Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

2 1. Identifikační údaje Název: Školní druţina při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice Adresa: Školní 4, Kardašova Řečice Předkladatel: Jana Madarová vedoucí vychovatelka školní druţiny Kontakty: telefon Vychovatelky: Jana Madarová - I. oddělení - vedoucí vychovatelka, Romana Růţičková II. oddělení - vychovatelka Veronika Fišerová III. oddělení - vychovatelka Zřizovatel: Město Kardašova Řečice, Náměstí Jaromíra Hrubého 64, Kardašova Řečice Platnost dokumentu: od školního roku 2007/ Charakteristika školní druţiny A) Materiální a prostorové podmínky Školní druţina má nyní 3 oddělení, její povolená kapacita je 90 dětí. Pro svou činnost vyuţívá samostatný objekt, kde jsou tři učebny-herny, malá tělocvična, sociální zařízení, respirium, dva kabinety. Pro pobyt dětí venku je vyuţívána oplocená zahrada s pískovištěm,houpačkami,multifunkčním zařízením, hřištěm s umělým povrchem pro míčové a pohybové hry. Školní druţina je v potřebném rozsahu vybavena hrami, stavebnicemi a skládankami, v jednotlivých odděleních jsou počítače. V letošním školním roce byla druţina nově otevřena, všude je nový nábytek. Školní druţina nyní splňuje veškeré hygienické i prostorové podmínky. B) Personální podmínky Dvě paní vychovatelky jsou plně kvalifikované pro výchovnou činnost ve školní druţině. Mají dlouholetou praxí, snaţí se u ţáků vzbuzovat zájem o činnost, mají organizační schopnosti, znají bezpečnostní pravidla. P. vychovatelka Fišerová si v příštím školním roce kvalifikaci doplní v některém z otevřených kurzů. Své odborné znalosti si doplňují a rozšiřují v akreditovaných kurzech a také samostudiem. C) Spolupráce s rodiči ţáků a s jinými subjekty Rodiče jsou o chování svých dětí informováni osobně při vyzvedávání dětí, prostřednictvím ţákovských kníţek nebo telefonicky. V oblasti kulturní spolupracujeme s místní knihovnou, která pro nás zajišťuje kulturní akce (například besedy nad knihou, soutěţní odpoledne pro děti aj.)

3 3. Charakteristika Školního vzdělávacího programu školní druţiny Školní družiny jsou základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování, nejsou pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazují! Naše školní druţina je zaměřena všestranně. Dbáme na vyváţenost jednotlivých činností, na pravidelný pobyt dětí venku a ochranu jejich zdraví. Podporujeme nadané i méně nadané děti, rozvíjíme jejich dovednosti a kompetence, tělesnou zdatnost a zdravou soutěţivost,. Vhodným střídáním práce a odpočinku přispíváme k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Umoţňuje ţákům smysluplně trávit volný čas. Naše školní druţina je: - důleţitým výchovným partnerem rodiny a školy, - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí a jejich tvořivost, - pomáhá překonávat dětem jejich handicapy a posilovat sebevědomí, - má důleţitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, je místem pro zájmové vyţití dětí, - rozvíjí důleţité osobní a sociální kompetence dětí. Cíle výchovně-vzdělávací práce ve školní druţině V souladu se zaměřením základní školy se školní druţina orientuje na tyto cíle: 1. rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání 2. osvojování si základů hodnot, na nichţ je zaloţena společnost 3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na své okolí Školní druţina podporuje svou činností rozvíjení kompetencí, které vybavují ţáky činnostně zaměřenými a prakticky vyuţitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, občanské a pracovní, ţáci jsou vedeni k účelovému trávení volného času. Obsahy a formy činnosti ve školní druţině Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání. Příleţitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení (besídky, výlety..). Spontánní aktivity zahrnují kaţdodenní individuální klidové činnosti. Odpočinkové činnosti chápeme jako klidové činnosti, ale i jako aktivní odpočinek. Příprava na vyučování zahrnuje hlavně didaktické hry, vypracování úkolů, ale i tématické vycházky.

4 Naše školní druţina organizuje pravidelnou činnost oddělení, pořádá příleţitostné akce, v průběhu dne nabízí spontánní aktivity a umoţňuje ţákům odpočinek a přípravu na vyučování. Výchovná práce ve školní druţině má svá specifika a liší se od organizace vzdělávání ve škole důrazem na tyto poţadavky: Poţadavek pedagogického ovlivňování volného času vychovatelky navozují a motivují děti k co nejrůznějším činnostem Poţadavek dobrovolnosti činnosti jsou přiměřené věku dětí a jejich momentálnímu stavu Poţadavek zajímavosti a zájmovosti činnosti jsou pro děti atraktivní Poţadavek aktivity aktivity volíme tak, aby v nich byli přiměřeně úspěšní všichni ţáci Poţadavek citlivosti a citovosti činnosti přinášejí ţákům kladné emoce Poţadavek prostoru k seberealizaci radost ţáka Bezpečnost a ochrana zdraví dětí Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní druţiny: vhodná struktura reţimu ţáků v druţině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu vhodný pitný reţim zdravé prostředí uţívaných prostorů druţiny podle platných norem ochrana ţáků před úrazy dostupnost prostředků první pomoci Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školní druţině Bezpečnost v místnosti Dodrţovat vnitřní řád organizace. Řád je celoročně vyvěšen na veřejně přístupném místě a ţáci jsou s ním prokazatelně seznámeni. Poučení se zapisuje do pedagogické dokumentace. Zákaz manipulace s elektrickými zařízeními, při činnosti lze uţívat pouze spotřebiče z majetku organizace, které byly prohlédnuty a mají příslušný atest revizního technika. Zákaz vyklánění z oken a manipulace s okny. Naběhat, neskákat, neklouzat se, nestoupat na ţidle, stoly a jiný nábytek. Pouţívat jen bezpečné pomůcky (nůţky s kulatým zakončením). Při jednotlivých zájmových činnostech musí ţáci dbát pokynů vychovatelek (bezpečné zacházení s nůţkami, jehlou, barvami a ostatními pomůckami nutnými při vykonávání jednotlivých zájmových činností). Udrţovat pořádek v místnosti. Během činnosti dodrţovat kázeň a klid. Bezpečnost při vycházkách Při pohybu na komunikacích a v ulicích dodrţovat vyhlášku o silničním provozu, s jejími hlavními zásadami před akcí seznámit účastníky. Před přesunem seznámit děti s trasou a prostorem. Určit místo srazu pro případ, ţe by se některé dítě při přesunu či při hře ztratilo. Před započetím hry vymezit prostor, zkontrolovat osobně, zda nehrozí nebezpečí střepů, injekčních jehel, ţelez apod., zda je prostor přehledný.

5 Pro přechod vozovky pouţívat vyznačené přechody, děti přecházejí hromadně na pokyn vychovatelky, pokud přechod není řízen světly, vychovatelka zajišťuje případné zastavení vozidel uprostřed vozovky a odchází z ní s posledním dítětem. Místa her by neměla být osamělá, dětem připomeneme nebezpečí kontaktu s neznámými osobami. Bezpečnost na hřišti Dodrţovat bezpečnost na nářadí ( neseskakovat z houpaček, z multifunkce, na hřišti pouţívat jen hračky k tomu určené) Vhodné chování dětí na pískovišti (nevynášet písek z pískoviště, písek neházet, pouţívat pouze hračky určené na pískoviště). Při individuálních hrách na hřišti se chovat ohleduplně k ostatním dětem. Sportovní náčiní si kaţdý po sobě uklidí na určené místo.

6 Vnitřní řád školní druţiny 1. Pro činnost ŠD je směrodatné dodrţování předpisů a vyhlášky MŠMT č. 87/1992 Sb. a Metodického pokynu k postavení, organizaci a činnosti ŠD Věstník MŠMT č / ze dne 10.června ŠD je zřízena při ZŠ a MŠ v Kardašově Řečici. 3. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace ţáků. 4. Provozní doba ŠD od 5.50 do hodin. 5. ŠD je rozdělena do 3 oddělení 1. oddělení p. Madarová 2. oddělení p. Růţičková 3.oddělení p. Štroufová (maximální počet 30 ţáků) 6. Vedoucí vychovatelka zodpovídá za chod druţiny. 7. Poplatek za ŠD je 100,-Kč / měsíc způsob hrazení podle Řádu ŠD. 8. Ţáci tř. mají moţnost se do ŠD přihlásit 1. týden v září (ve výjimečných případech po schválení ředitelkou školy v průběhu školního roku). 9. Informace o zdravotním stavu ţáka uvedou rodiče do Zápisního lístku. 10. Ţáci jsou povinni respektovat pokyny a rozhodnutí vychovatelek, dodrţovat Řád ŠD, své chování přizpůsobit činnostem ve ŠD. 11. V případě nedodrţování těchto pokynů bude ţák napomenut, jeho nevhodné chování bude projednáno s rodiči a pokud nedojde k nápravě, bude ţák ze ŠD vyloučen. 12. Při neustálém porušování pravidel bezpečnosti je moţno ţáka vyloučit ze ŠD. 13. Příchod a odchod ţáků ze ŠD se řídí Řádem ŠD, bude řádně vyznačen v zápisním lístku a bude dodrţován! V případě porušování pravidel nenesou vychovatelky za ţáka odpovědnost. 14. Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě před koncem provozní doby ŠD. 15. Kaţdý den v době od do hodin probíhají ve školní druţině zájmové činnosti. Není vhodné tuto dobu narušovat odchodem ţáků, proto si rodiče vyzvednou své dítě před nebo po skončení činnosti 16. V případě nemoci ţáka je třeba vychovatelkám oznámit jeho nepřítomnost - tel. číslo ŠD je Rodiče si sami odhlásí obědy ve školní jídelně tel.číslo školní jídelny je

7 4. Výchovný plán školní druţiny Naše školní druţina se orientuje na výchovnou oblast Člověk a jeho svět. Vzdělávání v této oblasti rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti ţáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Ţáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbliţší okolí. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů. Učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu ţivota, jeho přednostem i problémům. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Obsah Člověk a jeho svět se člení do pěti tématických okruhů: 1. Místo, kde ţijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví 1. Místo, kde ţijeme Náš domov U nás doma - Vyprávíme si o ţivotě naší rodiny - Kreslíme a malujeme, jak trávíme volný čas s rodiči - Zaměstnání našich rodičů- kresba, malba, koláţ Náš dům Popisujeme dům /byt/, ve kterém ţijeme - Kreslíme náš dům - Vyprávíme si, co se stalo v našem domě Škola Naše škola - Procházíme školu, orientujeme se v ní - Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké, co bychom změnili - ilustrace - Zdobíme školní druţinu, vymýšlíme a kreslíme logo druţiny - Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje - Hledáme ve škole nebo blízkém okolí poklad orientační soutěţ Škola- stánek vzdělání - Čteme na pokračování - Tvoříme papírový model školy a jejího nejbliţšího okolí Cesta do školy - Povídáme si o cestě do školy a domů - Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí

8 - Soutěţíme ve znalosti dopravních značek a předpisů - Vyrábíme dopravní značky - Orientujeme se na mapě Čím jezdíme a čím můţeme jezdit - Plánujeme nejkratší cestu na vlakovou i autobusovou zastávku - Výtvarně znázorňujeme dopravní prostředky Cyklista chodec - Soutěţíme ve znalostech dopravní výchovy - Zjišťujeme, co nesmí chybět na našem kole Naše obec, naše město Obec, v níţ ţijeme - Na vycházkách hledáme zajímavosti našeho města - Kreslíme a malujeme místa, kde je nám dobře, kam rádi chodíme - Společně výtvarně zobrazujeme naše město společná práce - Výzdoba školní druţiny - Průvodce naším městem popisujeme a ukazujeme si důleţitá místa našeho města Návštěvníci - Seznamujeme se s posláním pošty,knihovny, lékárny, nákupního střediska, spořitelny postupně tato místa navštěvujeme - Seznamujeme se s prací městského úřadu - Hrajeme si na návštěvníky našeho města Jak ţijeme - Na vycházkách si povídáme o tom, kde v našem městě pracují a co dělají policisté, hasiči,knihovnice, zemědělci, prodavači, lékaři, zdravotní sestry, řidiči, truhláři,zedníci - Kreslíme, čím bychom chtěli být Naši pomocníci - Beseda na téma Ten dělá to a ten zas tohle - Hrajeme si na prodavače a kupující Ztráty a nálezy - Jak bychom se zachovali, kdybychom se ztratili - Hrajeme si na ztráty a nálezy /našli jsme peněţenku atd../ Ochránci pořádku - Besedujeme o práci příslušníků policie a o porušování zákona - Besedujeme s příslušníkem policie o jeho práci Na poště - Posíláme dopisy,hrajeme si na doručovatele - Píšeme pohledy s adresou, kupujeme známky - Hledáme dům, podle adresy Cesta do knihovny - Jdeme navštívit knihovnu - Ptáme se knihovnice,které kníţky jsou nejoblíbenější - Besedujeme o naší nejoblíbenější knize

9 - Diskutuje o hrdinech - Navštěvujeme místní knihovnu - Čteme pověsti a příběhy z našeho regionu - Tvoříme postavičky z pohádek - Vyrábíme záloţku do knihy - Vymýšlíme krátké příběhy s ilustracemi Objevitelé - Na vycházce hledáme zajímavá místa Za humny Výlety do blízkého okolí - Vycházky do nejbliţšího okolí Hrad, Velký - Stavíme krajinu z písku, kamínků, větviček apod. Cestovní abeceda - Soutěţíme, kdo zná více slov od určitého písmene, zajímáme se o vlajky států, které si zapíšeme podle abecedy, kreslíme je Jsem Čech, vím, kde ţiji - Cestujeme prstem po mapě - Sestavujeme mapu Tradice našeho města, obce Jak bylo dříve - Čteme si, posloucháme pověsti našeho regionu, beseduje o historii města - Ilustrujeme přečtené pověsti - Kreslíme znak našeho města, povídáme si o historii, městských barvách Masopust - Vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky - Vyrábíme masopustní masky - Pořádáme karneval - Výzdoba druţiny na karneval Vítáme jaro - Besedujeme o lidových zvycích a tradicích týkajících se jara - Vyrábíme tradiční předměty - Zpíváme si o jaru Slet čarodějnic - Vyrábíme a kreslíme čarodějnice - Připravujeme táborák s opékáním vuřtů Tradiční místní slavnost - Vyprávíme si o našich místních slavnostech a zvycích pouť - Vyrábíme tradiční ozdobné předměty

10 2. Lidé kolem nás Rodina Vizitka naší rodiny - Besedujeme o tom, co očekáváme od rodičů, co oni od nás - Představujeme povolání našich rodičů, kreslíme je Do rodiny patří také dědeček a babička - Povídáme si o našich prarodičích - Zjišťujeme, kdy mají narozeniny a svátek, připravujeme přáníčka Nezapomínáme na další příbuzné - Jak se nazývají ostatní příbuzní tety, strejdové, bratranci, sestřenice - Pokusíme se sestavit rodokmen rodiny Den matek - Besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, kreslíme je - Vyrábíme dárek a přáníčko pro maminky - Učíme se vázat květiny Co vyprávěly peníze - Besedujeme o tom, co je plýtvání /jídlem, penězi, energií/, ptáme se, jak můţeme šetřit - Na vycházce si všímáme cen výrobků - Vyrábíme si své peníze - Hrajeme si na prodavače a kupující Kamarádi Mí kamarádi - Hrajeme si na malíře a malujeme portrét kamaráda - Kreslíme portréty našich vrstevníků, povídáme si o kamarádství - Z namalovaných podobizen vytváříme portrét oddělení - Povídáme si o kamarádech, přátelích a spoluţácích Tichá pošta - Vyprávíme ostatním o našem nejlepším kamarádovi, o jeho vlastnostech - Kaţdý napíše, co se mu na kamarádech líbí a co ne - Učíme se na spoluţácích najít něco dobrého, za co ho pochválíme Učíme se toleranci a pořádku - Hodnotíme naši třídu a domluvíme se, čím bychom ji mohli vylepšit - Hledáme, kde můţeme pomáhat - Besedujeme o tom, jaký máme vztah ke spoluţáků, k dospělým, ke společenským hodnotám - Přemýšlíme o vandalismu,uklízíme si kaţdý své věci, věnujeme se sebeobsluţné práci Nejsme všichni stejní - Uvědomuje si, jak a v čem jsou někteří lidé znevýhodněni

11 - Ve dvojicích zkoušíme role nevidomého a jeho průvodce - Cvičíme hmat - Orientujeme se v prostoru Všude ţijí lidé - Čteme si pohádky z různých světadílů, ilustrujeme je - Vyrábíme pohádkové masky - Povídáme si o jednotlivých jídlech typických pro určité země Svátky a oslavy Kaţdý den má někdo svátek - Seznamujeme se se jmény v kalendáři - Přemýšlíme o tom, jak bychom nejlépe popřáli oslavenci Čas adventní - Vnímáme začínající atmosféru Vánoc, čteme si o Vánocích, připomínám e si čas adventní - Vyrábíme Mikuláše a čerty - Připravujeme si krátké scénky na mikulášskou besídku - Zdobíme třídu Kouzelný čas Vánoc - Vyprávíme si o vánočních zvycích, o těch které se uchovali v našich rodinách - Učíme se koledy - Pozorujeme výzdobu města - Vyrábíme vánoční ozdoby - Zdobíme třídu vánočními motivy - Vyrábíme vánoční přáníčka a drobné dárky Náš karneval - Vyrábíme masky a doplňky k nim - Učíme se tanečky na karnevalovou diskotéku - Uţíváme si karnevalu - Kreslíme, co se nám na karnevalu líbilo Velikonoce - Čteme si o místních zvycích spojených se svátky jara - Malujeme a zdobíme vajíčka - Zdobíme třídu - Učíme se koledy - Vyrábíme velikonoční přáníčka a drobné dárky Den učitelů a ostatních pedagogických pracovníků - Čteme si o J. A. Komenském Náš den D - Povídáme si o významu Dne dětí - Soutěţíme a závodíme - Tančíme na diskotéce

12 Jak se správně chovat Známe kouzelní slovíčka - Besedujeme o kouzelných slovech prosím, děkuji - Hrajeme scénky s kouzelnými slovíčky - Učíme se správně zdravit, oslovovat, poţádat o něco Člověk mezi lidmi - Učíme se společenskému chování scénky - Povídáme si, čím můţeme druhého potěšit - Připravíme si diskotéku, učíme se diskotance - Besedujeme o chování chlapců a dívek - Hodnotíme chování ve školní jídelně Návštěva divadla, koncertu - Vyprávíme si o vhodných oděvech na různé příleţitosti - Malujeme hudební nástroje - Besedujeme o nástrojích v orchestru Jdeme na výstavu - Povídáme si, proč chodíme na výstavy - Připomínáme si, jak se na výstavách chovat Cestou necestou - Připomínáme si vhodné a nevhodné chování v dopravních prostředcích, na silnicích - Na vycházkách si procvičujeme chování na chodníku, silnici, přechodu Mluvíme správně? - Cvičíme si jazyk jazykolamy - Cvičíme rytmus a melodii pomocí říkadel a básniček - Vyprávíme si pohádky a příběhy ze ţivota - Čteme z knih a časopisů Řekni to i beze slov - Pantomimicky předvádíme povolání, sporty - Vyprávíme si o vyuţití lidského těla k neverbální komunikaci V restauraci a u stolu - Pravidla slušného chování ve veřejných prostorách - Učíme se správnému stolování V naší jídelně - Dodrţujeme základní hygienické návyky - Hodnotíme chování u stolu - Dodrţujeme zásady správného stolování

13 3. Lidé a čas Náš denní reţim Co vše stihneme během dne - Vyprávíme si o denním reţimu, rozlišujeme povinnosti a zábavu - Kreslíme, co nás baví - Besedujeme o čase, o jeho vyuţívání - Soutěţíme v odhadu času - Představuje si, co by se stalo, kdyby přestal fungovat čas Jak jsme proţili včerejší den - Besedujeme o vyuţívání času - Plánujeme správný reţim školního dne - Malujeme záţitky z volných dní - Vytváříme leporelo z činností naší školní druţiny Náš kalendář - Tvoříme roční kalendář akcí školní druţiny - Připravujeme náměty na vycházky - Kreslíme obrázky z přírody Kdy se připravujeme do školy - Hrajeme hry, při kterých cvičíme paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost a tvořivé myšlení - Pracujeme s didaktickými hrami - Vyuţíváme počítač pro získávání informací - Sdělujeme si, které předměty máme nejraději Měření času - Kreslíme, malujeme měřidla času - Pozorujeme věţní hodiny Přesnost je zdvořilost králů - Besedujeme o volném čase, jak ho trávíme - Vyprávíme si o významu času - Navštívíme nádraţí a vyhledáme spoje - Besedujeme o nebezpečí spěchu Co jsme dělali v našem volném čase - Vzpomínáme na prázdniny - Malujeme záţitky z prázdnin Jak se lidé mění Kdyţ jsme byli malí - Vyprávíme si příhody z našeho mládí - Malujeme záţitky z dětství - Besedujeme o tom, co v jakém věku umíme

14 Jak se mění věci, budovy, obec Změny našeho města - Srovnáváme stav domů a ulic - Besedujeme o památkách našeho města Kronika školy - Prohlíţíme si kroniku školy - Zakládáme kroniku druţiny Jak pomáhaly děti dříve doma - Srovnáváme situaci dnešních a dřívějších ţáků - Povídáme si o tom, jak pomáháme doma - Malujeme domácí práce Malý pomocník - Besedujeme o domácnosti dříve a dnes - Kreslíme moderní spotřebiče - Vyprávíme si, jak nám technika pomáhá/škodí - Média aneb prostředky, které nám pomáhají poznáváme informační prostředky a prostředky komunikace, jejich vývoj a význam pro lidstvo Naše město dnes a dříve - Sledujeme rozdíly mezi novostavbami a starými domy - Zhotovujeme koláţe našeho města - Staré pověsti české seznamuje se s historií našeho města Lidé a minulost - Čteme si pohádky, říkadla, básničky, hádanky - Ilustrujeme oblíbenou pohádku Jak se bydlelo - Navštěvuje starou část obce a sídliště- hodnotíme rozdíly

15 4. Rozmanitost přírody Příroda okolo nás - rostliny, ţivočichové Jak se mění strom - Pozoruje přírodu - Kreslíme strom v jednotlivých obdobích - Malujeme podzimní listy - Vyuţíváme listy a plody na koláţe Stavíme z přírodnin - Upevňujeme si pravidla chování v přírodě - Sbíráme plody a vyrábíme drobné obrázky - Stavíme objekty z přírodnin - Otiskujeme listy Město v lese - Čteme knihu Ferda Mravenec - Pozoruje a chráníme mraveniště - Stavíme mraveniště z jehličí S hlavou v oblacích - Pozorujeme ţivot na stromech - Učíme se poznávat ptáky podle hlasu - Pozorujeme hnízdo na škole - Krmíme ptáčky v zimě - Pozorujeme stopy ptáků ve sněhu - Besedujeme o lese, o jejích obyvatelích - Sledujeme odlet i přílet ptáků z teplých krajin Naše květiny - Pečujeme o květiny v naší druţině - Vyrábíme květiny do oken Záhady pod kamenem - Sledujeme ţivot pod zvednutým kamenem - Sbíráme zajímavé kameny - Malujeme na oblázky, které jsme si přinesli z vycházky Za dobrodruţstvím - Napodobujeme hlasy zvířat - Soutěţíme ve skládání rozstříhaných obrázků - Poznáváme plody stromů - Nasloucháme zvukům přírody Naši kamarádi zvířata - Vyprávíme si o domácích zvířatech - Kreslíme domácí mazlíčky - Seznamujeme se se ţivotem zvířat

16 Zvířata a jejich mláďata - Na vycházkách pozorujeme ţivočichy ve volné přírodě - Pozorujeme stopy zvířat - Rozdělujeme domácí zvířata, zvířata v ZOO, volně ţijící zvířata - Kreslíme a malujeme zvíře a jejich mláďata Roční období Příroda a my - Besedujeme o ročních obdobích sledujeme změny v přírodě - Čteme si o přírodě - Učíme se básničky a písničky s přírodní tématikou - Malujeme změny v přírodě Podzim - Poznáváme ovoce a zeleninu podle hmatu, chuti i vůně - Malujeme a vyrábíme draky - Besedujeme o sklizni a uchovávání ovoce a zeleniny - Pozorujeme, jak usíná příroda Zima - Besedujeme o pomoci ptákům a zvířatům v zimě - Navštívíme místní sádky Jaro - Pozorujeme jarní práce na poli, zahradě - Kreslíme a malujeme jarní květiny - Kreslíme mláďata zvířata - Poznáváme léčivé rostliny Počasí Pranostika na kaţdý den - Seznamujeme se s pranostikami - Porovnáváme pranostiky s vývojem počasí Hra na rosničky - Sledujeme předpověď počasí a porovnáváme, jak u nás bylo Voda Vodní hrátky - Besedujeme o vodě - Kreslíme koloběh vody v přírodě Chráníme své ţivotní prostředí Den Země - Při vycházkách pozorujeme čistotu a úpravu v okolí - Besedujeme o pomoci ţivé i neţivé přírodě - Pomáháme při úklidu školí druţiny - Třídění odpadů do kontejnéru Co do přírody nepatří - Besedujeme o tom, co do přírody patří, co ne

17 - Všímáme si, co přírodě škodí - Nebezpečí ohně v přírodě Chráníme ţivotní prostředí - Besedujeme o ţivotě zvířat ve volné přírodě - Sledujeme ţivot ţivočichů i rostlin - Kreslíme ţivočichy, rostliny 5. Člověk a jeho zdraví Poznáváme své tělo Já my - Hrajeme hru Hlava, koleno, ruce,pata - Soutěţíme v kvízu jak znám své tělo Pečujeme o své zdraví Naše tělo-kouzla pro zdraví - Vyprávíme si o zdravém ţivotním stylu - Správné odpočívání a relaxace Čistota půl zdraví - Běţná denní hygiena - Besedujeme o osobní hygieně a jejím významu - Ujasňujeme si hygienické zásady při rýmě, kašli, pouţívání WC, stolování Náš zdravý jídelníček - Zásady zdravé výţivy - Kreslíme ovoce a zeleninu - Sestavujeme zdravý jídelníček - Malujeme zdravé potraviny - Vystřihujeme obrázky různých jídel - Besedujeme o vitamínech - Soutěţíme v poznávání ovoce a zeleniny Poznáváme houby - Poznáváme houby pracujeme s atlasem hub - Malujeme houby - Vyrábíme podzimní les s houbami

18 Chci být zdravý - Povídáme si jak pečovat o své zdraví - Jdeme na vycházku ke zdravotnímu středisku - Vyprávíme si o reţimu dne při nemoci - Při tělovýchovných chvilkách procvičujeme své tělo - Nezapomínáme na náš chrup U lékaře - Vyprávíme si, jak předcházet úrazům - Hrajeme si na lékaře a pacienta - Učíme se zásadám první pomoci - Přenášíme zraněného Co nás můţe ohrozit - Jak se chovat, abychom se vyhnuli úrazu - Učíme se přivolat pomoc Chci být fit - Besedujeme o návykových látkách, s nimiţ se můţeme setkat - Kreslíme návrhy plakátů proti kouření a uţívání návykových látek Chodíme ven kaţdý den Kaţdodenní pobyt venku - Denně chodíme na vycházky, na hřiště - Soutěţíme s míčem, se švihadly, s kruhy - Závodíme Příroda naše tělocvična - Při vycházkách překonáváme přírodní překáţky - Prohlubujeme znalosti o přírodě - Hrajeme pohybové hry Zimní radovánky - Při vycházkách sledujeme stopy zvířat - Soutěţíme ve stavbě sněhuláků - Závodíme v hodu sněhovou koulí - Vyšlapáváme labyrint Míčové hry - Seznamujeme se s pravidly míčových her - Nacvičujeme vybíjenou a fotbal Sportovní odpoledne - Připravujeme sportovní odpoledne - Kreslíme sportovce

19 5. Učební osnovy Během roku pracujeme v projektech podle ročních období: Uţ je září v kalendáři adaptace prvňáčků ve škole, noví kamarádi, dospělí, bezpečnost při činnostech Pan podzim vypráví barvy podzimu, proměnlivost přírody, vztah a péče k přírodě, práce s přírodními materiály, ovoce a zelenina, podzimní práce Těšíme se na Vánoce vánoční přípravy, advent, Vánoce, zvyky a tradice, mikulášská a vánoční besídka Paní zima zimní příroda, stavby ze sněhu, zvířátka v lese, bobování, výtvarné soutěţe, ochrana zdraví Vítáme jaro svět kolem nás se probouzí, Velikonoce, Den Země, měsíc lesů, čistoty a mláďat duben, Den matek Hurá do soutěţí pohybové činnosti, Den dětí, branná hra, výlet 6. Hodnocení a autoevaluace V naší školní druţině si vedeme fotodokumentaci i videodokumentaci významnějších akcí, které v průběhu roku probíhají. Dětem dáváme prostor pro sdělení svého názoru (kaţdodenní starosti ve škole, v druţině, doma, kamarádi šikana). Nezapomínáme na pochvaly, ale i hodnotíme nesprávné chování dětí. Rodiče mají moţnost se vyjadřovat k práci ve školní druţině, nejčastěji při vyzvedávání dětí, kdy jsou v přímém kontaktu s vychovatelkami. V Kardašově Řečici dne... Jana Madarová vedoucí vychovatelka ŠD Milada Průšová ředitelka školy Aktualizace dokumentu Jana Madarová vedoucí vychovatelka ŠD Ing. Jana Hýbková ředitelka školy

20 PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁŘÍ Zápis dětí do školní druţiny - rozdělení do oddělení Seznámení s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech ve ŠD, s řádem ŠD Jablíčkování Seznamujeme se s celoroční hrou SAFARI ŘÍJEN Píšeme kroniku školní druţiny Světový den zvířátek Návštěva mlýna - Cikar Jak voní podzim vyuţití darů přírody U nás doma ţivot v naší rodině LISTOPAD Připravujeme se na jarmark Strašidelné hemţení - Halloween Hledání ztraceného času aneb po stopách historie K. Řečice Větrná přání Moudrá sova vědomostní soutěţ Rybníky a rybníkářství PROSINEC Adventní čas Mikulášská besídka Uţ nastává vánoční čas Vánoční besídka LEDEN Bude zima, bude mráz Pexesiáda Voda čaruje voda ve všech podobách Příroda kolem nás výtvarná soutěţ

21 Sněhuláci ÚNOR Ať vás zuby nebolí Druţinový karneval Sněhové nápady Plyšákový den Sportovní soutěţní odpoledne - turnaje BŘEZEN Týden s pohádkou MISS a MISSák školní druţiny Přišlo jaro, kdo je se mnou přivítá Hody, hody, doprovody Ekologický projekt DUBEN Dopravní soutěţ Putování za ţabičkou ochrana obojţivelníků na jaře projekt Barevný týden Země v době dinosaurů projekt KVĚTEN Moje maminka Sluníčkový den Kytice, kytky, kytičky Indiánský týden Výlet školní druţiny ČERVEN Den dětí Sportovní odpoledne Doktor Bolítko první pomoc Rozloučení se školním rokem Silvestr ve školní druţině

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

PŘÍSTAV DOBRÉ N[LADY

PŘÍSTAV DOBRÉ N[LADY ŠKOLNÍ VZDĚL[VACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU PŘÍSTAV DOBRÉ N[LADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN VLÁRA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ŠKOLNÍ 403, 763 21 SLAVIČÍN OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ BRNO, Křenová 21 Identifikační údaje: ŠD při ZŠ Křenová 21, 602 00 Brno Ředitel školy: Mgr.Vladimír Tulka Vychovatelka: Květoslava Adamová ŠVP vypracovala

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme Přípravná třída Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Vzdělávací program přípravné třídy Přípravná třída byla předána

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více