Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

2 1. Identifikační údaje Název: Školní druţina při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice Adresa: Školní 4, Kardašova Řečice Předkladatel: Jana Madarová vedoucí vychovatelka školní druţiny Kontakty: telefon Vychovatelky: Jana Madarová - I. oddělení - vedoucí vychovatelka, Romana Růţičková II. oddělení - vychovatelka Veronika Fišerová III. oddělení - vychovatelka Zřizovatel: Město Kardašova Řečice, Náměstí Jaromíra Hrubého 64, Kardašova Řečice Platnost dokumentu: od školního roku 2007/ Charakteristika školní druţiny A) Materiální a prostorové podmínky Školní druţina má nyní 3 oddělení, její povolená kapacita je 90 dětí. Pro svou činnost vyuţívá samostatný objekt, kde jsou tři učebny-herny, malá tělocvična, sociální zařízení, respirium, dva kabinety. Pro pobyt dětí venku je vyuţívána oplocená zahrada s pískovištěm,houpačkami,multifunkčním zařízením, hřištěm s umělým povrchem pro míčové a pohybové hry. Školní druţina je v potřebném rozsahu vybavena hrami, stavebnicemi a skládankami, v jednotlivých odděleních jsou počítače. V letošním školním roce byla druţina nově otevřena, všude je nový nábytek. Školní druţina nyní splňuje veškeré hygienické i prostorové podmínky. B) Personální podmínky Dvě paní vychovatelky jsou plně kvalifikované pro výchovnou činnost ve školní druţině. Mají dlouholetou praxí, snaţí se u ţáků vzbuzovat zájem o činnost, mají organizační schopnosti, znají bezpečnostní pravidla. P. vychovatelka Fišerová si v příštím školním roce kvalifikaci doplní v některém z otevřených kurzů. Své odborné znalosti si doplňují a rozšiřují v akreditovaných kurzech a také samostudiem. C) Spolupráce s rodiči ţáků a s jinými subjekty Rodiče jsou o chování svých dětí informováni osobně při vyzvedávání dětí, prostřednictvím ţákovských kníţek nebo telefonicky. V oblasti kulturní spolupracujeme s místní knihovnou, která pro nás zajišťuje kulturní akce (například besedy nad knihou, soutěţní odpoledne pro děti aj.)

3 3. Charakteristika Školního vzdělávacího programu školní druţiny Školní družiny jsou základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování, nejsou pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazují! Naše školní druţina je zaměřena všestranně. Dbáme na vyváţenost jednotlivých činností, na pravidelný pobyt dětí venku a ochranu jejich zdraví. Podporujeme nadané i méně nadané děti, rozvíjíme jejich dovednosti a kompetence, tělesnou zdatnost a zdravou soutěţivost,. Vhodným střídáním práce a odpočinku přispíváme k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Umoţňuje ţákům smysluplně trávit volný čas. Naše školní druţina je: - důleţitým výchovným partnerem rodiny a školy, - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí a jejich tvořivost, - pomáhá překonávat dětem jejich handicapy a posilovat sebevědomí, - má důleţitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, je místem pro zájmové vyţití dětí, - rozvíjí důleţité osobní a sociální kompetence dětí. Cíle výchovně-vzdělávací práce ve školní druţině V souladu se zaměřením základní školy se školní druţina orientuje na tyto cíle: 1. rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání 2. osvojování si základů hodnot, na nichţ je zaloţena společnost 3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na své okolí Školní druţina podporuje svou činností rozvíjení kompetencí, které vybavují ţáky činnostně zaměřenými a prakticky vyuţitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, občanské a pracovní, ţáci jsou vedeni k účelovému trávení volného času. Obsahy a formy činnosti ve školní druţině Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání. Příleţitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení (besídky, výlety..). Spontánní aktivity zahrnují kaţdodenní individuální klidové činnosti. Odpočinkové činnosti chápeme jako klidové činnosti, ale i jako aktivní odpočinek. Příprava na vyučování zahrnuje hlavně didaktické hry, vypracování úkolů, ale i tématické vycházky.

4 Naše školní druţina organizuje pravidelnou činnost oddělení, pořádá příleţitostné akce, v průběhu dne nabízí spontánní aktivity a umoţňuje ţákům odpočinek a přípravu na vyučování. Výchovná práce ve školní druţině má svá specifika a liší se od organizace vzdělávání ve škole důrazem na tyto poţadavky: Poţadavek pedagogického ovlivňování volného času vychovatelky navozují a motivují děti k co nejrůznějším činnostem Poţadavek dobrovolnosti činnosti jsou přiměřené věku dětí a jejich momentálnímu stavu Poţadavek zajímavosti a zájmovosti činnosti jsou pro děti atraktivní Poţadavek aktivity aktivity volíme tak, aby v nich byli přiměřeně úspěšní všichni ţáci Poţadavek citlivosti a citovosti činnosti přinášejí ţákům kladné emoce Poţadavek prostoru k seberealizaci radost ţáka Bezpečnost a ochrana zdraví dětí Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní druţiny: vhodná struktura reţimu ţáků v druţině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu vhodný pitný reţim zdravé prostředí uţívaných prostorů druţiny podle platných norem ochrana ţáků před úrazy dostupnost prostředků první pomoci Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školní druţině Bezpečnost v místnosti Dodrţovat vnitřní řád organizace. Řád je celoročně vyvěšen na veřejně přístupném místě a ţáci jsou s ním prokazatelně seznámeni. Poučení se zapisuje do pedagogické dokumentace. Zákaz manipulace s elektrickými zařízeními, při činnosti lze uţívat pouze spotřebiče z majetku organizace, které byly prohlédnuty a mají příslušný atest revizního technika. Zákaz vyklánění z oken a manipulace s okny. Naběhat, neskákat, neklouzat se, nestoupat na ţidle, stoly a jiný nábytek. Pouţívat jen bezpečné pomůcky (nůţky s kulatým zakončením). Při jednotlivých zájmových činnostech musí ţáci dbát pokynů vychovatelek (bezpečné zacházení s nůţkami, jehlou, barvami a ostatními pomůckami nutnými při vykonávání jednotlivých zájmových činností). Udrţovat pořádek v místnosti. Během činnosti dodrţovat kázeň a klid. Bezpečnost při vycházkách Při pohybu na komunikacích a v ulicích dodrţovat vyhlášku o silničním provozu, s jejími hlavními zásadami před akcí seznámit účastníky. Před přesunem seznámit děti s trasou a prostorem. Určit místo srazu pro případ, ţe by se některé dítě při přesunu či při hře ztratilo. Před započetím hry vymezit prostor, zkontrolovat osobně, zda nehrozí nebezpečí střepů, injekčních jehel, ţelez apod., zda je prostor přehledný.

5 Pro přechod vozovky pouţívat vyznačené přechody, děti přecházejí hromadně na pokyn vychovatelky, pokud přechod není řízen světly, vychovatelka zajišťuje případné zastavení vozidel uprostřed vozovky a odchází z ní s posledním dítětem. Místa her by neměla být osamělá, dětem připomeneme nebezpečí kontaktu s neznámými osobami. Bezpečnost na hřišti Dodrţovat bezpečnost na nářadí ( neseskakovat z houpaček, z multifunkce, na hřišti pouţívat jen hračky k tomu určené) Vhodné chování dětí na pískovišti (nevynášet písek z pískoviště, písek neházet, pouţívat pouze hračky určené na pískoviště). Při individuálních hrách na hřišti se chovat ohleduplně k ostatním dětem. Sportovní náčiní si kaţdý po sobě uklidí na určené místo.

6 Vnitřní řád školní druţiny 1. Pro činnost ŠD je směrodatné dodrţování předpisů a vyhlášky MŠMT č. 87/1992 Sb. a Metodického pokynu k postavení, organizaci a činnosti ŠD Věstník MŠMT č / ze dne 10.června ŠD je zřízena při ZŠ a MŠ v Kardašově Řečici. 3. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace ţáků. 4. Provozní doba ŠD od 5.50 do hodin. 5. ŠD je rozdělena do 3 oddělení 1. oddělení p. Madarová 2. oddělení p. Růţičková 3.oddělení p. Štroufová (maximální počet 30 ţáků) 6. Vedoucí vychovatelka zodpovídá za chod druţiny. 7. Poplatek za ŠD je 100,-Kč / měsíc způsob hrazení podle Řádu ŠD. 8. Ţáci tř. mají moţnost se do ŠD přihlásit 1. týden v září (ve výjimečných případech po schválení ředitelkou školy v průběhu školního roku). 9. Informace o zdravotním stavu ţáka uvedou rodiče do Zápisního lístku. 10. Ţáci jsou povinni respektovat pokyny a rozhodnutí vychovatelek, dodrţovat Řád ŠD, své chování přizpůsobit činnostem ve ŠD. 11. V případě nedodrţování těchto pokynů bude ţák napomenut, jeho nevhodné chování bude projednáno s rodiči a pokud nedojde k nápravě, bude ţák ze ŠD vyloučen. 12. Při neustálém porušování pravidel bezpečnosti je moţno ţáka vyloučit ze ŠD. 13. Příchod a odchod ţáků ze ŠD se řídí Řádem ŠD, bude řádně vyznačen v zápisním lístku a bude dodrţován! V případě porušování pravidel nenesou vychovatelky za ţáka odpovědnost. 14. Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě před koncem provozní doby ŠD. 15. Kaţdý den v době od do hodin probíhají ve školní druţině zájmové činnosti. Není vhodné tuto dobu narušovat odchodem ţáků, proto si rodiče vyzvednou své dítě před nebo po skončení činnosti 16. V případě nemoci ţáka je třeba vychovatelkám oznámit jeho nepřítomnost - tel. číslo ŠD je Rodiče si sami odhlásí obědy ve školní jídelně tel.číslo školní jídelny je

7 4. Výchovný plán školní druţiny Naše školní druţina se orientuje na výchovnou oblast Člověk a jeho svět. Vzdělávání v této oblasti rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti ţáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Ţáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbliţší okolí. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů. Učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu ţivota, jeho přednostem i problémům. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Obsah Člověk a jeho svět se člení do pěti tématických okruhů: 1. Místo, kde ţijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví 1. Místo, kde ţijeme Náš domov U nás doma - Vyprávíme si o ţivotě naší rodiny - Kreslíme a malujeme, jak trávíme volný čas s rodiči - Zaměstnání našich rodičů- kresba, malba, koláţ Náš dům Popisujeme dům /byt/, ve kterém ţijeme - Kreslíme náš dům - Vyprávíme si, co se stalo v našem domě Škola Naše škola - Procházíme školu, orientujeme se v ní - Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké, co bychom změnili - ilustrace - Zdobíme školní druţinu, vymýšlíme a kreslíme logo druţiny - Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje - Hledáme ve škole nebo blízkém okolí poklad orientační soutěţ Škola- stánek vzdělání - Čteme na pokračování - Tvoříme papírový model školy a jejího nejbliţšího okolí Cesta do školy - Povídáme si o cestě do školy a domů - Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí

8 - Soutěţíme ve znalosti dopravních značek a předpisů - Vyrábíme dopravní značky - Orientujeme se na mapě Čím jezdíme a čím můţeme jezdit - Plánujeme nejkratší cestu na vlakovou i autobusovou zastávku - Výtvarně znázorňujeme dopravní prostředky Cyklista chodec - Soutěţíme ve znalostech dopravní výchovy - Zjišťujeme, co nesmí chybět na našem kole Naše obec, naše město Obec, v níţ ţijeme - Na vycházkách hledáme zajímavosti našeho města - Kreslíme a malujeme místa, kde je nám dobře, kam rádi chodíme - Společně výtvarně zobrazujeme naše město společná práce - Výzdoba školní druţiny - Průvodce naším městem popisujeme a ukazujeme si důleţitá místa našeho města Návštěvníci - Seznamujeme se s posláním pošty,knihovny, lékárny, nákupního střediska, spořitelny postupně tato místa navštěvujeme - Seznamujeme se s prací městského úřadu - Hrajeme si na návštěvníky našeho města Jak ţijeme - Na vycházkách si povídáme o tom, kde v našem městě pracují a co dělají policisté, hasiči,knihovnice, zemědělci, prodavači, lékaři, zdravotní sestry, řidiči, truhláři,zedníci - Kreslíme, čím bychom chtěli být Naši pomocníci - Beseda na téma Ten dělá to a ten zas tohle - Hrajeme si na prodavače a kupující Ztráty a nálezy - Jak bychom se zachovali, kdybychom se ztratili - Hrajeme si na ztráty a nálezy /našli jsme peněţenku atd../ Ochránci pořádku - Besedujeme o práci příslušníků policie a o porušování zákona - Besedujeme s příslušníkem policie o jeho práci Na poště - Posíláme dopisy,hrajeme si na doručovatele - Píšeme pohledy s adresou, kupujeme známky - Hledáme dům, podle adresy Cesta do knihovny - Jdeme navštívit knihovnu - Ptáme se knihovnice,které kníţky jsou nejoblíbenější - Besedujeme o naší nejoblíbenější knize

9 - Diskutuje o hrdinech - Navštěvujeme místní knihovnu - Čteme pověsti a příběhy z našeho regionu - Tvoříme postavičky z pohádek - Vyrábíme záloţku do knihy - Vymýšlíme krátké příběhy s ilustracemi Objevitelé - Na vycházce hledáme zajímavá místa Za humny Výlety do blízkého okolí - Vycházky do nejbliţšího okolí Hrad, Velký - Stavíme krajinu z písku, kamínků, větviček apod. Cestovní abeceda - Soutěţíme, kdo zná více slov od určitého písmene, zajímáme se o vlajky států, které si zapíšeme podle abecedy, kreslíme je Jsem Čech, vím, kde ţiji - Cestujeme prstem po mapě - Sestavujeme mapu Tradice našeho města, obce Jak bylo dříve - Čteme si, posloucháme pověsti našeho regionu, beseduje o historii města - Ilustrujeme přečtené pověsti - Kreslíme znak našeho města, povídáme si o historii, městských barvách Masopust - Vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky - Vyrábíme masopustní masky - Pořádáme karneval - Výzdoba druţiny na karneval Vítáme jaro - Besedujeme o lidových zvycích a tradicích týkajících se jara - Vyrábíme tradiční předměty - Zpíváme si o jaru Slet čarodějnic - Vyrábíme a kreslíme čarodějnice - Připravujeme táborák s opékáním vuřtů Tradiční místní slavnost - Vyprávíme si o našich místních slavnostech a zvycích pouť - Vyrábíme tradiční ozdobné předměty

10 2. Lidé kolem nás Rodina Vizitka naší rodiny - Besedujeme o tom, co očekáváme od rodičů, co oni od nás - Představujeme povolání našich rodičů, kreslíme je Do rodiny patří také dědeček a babička - Povídáme si o našich prarodičích - Zjišťujeme, kdy mají narozeniny a svátek, připravujeme přáníčka Nezapomínáme na další příbuzné - Jak se nazývají ostatní příbuzní tety, strejdové, bratranci, sestřenice - Pokusíme se sestavit rodokmen rodiny Den matek - Besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, kreslíme je - Vyrábíme dárek a přáníčko pro maminky - Učíme se vázat květiny Co vyprávěly peníze - Besedujeme o tom, co je plýtvání /jídlem, penězi, energií/, ptáme se, jak můţeme šetřit - Na vycházce si všímáme cen výrobků - Vyrábíme si své peníze - Hrajeme si na prodavače a kupující Kamarádi Mí kamarádi - Hrajeme si na malíře a malujeme portrét kamaráda - Kreslíme portréty našich vrstevníků, povídáme si o kamarádství - Z namalovaných podobizen vytváříme portrét oddělení - Povídáme si o kamarádech, přátelích a spoluţácích Tichá pošta - Vyprávíme ostatním o našem nejlepším kamarádovi, o jeho vlastnostech - Kaţdý napíše, co se mu na kamarádech líbí a co ne - Učíme se na spoluţácích najít něco dobrého, za co ho pochválíme Učíme se toleranci a pořádku - Hodnotíme naši třídu a domluvíme se, čím bychom ji mohli vylepšit - Hledáme, kde můţeme pomáhat - Besedujeme o tom, jaký máme vztah ke spoluţáků, k dospělým, ke společenským hodnotám - Přemýšlíme o vandalismu,uklízíme si kaţdý své věci, věnujeme se sebeobsluţné práci Nejsme všichni stejní - Uvědomuje si, jak a v čem jsou někteří lidé znevýhodněni

11 - Ve dvojicích zkoušíme role nevidomého a jeho průvodce - Cvičíme hmat - Orientujeme se v prostoru Všude ţijí lidé - Čteme si pohádky z různých světadílů, ilustrujeme je - Vyrábíme pohádkové masky - Povídáme si o jednotlivých jídlech typických pro určité země Svátky a oslavy Kaţdý den má někdo svátek - Seznamujeme se se jmény v kalendáři - Přemýšlíme o tom, jak bychom nejlépe popřáli oslavenci Čas adventní - Vnímáme začínající atmosféru Vánoc, čteme si o Vánocích, připomínám e si čas adventní - Vyrábíme Mikuláše a čerty - Připravujeme si krátké scénky na mikulášskou besídku - Zdobíme třídu Kouzelný čas Vánoc - Vyprávíme si o vánočních zvycích, o těch které se uchovali v našich rodinách - Učíme se koledy - Pozorujeme výzdobu města - Vyrábíme vánoční ozdoby - Zdobíme třídu vánočními motivy - Vyrábíme vánoční přáníčka a drobné dárky Náš karneval - Vyrábíme masky a doplňky k nim - Učíme se tanečky na karnevalovou diskotéku - Uţíváme si karnevalu - Kreslíme, co se nám na karnevalu líbilo Velikonoce - Čteme si o místních zvycích spojených se svátky jara - Malujeme a zdobíme vajíčka - Zdobíme třídu - Učíme se koledy - Vyrábíme velikonoční přáníčka a drobné dárky Den učitelů a ostatních pedagogických pracovníků - Čteme si o J. A. Komenském Náš den D - Povídáme si o významu Dne dětí - Soutěţíme a závodíme - Tančíme na diskotéce

12 Jak se správně chovat Známe kouzelní slovíčka - Besedujeme o kouzelných slovech prosím, děkuji - Hrajeme scénky s kouzelnými slovíčky - Učíme se správně zdravit, oslovovat, poţádat o něco Člověk mezi lidmi - Učíme se společenskému chování scénky - Povídáme si, čím můţeme druhého potěšit - Připravíme si diskotéku, učíme se diskotance - Besedujeme o chování chlapců a dívek - Hodnotíme chování ve školní jídelně Návštěva divadla, koncertu - Vyprávíme si o vhodných oděvech na různé příleţitosti - Malujeme hudební nástroje - Besedujeme o nástrojích v orchestru Jdeme na výstavu - Povídáme si, proč chodíme na výstavy - Připomínáme si, jak se na výstavách chovat Cestou necestou - Připomínáme si vhodné a nevhodné chování v dopravních prostředcích, na silnicích - Na vycházkách si procvičujeme chování na chodníku, silnici, přechodu Mluvíme správně? - Cvičíme si jazyk jazykolamy - Cvičíme rytmus a melodii pomocí říkadel a básniček - Vyprávíme si pohádky a příběhy ze ţivota - Čteme z knih a časopisů Řekni to i beze slov - Pantomimicky předvádíme povolání, sporty - Vyprávíme si o vyuţití lidského těla k neverbální komunikaci V restauraci a u stolu - Pravidla slušného chování ve veřejných prostorách - Učíme se správnému stolování V naší jídelně - Dodrţujeme základní hygienické návyky - Hodnotíme chování u stolu - Dodrţujeme zásady správného stolování

13 3. Lidé a čas Náš denní reţim Co vše stihneme během dne - Vyprávíme si o denním reţimu, rozlišujeme povinnosti a zábavu - Kreslíme, co nás baví - Besedujeme o čase, o jeho vyuţívání - Soutěţíme v odhadu času - Představuje si, co by se stalo, kdyby přestal fungovat čas Jak jsme proţili včerejší den - Besedujeme o vyuţívání času - Plánujeme správný reţim školního dne - Malujeme záţitky z volných dní - Vytváříme leporelo z činností naší školní druţiny Náš kalendář - Tvoříme roční kalendář akcí školní druţiny - Připravujeme náměty na vycházky - Kreslíme obrázky z přírody Kdy se připravujeme do školy - Hrajeme hry, při kterých cvičíme paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost a tvořivé myšlení - Pracujeme s didaktickými hrami - Vyuţíváme počítač pro získávání informací - Sdělujeme si, které předměty máme nejraději Měření času - Kreslíme, malujeme měřidla času - Pozorujeme věţní hodiny Přesnost je zdvořilost králů - Besedujeme o volném čase, jak ho trávíme - Vyprávíme si o významu času - Navštívíme nádraţí a vyhledáme spoje - Besedujeme o nebezpečí spěchu Co jsme dělali v našem volném čase - Vzpomínáme na prázdniny - Malujeme záţitky z prázdnin Jak se lidé mění Kdyţ jsme byli malí - Vyprávíme si příhody z našeho mládí - Malujeme záţitky z dětství - Besedujeme o tom, co v jakém věku umíme

14 Jak se mění věci, budovy, obec Změny našeho města - Srovnáváme stav domů a ulic - Besedujeme o památkách našeho města Kronika školy - Prohlíţíme si kroniku školy - Zakládáme kroniku druţiny Jak pomáhaly děti dříve doma - Srovnáváme situaci dnešních a dřívějších ţáků - Povídáme si o tom, jak pomáháme doma - Malujeme domácí práce Malý pomocník - Besedujeme o domácnosti dříve a dnes - Kreslíme moderní spotřebiče - Vyprávíme si, jak nám technika pomáhá/škodí - Média aneb prostředky, které nám pomáhají poznáváme informační prostředky a prostředky komunikace, jejich vývoj a význam pro lidstvo Naše město dnes a dříve - Sledujeme rozdíly mezi novostavbami a starými domy - Zhotovujeme koláţe našeho města - Staré pověsti české seznamuje se s historií našeho města Lidé a minulost - Čteme si pohádky, říkadla, básničky, hádanky - Ilustrujeme oblíbenou pohádku Jak se bydlelo - Navštěvuje starou část obce a sídliště- hodnotíme rozdíly

15 4. Rozmanitost přírody Příroda okolo nás - rostliny, ţivočichové Jak se mění strom - Pozoruje přírodu - Kreslíme strom v jednotlivých obdobích - Malujeme podzimní listy - Vyuţíváme listy a plody na koláţe Stavíme z přírodnin - Upevňujeme si pravidla chování v přírodě - Sbíráme plody a vyrábíme drobné obrázky - Stavíme objekty z přírodnin - Otiskujeme listy Město v lese - Čteme knihu Ferda Mravenec - Pozoruje a chráníme mraveniště - Stavíme mraveniště z jehličí S hlavou v oblacích - Pozorujeme ţivot na stromech - Učíme se poznávat ptáky podle hlasu - Pozorujeme hnízdo na škole - Krmíme ptáčky v zimě - Pozorujeme stopy ptáků ve sněhu - Besedujeme o lese, o jejích obyvatelích - Sledujeme odlet i přílet ptáků z teplých krajin Naše květiny - Pečujeme o květiny v naší druţině - Vyrábíme květiny do oken Záhady pod kamenem - Sledujeme ţivot pod zvednutým kamenem - Sbíráme zajímavé kameny - Malujeme na oblázky, které jsme si přinesli z vycházky Za dobrodruţstvím - Napodobujeme hlasy zvířat - Soutěţíme ve skládání rozstříhaných obrázků - Poznáváme plody stromů - Nasloucháme zvukům přírody Naši kamarádi zvířata - Vyprávíme si o domácích zvířatech - Kreslíme domácí mazlíčky - Seznamujeme se se ţivotem zvířat

16 Zvířata a jejich mláďata - Na vycházkách pozorujeme ţivočichy ve volné přírodě - Pozorujeme stopy zvířat - Rozdělujeme domácí zvířata, zvířata v ZOO, volně ţijící zvířata - Kreslíme a malujeme zvíře a jejich mláďata Roční období Příroda a my - Besedujeme o ročních obdobích sledujeme změny v přírodě - Čteme si o přírodě - Učíme se básničky a písničky s přírodní tématikou - Malujeme změny v přírodě Podzim - Poznáváme ovoce a zeleninu podle hmatu, chuti i vůně - Malujeme a vyrábíme draky - Besedujeme o sklizni a uchovávání ovoce a zeleniny - Pozorujeme, jak usíná příroda Zima - Besedujeme o pomoci ptákům a zvířatům v zimě - Navštívíme místní sádky Jaro - Pozorujeme jarní práce na poli, zahradě - Kreslíme a malujeme jarní květiny - Kreslíme mláďata zvířata - Poznáváme léčivé rostliny Počasí Pranostika na kaţdý den - Seznamujeme se s pranostikami - Porovnáváme pranostiky s vývojem počasí Hra na rosničky - Sledujeme předpověď počasí a porovnáváme, jak u nás bylo Voda Vodní hrátky - Besedujeme o vodě - Kreslíme koloběh vody v přírodě Chráníme své ţivotní prostředí Den Země - Při vycházkách pozorujeme čistotu a úpravu v okolí - Besedujeme o pomoci ţivé i neţivé přírodě - Pomáháme při úklidu školí druţiny - Třídění odpadů do kontejnéru Co do přírody nepatří - Besedujeme o tom, co do přírody patří, co ne

17 - Všímáme si, co přírodě škodí - Nebezpečí ohně v přírodě Chráníme ţivotní prostředí - Besedujeme o ţivotě zvířat ve volné přírodě - Sledujeme ţivot ţivočichů i rostlin - Kreslíme ţivočichy, rostliny 5. Člověk a jeho zdraví Poznáváme své tělo Já my - Hrajeme hru Hlava, koleno, ruce,pata - Soutěţíme v kvízu jak znám své tělo Pečujeme o své zdraví Naše tělo-kouzla pro zdraví - Vyprávíme si o zdravém ţivotním stylu - Správné odpočívání a relaxace Čistota půl zdraví - Běţná denní hygiena - Besedujeme o osobní hygieně a jejím významu - Ujasňujeme si hygienické zásady při rýmě, kašli, pouţívání WC, stolování Náš zdravý jídelníček - Zásady zdravé výţivy - Kreslíme ovoce a zeleninu - Sestavujeme zdravý jídelníček - Malujeme zdravé potraviny - Vystřihujeme obrázky různých jídel - Besedujeme o vitamínech - Soutěţíme v poznávání ovoce a zeleniny Poznáváme houby - Poznáváme houby pracujeme s atlasem hub - Malujeme houby - Vyrábíme podzimní les s houbami

18 Chci být zdravý - Povídáme si jak pečovat o své zdraví - Jdeme na vycházku ke zdravotnímu středisku - Vyprávíme si o reţimu dne při nemoci - Při tělovýchovných chvilkách procvičujeme své tělo - Nezapomínáme na náš chrup U lékaře - Vyprávíme si, jak předcházet úrazům - Hrajeme si na lékaře a pacienta - Učíme se zásadám první pomoci - Přenášíme zraněného Co nás můţe ohrozit - Jak se chovat, abychom se vyhnuli úrazu - Učíme se přivolat pomoc Chci být fit - Besedujeme o návykových látkách, s nimiţ se můţeme setkat - Kreslíme návrhy plakátů proti kouření a uţívání návykových látek Chodíme ven kaţdý den Kaţdodenní pobyt venku - Denně chodíme na vycházky, na hřiště - Soutěţíme s míčem, se švihadly, s kruhy - Závodíme Příroda naše tělocvična - Při vycházkách překonáváme přírodní překáţky - Prohlubujeme znalosti o přírodě - Hrajeme pohybové hry Zimní radovánky - Při vycházkách sledujeme stopy zvířat - Soutěţíme ve stavbě sněhuláků - Závodíme v hodu sněhovou koulí - Vyšlapáváme labyrint Míčové hry - Seznamujeme se s pravidly míčových her - Nacvičujeme vybíjenou a fotbal Sportovní odpoledne - Připravujeme sportovní odpoledne - Kreslíme sportovce

19 5. Učební osnovy Během roku pracujeme v projektech podle ročních období: Uţ je září v kalendáři adaptace prvňáčků ve škole, noví kamarádi, dospělí, bezpečnost při činnostech Pan podzim vypráví barvy podzimu, proměnlivost přírody, vztah a péče k přírodě, práce s přírodními materiály, ovoce a zelenina, podzimní práce Těšíme se na Vánoce vánoční přípravy, advent, Vánoce, zvyky a tradice, mikulášská a vánoční besídka Paní zima zimní příroda, stavby ze sněhu, zvířátka v lese, bobování, výtvarné soutěţe, ochrana zdraví Vítáme jaro svět kolem nás se probouzí, Velikonoce, Den Země, měsíc lesů, čistoty a mláďat duben, Den matek Hurá do soutěţí pohybové činnosti, Den dětí, branná hra, výlet 6. Hodnocení a autoevaluace V naší školní druţině si vedeme fotodokumentaci i videodokumentaci významnějších akcí, které v průběhu roku probíhají. Dětem dáváme prostor pro sdělení svého názoru (kaţdodenní starosti ve škole, v druţině, doma, kamarádi šikana). Nezapomínáme na pochvaly, ale i hodnotíme nesprávné chování dětí. Rodiče mají moţnost se vyjadřovat k práci ve školní druţině, nejčastěji při vyzvedávání dětí, kdy jsou v přímém kontaktu s vychovatelkami. V Kardašově Řečici dne... Jana Madarová vedoucí vychovatelka ŠD Milada Průšová ředitelka školy Aktualizace dokumentu Jana Madarová vedoucí vychovatelka ŠD Ing. Jana Hýbková ředitelka školy

20 PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁŘÍ Zápis dětí do školní druţiny - rozdělení do oddělení Seznámení s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech ve ŠD, s řádem ŠD Jablíčkování Seznamujeme se s celoroční hrou SAFARI ŘÍJEN Píšeme kroniku školní druţiny Světový den zvířátek Návštěva mlýna - Cikar Jak voní podzim vyuţití darů přírody U nás doma ţivot v naší rodině LISTOPAD Připravujeme se na jarmark Strašidelné hemţení - Halloween Hledání ztraceného času aneb po stopách historie K. Řečice Větrná přání Moudrá sova vědomostní soutěţ Rybníky a rybníkářství PROSINEC Adventní čas Mikulášská besídka Uţ nastává vánoční čas Vánoční besídka LEDEN Bude zima, bude mráz Pexesiáda Voda čaruje voda ve všech podobách Příroda kolem nás výtvarná soutěţ

21 Sněhuláci ÚNOR Ať vás zuby nebolí Druţinový karneval Sněhové nápady Plyšákový den Sportovní soutěţní odpoledne - turnaje BŘEZEN Týden s pohádkou MISS a MISSák školní druţiny Přišlo jaro, kdo je se mnou přivítá Hody, hody, doprovody Ekologický projekt DUBEN Dopravní soutěţ Putování za ţabičkou ochrana obojţivelníků na jaře projekt Barevný týden Země v době dinosaurů projekt KVĚTEN Moje maminka Sluníčkový den Kytice, kytky, kytičky Indiánský týden Výlet školní druţiny ČERVEN Den dětí Sportovní odpoledne Doktor Bolítko první pomoc Rozloučení se školním rokem Silvestr ve školní druţině

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost 1.Místo, kde žijeme Náš domov, náš dům: vyprávíme si o své rodině, co kdo dělá hra na rodinu kreslíme, malujeme, jak trávíme volný čas povídáme si o povoláních kresba, koláž popisujeme dům, byt, kde bydlíme

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 ZÁŘÍ téma: Naše škola - vítáme se a seznamujeme se - seznámení s řádem ŠD - bezpečná cesta a orientace v okolí školy -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel ŠVP Základní škola Horní Jelení, okres Pardubice Kolářského 414, 533 74 Horní Jelení IČO 60157941 Ing. Pavla Nádeníková,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV Název školy Adresa školy Ředitel školy Základní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola Sever, Luţická 1208, Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY.. Mgr. Milan Kučera ředitel ZŠ Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika ŠD 2.1 Co nabízí naše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Škola hrou Základní škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikační údaje Název výchovného programu: Škola hrou školní vzdělávací program

Více

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Podzim Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Školní rok 2015/2016 - Naše škola (orientace dětí ve škole a v okolí školy, základní pravidla silničního provozu) - V naší jídelně (dodržování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Dělám a rozumím. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr.

Dělám a rozumím. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr. Chomutov Škola pochopení Motto: Slyším a zapomínám Vidím a pamatuji si Dělám a rozumím Název a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí 2010/2011 Letíme do Země Fantazie 2011/2012 Letíme pro Pohádkové klíče 2012/2013 Letíme za Ročním obdobím

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ. Je v provozu denně od 11,45 15 hod.. Činnost: - Odpočinková činnost - po obědě ( klidové hry, četba a jiné

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny

Školní vzdělávací program. školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Zpracovala: Lenka Stonawská Projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.8.2013 Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě Plán práce školní družiny 2014/2015 Září Seznámení se školou Učíme se orientovat ve škole Prohlížíme si učebny a třídy školy Seznamuje se se

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 2017 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV Příloha ŠVP ZV č. 1 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV SMĚJEME SE KAŽDÝ DEN 1 2 I. Identifikační

Více

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KRČÍN NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí Úprava od 1. 9. 2013 OBSAH DOKUMENTU ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY: Identifikační údaje Charakteristika školní družiny

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu ŠVP Základní škola a Mateřská škola Rudná 1 pod Pradědem, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD Navazuje na ŠVP 1. stupně Rozpracovaní oblast : Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví Tématické

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Motto: DRUŢINKA PLNÁ POHODY 1. Struktura vzdělávacího programu školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je součástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdělávání žákům prvního stupně a zajišťuje ranní a odpolední provoz. Zájmové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ SEMÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ SEMÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ SEMÍN OBSAH 1. Charakteristika školní družiny 2. Výchovně vzdělávací cíle ve školní družině 3. Časový plán 4. Formy činnosti ve školní družině 5. Obsah vzdělávacích

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Vzdělávací oblast ve ŠD: Poznáváme své tělo Věková hranice: 6 10 let OČ, Při vycházce hovoříme o různých 1,5 odděleních, která můžeme najít ve středisku, v nemocnici, Čteme a vyprávíme

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

Vzdělávací program školní družiny

Vzdělávací program školní družiny Vzdělávací program školní družiny Obsah 1. Školní vzdělávací program ŠD str. 3 2. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání str. 3 3. Kompetence str. 3 4. Formy a metody práce ŠD str. 4 5. Materiální vybavení

Více

Základní škola Votice, Pražská 235

Základní škola Votice, Pražská 235 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, Pražská 235 Předkladatel: Základní škola Votice, okres Benešov Kontakt: zsvotice@centrum.cz www.zsvotice.cz

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

"V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi"

V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a mateřské škole v Ivani "V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi" Platnost ŠVP ŠD: od 1. 9. 2015 1.

Více