kdy jsou v přímém kontaktu s vychovatelkami. V Kardašově Řečici dne... Jana Madarová vedoucí vychovatelka ŠD Milada Průšová ředitelka školy Aktualizace dokumentu Jana Madarová vedoucí vychovatelka ŠD Ing. Jana Hýbková ředitelka školy

20 PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁŘÍ Zápis dětí do školní druţiny - rozdělení do oddělení Seznámení s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech ve ŠD, s řádem ŠD Jablíčkování Seznamujeme se s celoroční hrou SAFARI ŘÍJEN Píšeme kroniku školní druţiny Světový den zvířátek Návštěva mlýna - Cikar Jak voní podzim vyuţití darů přírody U nás doma ţivot v naší rodině LISTOPAD Připravujeme se na jarmark Strašidelné hemţení - Halloween Hledání ztraceného času aneb po stopách historie K. Řečice Větrná přání Moudrá sova vědomostní soutěţ Rybníky a rybníkářství PROSINEC Adventní čas Mikulášská besídka Uţ nastává vánoční čas Vánoční besídka LEDEN Bude zima, bude mráz Pexesiáda Voda čaruje voda ve všech podobách Příroda kolem nás výtvarná soutěţ

21 Sněhuláci ÚNOR Ať vás zuby nebolí Druţinový karneval Sněhové nápady Plyšákový den Sportovní soutěţní odpoledne - turnaje BŘEZEN Týden s pohádkou MISS a MISSák školní druţiny Přišlo jaro, kdo je se mnou přivítá Hody, hody, doprovody Ekologický projekt DUBEN Dopravní soutěţ Putování za ţabičkou ochrana obojţivelníků na jaře projekt Barevný týden Země v době dinosaurů projekt KVĚTEN Moje maminka Sluníčkový den Kytice, kytky, kytičky Indiánský týden Výlet školní druţiny ČERVEN Den dětí Sportovní odpoledne Doktor Bolítko první pomoc Rozloučení se školním rokem Silvestr ve školní druţině

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV Název školy Adresa školy Ředitel školy Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola Sever, Luţická 1208, Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY.. Mgr. Milan Kučera ředitel ZŠ Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika ŠD 2.1 Co nabízí naše

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí 2010/2011 Letíme do Země Fantazie 2011/2012 Letíme pro Pohádkové klíče 2012/2013 Letíme za Ročním obdobím

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě Plán práce školní družiny 2014/2015 Září Seznámení se školou Učíme se orientovat ve škole Prohlížíme si učebny a třídy školy Seznamuje se se

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD Navazuje na ŠVP 1. stupně Rozpracovaní oblast : Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví Tématické

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 3. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie 1. CÍL: rozvoj a výchova dítěte k smysluplnému vyuţívání volného času zvyšování sociálních kompetencí

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO 1. KAMARÁDI slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ udržujeme kamarádské vztahy kolektivní hry veselé prázdninové písničky výtvarná soutěž : ŠKOLA A JÁ ( tuš a vodové barvy) vycházky

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy : Jungmannova základní škola Plzeňská 30 Beroun 2 01 IČO: 70975019 IZO: 002050579

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Adresa školy : Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola praktická Bochov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 113000235 IČ 70568146 Adresa školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

S KAMARÁDY POZNÁM VĚCÍ A TO ZATO STOJÍ PŘECI

S KAMARÁDY POZNÁM VĚCÍ A TO ZATO STOJÍ PŘECI S KAMARÁDY POZNÁM VĚCÍ A TO ZATO STOJÍ PŘECI KONTAKTNÍ ÚDAJE: 607812383 DRUŽINOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO 2. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU U ŠKOLY 208 252 46 VRANÉ NAD VLTAVOU TVŮRCE ŠVP:

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN 2 Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Jablůnka, okres Vsetín Obsah: 1. Cíle výchovně vzdělávací práce

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST Platnost dokumentu od 1.9.2009 V Kněžmostě 31.8.2009 ředitelka školy Od 1. 8. 2013 Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy 1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu STROM ZÁBAVY A ODPOČINKU

Školní vzdělávací program pro školní družinu STROM ZÁBAVY A ODPOČINKU Školní vzdělávací program pro školní družinu STROM ZÁBAVY A ODPOČINKU 1 Obsah: Charakteristika školní družiny:... 1 Formy a metody práce:... 3 Analýza SWOT:... 4 Specifické cíle:... 6 Cíle výchovy ve ŠD:...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BENEŠOV, DUKELSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BENEŠOV, DUKELSKÁ Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Strana 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 Vzdělávací program školní družiny MY JSME KAMARÁDI Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Strana 5 1. Identifikační

Více

Charakteristika dětí, délka a časový plán vzdělávání Ekonomické podmínky Bezpečnost práce a ochrana zdraví Vnitřní řád školní družiny a)

Charakteristika dětí, délka a časový plán vzdělávání Ekonomické podmínky Bezpečnost práce a ochrana zdraví Vnitřní řád školní družiny a) ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola v Polici nad Metují Na Babí 190 Ředitel: Mgr. Karel Nývlt Zástupce 1. stupně: Mgr. Jana Šulcová Školní družina

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání

ŠVP pro zájmové vzdělávání ŠVP pro zájmové vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel 3 2. Charakteristika školní družiny 3 3. Cíle vzdělávání 3 4. Délka a časový plán vzdělávání 4 5. Formy vzdělávání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Spolu se měníme k lepšímu - Školní vzdělávací program pro zájmové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny Předkladatel: Základní škola Moravské Bránice Moravské Bránice 74 664 64 Dolní Kounice

Více

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin.

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin. Pro školní rok 2012 / 2013 1 Naši ŠD navštěvují žáci 1. 4. ročníku ZŠ. Tvoří jí 11 oddělení, přičemž průměrná naplněnost je 30 žáků. Činnost vychází z pedagogicky. Cílem naší práce je snaha o vytvoření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY.

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. B. ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí Pohodová školní družina Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. Platnost dokumentu: Od

Více

INTERAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVA ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

INTERAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVA ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY INTERAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVA VARNSDORF ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ------------------------------------------------------------------------------- Činnosti ve

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632 Identifikační údaje: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75 Ředitel: Vychovatelka: Mgr. Petr Machálek Anna Kremláčková Tel. číslo: 515 337 632 Webové

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Tišnov, náměstí 28. října 1708. Domeček plný her a pohody

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Tišnov, náměstí 28. října 1708. Domeček plný her a pohody Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Tišnov, náměstí 28. října 1708 Domeček plný her a pohody Adresa školy: Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, Tišnov 666 01 Ředitel školy:

Více